Sobota 26. května 1945

Zápisnica
zo zasadnutia pléna SNR zo dňa 26. mája 1945.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zasadanie zahájil preds. Dr. Lettrich slovami:

Slávna Slovenská národná rada! Na dnešnom zasadnutí pléna je sľub
nových členov SNR a to pánov: Frant. Bajtoša, Ondreja Devečku a pána
Ondruša. Prosím p. prednostu Dr. Martinoviča, aby láskavé prečítal for-
mulu sľubu a aby páni členovia, ktorí majú sľub složiť, prišli pred
lavicu pána predsedu Šmidkeho.

Dr. Martinovič /predčítava formulu sľubu/. Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že ako člen SNR budem verný odkazu nášho národného povsta-
nia, budem verný a poslušný ČSR, jej vláde a Slov. národnej rade, budem
zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomite a nestran-
ne svoje úradné povinnosti a úradné tajomstvo neprezradím, budem vo
všetkom konaní dbať len prospech štátu a národa. /Sľubujúci opakovali
formu sľubu. /

Dr. Lettrich: Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia je osno-
va nariadenia SNR, ktorým sa menia niektoré predpisy o menovaní a pen-
zionovaní profesorov vysokých škôl,

Prosím pána podpredsedu a povereníka pre školstvo Novomeského,
aby ako referent ujal sa slova

Novomeský: Vážení pánovia ! Opätovne predkladá Predsedníctvo
SNR plénu NR niekoľko osnov z odboru školského. Je to predovšetkým
návrh na vydanie prehlásenia, ktorým sa zrušujú menovania vysokoškol-
ských profesorov podľa fašistického zákona č. 14 z 23. januára t. r, i
zákon samotný a zrušujú sa tiež všetky opatrenia proti vysokoškolským
profesorom, ktoré fašistický režim urobil po 29. auguste 1944 z poli-
tických príčin. Ako známe, podľa zák. č. 14 z 23. 1. 1945 menovaní boli,
za univ. profesorov z politických príčin zväčša politickí exponenti
fašizmu, ako napr. Stan. Mečiar, Frant. Hrušovský, Bor. Žatko a iba na
okrášlenie tohoto druhu menované tiež niektoré iné osobnosti. Tieto me-


- 2 -

novania podľa názoru Povereníctva pre školstvo a osvetu a

Predsedníctva SNR nemožno uznať z dvoch príčin.

1/ nemožno priznať všetkým osobám menovaným na podkla-
de spomínaného zákona hodnosť univerzitných profesorov preto,
že ich vedecká kvalifikácia je nedostatočná, poťažne odborne
neshodnotená,

2/ nemožno priznať pôsobnosť zákonu, ktorý prakticky
suspenduje právo a povinnosť vysokoškolských profesorov posú-
diť vedecké kvality nového profesora preto, že by sme tým ohro-

zily záruku vedeckosti vysokoškolských profesorov i samotnú
úroveň vysokých škôl.

Tie osobnosti, ktoré boly menované súčasne s politickými
exponentmi f a š i m u univerzite nanútenými nemajú

touto osnovou zamedzenú cestu na katedru, keď sú v nich splnené
náležitosti predpísané pre vysokoškolských profesorov.

Predsedníctvo SNR navrhuje ešte dodatočne, aby čo naria-
denia sa pojalo i zrušenie disciplinárnych administratívnych a
iných opatrení uskutočnených proti vysokoškolským profesorom
po 29. auguste 1944 z politických príčin, čo v osnove pred Vami
ležiacej nie je, tak že by definitívna predloha vyzerala takto:
"Nariadenie Slovenskej národnej rady o niektorých pome-
roch vysokoškolských profesorov, docentov a asistentov. Slo-
venská národná rada usniesla sa na tomto nariadení: / nariade-
nie pripojené k zápisnici. / O zmene viď poznámku na konci zápis-
nice, / - Prosím slávnu Slovenskú národnú radu, aby túto osnovu
nariadenia si osvojila.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za prednesený
referát. Otváram rozpravu o prednesenej osnove. Kto sa hlási
k slovu? - Pretože sa nikto nehlási k slovu, pristúpime k hla-
sovaniu, Kto je za prijatie tejto osnovy tak, ako bolo pánom
referentom prednesená? Konštatujem jednohlasnosť. Vyhlasujem
osnovu za nariadenie SNR.

Ďalším bodom programu je prerokovanie osnovy nariadenia
SNR o zmocnení povereníka SNR pre financie k zadováženiu prostried-
kov na rekonštrukciu hospodárskeho života.


- 3 -

Prosím pána referenta povereníka-Tvarožka aby sa ujal
slova.

Tvarožek /prečítal dôvodovú zprávu a text osnovy -
obe priložené k zápisnici/.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za referát. Pri-
kročíme k rozprave o prednesenej osnove. Kto sa hlási k slo-
vu ? Pretože sa nikto nahlási, prikročíme k hlasovaniu.

Kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako bola pá-
nom referentom prečítaná, nech zdvihne ruku. Konštatujem jedno-
myseľnosť. Tým vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR.

Ďalším bodom programu je prerokovanie osnovy nariade-
nia Slovenskej národnej rady o príspevky štátu na výdavky, spo-
jené s repatriáciou. Prosím pána povereníka Dr. Ivana Horvátha,
aby sa ujal slova.

Dr. Horváth: /prečítal dôvodovú zprávu a text nariade-
nia, pripojené k zápisnici. /

K dôvodovej zpráve poznamenávam, že celkom nemožno zis-
tiť vopred počet osôb, ktorých sa repatriácia týka preto ne-
možno vyrátať potreby na výlohy, s repatriáciou spojené. U nás
sa poskytujú prostriedky len na najnutnejšie výlohy*

Text nariadenia je tento. /priložený/.

Prosím preto, aby táto osnova bola odhlasovaná tak, ako

je navrhnuté a

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi a prikročíme
k rozprave o prednesenej osnove. Kto sa hlási o slovo ?

Pán člen rady Jeleň: Slávna Slovenská národná rada!
Táto otázka repatriantov je staršieho dáta. My, ktorí sme na
východe vieme, že s koncentračných táborov z Poľska mnohé
stovky ľudí prechádzalo, ktorým sme poskytovali z prostied-
kov finančných, ktoré maly k dispozícii. Okresné národné vý-
bory až 5. 000. - korún na osobu. Uisťovali nás, že to bude kry-
té z finančných prostriedkov UNRRY. Konkrétne: len okres poprad-
ský vydal 3/4 milióna na tento účel a nevieme, či to bude kry-
té. Prosíme informáciu o tejto veci. Ďalej tzv. "záchytné sta-
nice repatriantov": U nás sú dve. V okrese je denne 300-300
ľudí /v Tatranskej Lomnici, ktorá stanica je väčšieho rozsahu/.
Tam to tiež treba financovať. Sľubované bolo, že to bude 2


- 4 -

prostriedkov UNRRY.

Dr. Lettrich: Ďakujem. Kto sa ďalej hlási o slovo?

Pán člen Rady Devčka: "Pripojujem sa ku slovám pána
kolegu Jeleňa. Nielen, že nevieme kto nám uhradí preddavky, ktoré
sme dali pre týchto repatriantov, ale máme nesmierne ťažkosti
so zásobovaním. My sme úplne vyčerpaní a tu sú svorky ľudí, kto-
rých treba živiť každodenne. Upravili sme ich na Povereníctvo
pre sociálnu starostlivosť, Z nášho okresu sme nedali také
veľké peniaze, ako uvádza pán kolega Jeleň, to je maličkosť
čo sme my dali, a som presvedčený, že nám to bude uhradené, Bo-
lo povedané, že tu je peňazí toľko, že sa ani nespotrebujú. O
túto repatriáciu mala sa starať Ústredná vláda, potom Národná
rada a že sú tu verejné peniaze v Londýne u Repatriačného úra-
du, na čele ktorého stojí bývalý pán minister Bečka. Upozorňu-
jem na zásobovacie ťažkosti, nie sme v stave ďalej repatriantov
z našich prostriedkov zásobovať.

Prosím, aby Povereníctvo pre sociálnu starostlivosť
vzalo si toto na starosť.

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k slovu ? Pán Dr. Turzo.

Dr. Turzo: Slávna Slovenská národná rada! Otázka re-

patriantov je vec veľmi bolestná. Jednak ide o poskytnutie
pomoci tým, ktorí si ju skutočne zaslúžiaca druhej strane sú
prípady, že sa táto pomoc zneužíva, mnoho ľudí pod titulom
repatriácie vzalo niekoľko paňažitých podpôr a nevieme, či je
to slučiteľné a našimi záujmami, a či je vôbec našou povinnos-
ťou podporovať cudzích štátnych príslušníkov, potOm kto je re-
patriant a akým spôsobom sa bude vykonávať táto podpora. Malo
by byť vydané usnesenie, aby Povereníctvu pre sociálnu sta -
rostlivosť malo isté smernice, na ktoré by sa mohlo odvolávať,,

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k, slovu? Pretože nik-
to viac sa nehlási, prosím pána referenta, aby sa ujal slova,

Dr. Horváth: Páni členovia rady sa odvolávajú na to, že
to má byť z prostriedkov UNRRY. Otázka UNNRY dotýka sa aj iných
oborov. Tým sa zaoberať nemôžeme. Je pravda, že UNRRA má dodať
určité množstvo tovaru; tento tovar čiastočne je na ceste,
čiastočne bude dodaný, nie je známe jeho množstvo. Toto je
otázka vyúčtovania v budúcnosti, dnes nemožno Žiadať peniaze,


- 5 -

ktoré tu na Slovensku nie sú. Ide o to, aby sme už teraz mali
prostriedky na repatriáciu. Zásadne UNRRA nahradí tieto peniaze
- kedy a ako - to ťažko povedať.

Druhý dotaz pána Dovečku. Tieto ťažkosti so zásobova-
ním sú všade. Súvisia s otázkou dopravy. Nakoľko je ešte do -
dostatočné, je samozrejmé, že sa miestami vyskytujú ťažkosti. Re-
patriantom musíme tiež poskytnúť nakoľko možno v rámci okresu
pomoc. Akonáhle doprava sa pohne, je nádej, že tieto ťažkosti
sa odstránia a prestane to byť otázkou. Na dotaz, že sa má o to
starať Ústredná vláda, poťažne Repatriačný úrad treba podotknúť,
že tento úrad nejestvuje, ale jeho funkciu prevzalo Minister-
stvo sociálnej starostlivosti v Prahe, poťažne Povereníctva,
pre sociálnu starostlivosť v Bratislave. Ohľadom prevzatia tej-

to agendy je už dohoda. Dľa nej majú byť všetky potreby do
31. mája hradené Minist. soc. starostlivosti v Prahe a od 1. júna
ďalšie úhrady musí poskytovať Slovenská národná rada. Zálohy
poskytované Okresnými národnými výbormi budú vyúčtované. Na
východné Slovensko bol už vyslaný revízor, na západné Slovensko
tiež, teraz išiel, potom hneď tieto sumy nahradíme.

Musíme súhlasiť s námietkami Dr. Turzu, že pri pre-
vádzaní repatriácie niektoré osoby dostanú podporu 2-3 razy.
Hľadíme, aby sa tomu zamedzilo. Zaviedli sme nový spôsob potvr-
dzovania podpôr a myslím, že tým sa tomu vyhneme, ale úplne zame-
dziť to nie je možné v dnešných dobách.

Otázky a smernice kto je repatriant sú už vypraco-
né a dodávajú sa rôznym záchytným staniciam; vypracované sú
podľa medzinárodnej dohody a podľa dohody s Ministerstvom so-
ciálnej pečlivosti v Prahe.

Dr. Lettrich: Ďakujem za prejav. Kto je za prijatie
osnovy, ako bola pánon referentom prednesená? Konštatujem jedno-
myseľnosť a vyhlasujem túto osnovu za nariadenie Slovenskej ná-
rodnej rady.

Prikročujeme k šiestemu bodu nášho programu - prero-
kovaniu osnovy nariadenia SNR o poštátnení majetkov pri školách
poštátnených nariadením č. .....Sb. n. SNR.

Prosím pána podpredsedu a povereníka pre školstvo.


- 6 -

Novomeského, aby sa ako referent ujal láskave slova.

Novomeský: Slávna Slovenská národná rada ! Po
zrelých úvahách a po dlhších rokovaniach so zainteresovanými
stranami predkladá Vám Predsedníctvo SNR osnovu nariadenia o
poštátnení školského majetku.

Nariadenie o poštátnení školského majetku kráča v ton
istom smere a duchu ako nariadenie Slovenskej národnej rady

č. 5 Sb. n. SNR zo dňa 6. septembra 1944. Ním poštátňujú sa všetky
nehnuteľnosti a hnuteľnosti škôl poštátnených nariadením o po-
štátnení školského majetku.

V minulosti boly vlastníkmi a udržiavateľnú prevážnej
väčšiny škôl politické obce a cirkvi, v celkom nepatrnej miere
iné spoločnosti a jednotlivci. Toto vlastníctvo bolo len formál-

ne, v skutočnosti prispieval štát na stavby, zariadenie a vecné
vydržiavanie týchto škôl po 60 až 70 % všetkých nákladov. Podľa
navrhovaného nariadenia preberá štát do svojho vlastníctva
všetky školské majetky a stáva sa výhradným udržiavateľom školy,
Výhody takéhoto stavu sú viaceré:

1/ Odstraňuje sa nejednotnosť vo vybavení škôl, V mi-
nulosti bol stav školskej budovy, jej zariadenia, stav školských
pomôcok, knižníc vždy veľmi závislý od udržiavateľa. Bohaté obce
a cirkvi maly školy vybavené pomerne dobre, chudobné zle. Pritom
všetkom záviselo vybavenie často i od subjektívnych činiteľov.
názorov a vôle predstaviteľov dotyčných udržiavateľov. Riaditeľ
školy musel často svádzať celé boje s udržiavateľom, kým dostane
škola najnutnejšie potreby. Týmto nariadením dostáva sa všetkým
školám rovnaká podpora a odstraňuje sa nespravodlivosť voči
chudobným školám a krajom,

2/ Udržiavanie škôl štátom umožňuje jednotné a racio-
nálne plánovanie všetkých vecných potrieb škôl; umožňuje sa vy-
pracovanie a prevedenie jednotných typov školských stavieb, vy-
hovujúcich dokonalo hygienickým a pedagogickým požiadavkám sú-
časnej doby. Tak sa odstráni dnešný stav, kedy udržiavateľ stavia,
budovy, ktoré nijako nezodpovedajú potrebám školy. Podobná nápra-
va nastane i v školskom zariadení /lavice, stoly, tabule atď. / a
pri učebných pomôckach. Štátna školská správa, ako jediný zaopatro-
vateľ škôl, bude mať vždy nežnosť aby zasiahla do výroby a pre-
daja všetkých školských potrieb a zabránila tak v minulosti zná-
mu špekuláciu.


- 7 -

Poštátneniu školského majetku uvedie sa do súhlasu
s plánovaním vnútorného obsahu výchovy i plánovania materiál-
nych školských potrieb v záujme zlepšenia výchovy školy v
prospech celej spoločnosti o štátu. Poštátnenie školského ma-
jetku je nutným znakom štátnej školy.

Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 26. mája
1945 o poštátnení majetku pri školách poštátnených nariadením
Slovenskej národnej rady č. 34/1943 Sb. n. SNR.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariade-
ní:

§ 1.

Majetok fyzických a právnických osôb, ktorý
školským cieľom a ubytovaniu učiteľských síl a iných školských
zamestnancov, prechádza na štát.

§ 2.

Nehnuteľný; majetok, ktorý len čiastočne slúži školským
účelom a ubytovaniu učiteľských síl a iných školských zamest-
nancov, patrí štátu a doterajšiemu subjektu v pomere, v akom
slúži školským účelom a inej potrebe.

§ 3.

/1/ Pre posúdenie toho, čo patrí k poštátnenému ma-
jetku podľa § 1, smerodajný je skutočný stav určenia alebo
užívania majetku v deň účinnosti tohto nariadenia.

/2/ Za poštátnený platí aj taký majetok, ktorý bol po
1. septembri 1938 odňatý svojmu školskému účelu alebo užívaniu
a/ bez právneho základu opatrením hocikoho,
b/ na obsadených územiach cudzou vládnou mocou,
c/ podľa osobitných prepisov o Židoch.

§ 4.

Podrobnosti o tom, čo sa rozumie pod majetkom, slúžia-
cim školským účelom podľa § 1, určí Povereníctvo Slovenskej
národnej rady pre školstvo a osvetu vyhláškou.

§ 5.

Budovy, v ktorých boly dočasne alebo núdzovo umiestené


- 8 -

školské objekty, zostávajú i naďalej vo vlastníctve doterajšie-
ho majiteľa, ktorý je však povinný dať ich do nájmu za nájom-
né štátu na školské účely na dobu najviac 10 rokov od plat -
nosti tohto nariadenia.

§ 6.

Za poštátnený majetok poskytne štát náhradu, ktorú
upraví osobitné nariadenie.

§ 7.

/1/ Poštátnenie majetku vykoná Povereníctvo Sloven-
skej národnej rady pre školstvo a osvetu správnym pokračovaním
podľa vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. o n. a rozhodne o ňom

výmerom. 1

/2/ Výmer Povereníctva Slovenskej národnej rady pre
školstvo a osvetu vykoná sa politickou exekúciou a je listi-
nou spôsobilou na vklad do pozemkových kníh.

§8.

/1/ Pomery uvedené v § 2 možno slikvidovať smluvou,

poradom práva alebo výnimočne vyvlastnením časti druhej strany.
/2/ Vyvlastňovacie pokračovanie vykoná sa podľa zák.

čl. XLI/1881.

§ 9.

Toto nariadenie vykoná Povereníctvo Slovenskej národ-
nej rady pre školstvo a osvetu s Povereníctvom Slovenskej ná-

rodnej rady pre pravosúdie.
K jednotlivým ustanoveniam nariadenie treba uviesť:

Ad § 1.:

Prednostom poštátnenia je majetok každého subjektu bez
ohľadu na to, či ide o subjekt práva verejného alebo súkromného,
osobu fyzickú, korporáciu alebo základinu.

Pod názvom majetku zahrňujú sa okrem vlastníctva aj
iné majetkové práva, najmä rozličné práva, užívacie, dôchodkové i
atď.

Vymedzenie hmotného predmetu poštátnenia pomocou jeho
účelového určenia je dosť všeobecné, ale už doterajšie právne
normy a prax používajú toto označenie na vymedzenie tejto (nečitateľné) ma-


- 9 -

jetkovej podstaty, a preto pri praktickom aplikovaní pojmu
nezviknú väčšie ťažkosti, Za majetok venovaný školským účelom,
bude sa považovať všetko, čo aj dosiaľ slúžilo alebo slúži
riadnej prevádzke školy po stránke vyučovacej /učebné a skú-
šobné miestnosti, šatne, telocvične, ihriská, školské dvory, ria-
denie učební, sbierok, knižníc, laboratórií, školských dielní
atď. / administratívnej /miestností a zariadenie riaditeľní,
učiteľských sborov /technicko - správnej /školnícke alebo do-
movnícke byty, umývarne, šatne atď. /

Predmetom poštátnenia sú aj miestnosti určené na uby-
tovanie všetkého učiteľského personálu, naproti tomu nepoštátňu-
jú sa majetky, ktoré boly v inom naturálnom užívaní učiteľov, naj-
mä poľnosti,

Všetok školský majetok prechádza na štát v deň účinnos-

ti nariadenia ex logo, a to bez ohľadu na to, či ide o práva

vlastnícke alebo iné.

Ad. § 2.:

Poštátnené nehnuteľné majetkové podstaty sú v niekto-
rých prípadoch len čiastočné užívané na Školské ciele, najmä pri
cirkevných školách, kde vlastníci /cirkevné obce, rehole, klášto-
ry, kongregácie/, užívaly takýto majetok niekedy v oddelených,
inokedy v neoddelených, čiastkach aj pre neškolské účely. Napr.

budovy, v ktorých boly byty rehoľníkov alebo kancelárie a dielne,
ktoré so školou nemaly nič spoločného a pod..

Také majetkové celky obyčajne riešime -

tak, aby pri poštátnení mohly vzniknúť oddelené celky pre školy,
preto predpis § 2. zriaďuje k ním spoluvlastnícke právo resp.
spoločenstvo iných práv v potrebnom rozsahu. Aj tieto pomery
vznikajú už ex lege v deň účinnosti nariadenia. Pritom vychádza
sa z predpokladu, že tento pomer časom sa zlikviduje dobrovoľnou
dohodou, prípadne vyvlastnením podľa § 7.

Školská správa pri objektoch, ktoré boly používané aj ku
kultúrnym alebo cirkevne kultúrnym účelom aj v budúcnosti s ocho-
tou vyjde v ústrety cirkvám v prípadoch, kde tieto budovy budú
potrebovať pre takéto ciele a kde o ich prepožičanie na čas, ale
bo k trvalejšej potrebe.


- 10 - 

Ad § 3:

Pri konkrétnom ustálení rozsahu a stavu majetku, kto-
rý sa pri jednotlivých školách poštátni, vzniknú isté ťažkosti
pri zisťovaní toho, čo patrí v smysle § 1. a § 2. ku školské-
mu majetku v dobo poštátnenia, lebo pri súkromných udržiava-
teloch a majiteľoch škôl bolo zvykom, že často menili účelové
určenie svojho majetku a majetku venovanému pôvodne školskému
účelu, priznávali časom inú funkciu, nahradiac tu inou majetkovou

podstatou, aby nevznikly ťažkosti pri konkrétnom zistení škol-
ského majetku, predpisuje § 4., ako prvoradé kritérium, skutoč-
ný stav jeho určenia v čase poštátnenie. 

Nakoľko však určenie nemusí byť vždy jasné a nepo-
chybné treba ešte viac brať ohľad na fakticitu a preto kde by
kritérium účelového určenia nestačilo, treba použití kritéria
faktického užívania určitého majetku v čase poštátnenia. Preto
za poštátnený bude platiť aj taký majetok, pri ktorom nebude

možno dokázať jeho účelové určenie, ak sa bez ohľadu na to v
čase poštátnenia užíva ako školský majetok. 

Druhý odsek § 3, počíta s prípadmi odňatia majetko-
vej podstaty jej školskému účelu. V dobe veľkých štátoprávnych

a politických zmien a reforiem školských, prevedených od roku
1938, došlo nielen ku bezprávnym, ale právnymi predpismi pre-

vedeným presunom v majetkových /nečitateľné/

účelom. Zákonodárstvo o Židoch a zakladateľstvo cudzích štátnych
nocí na odtrhnutom území vyradilo zo školského užívania mno-
ho majetku, ktorý pri obnovení židovských škôl a školstva na
oslobodených územiach musí byť vrátený svojmu pôvodnénu určeniu.

Ad § 4.:

Aby sa vyhlo očakávaný, a to zbytočným sporom, potrebné
je vyhláškou podrobnejšie rozviesť poštátneného majetku,
pravda, len v medziach ustanovení.

Ad § 5.:

Týmto § sa vylučujú z poštátnenia všetky majetky, ktoré
nemaly resp. nemajú účelové /určenia školského, čiže slúžily iba,
prechodne a výpomocne školským účelom.


- 11 -
Ad § 6.:

Ustanovenie, v súlade s politickým stanoviskom štát-
neho vedenia, ktoré v doterajšom zákonodarstve vyvlastnilo bez
náhrady alebo skonfiškovalo len majetok nepriateľov štátu, prizná-
va zásadne náhradu za poštátnený majetok, podrobnosti stanoví
osobitná náhradová norma. V nej bude vybavená aj otázka bremien,
viaznucich na poštátnených majetkoch.

Ad § 7.:

Poštátnenie školského majetku uskutočňuje sa týmto
nariadením ex logo, ale k jeho prevedeniu potrebné sú konkrétne
správne akty, ktoré vydá povereníctvo.

Pre spôsob vydania smerodajné sú zásady správneho pokra-
čovania, s tým rozdielom, že pokračovanie v I. inštancii sa vylu-
čuje.

Druhá strana má v tomto pokračovaní možnosť obrany svo-
jich záujmov len v obmedzenej miere. Nakoľko ide významné
právne nároky, priznáva sa jej súdna ochrana pred Najvyšším správ

nym súdom; pripustiť poradie práva znamenalo by znemožnenie rýchle-
ho prevedenia celej akcie, prípadne jej zmarenie vôbec.

Ad § 8.:

Ako bolo podotknuté už vyššie pri §-o 2 tam upravené
spoluvlastníctvo a iné spoločenské pomery budú spravidla len
dočasným pomerom medzi štátom a druhou stranou. Každá zo strán,

aby lepšie mohla splniť funkciu prikázanú svojmu majetkovému

podielu, bude usilovať osamostatniť školský majetok.

Uskutočnenie tejto normy predpokladá najužšiu spolu-
prácu všetkých zúčastnených povereníctiev a úradov. Najväčšia

časť ťarchy zostane, pravda, na Povereníctve pre školstvo a
osvetu, ktoré pri uskutočnení poštátnenia bude musieť riešiť
množstvo komplikovaných právnych a skutkových problémov a otá-
zok. Napriek týmto ťažkostiam, ktoré možno predvídať, otázka
poštátnenia je tak principiálnym postulátom v politickom progra-
me, ktorý slúži za základ budovania nového štátneho zriadenia,


- 12 -

že, aj v dnešných pomeroch, zaťažený nutnosťou riešiť mnohé na-
liehavé otázky, patrí medzi najnaliehavejšie problémy štátnopoli-
tické, ktoré čakajú na okamžité riešenie. Okrem toho je isté,
že plný úspech môže mať táto akcia len pri rýchlom a dôkladnom
riešení.

Vydanie náhradovej normy muselo byť oddelené od vyda-
nia normy o poštátnení majetku, lebo vyžiada si osobitnú spolu-
prácu rezortov.

konečné poštátnenie škôl bude dovŕšené normu o poštát-
není učiteľstva / § 2. nariadenia č. 5 Sb. n. SNR zo dňa 6. sep-
tembra 1944 /.

Potom prečítal text osnovy / priloženej k zápisnici / a
ďalej vysvetlenia k jednotlivým bodom.

Dr. Lettrich: Ďakujem za prednes a otváram rozpravu o
osnove.

Kto sa hlási k slovu ?

Pán senior Šenšel: Slávna Slovenská národná rada !
Patrím k tomu krídlu slov. evanjelickej verejnosti, ktorá na-
hliada potrebu poštátnenia školstva. Preto som neoponoval naria-
deniu o poštátnení školstva, naopak, prijal som ho s uspokojením
a hlasoval som zaň. Chápem to, že keď sa v školských veciach po-
vedalo A, musí sa povedať aj B. Je prirodzená vec, že Poverení-
ctvo pre školstvo predložilo dnešnú osnovu nariadenia. Ale keď
je to aj prirodzená vec, to neznamená, že osnova je vo všetkom
dobrá.

Veľká škoda, že sa Povereníctvo neopýtalo na mienku
doterajších majiteľov školských budov. Aspoň na mienku. Akcepto-
vať ju nebolo povinné,

Som presvedšený, že až niektoré povereníctvo bude chcieť uspo-
riadať niektoré veci holičov, že sa pravdepodobne opýtal na mien-
ku organizácie holičskej. Ešte väčšia chyba, že sme osnovu do-
stali pred otvorením zasadnutia. Veľmi pekne prosím slávne Pred-
sedníctvo, aby nám osnovy dodávalo skôr. Veď predsa takéto veci
treba preštudovať. Mňa na príklad včera večer začalo trápiť sve-
domie, keď som sa dodatočne dozvedel, keď som večer čítal odhla-


- 13 -

sované nariadenia, že sme na príklad pozbavili penzie vdovy
80-90 ročné len preto, že sú maďarskej alebo nemeckej národno-
sti. To síce nepatrí k veci, ale prepáčte, že ju spomínam.

Hovorím, že predloha osnovy ma neuspokojuje. Tu na

príklad § 2:

Vezmime konkrétny prípad: v Bratislave slovenský evanje-
lický cirkevný sbor má internát na Legionárskej ulici. Umiestnil
doň dve triedy evanjelickej školy. Podľa tohto §-u tie dve triedy
sa poštátnia a budova teraz bude mať dvoch majiteľov v pomere
2: 50* Dobre. Ale čo bude vtedy, keď sa zlomí kľúčka na hlavnom
vchode. Keď vypadne škridla zo strechy a štátny majetok bude na
prízemí ? To sú len maličkosti, chcem nimi ilustrovať nepraktic-
kosť tohto §-u. Ale tu je § 8, Ten hovorí:... / text nar. prilož/.
To znamená, že štát sa stane najprv majiteľova tých dvoch
izieb, ale neskoršie bude môcť ako spoluvlastník vyvlastniť celú
budovu. Že takéto ustanovenia nariadenia obsahujú veľké nebez-
pečenstvo pre doterajších majiteľov školských budov je evidentné.

Totižto na to pamätajme, že nie vždy Novomeský bude
povereníkom pre školstvo, preto neviem, či by nebolo lepšie,
aby sme tento 2-hý § nahradili takýmto ustanovením: " školský
majetok, ktorý len čiastočne slúži na školské ciele, na ubytova-
nie učiteľských síl - pánovia, poznám konské sily, ale učiteľské
sily, to mi nejde do hlavy - to sú učitelia.. teda na ubytovanie,
učiteľov zostane i naďalej doterajším majiteľom, ktorí však po-
vinní sú dať ho načas potreby štátu do nájmu na školské ciele.

K § 3: Konštatujem, že určenie mnohoráz protiví sa uží-
vaniu. Budovu mohli určiť za kantorský byť, ale dnes ju užíva
učiteľ po rozličných praktikách, ktoré sa dialy od roku 1896.
Nevieme, ako sa bude pokračovať v takých prípadoch, keď určenie
protiví sa užívaniu.

Nemôžem sa uspokojiť najmä s § 6/ prečíta ho /.
Veľmi ťažko sa môžeme uspokojiť s tým, aby sme majetok vyvlast-
nili a náhradu len neskoršie určili. Počuli sme od pána povere-
níka, že tuná sa určuje zásada. No, ale ja sa nazdám, že majetky
sa zásadami nevyplácajú. Ešte iná vec je tu: cirkevné sbory sú


- 14 -

ťažké peniaze dlžné na svoje školské budovy. Dlžoba zostáva,
majetok prechodí na štát. Z čoho budeme platiť úroky a anuity ?
Pochybujem, že by sa banka uspokojila so zásadným ubezpečením,
že to dakedy zaplatíme. Preto prosím, aby Slávna Slovenská ná-
rodná rada prijala moju prosbu, a naložila Povereníctvu pre
školstvo a osvetu, aby do 90 dní predložilo Slovenskej národnej
rade osnovu o poskytnutí náhrady za majetok, dnešným nariadením
poštátnený.

Druhá vec: Cirkevné obce postavily si školské budovy
aj nato, aby ich upotrebovaly na cirkevnonáboženské, administra-
tívne, kultúrne a spolkové ciele. Zákon nám nezabezpečuje, že
my budeme môcť ďalej užívať tieto budovy aj na tieto mimoškolské
ciele. Spokojní sme s enunciáciou pána povereníka, že poverení-
ctvo povolilo užívanie poštátnených budov na tieto ciele, lenže,
hovorím, čo bude vtedy, keď nebude taký konciliantný človek po-
vereníkom, ako je pán povereník Novomeský.

Ja teda v zásade prijímam predložený návrh, ale prosím,
aby boly aspoň tieto minimálne zmeny v ňom urobené, respektíve
aby sme aspoň uložili Povereníctvu, že nám do 90 dní predloží
tým 6-tym §-om avizovanú osnovu.

Ak by ste na žiaden pád nechceli prijať môj dodatočný
návrh, prosím, aby do 8 §-u bolo vsunuté, že " vo výnimočných
prípadoch ", 

Dr. Lettrich: Ďakujem p. sen. Šenšelovi. Ďalej sa hlá-
si pán povereník Tvarožek.

Tvarožek: Mal by som krátku pripomienku: 2 bod § 8.
Neviem, je to viac otázka pánov právnikov, ale v praxi som vy-.
vlastnenie dočasné nevidel. Snáď je tu myslené nútené odovzdanie
do užívania nemovitosti.

Dr. Lettrich: Ďakujem, ďalej sa hlási p.

Dr. Harčár: Slávna Slovenská národná rada! Pripojujem
sa k slovám pána seniora Šenšela, a stotožňujem sa vo všetkom i
s ním čo on predniesol. Len by som rád pripomenul niektoré veci:
chystané nariadenie, ktoré bolo prečítané, týka sa všetkých
kresťanských cirkví, keďže im odberá už posledné možnosti na


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP