Úterý 5. června 1945

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia pléna SNR konaného dňa 5. júna 1945.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zasadnutie zahájil predseda Dr. Lettrich slovami:

Slávna Slovenská národná rada !

Dovoľte, aby som otvoril toto zasadnutie pléna
SNR a aby sme mohli prikročiť k druhému bodu nášho pro-
gramu, to je rozprave o rokovaniach Predsedníctva SNR s
ústrednou vládou ČSR.

V zmysle smerníc, ktoré plénum SNR poskytlo a
vydalo Predsedníctvu SNR pre rokovania s vládou republiky,
odobralo sa Predsedníctvo SNR do Prahy v dňoch 31. mája,
1. a 2. -ho júna t. r. prerokovať niektoré zásadné štruktu-
rálne otázky nášho vnútropolitického živote.

Výsledkom týchto úspešných porád je dohoda, pu-
blikovaná v tlači i rozhlase a teda slávnej SNR iste dobre
známa.

Dovoľte mi, aby som z poverenia Predsedníctva
prečítal túto dohodu a predložil ju na schválenie slávnemu,
plénu SNR.

Dohoda znie:

Vláda Československej republiky a Predsedníctvo
Slovenskej národnej rady, vedené snahou uskutočniť zásady
vládneho programu vo veciach slovenských a usporiadať nie-

ktoré vnútropolitické problémy Republiky, na spoločných
poradách v Prahe v dňoch 31. mája a 1. júna 1945 takto sa
dohodly:

I.

Slovenská národná rada je nielen oprávnenou pred-

staviteľkou samobytného slovenského národa, ale i nositeľ-
kou štátnej /zákonodarnej, vládnej a výkonnej / moci na úze-
mí Slovenska.


- 2 -

II.

Až do ustanovenia provizórneho československého
zákonodarného sboru na celom území Československej repu-
bliky zákonodarnú moc v spoločných veciach vykonáva na
návrh československej vlády po dohode so Slovenskou ná-
rodnou radou prezident Republiky dekrétmi.

Za spoločné veci považujú sa zásadné celoštátne
hospodárske, sociálne, kultúrne a administratívno-poli-
tické záležitosti, menovite otázky:

1. ústava a štátna hranica,

2. zásadná úprava základných práv a slobôd ob-
čianskych,

3. zásadná úprava otázok vnútornej bezpečnosti,

4. národná obrana,

5. politický a hospodársky styk so zahraničím,
6. mena a zásadná úprava peňažníctva a poisťov-
níctva,

7. štátny rozpočet, záverečné účty, štátny dlh
a pôžičky, ako aj kontrola hospodárenia štátu,

8. colné, ako aj veci spotrebných daní a finanč-
ných monopolov, dane z hospodárskeho styku /daň z obratu

a prepychová daň/, priame dane, poplatky a regále /poštový,
mincový, loterný/,

9. štátne občianstvo, vysťahovalectvo a prisťa-
hovalectvo a cestovné pasy,

10. zásadná úprava školstva, výchovy a národnej
osvety,

11. železničná, cestná, vodná a vzdušná doprava,
pošty a telekomunikácie, ako aj spoločné veci rozhlasu,

12. Poštovej sporiteľne a šeková služba,

13. patenty, ochrana vzorkov a známok, miery a
váhy, vymeriavanie a mapovanie,

14. zásadné veci hospodárske, zásobovacie a vyži-


- 3 -

r

vovacie, finančnej potreby a zabezpečenie rovnakých pod-

mienok hospodárenia a podnikania,

15. štátne podniky, ústavy a zariadenia,

16. unifikácia práva, menovite občianského, ob-

chodného, zmenkového a šekového, trestného ako aj admini-
stratívneho a súdneho pokračovania, ďalej veci zásadnej

úpravy súdnej organizácie,

17. pragmatikálne a platové štátnych a verejných

zamestnancov,

18. sociálne poistenie a sociálna politika,
19. zásadná úprava verejného zdravotníctva,
20. ktoré sa majú na základe vzájomnej dohody

jednotne upraviť.

III.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predloží
plénu SNR návrh na splnomocnenie slovenských členov vlády
vo veciach celoštátneho zákonodarstva.

IV.

Slovenskej národnej rade prislúcha na Slovensku
zákonodarná moc vo všetkých otázkach, pokiaľ nie sú vyhra-
dené československému zákonodarnému sboru.

V.

Dekréty prezidenta Republiky, poťažne zákony, vy-
nesené československým zákonodárnym sborom, vykonáva - ak
nie je v nich iné ustanovené - vláda Republiky, čo sa na
Slovensku deje cestou sboru povereníkov Slovenskej národnej
rady, ktorý je vláde Republiky zodpovedný za ich prevedenie.

Vo všetkých personálnych otázkach na Slovensku je
príslušná Slovenská národná rada.

Povereníctva Slovenskej národnej rady sú na Slo-
vensku konečnou inštanciou administratívou okrem tých prí-
padov, ktoré budú vzájomnou dohodou vyhradené príslušnému


-4-

ministerstvu.

VI.

Slovenskej národnej rade prislúcha vládna a vý-
konná moc vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vyhradené
československej vláde.

VII.

Najvyššie súdne tribunály Republiky budú spo-
ločne pre územie celého štátu. Na ich čele budú dvaja
predsedovia prvý a druhý a z nich vždy jeden Slovák. Naj-
vyšší súd a najvyšší správny súd budú mať postačujúci
počet senátorov zo slovenských právnikov pre oblasť práva,
platného na Slovensku. Sídlo Najvyššieho správneho súdu
bude v Bratislave.

VIII.

Úprava finančného hospodárenia štátu i jed-
notlivých jeho územných celkov bude predmetom osobitnej
dohody medzi vládou Republiky a Slovenskou národnou radou,

Ráčili ste počuť text dohody, uzavretej medzi
Predsedníctvom SNR a vládou Republiky a myslím, že bude
účelné, aby sa o tejto závažnej otázke rozvinula rozprava.

Otváram túto rozpravu a prosím, aby sa páni čle-

novia hlásili o slovo. Ďalej prosím každého pána člena
Rady, ktorý sa mieni ujať slova, aby tak učinil z reč-
nišťa, ktoré tu je určené na tento cieľ.

Prosím, kto sa hlási k slovu?

Pretože sa nikto nehlási k slovu, prikročíme k
formálnemu hlasovaniu o tejto dohode.

Kto je za prijatie tejto dohody v tom znení, ako
bola čítaná, nech zdvihne ruku. Konštatujem, že je to
myseľné a vyhlasujem túto dohodu za schválenú plénom SNR.

Vzhľadom na to, že technických dôvodov nebolo

možno včas pripraviť text nariadenia o splnomocnení slov-


- 5 -

venských členov vlády republiky, prerušujem na 5 minút
toto rokovanie, kým dostaneme text. /Po niekoľkých mi-
nútach pokračoval Dr. Lettrich/:

Slávna Slovenská národná rada ! Pokračujeme v
rokovaní. Dovoľte, aby som prečítal návrh usnesenia SNR,
ktoré vypracovalo predsedníctvo SNR na dnešnom zasadnutí -
po splnomocnení slovenských členov čs. -vlády, na obstará-
vanie určitých otázok celoštátnych zákonodarnými aktami
prezidenta republiky.

Tento návrh znie:

" U s n e s e n i e

Slovenskej národnej rady zo dňa 5. júna 1945 o zmocnení
slovenských členov čs. vlády.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto

usnesení:

1. / Slovenskí členovia čs. vlády - ministri a
štátni tajomníci, - v smysle III. čl. dohody uzavretej
medzi Predsedníctvom SNR a čs. vládou dňa 2. VI. 1945 splno-
mocňujú sa vysloviť v mene a za Slovenskú národnú radu sú-
hlas s dekrétmi prezidenta republiky podľa II. článku ci-
tovanej dohody. Pri udeľovaní tohoto súhlasu musia byť
slovenskí členovia čs. vlády jednomyselní.

2. / Slovenskí členovia čs. vlády sú povinní

včas pokiaľ možno vždy vopred informovať Slovenskú národ-
nú radu o návrhoch dekrétu prezidenta republiky, ktoré ma-
jú byť vydané vo smysle bodu 1. tohoto usnesenia, vyžia-
dať si mienku SNR, ktorá je pre nich záväzná. SNR môže si
vyhradiť niektoré návrhy dekrétov k prejednaniu vo vlast-
nej právomoci.

3. / Toto splnomocnenie netýka sa takých celo-
štátnych otázok, ktoré sa vážne dotýkajú vnútropolitickej
štruktúry republiky, vybočujú zo zásad vládneho programu
vôbec a o slovenskej otázke zvlášť, a dotýkajú sa dohody
zo dňa 2. VI t. r. V pochybnostiach, či ide v konkrétnom


- 6 -

prípade o takúto otázku alebo nie, treba, si vyžiadať mienka
Predsedníctva SNR

4. / Toto splnomocnenie platí až do odvolania a má
byť dané na vedomie prezidentovi republiky, čs. vláde s všet-
kým slovenskom členom čs. vlády. "

Počuli ste návrh usnesenia. Otváram o ňom debatu.
Prosím, kto sa hlási k slovu ?

Pán podpredseda Dr. Husák - prosím,

Dr. Husák: Vážení páni ! Zvykli sme si v našich
zasadnutiach nejako mloky obchádzať otázky úpravy pomeru
českého a slovenského národa.

V Banskej Bystrici, hádam i v Košiciach žiadala to,
disciplína, aby sme zbytočne nehovorili o otázkach detailných.

SNR je zákonodarný sbor. V otázkach slovenských, po-
kiaľ nejde o celoštátne veci, má jediná zákonodarnú právomoc.
V otázkach celoštátnych, ktoré majú byť upravené dekrétom
prezidenta republiky, má SNR svoj súhlas vysloviť a tieto
dekréty sú iba vtedy platné, keď SNR svoj súhlas vysloví. Te-
da SNR je V tomto smere časťou zákonodarného sboru Českoslo-
venska. Teraz týmto navrhovaným usnesením prenáša sa toto
právo SNR vyslovovať svoj súhlas čiastočne na slovenských
členov vlády. Je to závažný krok, ktorým sa plénum SNR zba-
vuje svojho práva a myslím, že za diskúziu stojí v každom
prípade.

Potrebné toto usnesenie podľa mienky -Predsedníctva
SNR je hlavne z týchto dôvodov: dnes ešte niet celoštátneho
zákonodarného oboru, niet revolučného Národného shromaždenia.
Preto sa celoštátne záležitosti upravujú dekrétmi prezidenta
republiky, so slovenskej strany dáva súhlas SNR. Technika pri
týchto dekrétoch je veľmi ťažkopádna tým, že vláda sedí v Pra-
he, spojenie je ťažké a tak sú závažné otázky zdržované. Na
druhej strane je disparita v československej vláde medzi Slo-
vákmi, a českými členmi čs. vlády.

Českí členovia čs. vlády rozhodujú voľne a podľa svo-
jej mienky, slovenskí členovia vlády sú viazaní mienkou SNR.


- 7 -

Aby v tomto provizóriu táto disparita zmizla a celá
technika sa uvoľnila, požiadali nás členovia čs. vlády, aby
sme im dali takéto zmocnenie, aby boli na roveň postavení
ostatným členom čs. vlády.

Snažili sme sa všemožne, aby z pléna SNR bol riadny
zákonodarný sbor, a skutočne posledné naše zasadnutia pôsobily
veľmi sľubným dojmom. Toto zmocnenie zaiste treba považovať za
isté provizórium kým k celoštátnemu zákonodarnému sboru nepríde
a možno ho prijať. Táto otázka nie je zvláštnej, politickej
príchuti a preto možno rozhodnúť o nej bez pochybností.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu povereníkovi Dr. Husákovi
a k slovu sa ďalej hlási pán podpredseda.

Dr. Čech: len formálnu námietku voči štylizácii:
tam v jednom odstavci je uvedené že členovia vlády majú včas,
pokiaľ možno vopred informovať SNR. Myslím, že formulácia
" včas a pokiaľ možno vopred " nebola dosť dobre volená, my-
slím, aby sa to formulovalo bež toho " pokiaľ možno " - len:
" včas a vopred ".

Dr. Husák: Prosím pána Dr. Čecha, aby netrval na
tomto návrhu preto, že členovia slovenskej vlády, sú vlastne
delegáti SNR, máme možnosť im vysloviť nedôveru a odvolať ich.
Je to vecou dôvery k týmto naším zástupcom tam, že to budú
pínií a nie zneužívať. /Dr. Čech netrvá na návrhu. /

Dr. Lettrich: Ďakujem, pristúpime k hlasovaniu. Kto
je za prijatie usnesenia v tej forme, ako bolo prečítané, nech
zdvihne ruku* To je väčšina. Vyhlasujem usnesenie za prijaté.

Prikročíme k ďalšiemu bodu nášho programu - preroko-
vaniu návrhu nariadenia SNR o národnej správe.

Prosím pána povereníka pre priemysel a obchod Dr.
Púlla, aby sa ujal slova ako referent osnovy.

V tejto súvislosti dovoľujem si úctivo oznámiť, že
opätovne nám technické možnosti nedovolily túto osnovu včas
rozdať a okrem toho nebolo možné ani v rozdaných elaborátoch
opravil niektoré textové zmeny a preto prosím, aby ste tieto
zmeny počas čítania láskavé doplnili.


- 8 -

Dr. Púll: Slávna Slovenská národná rada í Podľa pro-
gramu vlády jednotného frontu Čechov a Slovákov, ktorý bol
dohodnutý a prečítaný v Košiciach a Slovenskou národnou radou
prijatý, má sa dostať po národnú správu všetok majetok osôb
štátne nespoľahlivých. Pre české zeme bol v minulých dňoch v
tomto smysle vydaný dekrét prezidenta republiky.

Je preto potrebné vydať podobné nariadenie o národ-
nej správe aj pre Slovensko. V zásadnej línií shoduje sa na-
riadenia SNR s dekrétom prezidenta republiky. Dovolím si Vám
ho prečítať a na zmeny, ktoré boly v poslednej redakcii preve-
dené, Vás upozorniť. / Text prečítaného nariadenia k zápisni-
ci priložený. /

Vážení pánovia ! Dovoľte, aby som v niekoľkých slo-
vách odôvodnil nariadenie, ktoré je predkladané k schváleniu
plénu SNR.

Nariadenie sa vzťahuje na zaistenie majetku nespoľah-
livých ľudí - Nemcov, Maďarov i tzv. kolaborantov, domácich
slovenskej aj inej národnosti.

Očista verejného života, ktorú si SNR i Národné vý-
bory predsavzaly, nemôže sa týkať len Života vnútropolitické-
ho, musí sa týkať i života hospodárskeho. Majetkové komplexy
nemôžu ostať v rukách Nemcov, Maďarov a nespoľahlivých ľudí
slovenskej alebo inej národnosti a to nech oni majú akékoľvek
vysoké postavenie alebo akékoľvek veľké majetky. V priebehu
uplynulých rokov veľká časť nášho hospodárstva sa Nemcom
prispôsobila, stála v ich službách, podporovala ich válečné
úsilie a ich domácich pomocníkov tisovsko-tukovského režimu.

Zatiaľ čo slovenský národ zmýšľal protinemecky a
pracoval proti fašizmu, táto časť hospodárskych činiteľov a
podnikov podporovala nemeckú válečnú mašinériu. Drancovanie
Slovenska bez protihodnoty, clearingový systém, to bola vlast-
ne skutočná cena, ktorú sme platili za takzvaný Slovenský štát,
ktorú platil režim pomocníkov Nemcov za svoju vládu nad slo-
venským ľudom. Clearingové pohľadávky, ktoré má Slovensko v
Berlíne, sú miliardových hodnôt. To je čiastka, ktorá bola


- 9 -

vložená do úspechov Hitlerovej vojny a o ktorú bola životná
úroveň na Slovensku snížená. Tento rozpor medzi politickým a
hospodárskym snažením slovenského národa a medzi záujmami a
líniou vedúcich činiteľov niektorých jeho podnikov a hospo-
dárstva, treba odstrániť. Musí nastať súlad medzi národnými
potrebami a líniou hospodárskej politiky. Nastane to tým, že
revolučné orgány, ktoré dnes spravujú celý život verejný, vez-
mú do správy aj vedenie takých podnikov, ktorých orgány sa na
národnom záujme prehrešili. Národné výbory a SNR vymenujú do
takých majetkových komplexov národných správcov a majiteľovi
a orgánom správy, ktoré sa prehrešily na národných záujmoch,
znemožnia týmto majetkom disponovať.

Menovanie národných správ má veľký význam z Jedné-
ho hľadiska: Je to istý spôsob nacionalizácie jednej časti
podnikov. Mnohé podniky, vytvorené prácou nášho robotníctva,

*

malý majiteľa alebo centrálu v zahraničí. O ich existencii
nerozhodovalo sa tu doma, a v dôsledku toho rozhodovania o
nich boly často proti naším záujmom. Menovaním národných
správ všetky dispozície o týchto podnikoch vychádzajú od nás.
Nie je odteraz možné, aby sa opatrenia urobené v týchto pod-
nikoch, rozchádzaly s našimi snahami. Naopak. Pracujú odteraz
pre nás.

V tomto navrhovanom nariadení akceptovaný je aj jeho
sociálny význam* Robotníctvo, ktoré po týchto 6 rokov v pred-
ných radoch nieslo zástavu protifašistického zápasu, domáha
sa dnes - a oprávnene - aby nebolo v podnikoch len Činiteľom
pracujúcim, ale spoluúčastným a rozhodujúcim. V tomto naria-
dení dáva sa závodným výborom právo označiť ľudí, ktorí si
zaslúžia, aby boli poverení vedením podnikov vo funkcii národ-
ného správcu,

Otázka nie je vyriešená vydaním nariadenia o národ-
nej správe, alebo menovaním národných správcov. Hádam ešte
závažnejšie na celej veci je, aká bude skutočná správa týchto
podnikov. A tú správu si predstavujeme ako harmonickú spolu-
prácu medzi zamestnancami podniku, robotníkmi i úradníkmi s


- 10 -

vedením podniku, ako práce celku za rekonštrukciu a úspešnú
prevádzku podnikov.

Z inštitúcie národnej správy bude sa musieť vyvinúť
nový typ správy našich štátnych podnikov, typ nebyrokratický,
pružný a plánovitý. Tento typ bude môcť byť prevzatý do pod-
nikov, ktoré budú po likvidovaní národných správ poštátnené.
Nariadenie o národných správach má charakter prechodný a do-
časný. Ide o legalizovanie toho stavu, ktorý tu dneska je
a o dokončenie menovaní národných opráv do podnikov, v ktorých
národná správa ešte menovaná nebola a podľa tohto nariadenia
má byť vymenovaná. Bude však potrebné v krátkej dobe rozhodnúť
sa, aká bude ďalšia správa týchto podnikov, aké bude ďalšie
vlastníctvo týchto podnikov. Ktoré kategórie a podniky prej-
dú do súkromného vlastníctva, ktoré prejdú do vlastníctva druž-
stevného a ktoré prejdú do štátneho vlastníctva natrvalo,

Pre tie podniky, ktoré prešly do štátneho vlastníctva
už v prechodnej dobe národnej správy, vybuduje sa typ vnútor-
nej správy podniku i spôsob ich regulovania z centrálneho
hľadiska a centrálnych úradov.

Jednej veci by som sa chcel dotknúť: v časopisoch
vyskytly sa isté námietky proti nám a tie námietky týkaly sa
predovšetkým našich roľníckych družstiev, poukazovalo sa nato,
že by bolo nespravodlivé menovať národnú správu do takých
družstiev, ktoré si naši roľníci vlastnou svojou prácou vy-
budovaly.

Vážení pánovia ! Je to veľmi zle chápaný pojem ná-
rodnej správy.

Do tých družstiev, ktorým Tisová vláda venovala
takú zvýšenú pozornosť, do tých družstiev, do ktorých posadila
Danihela, Turčeka, Opluštila a iných pánov / hlas z lavice:
sedia tam ešte aj dnes ! /, do tých družstiev opravdu pokladám
za potrebné dosadiť národnú správu.

Nepovažujem za potrebné ponechať správu týchto druž-
stiev v rukách týchto pánov. Menovanie národných správ do tých-


-11 -

to družstiev nemá znamenať vyňatie týchto družstiev z vlast-
níctva ich podielnikov. Nemá znamenať, že tieto družstvá ne-
budú slúžiť záujmom slovenského roľníctva.

My sme presvedčení, že tieto družstvá neslúžily záuj-
mom slovenského roľníctva práve v ére tisovsko-tukovskej, a
aby slúžily záujmom roľníctva pokladáme za správne menovať do
nich národnú správu, ktorá by ich vrátila ich pôvodnému ur-
čeniu a našim širokým kruhom roľníckym.

Pri uskutočňovaní nariadenia o národných správach
stretáme sa na rôznych stranách s odporom a hamovaním a je to
samozrejmé. Samozrejme, že sú isté kruhy, ktoré majú kapitálový
záujem na podnikoch. Samozrejmé, že sú isté kruhy, ktoré dnes
ovšem nevedia, pochopiť, že sa tu opravdu v Československu a na
Slovensku niečo stalo a že ideme budovať i nový hospodársky
život, že ideme budovať štát sociálne vyrovnaný.

Ale neboli by sme komunistami a demokratmi, keby sme
sa dali držať a hamovať týmito kruhmi, pretože rozvoj nášho
hospodárstva pokladáme si za svoju povinnosť, lebo to káže
najširší záujem, záujem národný.

Nezabúdajme, vážení pánovia, že sme vyšli zo sloven-
ského národného povstania, že ideály slovenského národného
povstania ešte nie sú uskutočnené, že ich "treba uskutočňovať
a treba ich prehlbovať. Treba ich uskutočniť, aby sme utvorili
politicky a sociálne vyrovnaný štát.

Kaša rovnosť s ostatnými národmi nemôže ostať len
rovnosťou ústavnoprávnou alebo politickou. Musí z nej byť vy-
tvorená rovnosť politická. Aby sa tak stalo, k tomu je potrebné
aby SNR a naše demokratické orgány chopily sa plnou váhou ve-
denia nášho hospodárskeho života, aby ho viedly plánovito a
úspešne i vtedy, keď to narazí na záujmy niektorých skupín
kapitálu. /Potlesk. /

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za prednes.
Otváram debatu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu ?

Člen Rady Kulich: len pár slov. Slávna Národná rada:
Skôr ako by sa prikročilo k meritornému rokovaniu o tejto os-


- 12 -

novej dovoľte mi, aby som vyslovil opätovne žiadosť členov
SNR, aby všetky osnovy, ktoré sa v Národnej rade majú prejed-
nať, boly plénu Národnej rady k dispozícii aspoň 2-3 dni
pred zahájením / Potlesk. / aby sa členovia SNR mohli nále-
žite oboznámiť prípadne doplniť a potrebné návrhy ako doplnky
podať. Domnievam sa, že teraz je to tým, skôr potrebné, že
Národná rada nemohla zriadiť komisie a výbory ktoré by nále-
žite prerokovaly tieto osnovy a patričné doplnky k týmto os-
novám pripravily. Verím a uznávam, že Úrad Predsedníctva
SNR ako i príslušné povereníctva sú plne zaujaté a zavalené
všelijakými vážnymi problémami, avšak nemôžme netrvať na ten-
to už z tej príčiny, že osnovy sa čoskoro stanú nariadeniami
SSR a ako takéto musia byť úplne premyslené, úplne dôkladné,
pretože nariadenie SNR musí sa do verejnosti dostať ako na-
riadenie po všetkých stránkach náležite uvážené, premyslené
a doplnené.

Konkrétne dovolil by som si pripomenúť menovite
pokiaľ ide o § 12 a síce aby bolo doplnené na konci: "ak
tak dosial neurobil".

Dr. Lettrich. Ďakujem, kto sa hlási ďalej k slovu?

Dr. Kočvara: Ja by som si, Slávna Národná rada, do-
volil navrhnúť zmenu dvoch ustanovení tohto návrhu a síce
v § 7 a § 22. Musím sa tiež pripojiť k žiadosti pána pred-
rečníka, aby osnovy, ktoré sú nám predkladané k odhlasovaniu,
boly nám predložené, aby si človek ozaj mohol rozmyslieť a
uvážiť vec, o ktorej sa hlasuje a mohol svoje poznámky urobiť.

V rýchlosti, nakoľko táto osnova bola nám dodaná
len teraz, domnievam sa, že treba zmeniť návrh § 7 a § 22.
V tej čiastke, kde sa určuje kompetencia uvalenia národnej
správy, nedoporučoval by som, aby Miestne národné výbory boly

poverené uvalením národnej správy a aby miestne národné výbory boly

zmocnené určovať odmenu národným výborom správcom a to z toho dôvodu
že ako vieme, v obciach malých uplatňuje sa rodinkárstvo a
za národných správcov sa môžu dostať ľudia, ktorí nie sú toho
hodní, nie sú schopní vykonávať tieto úlohy a môže im byť
určená odmena taká, ktorú si nezaslúžia.


- 13 -

Dovoľujem si toto moje tvrdenie a návrh zmeny
týchto ustanovení odôvodniť: nebudem spomínať mená, ani
miesto, dovoľte mi, aby som len vo všeobecnosti povedal,
že na východnom Slovensku sú na príklad dva liehovary,
ktorých národní správcovia majú mesačne po 5000 korún od-
meny a v ktorých liehovaroch, ako mi bolo donesené z pa-
tričného okresu, sa gazduje tak, ako sa snáď kedysi ani
za Turkov negazdovalo. Na príklad vydávajú sa predsed-
níctvom poukážky na vydanie liehu. Poukážka znie povedzme
na 100 litrov. Príde patričný záujemca na ten lieh, tam
mu povedia, že nemajú povolených 100 litrov, ale len 20
litrov. Vydá sa mu 20 litrov, ale čo sa stane s tými ostat-
nými litrami, nevedno. Z týchto dôvodov, navrhujem, aby kom-
petencia Miestnych národných výborov bola obmedzená na
Okresné národné výbory, lebo v ONV predsa už len môžme as-
poň predpokladať, že sedia ľudia širšieho rozhľadu, že sa
nemôže už natoľko uplatňovať rodinkárstvo, ako u Miestnych
národných výborov.

Prosím Slávnu Národnú radu, aby tieto moje
pozmeňujúce návrhy láskavo prijalo.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánovi členovi Rady Dr.
Kočvarovi a prosím, aby sa ujal slova pán podpredseda
Ing. Styk.

Ing. Styk: Vážení pánovia! Budem tiež len krátky.
Ako som už počul, tento návrh bol predložený pánom členom
tiež len teraz. Je to návrh vysokej dôležitosti, v dôsledku
toho myslím, žeby sa skutočne už tieto prípady nemalý opa-
kovať, "Schádza sa konečne SNR každú chvíľu a tak keď tieto
návrhy počkajú, nestalo by sa nič zlého. Mám dojem a chcem
referovať zprávy o pomeroch na východnom Slovensku, že bolo
by dôležitejšie starať sa o, ľudí, ktorí už 7 mesiacov po
40-60-žijú v bunkeroch, čo všetko to so sebou nesie, myslím,
že nemusíme zdôrazňovať. Nemajú čo jesť, kde spávať a čím sa
prikrývať. Prešiel som niekoľko obcí pánovia, upozorňujem,
že tie pomery sú hrozné. Za 7 mesiacov staráme sa podľa


- 14 -

mojej mienky o mnoho menšie veci, ktoré len legalizujú
dnešný stav, ale nestaráme sa o približne 100. 000 ľudí,
ktorí dnes pomoc potrebujú. Nie sme v stave dať im aspoň
to najminimálnejšie. Nie sme v stave zakročiť tam, kde
sa stávajú hrubé prehmaty proti právnej istote, bezpeč-
nosti a poriadku. Navrhoval by som, aby sa SNR usniesla
uložiť Predsedníctvu i Sboru povereníkov, aby venoval
zvýšenú pozornosť obciam Liptova, východu a breznianskeho
okresu, vojnou najviac postihnutým. Mám dojem, že týmto
ľudom už prestáva trpezlivosť. Denne prichádzajú depu-
tácie s plačom a nariekaním a môžeme očakávať určite ne-
príjemné dôsledky. V tomto prípade by bolo nutné dať do
poriadku administratívu, poneváč administratíva na východe
vôbec nefunguje, práve tak nefungujú i expozitúry SNR,
ktoré vo väčšine neboly vybavené dostatočne personálom.
Ďalej bol sobraný všetok spisový materiál a potrebné ná-
ležitosti.

Prosím, aby sa SNR usniesla, že v prvom rade
potrebujeme mať právnu istotu na Slovensku, v druhom rade
administratívu, v treťom rade, že sa môže prikročiť k tým-
to usneseniam papierovej formy.

K samému návrhu poznamenávam k § 7: My sme. s
kolegom Valom v tejto veci vydali vyhlášku vedomí súc toho,
že nemá zákonného podkladu, ale cítili sme, že je potrebné
robiť poriadok. Viete, že dnes v tak zvaných nemeckých a
maďarských kolaborantských domoch býva ktosi, kto sa tam
jednoducho osadil, vypožičal zlaté šperky, atď. V dôsledku
toho vydali sme vyhlášku, ktorá má toto všetko zastaviť.
Pokračovali sme v tomto pod dojmom potrebnosti a ja ako
technik tak, že všetky domy daly sa pod správu rezortu ve-
rejných prác, ktorý staral sa o vyberanie nájomného a udr-
žovanie všetkých štátnych domov. Keďže tieto domy prejdú
väčšinou do majetku štátneho, bolo by len logickým, keby
tieto domy už či vo forme správcov alebo inak, daly sa pod
správu štátnu.


- 15 -

Zaráža ma tiež, prosím, prečo stále vylučujeme
Najvyšší správny súd. Nie som právnik, ale chcem mať práv-
ny poriadok a ten Najvyšší správny súd by mal mať možnosť
povedať svoje slovo. /Potlesk/. Preto dovoľujem si navrhnúť
zmenu § 7, aby obytné domy dostaly sa pod správu verejných
prác a ďalej zmenu § 3-ho. Ďalšie §§ som žiaľbohu nedostal
a k samým družstvám, hlavne roľníckym dovoľujem si pozna-
menať toľko, že družstvo roľnícke je spravované roľníkmi
a že sa tam nachádzajú dnes určití ľudia, ktorí do nich
nepatria. Z referátu pána Dr. Púlla som mal dojem, že tuná
určitá polemika nastala. Upozorňujem, že sa nejedná ani o
to, aby sme sa zastávali Danihela ani o Turčeka, ale ide
o drobných ľudí, ktorí sa vo väčšine prípadov osvedčili
bez ktorých, musíme si uvedomiť, partizáni by neboli mohli
existovať, či už ako bojovníci, ako zásobovatelia a preto,
ako správne bolo nadhodené pánom Dr. Kočvarom Miestne Ná-
rodné výbory nie sú a mám dojem ani Okresné Národné výbory
nemôžu nám dať garanciu, že budeme túto otázku správne
riešiť. Bolo by nutné, aby tieto veci boly doplnené tým,
že povereník môže na návrh Miestneho, poťažne Okresného
Národného výboru navrhovať národnú správu do toho ktorého
podniku, lebo sa nám ináč stane, že rodinkárstvo bude roz-
dávať jednotlivé podniky.

Mali by sme previesť najprv voľbu, voľbu riadnu,
demokratickú pri zachovaní všetkých zásad demokracie, taj-
ného hlasovacieho práva, všeobecného a rovného a až takto
zvolené Národné výbory by snáď maly právo hovoriť o tom,
že majú i od ľudí dané právo menovať a navrhovať komisárov,
poťažne dočasných národných správcov,

Dr. Lettrich: Ďakujem pánovi podpredsedovi Ing.
Stykovi a k slovu sa hlási pán člen Rady Valo:

Vážení pánovia! Priznám sa otvorene, že som ne-
mal úmyslu prihlásiť sa k debate. Predsa však niektoré
poznámky, tu prednesené nútia ma k tomu, aby som zaujal


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP