"T"

Tahák. Nedostatečný příděl kuřiva. Dotaz V. Johanise č. 2018. Odpověď č. 2447. 123 (24. února 1920) 3644.

Pěstění tabáku pro domácí potřebu. Č. t. 1321. Návrh V. Ševčíka. 64 (15. července 1919) 1993.

Postup při přijímání dělnic ve státních tabákových továrnách. Č. t. 2508. Návrh Fr. Zeminové. 127 (9. března 1920) 3881.

Propůjčení skladů tabáku invalidům a legionářům, zejména hl. skladu ve Valašském Meziříčí. Dotaz Jar. Špačka č. 1974. Odpověď č. 2335. 115 (15. února 1920) 3473.

Uvolnění obchodu tabákovými výrobky. Č. t. 1467. Návrh Vl. Hatláka. 70 (10. září 1919) 2165.

Zadávání prodejen tabáku válečným poškozencům. Č. t. 2117. Návrh O. Kypra. 106 (16. ledna 1920) 3154.

Změna licenčního poplatku z dovezeného tabáku a tabákových tovarů. Č. t. 961. Vládní návrh. 50 (15. května 1919) 1404; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1034. 55 (27. května 1919) 1600.

Změna licenčního poplatku z dovezeného tabáku a tabákových tovarů. Č. t. 2214. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (finanč. výb.) č. t. 2256. 112 (29. ledna 1920) 3399.

Zvýšený přiděl kuřiva zaměstnancům drah. Č. t. 2125. Návrh Fr. Buřívala. 106 (16. ledna 1920) 3155.

 

Tábor. Vystavění místní dráhy z Tábora do Rataj. Č. t. 402. Návrh dra Viškovského. 22 (28. ledna 1919) 601; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k soc. dem. teroru proti stoupencům ostatních politických stran. Dotaz dra Mazance č. 1641. Odpověď č. 1816. 90 (18. listop. 1919) 2693.

Zvýšení místních přídavků. Č. t. 2620. Návrh dra Lukavského. 134 (24. března 1920) 3986; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Táborský Vítězslav. Protikatolická řeč učitele V. Táborského při školní slavnosti v Kopřivnici. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1129. Odpověď č. 1508. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Tabulky. Označování názvů obcí místními tabulkami. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

 

Tajemníci. Státní tajemníci. Č. t. 21. Vládní návrh. 3 (19. listop. 1918) 32. 4 (21. listop. 1918) 40; zpráva (ústav. výb.) č. t. 301. 141 (9. dubna 1920) 4109.

 

Tarify. Snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek. Č. t. 2348. Návrh A. Vahaly. 117 (10. února 1920) 3510.

 

Těhotenství. Změna § 339. trest. zák. z 27./5. 1852 r. z. č. 117, ohledně intervence porodn. asistentek nebo lékaře při slehnutí nevdané ženy. Č. t. 1577. Návrh L. Landové-Štychové. 74 (23. září 1919) 2279.

 

Technici. Převzetí pomocných techniků úřadu pro agrární operace v Brně. Č. t. 863. Návrh K. Sonntága. 48 (13. května 1919) 1286.

 

Technické školy viz Vysoké školy.

 

Technický výbor: Zřízení. 2 (15. listop. 1918) 18.

Volba. 3 (19. listop. 1918) 36.

Ustavil se. 9 (12. prosince 1918) 197.

Doplňovací volby. 17 (16. ledna 1919) 473. 22 (28. ledna 1919) 646. 34 (27. února 1919) 962.

Sloučen s výborem pro vodní hospodářství. 56 (28. května 1919) 1613.

Volba. 57 (11. června 1919) 1678.

Ustavil se. 62 (10. července 1919) 1924.

Doplňovací volby. 76 (25. září 1919) 2306. 81 (7. října 1919) 2467. 94 (4. pros. 1919) 2816. 101 (18. pros. 1919) 3066. 110 (23. ledna 1920) 3307. 113 (30. ledna 1920) 3457.

Zpráva (techn. výb.) č. t. 2625, o peticích, týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích. 134 (24. března 1920) 3988.

 

Telefony. Nedostatečnost telefonního spojení v četných obcích R. Č. Dotaz Jar. Marchy č. 1370. Odpověď č. 1506. 70 (10. září 1919) 2166.

Vybudování telefonní sítě na venkově. Č. t. 647. Návrh dra Viškovského. 38 (20. března 1919) 1021.

Vybudování telefonního spojení na venkově. Dotaz Jar. Marchy č. 2235. Odpověď č. 2527. 128 (11. března 1920) 3894.

Přímé telef. spojení Olomouce s Prahou. Dotaz Fr. Oklešťka č. 1625. Odpověď č. 1762. 88 (5. listop. 1919) 2627.

 

Telegrafy. Převzetí event. zařadění telegrafních adjunktů pošt do hodnostních tříd a platových stupnic stát. úředníků. Č. t. 625. Návrh Fr. Buřívala. 37 (18. března 1919) 1010.

Užití nemovitostí pro telegrafy. Č. t. 2218. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235.

Vybudování telegrafního spojení na venkově. Dotaz Jar. Marchy č. 2235. Odpověď č. 2527. 128 (11. března 1920) 3894.

Zrušení nařízení býv. ministerstva obchodu č. 38 ex 1914, o telegrafních poslíčcích. Dotaz Fr. Buřívala č. 1137. Odpověď č. 1386. 67 (23. července 1919) 2077.

 

Tělesná výchova. Zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu. Č. t. 2149. vládní návrh. 105 (13. ledna 1920) 3150; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 2669. 136 (30. března 1920) 4015.

 

Terezín. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Teror. Násilné případy teroru. Dotaz A. Čuříka č. 1529. Odpověď č. 1837. 92 (25. listop. 1919) 2744.

Opatření k ochraně dělnictva proti znásilňování. Dotaz B. Bezděka č. 1853. Odpověď č. 2203. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Stranický teror proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti polit. přesvědčení organisacemi dělnickými. Dotaz dra Kubíčka č. 1255. Odpověď č. 1696. 83 (14. října 1919) 2492. 

Teror soc. dem. strany na osobách jiného politického přesvědčení a zjednání svobody každému politickému přesvědčení. Dotaz Vojt. Čipery č. 1703. Odpověď č. 2523. 127 (9. března 1920) 3881.

Zákon proti politickému a hospodářskému teroru. Č. t. 1864. Návrh dra Mazance. 91 (211. list. 1919) 2717.

 

Těstoviny. Úprava pracovních poměrů v závodech na těstové výrobky. Č. t. 42. Návrh R. Tayerle. 5 (26. listop. 1918) 75.

 

Těšínsko. Otázka Těšínska. Prohlášení předsedy N. S. a minister. předsedy. 70 (10. září 1919) 2160-2161.

Poměry na Těšínsku. Prohlášení ministra vnitra. 21 (24. ledna 1919) 570.

Poměry na Těšínsku. Dotaz J. Rýpara a odpověď ministra zahran. věcí. 128 (11. března 1920) 3909.

Potírání epidemie neštovic na Těšínsku. Dotaz dra Witta č. 2228. Odpověď č. 2395. 120 (17. února 1920) 3586.

Prohlášení předsedy N. S. k výroku předsedy sněmu polského Trapczyňskiho ve věci plebiscitu na Těšínském Slezsku. 127 (9. března 1920) 3883.

Stavba železničních spojek na Těšínsku. Č. t. 1928. Návrh J. Rýpara. 96 (10. prosince 1919) 2833.

Vojenská akce na Těšínsku. Sdělení dopisu min. Národní obrany Klofáče. 31 (20. února 1919) 885.

Vraždy, páchané na Češích na Těšínsku. Zavraždění učitele Maiwalda. Dotaz J. Prokeše a Jar. Špačka, odpověď min. předs. Tusara. 97 (11. pros. 1919) 2896, 2898.

Vyklizení těšínského území. Dotaz Vikt. Dyka č. 567. Odpověď č. 786. 44 (10. dubna 1919) 1172.

Zaplacení částek za přípřeže počátkem války zabrané malorolníkům na Těšínsku. Dotaz J. Rýpara č. 882. Odpověď č. 1203. 58 (24. června 1919) 1682.

Zřízení nových poštovních úřadů na Těšínsku. Č. t. 918. Návrh J. Rýpara. 48 (13. května 1919) 1286.

 

Textilnictví. Poměry textilních dělníků v severových. české oblasti. Dotaz Jos. Svozila, odpověď ministrů. 116 (6. února 1920) 3501-6. 117 (10. února 1920) 3517.

Udělení státních příspěvků textilnímu dělnictvu. Č. t. 16. Návrh J. Hrizbyla. 2 (15. listop. 1918) 20.

Zrušení textilní komise čsl. Č. t. 1535. Návrh dra Rašína. 72 (16. září 1919) 2231.

 

Theologická učiliště viz též Vysoké školy.

Osamostatnění theologických fakult se všemi právy universit. Č. t. 13. Návrh dra F. Krejčího. 2 (15. listop. 1918) 20; zpráva (školsk. výb.) č. t. 230.

Úprava platů profesorům theologických učilišť. Č. t. 2473. Vládní návrh. 124 (25. únor 1920) 3655; zpráva (kultur. a rozpočt. výb.) č. t. 2567. 130 (18. března 1920) 3935.

Úprava platů profesorům theologických ústavů. Č. t. 579. Návrh dra Stojana. 35 (11. března 1919) 968; zpráva (kultur. výb.) č. t. 1851. 92 (25. listop. 1919) 2765.

 

Tisk. Odstranění nedůvodných zákazů tiskopisů. Č. t. 589. Vládní návrh. 36 (13. března 1919) 996; zpráva (právního výb.) č. t. 1430. 69 (24. července 1919) 2144.

Pokoutní tisk pražský. Dotaz Al. Jiráska č. 532. Odpověď č. 1003. 51 (26. května 1919) 1409.

Poměry v čsl. tiskové kanceláři. Dotaz Vikt. Dyka č. 1598. Odpověď č. 1793. 90 (18. listop. 1919) 2693.

Poměry v čsl. tiskové kanceláři. Dotaz O. M. Štěpánka č. 1239. Odpověď č. 1509. 70 (10. září 1919) 2166.

Pronájem tiskové kanceláře. Dotaz Jos. Svozila, odpověď min. předs. Tusara. 97 (11. pros. 1919) 2898.

Pronásledování kolportérů dělnického tisku. Dotaz Ant. Svěceného č. 785. Odpověď č. 101251 (20. května 1919) 1409.

Rozšiřování nepravdivých zpráv tiskovou kanceláří o otázkách zásobovacích. Dotaz B. Bradáče č. 1883. Odpověď č. 2261. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Služební a platové poměry zaměstnanců čsl. tiskové kanceláře. Č. t. 528. Návrh v. Brodeckého. 32 (25. února 1919) 908; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Úprava hmotných poměrů tiskařů ve státních úřadech. Č. t. 1315. Návrh V. Skurského. 64 (15. července 1919) 1993; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Zrušení §§ 17. a 23. zákona o tisku. Č. t. 30. Návrh dra Meissnera. 5 (26. listop. 1918) 75.

Vydání zákona o tisku. Č. t. 560. Návrh dra Boučka. 34 (27. února 1919) 935.

Doplnění tiskového zákona. Č. t. 2001. Návrh dra Hajna. 99 (16. pros. 1919) 2939.

Zrušení zákazu některých německých politických listů v R. Č. Dotaz Jos. Stivína č. 1067. Odpověď č. 1295. 63 (11. července 1919) 1295.

 

Tišnov. Postátnění místní dráhy Něm. Brod-Tišnov. Č. t. 200. Návrh K. Sáblíka. 10 (17. pros. 1918) 201.

Stavba železnice. Č. t. 343. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva železnic. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Titry. Vzetí titrů válečných půjček bývalých států rakouského a uherského z oběhu. Č. t. 2747. Vládní návrh. 139 (7. dubna 1920) 4057; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2821. 145 (15. dubna 1920) 4270.

 

Tituly. Zrušení titulů. Č. t. 4. Návrh vládní. 1 (14. listop. 1918) 13; zpráva (ústav. výb.) č. t. 54. 7 (3. pros. 1918) 146.

Změna zákona o zrušení titulů. Č. t. 1395. Návrh vládní. 67 (23. července 1919) 2120; zpráva ústav. výb.) č. t. 2795. 143 (10. dubna 1920) 4148.

 

Třebenice. Zřízení okresního soudu. Č. t. 673. Návrh E. Špatného. 39 (29. března 1919) 1032.

 

Třebíč. Teror sociálních demokratů. Dotaz J. Jílka č. 649. Odpověď č. 935. 48 (13. května 1919) 1285.

Zřízení autobusového spojení v okresu třebíčském. Č. t. 526. Návrh J. Jílka. 32 (25. února 1919) 908; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení státní odborné školy obuvnické a koželužské. Č. t. 1757. Návrh J. Kopečka. 88 (5. listop. 1919) 2627.

 

Třešť. Zařadění do vyšší třídy aktivních přídavků. Č. t. 2451. Návrh Vl. Hatláka. 124 (25. února 1920) 3654; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Trestní právo. Doplnění nařízení §u 303. trestního zákona. Č. t. 192. Návrh dra Boučka. 9 (12. prosince 1918) 177; zpráva (právního výb.) č. t. 406. 29 (13. února 1919) 840. 30 (18. února 1919) 857. 31 (20. února 1919) 887-896.

Doplnění §u 191. trest. zák. čl. V. zákona z r. 1878. Č. t. 2680. Návrh vládní. 136 (30. břez. 1920) 4010.

Doplnění trestního řádu vzhledem k výroku rozsudku o ztrátě práva volebního. Č. t. 695. Návrh vládní. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (právního výb.) č. t. 940. 50 (15. května 1919) 1383.

Podmínečné odsouzení a propuštění. Č. t. 1688. Návrh vládní 83 (14. října 1919) 2493; zpráva (právního výb. č. t. 1714. 84 (17. října 1919) 2546.

Stanovení poměru trestů v území různého práva. Č. t. 2646. Návrh vládní. 135 (26. března 1920) 3997; zpráva (právního výb.) č. t. 2813. 145 (15. dubna 1920) 4263.

Trestnost neoprávněného užívání šlechtických titulů. Č. t. 388. Návrh dra Meissnera. 20 (23. ledna 1919) 536.

Trestnost neoprávněného užívání šlechtických titulů v trestním zák. vojenském. Č. t. 389. Návrh dra Meissnera. 20 (23. ledna 1919) 536.

Vydání zákona o změně vojenského trestního řádu. Č. t. 160. Vládní návrh. 8 (10. pros. 1918) 167; zpráva (právního výb.) č. t. 251. 11 (19. pros. 1918) 261.

Změna některých předpisů trestního řádu z 23. května 1873, č. 119. ř. z. a čl. XXXIII. zák. z r. 1896. Č. t. 1990. 98 (12. pros. 1919) 2936; zpráva (právního výb.) č. t. 2042. 101 (18. pros. 1919) 3064.

Změna některých ustanovení vojenského trestního zákona. Č. t. 95. Návrh dra Meissnera. 8 (10. prosince 1918) 155; zpráva (právního výb.) č. t. 1676. 83 (14. října 1919) 2493.

Změna zákona o výši částek směrodatných pro trestnost činu. Č. t. 92. Návrh dra Meissnera. 8 (10. prosince 1918) 155.

Změna zákona z 21. března 1918, č. 108. ř. z. a §u 411. trest. řádu. Č. t. 581. Vládní návrh. 35 (11. března 1919) 968; zpráva (právního výb.) č. t. 776. 44 (10. dubna 1919) 1180.

 

Trhy. Uvolnění trhů. Č. t. 1852. Návrh J. Šamalíka. 91 (21. listop. 1919) 2716; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 2036. 102 (19. pros. 1919) 3075.

Uvolnění trhů. Č. t. 1873. Návrh O. Hrejsy. 92 (25. listop. 1919) 2746; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 2036. 102 (19. pros. 1919) 3075.

 

Troja. Sestátnění a sestřednění zemského pomologického ústavu v Troji. Č. t. 2399. Návrh dra F. Krejčího. 120 (17. února 1920) 3587.

 

Truhláři viz Živnostnictvo.

 

Trutnov. Poměry českého školství. Dotaz Dra Uhlíře č. 707. Odpověď č. 1022. 52 (21. května 1919) 1450.

Zřízení českého reálného gymnasia. Č. t. 2580. Návrh dra Matouška. 130 (18. března 19220) 3925.

 

Tuky. Povinnost odváděti tuky. Č. t. 104. Návrh Fr. Biňovce. 7 (3. prosince 1919) 758; zpráva (zásob. výb.) č. t. 361. 26 (6. února 1919) 758.

 

Tůma. Prohlášení min. spravedlnosti o zatčení ředitele banky Tůmy. 89 (7. listop. 1919) 2688.

 

Turnov. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2352. Návrh dra Matouška. 117 (10. února 1920) 3510; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.Přihlásit/registrovat se do ISP