Čtvrtek 24. května 1934

Začátek schůze v 9 hod. 50 min. dopol.

Přítomni:

Předseda poslanecké sněmovny dr Staněk;

předseda senátu dr Soukup;

místopředsedové posl. sněmovny: Roudnický, Stivín, Špatný, Taub, Zierhut;

místopředsedové senátu: Donát, dr Heller, dr Hruban, Klofáč, Votruba;

zapisovatelé posl. sněmovny: Dubický, Chalupník, Langr, Marek, Petrovič, Pik, Rýpar, inž. dr Toušek, Vávra, de Witte;

zapisovatelé senátu: Johanis, dr Karas, Navrátil, Pichl, Stöhr, Stržil.

Celkem přítomno 281 poslanců a 139 senátorů podle záznamů zapisovatelů.

Členové vlády: předseda vlády Malypetr; ministři Bechyně, dr Beneš, Bradáč, dr Czech, dr Černý, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Hodža, dr Krčmář, dr Meissner, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl. Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Tajemníci: sněm. tajemník dr Říha, tajemník senátu dr Šafařovič.

Předseda dr Staněk (zvoní): Zahajuji schůzi Národního shromáždění republiky Československé podle §u 38 úst. listiny. (Výkřiky komunistických poslanců a senátorů.)

Schůze tato se sešla, aby podle §u 56 úst. listiny a podle zákona o volbě presidenta republiky č. 161 Sb. z. a n. z r. 1920 zvolila presidenta republiky, jelikož sedmiletí od poslední volby, konané dne 27. května 1927, již dobíhá.

Národní shromáždění svolal dne 10. května 1934 předseda vlády podle §u 38 úst. listiny a podle §u 2 zákona o volbě presidenta republiky.

Prve než přikročím k volebnímu aktu, učiním některá presidiální sdělení.

Funkci tajemníka koná při této schůzi tajemník posl. sněmovny JUDr Jan Říha s tajemníkem senátu JUDr Jindřichem Šafařovičem za účasti ostatních členů tajemnických úřadů posl. sněmovny a senátu.

Úkol zapisovatelů opatřují páni zapisovatelé sněmovny poslanecké a senátu, z nichž ustanovím skrutátory.

Jako pořadatelé fungují páni pořadatelé posl. sněmovny a senátu.

Pro tuto schůzi se omluvili nemocí posl. Galovič, Gottwald, dr Hodina, dr Kramář, dr Lukavský; sen. Böhr a Ušák.

Dovolené na tuto schůzi udělil jsem pro pobyt v cizině posl. dr Szüllö, sen. Hakenovi, Mikulíčkovi a Vydrové.

Přistoupíme k jednání o pořadu schůze, na němž jako odstavec prvý jest:

1. Volba presidenta republiky.

Z presenčních listin jsem zjistil, že až dosud je přítomno 420 členů Národního shromáždění, a to 281 poslanců a 139 senátorů.

Jest tedy přítomna nadpoloviční většina úhrnného počtu členů jak posl. sněmovny, tak i senátu v čas volby podle předpisu §u 57 úst. listiny, §u 6 zákona o volbě presidenta republiky a §u 16 zákona č. 201 Sb. z. a n. z r. 1933.

Schůze je tudíž způsobilá platně vykonati volbu presidenta.

Podle §u 4 zákona o volbě presidenta koná se volba ve schůzi veřejné lístky bez rozpravy.

Jako při jiných volbách, tak i k této volbě byly vydány zvláštní oficielní hlasovací lístky v obálkách, jež prostřednictvím poslaneckých a senátorských klubů byly členům Národního shromáždění vydány na potvrzení. Obálky, obsahující hlasovací lístky, tužku a celulosovou podložku, mají nadepsána jména členů Národního shromáždění.

Jestliže však některý ze členů Národního shromáždění nedostal tuto soubornou obálku, prosím, aby se hlásil u tajemníka svého klubu, přítomného zde v sále.

Členové Národního shromáždění bez klubovní příslušnosti a bez klubovního tajemníka nechť se hlásí u stolku při presenčních listinách.

Každá souborná obálka opatřená jménem člena Národního shromáždění obsahuje: lístek hlasovací a obálku barvy bílé pro volbu prvou, lístek hlasovací a obálku barvy modré pro eventuální volbu druhou a lístek hlasovací a obálku barvy oranžově-červené pro eventuální volbu užší podle §u 57, odst. 2 úst. listiny a §§ 7 až 9 zákona o volbě presidenta.

Toliko vrchní souborné obálky mají natisknuta jména členů Národního shromáždění. Naproti tomu lístky a obálky pro jednotlivé volby nejsou opatřeny jmény členů Národního shromáždění, neboť volby jsou tajné.

Hlasování se provede takto:

Každý ze čtyř úseků sedadel rozdělen bude pro sbírání lístků hlasovacích na dva díly a v každém dílu sbírati bude jeden zapisovatel (poslanec nebo senátor) s úředníkem sněmovny nebo senátu. Zapisovatel postupovati bude ve svém dílu od zadních řad kupředu k předsednické tribuně od lavice k lavici, bude čísti jména členů Národního shromáždění v pořadí, jak jsou v jeho části rozsazeni. Ten, kdo při vyvolání svého jména je na svém místě, odevzdá se svého místa do sběrací urny hlasovací lístek příslušné barvy, vložený do nezalepené obálky téže barvy.

Urnu bude míti sněmovní nebo senátní podúředník nebo zřízenec, doprovázející sběratele lístků.

Sbírání hlasů obstarají tito pp. zapisovatelé:

v prvém bloku sedadel (počítajíc od mé levé ruky k pravé) v zadních 14 řadách p. posl. de Witte, v předních 9 řadách a na ministerské lavici p. sen. Johanis;

v druhém bloku v zadních 12 řadách p. sen. Stöhr, v předních 11 řadách p. sen. Pichl;

v třetím bloku v zadních 12 řadách p. posl. inž. dr Toušek, v předních 11 řadách p. sen. dr Karas;

ve čtvrtém bloku v zadních 14 řadách p. posl. Vávra, v předních 9 řadách a na předsednické tribuně p. posl. Dubický.

Ježto tuto jmenovaní pp. zapisovatelé, sbírajíce hlasy, nebudou seděti na svých místech při čtení jejich jmen a nemohou tedy odevzdati hlasovací lístek se svého místa, proto nechť svůj hlasovací lístek vloží jako první do urny, kterou v jejich sběracím úseku ponese sněmovní nebo senátní zřízenec.

Hlasovací lístek bude se do urny odevzdávati v obálce jako při všeobecných volbách do sněmovny nebo do senátu, a to v obálce nezalepené.

Aby hlas byl platný, dlužno odevzdati obálku jedinou a v ní jediný hlasovací lístek téže barvy, vydaný pro tu kterou volbu: tedy při prvé volbě lístek bílý, vložený do nezalepené obálky bílé. Na lístku může býti napsáno jméno toliko jediného kandidáta, ovšem samozřejmě bez výhrad, poznámek nebo příloh, neboť zákon předpisuje volbu bez jakékoliv rozpravy, tedy i bez projevů písemných. Lístky jiné než oficielní nebo lístky vzbuzující jakoukoliv jinou pochybnost nebude lze uznati za platné.

Obálka s hlasovacím lístkem budiž do urny vkládána tak, aby sběratelé mohli viděti barvu obálky a upozorniti na možné omyly.

Sebrané hlasy v obálkách páni sběratelé vyloží z uren na velký sčítací stůl pod předsednickou tribunou.

Skrutinium, t. j. sčítání hlasů a zjištění výsledku hlasování, bude provedeno tím způsobem, že pp. zapisovatelé posl. de Witte, sen. Pichl a sen. Stöhr provedou sčítání lístků na sčítacím stole se členy tajemnického úřadu senátu, pp. zapisovatelé sen. dr Karas, posl. inž. dr Toušek a posl. Vávra na sčítacím stole se členy sekretariátu posl. sněmovny.

Poté pp. zapisovatelé posl. Dubický a sen. Johanis s tajemníkem sněmovny dr Říhou zjistí a mně oznámí výsledek skrutinia, rozhodný podle §u 57 úst. listiny a §u 7 zákona o volbě presidenta.

Přikročíme tedy nyní k výkonu volby.

Žádám, aby pp. zapisovatelé s úředníky a podúředníky sněmoven započali sbírati lístky v přidělených jim částech bloků směrem od pozadí kupředu, a znovu připomínám, že nyní má býti odevzdáván toliko lístek bílý v nezalepené obálce bílé. (Výkřiky komunistických poslanců a senátorů.)

(Po sebrání a sečtení hlasů:)

Prohlásím výsledek hlasování.

Podle výsledku sčítání hlasů, který mně oznámili pp. zapisovatelé spolu s p. tajemníkem sněmovny dr Říhou, bylo odevzdáno 418 platných lístků.

Z těch bylo prázdných 53 lístků, 327 lístků připadlo na jméno dr Tomáš Garrigue Masaryk (Členové Národního shromáždění i obecenstvo na galerii povstávají a propukají v neutuchající potlesk a bouřlivé volání slávy.), 38 lístků připadlo na jméno Gottwald.

Počet 327 hlasů převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných členů Národního shromáždění, která činí 252 hlasů.

Jest tedy presidentem republiky Československé znovu zvolen dr Tomáš Garrigue Masaryk. (Bouřlivé volání slávy a dlouhotrvající potlesk.)

O vykonané volbě uvědomím pana předsedu vlády a zvláštním listem, tuto volbu osvědčujícím, zvoleného presidenta republiky s požádáním, aby se dostavil před Národní shromáždění vykonat slib, jak předpisuje § 65 úst. listiny.

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přeruším schůzi. Prosím však paní a pány členy Národního shromáždění, aby všichni se vrátili ihned na svá místa v zasedací síni, jakmile zazní zvonec, svolávající ke znovuzahájení schůze.

Přerušuji schůzi na 15 minut.

(Schůze přerušena v 10 hod. 26 min. dopol. - V 10 hod. 48 min. dopol. vchází do zasedací síně nově zvolený president republiky dr T. G. Masaryk, uváděn tajemníky sněmoven dr Říhou a dr Šafařovičem a provázen předsedou vlády Malypetrem, odb. přednostou ministerského presidia Bartošem a svým průvodem, totiž kancléřem dr Šámalem, přednostou vojenské kabinetní kanceláře generálem Bláhou, šéfem protokolu ministerstva zahraničí dr. Strimplem. - Členové Národního shromáždění, diplomatický sbor i obecenstvo na galerii povstávají.)

(Zvukový záznam)

Předseda dr Staněk (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění a přistoupíme k 2. odstavci pořadu, jímž jest:

2. Slib nově zvoleného presidenta republiky dr T. G. Masaryka.

Pane presidente! V této památné historické síni holdovali kdysi čeští stavové panovníkům cizího rodu na trůn český povolávaným. Dnes po prvé shromáždili se zde volení zástupcové občanstva, aby volbou svou povolali za náčelníka státu muže vlastní krve.

I zvolilo Národní shromáždění republiky Československé nanovo Vás hlavou našeho milovaného, Vaším vůdčím úsilím znovu vybudovaného státu.

Již po čtvrté dali zástupci lidu československého svou volbou najevo svoji vůli, abyste vedl tento stát uvědoměle a poctivě přes všeobecné zmatky světové k vysokým cílům státním i lidským. Po prvé provolalo Vás presidentem republiky ono revoluční a ústavodárné Národní shromáždění, jež v tentýž památný den 14. listopadu r. 1918 prohlásilo rod habsbursko-lotrinský pro všechny časy zbavena českého trůnu; a zvolení zástupci národa projevili poté už dvakráte a dnes i po třetí svým hlasováním, že právě Vám lze svěřiti osudy republiky s přesvědčením a plnou důvěrou.

Jménem Národního shromáždění a zajisté i jménem občanstva našeho státu vítám Vás, pane presidente, opět na místo, na němž již 16. rok moudře a laskavě, rozvážně i rozhodně řídíte osudy této republiky.

A my, kdož jsme zde shromážděni, stejně jako ostatní lid toužíme, abyste požehnán věkem pokračoval silen a zdráv v úkolu, jejž Vám Národní shromáždění jménem všeho lidu svěřuje.

Věříme, pane presidente, že jako dosud, tak i v budoucnosti budete vysoký úřad svůj vykonávati svědomitě a v mezích ústavních oprávnění pro blaho lidu i státu a že budete odvraceti od něho škody a nebezpečenství.

Na potvrzení toho vykonáte před Národním shromážděním slib podle ústavní listiny.

Žádám Vás, abyste pravou ruku maje položenu na ústavní listině republiky pronesl slova slibu předepsaná § em 65 úst. listiny a tím potvrdil, že přijímáte povinnosti, které slib Vám ukládá.

President dr T. G. Masaryk (položiv pravou ruku na ústavní listinu):

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů. (Bouřlivé volání "Sláva!" a neutuchající potlesk.)

Předseda dr Staněk: Pane presidente! Složil jste ústavou předepsaný slib před volenými zástupci lidu, kteří jménem tohoto lidu Váš slib přijímají.

Buďte nám, drahý pane presidente, nadále týmž vůdcem a rádcem, jehož se nám v nejosudovějších dobách národních od Prozřetelnosti dostalo a jehož jméno bude v dějinách národa a státu žíti na věky!

Blahopřeji Vám srdečně jménem Národního shromáždění.

Presidentovi a republice "Sláva!" (Členové Národního shromáždění nadšeně provolávají třikráte "Sláva!" - Bouřlivý potlesk a volání slávy na galerii.)

Odevzdávám další řízení schůze panu místopředsedovi posl. sněmovny Stivínovi.

(Za hlučného potlesku a nadšených ovací sestoupil president republiky s presidiální tribuny a provázen tajemníky sněmoven dr Říhou a dr Šafařovičem, předsedou posl. sněmovny dr Staňkem, předsedou senátu dr Soukupem, předsedou vlády Malypetrem, ministrem vnitra dr Černým, ministrem nár. obrany Bradáčem, odb. přednostou min. presidia Bartošem a svým průvodem, opustil zasedací síň.)

Místopředseda posl. sněmovny Stivín (ujav se předsednictví - zvoní): Prohlašuji tuto schůzi Národního shromáždění za ukončenou.

(Konec schůze v 10 hod. 56 min. dopol.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP