Úterý 26. září 1944

Zápisnica

z 8. zasadnutia Slovenskej národnej rady, konaného dňa 26. septembra 1944 o 17. hodine v zasadacej sieni Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.

1.) 2.) Dnešné zasadnutie otvoril predseda pán K. Schmidke a prikročil hneď k 2. bodu denného programu t. j. čítanie zápisnice zo 7. zasadnutia Slovenskej národnej rady dňa 22. septembra 1944. Pán Dr. Lettrich navrhol, aby od čítania zápisnice bolo upustené a jej overením poverení pp. Kapinaj a Duračka. Prítomní s týmto návrhom súhlasili.

Na to pán Dr. Vašečka prečítal text sľubu členov Slovenskej národnej rady. Tento sľub složil pán Laco Novomeský do rúk predsedov pp. Dr. Šrobára a K. Schmidkeho.

3.) Pán predseda K. Schmidke uviedol na porade jednania 3. bod programu: Nariadenie Slovenskej národnej rady o utvorení komisie pre prijímanie dôstojníkov, rotmajstrov o poddôstojníkov pri Veliteľstve čs. armády na Slovensku. Príslušnú dôvodovú zprávu ako aj text návrhu predniesol p. pplk. Dr. M. Ferienčík (viď prílohu 1.). Natoľko k tomuto návrhu nebolo ináč žiadnych dotazov ani pripomienok, vyhlásil ho predseda p. Schmidke za prijatý.

4.) O ďalšom bode programu referoval pán V. Paulíny, ktorý prečítal text návrhu nariadenie Slovenskej národnej rady o prechodnom zastavení vyplácania úrokov štátneho dlhu, ako aj príslušnú dôvodovú zprávu. K jeho referátu nemal nik z prítomných žiadne poznámky a tak pán predseda Schmidke vyhlásil po prevedenom hlasovaní tento návrh za usnesenie Slovenskej národnej rady (príloha 2.).

5.) Ďalším bodom programu bolo nariadenie Slovenskej národnej rady o dočasnom výkone pôsobnosti advokátskych komôr a verejnonotárskej komory. Text tohto návrhu ako aj dôvodovú zprávu predniesol pán Dr. Šoltés. Na dotaz pána predsedu Schmidkeho nemali prítomní proti tomuto návrhu žiadnych námietok a tak tento návrh bol vyhlasený za usnesenie Slovenskej národnej rady (príloha 3.)

6.) Pán Dr. Šoltés referoval tiež o 6. bode programu: Nariadenie Slovenskej národnej rady o zmene nariadenia o vydávaní Úradného vestníka. Menovaný podal dôvodovú zprávu a prečítal text príslušného návrhu (príloha 4.). Tento návrh prítomní jednomyseľne prijali.

7.) Predseda p. Schmidke predniesol potom na porad rokovania posledný bod programu: voľné návrhy.

Nakoľko sa však žiadny z prítomných neprihlásil o slovo a program dnešného zasadnutia bol ináč vyčerpaný, predseda p. Schmidke toto zasadnutie vyhlásil za skončené.

Odpis vyhotovený na Úrade Predsedníctva Sboru povereníkov.

Za správnosť odpisu:

Dr. František Martinovič

počas povstania zástupca vedúceho II. sekcie na Prezídiu Predsedníctva SNR.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z.............

o prijímaní dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov do Československej armády na Slovensku.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

1.) Zriaďuje sa "Komisia pre prijímanie dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov pri Veliteľstve Československej armády na Slovensku" (v ďalšom texte Komisia").

2.) Komisia má 5 členov, ktorých menuje Veliteľ Československej armády na Slovensku.

§ 2.

1.) Dôstojníkom, rotmajstrom a poddôstojníkom Československej armády na Slovensku môže byť iba ten, koho Komisia do Československej armády na Slovensku prijme.

2.) Komisia neprijme do Československej armády na Slovensku tých dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov, ktorí sa nezapojili do československého domáceho odboja a tých, ktorých prevzatie do Československej armády na Slovensku by bolo na ujmu dôležitým vojenským alebo iným štátnym záujmom.

§ 3.

1.) Osoby, ktoré Komisia nepríjme, strácajú nárok na akékoľvek pôžitky a zaopatrovacie platy.

2.) Komisia môže vo zvláštnom zreteľa hodných prípadoch povoliť výnimku z ustanovenie odseku 1.

§ 4.

Komisia rozhoduje podľa svojho volného uváženia s konečnou platnosťou.

§ 5.

Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre národnú obranu.

Slovenská národná rada.

Dôvodová zpráva.

Je prvoradým záujmom vojska, aby v jeho radoch boli len ľudia úplne spoľahliví. Predmetná osnova má dať veliteľom ČSA možnosť rozhodnúť o prijatí tých dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov slovenskej armády, ktorí sa dobrovoľne nezapojili do domáceho odboja, resp. o prepustení tých, ktorí s hľadiska štátneho alebo vojenského sú nespoľahliví. Preto majú byť neprijatí do ČSA na Slovensku zásadne bez zaopatrovacích platov, tam však, kde by preto boly zvláštneho zreteľa hodné dôvody - nevinná rodina, výchova detí atď. dáva § 4. "Komisia" možnosť výnimočne priznať zaopatrovacie platy, alebo ich časť.

Vylúčenie opravných prostriedkov sleduje cieľ čo možno urýchliť konečné vybavenie veci, pri čom treba zdôrazniť, že složenie "Komisie" bude dostatočne zárukou objektívnosti rozhodovania.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z...........

ktorým sa prechodne zastavuje výplata úrokov štátneho dlhu.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Výplata úrokov vnútroštátneho emisného a neemisného dlhu sa zastavuje až do ďalšieho opatrenia.

§ 2.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.

Slovenská národná rada.

Dôvodová zpráva.

Dňa 16. sept. 1944 boly splatné kupóny "Investičnej pôžičky" SR a dňa 15. októbra 1944 budú splatné kupóny pôžičky "Hospodárskej obrody Slovenska."

Keďže nateraz inkaso daní a dávok u daňových úradov je minimálne a niektoré peňažné ústavy spravujú v úschove dlhopisy štátnych pôžičiek aj majiteľov, bývajúcich na obsadenom území, z nedostatku hotovostných prostriedkov nebudú môcť daňové úrady u nich predložené splatné kupóny preplatiť.

Pri každom štátnom prevrate bol uvedený úzus, že počas prechodného stavu spočívaly nároky veriteľov (majiteľov) voči štátu bez nároku na interkalárne úroky.

Navrhované nariadenie zastavuje až do ďalšieho opatrenie vyplácanie splatných kupónov všetkých vnútroštátnych emisných pôžičiek a plnenie dlhovej služby neemisných pôžičiek.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z..............

o dočasnom výkone pôsobnosti advokátskych komôr a verejnenotárskej komory.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Pôsobnosť advokátskych komôr, verejnonotárskej komory a ich orgánov dočasne vykonáva Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie.

§ 2.

Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie.

Slovenská národná rada.

Dôvodová zpráva.

K nariadeniu o dočasnom výkone pôsobnosti advokátskych komôr a verojnonotárskej komory.

Obe advokátske komory nachodia sa nateraz na území obsadenom cudzou mocou. Na oslobodenom území niet orgánu, ktorý by pôsobnosť a agendu advokátskych komôr bol oprávnený prevádzať. Tak isto aj verejnonotárska komora je mimo územia podliehajúceho právomoci Slovenskej národnej rady. Niektorí verejní notári opustili svoje pôsobiská alebo boli zaistení. Nevyhnutne sa vyžaduje učiniť opatrenia vymenovaním ich námestníkov, aby agenda, spadajúca do pôsobnosti verejných notárov, nezostala nevykonávaná a tak nezapríčiňovala stagnáciu v právnom živote.

Pre dočasný výkon pôsobnosti uvedených komôr je t. č. spôsobilé jedine Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie.

Povereníctvo SNR pre pravosúdie.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z..........

o zmene nariadenia o vydávaní úradného vestníka.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 8. sept. 1944 číslo 10 Sb. n. SNR sa mení a doplňuje takto:

§ 1 znie: Všetky právne predpisy, okrem nariadení Slovenskej národnej rady, oznamy, vyhlášky, obežníky, opatrenia, rozhodnutia, usnesenia, príkazy a pod., vydané Slovenskou národnou radou - Predsedníctvom Slovenskej národnej rady, povereníctvami Slovenskej národnej rady, štátnymi úradmi, súdmi, štátnymi podnikmi a ústavami a verejnoprávnymi korporáciami, vyhlasujú sa v Úradnom vestníku,

a.) ak je nariadené ich, uverejnenie v Úradnom vestníku,

b.) ak ich treba uviesť na všeobecnú známosť

§ 2.

Toto nariadenie vykoná Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada.

Dôvodová zpráva.

Dľa platných zákonných predpisov pod pojem "štátne úrady" nespadajú súdy a preto je potrebné nariadenie v tomto smere doplniť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP