Středa 6. září 1944

Zápisnica

zasadnutia Slovenskej národnej rady, konaného dňa 6. septembra 1944 o 17. hod. v Banskej Bystrici v zasadacej sieni Obchodnej a priemyselnej komory.

1. Predseda Dr. Vavro Šrobár otvára zasadnutia, referuje o vojensko-politickej situácii nasledovne:

"V podstate vojenská situácia je nezmenená. Pomoc tejto noci prišla. Ďalšia pomoc príde."

2. Ako ďalší bod vyhlasuje p. predseda čítanie zápisnice zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady dňa 5. septembra 1944. Pán Dr. Lettrich k tomuto bodu navrhuje, aby sa zápisnica nečítala, ale aby boli určení dvaja uhodnoverovatelia. Pán predseda určuje pána Mazúra a pána Ďuračku.

3. Zásady reorganizácie Slovenskej národnej rady. Referát p. Dr. Lettricha. Zasadnutie jednohlasne prijíma.

4. Referát Dr. Husáka o novom obsadení povereníctiev Slovenskej národnej rady zasadnutie jednohlasne prijíma.

5. Návrh nariadenia Slovenskej národnej rady o poštátnení školstva na Slovensku prijíma zasadnutie s aplauzom.

6. Návrh nariadenia Slovenskej národnej rady o úprave školstva a bohoslužobnej reči nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny. K tomuto bodu poznamenáva Dr. Štefánik nasledujúce: "Národná rada v tomto nariadení vyslovuje určitý zákaz, ale postráda tam sankcie tohto zákazu. Myslím, bolo by potrebné, aby tento zákaz bol sprevádzaný sankciami."

Dr. Lettrich: "Prestúpenie sa má trestať podľa § 8 zákona z roku 1928 pre delikty verejnoprávne."

Dr. Štefánik: "Sankcia musí byť vyslovená. Nedodržanie zákazu musí byť kvalifikované buď za priestupok alebo za trestný čin. Myslím, že v tomto zmysle by bolo treba nariadenie vrátiť legislatívnemu zboru, aby ho doplnilo."

Dr. Lettrich: "Navrhoval bych, aby sa vec pre jej dôležitost neodkladala, ale aby sa nariadenie doplnilo v tom zmysle, že nedodržanie tohoto zákazu trestá sa zavretím do 6-tich mesiacov a peňažitou pokutou do 100.000.- korún."

Dr. Štefánik: "Snáď by sa to dalo formulovať takto: Prestúpenie tohoto zákazu je priestupok, (pretože len ten čin je priestupkom, ktorý sa tak kvalifikuje). Trestajú ho okresné, štátne, policajné úrady peňažitým trestom do výšky 100.000.- korún a zatvorením do 6-tich mesiacov."

Dr. Lettrich: "Tak prosím, doplnenie bude znieť: Nedodržanie tohoto zákazu je priestupkom, ktorý sa tresce zavretím do 6-tich mesiacov a peňažitým trestom do 100.000.- korún."

Predseda Dr. Vavro Šrobár konštatuje, že v tomto znení nariadenie je zasadnutím jednohlasne prijaté.

7. Predseda Dr. Šrobár oznamuje, že bod 7-my programu sa neprejednáva, ale miesto toho sa prejedná návrh o zastavení právnych lehôt.

Dr. Pietor návrh prečítal a pripojil nasledujúce vysvetlenie: "V dôsledku vojenských udalostí nastaly na mnohých miestach také skutočnosti, ktoré znemožňujú prisluhovanie právu. Aby v dôsledku tohoto občania netrpeli újmu nevykonávaním nutných právnych úkonov, navrhujem vydanie tohoto nariadenia."

8. Zasadnutie sa jednohlasne usnáša schváliť návrh riaditeľa Pulínyho na uvoľnenie 51,000.000.- korún na krytie bežných štátnych výdavkov.

9. Zasadnutie sa jednohlasne usnáša schváliť návrh na zmenu nariadenia č. 3 Sl. sbierky nariadenia SNR.

10. Zasadnutie prednáša Dr. Lettrich návrh na zavedenie koedukácie.

K tomuto návrhu podotkol Dr. Štefánik: "Tento návrh by značil, že napr. by nemohla byť čiste chlapčenská alebo dievčenská stredná škola. Snáď to nie je smyslom tohoto nariadenia. Preto sa má v nariadení nahradiť "zavádza sa" obratom "pripúšťa sa".

Dr. Lettrich: "Myslím, že toto opravenie nie je potrebné, veď každý vie správny smysel.

Dr. Stanek: "Zavádza sa" to je ako "nariaďuje sa".

Dr. Thurzo: "Malo by to byť: "Zákaz koedukácie sa zrušuje".

Dr. Štefánik: "Nech návrh znie: Nariadenie o zrušení koedukácie".

S touto opravou zasadnutie jednohlasne súhlasí.

11. Predseda Dr. Šrobár vyzýva v minulej schôdzi neprítomných, aby složili sľub.

12. Lettrich referuje, že vzájomnou dohodou politických strán boli v Predsedníctve SNR funkciami poverení páni, ktorých mená a zadelenie číta.

Ich poverenie bolo jednohlasne prijaté.

Dr. Šrobár zakľučuje zasadnutie a určuje budúce plenárne zasadnutie na piatok.

Odpis vyhotovený na Úrade Predsedníctva Sboru povereníkov.

Za správnosť odpisu:

Dr. František Martinovič

počas povstania zástupca vedúceho II. sekcie na Prezídiu Predsedníctva SNR.


1.) Na čele povereníctiev SNR má stáť jediný povereník a jeho zástupca. Politicky bude každý z nich náležať inému táboru.

