Pátek 25. května 1945

Zápisnica

zo zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady zo dňa 25. mája

1945.

Prítomní: Podľa pripojenej prezenčnej listiny.

Zasadnutie zahájil a viedol predseda Dr. Lettrich.

Dr. Lettrich: Slávna Slovenská národná rada

Dovoľte, aby som otvoril dnešné zasadnutie pléna
Slovenskej národnej rady a aby som Vás všetkých úprimne pri-
vítal a oznámil, že na programe je schválenie zápisnice zo
dvoch predchádzajúcich zasadnutí ďalej prijatie návrhu na-
riadenia SNR o rozpustení a zakladaní spolkov, prijatie ná-
vrhu nariadenia SNR o rozpustení a zakladaní spolkov, prija-
tie návrhu nariadenia SNR o prechodnom ubytovaní bezprístreš-
ného obyvateľstva vojnou poškodených alebo zničených obcí a
miest, prijatie nariadenia SNR o zriadení expozitúr Úradu
Predsedníctva SNR a povereníctiev SNR, nariadenie o zmene a
doplnení niektorých ustanovení o advokátoch a konečne naria-
denie SNR o úprave služobného pomeru štátnych a verejných za-
mestnancov.

Prikročujeme k druhému bodu: Schváleniu zápisníc z
predchádzajúcich zasadnutí. Prosia o návrhy.

Pán člen Ing. Takáč navrhuje, aby zápisnice schválili
pán Kulich a Strechaj bez čítania. Kto má iný návrh? Kto je
za návrh, nech zdvihne ruku. Návrh je jednohlasne prijatý.

Pristupujeme k 3. bodu programu, ktorým je: Nariade-
nie SNR o rozpustení a zakladaní spolkov.

Prv, ako by sme prikročili k vlastnému prerokovaniu
tejto veci, dovoľte ospravedlniť Úrad Predsedníctva SNR, že mu
z technických dôvodov nebolo možné pripraviť návrh a rozdať
ho pred zasadnutím, nakoľko vec je veľmi súrna a bola predme-
tom rokovania len na dnešnom dopoludňajšom zasadnutí Predsed-
níctva. Prosím pána podpredsedu rady a povereníka pre vnútro
Dr. Husáka, aby sa ujal slova.


-2-

Dr. Husak:

Slávna Slovenská národná rada!

Celý verejný život sa zhruba v dvoch organi-
začných formách prejavoval a to jednak v politických stranách
a jednak v spolkoch. Za posledne roky tak ako politické strav-
ný, tak i väčšina spolkov orientovalo sa výslovne režimisticky,
proti dnešnému duchu a i keď sa neorientovaly dobrovoľne, boly
často donucované a možno povedať, že väčšina týchto spolkov
sa politicky kompromitovala, lište v Banskej Bystrici rozpus-
tili sme politické organizácie, paušálne označené ako fašis-
tické/HSĽS, HG, podobne nemeckú a maďarskú stranu, TS, atď. /, do-
teraz sme však nesiahli k žiadnym opatreniam na najrôznejšie
spolky, ktoré minulý režim podporoval a udržoval.

Pretože dnes konsolidácia vyžaduje, aby sme
presne vedeli, ktorý z týchto spolkov ponechať možno a na dru-
hej strane ako máme stanovy dnešnému duchu doby prispôsobiť,
vypracovali sme nariadenie o rozpustení a zakladaní spolkov.
Nariadenie znie: /Text nariadenia pripojený k zápisnici/.

Poznamenávam, spolkov je veľké množstvo. Dnes
sme v obdobnej situácii ako v roku 1918, kedy nový režim nemo-
hol mať k spolkom politickým dôveru a preto musel voliť for-
mu, ktorou by nápravu urobil. Jedna z ciest je generálne roz-
pustenie spolkov, a dať možnosť k urýchlenému zakladaniu spol-
kov nových. Druhá línia je revízia, kde si každý spolok má pri-
hlásiť svoje stanovy, ktoré budú schválené alebo nie. Tento
druhý systém spôsoboval tažkosti s tým, že mnoho spolkov je
roztratených po našich dedinách a táto akcia by nikdy prak-
ticky skončená nebola. Za Československa v roku 1918 zvole-
ný bol princíp revízny a ešte po 20-tich rokoch vyskytovaly
sa staré maďarské a nemecké spolky, ktoré rozpustené neboly.

My sme pri tomto nariadení volili princíp
kombinovaný. Tam, kde možno s určitosťou viac-menej vysloviť
politicky nepriateľský charakter spolkov pre dnešný režim,
tieto spolky sa rozpúšťajú generálne. Na druhej strane pri
spolkoch, kde je pravdepodobnejší ich charakter, ako ustanovizní


-3-

náboženských, dobročinných, kultúrnych, hospodárskych a športo-
vých, pokiaľ skutočne neboly sviazané s politickými inštitú-
cami, ponechávajú sa a ukladá sa im povinnosť do šiestich
mesiacov stanovy v duchu demokratickom upraviť a k vidimova-
niu predložiť.

Prihováram sa za urýchlené prijatie tohto
nariadenia by sme mali poriadok v spolkovom živote, žiada nás
nie len politická situácia, menovite v prinavrátených krajoch
Maďarska, kde je v týchto otázkach veľký chaos, ale bývalý re-
žim privodil taký chaos aj u nás, žeby sme nemohli vytvoriť
úrad, ktorý by zvládol vidimovanie tisícom stanov a spolkov.
Toto je hlavný motív, pre ktorý sme urýchlene nariadenie vyda-.
li. Prihováram sa ešte raz za jeho prijatie.

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o prednesenom
nariadení. Prosím, kto sa hlási k slovu. Prosím pána člena Dr.
Harčára.

Dr. Harčár: Keď som dobre rozumel prečítanému
návrhu nariadenia, všetky spolky z bývalého okupovaného územia
sa rozpúšťajú. Ja sa prihováram špeciálne za prípad z Košíc,
kde počas maďarskej okupácie existoval Slovenský katolický
kruh, ako jediný slovenský spolok, ktorý sústreďoval všetkých
Slovákov nielen konfesionálne, ale aj slovensky smýšľajúcich.
Prihováram sa, aby bola urobená výnimka, keďže to bol jediný
slovenský spolok na obsadenom území, aby bol vyňatý z tohoto
nariadenia a aby bol ako ostatné spolky slovenského charakte-
ru náboženského a kultúrneho pribratý medzi spolky, ktoré sa

nerozpúšťajú.

Druhá žiadosť týka sa kultúrneho spolku

Hviezdoslav, oživeného v roku 1940. Konal poslanie sociálne, pod-
poroval študentov ľudových, stredných a vysokých |škôl v posled-
ných rokoch. Tento spolok právne existuje i dnes a prosím, aby
bol prijatý do soznamu spolkov, ktoré sa nezrušujú.

Dr. Lettrich: K slovu sa hlási pán povereník
pre financie Tvarožok:


- 4 -

Vážení pánovia:

V zásade súhlasím s tendenciami, ktoré sledu-
je predloha nariadenia, ale neni mi dosť jasné, hoci z výkladu
Dr. Husáka myslím sy to bolo nesporné, že napríklad Sokol neni
medzi tými spolkami, ktoré sa nekompromitovaly, vymenovaný. Vie-
me, že Sokol mal veľké zásluhy a podľa toho výkladu, čo podal
pán Dr. Husák patrí medzi tie spolky, čo neboly rozpustené a
domnievam sa, že dnes v obnovenou Československu by bolo žeľa-
teľné, aby bol výslovne menovaný v tomto nariadení. / Potlesk /.

Dr. Lettrich: Kto sa hlási ďalej o slovo?

Člen rady Peťko: Slávna Slovenská národná ra-
da!

Keď chceme otázku kultúrnych spolkov riešiť,
doporučoval by som, aby sme to riešili tým spôsobom, žeby sme
všetky tieto spolky sústredili do jednotnej organizácie kul-
túrnej, iné do telovýchovnej, atď.

Dr. Lettrich: Ďalej sa hlási pán člen Rady
Strechaj:

Slávna Slovenská národná rada !

Shodujem sa v zásade s pánom Peťkom, ktorý
žiada centralizáciu mládeže všetkých spolkov, ktoré existova-
ly. Do Sväzu slovenskej mládeže, slovenských žien, atď. Keďže
v rámci celoslovenskom organizované spolky budú o mnoho zdrav-
šie. Takto bude ich výchova v jednotnej organizácii zabezpeče-
ná a tým sa odstránia trenice, ktoré by prípadne medzi jednot-
livými spolkami sa dostavily. Prikláňam sa k tomu, aby bol
návrh prijatý.

Ďalej sa hlási k slovu pán Ing. Gašperík,

Vážení pánovia!

Z počutia návrhu nariadenia som zistil, že nie-
ktoré spolky boly vynechané a to také, ktoré práve voľakedy bo-
ly utvorené na tou území, ktoré maly takzvaný vegetačný náskok.,
Neviem, či v tejto obnove je uvedený spolok pestovateľov papri-
ky. Pestovanie papriky je dôležitou otázkou v dôsledku vitamínov,
ktorý obsahuje, preto teraz, keď sa utvárajú nové možnosti pro-


- 5 -

dukčné, som za to, aby boly tieto spolky, ktoré neboly čítané
ako spolok pestovateľov papriky, sväz chovateľov oviec, spolok
pre pestovanie hodvábnikov, pestovateľov koní, vzaté do úvahy.

Ďalej sa hlási člen rady Dr. Zibrin:
Slávna Slovenská národná rada
Možno, že som len zle rozumel pána povereníka
Dr. Husáka, keď čítal, že sa ponecháva Spolok slovenských legio-
nárov. Spolok slovenských legionárov sa utvoril v dobe z býva-
lého spolku československých legionárov, keď demokracia u nás
prestala dýchať a keď strany fašistickej nadvlády začaly nad
nami bačovať. Myslím, že spolok tento sa utvoril ako spolok
československých legionárov v roku 1920 a v roku 1939 si ho
ľudáci jednoducho zglajchšaltovali. Myslím, žeby tam malo znieť
Spolok československých legionárov. Slovenských legionárov
ani nepoznáme. Môže byť niekto Slovákom, ale je českosloven-
ským legionárom.

Povereník Tvarožek:

To bude nedorozumenie u pána Dr. Zibrina. Sdru-
ženie legionárov, to je staré sdruženie, ktoré existovalo i
vtedy, keď bola československá obec legionárska.

člen rady Mazúr:

Slávna Slovenská národná rada!
My ako Slováci sme maličký národ, preto pracuj-
me na tom, aby sme boli skutočne jednotní. Vidím, že sa tu začí-
name na malé skupiny trieštiť. Brat Strechaj prehlásil, že tu
máme vybudovať jednotný Sväz slovenskej mládeže, do ktorého
sväzu majú prístup všetky kultúrne organizácie. Takisto aj
otázka Živeny. Čo bola Živena, netreba rozprávať. Máme skúse-
nosti. Prečo by sa Živena nemohla zajojiť do Sväzu slovenských
žien. Myslím, že našou povinnosťou je, aby sme slovenský národ
netrieštili, ale aby sme ho zjednocovali. /Potlesk/.

Dr. Lettrich: Keďže ďalších prihlásených niet,
prosím pána referenta povereníka Dr. Husáka, aby sa ujal slova
na záverečnú reč.


- 6 -

Dr. Husák Vážení pánovia !

Tým, že eventuálne všetky; zaslúžilé spolky v tom
sozname nie sú uvedené, nestáva sa sa ovšem nijaká katastrofálna
chyba, Akonáhle spolok, na ktorý sa zabudlo, donesie svoje sta-
novy, môže byť zajtra potvrdený. Ak spolky, ktoré tuná pán člen
rady Dr. Harčár spomínal podľa mienky členov Rady sú takého cha-
rakteru, žeby maly byť do soznamu zavedené, možno to urobiť.

Pokiaľ ide o námietku pána povereníka Tvarož-
ka ohľadom Sokola, stav je ten, že Sokol je formálne rozpustený,
v evidencií spolkov neni a na slovensku dosiaľ podľa platných
právnych predpisov zriadený nebol. To by bola politická demon-
štrácia, ale právne by to nesedelo, lebo u nás Sokol zriadený ne-

ni. Nadväzujeme na právnu kontinuitu býv. štátu ak bude poda-
ný návrh, aby Sokol bol zriadený, čo je vecou ďalšej budúcnosti
a preto sa toho tuná dotýkať nemôžeme. Námietky Dr. Zibrina vy-
svetlil pán povereník Tvarožek. Pokiaľ ide o mienku členov
Rady Strechaja, Pazúra a Poťku ohľadom centralizácie spolkov,
to môže byť snernica pri budúcom povoľovaní spolkov. Ak bude
obecná mienka, že sa nemajú spolky trieštiť, budeme mať možnosť
túto líniu sledovať. Ak bude mienka iná nie. Povoľovanie spol-
kov do istej miery podlieha politickej konštelácii. Zatiať ne-
máme žiadne rozhodnutia ani žiadny návrh nebol predložený.
Shrňujem: Ak vysvetlenie, že tieto spolky svoje stanovy si môžu
hneď predložiť a môžu byť schválené nestačí a páni budú trvať,
aby boly priamo čo tohto soznamu začlenené je to vecou rozhod-
nutia členov Rady a vtedy do soznamu uvedení byť môžu.

Dr. Lettrich: Dávam hlasovať o pozmeňujúcom

návrhu členov Rady pána Dr. Karčára a Ing. Gašperíka, aby nechali
spolky, ktoré majú byť ponechané tak na území dočasne okupovanom
Maďarmi ako aj na území vlastného Slovenska existovali spolky:
Hviezdoslav, Slov. kat. spolok, Spolok pestovateľov papriky,
Chovateľov oviec, pestovateľov hodvábnika, Sväz pestovateľov koní,
Kto je za prijatie? Konštatujem, že väčšina, a vyhlasujem návrh
za prijatý.


- 7 -

Dávam hlasovať o návrhu pána referenta podpred-
sedu Dr. Husáka, aby návrh nariadenia bol prijatý v tom znení,
ako bol prečítaný. Kto je za tento návrh? Konštatujem, že väč-
čina. Návrh pokladám za prijatý a vyhlasujem ho za nariadenie
SNR.

Štvrtým bodom nášho programu je nariadenie
SNR o prechodnom ubytovaní oezprístrešného obyvateľstva voj-
nou zničených alebo poškodených obcí a miest. Referuje p.
Dr. Beharka.

Dr. Beharka /prečítal dôvodovú zprávu a text na-
riadenia; priložené k zápisnici/:

K tomu dovoľujem si podotknúť ešte toto: tak
ako som na začiatku povedal, ide tu o preventívne opatrenie
SNR, ktorým sa má pomôcť v najsúrnejších prípadoch, kde obyva-
teľstvo nemá možnosť ubytovania, kým sa nezačne s veľkorysou
znovu výstavbou zničených obcí a miest, treba súrne prikročiť
aspoň k takémuto riešeniu, totiž k postaveniu drevených pre-
nosných domkov, kde by sa obyvateľstvo ihneď mohlo umiestniť,
kým sa nezapočne s definitívnou výstavbou. Preto navrhujem, aby
Národná rada toto nariadenie láskavo prijala.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za pred-
nes a otváral rozpravu o tejto osnove. K slovu sa hlási p. člen
Rady Devečka:

Slávna Slovenská rada !

Dovoľte, aby som upozornil, že máme kategóriu
bezprístrešného obyvateľstva, na ktorú toto nariadenie nepamä-
tá. Je to v severnom Spiši a na Orave. Ako ráčite vedieť, máme
tam dvoje hranice z roku 1938 a. 1939. 0byvateľstvo bolo možno
i zavádzané, keď mu ráz bolo povedané, že sa budenie domáhať
hraníc z 1939 roku, inokedy, že sa stiahneme na hranicu z 1938
roku a že keby nechcelo ostať v Poľsku, že bude presťahované
na územie Slovenska. Teraz je v severnom Spiši a na Orave

taký stav, že sme sa stiahli na hranicu z 1938 roku. Obyvateľ-
stvo tohto územia domáha sa k nám. Pred dvoma dňami spytovali
sa ma, či by sme v kežmarskom okrese mohli ubytovať asi 5000
ľudí, ktorí sa do tohto územia chcú presťahovať. Tam možností
niet. Súhlasím s navrhovaným nariadenín, ale upozorňujem sláv-
nu Slovenskú radu, že o toto obyvateľstvo sa nám treba posta-
rať. 1


- 8 -

Návrh nariadenia na toto nepamätá. Pán podpredseda ing. Styk
vyjednáva o tejto veci aj s Prahou, ale vec je súrna. Dnes
toto územie majú obsadené musí a azda je tam a pokoj, ale ako-
náhle by územie ovládli Poliaci iste že by sa na našich ľu-
ďoch pomstili. Máme skúsenosti z minulosti, že Poliaci boli
nemilosrdní voči našim ľuďom a isto sa nezmenili. Prosím

slávnu Slovenskú radu, aby na toto pamätala a voľakým spôso-
bom vsunula do nariadenia aj toto obyvateľstvo.

Člen Rady Pejo: Prosím slávnu Slovenskú národ-
nú radu a Predsedníctvo, aby čím rýchlejšie dalo Okresnému ná-
rodnému výboru v Trebišove pomoc buď finančnú, alebo inakšiu.
Pripojujem sa k slovám p. Devečku.

Člen Rady Hazur: Slávna Slovenská národná
rada: V otázke tohoto nariadenia chcem len toľko povedať, že-
ny v okrese Turč. Sv. Martin môžeme umiestniť najmenej 3. 000
duší. Máme obce Horná a Polná Štabňa, Turček, Sklenné, Vrícko,
Gajdel, Rajzel úplne prázdne a v niektorých len veľmi málo
obyvateľov, ktorí ostali a práve na základe toho prehlasujem,
aby nám z Oravy poslali súpis Koľko ľudí z Oravy sa hodlá
presťahovať do Turca a my ich prijmeme.

Povereník Dr. Kvetko: ako sa ukazuje v rozpra-
ve, dotýka sa táto otázka problému vnútornej kolonizácie, preto
by som Vás chcel o opatreniach, ktoré sme práve prevideli in-
formovať my s hľadiska toho, že sú určité kraje čiastočne,
alebo silno poškodené, sme pripravili a vyhláškou publikujeme
asi 9 takzvaných osídlovacích komisií v tých krajoch, ktoré
boly najviac postihnuté a sociálne najviac trpia. Pri tom po-
sielame našich úradníkov do južných okresov Slovenska, ktorí
majú zistiť možnosti kolonizácie obyvateľstva. Viem, že táto vec
nebude ľahko prevediteľná z dôvodov bezpečnostných. Je nutné,
aby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po stránke bezpeč-
nostnej urobilo určité opatrenia ma rýchly presun obyvateľstva.
Ak Národné výbory v tejto veci presídlovania obyvateľstva nie-
čo podnikajú, prosím ich, aby to Povereníctvu pre pôdohospodár-


-9-

úradníkov, ktorí by boli nápomocní komisiám. Vieme, že pri spo-
lupráci s Národnými výbormi sa mnoho bude ďať vykonať. Je nut-

né, aby Predsedníctvo Slovenskej náročnej rady určité opatre-
nia bezpečnostné na juhu vykonalo, aby práca bola prevedená
čím skôr v prospech všetkých tých, ktorí riešenie tejto otáz-
ky potrebujú a čakajú naň.

Dr. Zibrin: Slávna Slovenská národná rada!

Nejdem hovoriť o proti-návrhu, ale len v jednom prípade, že keď
sa staráme o týchto našich poškodených, že je to len prechodne,
lebo 4. apríla na zasadnutí našej vlády prehlásili sme, že sa
o týchto našich poškodených Slovákov postaráme nie prechodne,
ale trvale a dáme im lepšie miesto, také, aké si zaslúžia. My-
slím, že budete s tým súhlasiť, že týmto našim Slovákom patria
úrodné južné kraje Slovenska, ktoré sa nachádzajú ešte dnes
v nemeckých a maďarských rukách. Postarajme sa o to, aby koneč-

ne Slovenská národná rada a ústredná vláda dojednala sa s na-
ším južným susedom o presťahovaní maďarských občanov z nášho
štátu, lebo títo ľudia patria tam. kam patria rečou, duchom a
ich fašistickým zmýšľaním. Potom nebudeme sa musieť starať o
prechodné ubytovanie našich ľudí. Dávam iniciatívny návrh,
vzdor tomu sa tento návrh budem hlasovať, aby sa slávna Slo-
venská národná rada usniesla, že ukladá Predsedníctvu, aby ko-
nečne s vládou Československou vyriešila otázku vysťahovania
Maďarov a tom prípade budú naši priatelia trvalo a spravodli-
vo ubytovaní. /Potlesk./

Člen rady Jeleň: Pripojujem sa k slovám pána
Dr. Zibrina, ale s tým, že sa to má týkať aj Nemcov zo Spiša, lebo
naši ľudia, ktorých sme presviedčali, že je to definitívne rieše-
nie začínajú strácať vieru. Navrhujem, aby Slovenská národná
rada čo najrýchlejšie pripravila osnovu nariadenia týkajúceho
sa štátneho občianstva Maďarov a Nemcov. Myslím, že keď táto
otázka bude riešená priamo z centrálnou vládou, budeme mať otáz-
ku vyriešenú. Technická otázka nie je komplikovaný problém.
"Nemci nám ukázali, ako sa zaobchádza s takýmito ľuďmi. Stačilo
niekoľko nákladných aut, ktorými sa ľudia vyviezli a problém
bol vyriešený.

Člen Rady Ragas: Slávna Slovenská národná rada.
Musíme urobiť nápravu aj v Košiciach, kde ešte i dnes šarapatia
Maďari. A nie len z Košíc, ale i zpoza hraníc prichádzajú k tomu


- 10 -

podnety. Dovoľujú si lepiť plakáty, že Košice boly a. budú naše.
Musíme už ráz urobiť nápravu, lebo nemôžeme trpieť týchto na-
šich utláčateľov a nepriateľov. Nesmieme byť milosrdní k nim.
Nesmieme im dať žiadne práva tak, ako nám oni nedali. Som zato,
aby sme všetkých Maďarov bez rozdielu čím skôr vyviezli. Máme
dosť Slovákov na Orave, usadíme si ich tu, nech obrábajú naši
roľníci túto úrodnú pôdu. Preto žiadam, aby sme raz urobili
koniec s Maďarmi. /Potlesk. /

Člen rady ing. Blaho: Slávna Slovenská národná
rada: Pripojujem sa k týmto iniciatívnym návrhom s tým, aby
Slovenská národná rada už raz rozhodla, že v akom poradí tie-
to úkoly a práce sa majú vykonávať. Prv by maly byť na rade
Nemci, Maďari, maďarskí a nemeckí zradci a až potom Slováci.

Povereník Dr. Kvetko: Faktická poznámka: Čo
sa týka iniciatívneho návrhu Dr. Zibrina a ostatných pripoju-
jem sa tiež, ale upozorňujem, že tieto návrhy nie sú nijako
T rozpore s predloženým návrhom. My prevádzame pozemkovú re-
formu a budeme ju prevádzať, ale v tých krajoch práve Je ne-
dostatok ubytovacích možností našich kolonistov. Keď vybudovanie
prístreší dáme do súvislosti s vnútornou kolonizáciou, bude
to len k prospechu, kým nebude možno splniť vyriešenie otázky
Maďarov a Nemcov tak ako si to želáme.

Člen Ragas: Teraz je na to čas, keď budeme ča-
kať, pomery sa usporiadajú a potom Maďarom zase vyrastú rohy.
Teraz je revolučná doba, v ktorej by sa to najlahšie previed-
lo. Nemôžeme čakať ďalej; chcete, aby nám zas pripravili rok
1938? Stále robia propagandu proti Československu. Nesmieme
trpeť Nemcov a Maďarov. Je tu republika Čechov a S1ovákov, preto
preč s cudzími elementami, bez rozdielu náboženstva. /Potlesk/.

Člen Rady Rakacky: Pripojujem sa k jeho slo-
vám. Videli sme to na prípade veľkokapušianského okresu: Maďar
je vždycky Maďar, ktorý sa bije do pŕs, že v prvom rade som Ma-
ďar a až potom komunista, alebo demokrat/tak je!/Maďari chcú
nás Slovákov sradiť tak, ako predtým. Žiadame preto Slovenskú
národnú radu, resp. Predsedníctvo, aby urobilo kroky za hranica-
mi.


-11-

Člen Rady Folta: Pripojujem sa k priateľovi
Rakockému. U nás v Košiciach začínajú Maďari tak robiť, ako
to bolo v roku 1938. Začínajú verejne provokovať po uliciach.
Žiadame, aby dnes na Slovensku a špeciálne na obsadených kra-
joch v prvom rade sa riešila otázka Maďarov a až potom sa na-
plňovaly väzenia slovenskými zradcami.

Dr. Lettrich: Prv než pristúpime k hlasovaniu,
dávam slovo pánu povereníkovi Dr. Husákovi, aby poskytol infor-
mácie slávnej Slovenskej národnej rade v otázke sťahovania Ma-
ďarov a Nemcov z nášho územia a potom, aké stanovisko Predsed-
níctvo zaujíma k veci presídlovania Slovákov.

Dr. Husák: Vážení! Bohužiaľ nemohol som byť pri
celej diskuzii, ale mám dojem, že diskuzia nesúvisí s návrhom,
ktorý tu je, o podporu bezprístrešným. Ale keď ma pán predse-
da vyzval, názor Predsedníctva SNR je taký: podľa dohody so-
vietsko-maďrskej o prímerí musí opustiť celý štátny aparát
maďarský, ktorý prišiel na naše územie po roku 1938 Slovensko,
resp. Československo. To je jedna línia, po ktorej Maďari naše
územie opúšťajú a budú opúšťať.

Druhá línia je čisto politická: všetci, ktorí sa
previnili proti republike, proti demokratickému princípu, organi-
zovaní boli v nyulassiovských alebo ostatných organizáciách,
budú alebo trestne právne stíhaní, zistení a súdení, alebo menší
delikventi mimo nášho územia poslaní. Ostatných občanov Maďa-
rov len preto, že sú maďarskej národnosti, ak nemajú na svedomí
žiaden trestný čin proti národu alebo proti politickému systé-
mu, sa dotýkať nemôžeme a ani nechceme. To je momentálny stav.
Ovšem, že i Ústredná vláda, i Slovenská národná rada má na mysli
a pripravuje veľkorysé presťahovanie obyvateľstva maďarského
zo Slovenska a roztratených Slovákov z Maďarska nazpäť. Takúto
akciu nemožno dnes počať-nemožno z dôvodov medzinárodných-
svojvoľne a kedykoľvek, potrebné je dohovoriť ju s inými štát-
mi. Predsedníctvo SNR požiadalo ústrednú vládu, aby započala
rokovanie o tomto veľkorysom presťahovaní a u nás sa robia
technické a duševné prípravy /sbieranie materiálu a pod. rozu-
miem pod duševnou prípravou/. Akonáhle bude medzinárodne vec
dohodnutá alebo prijatá, hneď sa s touto akciou započne.


- 12 -

Snáď sa mnohým zdá, že sú doterajšie opatre-
nia nedostatočné, alebo polovičaté. Do istej miery je to pravda.
Zaviňuje to nedostatok síl, s ktorými disponujeme. Celé naše za-
brané územie je vojensky takmer neobsadené. Posádky čs. armády
budú veľmi skoro po celom našom pohraničí osadené a tým sa po-
cit bezpečnosti tohto územia upevní a naše štátne orgány budú
tým môcť pokračovať energickejšie a urýchlenejšie. Nedá sa všet-
ko robiť tak, ako by sme si to momentálne želali, musíme rešpek-
tovať mnoho interesov, nič nás však nebráni proti tomu, aby sme
po politickej línii proti zradcom a fašistom zakročili veľmi
ostro,

Na druhej strane prichádzajú sťažností, že zo
slovenskej strany je postup vyslovene šovinistický, že mnohé
orgány naše sa chovajú úplne okupantsky, že ľudí terorizujú

len pre ich reč. To, myslím, že SNR bude so mnou súhlasiť, nebo-
lo by želateľné, ani s našej strany, lebo í cudzina sa veľmi
bodlivo díva, ako si naše otázky vyriešíme.

Toľko na informáciu s tým dodatkom, že Pred-
sedníctvo SNR považuje meritorné vyriešenie tejto otázky za
jednu z najdôležitejších otázok vnútornej výstavby a prestav-
by Slovenska,

Dr. Lottrich: Ďakujem p. povereníkovi Dr. Husá-
kovi a tým pokladám rozpravu za skončenú.

Dr. Boharka: Vážení ! Navrhujem, aby návrh naria-
denia ako bol prednesený bol prijatý z tej príčiny, že pokiaľ
ide o toto nariadenie, týka sa ono len obyvateľstva, ktoré bolo
zbavené príbytkov vojnou. Ale, nikde nieje povedané, že je to
obmedzené len na toto obyvateľstvo. Keď budú také prípady, ako
bol spomínaný práve s pravou, v dohode so sociálnou starostli-
vosťou možno bude toto obyvateľstvo ubytovať.

Preto myslím, že ani po formálnej stránke ne-
treba nič meniť. Pretože tuná ide v prvom rade o sociálnu o-
tázku, Povereníctvo pre sociálnu starostlivosť má možnosť navrh-
núť, kde potreba najviac zákroku vyžaduje. Námietkou, že sa treba
postarať predovšetkým o obce v Trebišove, práva z tohto sa vy-
chádzalo. Do týchto obcí treba predovšetkým tieto baráky a


- 13 -

obyvateľstvo ubytovať v ních predovšetkým preto, že ide o
rolnícke obyvateľstvo, ktoré je povahou svojej prave viazané
na tú určitú oblasť, i keď zničenú. Táto osnova, právo toho pre-
díde. Preto navrhujem, aby nariadenie o prechodnom ubytovaní
osvojila, si SNR tak, ako bolo Predsedníctvom navrhnuté a bez
zmien ho schválila.

K otázke Maďarov myslím, že tak ďaleko s vlast-
nou osnovou nesúvisí a som tej mienky, že by bolo dobre uvažo-
vať o tom, aby to obyvateľstvo, najmä ktoré sa previnilo poli-
ticky, skoncentrovať a použiť na rekonštrukčné, práce, z ktorých
vlastne toto opatrenie sleduje prvú etapu.

Ináč navrhujem, aby toto nariadenie bolo bez
zmeny schválené.

Dr. Lettrich: Prosím pána člena Rady Devočku,
aby sa osvedčil v tom zmysle, čí po vyjasnení, ktorého sa mu
dostalo so strany p. členov Rady Dr. Kvetku a Kazúra, pridŕža
sa svojho pozmeňovacieho, poťažne doplňujúceho návrhu v tom
smysle, že sa. investície na znovuvýstavbu týkajú aj takých
obyvateľov, ktorí boli v dôsledku vojenských udalostí nútení
opustiť svoje obce,

Devečka: Netrvám na ňom, keď sa tu prakticky
bude uskutočňovať tak, ako pán referent spomímal.

Dr. Lettrich: Počuli ste návrh pán referenta,
aby bolo nariadenie v tom smysle prijaté, ako bolo prečítané.
Kto je za prijatie nariadenia v tom smysle, nech zdvihne ruku.
Konštatujem jednomyselnosť a vyhlasujem osnovu za nariadenie
SNR. -Pánu členovi Rady Dr. Zibrinovi dovoľujem si uviesť, že
Predsedníctvo SNR má v programe pri rokovaniach s vládou re-
publiky aj otázku presídlovania našich menšín. V dôsledku to-
ho dúfam, že nemusíme o veci hlasovať /nakoľko podal návrh, aby
sa Predsedníctvu uložilo, aby s vládou republiky riešilo otázku
presídlovania Nemcov a Maďarov. /

Dr. Zibrin: Nemôžem súhlasiť, slávne Slovenská
národná rada, ponováč aj po vysvetlení Dr. Husáka podržujem
svoj iniciatívny návrh, tým viac, že veľká väčšina so mnou sú-
hlasila a ďalej súhlasím s pánom Dr. Husákom, že najmä úbohého


- 14 -

robotníka Maďara vyháňať nemáme, že ide len o maďarských fa-
šistov, a t je žiaľbohu veľká väčšina Maďarov na našom území.
Preto trvám na svojom návrhu, lebo takým spôsobom naše Pred-

sedníctvo nebude mať len úkol, ale aj povinnosť o tejto veci
jednať.

Doteraz videli sme, že len jedna čiastka Maďarov
išla von, naproti tomu videli sme žalostný obraz čistej provo-
kácie: maďarské plakáty v Košiciach, ale aj na južných krajoch
Slovenska, videli sme ztýraných našich slovenských ľudí, a na-
šich ľudí-Slovákov, ktorí strácajú vieru, lebo naše ruky sú
slabšie ako teror Maďarov. Preto, neráčte sa hnevať, pán predse-
da, trvám na svojom návrhu.

Dr. Lettrich: Počuli ste návrh Dr. Zibrina, aby sa
uložilo Predsedníctvu SNR, aby s vládou republiky vyriešilo
otázku presídlenia Maďarov a Nemcov. Kto je za prijatie návrhu?
Konštatujem, že návrh je jednomyseľne prijatý.

Pristupujem k piatemu bodu programu: Nariadeniu
SSR o zriadení expozitúr Úradu Predsedníctva SNR a povereníc-
tiev SNR. Referuje p. podpredseda Dr. Bolluš:

Slávna Slovenská národná rada!

/Prečítal dôvodovú zprávu a nariadenie pripoje-
né k zápisnici. / Navrhujem, aby toto nariadenie bolo bez zmien
prijaté.

Dr. Lettrich: Slávna Slovenská národná rada Po-
čuli ste znenie návrhu nariadenia SNR. Prosím, kto má k tejto
osnove pripomienky, alebo návrh, nech sa láskavo prihlási k
slovu. Nakoľko prihlásených niet, dávam o návrhu hlasovať. Kto
je za prijatie tohto návrhu?-Konštatujem jednohlasnosť a vy-
hlasujem návrh za nariadenie SNR.

Pristupujeme k šiestemu bodu nášho programu
k prerokovaniu osnovy nariadenia SNR o zmene a doplnení nie-
ktorých ustanovení o advokátoch. Prosím pána povereníka Dr.
Štefánika, aby sa ujal slova.

Dr. Štefánik: / Prečítal dôvodovú zprávu a text
nariadenia, pripojený k zápisnici. / Slávna Slovenská národná
rada! Z týchto uvedených dôvodov navrhujem, ráčte láskavo


- 15 -

osnovu prijať.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi Dr. Šte-
fánikovi za prednesený návrh a nakoľko sa nikto nehlási o
slovo, pristúpime k hlasovaniu: Kto je za prijatie osnovy na-
riadenia tak, ako bola pánom referentom prednesená, nech zdvih-
ne ruku. Konštatujem jednomyseľnosť a vyhlasujem osnovu za na-
riadenie SNR.

Pristúpime k siedmemu bodu nášho programu-k
prerokovaniu otázky nariadenia SNR o úprave služobného pome-
ru štátnych a verejných zamestnancov. Túto otázku pôvodne mal
zreferovať pán podpredseda a povereník pre vnútro Dr. Husák, poto
potom p. podpredseda Dr. Belluš, ale nakoľko sa medzičasom do-
stanovil pán podpredseda Dr. Husák, prosím ho, aby sa ujal láska-
ve slova.

Dr. Husák: Slávna Slovenská národná rada ! Toto
nariadenie je mierne obsiahle. Neviem, či ho páni členovia čí-
tali, či ho mám iba komentovať, alebo celé čítať. /Výkriky: nemá-
me ho !/

Dr. Dettrich: Prosím pána Dr. Martinoviča, aby
zisti, ktorému z členov nebol návrh rozdelený,

Dr. Husák: Ja ho prečítam. /prečítanie nariade-
nia, pripojeného k zápisnici/.

Vážení pánovia! Už v Banskej Bystrici sa mno-
ho o tom hovorilo, ako upraviť otázky štátnych zamestnancov čo
do ich spoľahlivosti, jednak čo do rôznych krívd, ktoré sa stály
buď v smysle priaznivom fašistickým príslušníkom, alebo nepriaz-
nivom ľuďom demokratického názoru. Prichádza mnoho ľudí, ukriv-
dených pre svoje presvedčenie, finančne poškodených, na druhej
strane je množstvo karieristov, ktorí dosiahli enormné kariery.
Toto nariadenie rieši otázku zamestnancov nemeckej a maďarskej
príslušnosti. Tu je rozhodnuté paušálne: prepúšťajú sa všetci
a dodatočne prijatí môžu byť tí, u ktorých sa hodnoverne doká-;
že ich protifašistická činnosť a demokratické smýšľanie a me-
novite konanie. Túto zásadu považovali sme za správnu, lebo
štátny aparát, ktorý by nebol dostatočne preverený, zas v chví-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP