Pátek 8. září 1944

Zápisnica

zasadnutia Slovenskej národnej rady, konaného dňa 8. sept. l944 o 17. hod. v Banskej Bystrici v zasadacej sieni Obchodnej a priemyselnej komory.

1.) Pán predseda Dr. Šrobár otvoril zasadnutie, prečítal správu o vojenskej situácii a potom sa pristúpilo k dennému programu:

2.) O návrhu nariadenia SNR o vydávaní Úradného vestníka referoval Dr. Pietor, ktorý konštatoval, že SNR vydala nariadenie o vydávaní Sbierky nariadení Slovenskej národnej rady, v ktorej sa uverejnia nariadenia zásadného charakteru, rovnajúce sa zákonom. Ostatné nariadenia SNR, jednotlivých povereníctiev a št. úradov, všeobecného charakteru, budú publikovaná osobitne, a tomu má práve slúžiť Úradný vestník.

Dr. Pietor potom prečítal text nariadenia a kedže neboli proti nemu žiadne námietky, predseda Dr. Šrobár ho vyhlásil za právoplatný.

3.) V druhom bode programu referoval Dr. Púll o nariadení SNR o zaistení nemeckých a arizovanych podnikoch. Člen SNR Tvarožek k prečítaniu textu poznamenal, že do tohto nariadenia sa má zahrnúť aj majetok domový.

Dr. Púll podal na to vysvetlenie, že vec nehnuteľností bude predmetom ďalších nariadení SNR.

Tvorožek žiada vydať tieto nariadenia čím najskôr, lebo má správy o tom, že v mnohých domoch majitelia, poťažne správcovia, utiekli a správa domu a inkaso nájomného bolo zverené na domovníkov a domovníčky.

SNR potom predmetne nariadenie jednomyseľne prijalo.

4.) V ďalšom bode programu referoval Dr. Husák o návrhu nariadenia SNR o poľných prídavkoch četníkov. Konštatoval, že po poradách s predsedníctvom pre veci vnútorné a hl. veliteľom četníctva, zistil, že četníci vo väčšine prípadov sa osvedčili, a to natoľko, že hl. vel. četníctva z prebytočných ľudí otvorilo úderné oddiely, ktoré podľa dohody s armádou držia niektoré bojové úseky. Preto je potrebné, aby aj četníctvo malo tie isté poľné pôžitky ako vojsko. Dr. Husák odporúčal návrh, prijať, načo plénnum SNR nariadenie schválilo.

5.) Nakoniec prečítal Dr. Husák vyhlásenie predsedníctva SNR o povinnosti konania vojenskej služby členov SNR a členov miestnych a okresných národ. výborov, s odôvodnením, že niektoré miestne a okresné výbory s titulu funkcie v nár. výbore reklamovali aj 20 ľudí, čím dochádzalo k tomu, že ľudia, ktorí tento revolučný pohyb začali a viedli, nepredchádzali príkladom ostatným.

Vyhlásenie predsedníctva plénum prijalo nadšeným potleskom a jednomyseľne ho schválilo.

Kedže týmto bodom bol program vyčerpaný, predseda Dr. Šrobár zakľúčil zasadnutie a oznámil, že budúce zasadnutie bude v utorok.

Odpis vyhotovený na Úrade Predsedníctva Sboru povereníkov.

Za správnosť odpisu:

Dr. František Martinovič,

počas povstania zástupca vedúceho II. sekctie na Prezídiu Predsedníctva SNR.


Zpráva o vojenskej situácii.

Nástup záložníkov pokračuje uspokojivo a ich vystrojenie je v prúde. Jednotky už vystrojené sú posielané na zosilnenie obranných línií. Situácia až na skupinu Vrútok je dobrá a podnikajú sa v najbližších dňoch taktické kroky k zlepšeniu obranných línií. Pomoc materiálna bola dodaná a očakáva sa ďalšie, čo je však podmienené poveternostnými podmienkami. Ďalšia pomoc iného rázu je tiež dohovorená, čo je však vojenskou tajnosťou.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

zo dňa.......................

o vydávaní Úradného vestníka.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:

§ 1.

Všetky právne predpisy okrem nariadení Slovenskej národnej rady, oznamy, vyhlášky, obežníky, opatrenia, rozhodnutia, usnesenia, príkazy a pod. vydané Slovenskou národnou radou - Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, povereníctvami Slovenskej národnej rady, štátnyni úradmi, štátnymi podnikmi a ústavmi a verejnoprávnymi korporáciami, vyhlasujú sa v Úradnom vestníku,

a) ak je nariadené ich uverejnenie v Úradnom vestníku,

b) ak ich treba uviesť na všeobecnú známosť,

§ 2.

Úradný vestník vydáva a rediguje úrad Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 3.

(1) Čiastky Úradného vestníka sa vydávajú podľa potreby.

(2) Čiastky vydané v jednom kalendárnom roku, sa číslujú jedným radom čísiel, druhým radom čísiel sa čísľujú právne predpisy.

§ 4.

Deň vydania príslušnej čiastky označený v záhlaví je dňom vyhlásenia právnych predpisov v nej uverejnených.

§ 5.

Zrušuje sa zákon zo dňa 18. januára 1940 č. 11 Sl. z. o vyhlasovaní právnych predpisov a o úradných časopisoch (publikačná norma).

§ 6.

Toto nariadenie vykoná Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada.


Návrh

Nariadenie

Slovenskej národnej rady zo dňa 8. septembra 1944

o zaistení nemeckých a arizovaných podnikov.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:

§ 1.

(1) Živnostenské a iné zárobkové podniky, závody a účasti na nich, ktoré sú vo vlastníctve osôb nemeckej národnosti, sa štátom zaisťujú.

(2) To isté platí aj o živnostenských a iných zárobkových podnikoch, závodoch a účastiach na nich, ktoré boly terajšími vlastníkmi nadobudnuté buď podľa právnych noriem o židovských podnikoch, alebo súkromnoprávnou smluvou, uzavretou po 6. októbri 1938 s osobou, uvedenou v § 1, 2 a 4 nariadenia zo dňa 9. septembra 1941 č. 198 Sl. z. o právnom postavení židov a to vtedy, keď tieto podniky boly prevedené na tretie osoby a to aj vtedy, keď tieto podniky boly prevedené na osoby tretie.

§ 2.

(1) Doterajším vlastníkom a správcom podnikov, uvedených v § 1. sa zakazuje vydávať a vykonávať opatrenia, ktoré by narušily alebo zmenšily majetkovú podstatu podnikov alebo ohrozily ich riadny chod. Sú povinní viesť a spravovať tieto podniky so starostlivosťou riadneho obchodníka v súlade s hospodárskymi, národnými a inými verejnými záujmami štátu.

(2) Dočasní správcovia menovaní podľa vlád. nar. č. 137/39 Sl. z. v znení nariadenia s mocou zákona č. 337/1939 Sl. z. a č. 197/40 Sl. z. a podľa nariadenia s mocou zákona č. 273/41 Sl. z. zostávajú vo svojich funkciách až do vymenovania vnúteného správcu podľa tohto nariadenia.

(3) Na dočasných správcov vzťahujú sa všetky ustanovenia tohto nariadenia aj nariadenia s mocou zákona čís. 273/41 Sl. z.

§ 3.

(1) Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie vymenuje do podnikov uvedených v § 1. vnútených správcov.

(2) Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie môže od vymenovania vnúteného správcu odhliadnúť v tých prípadoch, kde doterajšie vedenie podniku poskytuje svojou politickou, národnou, mravnou a odbornou kvalifikáciou dostatočnú záruku za to, že podnik, resp. závod bude spravovaný podľa § 2.

§ 4.

Povinnosti a práva vnúteného správou určí povereníctvo SIovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie.

§ 5.

(1) Ak súčiastkou podniku sú nehnuteľnosti, poznačí sa zavedenie i zrušenie vnútenej správy do príslušnej verejnej knihy. Poznámka má ten účinok, že vnútenú správu možno viesť proti každému, kto po poznámke nadobudol práva k podniku.

(2) Ak je držiteľ podniku zapísaný vo firemnom registri, poznačí sa v tomto registri u príslušného krajského súdu uvalenie vnútenej správy, meno vnúteného správcu, ako aj zrušenie vnútenej správy.

§ 6.

Exekúciu na podniky a účasti zaistené podľa tohto nariadenia možno vykonať len so súhlasom povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie.

§ 7.

Kto poruší tieto ustanovenia, dopúšťa sa prečinu a potrestá sa trestom na slobode do 5 (päť) rokov a peňažitým trestom do 10 miliónov Ks, prípadne konfiškovaním majetku.

§ 8.

Toto nariadenie vykoná povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovacie.

Slovenská národná rada.


Nariadenie

Slovenskej národnej rady

o poľných požitkoch príslušníkom četníctva.

Slovenská národná rada nariaďuje:

§ 1.

Príslušníkom četníctva, ktorí sú zasadení do bojových akcií alebo vykonávajú svoju službu v obvode bojových operácií, prislúchajú zpätne od 1. septembra 1944 poľné požitky vo výške stanovenej pre príslušníkov československej brannej moci.

§ 2.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo pre veci vnútorné.

§ 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosti ihneď.

Slovenská národná rada.

Banská Bystrica, 8. IX. 1944.


Vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady

o povinnosti konania vojenskej služby členov SNR, povereníkov, funkcionárov SNR a členov miest a okr. nár. výborov.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na riadnom zasadnutí dňa 8. septembra 1944 uznieslo sa na tomto vyhlásení:

Členstvo v Slovenskej národnej rade, funkcia povereníka Slov. národnej rady, spolupracovníctvo Slovenskej národnej rady, členstvo a funkcie v okresných a miestnych národných výboroch a akákoľvek iná politická funkcia nie je a nesmie byť dôvodom k oslobodeniu od konania vojenských povinností.

Návrh na udelenie výnimky z konania vojenských povinností podá príslušnému úradu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady len vo zvláštneho zreteľahodných prípadoch a po predchádzajúcom prísnom šetrení.

Predsedníctvo slovenskej národnej rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP