Pátek 22. září 1944

Zápisnica

o zasadnutí Slovenskej národnej rady, konanom dňa 22. septembra 1944 v zasadacej sieni Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.

1.) Predseda, pán Dr. Šrobár, otvoril 7. zasadnutie a prikročil hneď k druhému bodu denného poriadku čítaniu zápisnice zo zasadnutia Slovenskej národnej rady z 19. septembra 1944.

2.) Pán Dr. Lettrich navrhuje zápisnicu nečítať a jej overením poveriť pp. Kubača a Ing. Styka. Tento návrh plénum jednohlasne prijalo.

3.) O treťom bode programu, návrhu nariadenia Slovenskej národnej rady, ktorým sa dočasne upravuje pôsobnosť nositeľov verejno-právneho sociálneho poistenia, referoval pán Fr. Kubač, ktorý prečítal aj text príslušného návrhu. Pri prečítaní menovaný poznamenal, že § 5 návrhu v dôsledku dnes sjednanej dohody s povereníctvom SNR pre financie odpadá a nasledujúce 2 §§ menia preto číslo poradové. Nakoľko po prečítaní textu návrhu nemal žiadny z prítomných doplnkov ani opráv, vyhlásil ho predseda p. Dr. Šrobár za jednohlasne prijatý. (Viď príloha 1.)

4.) Pán predseda Dr. Šrobár uviedol potom 4. bod programu: návrh nariadenia Slovenskej národnej rady o zachovaní pracovných pomerov súkromných zamestnancov a zamestnancov im na roveň postavených, ktorí pre mimoriadne vojnové pomery opustili svoje zamestnanie. Text tohto návrhu ako aj dôvodovej zprávy prečítal p. Dr. Thurzo, ktorý už pri čítaní pripomenul, že druhý odsek dôvodovej zprávy zaraďuje sa ako 2. odsek §u 2 citovaného návrhu (viď prílohu 2.).

Pripomienky k tomuto bodu predniesol pán Dr. Pietor, menovany poukazuje na prípad, že zamestnanec v uvedenej dobe práve vo výpovedi a pýta sa, či jeho pracovný pomer ostáva zachovaný alebo výpoveď je platná. Navrhuje preto nasledujúcu vložku resp. úpravu textu § 1:..... zostávajú zachované v takej miere, v akej trvaly v deň opustenia zamestnania, ak zamestnanec........ K tomu p. Dr. Thurzo poznamenáva, že výpoveď v tomto prípade sa automaticky ruší, na čo p. Dr. Pietor oponuje podotknutím, že výpoveď mohla byť daná aj z iných príčin ako politických. K § 4 pán Dr. Pietor žiada presné určenie dňa, ktorým sa zrušuje pracovný pomer, ďalej riešenie otázky event. odškodného. K § 6 poznamenáva, že prepustiť nového zamestnanca na hodinu bolo by nesociálne. Vec treba uvážiť a voliť menej silný výraz. § 9. žiada doplniť v tom smere, že nariadenie vykoná Povereníctvo pre sociálnu starostlivosť spolu s Povereníctvom SNR pre pravosúdie.

Referent tohto návrhu p. Dr. Thurzo potom uvádza, že pôvodný text tohto návrhu bol už niekoľko razy prepracovaný a posledná osnova zdala sa byť najvhodnejšou pre uverejnenie. V zásade označil toto riešenie za dostatočné, navrhuje osnovu túto prijať s doplnením §§ 2 a 9 ako hore uvedené.

Na dotaz pána predsedu Dr. Šrobára prihlásil sa o slovo pán Ursíny, ktorý ohľadom na dosť vážne námietky, vznesené proti predloženému textu, doporučuje uvedený návrh vziať dnes s programu, znovu sa ním zaoberať a vypracovať novú osnovu. Návrh pána Ursínyho plénum prijalo a tento predmet bol stiahnutý s dnešného programu zasadnutia.

5.) Pri prejednávaní bodu 5 denného programu prečítal pán Dr. Lettrich text návrhu nariadenia Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje čl. VII vládneho nariadenia č. 440/1921 Sb. z. a n. o služobných požitkoch československého vojska. Odôvodňujúc tento návrh menovaný povedal, že veliteľstvo čs. armády na Slovensku požiadalo predsedníctvo SNR, aby navrhlo plénu vydať nariadenie, ktorým by sa na novom základe upravily poľné prídavky. Tento návrh hlavné veliteľstvo odôvodňovalo tým, že terajšia výmera poľného prídavku bola ustálená za iných, hospodársky priaznivejších pomerov v roku 1921, s ohľadom na terajšiu drahotu treba tieto prídavky zvýšiť.

O slovo sa prihlásil pri tejto príležitosti pán Strechaj; menovaný uviedol, že nášho odboja zúčastňuje sa veľa ľudí, úplne bez finančných prostriedkov, ktorí museli ustúpiť z krajov obsadených t. č. Nemcami. Poukázal na denné zprávy o porážkach a uviedol, že prípady L. Sv. Mikuláša, Ružomberka a T. Sv. Martina dokazujú, že dôstojníci nesplnili očakávania a svoje úkoly. Navrhuje, aby toto nariadenie o zvýšení poľných prídavkov pre dôstojníkov bolo znovu preskúmané a event. zmenené.

Na dotaz pána predsedu Dr. Šrobára prihlásil sa p. Dr. Husák, ktorý reagujúc na slová pána Strechaja nesúhlasil s tým, aby sa pri tomto riešení zaujímala póza trestajúceho. Došlo k istým ústupom, konštatovať však treba, že armáda zachovala sa na dané dnešné pomery dobre, lebo ináč nebol by odboj bez nej možný. Poukázal však na panikárov, ktorí rozpletávajú morálku, podlamujú a ohrožujú náš odboj. Žiadal plénum uvažovať o opatreniach na potrenie týchto panikárov. Vyhlásil, že máme mravnú povinnosť podporovať armádu v jej konsolidovaní, lebo táto bola demoralizovaná pred naším odbojom a z tisovskej armády nedá sa za 14 dní vytvoriť elitné vojsko. Prejav menovaného prijalo zhromaždenie s potleskom. Na to dal predseda p. Dr. Šrobár o návrhu hlasovať a prítomní návrh jednomyseľne prijali. (Viď prílohu č. 3.)

6.) Pán predseda uviedol ďalší bod programu, šiesty: návrh nariadenia Slovenskej národnej rady o rodinnej sustentácii vojenských gážistov z povolania a civilných zamestnancov vojenskej správy, ako aj vojenských gážistov v zálohe a vo výslužbe, povolaných za mobilizácie k činnej službe. Text príslušného návrhu prečítal a súčasne aj v § 1 opravil pán Dr. Lettrich. (viď prílohu č. 4.) Menovaný ďalej uviedol, že taktiež tento návrh vznikol na podnet veliteľstva. čs. armády na Slovensku, ktoré navrhovalo zvýšiť výmeru ustálenú v roku 1921.

Po tomto referáte žiadal pán Dr. Ing. Zaťko vypustiť z § 3 ods. 3, návrhu úsek "ministerstvo národnej obrany a pokiaľ toto nebude ustanovené", lebo ináč podobná štylizácia musela by sa potom uvádzať aj u všetkých ostatných nariadení. V prvom riadku §u 6 žiada vypustiť slovko "je".

O slovo sa prihlásil pán Mazúr, ktorý žiadal ustálenie jednotných príplatkov pre všetky kategórie.

Pán Dr, Lettrich žiada vypustiť § 6, lebo pojem rodiny bol právnym poriadkom definovaný a zavedením novej definície rodiny mohla by vzniknúť právna nejednotnosť. Pokiaľ sa týka námietky p. Mazúra uvádza, že v danom prípade neide vlastne o žiadne novum, lebo sú to denné diety platné, pre civilných štátnych úradníkov. Odporúča návrh predsedníctva prijať a až neskoršie po ukľudnení pomerov previesť základnú korektúru v zásadných sociálnych veciach generálne, i u zamestnancov verejného sektoru.

Dr. Ing. Zaťko k tomu dodáva, že tieto diéty platily sa dodnes len dôstojníkom v zázemí, keď však boli v poli, tak ich nedostali. Týmto nariadením sa preto ich vyplácanie rozširuje aj na ostatných, ba ich vyplácanie zavádza sa aj u poddôstojníkov, ktorí na ne nemali nárok.

Pán Dr. Husák má dotaz, či ide o doterajší platný stav podľa dnešných platných predpisov alebo či je to novum. K tomu vysvetľuje pán Dr. Lettrich, že doteraz na pr. dôstojník keď cestoval v zázemí mal nárok ne diéty, kým dôstojník, ktorý bol v poli, mal oveľa menej; novum je v tom, že sa zvyšujú prídavky u dôstojníkov, ktorí sú v poli.

Na to p. Dr. Šoltés poukazuje na sociálnu stránku tejto veci a vyzdvihuje potrebu podporiť finančne slabších: doporučuje tento návrh vziať s programu, vec prejednať a dohodnúť sa s vojskom na zvýšení dolných súm alebo prípadnom snížení súm horných.

Pán Dr. Lettrich prikláňa sa k návrhu pána Dr. Šoltésa; doporučuje odhlasovaný už návrh pod bodom 5.) ponechať avšak horeuvedený návrh ad 6.) stiahnuť s dnešného programu. Po prevedenom hlasovaní oznamuje pán predseda Dr. Šrobár, že návrh nariadenia SNR podľa bodu 6. programu berie sa s denného poriadku.

7) Voľné návrhy:

O slovo prihlásil sa prvý pán Mazúr. Menovaný zaoberal sa pomerami v našej armáde na Slovensku, predovšetkým však posledným ústupom z Turca pred Nemcami. Na podopretie svojich vývodov predstavil delegáciu bojovníkov z Turca. Podľa jeho zprávy prvá dala sa na ústup z Turca armáda, kým malé skupinky četníkov držaly ďalej doliny a cestu z Gajdla a keď sa im nedostalo žiadnej pomoci, museli aj títo po ťažkých stratách ustúpiť. Poukázal na chyby veliteľov a rôzne omyly, ktoré viedly k podobnej katastrofe. Vyzdvihol tiež ten fakt, že okolité vrchy nie sú vôbec vojensky zaistené, takže nepriateľ má možnosť preniknúť schodnými dolinami do týla vojska. Ak sa preto neurobia potrebné opatrenia, môžu byť Nemci za 2 dni v Bystrici. Napokon rezolútne vyhlásil, že ak sa behom 24 hodín neurobí príslušná náprava, zasadí sa o to, aby sovietskí dôstojníci boli zaradení do našej armády a prevzali velenie nad našimi jednotkami.

Pán Dr. Horváth dodatkom k predošlému referátu uviedol, že aj on videl situáciu tak ako pán Mazúr.

Na to prehovoril pán Ursíny, ktorý spomenul, že strata Turca sa aj jeho hlboko dotkla. Prvou chybou bolo, že jednotlivé úseky u Nem. Pravna neboly dostatočne zaistené, na čo dva razy aj upozornil príslušné vojenské miesta. Natienil taktiež aj vývin udalostí v Turci a potom poznamenal, že kritika pána Mazúra je priostrá. Uviedol, že chyba nebola len u dôstojníkov, ale aj v mužstve, kde väčšina sú záložníci vojnou neotužení, neostrielaní. Poukázal medzi iným tiež na nedostatok koordinácie medzi jednotkami vojenskými a partizánskymi a prihováral sa za zlepšenie tohto pomeru. Prosí nezaujímať tak kritický postoj voči armáde, ale dobromyseľne poukázať na chyby a nedostatky, ktoré sa staly a z ktorých treba sa učiť, ako aj budovať lepšiu morálku jak medzi mužstvom tak aj u dôstojníkov.

Pán Dr. Ing. Zaťko potom vo svojej reči povedal, že obyčajní ľudia ťažko niekedy chápeme vývin udalostí na frontových úsekoch. Sám snažil sa informovať po príčine. Hovorilo sa, že Turiec bol vyprázdnený plánovite. Z prejavov prítomných však dozvedá sa, že to bol útok, že prechody do Banskej Bystrice nie sú obsadené. Ak je to pravda, je to potom strašná vec, uvedené tvrdenia treba okamžite vyšetriť a musí sa ihneď sjednať náprava.

Jeden z delegátov z Turca vo svojom referáte uviedol, že chyba tkvie aj v tom, že sme mäkkí. Uviedol prípad zaistených Nemcov, ktorí však boli znovu pustení na slobodu a ktorí potom previedli Nemcov do tyla jednotiek.

Poukázal ďalej na to, že v Turci (v Blatnici) ostalo veľa žien a detí a žiadal nezbytnú pomoc pre seba a svojich druhov, aby ich mohli všetkých priviesť do bezpečia. Upozornil taktiež na nedostatočné zaistenie okolitých vrchov a dôrazne žiadal poskytnutie potrebnej ochrany tým jednotlivcom, ktorí nasadzujú svoje životy, aby chránili našich ľudí.

Potom ujal sa slova pán Dr. Husák, ktorý uviedol, že Nemci sú dnes na všetkých frontoch bití a práve len u nás na Slovensku postupujú. Nemožno sa preto vyhnúť dojmu, že práve u nás sú zvláštne príčiny, ktoré umožňujú postup Nemcov a to tým viacej, že u Nemcov neide o vojsko s prvotriednou vojenskou morálkou. Taktiež geografické možnosti nie sú s našej strany dobre využité. Boly tu konkrétne poznámky, kde sa chyba stala; týchto chýb je však celá reťaz a treba hľadať ich súvislosť. Menovaný vidí dôvod toho všetkého v tom, že očista pomerov, ktorá sa v civilnom sektore previedla veľmi radikálne, je u armády len v začiatkoch a veľmi pomalá a slabá. Menovaný žiada zaviesť v armáde, nový duch, zaradenie dobrovolníkov a nie nechať vojenskú menšinu bežať doterajšími cestami päťročného pohodlia. Treba raz jasne povedať, že armáda musí oslobodené územie ubrániť a ak ho ubrániť nemôže, musí prejsť očistou ohňom, a svoje staré spôsoby musí prispôsobiť novému duchu a len vtedy bude dačo znamenať. K otázke zbabelosti medzi vojskom poznamenal, že sliačsky prípad bol hneď vyšetrený a 3 viníci popravení, že však dosiaľ nebolo vôbec počuť o žiadnej exekúcii u dôstojníkov. Sú ľudia, ktorí nám zapríčinili oveľa väčšie škody, ako spomenutí 3 gangsteri, a predsa dnes jedná sa o tom, v akej výške majú dostať manželky týchto škodcov plat, Ľudia v našich krajoch sú statoční a pri dobrom vedení vedia vykonať veľké činy. Treba preto trvať na tom, aby v celom princípe vedenia bola prevedená radikálne náprava. Navrhuje zvolať jedno zasadanie SNR, ktoré by bolo venované otázkam vojenským a ktorého by sa zúčastnili aj dôstojníci generálneho štábu, ktorí sú zodpovední za terajšie operácie.

Pán predseda Dr. Šrobár dáva návrh, aby takéto zasadnutie bolo svolané na deň 23. IX. l944 na 10. hodinu dopoludnia, aby sa vec hneď aj vybavila.

Pán Strechaj k tomu poznamenáva, že uvedený termín nevyhovuje a navrhuje takéto zasadanie konať ešte dnes v noci.

Pán predseda Dr. Šrobár potom zakončuje prítomné zasadanie s tým, že o nadhodených otázkach prerokuje sa neskoršie.

J. Kapinaj v. r.

A. Ďuračka v. r.

Odpis vyhotovený na Úrade Predsedníctva Sboru povereníkov.

Za správnosť odpisu:

Dr. František Martinovič počas povstania zástupca vedúceho II. sekcie na Prezídiu Predsedníctva SNR.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z.............

o zachovaní pracovných pomerov súkromných zamestnancov a zamestnancov im na roveň postavených, ktorí pre mimoriadne vojnové pomery opustili svoje zamestnanie.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Pracovné pomery súkromných zamestnancov a zamestnancov im na roveň postavených, ktorí svoje pracovné miesto opustili, svoje zamestnanie nevykonávajú pre prekážku, spôsobenú mimoriadnymi vojnovými pomerami a slúžia Československému domácemu odboju, zostávajú zachované, ak zamestnanec nastúpi do práce najneskoršie 15 dní po tom čo prestala prekážka pravidelného výkonu jeho zamestnania.

§ 2,

1) Čas neprítomnosti zamestnanca v zamestnaní (§ 1) sa mu počíta do pracovného času.

2) Ak sa zamestnanec do práce vráti v lehote § 1, nesmie následkom prerazenia prácu z dôvodu § 1 utrpieť ujmu vo svojom pracovnom pomere. Odo dňa návratu prislúchajú mu všetky požitky i a prípadnými prídavkami tak, ako keby prácu nebol prerušil a vzťahuje sa na neho každá nová úprava požitkov, ku ktorej došlo v príslušnej skupine počas prerušenia práce (§ 1).

3) Ak sa zamestnanec do práce nevráti v lehote § 1, predpokladá sa, že pracovný pomer zanikol posledným dňom lehoty.

4) Či a pokiaľ bude zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi požitky i za ten čas, čo u neho prácu nedokonal z dôvodov § 1, určí osobitné nariadenie.

5) Ak sú tieto otázky smluvne pre zamestnanca výhodnejšie upravené, platia príslušné ustanovenia smluvy.

§ 3.

1) Okolnosť, že zamestnanec opustil svoje pracovné miesto z dôvodov uvedených v § 1, má byť oznámená príslušnému nositeľovi nemocenského, invalidného, starobného a penzijného poistenia v zákonitej lehote, stanovenej pre podanie odhlášky. Podanie odhlášky v predpísanej lehote oslobodzuje zamestnávateľa od záväzku platiť poistné príspevky.

2) Nároky z nemocenského poistenia pre poistencov a ich oprávnených rodinných príslušníkov zostávajú zachované aj počas nevykonávania práce z dôvodov § 1 a to 12 týždňov, počítaných odo dňa, kedy práca bola prerušená. Uvedenú ochrannú lehotu môže Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť podľa potreby, ak to bude vyžadovať verejný záujem, všeobecne alebo jednotlivo predĺžiť.

3) Započítanie času, po ktorý zamestnanec prácu nevykonáva, upravené buď v invalidnom a starobnom ako aj v penzijnom poistení osobitným nariadením.

§ 4.

Práva, ktoré prislúchajú zamestnancovi podľa § 1-3, nemožno smluvou zrušiť alebo obmedziť.

§ 5. Toto nariadenie má účinnosť od 29. augusta 1944.

§ 6.

Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť so zúčastnenými povereníctvami Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z.............

o rodinnej sustentácii vojenských gážistov z povolania a civ. zamestnancov vojenskej správy, ako aj voj. gážistov v zálohe a vo výslužbe, povolaných za mobilizácie k činnej službe.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:

§ 1.

1) Vojenským gážistom z povolania a civilným zamestnancom vojenskej správy, ktorí konajú službu u útvarov armády v poli, a vojenským gážistom v zálohe a vo výslužbe, povolaným za mobilizácie a za vojny k činnej službe, patrí za dobu i po ktorú pre službu žijú odlúčene od rodiny, rodinné sustentácie.

2) Rodinná sustentácia náleží tiež rodinám zajatých vojenských gážistov.

3) Civilné zamestnankyne vojenskej správy nemajú nárok na rodinnú sustentáciu.

§ 2.

Rodinná sustentácia je, denná náležitosť a jej výmera za kalendárny deň činí:

a) Pre dôstojníkov a úradníkov:

1. a 2. platovej stupnice............. Ks 70.-

3. a 4. platovej stupnice............. Ks 60.-

5. a 6. platovej stupnice............. Ks 50.-

7. a 8. platovej stupnice............. Ks 40.-

Pre podporučíkov a čakateľov.......... Ks 30.-

b) Pre vojenských gážistov s civilných zamestnancov mimo služobnú triedu a poddôstojníkov z povolania natrvalo ponechaných podľa zákona č. 65/1943 Sl. z. ............................. Ks 30.-

3) Pre kancelárske pomocné sily, pomocných zriadencov ako aj zamestnancov v obdobnom postavení................... Ks 25.-

d) Pre poddôstojníkov z povalenia okrem natrvalo ponechaných, ktorým bolo udelené výnimočné povolenie uzavretia sobášu podľa § 5 zák. č. 65/1943 Sl. z. ..................................Ks 10.-

§ 3.

1) Vojenskí gážisti z povolania a civilní zamestnanci vo správy nadobúdajú a strácajú nárok na rodinnú sustentáciu dňom, ktorým nadobúdajú a strácajú nárok na poľný prídavok.

2) Vojenskí gážisti v zálohe a vo výslužbe nadobúdajú nárok dňom nastúpenia do činnej vojenskej služby mimo bydliska rodiny. Dňom zlúčenia sa s rodinou, ich nárok zaniká a znovu vzniká dňom, ktorým oprávnený pre službu počal opäť žiť oddelene od rodiny.

3) V sporných prípadoch rozhoduje ministerstvo národnej obrany a pokiaľ toto nebude ustanovené, Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre národnú obranu.

§ 4.

1) Rodinám zajatých vojenských gážistov patrí rodinná sustentácia vo výmere, na ktorú mal nárok zajatý vojenský gážista v dobe zajatia a to po dobu zajatia vojenského gážistu, najneskoršie však do ukonečenia vojny.

2) Na rodiny nezvestných vojenských gážistov sa vzťahuje ustanovenie § 93 vojenského zaopatrovacieho zákona.

§ 5.

1) Rodinná sustentácia podľa ods. 1 § 1 vypláca sa hlave rodiny zpravidla mesačne pozadu zároveň s ostatnými služobnými príjmami.

2) Rodinná sustentácia rodinám zajatých vojenských gážistov vypláca sa mesačne pozadu a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bola hlava rodiny zajatá.

§ 6.

Rodinnou v zmysle tohoto nariadenia treba rozumieť zákonitú manželku a nezaopatrené deti, na ktoré prislúcha vojenskému gážistovi alebo civilnénu zamestnancovi voj. správy, výchovné a ktoré s ním v dobe vzniku nároku žili v spoločnej domácnosti.

§ 7.

Toto nariadenie má účinnosť od 1. septembra 1944 a vykoná ho Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre národnú obranu so zúčastnenými Povereníctvami Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada.


Nariadenie Slovenskej národnej rady

zo dňa 22. septembra 1944,

ktorým sa mení a doplňuje čl. VII vládneho nariadenia č. 440/1921 Sb. z. a n. o služobných požitkoch československého vojska.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

Čl. I.

Ustanovenia odseku 2 čl. VII. vládneho nariadenia č. 440/1921 Sb. z. a n. sa mení a doplňuje a bude znieť takto:

Výmera poľného prídavku činí denne:

a) pre dôstojníkov a úradníkov

1. a 2. platovej stupnice.................Ks 45.-

b) pre dôstojníkov a úradníkov

3. a 4. platovej stupnice.................Ks 40.-

c) pre dôstojníkov a úradníkov

5. a 6. platovej stupnice.................Ks 35.-

d) pre dôstojníkov a úradníkov

7. a 8. platovej stupnice.................Ks 30.-

e) pre podporučíkov a čakateľov...........Ks 25.-

f) pre gážistov mimo služobnú triedu......Ks 25.-

g) pre kancelárske pomocné sily, pomocných zriadencov, ako aj zamestnancov v obdobnom postavení....... Ks 20.-

Čl. II.

Toto nariadenie nedobúda platnosť dňom vyhlásenia s účinnosťou od 1. septembra 1944 a vykoná ho Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre národnú obranu.

Slovenská národná rada.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP