SEZNAM VÝBORŮ,

ZVOLENÝCH NA POČÁTKU NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ.

Výbor branný,

Výbor finanční,

Výbor imunitní,

Výbor kulturní,

Výbor menšinový a rozhraničovací,

Výbor mírový,

Výbor národohospodářský,

Výbor petiční,

Výbor pojišťovací,

Výbor poštovní,

Výbor právní,

Výbor pro jednací řád,

Výbor pro ochranu uměleckých památek a přírodních krás,

Výbor pro potrestání válečných vinníků,

Výbor pro pozemkovou reformu,

Výbor pro prozkoumání zabaveného tajného policejního archivu,

Výbor pro slovenské věci,

Výbor pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin,

Výbor pro Velkou Prahu,

Výbor pro vnitřní kolonisaci,

Výbor pro vodní hospodářství,

Výbor pro vyživovací příspěvky,

Výbor pro zodpovědění poselství presidenta republiky,

Výbor rozpočtový,

Výbor sociálně-politický,

Výbor státně-zřízenecký,

Výbor školský,

Výbor technický,

Výbor ústavní,

Výbor zahraniční,

Výbor zásobovací,

Výbor zdravotní,

Výbor zemědělský,

Výbor železniční,

Výbor živnostenský.

Zásady o počtu členů výborů a způsobu volby viz 1. schůzi, str. 13 těsnopisecké zprávy.

 

ZMĚNY VE STAVU VÝBORŮ:

Výbor pro ochranu uměleckých památek a přírodních krás zrušen a agenda jeho přikázána výboru kulturnímu 25, 717.

Usnesením v 56. schůzi (28. května 1919) str. 1613 byly.

I. zrušeny vůbec výbory: petiční a pro zodpovědění poselství presidenta republiky;

II. sloučeny byly výbory:

1. kulturní, školský, menšinový a rozhraničovací ve výbor kulturní s počtem členů 32,

2. sociálně-politický, zdravotní a pro vyživovací příspěvky ve výbor sociálně-politický s počtem členů 24,

3. železniční a poštovní ve výbor dopravní s počtem členů 16,

4. technický a pro vodní hospodářství ve výbor technický s počtem členů 16,

5. zahraniční a mírový ve výbor zahraniční s počtem členů 16,

6. pro prozkoumání tajného policejního archivu a pro potrestání válečných vinníků ve výbor vyšetřovací s počtem členů 16,

7. zemědělský a pojišťovací ve výbor zemědělský s počtem členů 16,

8. finanční a národohospodářský ve výbor finanční s počtem členů 16;

III. počet členů výboru pro pozemkovou reformu z 32 snížen na 24 členy;

IV. nezměněny zůstaly šestnáctičlenné výbory: branný, imunitní, právní, pro jednací řád, pro slovenské věci, pro Velkou Prahu, rozpočtový, státně-zřízenecký, zásobovací, živnostenský a sedmičlenný výbor pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů.

Výbor finanční zrušen a agenda jeho přenesena na výbor rozpočtový 105, 3150; 106, 3155, 3156.

 

Výbor branný.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18,

volba 3, 34; zvoleni: Bradáč, Dvořák, Hampl, Houdek, Hummelhans, Malík, Modráček, Navrátil František, Pik, Sís, Slavíček, Sokol, Stodola, dr. Stránský Jaroslav, Špatný, Udržal;

ustaven 4, 41; předseda: Udržal, místopředsedové: Modráček, Stodola, zapisovatelé: dr. Stránský Jaroslav, Špatný a Pik;

změny 57, 1678; místopředsedové: Pik, Špaček Jaromír, zapisovatel: Hummelhans;

změny 127, 3883; místopředseda: Hummelhans, zapisovatel: Novák Ant.

Vystoupili: Hampl 22, 647; Navrátil František 23, 684, 40, 1050; Johanis 30, 881; inž. Pospíšil 31, 905; Stodola 35, 992; Houdek 41, 1101; dr. Stránský Jaroslav 53, 1533; Modráček 56, 1638; Malík, dr. Kolísek, Hampl 58, 1717; Slavíček 62, 1949; Sís 65, 2030; Houdek 66, 2070; inž. Pospíšil (zemřel) 76, 2306; Dvořák 81, 2467; dr. Markovič 83, 2504; Pik, dr. Srdínko 106, 3160; Bradáč 110, 3306; Špaček Jaromír 113, 3457; Hybš 118, 3572.

Zvoleni: Johanis 22, 647; inž. Pospíšil 23, 684; Hampl 30, 881; Navrátil Frant. 31, 905; dr. Kolísek 35, 992; 66, 2070; Valoušek 40, 1050; Janček 41, 1101; Špaček Jaromír 53, 1533; Novák Antonín 56, 1638; inž. Pospíšil, dr. Markovič, Houdek 58, 1717; Hrizbyl 62, 1949; dr. Scheiner 65, 2030; Myslivec 76, 2306; dr. Srdínko 81, 2467; Čobrda 83, 2504; dr. Witt, dr. Horáček 106, 3160; Hybš 110, 3306; Sís 113, 3457; Bradáč 118, 3572.

Výbor dopravní.

16 členů.

Zřízen sloučením výboru železničního a výboru poštovního 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Bradáč, Brodecký, inž. Burian, Buříval, Hrizbyl, Hübner, Jílek, Kadlčák, Kříž, Marek, Navrátil Gustav, Pocisk, dr. Vaněk, Vojta, Votruba Vilém, inž. Záruba-Pfeffermann;

ustaven 62, 1924; předseda: Buříval, místopředsedové: Kadlčák, Hübner, zapisovatelé: Marek, Brodecký.

Vystoupili: Bradáč 81, 2467; Hrizbyl 87, 2624; Votruba Vilém 109, 3235; inž. Burian 135, 4006.

Zvoleni: Donát 81, 2467; Pelikán 87, 2624; inž. Novák Ladisl. 109, 3235; Petrovič 135, 4006.

Výbor finanční.

16 členů.

Zřízení schváleno 1, 12;

volba 2, 18; zvoleni: dr. Dolanský, dr. Engliš, dr. Fáček, dr. Heidler, dr. Horáček, Jaroš, Makovický, Modráček, Pilát Rudolf, dr. Preiss, Stivín, Svoboda Frant., Svoboda Karel, dr. Veselý F., dr. Viškovský, Zíka;

ustaven 3, 31; předseda: dr. Horáček, místopředseda: Modráček, zapisovatelé: dr. Heidler, Stivín;

změna 34, 935; místopředseda: Stivín.

Vystoupili: dr. Viškovský 17, 474; Modráček 20, 568; dr. Preiss 22, 647; dr. Malínský 34, 962; Makovický 41, 1101; Donát 53, 1533.

Zvoleni: Donát 17, 474; Ecksteinová 20, 568; dr. Malínský 22, 647; dr. Preiss 34, 962: dr. Vanovič 41, 1101: dr. Viškovský 53, 1533.

Sloučení výboru finančního s výborem národohospodářským ve výbor finanční s počtem 16 členů 56, 1613;

volba nového výboru finančního 57, 1678;

zvoleni: dr. Dolanský, dr. Engliš, dr. Fáček, dr. Heidler Gustav, dr. Horáček, Jirásek Ferd., Mattuš, Paulíny, Pilát Rudolf, Stivín, Svoboda Frant., Svoboda Karel, Šolle, dr. Vanovič, dr. Veselý Frant., Zíka;

ustaven 62, 1924; předseda: dr. Horáček, místopředsedové: Stivín, dr. Veselý, zapisovatelé: dr. Heidler Gust., Mattuš;

změny 65, 2011; předseda: Malypetr, místopředsedové: dr. Engliš, Stivín, zapisovatel: dr. Heidler Gustav.

Vystoupili: dr. Veselý Frant., dr. Horáček 63, 1986; Mattuš 72, 2257; dr. Krouský 82, 2488; Zíka 84, 2552; 94, 2816; Svoboda Karel 93, 2778.

Zvoleni: dr. Krouský, Malypetr 63, 1986; dr. Rašín 72, 2257; Moudrý 82, 2488; dr. Horáček 84, 2552; Zíka 93, 2778; Svoboda Karel 94, 2816.

Finanční výbor zrušen a agenda jeho přenesena na výbor rozpočtový 105, 3150; 106, 3155, 3156.

Výbor imunitní.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 35; zvoleni: dr. Černý Vratislav, Daxner, Dula, Dyk, dr. Herben, Jonáš, Kouša, dr. Krouský, dr. Kyjovský, Lukeš, Novák Ant., Okleštěk, Skorkovský, Šamalík, Teska, dr. Witt;

ustaven (dle spisů); předseda: Dula, místopředsedové: dr. Herben, Kouša, zapisovatelé: dr. Krouský, Lukeš.

Vystoupili: Šamalík 5, 101; Červinka 17, 474; Daxner 35, 992; Pilát Rudolf 41, 1101; Okleštěk, Kouša 58, 1717; Novák Ant. 62, 1949; Dyk 70, 2181; dr. Witt 73, 2267; dr. Kyjovský, Lukeš 74, 2289; dr. Jehlička, Janoška 81, 2467; 84, 2552; dr. Rolíček 91, 2742; dr. Ivanka 94, 2816; dr. Dolanský 98, 2935.

Zvoleni: Červinka 5, 101; Šabata 17, 474; Pilát Rudolf 35, 992; Janoška 41, 1101; dr. Dolanský, dr. Jehlička 58, 1717; Kouša 62, 1949, dr. Stránský Adolf 70, 2181; dr. Soukup 73, 2267; dr. Rolíček, Okleštěk 74, 2289; dr. Dérer, dr. Ivanka 81, 2467; dr. Černý Josef 91, 2742; Devečka 94, 2816; dr. Hruban 98, 2935.

Výbor kulturní.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 36; zvoleni: Ecksteinová, dr. Herben, Houser, dr. Kolísek, Krejčí F. V., Kroiher, Kvapil, Machar, Malypetr, Neumann, dr. Němec Boh., dr. Slávik, Smrtka, Šáda, dr. Uhlíř, Zavoral;

ustaven (dle spisů); předseda: dr. Herben, místopředsedové: Krejčí F. V., dr. Kolísek, zapisovatelé: dr. Slávik, dr. Uhlíř.

Výboru kulturnímu přikázána agenda výboru pro ochranu uměleckých památek 25, 717.

Vystoupil: Šáda 46, 1226.

Zvolen: Němec Antonín 46, 1226.

Sloučení výboru kulturního s výborem školským, menšinovým a rozhraničovacím ve výbor kulturní s počtem 32 členů 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Aust, Babánek, dr. Budínský, Devečka, Ecksteinová, dr. Herben, Houser, Kadlčák, dr. Kolísek, Konečný, dr. Kordač, dr. Krejčí, Kvapil, Lukeš, Machar, dr. Mareš, Maxa, dr. Metelka, dr. Němec Boh., Pilát Max, Rouček, Sivák, Sladký, dr. Slávik, Smrtka, dr. Srdínko, dr. Stojan, Štefánek, Štěpánek, Ulrich, dr. Vlček, Vraný;

ustaven 62, 1924; předseda: dr. Srdínko, místopředsedové: dr. Herben, Houser, dr. Krejčí, zapisovatelé: Pilát Max, Ulrich.

Vystoupili: dr. Kolísek 58, 1717; Sladký, Maxa 60, 1831; Vraný 63, 1986; dr. Uhlíř 65, 2030; Juriga 66, 2070; Ulrich 67, 2120; Machar 70, 2181; Maxa 73, 2267; Pilát M. 81, 2467; Časný 82, 2488; dr. Metelka 83, 2504; Kadlčák 87, 2624; dr. Kordač, Petrovický 104, 3120; dr. Lukavský 106, 3160; Babánek 109, 3235; Kroiher 112, 3411; Petrovický 114, 3468; Lukeš, Aust, Rouček, Štěpánek 138, 4053.

Zvoleni: Juriga 58, 1717; Neumann, dr. Uhlíř 60, 1831; Jonáš 63, 1986; Maxa 65, 2030; dr. Kolísek 66, 2070; Časný 67, 2120; dr. Lukavský 70, 2181; dr. Uhlíř 73, 2267; Hrejsa 81, 2467; Němeček 82, 2488; Petrovický 83, 2504; Zavoral 87, 2624; Rýpar, dr. Metelka 104, 3120; Petrovický 106, 3160; Kroiher 109, 3235; Babánek 112, 3411; Purkyňová 114, 3468; Vraný, Hybeš, Časný, Teska 138, 4053.

Výbor menšinový a rozhraničovací.

16 členů.

Zřízení schváleno 6, 141;

volba 7, 147, 148; zvoleni: Brožík, inž. Burian, Freiman, Heinrich, dr. Hnídek, Houdek, dr. Klouda, dr. Lukavský, Lukeš, Mečíř, dr. Metelka, Pavlán, Pik, Rýpar, Štěpánek, dr. Viškovský;

ustaven 15, 393; předseda: dr. Lukavský, zapisovatel: Brožík;

změna 18, 506; místopředsedové: Lukeš a Freiman, zapisovatel: Rýpar.

Vystoupili: Brožík, Mečíř, dr. Hnídek, dr. Klouda 22, 646; Marcha 28, 824; Kříž 34, 962; Houdek, inž. Burian 41, 1101.

Zvoleni: Kříž, Malkus, Marcha, Sladký 22, 646; Stoupal 28, 824; Brožík 34, 962; Hlinka, Devečka 41, 1101.

Výbor menšinový a rozhraničovací sloučen s výborem kulturním a školským ve výbor kulturní s počtem 32 členů 56, 1613.

Výbor mírový.

32 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 193; zvoleni: dr. Bazovský, Burian, dr. Černý Vratislav, Dědic, dr. Dušek, Dvořák, Ecksteinová, dr. Fajfrlík, dr. Franke, Heinrich, dr. Hnídek, dr. Hodža, Houdek, Hudec, Juriga, Kříž, dr. Kyjovský, dr. Lukavský, Lukeš, dr. Mazanec, Mečíř, Modráček, Němec Ant., dr. Preiss, Prokeš, dr. Rolíček, Sís, Šrámek, Tučný, Udržal, dr. Viškovský;

ustaven 12, 327; předseda: Udržal, místopředsedové: dr. Rambousek, Prokeš, zapisovatelé: Mečíř, dr. Veverka.

Vystoupili: Ecksteinová 10, 206; dr. Rolíček 12, 323; Němec Ant., Prokeš, Burian, Hudec, Mečíř, dr. Rambousek, dr. Hnídek, dr. Preiss 22, 646.

Zvoleni: dr. Rambousek 10, 206; Svoboda Karel 12, 323; Šáda, Pik, Nádvorník, Jirásek Ferd., dr. Horáček, Neumann, Jonáš, Dyk 22, 646.

Výbor mírový sloučen s výborem zahraničním ve výbor zahraniční s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor národohospodářský.

16 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 192; zvoleni: Bařina, dr. Fáček, dr. Halla, dr. Heidler, dr. Horáček, Hybš, Jaroš, Jirásek Ferd., inž. Klindera, Mlčoch Rudolf, Nádvorník, Paulíny, dr. Preiss, dr. Rambousek, Sonntág, dr. Weyr;

ustaven 18, 506; předseda: Paulíny, místopředsedové: dr. Heidler Gustav, inž. Klindera, zapisovatelé: dr. Halla, dr. Rambousek.

Vystoupili: dr. Rambousek, dr. Preiss 22, 647; Bařina 36, 1005.

Zvoleni: Netolický, inž. Nekvasil 22, 647; Šolle 36, 1005.

Výbor národohospodářský sloučen s výborem finančním ve výbor finanční 56, 1613.

Výbor petiční.

16 členů.

Zřízení schváleno 3, 34;

volba 3, 35, 36; zvoleni: Cingr, Daxner, Ecksteinová, Jonáš, dr. Klouda, dr. Kordač, Kouša, dr. Krejčí, dr. Kubíček, Lehocký, Marcha, dr. Matoušek, Nohel, Novák Antonín, Rebš, Špaček Josef;

ustaven 9, 197; předseda: Jonáš, místopředsedové: Cingr, dr. Fr. Krejčí, zapisovatelé: Lehocký, Rýpar.

Vystoupili: dr. Kordač 5, 101; dr. Daxner 35, 992; Lehocký, dr. Vlček 41, 1101.

Zvoleni: Rýpar 5, 101; dr. Vlček 35, 992; Kubál, dr. Jehlička 41, 1101.

Výbor petiční zrušen 56, 1613.

Výbor pojišťovací.

16 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 193; zvoleni: Biňovec, Brodecký, Čapka, dr. Engliš, dr. Halla, Hrouda, Hucl, Lehocký, Měchura, Merta, inž. Nekvasil, Novák Antonín, Rebš, Slavík Ant., Svozil, Vojta;

ustaven 15, 393; 17, 474; předseda: Hucl, místopředseda: Biňovec, zapisovatel: dr. Halla.

Vystoupili: dr. Engliš 18, 506; Lehocký 41, 1101.

Zvoleni: dr. Bulín 18, 506; Benda 41, 1101.

Výbor pojišťovací sloučen s výborem zemědělským ve výbor zemědělský s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor poštovní.

16 členů.

Zřízení schváleno 3, 34;

volba 4, 42; zvoleni: Biňovec, Brodecký, dr. Černý Vratislav, dr. Franke, Hampl, Hrizbyl, Kříž, dr. Kubíček, Měchura, Navrátil Gustav, Slavík Antonín, Stodola, Vojta, Votruba Vilém, Zbořil, Zoch;

ustaven 9, 197; předseda: Zbořil, místopředseda: dr. Franke, zapisovatelé: Hampl a Vojta;

změny 34, 935; místopředsedové: Kopeček, Votruba Vilém, zapisovatel: Němeček; 42, 1104; předseda: Kadlčák.

Vystoupili; Kříž 10, 206; dr. Franke 17, 474; Brodecký 19, 533; Hampl 22, 647; Zoch 35, 992; Zbořil 36, 1005; Stodola, dr. Slávik 41, 1101.

Zvoleni: Novák Ant. 10, 206; Kopeček 17, 474; Němeček 19, 533; Časný 22, 647; dr. Slávik 35, 992; Kadlčák 36, 1005; Pocisk, Čobrda 41, 1101.

Výbor poštovní sloučen s výborem železničním ve výbor dopravní s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor právní.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 34; zvoleni: dr. Bouček, dr. Černý Josef, dr. Černý Vratislav, dr. Ivanka, dr. Klouda, Kroiher, Lukeš, dr. Masaryková, dr. Matoušek, Mattuš, dr. Medvecký, dr. Meissner, Němec Ant., dr. Novotný, dr. Rolíček, dr. Witt;

ustaven (dle spisů); předseda: dr. Matoušek, místopředseda: dr. Witt, zapisovatelé: dr. Černý Josef, Kroiher;

změny 83, 2493; místopředseda: dr. Soukup.

Vystoupili: dr. Černý Vratislav 4, 42; Němec Antonín 8, 156; dr. Rolíček 12, 323; dr. Novotný 19, 533; Ecksteinová 20, 568; Lukeš 22, 647; dr. Kyjovský 29, 851; dr. Ivanka 35, 992; dr. Dolanský 36, 1005; dr. Masaryková 40, 1050; dr. Medvecký Ludovít 41,1101; dr. Rolíček 48, 1310; Modráček 56,1638; dr. Slávik 57, 1677; Kroiher 58, 1717; dr. Witt 73, 2267; Němeček 76, 2306; dr. Kubíček, Ecksteinová 81, 2467; dr. Halla 94, 2816; dr. Mazanec 98, 2935; Mattuš 103,3108; Pik 106, 3160; dr. Meissner 124, 3660.

Zvoleni: dr. Stránský Jaroslav 4, 42; Ecksteinová 8, 156; dr. Kubíček 12, 323; dr. Dolanský 19, 533; Modráček 20, 568; dr. Kyjovský 22, 647; dr. Rolíček 29, 851; dr. Halla 35, 992; dr. Novotný 36, 1005; dr. Brežný 40, 1050; dr. Ružiak 41, 1101; Slavík Antonín 48, 1310; Němeček 56, 1638; dr. Rolíček 57, 1677; dr. Mazanec 58, 1717; dr. Soukup 73, 2267, Ecksteinová 76, 2306; Kroiher, Pik 81, 2467; dr. Ivanka 94, 2816; dr. Hruban 98, 2935; dr. Vaněk 103, 3108; Němeček 106, 3160; dr. Witt 124, 3660.

Výbor pro jednací řád.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 2, 26: zvoleni: Bechyně, Bradáč, Buříval, dr. Hajn, dr. Ivanka, Juriga, Kalina, dr. Krouský, dr. Kyjovský, dr. Lukavský, dr. Meissner, Pik, dr. Rolíček, Slavík, dr. Stojan, Vaněk Karel;

ustaven 3, 31; předseda: dr. Hajn, zapisovatel: dr. Rolíček;

změny 9, 197; předseda: dr. Rolíček, místopředseda: dr. Krouský, zapisovatel: dr. Kyjovský; 133, 3969, 140, 4070; předseda: dr. Slávik, místopředsedové: Svěcený, dr. Meissner.

Vystoupili: Kalina 4, 42; dr. Rolíček 12, 323; Bechyně 22, 646; Hrejsa 29, 851; dr. Ivanka 41, 1101; dr. Stojan, dr. Kyjovský 52, 1493; dr. Lukavský, dr. Budínský, Juriga 53,1533; Vaněk Karel, Pik, Charvát 56, 1638; Brodecký, Malkus 57, 1677; Bradáč, Slavík, dr. Matoušek, Johanis 58, 1717; dr. Kubíček 63, 1986; dr. Hajn, dr. Schieszl, dr. Kyjovský, dr. Hodža, Svěcený, dr. Markovič 106, 3160; dr. Hodža, dr. Markovič 123, 3651; Šrámek 128, 3913; Němec Ant. 132, 3966.

Zvoleni: dr. Budínský 4, 42; Hrejsa 12, 323; Charvát 22, 646; dr. Rolíček 29, 851; dr. Hodža 41, 1101; dr. Mazanec, Malkus 52, 1493; dr. Schieszl, dr. Matoušek, inž. Rotnágl 53, 1533; Svěcený, Johanis, Brodecký 56, 1638; Němec Ant., dr. Kubíček 57, 1677; dr. Kyjovský, Šrámek, dr. Vaněk, dr. Markovič 58, 1717; Slavík 63, 1986; dr. Stránský Adolf, Dyk, Jonáš, dr. Slávik, Biňovec, Hrušovský 106, 3160; dr. Slávik, inž. Hrušovský 123, 3651; Šolle 128, 3913; Hummelhans 132, 3966.

Výbor pro ochranu historických památek a přírodních krás.

16 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 193; zvoleni: Charvát, Janoška, Jirásek Alois, Jonáš, dr. Kolísek, Krejčí F. V., dr. Kubíček, Kvapil, Machar, Marcha, Němeček, Neumann, Sladký, Smrtka, Stivín, Zavoral.

Výbor tento zrušen a agenda jeho přikázána výboru kulturnímu 25, 717.

Výbor pro potrestání válečných vinníků.

16 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 193; zvoleni: dr. Bartošek, dr. Bazovský, Beran, Bradáč, dr. Černý Josef, Čuřík, dr. Dérer, dr. Herben, Kolaříková, Kouša, Machar, Merta, dr. Stránský, Svozil, Vacula, dr. Witt;

ustaven 17, 474; předseda: Svozil, místopředseda: Beran, zapisovatel: dr. Bartošek.

Vystoupili: Kolaříková 10, 206; dr. Bazovský 17, 473; dr. Dérer 41, 1101.

Zvoleni: Časný 10, 206; Hrizbyl 17, 473; Juriga 41, 1101.

Výbor pro potrestání válečných vinníků byl sloučen s výborem pro prozkoumání tajného policejního archivu ve výbor vyšetřovací s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor pro pozemkovou reformu.

32 členů.

Zřízení a volba 39, 1035; zvoleni: Bechyně, Biňovec, Duchaj, dr. Engliš, Freiman, dr. Horáček, Hrdlička, Jílek, Jirásek Ferdinand, Juriga, Laube, dr. Lukavský, dr. Malínský, dr. Matoušek, dr. Meissner, Modráček, dr. Němec, Nohel, Pik, Prokůpek, dr. Rolíček, dr. Slávik, Stoupal, Svoboda František, Svozil, Šolle, Udržal, dr. Uhlíř, dr. Viškovský, Vraný, inž. Záruba-Pfeffermann, Zíka;

ustaven 40, 1038; předseda: Prokůpek, místopředsedové: dr. Němec, Pik, Svozil, zapisovatelé: Šolle, dr. Slávik, Biňovec, Vraný.

Vystoupili; dr. Lukavský, Svoboda František 40, 1050; Pik 41, 1101; Bechyně 42, 1125; Novák Antonín 43, 1167; dr. Slávik 49, 1344;Udržal 50, 1404; dr. Engliš 55, 1593; Modráček 56, 1638.

Zvoleni: dr. Fáček, Johanis 40, 1050; Kouša 41, 1101; Novák Antonín 42, 1125; Bechyně 43, 1167; Branecký 49, 1344; Bradáč 50,1404; Král 55, 1593; 56, 1638.

Počet členů výboru pro pozemkovou reformu snížen z 32 na 24 členy 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Benda, Duchaj, dr. Fáček, Freiman, dr. Hodža, dr. Horáček, Hrdlička, Jílek, Jirásek Ferdinand, Johanis, Juriga, Král, Laube, dr. Matoušek, dr. Meissner, Němec František, Prokůpek, Stoupal, Svozil, Šolle, Ulrich, dr. Viškovský, Vraný, inž. Záruba-Pfeffermann;

ustaven 62, 1924; předseda: Prokůpek, zapisovatelé: Šolle, Ulrich; 67, 2120; místopředseda: Teska.

Vystoupili: dr. Horáček 63, 1986; dr. Meissner 64, 2007; Johanis 71, 2226; dr. Matoušek 73, 2267; Jirásek Ferdinand, Laube 79, 2401; dr. Viškovský, Bradáč 81, 2467; Stoupal 88, 2634; Špaček Josef 94, 2816; 110, 3306; Chaloupka 99, 2972; dr. Hodža 113, 3457; dr. Medvecký Ludovít 135, 4006.

Zvoleni: Bradáč 63, 1986; Teska 64, 2007; Biňovec 71, 2226; Čipera 73, 2267; Zavadil, Drobný 79, 2401; Špaček Josef, Mašata 81, 2467; dr. Horáček 88, 2634; Chaloupka 94, 2816; Špaček Josef 99, 2972; dr. Viškovský 110, 3306; dr. Medvecký Ludovít 113, 3457; Petrovič 135, 4006.

Výbor pro prozkoumání zabaveného tajného policejního archivu.

16 členů.

Zřízení schváleno 6, 141;

volba 7, 147; zvoleni: Beran, Dědic, Dyk, dr. Hajn, dr. Halla, Hummelhans, Johanis, Marcha, dr. Matoušek, Skorkovský, Slavík Antonín, Šolle, Špatný, Štefánek, Svěcený, Vraný;

ustaven (dle spisů); předseda: Dědic, místopředseda: Slavík, zapisovatel: Šolle.

Vystoupil: Štefánek 41, 1101.

Zvolen: Cholek 41, 1101.

Výbor tento sloučen s výborem pro potrestání válečných vinníků ve výbor vyšetřovací s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor pro slovenské věci.

18 členů (dočasný).

Zřízení schváleno 7, 148;

volba 8, 155, 156; zvoleni: dr. Bazovský, dr. Bella, dr. Blaho, Bradáč, Dula, Dušek, Dyk, dr. Herben, Hlinka, Jílek, Kolaříková, Lehocký, Makovický, Němec Ant., Špatný, dr. Vlček, Vraný, Zoch;

ustaven (dle spisů); předseda: Dula.

Vystoupili: Jílek 17, 474; Němec Ant. 22, 646; Zoch, dr. Bazovský, dr. Bella, Lehocký, dr. Blaho, Makovický 41, 1101.

Zvoleni: Kadlčák 17, 474; Hrdlička 22, 646; Juriga, dr. Hodža, Branecký, Benda, inž. Botto, Devečka 41, 1101.

Výbor pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin.

7 členů.

Zřízení schváleno 44, 1205;

členové (dle spisů): Bezděk, dr. Krouský, dr. Markovič, Mattuš, Pik, Skorkovský, Slavík Antonín;

ustaven 52, 1450; předseda: Slavík Antonín, zapisovatel: Maxa;

změny 62, 1924; předseda: Slavík Antonín, místopředseda: Špaček Jaromír, zapisovatel: dr. Markovič.

Vystoupili: dr. Krouský 48, 1310; Mattuš 49, 1344; Pik 62, 1949, dr. Markovič 83, 2504; Maxa 92, 2766; Špaček Jaromír 113, 3457.

Zvoleni: Maxa 48, 1310; Špaček Jaromír 49, 1344; Teska 62, 1949; Janček 83, 2504; Fišer Bohumil 92, 2766; Votruba Vilém 113, 3457.

Výbor pro Velkou Prahu.

16 členů.

Zřízení schváleno 6, 141;

volba 7, 148; zvoleni: dr. Brabec, Fischer Bohumil, dr. Horáček, Houser, Hudec, Hybš, Jonáš, Konša, dr. Kubíček, Laube, Mattuš, dr. Meissner, inž. Pospíšil, inž. Rotnágl, Slavíček, inž. Záruba-Pfeffermann;

ustaven 18, 506; předseda: Špatný, místopředsedové: dr. Brabec, dr. Kubíček, zapisovatel: inž. Rotnágl.

Vystoupili: Hudec, Hybš, Laube 17, 474; Fischer Bohumil, dr. Meissner 58, 1717; dr. Franke 61, 1909; Slavíček 62, 1949; dr. Horáček 63, 1986; dr. Šámal 70, 2181; inž. Pospíšil (zemřel) 76, 2306; dr. Srdínko 81, 2467; Mattuš 103, 3108.

Zvoleni: Novák Antonín, dr. Šámal, Špatný 17, 474; Johanis 45, 1218; Pilát Rudolf, Zavoral 58, 1717; Slavíček 61, 1909; dr. Bartošek 62, 1949, dr. Srdínko 63, 1986; inž. Nekvasil 70, 2181; Myslivec 76, 2306; dr. Velich 81, 2467; dr. Černý Vratislav 103, 3108.

Výbor pro vnitřní kolonisaci.

16 členů.

Zřízení schváleno 8, 156;

volba 9, 193; zvoleni: Aust, Beran, Freiman, Heinrich, Hrdlička, Jílek, Kopeček, dr. Lukavský, dr. Němec, dr. Okánik, Paulíny, Prokůpek, Sáblík, Svoboda František, Štěpánek, Vraný;

ustaven 17, 474; předseda: Prokůpek, místopředsedové: dr. Lukavský, Kopeček, zapisovatelé: Hrdlička, Beran.

Vystoupili: Sáblík 19, 533; dr. Okánik 35, 992.

Zvoleni: Stoupal 19, 533; inž. Záruba-Pfeffermann 35, 992.

Výbor pro vodní hospodářství.

16 členů.

Zřízení schváleno 6, 141;

volba 7, 148; zvoleni: Aust, Bařina, inž. Bečka, dr. Brabec, dr. Bulín, Cingr, dr. Halla, dr. Heidler Gustav, Hucl, inž. Rotnágl, Sonntág, Svoboda František, Tayerle, Udržal, Vochoč, Zíka;

ustaven 12, 327; předseda: Udržal, místopředsedové: dr. Halla, Aust, Sonntág, zapisovatelé: Svoboda František, Hucl;

změna 38, 1021; předseda: Sonntág.

Vystoupili; Tayerle 22, 647; inž. Rotnágl 41, 1101.

Zvoleni: Marek 22, 647; inž. Botto 41, 1101.

Výbor pro vodní hospodářství sloučen s výborem technickým ve výbor technický s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor pro vyživovací příspěvky.

16 členů.

Zřízení schváleno 3, 34;

volba 4, 43; zvoleni: Aust, dr. Budínský, dr. Černý Josef, Čuřík, Hlinka, Klega, Kopeček, Malkus, Maršalko, Měchura, Novák Antonín, Rebš, dr. Schieszl, Svěcený, Tayerle, Zeminová;

ustaven 24, 714; předseda: Aust, místopředsedové: dr. Budínský, Malkus, zapisovatelé: Zeminová, Novák Antonín.

Vystoupili: Čuřík 19, 533; Tayerle 22, 647.

Zvoleni: Valoušek 19, 533; Kolaříková 22, 647.

Výbor pro vyživovací příspěvky byl sloučen s výbory: sociálně-politickým a zdravotním ve výbor sociálně-politický s počtem 24 členů 56, 1613.

Výbor pro zodpovědění prvého poselství presidenta republiky.

16 členů.

Zřízení schváleno 15, 353;

volba 16, 434; zvoleni: dr. Brabec, dr. Dolanský, dr. Hajn, dr. Herben, Jonáš, dr. Krejčí Frant., Landová-Štychová, Lukeš, Mečíř, dr. Meissner, Novák Antonín, inž. Rotnágl, Stivín, Svěcený, dr. Veselý, Zavoral;

ustaven 18, 506; předseda: Svěcený, místopředseda: inž. Rotnágl, zapisovatel: Lukeš.

Vystoupili: Mečíř, Lukeš 20, 568.

Zvoleni: dr. Kubíček, Hrejsa 20, 568.

Výbor zrušen 56, 1613.

Výbor rozhraničovací

viz: výbor menšinový a rozhraničovací.

 

Výbor rozpočtový.

16 členů.

Zřízení schváleno 49, 1339;

volba 50, 1404; zvoleni: inž. Bečka, Bechyně, Bradáč, Buříval, Hatlák, Jaroš, Kadlčák, Marek, Mattuš, Paulíny, Pilát Rud., Rychtera, Slavíček, Sonntág, dr. Srdínko, Stivín.

Vystoupili: Sonntág 56, 1638; Marek, Mattuš 57, 1677; Rychtera, Bechyně, Marek 58, 1717.

Zvoleni: Pilát Max 56, 1638; Němec Antonín, Špaček Jaromír 57, 1677; dr. Mazanec, Juriga, Němec Antonín 58, 1717.

Rozmnožení počtu členů ze 16 na 32, 94, 2816;

volba nových dalších 16 členů 95, 2828; zvoleni: dr. Brežný, dr. Buday, dr. Dolanský, Ecksteinová, dr. Engliš, dr. Fáček, dr. Heidler Gustav, dr. Horáček, Jirásek Ferdinand, Malypetr, Moudrý, dr. Rašín, Svoboda František, Svoboda Karel, Šolle, dr. Vanovič;

ustaven 96, 2834; předseda: Němec Antonín, místopředsedové: Buříval, Kadlčák, Malypetr, zapisovatelé: Stivín, Šolle,

změna 115, 3474; předseda: Jaroš.

Převzal agendu zrušeného výboru finančního 106, 3155.

Vystoupili: Pilát Max 97, 2895; dr. Mazanec 104, 3120; Bradáč, Brežný, dr. Buday, Juriga, Paulíny, Svoboda Karel, dr. Vanovič 111, 3371; Špaček Jaromír 113, 3457; Slavík Antonín 118, 3572; Slavíček 119, 3582; Rychtera 124, 3660; dr. Horáček 128, 3908; inž. Bečka, dr. Engliš, Hatlák 131, 3948; Svoboda František 134, 3992; Svěcený 135, 4006; dr. Dolanský, dr. Nosek 137, 4044; Slavík Antonín 139, 4066.

Zvoleni: Rychtera 97, 2895; dr. Nosek 104, 3120; Hrušovský, Hübner, Kouša, inž. Rotnágl, Slavík Antonín, Špaček Josef, Záruba-Pfeffermann 111, 3371; Koloušek 113, 3457; Bradáč 118, 3572; Svozil 119, 3582; Slavík Antonín 124, 3660; dr. Rolíček 128, 3908; Fischer Bohumil, inž. Novák, dr. Vaněk 131, 3948; Svěcený 134, 3992; Ulrich 135, 4006; Čapka, Šabata 137, 4044; Zíka 139, 4066.

Výbor sociálně-politický.

16 členů.

Zřízení schváleno 1, 12;

volba 2, 18; zvoleni: dr. Bartošek, Heinrich, Jaroš, Johanis, Laube, Lehocký, Prokeš, dr. Rolíček, Rychtera, Sáblík, dr. Schieszl, Špaček Josef, Tayerle, Valoušek, Vaněk Karel, dr. Vaněk Ludvík;

ustaven 4, 42; předseda: Johanis, místopředseda: Špaček Josef, zapisovatelé: dr. Bartošek, dr. Schieszl.

Vystoupili: Rychtera 4, 42; Špaček Josef 8, 156; Lehocký 10, 206; Rychtera, dr. Rolíček 12, 323; Špaček Josef 16, 434; Prokeš, Sáblík 17, 474; Valoušek 19, 533; Tayerle, Laube 22, 646, 647; Jakubka 33, 931; Heinrich 35, 992; Rychtera 36, 1005; Tučný 39, 1036; dr. Bartošek 40, 1050; dr. Slávik 41, 1101; dr. Schieszl, dr. Engliš 46, 1226; Vaněk Karel 48, 1310; dr. Matoušek, Sládek 49, 1344.

Zvoleni: Slavík Antonín 4, 42; Rychtera 8,156; dr. Slávik 10, 206; Špaček Josef, dr. Viškovský 12, 323, Rychtera 16, 434; Jakubka, Hrejsa 17, 474; Čuřík 19, 533; Teska, Tučný 22, 646, 647; Němeček 33, 931; inž. Nekvasil 35, 992; Špaček Josef 36, 1005; Laube 39, 1036; Tučný 40, 1050; Cholek 41,1101; Sládek, dr. Matoušek 46, 1226; Houser 48, 1310; dr. Schieszl, dr. Engliš 49, 1344.

Výbor sociálně-politický sloučen s výbory: zdravotním a pro vyživovací příspěvky v nový výbor sociálně-politický s počtem 24 členů 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Aust, Bezděk, Čobrda, Čuřík, Ecksteinová, dr. Engliš, Hatlák, Hlinka, Cholek, Janček, Jaroš, Johanis, Jonáš, Laube, Němeček, Sáblík, dr. Schieszl, Slavík Antonín, dr. Syllaba, Tayerle, Tučný, dr. Velich, dr. Viškovský, Zeminová;

ustaven 62, 1924; 67, 2120; předseda: Johanis, místopředsedové: Laube, Slavík Antonín, zapisovatelé: Čuřík, dr. Schieszl.

Vystoupili: Němeček 58, 1717; Zeminová 60,1831; Jonáš 63, 1986; Houser 65, 2030; Vraný 76, 2306, 2307; Landová-Štychová 79, 2401; dr. Viškovský, Sáblík, Tayerle 81, 2467; dr. Velich 88, 2634; Čobrda 89, 2681; dr. Schieszl 91, 2742; Špaček Josef 94, 2816; Marek 95, 2828; Mašata 103, 3108; Zeminová, dr. Vaněk Ludvík 109, 3235; Novák Antonín 112, 3411; Hlinka 113, 3457; dr. Engliš, dr. Syllaba 115, 3482; Janček 118, 3572; Hatlák 135, 4006; Tayerle 138, 4053; Aust 140, 4095.

Zvoleni: Houser 58, 1717; Landová-Štychová 60, 1831; Vraný 63, 1986; Brožík 65, 2030; Špaček Josef 76, 2306, 2307; Zeminová 79, 2401; dr. Kubíček, Dubický, Marek 81, 2467; Mašata 88, 2634; Novák Antonín 89,2681; dr. Vaněk Ludvík 91, 2742; Kypr 94, 2816; Jakubka 95, 2828; dr. Velich 103, 3108; Landová - Štychová, Koloušek 109, 3235; Tayerle 112, 3411; dr. Kovalík 113, 3457; Dyk, Viková - Kunětická 115, 3482; Dula 118, 3572; dr. Syllaba 135, 4006; Němeček 138, 4053; Štěpánek 140, 4095.

Výbor státně-zřízenecký.

16 členů.

Zřízení schváleno 6, 141;

volba 7, 148; zvoleni: Beran, Biňovec, Brodecký, Budínský, Buříval, dr. Černý Josef, dr. Kolísek, dr. Lukavský, Marek, dr. Matoušek, dr. Mazanec, Novák Antonín, dr. Rumann, Stoupal, Tučný, Vojta;

ustaven 12, 327; předseda: Brodecký, místopředseda: dr. Černý Josef, zapisovatel: Tučný;

změny 34, 935; 64, 2007; předseda: Navrátil Gustav, místopředseda: Smrtka.

Vystoupili: Novák Antonín 10, 206; Biňovec 19, 533; dr. Budínský 22, 647; dr. Rumann 41, 1101; Beran, Skurský 58, 1717; Marek 71, 2226; Skurský 73, 2267; Stoupal 81, 2467; Janoška 84, 2552; Jaroš, dr. Kubíček 87, 2624; Šolle 98, 2935; dr. Matoušek 138, 4053.

Zvoleni: Kříž 10, 206; Skurský 19, 533; Navrátil 22, 647; Janoška 41, 1101; Šolle, dr. Brežný 58, 1717; Skurský 71, 2226; Jaroš 73, 2267; dr. Kubíček 81, 2467; Hvizdák 84, 2552; Skurský, Hrejsa 87, 2624; dr. Stojan 98, 2935; Viková-Kunětická 138, 4053.

Výbor školský.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 34; zvoleni: Aust, Babánek, dr. Budínský, Houser, Konečný, dr. Krejčí, Krejčí F. V., dr. Mareš, dr. Metelka, Pilát Maxmilian, Prokeš, Smrtka, dr. Srdínko, dr. Stojan, Štefánek, dr. Vlček;

ustaven (dle spisů); předseda: dr. Srdínko, zapisovatel: Houser.

Vystoupili: Babánek 18, 506; Prokeš 22, 646; dr. Horáček 28, 824; Štefánek 41, 1101.

Zvoleni: dr. Horáček 18, 506; Rouček 22, 646; Babánek 28, 824; Sivák 41, 1101.

Výbor školský sloučen s výbory: kulturním, menšinovým a rozhraničovacím ve výbor kulturní s počtem 32 členů 56, 1613.

Výbor technický.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 36; zvoleni: inž. Bečka, Biňovec, Cingr, Holejšovský, Janda, Jirásek Ferd., inž. Klindera, Malypetr, Marek, inž. Nekvasil, inž. Pospíšil, inž. Rotnágl, Sáblík, dr. Velich, inž. Záruba-Pfeffermann, dr. Žuffa;

ustaven 9, 197; předseda: inž. Bečka, místopředsedové: inž. Rotnágl, dr. Velich, zapisovatelé: Biňovec, Holejšovský.

Vystoupili; Jirásek Ferdinand 17, 473; Brožík 22, 646; Hrdlička 34, 962.

Zvoleni: Brožík 17, 473; 34, 962; Hrdlička 22, 646.

Výbor technický sloučen s výborem pro vodní hospodářství ve výbor technický s počtem 16 členů 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Aust, inž. Bečka dr. Brabec, Brožík, Cingr, dr. Heidler Gust., Holejšovský, inž. Klindera, Malypetr, inž. Nekvasil, inž. Pospíšil, inž. Rotnágl, Ševčík, inž. Záruba - Pfeffermann, Zíka, dr. Žuffa;

ustaven 62, 1924; předseda: inž. Bečka, místopředseda: inž. Rotnágl, zapisovatelé: Brožík, Holejšovský.

Vystoupili: inž. Pospíšil (zemřel) 76, 2306; Zíka 81, 2467; Malypetr 89, 2681; inž. Klindera 94, 2816; Stoupal 101, 3066; dr. Brabec 110, 3306; dr. Žuffa 113, 3457.

Zvoleni: Myslivec 76, 2306; Stoupal 81, 2467; dr. Velich 89, 2681; Zíka 94, 2816; Vacula 101, 3066; inž. Novák Ladislav 110, 3306; Oktavec 113, 3457.

Výbor ústavní.

16 členů.

Zřízení schváleno 1, 12;

volba 2, 17, 18; zvoleni: Bechyně, dr. Bouček, dr. Brabec, Burian, dr. Dérer, dr. Franke, dr. Franta, dr. Hnídek, dr. Horáček, Hudec, dr. Ivanka, Malypetr, dr. Meissner, Sonntág, Šrámek, dr. Weyr; [Mezi zvolenými omylem uvedeni jsou též dr. Medvecký L. a Juriga, kteří však zvoleni nebyli.]

ustaven (dle spisů); předseda: dr. Meissner, místopředsedové: dr. Hnídek, dr. Weyr, zapisovatelé: dr. Franke, dr. Dérer, Malypetr.

Vystoupili: Sonntág, Šrámek 8, 156; Bechyně 20, 568; Burian, dr. Franke, dr. Hnídek, Hudec, Lukeš 22, 646; Zíka 31, 905; Kouša, dr. Dérer 33, 931; dr. Klouda, Merta 36,1005; dr. Ivanka 41, 1101; dr. Slávik 49, 1344; Bechyně 50, 1404; dr. Weyr 55, 1593, dr. Stránský Jaroslav 56, 1638; Dědic, dr. Horáček 58, 1717; Pik 62, 1949; dr. Slávik 63, 1986; dr. Franta 66, 2070; dr. Ružiak, dr. Vanovič 67, 2120; dr. Černý Josef 71, 2226; dr. Franke 75, 2293; Bradáč 81, 2467; dr. Markovič 83, 2504; dr. Zahradník 97, 2895; dr. Novotný 98, 2935; dr. Vanovič 99, 2972; Burian Edmund 103, 3108; dr. Mazanec 104, 3120; Bradáč 105, 3150; Prokeš 106, 3160; dr. Stránský Adolf 115, 3482; Dědic 118, 3572; Johanis 119, 3582; dr. Dérer, dr. Zahradník 135, 4006.

Zvoleni: dr. Dolanský, Lukeš 8, 156; Kouša 20, 568; dr. Černý Josef, Dědic, dr. Klouda, Merta, Zíka 22, 646; dr. Hnídek 31, 905; Bechyně, dr. Slávik 33, 931; Burian, dr. Franke 36, 1005; dr. Vanovič 41, 1101; dr. Ružiak 49, 1344; Pik 50, 1404; dr. Stránský Jaroslav 55, 1593; dr. Weyr 56 1638; dr. Novotný, dr. Slávik 58, 1717; Dědic 62, 1949; dr. Dérer 63, 1986; dr. Stránský Adolf 66, 2070; dr. Markovič, dr. Medvecký Ludovít 67, 2120; Bradáč 71, 2226; dr. Bartošek 75, 2293; dr. Zahradník 81, 2467; dr. Vanovič 83, 2504; Bradáč 97, 2895; dr. Mazanec 98, 2935; inž. Záruba-Pfeffermann 99, 2972; Prokeš 103, 3108; dr. Nosek 104, 3120; dr. Zahradník 105, 3150; Burian 106, 3160; dr. Kramář 115, 3482; Johanis 118, 3572; Dědic 119, 3582; Hyrš, dr. Vanovič 135, 4006.

Výbor vyšetřovací.

16 členů.

Zřízen sloučením výboru pro prozkoumání tajného policejního archivu a výboru pro potrestání válečných vinníků 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: dr. Bartošek, Beran, Čuřík, Dědic, dr. Halla, dr. Herben, Cholek, Juriga, Machar, Marcha, dr. Stránský Jaroslav, Svěcený, Šolle, Špatný, Vraný, Zavadil;

ustaven 129, 3917; předseda: Dědic, místopředseda: dr. Bartošek, zapisovatel: Marcha.

Vystoupili: Machar 70, 2181; Špatný 87, 2624; 124, 3660; Johanis 110, 3306.

Zvoleni: Dyk 70, 2181; Pelikán 87, 2624; Němeček 110, 3306; Svozil 124, 3660.

Výbor zahraniční.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 34; zvoleni: dr. Bazovský, Brožík, dr. Dušek, Dvořák, dr. Hajn, dr. Hodža, dr. Horáček, Hudec, dr. Mazanec, Mečíř, Němec Antonín, Rouček, Sís, dr. Šámal, Udržal, dr. Veverka,

ustaven 9, 197; místo předsedy vyhrazeno Slovákům; místopředsedové: dr. Šámal, Rouček, Udržal, zapisovatel: dr. Veverka.

Vystoupili: Němec Antonín, Brožík, Hudec, Mečíř 22, 646; dr. Dušek 23, 684; 48, 1310; Ecksteinová 34, 962; dr. Bazovský Ludovít 35, 992; dr. Krouský 37, 1018; dr. Veverka 55, 1593.

Zvoleni: Jaroš, Ecksteinová, Svěcený, Sonntág 22, 646; dr. Kronský 23, 684; Brožík 34, 962; inž. Rotnágl 35, 992; dr. Dušek 37, 1018; Maxa 48, 1310; dr. Franke 55, 1593.

Výbor zahraniční sloučen s výborem mírovým ve výbor zahraniční s počtem 16 členů 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: dr. Franke, dr. Hajn, dr. Hodža, dr. Horáček, Houdek, Maxa, dr. Mazanec, Němec Antonín, inž. Rotnágl, Rouček, Sís, Svěcený, dr. Šámal, Šrámek, Udržal, dr. Viškovský;

ustaven 57, 1678; předseda: dr. Hodža; změna 110, 3239; předseda: inž. Rotnágl; 111, 3313; 127, 3883; místopředseda: dr. Hajn.

Vystoupili: dr. Horáček 63, 1986; Houdek 64, 2007; dr. Šámal 70, 2181; dr. Franke 75, 2293; dr. Hodža 79, 2401; dr. Viškovský 81, 2467; Maxa 92, 2766; dr. Zahradník 97, 2895; dr. Horáček 105, 3150; dr. Scheiner 110, 3306; Rouček 118, 3572.

Zvoleni: dr. Hnídek 63, 1986; Hrušovský 64, 2007; dr. Scheiner 70, 2181; dr. Vrbenský 75, 2293; dr. Ivanka 79, 2401; dr. Zahradník 81, 2467; 105, 3150; dr. Uhlíř 92, 2766; dr. Horáček 97, 2895; dr. Kramář 110, 3306; Tayerle 118, 3572.

Výbor zásobovací.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 35; zvoleni: inž. Bečka, dr. Blaho, Časný, Hrizbyl, Jirásek Ferd., inž. Klindera, Nohel, Paulíny, Pavlán, Rychtera, dr. Schieszl, Sonntág, Srba, Svozil, Šolle, dr. Viškovský;

ustaven 9, 197; předseda: Šamalík, místopředsedové: dr. Viškovský, Jirásek Ferd. zapisovatelé: Nohel, Paulíny.

Vystoupili: Šolle 5, 101; Svozil 8, 156; Srba 9, 193; inž. Klindera 22, 647; Chaloupka 30, 881; dr. Blaho, Hrizbyl 35, 992; Juriga, Paulíny 41, 1101; inž. Klindera, inž. Bečka 48, 1310; Sonntág, Pavlán 58, 1717; Mlčoch František 60, 1831; Jirásek Ferdinand 67, 2120; Neumann, Nohel 68, 2137; dr. Schieszl 70, 2181; Nohel, Časný 77, 2338; Nádvorník 79, 2401; dr. Viškovský 81, 2467; Johanis 89, 2681; Ulrich 94, 2816; Rychtera 99, 2972.

Zvoleni: Šamalík 5, 101; Zeminová 8, 156; Nádvorník 9, 193; Chaloupka 22, 647; inž. Klindera 30, 881; Juriga, Neumann 35, 992; Duchaj, Branecký 41, 1101; Chaloupka, Sládek 48, 1310; Mlčoch František, dr. Kmeťko 58, 1717; Kaderka 60, 1831; Ulrich 67, 2120; Kopeček, Petrovický 68, 2137; Nohel 70, 2181; Veselý Jan, Ecksteinová 77, 2338; Johanis 79, 2401; Hyrš 81, 2467; Biňovec 89, 2681; Němeček 94, 2816; Vahala 99, 2972.

Výbor zdravotní.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 36; zvoleni: Aust, dr. Blaho, Ecksteinová, Freiman, dr. Hálek, dr. Kubíček, Landová - Štychová, dr. Mareš, Mašek, Merta, dr. Scheiner, dr. Srdínko, dr. Syllaba, Štěpánek, dr. Velich, Viková-Kunětická;

ustaven (dle spisů); předseda: Aust, místopředsedové: dr. Velich, dr. Blaho, zapisovatelé: dr. Syllaba, Landová-Štychová.

Vystoupili: Mašek 5, 101; Štěpánek 17, 474; Bařina 36, 1005; dr. Hálek, dr. Blaho 41, 1101.

Zvoleni: Bařina 5, 101; Johanis 17, 474; Bezděk 36, 1005, dr. Kmeťko, dr. Masaryková 41, 1101.

Výbor zdravotní sloučen s výbory: sociálně-politickým a pro vyživovací příspěvky ve výbor sociálně-politický s počtem 24 členů 56, 1613.

Výbor zemědělský.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 35; zvoleni: Biňovec, dr. Blaho, Hrdlička, Hrouda, Chaloupka, Charvát, Chlebounová, Chroustovský, Klega, dr. Němec, dr. Okánik, Prokůpek, dr. Rambousek, Srba, Ševčík, Vraný;

ustaven 9, 197; předseda: dr. Okánik, místopředsedové: Prokůpek, Ševčik, zapisovatel: dr. Rambousek.

Vystoupili: Srba 9, 193; Bechyně, dr. Rambousek 22, 646; Chaloupka 30, 881; dr. Okánik 35, 992; dr. Blaho 41, 1101.

Zvoleni: Bechyně 9, 193; Časný, Sladký 22, 646; Malkus 30, 881; dr. Halla 35, 992; Kliešek 41, 1101.

Sloučen s výborem pojišťovacím ve výbor zemědělský 56, 1613;

volba 57, 1678; zvoleni: Benda, Časný, Čapka, Hrdlička, Hrouda, Hybš, Charvát, Chlebounová, Chroustovský, Klega, Kliešek, Král, Parák, Prokůpek, dr. Rambousek, Ševčík;

ustaven 64, 2007; předseda: Ševčík, místopředseda: Prokůpek, zapisovatelé: dr. Rambousek, Král.

Vystoupili: Časný 67, 2120; Charvát 72, 2257; Hrouda 79, 2401; Chroustovský 81, 2467; Klega 89, 2681; Drobný 94, 2816; Chlebounová 101, 3066; Hybš 103, 3108; Ulrich 106, 3160; Biňovec 115, 3482.

Zvoleni: Ulrich 67, 2120; Biňovec 72, 2257; Drobný 79, 2401; Marcha 81, 2467; Slavík Antonín 89, 2681; Srnec 94, 2816; Sáblík 101, 3066; Vojta 103, 3108; Charvát 106, 3160; Ulrich 115, 3482.

Výbor železniční.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 35; zvoleni: Bradáč, Brodecký, Buříval, Donát, dr. Fajfrlík, Hübner, Kadlčák, Kříž, Marek, Navrátil Gustav, Pelikán, Stodola, Stoupal, Svěcený, dr. Vaněk, Vochoč;

ustaven (dle spisů); 17, 474; předseda: Buříval, místopředsedové: Hübner, Navrátil G., zapisovatel: Marek.

Vystoupili: Kadlčák 17, 474; Stoupal 28, 824; Stodola 35, 992; inž. Záruba-Pfeffermann 41, 1101; dr. Fajfrlík 53, 1533.

Zvoleni: Jílek 17, 474; Marcha 28, 824; inž. Záruba-Pfeffermann 35, 992; inž. Burian 41, 1101; Špaček Jaromír 53, 1533.

Výbor železniční sloučen s výborem poštovním ve výbor dopravní s počtem 16 členů 56, 1613.

Výbor živnostenský.

16 členů.

Zřízení schváleno 2, 18;

volba 3, 36; zvoleni: Aust, dr. Černý Jos., Dědic, Fišer Bohumil, Horvát, Houdek, Hübner, Jakubka, Janda, Mlčoch Rudolf, Netolický, Rebš, Sedláček, Sechtr, Slavíček, Votruba Vilém;

ustaven (dle spisů); předseda: Slavíček, místopředseda: Hübner, zapisovatel: Netolický.

Vystoupili: Sedláček 18, 506; dr. Stojan 36,1005; Horvát, Houdek 41, 1101; Janda 49, 1344; Aust, dr. Černý Josef 58, 1717; Sopko 83, 2504; Netolický 87, 2624; Rebš 114, 3468; Kvidera 134, 3992.

Zvoleni: dr. Stojan 18, 506; Sedláček 3, 1005; Hvizdák, Kliešek 41, 1101; Hatlák 49,1344; Navrátil František, Sopko 58, 1717; Parák 83, 2504; Kvidera 87, 2624; Petrovický 114, 3468; Plicka 134, 3992.Přihlásit/registrovat se do ISP