"Z"resp. Za - Zm : "Z" resp. Zn - Zř, "Z" resp. Ža - Žu

Zabavení viz Konfiskace.

 

Zábavy. Zavedení daně ze zábav viz Daně.

 

Zábřeh. Zařadění města Zábřehu do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2725. Návrh dra Lukavského. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zrušení německé státní průmyslové školy v Zábřeze. Dotaz Al. Konečného č. 1421. Odpověď č. 1817. 90 (18. listop. 1919) 2693.

 

Zadávání práce. Úprava zadávání práce a dodávek. Č. t. 499. Návrh A. Jandy. 30 (18. února 1919) 854; zpráva (živnosten. výb.) č. t. 2103. 104 (9. ledna 1920) 3111.

 

Zahraniční obchod. Statistika zahraničního obchodu. Č. t. 1108. Vládní návrh 56 (28. května 1919) 1639; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1445. 71 (11. září 1919) 2186. 72 (16. září 1919) 2230. 73 (18. září 1919) 2263.

 

Zahraniční služba. Zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční. Č. t. 66. Návrh. dra Horáčka. 7 (3. pros. 1918) 146; zpráva (zahranič. výb.) č. t. 572. 37 (18. března 1919) 1614.

 

Zahraniční výbor. Zřízen 2 (15. listop. 118) 18.  

Volba. 3 (19. listop. 1918) 34.

Ustavil se. 9 (12. prosince 1918) 197.

Doplňovací volby. 22 (28. ledna 1919) 646. 23 (29. ledna 1919) 684. 34 (27. února 1919) 962. 35 (11. března 1919) 992. 37 (18. března 1919) 1018. 48 (13. května 1919) 1310. 55 (27. května 1919) 1593.

Sloučen s mírovým výb. 56 (28. května 1919) 1613.

Volba. 57 (11. června 1919) 1678.

Doplňovací volby. 63 (11. července 1919) 1986. 64 (15. července 1919) 2007. 70 (10. září 1919) 2181. 75 (23. září 1919) 2393. 81 (7. října 1919) 2467. 97 (11. pros. 1919) 2895. 105 (13. ledna 1920) 3150. 110 (23. ledna 1920) 3307.

Ustavil se. 111 (27. ledna 1920) 3313.

Doplňovací volba. 118 (12. února 1920) 3572.

Ustavil se. 127 (9. března 1920) 3883.

 

Zajatci váleční. Nedovolená agitace ruských válečných zajatců. Dotaz dra F. Krejčího č. 1788. Odpověď č. 2518. 127 (9. března 1920) 3881.

Vykonávání trestních prací v krajinách zpustošených německými armádami čsl. váleč. zajatci ve Francii. Dotaz Mil. Vojty č. 1116. Odpověď č. 1389. 66 (22. července 1919) 2033.

Přidržování čsl. váleč. zajatců ve Francii k trestním pracem ve zpustošených krajích. Dotaz Mil. Vojty č. 1116. Odpověď č. 1496. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Zákony. Podpisování zákonů a nařízení; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2800, podle §§ 14. a 17. jed. ř. 142 (9. dubna 1920) 4137.

Uveřejňování zákonů. Dotaz F. Síse č. 2127. Odpověď č. 2358. 117 (10. února 1920) 3510.

Zákon o vyhlašování zákonů a nařízení. Č. t. 444. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744; zpráva (ústav. výb.) č. t. 537. 36 (13. března 1919) 1003.

 

Záložny. Zřízení okres. hospodářských záložen na Moravě a ve Slezsku. Č. t. 2382. Návrh K. Svobody. 120 (17. února 1920) 3587.

 

Zaměstnanci. Exekuce na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých. Č. t. 2678. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (právního výb.) č. t. 2814. 145 (15. dubna 1920) 4264.

Účast zaměstnanců ve správě a čistém zisku podniků. Č. t. 1701. Návrh A. Tučného. 86 (29. října 1919) 2566.

Zřízení závodních výborů zaměstnanců. Č. t. 825. Návrh R. Laubeho. 45 (15. dubna 1919) 1209.

 

Zaměstnanci báňských podniků viz Horníci.

 

Zaměstnanci obecní viz Obce.

 

Zaměstnanci okresní viz Okresy.

 

Zaměstnanci poštovní viz Pošty.

 

Zaměstnanci samosprávní viz Samospráva.

 

Zaměstnanci státní. Amnestie disciplinárních trestů zřízenectva a úřednictva R. Č., uložených býv. rak. správou z důvodů politických ne národnostních. Č. t. 91. Návrh dra Matouška. 8 (10. pros. 1918) 155.

Dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům viz Stejnokroje.

Mimořádná čtvrtletní výpomoc státním zaměstnancům ve lhůtách měsíčních; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2696, podle §§ 14. a 17. j. ř. 141 (9. dubna 1920) 4103.

Odčinění národního příkoři českého státního zřízenectva. Č. t. 90. Návrh dra Matouška. 8 (10. prosince 1918) 155.

Podpora družstevních snah státních zaměstnanců. Č. t. 2493. Návrh F. Buřívala. 126 (28. února 1920) 3744; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2788. 144 (14. dubna 1920) 4218.

Poskytnutí výpomoci státním zřízencům. Č. t. 223. Návrh dra Lukavského. 10 (17. pros. 1918) 202; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 956. 50 (15. května 1919) 1387.

Přejímání státních zřízenců a zřízenců státních podniků. Č. t. 7. Vládní návrh. 3 (19. listop. 1919) 31; zpráva (ústav. výb.) č. t. 424. 27 (7. února 1919) 767.

Propočítání služebních let státním zaměstnancům; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2697, podle §§ 14. a 17. jed. ř. 141 (9. dubna 1920) 4103.

Propouštění státních zřízenců. Č. t. 893. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287.

Stanovení úchylky od ustanovení § 69. zák. ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. služební pragmatiky. Č. t. 2136. Vládní návrh. 105 (13. ledna 1920) 3126; zpráva (stát. zříz. výb.) č. t. 2181. 108 (20. ledna 1920) 3169.

Úprava starobních požitků (pensí a provisí) státních a ústavních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků. Č. t. 598. Návrh G. Navrátila. 37 (18. března 1919) 1009; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457; zpráva (stát. zřízen. a kultur. výb.) č. t. 2027 (Novopensisté.) a č. t. 2028 (Staropensisté.) 100 (17. pros. 1919) 2983, 2986.

Výkon volebního práva vojáků a státních zaměstnanců; zpráva (ústav. výb.) č. t. 950. 50 (15. května 1919) 1380.

Vypracování demokratické služební pragmatiky pro státní zaměstnance. Č. t. 217. Návrh F. Buřívala. 10 (17. pros. 1918) 202.

Změna a doplněk ustanovení o úpravě poměrů státních zaměstnanců. Č. t. 2023. Návrh vládní. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2038. 101 (18. pros. 1919) 3060.

Zvláštní ustanovení pro státní zaměstnance, již byli válkou zdržení ve výkonu neb v nastoupení civilní služby státní. Č. t. 2598. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2739. 139 (7. dubna 1920) 4059.

Zvýšení základních platů a drahotních přídavků státního zřízenectva. Č. t. 1030. Návrh G. Navrátila. 54 (23. května 1919) 1542; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Zaměstnanci Velké Prahy viz Praha.

 

Zaměstnanci vodního hospodářství. Zařadění zřízenců při vodním hospodářství do úřednických tříd hodnostních a platových. Č. t. 910. Návrh vládní. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1090. 56 (28. května 1919) 1613.

 

Zaměstnanci zemědělští viz Zemědělství.

 

Zaměstnanci zemští. Neoprávněné provozování různých řemesel zřízenci zemských ústavů, nemocnic, ústavů pro choromyslné atd. Dotaz Fr. Petrovického č. 1358. Odpověď č. 1740. 86 (29. října 1919) 2566.

Podvratné živly v zemských službách. Dotaz Al. Tučného č. 741. Odpověď č. 938. 48 (13. května 1919) 1286.

 

Zaměstnanci železniční viz Železnice.

 

Zaopatřovací požitky rozloučených manželek viz Manželské právo.

 

Zapalovadla. Daň ze zapalovadel pro Slovensko viz Daně.

 

Zapisovatelé. Volba zapisovatelů. 1 (14. listop. 1918) 9.

Volba zapisovatele. 3 (19. listop. 1918) 33.

Volba zapisovatele. 57 (11. června 1919) 1677.

 

Zásobovací výbor. Zřízen. 2 (15. listop. 1918) 18. Volba. 3 (19. listop. 1918) 35.

Doplňovací volby. 5 (26. listop. 1918) 101. 8 (10. pros. 1918) 156.

Ustavil se. 9 (12. pros. 1918) 197.

Doplňovací volby. 9 (12. pros. 1918) 193. 22 (28. ledna 1919) 647. 30 (18. února 1919) 881. 35 (11. března 1919) 992. 48 (13. května 1919) 1310. 58 (24. června 1919) 1717. 60 (26. června 1919) 1831. 67 (23. července 1919) 2120. 68 (24. července 1919) 2137. 70 (10. září 1919) 2181. 77 (30. září 1919) 2338. 81 (7. října 1919) 2467. 94 (4. pros. 1919) 2816. 99 (16. pros. 1919) 2972.

Zpráva (zásob. výb.) č. t. 1027 o peticích č. 402 a 1052. 56 (28. května 1919) 1631.

Zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1744, o peticích č. 402 a 1052. 56 (28. května 1919) 1631.

Zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1744, o peticích č. 1157 a 1202. 88 (5. listop. 1919) 2630.

Zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1976, o peticích č. 1487, 1710, 1672, 1663, 1592, 1721, 1688, 1664 a 1647. 98 (12. pros. 1919) 2931.

Zpráva (zásobov. výb.) č. t. 2444, o peticích stran zlepšení zásobovacích poměrů. 123 (24. února 1920) 3648.

Zpráva (zásobov. výb.) č. t. 2625, o peticích týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích. 134 (24. března 1920) 3988.

 

Zásobování. Nedostatečné zásobování masem na Mor. Ostravsku viz Moravská Ostrava.

Nepravdivé zprávy tiskové kanceláře v otázkách zásobovacích. Dotaz B. Bradáče č. 1883. Odpověď č. 2261. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Novy způsob výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů. Dotaz Jos. Tomáška č. 1985. Odpověď č. 2148. 106 (16. ledna 1920) 3154.

Ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem. Dotaz B. Krále č. 1530. Odpověď č. 1913. 93 (2. pros. 1919) 2777.

Přednostní zásobování. Dotaz Vl. Hatláka č. 1088. Odpověď č. 1550. 73 (18. září 1919) 2262.

Přednostní zásobování Čsl. jednoty malozemědělských družstev. Dotaz R. Mlčocha. 2016. Odpověď č. 2314. 114 (3. února 1920) 3462.

Příděl americké mouky za sníženou cenu 3 K. Dotaz V. Rebše č. 919. Odpověď č. 1775. 89 (7. listop. 1919) 2636.

Situace v zásobování lidu. Rozprava o dotazech poslanců: R. Bechyně, dra Lukavského a J. Šrámka. 70 (10. září 1919) 2169. 71 (11. září 1919) 2186. 72 (16. září 1919) 2232.

Špatné zásobování kraje býv. volební skupiny č. 55. Dotaz dra Zahradníka č. 2053. Odpověď č. 2512. 127 (9. března 1920) 3880. Úřednictvo činné při zásobování. Dotaz J. Svozila č. 183. Odpověď č. 413. 22 (28. ledna 1919) 601.

Zásobování obyvatelstva. Pilný dotaz Ferd. Jiráska. 4 (21. listop. 1918) 43. 5 (26. listop. 1918) 77. 6 (27. listop. 1918) 104. Zásobovací ministerstvo. Existence direktoria tří socialistů v tomto ministerstvu. Dotaz dra Hajna č. 1409. Odpověď č. 1486. 70 (10. září 1919) 2166.

Zastoupení živnostnictva v zásobovacích komisích. Č. t. 644. Návrh R. Mlčocha. 38 (20. března 1919) 1021.

Zřízení "Státního kontrolního úřadu zásobovacího". Č. t. 1563. Návrh F. Jiráska. 74 (23. září 1919) 2279.

 

Zastavárny. Reorganisace státního zástavního úřadu. Dotaz V. Dyka č. 1954. Odpověď č. 2484. 125 (27. února 1920) 3665.

Reorganisace státního zástavního úřadu v Praze. Č. t. 1932. Návrh dra G. Heidlera. 96 (10. pros. 1919) 2833.

 

Závodní a revírní rady a výbory viz Hornictví.

 

Zboží. Daň z obratu zboží viz Daně.

Obmezení bank v obchodu se zbožím. Č. t. 307. Návrh R. Mlčocha. 15 (10. ledna 1919) 353; zpráva (živnost. výb.) č. t. 2404. 121 (19. února 1920) 3615.

 

Zcelovací zákon. Reforma zcelovacího zákona. Č. t. 1250. Návrh B. Krále. 62 (10. července 1919) 1924.

 

Zděchov u Vsetína. Protizákonná rekvisice. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1180. Odpověď č. 1498. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Zdravotní výbor. Zřízen. 2 (15. listop. 1918) 18. Volba. 3 (19. listop. 1918) 36.

Doplňovací volby. 5 (26. listop. 1918) 101. 17 (16. ledna 1919) 473. 36 (13. března 1919) 1005.

 

Zdravotnictví. Použití vyvlastněných budov obydlených pro účely zdravotnictví. Č. t. 735. Návrh Jos. Babánka. 43 (8. dubna 1919) 1130.

Převzetí zdravotně policejní agendy státem. Č. t. 2589. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 2820. 145 (15. dubna 1920) 4268.

Změna zákona o organisaci zdravotní služby v obcích v Čechách. Č. t. 2272. Vlád. návrh. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (sociál.-polit. a rozpočt. výb.) č. t. 2449. 123 (24. února 1920) 3645.

 

Zdražování. Ztrestání zdražovatelů životních potřeb. Č. t. 312. Návrh K. Vaňka. 29 (13. února 1919) 829.

 

Zelí. Sklizeň zelí. Č. t. 1872. Návrh V. Čipery. 92 (25. listop. 1919) 2745; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1944. 97 (11. pros. 1919) 2888.

 

Země. Zmocnění vlády ke změně hranic zemí a administrativním opatřením s tím souvisícím. Č. t. 2773. Vládní návrh. 141 (9. dubna 1920) 4100; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2811. 144 (14. dubna 1920) 4201, 4210.

 

Zemědělský výbor. Zřízen. 2 (15. listop. 1918) 18.

Volba. 3 (19. listop. 1918) 35.

Doplňovací volba. 9 (12. pros. 1918) 193.

Ustavil se. 9 (12. pros. 1918) 197.

Doplňovací volby. 22 (28. ledna 1919) 646. 30 (18. února 1919) 881. 35 (11. března 1919) 992.

Sloučen s pojišťovacím. 56 (28. května 1919) 1613.

Volba. 57 (11. června 1919) 1678.

Ustavil se. 64 (15. července 1919) 2007.

Doplňovací volby. 67 (23. července 1919) 2120. 72 (16. září 1919) 2257. 81 (7. října 1919) 2467. 94 (4. pros. 1919) 2816. 101 (18. pros. 1919) 3066. 103 (7. ledna 1920) 3108. 106 (16. ledna 1920) 3160. 115 (5. února 1920) 3482.

 

Zemědělství. (Zemědělci.) Nesprávný postup úřadů při vyměřování kontingentů dodavek obilí malým rolníkům, již mají půdy nad 3 ha výměry. Dotaz Al. Kaderky č. 1621. Odpověď č. 1860. 92 (25. list. 1919) 2744.

Odevzdání půdy, podléhající zákonu záborovému do rukou drobných zemědělců. Č. t. 2049. Návrh V. Čipery. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (výb. pro pozemkovou reformu) č. t. 2238. 113 (30. ledna 1920) 3421.

Propuštění zemědělců živelní pohromou stížených krajů z aktivní vojenské služby. Č. t. 1352. Návrh J. Kadlčáka. 65 (17. července 1919) 2011.

Vyloučení existenčního minima malorolníků z rekvisic a veřejných dávek naturálních. Č. t. 418. Návrh J. Sechtra. 24 (30. ledna 1919) 686; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 822. 46 (16. dubna 1919) 1235.

Zákon o zemědělských komorách. Č. t. 2184. Návrh A. Prokůpka. 110 (23. ledna 1920) 3239.

Zastoupení malorolníků v komisích rekvisičních, v aprovisačních radách a j. Č. t. 340. Návrh Jos. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (zásobov. výb. č. t. 821. 46 (16. dubna 1919) 1234.

Povznes ní stavebního ruchu na venkově se zřetelem ke středním vrstvám zemědělským. Č. t. 2051. Návrh Fr. Mašaty. 103 (7. ledna 1920) 3104.

Stavební a invalidní pojišťování rolnictva. Č. t. 1800. Návrh Vl. Hatláka. 90 (18. list. 1919) 2695.

Zavedení pojišťování dělnictva zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi. Č. t. 2. Návrh V. Johanise. 1 (14. listop. 1918) 13; zpráva (soc.-pol. výb.) č. t. 934. 49 (14. května 1919) 1339. 50 (15. května 1919) 1351.

Úrazové a nemocenské pojištění v zemědělství. Č. t. 122. Návrh dra Viškovského. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (sociál.-polit. výb.) č. t. 934. 49 (14. května 1919) 1339. 50 (15. května 1919) 1351.

Stálá komise pro úpravu pracovního poměru zaměstnanců zemědělských. Č. t. 2243. Návrh J. Ulricha. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Rychlý příděl obuvi a šatstva zemědělskému dělnictvu. Č. t. 1797. Návrh Fr. Biňovce. 90 (18. listop. 1919) 2694; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1914. 94 (4. prosince 1919) 2792.

Obuv, šatstvo a prádlo zemědělskému dělnictvu a malým rolníkům. Č. t. 2047. Návrh O. Hrejsy. 102 (19. pros. 1919) 3100.

Úprava zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům. Č. t. 2247. Návrh A. Slavíka. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Rozpuštění zemědělských rad, zřízení správních komisí a reorganisace jejich. Č. t. 2120. Návrh Vl. Drobného. 106 (16. ledna 1920) 3155.

Škody působené polními hraboši na osení a opatření účinného prostředku, jímž by byli hubeni. Dotaz A. Chlebounové č. 1584. Odpověď č. 1765. 88 (5. listop. 1919) 2627.

Úprava zemědělských škol a dozor na ně. Č. t. 2745. Vládní návrh. 138 (6. dubna 1920) 4047; zpráva (kultur. výb.) č. t. 2766. 142 (9. dubna 1920) 4128.

Uvolnění zemědělské produkce. Dotaz Jos. Šamalíka č. 608. Odpověď č. 787. 44 (10. dubna 1919) 1172.

Uvolnění zemědělské sklizně a výroby. Č. t. 1004. Návrh Jos. Šamalíka. 50 (20. května 1919) 1409; zpráva zásobov. výb. č. t. 1384. 67 (23. července 1919) 2109.

Změna působnosti ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací ve věcech vodního práva. Č. t. 892. Vládní návrh. 48 (5. května 1919) 1287; zpráva (právního výb. a výb. pro vodní hospodářství) č. t. 980. 57 (11. června 1919) 1658 (vzata s pořadu).

Změna stanov Zemědělské banky pro Moravu. Č. t. 94. Návrh dra Engliše. 8 (10. prosince 1918) 155; zpráva (finanč. výb.) č. t. 595. 38 (20. března 1919) 1025.

Zprávy o dodávce obilí. Dotaz A. Prokůpka č. 1731. Odpověď č. 2206. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně. Č. t. 143. Návrh K. Sonntága. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (školsk. výb.) č. t. 1425. 68 (24. července 1919) 2125.

Zřízení zemědělské rady slezské. Zpráva (ústav. výb.) č. t. 2698, o nařízení vlády R. Č., předloženém podle §u 3. zák. ze dne 24. července 1917, č. 307 r. z. 138 (6. dubna 1920) 4050.

Zvýšení zemědělské produkce řešením dusíkové otázky. Č. t. 675. Návrh K. Sonntága. 39 (26. března 1919) 1032.

 

Zemské přirážky. Vybírání zemských přirážek. Č. t. 541. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 908.

 

Zemské správní výbory. Volba zemského správního výboru. 3 (19. listop. 1918) 37. Doplňovací volby. 4 (21. listop. 1918) 42.

Změna zákona o zemském správním výboru pro Čechy. Č. t. 1833. Vládní návrh. 90 (18. listop. 1919) 2695.

Změna zákona o zemském výboru pro Čechy ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n. Č. t. 2699. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2796. 144 (14. dubna 1920) 4234.

Zřízení zemského správního výboru pro Moravu. Č. t. 222. Návrh K. Vaňka. 10 (17. pros. 1918) 201; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1085. 55 (27. května 1919) 1596.

 

Zemští zaměstnanci viz Zaměstnanci.

 

Zlaté doly viz Jílové.

 

Zlatníci. Postátnění odborné školy v Praze. Č. t. 1989. Návrh B. Fischera. 99 (16. pros. 1919) 2939.

 

Zletilost. Zákon o snížení věku nezletilosti. Č. t. 590. Vládní návrh. 36 (13. března 1919) 997; zpráva (právního výb.) č. t. 1383. 67 (23. července 1919) 2104.

 

Zlín. Připojení lokální dráhy ku dráze Vsetín-Bilnice. Č. t. 341. Návrh O. Hrejsy. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. v.). t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Zmocňovací zákon. Zrušení všeobecného zmocňovacího zákona z 24. VII. 1917, č. 307 ř. z. Č. t. 1540. Návrh dra Rašína. 72 (16. září 1919) 2231.

"Z" resp. Zn - Zř

"Z" resp. Ža - ŽuPřihlásit/registrovat se do ISP