2.) Prezídium SNR a povereníci sú vykonávateľmi vládnej moci SNR.

3.) Členstvo SNR a jeho prezídia je čestné. Tí členovia SNR, ktorí zmenou pobytu stratili existencie a nemajú tu z čoho žiť, majú byť zadelení do jednotlivých povereníctiev a tu majú dostať za svoju prácu honorár z verejných prostriedkov.

4.) Povereníci v SNR, ako aj vykonávatelia vládnej moci sú politicky zodpovední za svoju činnosť SNR.

5.) Povereníkom SNR pre národnú obranu má byť dôstojník a jeho zástupcami majú byť dvaja povereníci politickí.


Povereníci Slovenskej národnej rady.

Pre:

Povereník:

Zástupca:

1.) Vnútro

Dr. Husák

Dr. Ivan Štefánik

2.) Národná obrana

pplk. Dr. Ferjenčík

Karol Schmidke
Dr. Styk

3.) Hospodárstvo a zásobovanie

Ján Ursíny

Dr. Púll

4.) Železnice

Ing. Višňovský

Ing. Pavel Blaho

5.) Pošty a telegraf

Dr. Ševčík

Bahurinský

6.) Verejné práce

Ing. Styk

Ing. Takáč

7.) Financie

V. Paulíny

K. Markovič

8.) Zdravotníctvo

PhMg. Fendt

Dr. I. Paulíny Tóth

9.) Pravosúdie

Dr. Jozef Šoltész

Dr. Ivan Pietor

10.) Školstvo

Dr. Lettrich

Dr. Pavlík

11.) Sociálna starostlivosť

František Kubač

Dr. Thurzo


Prezídium (sekretariát) Slovenskej národnej rady.

Vedúci: Dr. Josko a Dr. Vašečka, vykonávajú funkcie kolegiálne.

Na návrh Dr. Husáka sekretariát Predsedníctva SNR má mať štyri sekcie:

I. sekcia: Veci plenárnych zasadnutí SNR - vedúci Dr. Vašečka, jeho zástupcom Záhumenský.

II. sekcia: Veci povereníctiev SNR - vedúci Dr. Josko, jeho zástupca Dr. František Martinovič.

III. sekcia: Veci zpravodajské - vedúci Dr. Ďjuračka, záptupca Julo Horváth.

IV. sekcia: Veci zahraničné - vedúci Dr. Houdek, zástupca Ing. Krno.

Návrh Dr. Husáka bol všetkými hlasmi schválený.


Nariadenie Slovenskej národnej rady

zo dňa 6. septembra 1944

o poštátnení školstva na Slovensku.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Školy všetkých kategórií a stupňov od detských opatrovní a útulní až po školy vysoké na Slovensku sa dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia poštátňujú.

§ 2.

Učiteľské osoby a iní zamestnanci na týchto školách sú štátnymi zamestnancami.

§ 3.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.


Nariadenie Slovenskej národnej rady

zo dňa 6. septembra 1944

o úprave školstva a bohoslužobnej reči nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia zrušujú sa nemeckej a maďarskej národnostnej menšine na Slovensku školy všetkých kategórií a stupňov okrem ľudových škôl, zriadených do dňa 6. októbra 1938.

§ 2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia zakazuje sa vykonávať bohoslužby v tých sboroch cirkví štátom uznaných a recípovaných v nemeckej a maďarskej reči v ktorých sa zaviedli po 6. októbri 1938.

§ 3.

Nedodržanie ustanovení tohoto nariadenia je priestupkom, ktorý sa tresce zavretím do 6 mesiacov a peňažitou pokutou do 100.000,- Ks.

§ 4.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu so zúčastnenými povereníctvami Slovenskej národnej rady.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.


Nariadenie Slovenskej národnej rady

za dňa 6. septembra 1944

o zrušení zákazu koedukácie v školách na Slovensku.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Na školách všetkých kategórií a stupňov zrušuje sa zákaz koedukácie.

§ 2.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.


Návrh I.

Nariadenie Slovenskej národnej rady

zo dňa 6. septembra 1944

ktorým sa doplňuje a mení nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 č. 3 Zb. nar. SNR o zriadení ústredných úradov.

Slovenská národná rada nariaďuje:

§ 1.

Bod 6. § 1 nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944 č. 3 Zb. nar. SNR sa mení a doplňuje takto:

Z povereníctva Slovenskej národnej rady pre dopravu a verejné práce vylučujú sa veci dopravné a toto povereníctvo ponesie názov:

6. povereníctvo Slovenskej národnej rady pre verejné práce.

§ 2.

K obstarávaniu štátnej správy vo veciach dopravných zriaďujú sa tieto ďalšie ústredné úrady:

11. povereníctvo Slovenskej národnej rady pre železnice.

12. povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pošty a telegraf.

§ 3.

Pôsobnosť ústredných úradov, uvedených v § 2 určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.


Nariadenie

Slovenskej národnej rady zo dňa 6. septembra 1944

o zastavení právnych lehôt.

Slovenská národná rada nariaďuje:

§ 1.

(1) Všetky lehoty civilného práva formálneho sa zastavujú na dobu 3 mesiacov.

(2) Všetky lehoty práva materiálneho v ktorých má byť prevedený právny úkon (podanie žaloby, žiadosti, protest, oznámenie proti strane atď.) potrebný pre nadobudnutie alebo zachovanie práva, poťažne právneho nároku zastavujú sa na dobu 3 mesiacov.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.

V Banskej Bystrici dňa 6. septembra 1944.

Slovenská národná rada:

Dr. V. Šrobár v. r.

K. Schmidke v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP