Úterý 15. května 1945

Z á p i s n i c a

zo slávnostného plenárneho zasadnutia Slovenskej národnej rady, konané-

ho dňa 15. mája 1945 o 15. hodine

Zasadnutie zahájil predseda SNR Dr. Lettrich slovami:
"Slávna Slovenská-národná rada! Dnešné zasadnutie pléna SNR je slávnosť-
ným a bude pamätným snemovaním revolučných predstaviteľov zákonodárnej
a vládnej moci na Slovensku. Slávnostným a pamätným preto, že sa SNR
prvý raz po úplnom oslobodení našej rodnej zeme slávnou Červenou armá-
dou a po oslobodení celej Československej republiky Červenou armádou
a spojeneckými armádami schádza v hlavnom meste Slovenska Bratislave
ku svojej vážnej a zodpovednej práci. Toto na-še snemovanie bude (nečitateľné)
aj preto, že je to práve SNR, ktorá sa schádza v budove a zasadacej
sieni bývalého Snemu Slovenskej republiky, aby odhlasovala nariadenie
o ľudových súdoch a Národnom súde. Inštitúcia tzv. Slovenského snemu
a jeho účinkovania znamená minulosť, temnú minulosť, ktorá sa nesmie
vrátiť. Slovenský snem bol predstaviteľom fašistického a diktátorského
režimu, v ktorom boly potlačované všetky osobné občianské práva našeho
ľudu, v ktorom rozhodovala vôľa domácich a zahraničných (nečitateľné)
nie demokratickým spôsobom zvolených zástupcov ľudu, Preto tzv. Sloven-
ský snem bol zákonodarným sborom účinkujúcim podľa mena, kde sa neroz-
hodovalo, ani nediskutovalo, kde sa nehlasovalo o veciach verejného ži-
vota slobodne podlo najlepšieho vedomia a svedomia, ale kde sa predlo-
hy podávaly k mechanickému a stereotypnému odhlasovaniu.

Strašnou porážkou fašistických mocností a ich sateli-
tov bol učinený koniec násilnickým režimom a tým aj tzv. Slovenskému
snemu u nás.

Od slávneho nášho národného povstania v Banskej By-

strici politickú vôľu ľudu predstavuje Slovenská národná rada. Je pria-
mo iróniou osudu, že práve v tej samej miestnosti, kde 14. marca roku
1939 neslávne známy vtedajší ministerský predseda Tiso priniesol prí-
kaz od Adolfa Hitlera a kde na nemecký príkaz proklamovaný bol formál-
ne tzv. Slovenský štát; že medzi tými istými stenami schádzajú sa tri-
buni oslobodeného ľudu, aby vyniesli normu o potrestaní všetkých fašis-
tických zradcov, velezradcov, kolaborantov slovenských a ich drobných
náhončích.

Vykonaním tohoto práva SNR odčiňuje národnú potupu
zo 6. októbra 1938 a zo 14. marca 1939 a vyrieka svoj odsudzujúci výrok


- 2 -

nad stavom, vytvoreným z vôle nepriateľa Slovanstva, Československej re-
publiky i slovenského národa.

Používame preto aj tejto mimoriadnej príležitosti,
aby sme tak v mene všetkých, ako aj v mene celého nášho oslobodeného
národa slávnostne vyhlásili, že slovenský národ nemal nič spoločného
ani s kapitulantskou politikou, ktorá vyústila v Mníchovský diktát, ná-
sledky ktorej niesly utláčané veľké čiastky územia republiky s tisícmi
príslušníkov českého a slovenského národa, že rozbitie Československej
republiky bolo proti vôli celého nášho národa až na nepatrné výnimky
slovenských fašistov, že tzv. Slovenský štát pod ochranou imperialistic-
kého Nemecka bol vnútený a umelým výtvorcom nacizmu a fašizmu.

Slovenský ľud nedal sa v tomto svojom presvedčení,
ktoré vyvieralo z hĺbky jeho slovanskej duše rozviklať. Slovenský ľud
radšej strádal a prinášal najväčšie obete svojich synov a dcér na živo-
toch, trpel fyzicky i mravne, pripravoval a organizoval ozbrojené po-
vstanie a napomáhal peňažne hnutiu proti obrovskej materiálnej a počet-
nej presile nemeckej, len aby manifestoval svoju nezlomnú vôľu poraziť
fašizmu doma i za hranicami.

Politicky dokumentoval naprostú jednotu BO zahra-
ničným odbojom v Londýne, Moskve a na pôde Spojených štátov severoame-
rických, aby tak prispel k svojmu vlastnému oslobodeniu, svojimi vlast-
nými silami.

Slovenskí revoluční pracovníci bezohľadu na prí-

slušnosť k spoločenským vrstvám D i konfesiám boli úplne jednotní, nie-
len v snahe poraziť fašizmus a nacizmus, ale aj v úlohách po obnovení
štátnej samostatnosti a politickej slobody v Československej republike.

Slovenskí revoluční pracovníci boli svorní a jedno-

myselní v tom, že Československá republika má najbezpečnejšiu a naj trvác-
nejšiu záštitu svojej existencie v spojenectve so SSSR /Potlesk/ a po-
tom v spojenectve so západnými demokraciami, že naša politika musí vy-
vodiť rozumné dôsledky zo skutočnosti, že bez krvavých obetí synov so-
vietskeho ľudu by sme sa neboli mohli oslobodil z nemeckého jama.

Prsto sme úprimne a čestne dali výraz hlbokého pre-
svedčenia nášho národa, aby naše priateľstvo k Sovietskemu sväzu bolo
navždy utvrdené a zabezpečené /potlesk/, aby naša vnútorná a zahraničná
politika bola dôsledne slovansky orientovaná, aby Československá repu-
blika bola slovanským štátom rovnocenných a rovnoprávnych Čechov a Slo-


- 3 -

vakov s režimom vybudovaným na zásade čo najširšej a dôsledne prevede-
nej politickej a hospodárskej decentralizácie.

Oslobodenie i bratského národa českého poskytuje nám

vítanú príležitosť, aby sme pozdravili nové ráno jeho života v nerozluč-
nom sväzku s nami.

Chyby a nedostatky bývalej ČSR, ktoré zoslabovaly našu
medzinárodnú pozíciu patria neodvratne minulosti. Nová Československá re-
publika dostáva do vena bohaté skúsenosti, dobrú vôľu a poctivú snahu
všetkých činiteľov, aby sa stala spokojným a šťastným domovom oslobode-
ných Čechov a Slovákov, čo bolo tak spontánne prejavené z príležitosti
pobytu pána prezidenta republiky a novej vlády republiky na oslobodenom
území Slovenska.

Záverom nemôžeme nevzdať úprimný hold všetkým tým zná-
mym a neznámym hrdinom, ktorí prinášali doma i za hranicami našej vlasti
obete života, nemôžeme nespomenúť statočné a hrdinské držania sa nášho
ľudu, najmä počas práve sa ukončivšej svetovej vojny a konečne pri vyhá-
naní nemeckého okupanta z našej zeme.

Dovoľte mi preto privolať na slávu našej ľudovej demo-
kratickej Československej republike. Dovoľte mi úprimne privolať na slá-
vu spojeneckého SSSR, dovoľte mi z úprimného srdca privolať na slávu
chrabrej Červenej armáde a jej najvyššiemu veliteľovi maršalovi Stalino-
vi. Konečne privolať na slávu našej Československej armáde a obzvlášť
našim hrdinským a udatným partizánom /potlesk/.

Prv, ako by som prikročil k nášmu rokovaniu, dovoľte
mi, aby som v našom strede čo najúprimnejšie privítal veliteľov parti-
zánskych brigád a oddielov, menovite p. majora Kuchtu, p. št. kapitána Bie-
lika, p. kapitána Sečanského, p. št. kapitána Žingora, p. kapitána Šagáta,
p. kapitána Reptu, majora Feju, kapitána Ružanského a kapitána Mičudu
/potlesk/.

Druhým bodom nášho programu je ohlas SNR k Českému
národu. Prosím pána podpredsedu SNR Novomeského, aby ohlas prečítal.

O h l a s Slovenskej národnej rady českému národu.

Keď SNR, legitimovaná zastupovať národ slovenský


- 4 -

našim povstaním a neprerušeným ozbrojeným odbojom, po prvý - krát sa schá-
dza v Bratislave, oslobodenej statočnou Červenou armádou, používa tuto
slávnostnú príležitosť predovšetkým k tomu, aby vyjadrila svoju pohnutú
radosť nad tým, že už aj nad Prahou zavialy zástavy víťazstva a že naša
spoločná osloboditeľka ČA i český národ zbavila vražednej ťarchy nacistic-
kej despocie. V tejto hodine definitívneho vyslobodenia pozdravujeme
bratský český národ, ktorého osud v temných rokoch nacistického útlaku
prvý zaviazal celý vzdelaný svet, Slovanstvo i náš národ s nimi, všetký-
mi silami sa pričiniť o zmarenie vražedných a zotročiteľských zámerov
znacizovaného nemeckého imperializmu.

Tento pozdrav v sieni, kde 14. marca 1939 vyvrcholila

politika zrady na slovenskom národe, na ČSR, na slovanstve a na demokra-
cii tým, že hŕstka domácich dešperátov pre zachovanie slabnúcich pozícii
reakcie proklamovala rozbitie Československa a prijala z rúk Hitlerových
tzv. slovenskú štátnu samostatnosť, ktorá nebola ničím iným a v ktorej
ani náš národ nič iné nevidel než slabú zástenu, zakrývajúcu skutočné
zámery nacistických imperialistov s malými národmi vôbec a slovanskými
národmi zvlášť.

Tak, ako už v prvej hodine slávneho slovenského národ-
ného povstania, teraz práve v tejto sieni, oznove vyhlasujeme v mene
slovenského národa, že s potupným aktom zrady dňa 14. marca 1939 nič spo-
ločného nemal s aktom zo dňa 6. októbra 1938, týmto spoločným dielom
českej a slovenskej politickej reakcie, ktorý 14. marec organicky pred-
chádzal a v svojej podstate znamenal vydanie Slovenska a slovenského ná-
roda do ľubovôle vrstvy reakcionárov, fašistov a koristníkov. A Ako v prvej
hodine slovenského povstania proklamovala SNR v mene slovanského národa
svoje rozhodnutie -po vyrovnaní všetkých starých sporov - žiť ako ná-
rod rovnocenný i naďalej v spoločnom štátnom sväzku s bratským národom
českým, vyhlasuje aj teraz v tejto sieni, že:

1/ túžba po zachovaní spoločnej domoviny národa české-
ho a národe slovenského - Československej republiky - žila u oboch na-
šich národov neprestajne i keď táto domovina bola násilným tlakom zvon-
ka a ničomnou zradou doma načas rozčesnutá;

2/ v Československej republike, zorganizovanej na no-
vých základoch, podľa zásady rovnoprávnosti národa slovenského, národa
českého a v smysle Programu vlády národného frontu Čechov a Slovákov,
chcú Slováci i v budúcnosti a natrvalo upravovať svoje osudy a to pro-


- 5 -

stredníctvom svojich slovenských národných orgánov zákonodarných i
vládnych, ktoré dnes reprezentuje SNR a Sbor povereníkov SNR,

Toto naše rozhodnutie je tým pevnejšie, čím jasnej-
šie si uvedomujeme, že nové Československo sa ide utvárať ako štát
slovanský, ktorý pri dobrých spojeneckých stykoch s veľkými západný-
mi demokraciami, bezvýhradne sa bude opierať politicky, hospodársky,

vojensky i kultúrne o víťaznú baštu Slovanstva: Sovietsky Sväz a
družne spolupracovať so slovanským a demokratickým Poľskom i s Juho-
slovanskou federáciou.

V týchto znameniach pozdravujeme slobodný, bratský
český národ, ktorý -ako národ slovenský - s ťažkými obeťami vykúpil
svoje oslobodenie a ktorému- ako nášmu národu - prichodí prekonať,
ťažkosti začiatkov nového života, s ktorým nás viaže spoločný ciel,
spoločné úsilie, spoločný boj proti zradcom a nepriateľom vo vlast-
ných radoch a napokon i spoločná vďačnosť za slobodu víťaznej Červe-
nej armáde.

Dr. Lettrich: Počuli ste ohlas SNR k Českému národu,
prosím, aby ste sa vyjadrili, kto je proti prijatiu tohto ohlasu?
Nikto. Kto je za prijatie ohlasu? Všetci. Konštatujem jednomyseľné
prijatie ohlasu.

Ďalším bodom programu je slávnostná rezolúcia.

Slovenská národná rada na prvom svojom bratislav-
skom zasadnutí dňa 15. mája 1945

slávnostne vyhlasuje:

Slovenský národ v hlbokej úcte skláňa svoje bojové
zástavy pred nehynúcou pamiatkou mŕtvych hrdinov národného povstania.
Vy, hrdinovia nášho národa, vykúpili sto slovenský národ pred dejina-
mi. Vo vernom spojenectve s preslávenou Červenou armádou ste oslobodi-
li národ. Z vašej krvi sa rodí nová demokracia a ľudová Československá
republika. Vašou smrťou ste zapojili Slovákov vo večný život ľudstva.
Po Vašich stopách prisaháme hrde viesť k víťazstvu Vaše zbrane.

Váš príklad je nám zákonom.

Preto Vás vďačný národ ústami svojich zástupcov
v Slovenskej národnej rade nezdeklaruje:

Hrdinstvo bohatierov slovenského národného povsta-
nia zveční sa na večné veky:


- 6 -

1/ Menami hrdinov sa pomenujú mestá a dediny oslobodenej
vlasti, ďalej vojenské útvary a národné inštitúcie.

2/ V rodných obciach, alebo v iných vhodných mestách,
najmä však v centre národného povstania postavia sa pamätníky a sochy
hrdinov.

3/ Utvoria sa:

a/ Rad " Hrdinu národného povstania"
b/ Rad " Za chrabrosť" s 3 triedami pre aktívnych
bojovníkov povstania tak pre príslušníkov ČSR armády, ako pre členov
partizánskych oddielov,

c/ Rad " Bojovník za slobodu".

Príslušné nariadenie pripraví Úrad Predsedníctva Slo-
venskej národnej rady.

Rad Hrdinu Slovenského národného povstania spolu
s titulom hrdina má byť udelený predovšetkým týmto prvým Hrdinom:

V Poslanec Ján Šverma, verný syn bratského českého
národa padol na Chabenci dňa 10. novembra 1944 v boji za slobodu sloven-
ského národa.

2/ Kapitán Ján Nálepka, veliteľ I. čsl. partizánskeho
oddielu v Sovietskom Sväse, padol v boji o ukrajinské mesto Ovruč.

3/ Svobodník Štefan Tuček, partizán e bojovník I. čsl.
armádneho sboru, padol v bojoch o Kyjev.

4/ Major Daniel Gonda, organizátor a bojovník parti-
zánskeho hnutia na východnom Slovensku a velitel partizánskeho oddielu
v okolí Ľubochne, padol v bojoch o Ľubochňu.

5/ Kapitán Ludvík Kukureli, priekopník partizánskeho
hnutia na Slovensku, veliteľ partizánskej brigády "Čapajev", padol v
bojoch o prechod brigády k Červenej armáde.

6/ Nadporučík Michal Pavlovič, jeden z najstarších
partizánskych bojovníkov bojujúci v ruských partizánskych jednotkách
v SSSR ako partizánsky spojovací dôstojník zúčastňoval sa príprav Slo-
venského národného povstania v Banskej Bystrici a po dočasnom potlače-
ní národného povstania, nedbajúc nebezpečia, organizoval odboj ďalej
a hrdinne padol pri prepadení ozbrojeným oddielom HG v Bratislave.

Večná sláva Hrdinom slovenského národa!


- 7 -

Dr. Lettrich: Súhlasíte prosím, aby táto slávnost-
ná rezolúcia bola prijatá? Kto je na prijatie? Všetci. Kon-
štatujem jednomyselné prijatie rezolúcie.

Ďalším bodom nášho programu je nariadenie SNR o
potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a ko-
laborantov a o zriadení ľudového súdnictva. Referujú pán po-
vereník pre pravosúdie Dr. Štefánik a pán povereník pre vnú-
tro Dr. Husák.

Prosím pána povereníka Dr. Štefánika, aby sa ujal
slova"

Dr. Štefánik: Slávna Slovenská národná rada !
Schádzame sa prvý raz v Bratislave v hlavnom meste Slovenska,
kde zakončujeme svoju cestu z Banskej Bystrice cez Košice a
kde má vyvrcholiť naša činnosť, kde má dostať definitívnu
formu a organizačne spočinúť na pevných základoch. Tu v Bra-
tislave začíname budovať nový slovenský život, pristupujeme
k jeho definitívnej organizácii. Pristupujeme k nemu v duchu
tých zásad, ktoré vyvolaly naše slávne povstanie zpod jese-
ne minulého roku, ktoré boly potvrdené jednoznačným a spon-
tánnym bojom celého národa a posvätené krvou našich najlep-
ších. V duchu tých zásad, ktoré po zakončení ohromného sve-
tového procesu prerodu práve dnes slávia svoje víťazstvo a
ktoré nám na svojich víťazných zbraniach priniesla hrdinní
osloboditelia veľkej Červenej armády /potlesk/.

SÚ to zásady demokracie novej osvieženej ľudovej
demokracie, zásady slobody jednotlivcov i národov, zásady rov-
nosti formálnej i sociálnej. Pre nás Slovákov znamenajú tie-
to zásady konečne nový slobodný slovenský život a vzkriese-
nie našej jedinej a jednotnej Československej republiky,
trvalého a šťastného domova dvoch slovanských národov. Pamä-
tajúc na tieto zásady nesmieme však zabúdať, že aj v našom
slovenskom živote ostaly hlboké stopy podlého, skorumpované-
ho, fašistického režimu a preto nemôžeme pristúpiť k budo-
vaniu nového života kým nebude toto strašné zlo vyvrátené
a tí, čo mu i u nás prisluhovali, smetení.

Fašizmus a nacizmus stal sa prameňom pre znásil-
ňovanie a týraznie obyvateľstva, ktoré ako biela nemoc hu-
bilo všetko slobodné ľudstvo v Európe. Drancovanie, lúpenie,
ničenie a pálenie, zverstvá a vraždenie, ktoré napáchali
jednotlivci i národy boly tou bielou nemocou. Toto nedá sa


- 8 -

porovnať s ničím čo sa v histórii ľudstva odohralo. Toto volá
nielen po spravodlivom treste, ale aj po úplnom odstránení a
izolovaní tých, ktorí tejto zhubnej bielej nemoci podľahli,
aby nikdy viac nemohli nakaziť svet touto pliagou, nikdy ne-
mohli prekážať obnoveniu základných práv ľudských, slobody,
rovnosti s bratstva všetkých národov.

Preto prichádzame s osnovou nariadenia o národnom
sme a ľudových súdoch. Touto osnovou dávame do rúk ľudu naj-
lepší a jedinečný spôsob očistiť Slovensko od fašizmu a naciz-
mu. Náš ľud na vlastnom tele najviac pocítil zhubné následky
fašistického režimu a dobre vie kto ho hubil, čí ako vedúci,
alebo rozhodujúci činiteľ, či ako výkonný orgán, alebo pomoc-
ník. Kto ho vykorisťoval hospodársky a sociálne, kto odvádzal
plody jeho práce do rúk okupantov a jeho nepriateľov. Do rúk
ľudu patrí preto rozhodovanie o vine a treste previnilcov.
Pre slovenský ľud je to zároveň jedinečná príležitosť, aby
dokázal svoju politickú vyspelosť a složil politickú maturitu
tým, že bude súdiť tvrdo a prísne, no spravodlivo a objektív-
ne. Tým, že sa nedá pomýliť, ani falošným hlásateľom mierumi-
lovnosti a odpúšťania, ani podlým denunciantom, ani alibistom.

Pritom všetkom budovaná je osnova tohto nariadenia
na princípe legality. Nechceme nasledovať príklad nepriateľa
biť a vraždiť hlava-nehlava. Zabezpečujeme preto do ľudového
súdnictva jednak prístup sudcov, verejných žalobcov a obhajcov
v ich funkciách, ale spravodlivosť musí byť prísna. Nemôžeme
odpustiť, ani shovievať pred tvárou tých najlepších našich
bojovníkov, ktorí položili svoje životy proti škodcom národa.
Základom tohto nariadenia je v podstate dekrét prezidenta re-
publiky o potrestaní nacistických zločincov a zradcov vydaný
v Londýne, ako aj obsah vyhlásenia Národného frontu Cechov a
Slovákov zo dňa 7. apríla 1943. Pritom ovšem musí byť vzatý
zreteľ na stav, vytvorený na Slovensku nariadením 1/1944 Sb.
nar. SNR, menovite na § 2 tohto nariadenia.

Osnova nariadenia o potrestaní fašistických zločin-
cov a okupantov a o zriadení ľudového súdnictva znie takto:

/ Príloha tohto nariadenia je pripojená /.

Slávna Slovenská národná rada! Keď predkladám sláv-
nej SNR túto osnovu, na ktorej Povereníctvo pre pravosúdie
pracovalo dva mesiace a ktorá bola skutočne pečlivo pripravo-
vaná, doporučujem ju na schválenie. Počas prípravných prác


- 9 -

vypracovalo Povereníctvo päť osnov, ku ktorým stále prichá-

dzaly nové pripomienky a návrhy. Iniciatívne stanovisko malý
menovite obe politické strany, ktoré o osnove neustále spolu
jednaly, čo spôsobilo, napriek nášmu úsiliu čo najrýchlejšie-
ho vypracovania osnovy možno určité zdržanie, nariadenie však
iste tým viac prispeje k osvetleniu a vyriešeniu, u všetkých
otázok,

Keď odporúčam slávnej SSR túto osnovu zároveň mám
nádej, že aj v českých zemiach bude sa pokračovať pri očiste
verejného života na základe tých istých zásad materiálneho i
formálneho práva, aby jednotnosť republiky i tým bola doku-
mentovaná.

Slávna Slovenská národná rada! Je aktom dejinnej
spravodlivosti, že sa schádzame v tej istej miestnosti, kde
14. marca 1939 bol spáchaný najväčší historický zločin na na-
šom národe, aby sme odčinili krivdy minulosti a dali do rúk
nášho ľudu tak ťažko skúšaného fašistickou nadvládou spôsob,
ako zúčtovať so všetkými tými, ktorí toto strašné nešťastie
spôsobili /potlesk/,

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi, pánu Dr-
Štefánikovi za referát a prosím pána podpredsedu a poverení-
ka pre vnútro Dr. Husáka, aby sa láskavé ujal slova.

Dr. Husák: Vážení priatelia! Pán Dr. Štefánik zhru-
ba objasnil zásady, ktoré viedly Predsedníctvo Slovenskej
národnej rady i obe politické skupiny k vypracovaniu tohto
návrhu.

Chcel by som pripojiť len niekoľko momentov, kto-
ré považujem za dôležité nielen pri prijímaní tohto návrhu,
ale aj pri jeho prevádzaní. Každý deň prichádzajú nové a
nové zprávy z niektorého kúta Slovenska o odkrytí nových
zverstiev a nových strašných, v našom národe nikdy ešte ne-
slýchaných zločinov napáchaných alebo nemeckými banditmi,
alebo domácimi zradcami. Prípady Kremničky pri Bystrici,
prípady masových hrobov v Liptove, Turci, posledne B okolia
Kremnice, pri Trenčíne, Bánovciach, Prievidzi a musel by
som vypočítať všetky okresy na Slovensku, aby som bol v tom-
to úplný. Tisíce a tisíce slovenských životov padlo za obeť
barbarskému režimu, ktorý tuná šesť, alebo sedem rokov vlá-
dol a ktorá je priamo politicky zodpovedný za všetky tieto
obete, či už ich páchal svojimi vlastnými orgánmi, alebo dal


- 10 -

k nim výslovne, ale mlčky súhlas. Niet dedinky, kde by nebol
ľud demokratický a protifašistického presvedčenia. Za posled-
né roky znášal kruté príkorie a trpel od réžimu. Niet dedinky.
kde by nezostaly vdovy a siroty po padlých a umučených ľuďoch,
Kade sa na Slovensku pohneme, všade počúvame hlas spravodli-
vej odplaty a spravodlivého zúčtovania s bývalým režimom vo
všetkých jeho dôsledkoch. Nie je tu ešte čas, aby sme dnes
robili bilanciu obetí sedemročného panstva a menovite obetí
nášho povstania a bojov partizánskych. Dnes podľa zbežných
zpráv vieme, že okolo 20. 000 ľudí na Slovensku prešlo koncen-
tračnýni tábormi. 10. 000 ľudí bolo politicky väznených, súde-
ných a väčšinou odsúdených. Vyše 60. 000 našich príslušníkov
deportovaných bolo do Poľska a väčšina z nich tam umrelo v
koncentračných tobároch, alebo nemeckých mučiarniach. Vyše
100. 000 našich ľudí prakticky bola deportovaných do Nemecka
na práce a 10. 000-ce deportovaných do zajateckých a tresta-
neckých táborov. Koľko obetí padlo v povstaní v bojoch parti-
zánskych, nikto z nás ešte nevie povedať, V každej dedinke
dnes chybuje mnoho ľudí, o ktorých sa ich príbuzní domnieva-
jú, že sú zaistení, že žijú a že sa vrátia. Dnes ešte žijú
v akejsi neistote, ale hádam zajtra nadobudnú tragickú isto-
tu, že týchto ľudí niet. To je prvý dôvod, pre ktorý bolo po-
trebné siahnuť k utvoreniu prísneho zákonného opatrenia Slo-
venskej národnej rady o potrestaní takýchto zločincov. Každé-
ho slušného človeka zmocní sa pocit zadosťučinenia a je upev-
nený v názore o pojme spravodlivosti, lebo bol presvedčený,
že nový režim a nové pomery, ktoré na Slovensku a v našej
republike prišly, zúčtujú so všetkými teroristami a ich po-
náhačui, keď vidia, že sú tieto krivdy spravodlivo odplatené.

Druhý motív, ktorý k tomuto nás viedol a v ktorom
hovoril už pán povereník pre pravosúdie Dr. Štefánik je otáz-
ka mravnej očisty na Slovensku. Minulý režim nielen kazil
povesí a česť slovenského národa, ale pokazil i veľmi mnoho
domácich charakterov. Veľmi mnoho ľudí slovenských dalo sa
kúpiť za pohodlný život, za hmotné výhody a mnoho ľudí týmto
spôsobom skazilo si charaktery, takže v niektorých časoch
vyzeral náš národ ako národ bez vlastnej vôle, ktorému je
jedno v akom režime žije, len keď sa má dobre, ktorému je
jedno, kto mu vládne.


- 11 -

Povstanie zvrátilo vo veľkej miere celú túto halu,
ale zostalo predsa ešte veľmi mnoho ľudí, ktorí sú duševne
alebo fyzicky skorumpovaní. Obzvlášť po oslobodení našich
krajov vyskytuje sa veľké množstvo ľudí, ktorí sa neštítia
ponúkať svoje služby novému režimu a znovu sa hrabať na vy-
soké miesta a znovu kaziť a lámať charaktery ľudu, ako za
posledných sedem rokov. Prichádzajú denne spústy drobných a
čestných ľudí a rozčuľujú sa nad tým, ako ten notár, staro-
sta alebo iní, môže sedieť dnes na tak vplyvnom mieste, keď
za sedem rokov také alebo inaké veci robil. Je síce pravda,
že formálne trestného činu sa nedopustili, že im ho nemožno
dokázať, ale pravda je tiež, že keby sme tu okrem očisty,
ktorá, končí väzením alebo pracovným táborom nerobili očistu
v charakteroch, otravovali by sme všetkých tých verných bo-
jovníkov a čestných ľudí, ktorí neváhali nechať svoje rodiny,
majetok, ísť do hôr a tam statočne bojovať. Preto v tomto
ľudovom súdnictve vidíme tiež veľký národný a politický in-
štrument k čisté celého slovenského života, v ktorom majú
všetci vidieť spravodlivý nástroj, ktorý zradcov a kolaboran-
tov odsúdi spravodlivým trestom. Bolo povedané, že zákon o
ľudových súdoch drží sa princípu spravodlivosti a formálno-
sti a že práve preto je založený na princípe verejnosti. Keby
ktorýkoľvek štát opustil morálny princíp spravodlivosti,
zvrhol by sa v bandu diktátorov, proti ktorej celá slobodná
Európa a svet viedol taký dlhý boj a tak ťažké obete priná-
šal. K princípu spravodlivosti treba podať niekoľko vysvetle-
ní: Práve tak ako súdy príliš prísne, kruté, osobné odporu-
jú tomuto princípu, tak mu odporujú súdy byrokratické, ktoré
sledujú tendenciu oslobodenia, ale nedívajú sa na dosah tohto
nariadenia. V mnohých našich výboroch je naraz mnoho miesta
pre veľké odpúšťanie a spoluprácu s ľuďmi a zabúda sa na tie
obete zúrivosti a zločinnosti, ktoré boly za sedem rokov na-
páchané a na to príkorie, ktoré celý náš národ utrpel.

Podľa môjho názoru princíp spravodlivosti radšej
bude súdiť mierou tvrdšou dnes a odpúšťať zajtra dvojnásob-
ne benevolentnejšie. Nebolo povstania, pri ktorou by sa bolo
pokračovalo proti nepriateľom miernejšie, ako v Banskej By-
strici. Mali sme funkcionárov HSĽS, HG, ktorí chodili po slo-
bode a iných, ktorých, sme veľkodušne z väzenia pustili. Mali
sme internovaných niekoľkotisíc Nemcov z krajov, kde akonáhle


- 12 -

sa vrátili domov, utvorili jednotky SS proti našim partizán-
skym skupinám. Z týchto skupín zo Slovenskej Lupče prichádza-
li hneď po vypustení páni do Bratislavy pred mikrofón ako pro-
pagátori Tisovho režimu. Dnes už vieme, že by sme zo Sloven-
skej Lupče nepustili nikoho, lebo tým, že sme pustili 3. 600
ľudí, vydali sme záhube 10. 000-ce vlastných životov. A preto
aj dnes, keď hovorím, že je potrebný tvrdší zákrok proti všet-
kým zradcom, robíme tak preto, aby sme očistili a znemožnili
prípravu a návrat takýchto čias, ktoré sme už dávno oželeli.

Nebudeme a nechceme sa dotýkať malých drobných ľudí,
ktorí prípadne boli členmi HG, alebo HSĽS, pokiaľ sa neprevi-
nili proti národu alebo našim národným záujmom. Samotné člen-
stvo v HSĽS trestné neni a nebude a dávame možnosť všetkým
týmto poblúdilcom, aby práve na príklade ľudových súdov vide-
li a uznali svoj omyl a zaradili sa čestne medzi našich národ-
ných príslušníkov. Tým, že ľudové súdy budú inštitúciou verej-
nou, tým je daná príležitosť, aby sa celý náš ľud učil, aby
boly preň veľkou politickou školou, ku čomu vedie pasivita a
spolupráca s fašizmom. Aby sa učil na tých chybách režimu a
tých ľudí, ktorí pred súdom budú stáť. Len vtedy celý tento
zákon a celá jeho prax má svoj smysel, keď sa bude chápať a
prevádzať politicky a nie osobničkársky. Práve tým, že je tu
úplná novota nielen po právnickej, ale po každej stránke, že
v každej obci budú ľudové súdy, kde najpočestnejší občania
budú rozhodovať o všetkých malých a drobných previnilcoch a
odsúdia, kto je kolaborant a zradca a druhému dajú legitimá-
ciu, že sa choval čestne. Čím väčšia verejnosť tam bude, tým
spravodlivejší bude tento súd. Inak by sa mohol celý tento
zákon zvrhnúť v teror, politické zlo, inštrument násilia te-
rorizovania jednotlivcov i skupín, alebo má svoj smysel poli-
tický, alebo nemá smysel žiaden- A svoj smysel politický len
vtedy bude mať, keď celý národ bude chápať nutnosť spravodli-
vej očisty a potrestania každého previnilca. Ďalej zdôrazňu-
jem, že je to dielo oboch strán.

Vážení priatelia ! Stojí pred nami dnes najväčšia
úloha, vybudovať nové Slovensko. Vybudovať to, čo bolo zniče-
né vojnou, okupantami a domácimi zradcami a to, čo nám nebolo
vybudované za posledných šesť rokov. Viem, že zvrhnutie jedné-
ho režimu a nahradenie režimom druhým ešte nič neznamená. Pre-
to je treba prestavby Slovenska po stránke hospodárskej, so-


- 13 -

ciálnej, kultúrnej, prestavby vo všetkých úsekoch, ako sa to
deje v celej Európe, ako od istého času sa to prakticky začína
prevádzať i u nás. Na túto výstavbu Slovenska a na vybudovanie
šťastného života všetkých obyvateľov Slovenska musíme zmobili-
zovať všetky sily, ktoré náš malý národ má. Situácia Slovenska
nie je najľahšia. Sme pomerne ťažšie hospodársky postihnutí, než
mnoho z okolitých štátov a zemí, "Ťažšie než zeme české. Vieme
ale, že tak, ako sa náš národ osvedčil za povstania, ako znie-
sol najťažšiu zaťažkávajúcu skúšku, ktorá v jeho dejinách bola
a že sa osvedčil, môžme povedať lepšie, ako mnohé väčšie náro-
dy, tak som pevne presvedčený, že sa nám podarí i za takých

ťažkých okolností hospodárskych vybudovať svoj domov šťastný
a krásny. Práve preto je potrebné, aby sme túto mravnú očistu
nášho národa previedli. Aby sme nedovolili, aby vysokí hodno-
stári z kruhov kolaborantov sedeli dnes na všetkých tých stütz-
punktoch a aby naši mládenci nemuseli ešte dnes sedieť a skrý-
vať sa v horách, ale aby boli zapojení do pracovného diela.
V tomto smysle a v tejto politickej línii navrhujem prijatie
tohto nariadenia.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu podpredsedovi a poverení-
kovi Dr. Husákovi za referát a k slovu sa prihlásil ďalej pán
člen rady Klokoč.

Člen rady Klokoč v svojom prejave uviedol a zdôraz-
nil potrebnú očistu Slovenska od zradcov, aby slovenský ľud,
ktorý toľko trpel a od novej republiky očakáva nápravu všet-
kých krívd, dostal konečne zadosťučinenie. Môžeme len vítať
hovoril, že dnešné nariadenie splňuje túžby širokých vrstiev
ľudu a keď bude ono vyhlásené, povedia si títo ľudia, že prav-
da zasadla za stôl svojho ľudu.

Ďalej uvádza na konkrétnych prípadoch ako dnes býva-
lí kolaboranti zase zastávajú vedúce miesta, alebo sa o ne
hlásia a žiadal rýchlu nápravu. Za najväčších vinníkov nepo-
kladá však tých drobných ľudí, ale ich vedúcich a nadriadených,
ktorí ich nútili vstupovať a účinkovať v strane, alebo v Garde,
sami sa však kryli a na oko robili nevinnými. Títo to boli čo
rečnili, že vraj musíme bojovať proti Rusku nie ako proti Ru-
som, ale ako proti predstaviteľom bolševizmu. A teraz zase ho-
voria, že či by sme my Slováci mali trestať našich ľudí. Ale
aj my im povieme, že my nebojujeme proti nim ako proti Slová-


- 14 -

kom, ale ako proti našim nepriateľom.

Potom zdôraznil kladnú stránku ľudového súdnictva v
jednoduchosti, takže ľud bude moci podľa svojho presvedčenia
a podľa srozumiteľných paragrafov spravodlivo trestať,

Pýta sa, že kto má záujem na tom a kto to spôsobuje,
že mnoho doterajších nariadení nebolo možno v praxi pre ich
složitosť previesť.

Ohradzuje sa proti výroku istého sudcu, ktorý pove-
dal, že Národné výbory nie sú legálne. Aký názor bude vraj mať
tento pán o ľudových súdoch a ako by v nich súdil ?

Aby konečne ľud prestal vidieť v politike pánske re-
meslo, odporúča prijatie tohto nariadenia, aby sa náš národ
Čím skorej zbavil všetkých tých, ktorí sú dnes pieskom v na-
šich ložiskách a ktorí by v budúcnosti mohli privodiť neže-
lateľný stav v celom národe. 1

Dr. Lettrich: Ďakujem pánovi členovi Rady Klokečovi
za prednesené slová.

K slovu sa ďalej prihlásil člen Rady p. Dr. Beluš,

Dr. Beluš: Keď za demokratickú stranu mám predniesť
naše stanovisko k predloženej osnove nariadenia o potrestaní
fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov ako aj
o zriadení ľudového súdnictva, nemôžem opomenúť a s najväčšia
zadosťučinením nespomenúť tú súhrou okolností danú skutočnosť,
že jednáme o predmetnom nariadení na prvej plenárnej schôdzi
Slovenskej národnej rady v oslobodenej Bratislave, a to v
tej istej budove a miestnostiach, v ktorých sa začala a sú-
stavne prevádzala tak hanebná zrada na ČSR a slovenskom ná-
rode.

Kvitujúc s radosťou tento poznatok pripadá mi dnešné
nariadenie ako konkretizácia takmer sedemročných túžob všet-
kých štátu a národu plne oddaných občanov zákonne, spravodli-
vo, účinne a dľa viny odstupňované odsúdiť a potrestať tých,
ktorí zavedením fašistického režimu sa pričinili o rozbitie
ČSR a odstránenie jej demokratického poriadku a inak sa účast-
nili politického, hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho útla-
ku slovenského národa,

Masové hroby našich spolubratov, vypálené a zdranco-
vané dediny a mestá, hroby padlých bojovníkov a martýrov za
slobodu národa, ako aj väznením a koncentračnými tábormi o
zdravie pripravení naši spoluobčania nezbytne si vyžiadali


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP