"U"

Účetní kontrolní úřad nejvyšší viz Kontrolní úřad.

 

Učitelé viz též Byty, Celibát.

Drahotní a nákupní přídavky pro učitele škol obecných a měšťanských. Č. t. 73. Návrh dra Metelky. 7 (3. pros. 1918) 145; zpráva (škol. výb.) č. t. 992. 54 (23. května 1919) 1570.

Drahotní přídavek aktivním i pensionovaným učitelům obecných a měšťanských škol a jich pozůstalým od 1. ledna 1919 do 1. července 1919. Č. t. 755. Návrh inž. Pospíšila. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (školsk. výb.) č. t. 992. 54 (23. května 1919) 1570.

Nařízení býv. uherského ministerstva náboženství a osvěty závadou pro zřízení učitelských míst. Dotaz dra Kmetka č. 945. Odpověď č. 1275. 62 (10. července 1919) 1923.

Nesnesitelné hmotné poměry národního učitelstva. Dotaz Al. Konečného č. 393. Odpověď č. 690. 39 (26. března 1919) 1031.

Podpora a vybavení z dluhův učitelů, kteří válkou byli ochuzení neb nucení se zadlužit. Č. t. 470. Návrh dra Srdínka. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (fin. výb.) č. t. 628. 38 (20. března 1919) 1024.

Poskytnutí výhod učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense. Č. t. 1128. Návrh dra Stojana. 57 (11. června 1919) 1653; zpráva (kult. výb.) č. t. 1436. 69 (24. července 1919) 2156.

Poskytnutí drahotního přídavku aktivním a pensionovaným učitelům veř. škol obecných a měšťanských. Č. t. 401. Vládní návrh. 21 (24. března 1919) 570; zpráva (škol. výb.) č. t. 408. 23 (29. ledna 1919) 680.

Postavení učitelstva vůbec. Dotaz Al. Konečného ze dne 22. ledna 1919. Odpověď č. 726. 41 (1. dubna 1919) 1071.

Propuštění učitelů ze služby. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1372. Odpověď č. 1629. 80 (3. října 1919) 2406.

Propuštění záložních důstojníků, kteří jsou učiteli a mají dvojnásobné služné. Č. t. 31. Návrh L. Pika. 5 (26. listop. 1918) 75; zpráva branného výb.) č. t. 197. 9 (12. pros. 1918) 193.

Protizákonné jednání učitelky ve škole. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1351. Odpověď č. 2446. 123 (24. února 1920) 3644.

Přiznání výhod § 48. služební pragmatiky učitelské z 28. července 1917 suplujícím cvičným učitelům. Č. t. 2000. Návrh Fr. Buřívala. 99 (16. pros. 1919) 2939.

Služební slib učitelstva. Č. t. 2209. Vládní návrh. 109 (22. ledna 1920) 3235; zpráva (kult. výb.) č. t. 2359. 118 (12. února 1920)- 3571.

Úlevy a podpory učitelům obecných a měšťanských škol při návštěvě kursů pokračovacího školství živnostenského. Č. t. 2406. Návrh V. Freimana. 120 (17. února 1920) 3587.

Úprava hmotných i právních poměrův učitelstva odborných ženských škol. Č. t. 1377. Návrh Fr. Zeminové. 67 (23. července 1919) 2077; zpráva (kult. výb.) č. t. 2342. 116 (6. února 1920) 3499.

Úprava hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských. Č. t. 36. Návrh Fr. Udržala 5 (26. list. 1918) 75; zpráva (škol., stát. zříz. a fin. výb.) č. t. 162, 992, 1359. 8 (10. pros. 1918) 165. 54 (23. května 1919) 1570. 67 (23. července 1919) 2081.

Úprava platův učitelkám škol mateřských. Č. t. 2337. Návrh E. Purkyňové. 115 (5. února 1920) 3473.

Úprava platův učitelům náboženství na školách obecných a občanských. Č. t. 2292. Návrh J. Rýpara. 115 (5. února 1920) 3473.

Úprava platův učitelům tělocviku na středních školách. Č. t. 335. Návrh dra Schieszla. 17 (16. ledna 1919) 436; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Úprava platův učitelům živnostenských škol pokračovacích. Č. t. 2338. Návrh dra Budínského. 115 (5. února 1920) 3473.

Úprava právních a postupových poměrův učitelek škol obecných a měšťanských. Č. t. 2309. Návrh Fr. Zeminové. 115 (5. února 1920) 3473.

Úprava právních svazkův učitelstva na veř. školách obecných a občanských. Č. t. 2737. Vládní návrh. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (kult. výb.) č. t. 2771. 142 (9. dubna 1920) 4129.

Úprava služebních poměrův učitelů invalidů. Č. t. 2115. Návrh O. Kypra. 106 (16. ledna 1920) 3154.

Úprava služebních příjmů a pense učitelův na obecných a měšťanských školách veřejných. Č. t. 672. Návrh dra Budínského. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (škol., st. zříz. a fin. výb.) č. t. 992. 54 (23. května 1919) 1570.

Úprava zásad, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoli místo v R. Čsl. Č. t. 1663. vládní návrh 81 (7. října 1919) 2435; zpráva (kult. výbor) č. t. 1706. 86 (29. října 1919) 2566.

Ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku. Č. t. 2722. Vládní návrh. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (kult. výb.) č. t. 2785. 144 (14. dubna 1920) 4220.

Uzákonění stavu učitelek na školách mateřských. Č. t. 2351. Návrh L. Landové-Štychové. 117 (10. února 1920) 3510.

Zástupci inspektorů viz Inspektoři.

Zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli. Dotaz dra Novotného č. 641. Odpověď č. 937. 48 (13. května 1919) 1286.

Způsobilost k úřadu učitelskému na veřejných školách. Č. t. 33. Návrh Fr. Housera. 5 (26. listop. 1918) 75; zpráva (škol. výb.) č. t. 768. 44 (10. dubna 1919) 1179.

Zrušení ustanovení služební pragmatiky pro učitele města Olomouce. Č. t. 559. Návrh dra Weyra. 34 (27. února 1919) 935; zpráva (ústav. výb.) č. t. 890. 48 (13. května 1919) 1034.

 

Učitelské ústavy. Postátnění všech soukromých ústavů učitelských od školního roku 1919/20. Dotaz Fr. Zeminové č. 1418. Odpověď č. 2202. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Vyprázdnění ústavu pro vzdělání učitelek v Praze I. v Křižovnické ul. Dotaz dra Hnídka č. 1165. Odpověď č. 1479. 70 (10. září 1919) 2165.

Zřízení učitelského ústavu pro dívky v Opavě. Č. t. 2507. Návrh J. Lukše. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Učňové. Denní vyučování a zákaz večerního a nedělního vyučování na školách pokračovacích. Č. t. 1681. Návrh E. Špatného. 83 (14. října 1919) 2493.

 

Účtování. Úspora práce při soukromém a veřejném účtování. Č. t. 447. Návrh K. Vaňka. 26 (6. února 1919) 743.

 

Uhersko býv. Prodloužení výjimečné moci vlády na území kdysi uherském. Č. t. 2705. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010.

Úprava poměrů úředníkův a zřízenců státních úřadů a ústavů býv. státu uherského. Vládní návrh. Zpráva (ústav. výb. podle §§ 14. a 17. jedn. ř.) č. t. 2834. 145 (15. dubna 1920) 4277.

Úprava soudnictví na území býv. státu uherského. Č. t. 2790. Vládní návrh. 143 (9. dubna 1920) 4148; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2835. 145 (15. dubna 1920) 4278.

 

Uherský Brod. Zřízení řemeslnické školy. Č. t. 1950. Návrh Vl. Hatláka. 96 (10. pros. 1919) 2833.

 

Uhlí. Dodávky uhlí pro drtiče štěrku na veř. silnicích. Dotaz dra Zahradníka č. 2052. Odpověď č. 2368. 117 (10. února 1920) 3510.

Dodávky uhlí v okresích: sedlčanském, votickém, neveklovském a sedleckém. Dotaz dra Zahradníka č. 2053. Odpověď č. 2512. 127 (9. března 1920) 3880.

Nedostatečné zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím. Dotaz R. Berana č. 1763. Odpověď č. 2089. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Nedostatek uhlí na českém jihozápadě. Dotaz V. Čipery č. 1597. Odpověď č. 1746. 88 (5. list. 1919) 2626.

Nezbytná opatření pro žádoucí zvýšení těžby uhelné. Č. t. 262. Návrh Fr. Biňovce. 14 (9. ledna 1919) 340.

Nouze o uhlí. Dotaz J. Kadlčáka č. 1617. Odpověď č. 1919. 94 (4. pros. 1919) 2786.

Příděl uhlí pro kováře. Dotaz J. Šamalíka č. 486. Odpověď č. 732. 42 (3. dubna 1919) 1105.

Samovolné rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, ztěžující řádné rozdělování uhlí k výmlatu a orbě. Dotaz B. Bradáče č. 2017. Odpověď č. 2394. 120 (17. února 1920) 3586.

Těžba, obchod a rozdělování uhlí do správy státní. Č. t. 1785. Pilný návrh Fr. Zeminové: 90 (18. list. 1919) 2694.

Těžba v pánvi Podkrušnohorské. Dotaz V. Freimana č. 565. Odpověď č. 733. 42 (3. dubna 1919) 1105.

Úprava hospodářství uhelného. Č. t. 2700. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2783. 142 (9. dubna 1920) 4140.

Zabavování uhlí aprovisačního, určeného obyvatelstvu pro účely železniční. Dotaz dra J. Brabce č. 2229. Odpověď č. 2653. 134 (24. března 1920) 3986.

Zabavování uhlí, určeného obcím, na drahách na rozkaz ministra železnic. Dotaz dra Uhlíře, odpověď ministrova. 92 (25. listop. 1919) 2766.

Zahájení kutacích prací pro dolování černého uhlí na Brušpersku v sev. vých. Moravě. Č. t. 1243. Návrh V. Sladkého. 61 (27. června 1919) 1836.

Zákon o správě uhelných dolů. Č. t. 126. Návrh V. Dyka. 8 (10. pros. 1918) 154.

Zavedení daně z uhlí. Č. t. 996. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (technic. a rozpočt. výb.) č. t. 2783. 142 (9. dubna 1920) 4110.

 

Úhrada nákladů státních. Dotaz dra Schieszla č. 686. Odpověď č. 1149. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Ulice. Názvy ulic. Č. t. 2645. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2792. 144 (14. dubna 1920) 4166.

 

Umělci. Umělecká úprava předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců. Č. t. 1748. Návrh St. K. Neumanna. 88 (5. listop. 1919) 2627; zpráva (kult. výb.) č. t. 2108. 105 (13. ledna 1920) 3126.

 

Umělecké památky. Výbor pro um. památky zrušen a jeho agenda připadla výb. kulturnímu. 25 (31. ledna 1919) 717.

 

Umělecko-prům. škola. Přestěhování do starých místností. Dotaz B. Fischera č. 466. Odpověď č. 721. 41 (1. dubna 1919) 1071.

 

University viz vysoké školy.

 

Uprchlíci. Návrat t. zv. baličských uprchlíků. Dotaz Fr. Zeminové č. 1848. Odpověď č. 2204. 110 (23. ledna 1920) 3240.

 

Úrazové důchody. Zpráva soc. pol. výboru s vládní osnovou zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům. Č. t. 1716. 86 (29. října 1919) 2574.

 

Úrazové pojištění viz Pojištění.

 

Úrazové požitky. Zvýšení úrazových požitků dělníků v poměru k drahotě. Č. t. 762. Návrh inž. B. Pospíšila. 43 (8. dubna 1919) 1130.

 

Úroky. Úroky z prodlení a náhradní úroky z přímých daní a poplatků. Č. t. 1827. Vládní návrh. 90 (18 listop. 1919) 2695.

 

Úřady. Podmínka německé národnosti pro nabytí úřadu. Dotaz dra Hajna č. 1332. Odpověď č. 1574. 74 (23. září 1919) 2278.

Spravedlivé a nestranné vykonávání povinnosti. Dotaz dra Lukavského k ministru veř. prací a k min. spravedlnosti č. 1620. Odpověď č. 1961. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Stranická prakse při povolování veřejných shromáždění a schůzí. Dotaz J. Ulricha č. 1422. Odpověď č. 1669. 81 (7. října 1919) 2435.

 

Úředníci: finanční viz Finance,

obecní, okresní viz Obce, Okresy, Samospráva,

poštovní viz Pošty,

soudní viz Soudy,

universitní viz Vysoké školy,

velkostatků viz Velkostatky,

železniční viz Železnice.

Amnestie disciplinárních trestů úřednictva. Č. t. 91. Návrh dra Matouška. 8 (10. pros. 1918) 155.

Kancelářští úředníci: pensionováni, zrušení tajné kvalifikace a zařadění ze skupiny E do D. Č. t. 354. Návrh Fr. Buřívala. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Porušení zákona prováděcím nařízením o jmenování podúředníkův úředníky kancelářskými. Dotaz Fr. Buřívala č. 1996. Odpověď č. 2287. 113 (30. ledna 1920) 3422.

Zařadění úředníků politické kanceláře do vyšších tříd hodnostních a platových. Č. t. 563. Návrh G. Navrátila. 34 (27. února 1919) 953; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Komory úřednické: zřízení. Č. t. 1028. Návrh dra Engliše. 54 (23. května 1919) 1542.

Zřízení aktuárských úředníků ve službě politické. Č. t. 702. Vládní návrh. 41 (1. dubna 1919) 1071; zpráva (ústav. výb.) č. t. 914. 50 (15. května 1919) 1382.

Odboroví úředníci: jmenování vynikajících z nich do vyšší skupiny zaměstnanecké. Č. t. 1751. Návrh Fr. Buřívala. 88 (5. listop. 1919) 2627.

Podpora a vybavení z dluhů úředníků, kteří vinou války byli ochuzení a zadlužili se. Č. t. 470. Návrh dra Srdínka. 28 (11. února 1919) 792; zpráva (fin. výb.) č. t. 628. 38 (20. března 1919) 1024.

Soukromí úředníci: pensijní pojištění. Č. t. 134. Návrh dra Preisse. 8 (10. pros. 1918) 154.

Soukromí úředníci: zpráva soc. pol. výboru o petici (č. 2190) Jednoty českých úředníků soukromých za uplatnění změn zákona o pensijním pojištění soukromého úřednictva. Č. t. 2609. 133 (22. března 1920) 3981.

Státní úředníci: Obsazování státních úřadů veřejným konkursem. Č. t. 136. Návrh dra B. Němce. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (ústav. výb.) č. t. 503. 34 (27. února 1919) 960.

Zpráva ústav. výboru o návrhu zákona, kterým se upravují poměry úředníkův a zřízenců státních úřadů a ústavů býval. státu uherského. Č. t. 2834. 145 (15. dubna 1920) 4277.

Odčinění národního příkoří českého státního úřednictva. Č. t. 90. Návrh dra Matouška. 8 (10. pros. 1918) 155.

Propouštění státních úředníků. Č. t. 893. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287.

Přejímání st. úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních podniků. Č. t. 7. Vládní návrh. 3 (19. listop. 1918) 31; zpráva (ústav. výb.) č. t. 424. 27 (7. února 1919) 767.

Stanovení úchylky od služební pragmatiky (změna § 69.) Č. t. 2136. Vládní návrh. 105 (13. ledna 1920) 3126; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 2181. 108 (20. ledna 1920) 3169.

Trestání korupce a úplatnosti veř. úředníků. Č. t. 1798. Návrh Fr. Zeminové. 90 (18. list. 1919) 2695.

Úprava nároků úředníků vyšších hodnostních tříd na plat a výslužné. Č. t. 496. Návrh dra Weyra. 30 (18. února 1919) 854.

Upravení poměrů státních smluvních úředníků. Č. t. 154. Návrh dra Lukavského. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Úředníci podřízení ministerstvu vnitra a financi činní při zásobování. Dotaz J. Svozila č. 183. Odpověď č. 413. 22 (28. ledna 1919) 601.

Zásada při ustanovování úředníků. Č. t. 9. Návrh dra Srdínka. 2 (15. list. 1918) 19.

Zvýšení základních platův a drahotních přídavků. Č. t. 1030. Návrh G. Navrátila. 54 (23. května 1919) 1542; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Techničtí úředníci výpomocní: úprava platů jejich u cejchovních úřadů. Č. t. 538. Návrh dra Mazance. 32 (25. února 1919) 908; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 849. 48 (13. května 1919) 1302.

 

Účetní úředníci: zařadění do skupiny B. Č. t. 638. Návrh Fr. Buřívala. 38 (20. března 1919) 1021.

 

Ústava. Ústavní listina: zpráva ústavního výboru o ústavní listině R. Č., usnesené ústav. výborem podle §§ 14. a 17. jedn. ř. a zpráva menšiny úst. výboru o § 64. úst. listiny. Č. t. 2472. 125 (227. února 1920) 3665. 126 (28. a 29. února 1920) 3762-3853.

Vydání ústavního zákona. Č. t. 671. Návrh dra Boučka. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2421. 125 (27. února 1920) 3665.

Vypracování ústavy R. Č. Č. t. 26. Návrh dra Belly. 5 (26. list. 1918) 76; zpráva (ústav. výb.) č. 2138.

Zákonná ochrana Čsl. republiky. Č. t. 689. Vládní návrh. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (práv. výb.) č. t. 1382. 67 (23. července 1919) 2104.

Změna § 1. zákona o prozatímní ústavě. Č. t. 41. Návrh dra Belly. 5 (26. list. 1918) 76; zpráva ústav. výb.) č. t. 568. 35 (11. března 1919) 980.

Změna zákona ze dne 13. list. 1918 č. 37 Sb. z. a n. (o prozatímní ústavě). Č. t. 704. Návrh dra Meissnera. 41 (1. dubna 1919) 1072; zpráva (ústav. výb.) č. t. 856. 46 (16. dubna 1919) 1224.

Vzato s denního pořadu.

Změna zákona ze dne 13. list. 1918 č. 37 Sb. z. a n. a ze dne 11. března 1919 č. 138 Sb. z. a n. Č. t. 1109. Návrh B. Bradáče; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1114. 56 (28. května 1919) 1623.

Změna zákona ze dne 13. list. 1918 č. 37 Sb. z. a n. (o prozatímní ústavě). Č. t. 810. Vládní návrh. 44 (10. dubna 1919) 1172; zpráva (ústav. výb., též k č. t. 704, obsahujícímu týž návrh dra Meissnera) č. t. 976. 54 (23. května 1919) 1556.

 

Ústavní soud. Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o ústavním soudě, usnesené ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jedn. ř. Č. t. 2426. 127 (9. března 1920) 3888.

 

Ústavní výbor. Zřízen. 1 (14. list. 1918) 12.

Volba. 2 (15. list. 1918) 17.

Doplňovací volby: 20 (23. ledna 1919) 568. 22 (28. ledna 1919) 646. 36 (13. března 1919) 1005. 49 (14. května 1919) 1344. 50 (15. května 1919) 1404. 55 (27. května 1919) 1593. 56 (28. května 1919) 1638. 58 (24. června 1919) 1717. 62 (10. července 1919) 1949. 63 (11. července 1919) 1986. 66 (22. července 1919) 2070. 67 (23. července 1919) 2120. 71 (11. září 1919) 2226. 75 (23. září 1919) 2393. 81 (7. října 1919) 2467. 83 (14. října 1919) 2504. 97 (11. pros. 1919) 2895. 98 (12. pros. 1919) 2935. 99 (16. pros. 1919) 2972. 103 (7. ledna 1920) 3108. 104 (9. ledna 1920) 3120. 105 (13. ledna 1920) 3150. 106 (16. ledna 1920) 3160. 115 (5. února 1920) 3482. 118 (12. února 1920) 3572. 119 (13. února 1920) 3582. 135 (26. března 1920) 4006.

Úst. výb. podal zprávu o peticích čís. 553 a 583, č. t. 1027. 56 (28. května 1919) 1631, o peticích čís. 881, 988, 1008, 1046, 1068, 1069, 1076, 1087 a 1220. Č. t. 1744. 88 (5. list. 1919) 2630, o peticích č. 2898, 2203 a 2721, č. t. 2776. 144 (14. dubna 1920) 4225.

Návrh ústavního výboru, aby vysláno bylo presidium N. S. se zástupci klubů k presidentovi republiky k projevu díků za jeho poselství. 88 (5. list. 1919) 2626.

 

Ústí n. Orl. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Ústredné družstvo viz Bratislava.

 

Ústřední úřady. Obsazování úřednických míst. Dotaz dra Němce č. 1062. Odpověď č. 1393. 68 (24. července 1919) 2124.

Úprava aktivních přídavků odborových přednostů a přednostů oddělení ústředních úřadů státní správy. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vlastním návrhu. Č. t. 2807. 144 (14. dubna 1920) 4220.

 

Ústředny. Likvidace bývalých vídeňských centrál a ústředen. Č. t. 127. Návrh F. Síse. 8 (10. pros. 1918) 154.

Povinná nabídka cizozemských pohledávek devisové ústředně. Č. t. 1081. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1543; zpráva (fin. výb.) č. t. 1166. 57 (11. června 1919) 1677.

Reforma devisové ústředny. Č. t. 1379. Návrh dra Heidlera. 66 (22. července 1919) 2033; zpráva (fin. výb.) č. t. 1707. 86 (29. října 1919) 2568.

Revise ústředen pro válečné hospodářství v území R. Č. Č. t. 166. Návrh dra Viškovského. 10 (17. pros. 1918) 202.

Zrušení všech ústředen a jim podobných zřízení. Č. t. 268. Návrh J. Kadlčáka. 14 (9. ledna 1919) 340.

Zrušení ústředen. Dotazy J. Šamalíka, č. d. 608 a J. Kadlčáka č. 610. Odpověď č. 787. 44 (10. dubna 1919) 1172.

Zrušení ústředen. Č. t. 1004. Návrh J. Šamalíka. 51 (20. května 1919) 1409; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1384. 67 (23. července 1919) 2109.

Zrušení ústředen a uvolnění obchodu životními potřebami. Č. t. 2453. Návrh J. Šamalika. 124 (25. února 1920) 3654.

 

Útulek. Zřízení útulku pro osoby stižené nevyléčitelnou rakovinou. Č. t. 2341. Návrh J. Kadlčáka. 115 (5. února 1920) 3473.

 

Útulny. Zřízení útulny pro zanedbanou mládež na Ostravsku. Č. t. 1375. Návrh J. Klegy. 66 (22. července 1919) 2033.

 

Úvěr. Osnova zákona o úvěru 60 mil. lir v italské měně. Č. t. 1442. Vládní návrh. 68 (24. července 1919) 2125; zpráva (fin. výb.) č. t. 1443. 69 (24. července 1919) 2142.

Povolení úvěru k potírání nemocí nakažlivých. Č. t. 2692. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (soc. pol. a rozp. výb.) č. t. 2877. 144 (14. dubna 1920) 4188.

Poskytnutí úvěru živnostníkům válkou poškozeným. Č. t. 855. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (živnost., fin. a právn. výb.) č. t. 1010. 54 (23. května 1919) 1573.

Poskytnutí úvěru živnostníkům válkou poškozeným. Č. t. 2456. Návrh Vl. Hatláka. 124 (25. února 1920) 3654.

Povolení úvěru na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny. Č. t. 970. Vládní návrh; zpráva (fin. výb.) č. t. 1141. 61 (27. června 1919) 1902.

Schválení dosavadních úvěrů v cizině na nákup potravin, zboží, surovin, válečný materiál etc. a povolení k dalším. Č. t. 2024. Vládní návrh. 99 (16. pros. 1919) 2973; zpráva (fin. výb.) č. t. 2066. 102 (19. pros. 1919) 3082.

Úvěr k přípravným pracem mírovým. Č. t. 232. Vládní návrh. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (fin. výb.) č. t. 249. 11 (19. pros. 1919) 211.

Úvěr další k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání. Č. t. 1818. Vládní návrh. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1857. 92 (25. listop. 1919) 2759.

Úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové. Č. t. 2671. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (rozpočt. a zeměd. výb.) č. t. 2797. 144 (14. dubna 1920) 4217.

Úvěrová pomoc nabyvatelům půdy. Zpráva výboru pro pozemk. reformu s osnovou zákona dle §§ 14. a 17. jedn. ř. Č. t. 2516. 128 (11. března 1920) 3895.

Živnostenská úvěrní péče poválečná. Č. t. 37. Návrh B. Fischera. 5 (26. listop. 1918) 75.

 

Úvěrní ústavy zemské. vládní návrh zákona o sloučení zemských úvěrních ústavů. Č. t. 2649. 135 (26. března 1920) 3997; zpráva (právn., rozpočt. a ústav. výb.) č. t. 2837.

 

Uzenáři. Vojenské dodávky a Družstvo čes. uzenářů. Dotaz V. Votruby. Č. d. 1094, č. o. 1632. 81 (7. října 1919) 2434.Přihlásit/registrovat se do ISP