Středa 18. ledna 1939

Snem Slovenskej krajiny 1939

1. volebné obdobie 1. zasedanie.

Tesnopisecká zpráva

o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v stredu dňa 18. januára 1939

Obsah:

Otvorenie schôdzky dr. Jozefom Budayom

Program:

1. Sľub poslancov 5

2. Voľba predsedu a jeho sľub 8

3. Voľba 2 podpredsedov a ich sľub 10

4. Voľba 4 zapisovateľov a 4 dozorcov poriadku 11

5. Voľba výborov ... 12

6. Zakľúčenie. ... 12

Začiatok schôdzky o 11. hod. dopoludnia.

Prítomní:

Podľa článku V. ods. 3 úst. zákona o autonómii Slovenskej krajiny na vedenie tejto schôdzky určený poslanec dr. Jozef Buday.

Za poslaneckú snemovňu Národného shromaždenia podpredseda Košek; za senát Národného shromaždenia predseda dr. Soukup a podpredseda dr. Hruban; za vládu republiky Česko-Slovenskej predseda vlády Beran, ministri Syrový a Sidor a za vládu Karpatskej Ukrajiny dr. Braščajko.

63 poslanci podľa listiny o prítomnosti.

Zástupcovia slovenskej krajinskej vlády: predseda vlády dr. Tiso, ministri Černák, dr. Ďurčanský, Teplanský a dr. Vančo; za ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny zástupca ministra dr. Šimko.

Z kancelárie Snemu ad hoc ustanovení: tajomník Snemu Foltín, jeho zástupca dr. Cselko, tlmočníci dr. Koržínsky, dr. Novák a dr. Koso.

Dr. Jozef Buday (zvoní):

Slávny Snem!

Sišli sme sa na slávnostné otvorenie prvého slovenského zákonodarného snemu. Cítim sa veľmi šťastným, že mne pripadá krásna úloha otvoriť tento snem, ako vekom jednému z najstarších členov tohoto slávneho sboru; som tu už jediný, ktorý od revolučného Národného shromaždenia až podnes som neprerušene členom zákonodarného sboru. Ďakujem Prozreteľnosti, že mi dopriala dožiť sa tejto chvíle. Ako by aj nie?! Dnešným dňom sa splňuje odveká túžba slovenského národa.

V dejinách nášho národa neprestajne sa prejavuje snaha žiť samobytným, slobodným národným životom, odkedy náš národ vystúpil na dejište histórie.

A v tejto historickej chvíli nemožno nespomenúť veľmi charakteristickú a poučnú antitézu.

Prvá štatnosť slovenská - rozumiem Veľkomoravskú ríšu - zanikla nesvornosťou. Nesvornosťou synov Svätoplukových. Druhá štátnosť naša temer po tisícročí vzniká svornosťou, ba príkladnou jednotou slovenského národa, ako sa ona prejavila v Žiline dňa 6. októbra minulého roku a v nasledujúcich dňoch.

Táto okolnosť je nám zárukou, že naše dielo bude trvanlivé, veď večne pravdivými ostávajú krásne slová starovekého latinského historika Sallustia: "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur".

Concordia parvae res crescunt. I my Slováci sme národom malým, ale svornosťou a vytrvanlivou prácou môžeme dosiahnuť významného miesta medzi kultúrnymi národami sveta.

Keď s takýmito, iste oprávnenými nádejami hľadíme do krajšej budúcnosti, nesmieme zabudnúť ani na minulosť, veď mnoho poučného skrýva pre nás.

Iste sa sluší aspoň letmo si spomenúť pri tejto príležitosti na tých slovenských národných dejateľov, ktorí nadľudskou prácou svojou dnešný deň umožnili, ba pripravili.

Nespomínajúc dejateľov stredoveku, ani tých jednotlivcov minulých storočí, ktorí síce intenzívne, ale len sporadicky pracovali na prebúdzaní slovenského národa, vyzdvihnúť musíme počiatok minulého storočia, dobu, keď národy Európy sa začaly hlásiť k povedomejšiemu národnému životu. Z toho zápolenia národov nemohol vystať ani náš národ. I on sa hlásil k životu. Povstal veľký syn jeho Anton Bernolák, zakladateľ spisovnej reči slovenskej. Založil školu, ktorej hlavnými reprezentantmi boli veľký básnik Ján Hollý a veľký učiteľ Juraj Fándly, ku ktorým sa družia menší pracovníci Prvého slovenského učeného tovarišstva. Toto je prvá dejotvorná generácia nášho obrodenia.

Druhá generácia je známa pod menom "Škola Štúrova". Vo veci spisovného jazyka zdokonalila a ku konečnému víťazstvu priviedla dielo školy predošlej. Reprezentuje ju trojica veľkých politikov-publicistov: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. I na poli poézie a krásnej spisby vôbec dala nám táto škola osobnosti, ako Andrej Sládkovič, Ján Botto st., Janko Kráľ, a z nej vyrastaly i dve jasné, veľavýznamne postavy slovenských dejín, zakladateľov a zároveň prvých predsedov Matice slovenskej, Moyzesa a Kuzmányho. Tieto mená znamenajú v slovenských dejinách tradíciu a program rovnako!

Po bolestnom, nekultúrnom zrušení Matice slovenskej a slovenských stredných škôl nastala v živote slovenského národa stagnácia. Kruté pomery na poli politickom zatlačily Slovákov do pasivity. Slovenský duch sa prejavoval, len kde to pomery dovoľovaly na poli hospodárskom, ľudovýchovnom a hlavne literárnom. Jednako vytvoril veľké veci. I dosiaľ nedostihnutá trojica básnikov-spisovateľov Vajanského, Hviezdoslava a Kukučína to jasne dokazuje. K nim sa druží celý rad národných buditeľov, ktorí ľudovými, najmä náboženskými časopismi a spolkami ľudovýchovnými, ako Spolok sv. Vojtecha a Tranoscius, hospodárskymi, potravnými a úvernými kriesili národného ducha slovenského v masách ľudu. Výsledok tejto úmornej práce bol, že Slováci zanechali osudnú politickú pasivitu a koncom minulého storočia povstalé cirkevnopolitické boje poskytly im príležitosť vystúpiť aktívne. A dobrý výsledok nevystal. Slováci si vyvolili slušný počet poslancov do peštianskeho parlamentu, ako boli Valášek, Veselovský, Ružiak, Kollár, Blaho, Juriga a iní. Sluší sa spomenúť si dnes pri tejto príležitosti aj týchto našich v poslanectve predchodcov. Všetci značne prispeli k tomu, že sa tešíme z dnešného dňa, hlavne dr. Ferdiš Juriga (potlesk), ktorý dňa 19. októbra 1918 v uhorskej snemovni pred tvárou celého sveta vindikoval samourčovacie právo pre slovenský národ.

Nie vo veľkosti prekonanej práce za národ, menovite na poli politickom, všetkých spomenutých prekonal muž, ktorý všetky svoje sily, všetok svoj čas, ba možno povedať všetky myšlienky, slová a skutky venoval práci za slovenský národ, boju za jeho politickú slobodu, a preto si zaslúžil čestné meno otca národa; je to Andrej Hlinka (potlesk), ku ktorému sa dôstojne pripojil veľký básnik-politik Martin Rázus (potlesk). Po Bohu im patrí naša vďačnosť nadovšetko, lebo oni korunovali dielo, ktoré pred storočím začal Anton Bernolák.

Prozreteľnosť tak chcela, že sa nedožili dnešného dňa, ale ich duch žije a žiť bude medzi nami. (Potlesk.)

Ale vodcovia čo akí udatní by málo vykonali bez vojska. Rozumiem tu prebudený ľud slovenský doma na Slovensku i našich bratov v Amerike, (potlesk) ktorí mnoho obetovali, aby pomohli svojmu národu k politickej slobode, a pri tom nezabudli v dohodách, hlavne v Pittsburghskej dohode, (potlesk) tú politickú slobodu aj zabezpečiť.

Popri vodcoch aj im patrí naša nehynúca vďačnosť. A tú vďačnosť chceme dokumentovať tým, že svoju budúcnosť ideme budovať na základe našej slovensko-kresťanskej národnej tradície. (potlesk. ) Vždy sme prizvukovali slovenskú svojráznosť, neopustíme ju ani pri budovaní našej budúcnosti. Mnohé ustanovizne môžu byť jednému národu užitočné, inému škodlivé, a preto z cudzích vzorov môžeme prevziať len to, čo zodpovedá geniu slovenského národa.

Popri svornosti slovenského národa toto je koeficient, ktorý zabezpečí trvanlivosť našej národnej slobody.

Keď sme si vybudovali slovenskú národnú jednotu, nezastali sme. Rozšírili sme tú svornosť aj na inorečových spoluobčanov, ktorí po viedenskom arbitrážnom rozsudku ostali ešte na území Slovenska, na Ukrajincov, Nemcov a Maďarov. Okolnosť, že reprezentanti týchto spoluobčanov sú tu medzi nami a že boli vyvolení s nami na jednej listine, je dôkazom, že i v tejto veci sme na pravej ceste, ktorá neostane bez požehnaných následkov.

A nakoniec prichodí nám spomenúť ešte jednu významnú vec. Je nepopierateľným historickým faktom, že myšlienka slovanskej vzájomnosti povstala v našom slovenskom národe. Jej osnovateľom a najvýznamnejším propagátorom bol náš Ján Kollár. A táto myšlienka i potom zaiste najintenzívnejšie sa pestovala v našom národe. Nezriekame sa ani tejto našej tradície. (potlesk.) Chceme ju pestovať síce so všetkými slovanskými národmi, ale predovšetkým a nadovšetko so slovanskými bratmi, s ktorými tvoríme jeden štát, jednu republiku, (potlesk) s bratmi Čechmi (potlesk) a Ukrajincami. (potllesk.) Viem, keď sa vžije pravá slovanská vzájomnosť, odstránia sa chyby a nedorozumenia minulosti a naša republika zmohutnie. (potlesk.)

Aby som všetko shrnul: jednota slovenského národa, na spravodlivosti založené pokojné nažívanie s inorečovými spoluobčanmi, pravá slovanská vzájomnosť a korektný priateľský pomer so všetkými susednými štátmi budú smernice, podľa ktorých bude pracovať náš zákonodarný snem. (potlesk.)

Týmto s Božou pomocou otváram prvé zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny podľa čl. V. odseku 4. ústavného zákona číslo 299 zo dňa 22. novembra 1938 o autonómii Slovenskej krajiny, ktoré svolal pán prezident Republiky rozhodnutím zo dňa 4. januára 1939 na dnešný deň. (potlesk.)

Dr. Jozef Buday (zvoní): Oznamujem, že od predsedníctva slovenskej vlády došla zpráva predsedu krajinskej volebnej komisie o výsledku volieb zo dňa 18. decembra 1938, a prosím pána krajinského viceprezidenta Františka Foltína, ktorý bol poverený pre dnešnú schôdzku funkciou tajomníka Snemu, aby ju prečítal.

Tajomník Snemu Foltín (číta).

Vyhláška predsedu krajinskej volebnej komisie v Bratislave zo dňa 20. decembra 1938, číslo 8/1938 k. v. k. o výsledku voľby slovenského snemu v Slovenskej krajine.

Podľa § 50 zákona zo dňa 14. apríla 1920, číslo 330 Sb. z. a n. v znení zákona zo dňa 14. júla 1927, číslo 126 Sb. z. a n. a zákona zo dňa 11. apríla 1935, číslo 58 Sb. z. a n. vyhlasujem, že pri voľbe Snemu Slovenskej krajiny dňa 18. decembra 1938 na kandidátnej listine Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) boli vyvolení:

1.

Dr. Jozef Tiso, predseda slovenskej vlády, Bánovce nad Bebravou.

2.

Karol Sidor, minister, Bratislava.

3.

Jozef Sivák, škôldozorca, Prievidza.

4.

Dr. Jozef Buday, kanonik, Nitra.

5.

Dr. Martin Sokol, gen. tajomník, Bratislava.

6.

Dr. Karol Mederly, hlavný radca, Bratislava.

7.

Pavel Teplanský, minister, Suchá n. Parnou.

8.

Matúš Černák, minister, Bratislava.

9.

Dr. Ferdinand Ďurčanský, minister, Bratislava.

10.

Dr. Miloš Vančo, minister, Turčiansky Sv. Martin.

11.

Alexander Mach, šéf úradu propagandy, Bratislava.

12.

Štefan Danihel, roľník, predseda Zemedelskej rady, Sološnica.

13.

Rudolf Čavojský, hl. taj. odbor. org rob., Bratislava.

14.

Štefan Suroviak, predseda Sväzu slov. žel., Žilina.

15.

Anton Hancko, preds. Sdruž. slov. odb. org., Žilina.

16.

Ing. Franz Karmasin, Staatssekretär, Bratislava-Pressburg.

17.

Eszterházy János, földlbirtakos, Ujlak.

18.

Anton Simko, gr. kat. farár, Vyš. Oľka.

19.

T. Jozef Gašpar, odb. radca, spisovateľ, Bratislava.

20.

Dr. Mikuláš Pružinský, statkár, Mytošiny.

21.

Ján Petrovič, riad. Slov. pokladn., Bratislava.

22.

Dr. Eugen Filkorn, riad. Svoradova, Bratislava.

23.

Dr. Gejza Fritz, hl. s. radca, Solivar pri Prešove.

24.

Ján Liška, gen. taj. obchod. komory, Bratislava

25.

Július Stano, vládny tajomník, Bratislava.

26.

Vladimír Moravčík, šéfredaktor Slov. den., Bratislava.

27.

Dr. Štefan Polyák, statkár, Záblatie.

28.

Dr. Karol Körper, kanonik, prednosta kult. odboru mšano, Bratislava

29.

Dr. ing. Peter Zaťko, gen. taj. Ústred. sdruž. slov. priemyslu, Bratislava.

30.

Pavel Čarnogurský, odb. prednosta mšano, Vajnory.

31.

František Slameň, robotník, predseda odb. org. robot., Horná Lehota.

32.

Dr. Ján Ferenčík, farár, Ružomberok.

33.

Gejza Medrický, redaktor, Bratislava.

34.

Andrej Germuška, riad. uč. ústavu, Prešov.

35.

Anton Šalát, profesor, Hájniky.

36.

Koloman Horniš, št. učiteľ, Kysucké Nové Mesto.

37.

Teodor Turček, roľník, Nedanovce.

38.

Vojtech Husárek, spr.-uč., Bratislava

39.

Pavol Florek, profesor, Turčiansky Sv. Martin.

40.

Štefan Haššík, tajomník, Michalovce.

41.

Dr. Ferdiš Klinda, odb. prednosta min. hosp., Bratislava.

42.

Ferdinand Mondok, správca fary, Senica n. Myj.

43.

Martin Morháč, obchodník, Breznička nad Ipľom.

44.

Konštantín Čulen, žel. úr., spisovateľ, Bratislava.

45.

Dr. Matej Huťka, ver. notár, Michalovce.

46.

Josef Steinhübl, Pfarrer, Sklené-Glaserhay.

47.

Július Maguth, vedúci notár, Spišské Podhradie.

48.

Vincenc Boleček, farár, Nemčiňany.

49.

Ján Hollý, ústredný taj., Bratislava.

50.

Vojtech Plechlo, dekan-farár, Dolné Dubové.

51.

Dr. Pavol Opluštil, riad. bitúnku, Bratislava.

52.

Ján S. Vančo, roľník, legionár, Plavnica.

53.

Dr. Frant. Hrušovský, riad. gymn., Kláštor pod Znievom.

54.

Rudolf Schwarz, legionár, správca-uč., Banská Bystrica.

55.

Dr. Gejza Rehák, riad. Št. nem., Bratislava.

56.

Ján Mora, ústr. taj. rob organizácie, Bratislava.

57.

Jozef Drobný, pošt. riaditeľ, predseda Spolku slov. poštárov, Bratislava.

58.

Gejza Horňák, gr. kat. správca-uč., Stakčínska Roztoka.

59.

Dr. Anton Hudec, pravotár, Trenčín.

60.

Vojtech Horák, škôldozorca, Vajnory.

61.

Jozef Šrobár, kanoník, Bratislava.

62.

Dr. Emil B. Lukáč, prof. ev. náb., Bratislava.

63.

Štefan Beňák, roľník, Rybany.

Predseda krajinskej volebnej komisie:

Dr. Šimko, v. r.

Dr. Buday (zvoní): Tlmočníkom z jazyka rusínskeho na dnešnej schôdzke je dr. Konštantin Koržinský, z jazyka nemeckého dr. Ján Novák, a z jazyka maďarského dr. Izidor Koso.

Prikročíme k 2. bodu programu, ktorým je složenie poslaneckého sľubu podľa § 5 rokovacieho poriadku a § 22 ústavnej listiny.

Prosím pána tajomníka Snemu, aby prečítal formulu poslaneckého sľubu a aby vyvolával podľa mena pánov poslancov. Nakoľko podľa § 6 rokovacieho poriadku poslanecký sľub skladá sa do rúk predsedu vlády, prosím pánov poslancov, aby po prečítaní svojho mena pristúpili k pánu predsedovi vlády a složili sľub podaním ruky a slovom "sľubujem".

Tajomník Snemu Foltín (číta):

"Sľubujem, že budem verný Slovenskej krajine a republike Česko-Slovenskej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj plniť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Tlmočník dr. Koržinský (číta):

"Обвщаю, что буду върнымь Словацкому краю и Чешско-Словацкой республикъ и что буду соблюдать законы а мандатаь свой буду исполнять по своемъ знании найлучше и добросовъстно."

Tlmočník dr. Novák (číta):

"Ich gelobe, dem Slowakischen Lande und der Čecho-Slovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu befolgen, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gevissen auszuüben."

Tlmočník dr. Koso (číta):

"Fogadom, hogy Szlovákországhoz és a Cseh-Szlovák köztársasághoz hű leszek s hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom a törvényeket betartani és megbízásomat teljesíteni."

Dr. Buday (zvoní):

Prosím pánov poslancov, aby jeden po druhom vstupovali na predsednícku tribúnu a složili sľub podľa daného poučenia.

(Tajomník Snemu Foltín oznamuje mená poslancov, ktorí prichádzajú za sebou podľa lavíc v jednotlivých blokoch, pristupujú k predsedovi vlády, podávajú mu ruku a skladajú poslanecký sľub.)

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Buday.

Posl. dr. Buday: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Ďurčanský.

Posl. dr. Ďurčanský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Černák.

Posl. Černák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Sidor.

Posl. Sidor: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Teplanský.

Posl. Teplanský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Vančo.

Posl. dr. Vančo: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Medrický.

Posl. Medrický: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Suroviak.

Posl. Suroviak: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Hancko.

Posl. Hancko: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Mederly.

Posl. dr. Mederly: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Stano.

Posl. Stano: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Mach.

Posl. Mach: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Danihel.

Posl. Danihel: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Sivák.

Posl. Sivák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Sokol.

Posl. dr. Sokol: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Morháč.

Posl. Morháč: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Mondok.

Posl. Mondok: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Klinda.

Posl. dr. Klinda: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Florek.

Posl. Florek: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Husárek.

Posl. Husárek: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Turček.

Posl. Turček: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Horniš.

Posl. Horniš: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Šalát.

Posl. Šalát: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Čulen.

Posl. Čulen: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Huťka.

Posl. dr. Huťka: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Steinhübl.

Posl. Steinhübl: Ich gelobe.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Maguth.

Posl. Maguth: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Boleček.

Posl. Boleček: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Hollý.

Posl. Hollý: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Plechlo.

Posl. Plechlo: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Opluštil.

Posl. dr. Opluštil: Sľubujem.

Snemovy tajomník Foltín: Pán poslanec Vančo.

Posl. Vančo. Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Hrušovský.

Posl. dr. Hrušovský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Čavojský.

Posl. Čavojský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec ing. Karmasin.

Posl. ing. Karmasin: Ich gelobe.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Eszterházy.

Posl. Eszterházy: Fogadom.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Simko.

Posl. Simko: Oбвщaю.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Gašpar.

Posl. Gašpar: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Moravčík.

Posl. Moravčík: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Petrovič.

Posl. Petrovič: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Filkorn.

Posl. dr. Filkorn: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Pružinský.

Posl. dr. Pružinský: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Germuška.

Posl. Germuška: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Ferenčík.

Posl. dr. Ferenčík: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Slameň.

Posl. Slameň: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín. Pán poslanec Čarnogurský.

Posl. Čarnogurský: Sľubujem.

Snem tajomník Foltín: Pán poslanec dr. ing. Zaťko.

Posl. dr. ing. Zaťko: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Körper.

Posl. dr. Körper: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Polyák.

Posl. dr. Polyák: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Líška.

Posl. Líška: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec dr. Fritz.

Posl. dr. Fritz: Sľubujem.

Snemový tajomník Foltín: Pán poslanec Schwarz.

Posl. Schwarz: Sľubujem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP