Pátek 13. října 1944

Zapisnica

z 13. zasadnutia Slovenskej národnej rady, konaného dňa 13. októbra 1944 o 17. hodine v zasadacej miestnosti Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.

1.) 2.) Predseda p. Schmidke zahajuje 13. zasadnutie Slovenskej národnej rady a prikročuje k 2. bodu programu t. j. čítaniu zápisnice z 12. zasadnutia SNR. Pán Dr. Lettrich podáva návrh, aby od čítania zápisnice bolo upustené a jej uhodnovornením poverení pp. Dr. Josko a Mazúr. Prítomní tento návrh prijali.

3.) a) Na to nasledoval sľub novo povolaných členov Slovenskej národnej rady; text sľubu prečítal p. Dr. Vašečka a sľub do rúk predsedu p. Schmidkeho složili títo páni: divízny generál Rudolf Viest, architekt Zeman, kapitán Dr. Anton Rašla.

b) Predseda p. Schmidke potom vyhlásil: "Prezident Republiky so súhlasom SNR menoval hlavným veliteľom I. československej armády na Slovensku pána divízneho generála Rudolfa Viesta, ktorého v tejto funkcii srdečne pozdravujem a prajem mu mnoho zdaru k jeho ťažkej úlohe. Menovite, aby I. československú armádu doviedol pod svojím velením ku konečnému víťazstvu spolu s hrdinnou Červenou armádou. (potlesk).

Ďakujem pánu brigádnemu generálovi Jánovi Groliánovi, že v najťažších chvíľach úspešne viedol našu armádu a umožnil tak, aby sa mohla pripraviť na konečný oslobodzovací boj. Jeho práca v podzemí značne prispela k 29. augustu a k tomu, že dnes môžeme žiť, pracovať na oslobodenej pôde a bojovať za oslobodenie Československej republiky.

Súčasne Slovenská národná rada určuje, po dohode s veliteľom I. československej armády, generála Goliána za zástupcu veliteľa I. československej armády" (potlesk).

c) Pán Dr. Lettrich na to prečítal vyhlásenie Slovenskej národnej rady o armáde. (viď prílohu 1.) Na dotaz pána predsedu p. Schmidkeho prítomní prijali jednohlasne túto rezolúciu.

4.) O ďalšom bode programu a to o organizačnom štatúte Slovenskej národnej rady prehovoril p. Dr. Pietor. Menovaný uviedol, že návrh je veľmi obsiahly, povereníctva dostaly ho z technických príčin len pred krátkou dobou. Poneváč sa jedná o mnoho závažných bodov v tomto štatúte, navrhuje, aby tento návrh bol sňatý s dnešného programu, aby si ho všetci mohli preštudovať a na porad rokovania aby bol uvedený až budúci týždeň. Ďalej navrhuje, aby preto nasledujúcim bodom programu bolo nariadenie SNR o povereníkoch a zástupcoch povereníkov SNR. Na dotaz p. predsedu Schmidkeho prítomní súhlasia s touto zmenou.

Pán Dr. Josko podal dôvodovú zprávu k návrhu SNR o povereníkoch a zástupcoch povereníkov SNR, v ktorej uviedol: Nariadeniami Slovenskej národnej rady č. 3 a 8 Sb. n. SNR z roku 1944 bolo zriadené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a 11 povereníctiev, aby ako ústredné úrady obatarávaly štátnu správu. Nebolo pri tom ustanovené, kto ktoré povereníctvo vedie, kto ho na vonok zastupuje a kto zaň zodpovedá. Nebolo ďalej určené, kto menuje a odvoláva osoby, ktoré jednotlivé povereníctva vedú a komu sú vedúci povereníctiev zodpovední. Upraviť tieto otázky je bezpochybne nutné s hľadiska všeobecných zásad verejného aj súkromného práva. Zaiste je totiž na pr. s hľadiska súkromného práva nutné právnou formou určiť, kto za jednotlivé povereníctva podpisuje listiny právne záväzné. Práve tak je potrebné, aby verejnoprávna povaha funkcie vedúcich povereníctiev bola zdôraznená určením ich zodpovednosti Slovenskej národnej rade. Následkom toho, že predchádzajúci návrh odpadol, legislatívne oddelenie vypracovalo dnes predchadzajúcim požiadavkám primeraný návrh ohľadne povereníkov, ktorý znie takto: (viď prílohu čís. 2.) Predsedníctvo SNR tento návrh prijalo a predkladám ho Slovenskej národnej rade k schváleniu s tým, že si ho osvojujem. V návrhu vedome nie je riešený celý komplex ďalších otázok, ktoré majú povahu ústavno-právnu; máme tu najmä na mysli otázky upravené §§ 85 až 93 ústavnej listiny Československej republiky, zákona číslo 121/1920 Sb. z. a n. Návrh musí mať zpätnú platnosť, aby tak boly udobrené aktá, vydané povereníctvami Slovenskej národnej rady pred vyhlásením tohto nariadenia. — Nakoľko nik z prítomných nemal proti tomuto návrhu žiadnych námietok ani poznámok, vyhlásil ho predseda p. Schmidke za prijatý.

5.) Pán Paulíny prečítal návrh nariadenia SNR o zmocnení povereníka pre financie urobiť finančné operácie u Národnej banky (viď príloha č. 3.) K tomu poznamenal, že nariadenie je tak jasné, takže k tomu netreba ani zvláštnej dôvodovej zprávy.

Pán Dr. Ing. Zaťko oznámil, že sa mu zdá povážlivým, keď tento úver sa má opatriť len u Slovenskej národnej banky. Musíme sa starať, aby sumy do obehu dané boly tiež odtiaľto čerpané. Navrhuje preto text návrhu doplniť takto: "u Slovenskej národnej banky, v Poštovej sporiteľni, prípadne v súkromných peňažných ústavoch"; ďalej navrhuje zmenu textu; miesto Povereníctvo SNR pre financie uviesť Povereník...."

Pán Tvarožek dáva na uváženie, či vôbec treba menovať tieto peňažné ústavy, alebo má sa povereník len všeobecne zmocniť k obstaraniu úveru. Na to p. Dr. Ing. Zaťko odpovedá, že keď chceme, aby tento pracoval so Slovenskou národnou bankou, musíme to aj uviesť. Na dotaz p. predsedu Schmidkeho prítomní prijali tento návrh s uvedenými zmenami.

6.) Voľné návrhy.

Pán Dr. Husák upozorňuje, že neboli ešte menovaní uhodnoverňovatelia zápisnice z 11. zasadnutia SNR. Pán Dr. Lettrich preto navrhuje, aby aj od čítania zápisnice bolo upustené a jej overením poverení pp. Blažovský a Pauliny.

Pán Tvarožek podáva návrh, aby namiesto tamojšieho spôsobu overovania zápisníc boli vždy pri zahájení jednotlivých zasadnutí SNR menovaní dvaja páni, ktorí zápisnicu z tohože zasadnutia overia. Tento návrh prítomní jednohlasne prijali.

Nakoľko viacej volných návrhov nebolo, predseda p. Schmidke zakončil tuto zasadnutie SNR.

Odpis vyhotovený na Úrade Predsedníctva Sboru povereníkov.

Za správnosť odpisu

Dr. František Martinovič počas povstania zástupca vedúceho II. sekcie na Prezídiu Predsedníctva SNR.


Slovenská národná rada dňa 13. októbra 1944 jednomyseľne sa usniesla na tejto rezolúcii:

Dôstojníci, poddôstojníci a vojaci čs. armády!

Vy, ktorí s nepriateľom hrdinsky bojujete za najdrahšie ľudské hodnoty, za slobodu, samostatnosť a česť národa a vlasti, za životy našich žien, detí, otcov a matiek, za našu rodnú zem, Vy, ktorí strádate v zákopoch, dávate životy a prinášate daň krve, na Vás národ a vlasť nikdy nezabudne.

Slovenská národná rada ako politická reprezentantka oslobodeného územia dáva týmto výraz úprimnej a hlbokej vďačnosti celého národe že obete, ktoré prinášate.

Slovenská národná rada preto od počiatku svojho účinkovania pamätala na potreby Vaše a Vašich rodín. Za tým účelom zvýšila volné prídavky vojska, postarala sa o to, aby vynikajúce činy vojakov boly odmenené a stará sa o hmotné zabezpočenie Vašich rodín.

Slovenská národná rada slávnostne sa osvedčuje, že i v budúcnosti chce v prvom rade pamätať na svojich bojovníkov tým, že po skončení tohoto boja budú pred všetkými umiestňovaní vo verejných a súkromných službách tí príslušníci armády, ktorí verne, statočne a mužne splnili svoju národnú, vlasteneckú a vojenskú povinnosť. Oni budú mať prvenstvo aj pri rozdeľovaní pôdy, udeľovaní živností, zakladaní podnikov atď.

Slovenska národná rada urobila opatrenie v tom smere, aby pozostalí po v boji padlých vojakov boli dostatočne hmotne zaopatrení, aby zranení a invalidi boli riadne zabezpečení.

Slovenská národná rada je pevne presvedčená, že naše a spojenecké víťazstvo je blízke, a očakáva preto od Vás, že po boku najlepšíoh armád sveta - Červenej a angloamerickej - splníte vysoké úlohy, ktoré Vám dnešná doba ukladá.

Nech žije československá armáda!


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z ....................

o povereníkoch Slovenskej národnej rady a ich zástupcoch.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.

1.) Povereníctva Slovenskej národnej rady, vymenované v § 1. nariadenia Slovenskej národnej rady č. 3/1944 Sb. n. SNR a v §§ 1. a 2. nariadenia Slovenskej národnej rady č. 8/1944 Sb. n. SNR obstarávajú štátnu správu v mene a z poverenia Slovenskej národnej rady.

2.) Na čele každého povereníctva stojí povereník.

3.) Každý povereník má svojho zástupcu, poťažne zástupcov, ktorí povereníka zastupujú, keď tento je hatený vo svojej funkcii. Povereník je povinný svojho zástupcu (zástupcov) informovať o zásadných veciach a pred svojimi rozhodnutiami sa s ním poradiť.

§ 2.

Povereníkov a ich zástupcov menuje a ich odvoláva Slovenská národná rada, ktorá pri menovaní povereníkom alebo zástupcom povereníka určí, ktoré povereníctvo menovaní vedú, navonok ho zastupujú a zaň zodpovedajú.

§ 3.

Povereníci a ich zástupcovia sú zodpovední Slovenskej národnej rade.

§ 4.

Toto nariadenie má účinnosť od 1. sept. 1944.

§ 5.

Toto nariadenie vykoná Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada.


Návrh

nariadenia Slovenskej národnej rady

z....................

o zmocnení k úverovým operáciám

Slovenská národná rada sa neniesla na tomto nariadení:

§ 1.

Slovenská národná rada splnomocňuje Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie, aby u Slovenskej národnej banky, v pošt. sporiteľni a iných peňažných ústavov opatrilo úver do výšky 600,000.000.- Ks (šesťsto miliónov slovenských korún) na krytie výdavkov, spojených s vedením vojny, ako aj bežných výdavkov štátu a štátnych podnikov.

§ 2.

Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.

Slovenská národná rada.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP