Stenoprotokoly

Jelikož se mluvené slovo od písemného projevu v některých ohledech liší, musí tuto skutečnost zohledňovat i stenoprotokoly. Proslovy jsou vždy upraveny do spisovné podoby (výjimkou může být silně emotivní projev řečníka), jsou upraveny nesprávné koncovky či pády, očividně nesprávný slovosled, zadrhávání v řeči apod. Jsou opravena evidentní přeřeknutí (není-li na ně dále reagováno), nadbytečné užívání osobních a ukazovacích zájmen, opakování slov, nejde-li o zdůraznění apod. Přípustné naopak nejsou opravy faktických chyb a omylů. Dále je text doplněn v závorkách o poznámky důležité pro zachycení atmosféry či dění v sále v míře nezbytně nutné a pokud možno maximálně objektivní. Drobné úpravy jsou přípustné též pro účely formátování textu (typicky uvození nadpisů bodů). Neopravují se ani nenahrazují výrazy urážlivé a neslušné, projevy musí zůstat nezkreslené a autentické bez ohledu na jejich obsah i politickou příslušnost řečníka. Ústní projev od písemného se liší též intonací, sílou hlasu, mírou rozrušení atd. Aby byl obraz dění kompletní, u každého stenoprotokolu je k dispozici též příslušná část audiozáznamu.

Jelikož se snažíme přinášet tuto službu veřejnosti v co nejkratším čase, můžou se vyskytnout při prvním zveřejnění drobné nedostatky v přepisu. Průběžně však dochází k revizím jazykovou editorkou a následně mají sami řečníci možnost požádat v rámci tzv. autorizací o provedení případných oprav. Mohou však navrhnout pouze opravu gramatických chyb a nedostatků, nesmí však měnit jazyk, obsah a smysl svého vystoupení (viz § 68 zákona o jednacím řádu PS). Teprve cca za 2-3 týdny je k dispozici autorizovaná verze stenoprotokolů. Na tyto jednotlivé fáze upozorňuje příslušné záhlaví webové stránky.
ISP (příhlásit)