Středa 6. června 1945

Zápisnica

s plenárneho zasadnutia Slovenskej národnej rady, konaného dňa 6. júna 1945.

Prítomní: Podľa priloženej zápisnice.

Zasadanie zahájil a viedol predseda Dr. Lettrich.

Dr. Lettrich: Slávna národná rada !

Dovoľte, aby som otvoril toto rokovanie, Vás srdečne

privítal a mohol prikročiť hne-ď k prerokovaniu druhého bodu nášho poriadku, to jest schváleniu, zápisníc predchádzajúcich plenárnych zasadnutí Slovenskej národnej rady. Prosím o návrh

Pán člen Rady Kulich: Odporúčam, aby sa od čítania zápisníc upustilo a navrhujem členov Rady Mazúr a a Dr. Behark ako overovateľov.

Dr. Lettrich: Počuli ste návrh, aby sa zápisnice nečítali a za overovateľov boli ustanovení páni Mazúr a Dr. Behark Kto je za tento návrh ? Návrh je väčšinou prijatý.

"Ďalším bodom programu je rozprava o opravovaní a dovaní dopravných spojov na Slovensku. Prosím pána povereníka Ing. Filu, aby sa ako referent ujal slova.

Ing. Filo: Slávna Národná rada! Prv, než prednesiem môj výklad o rekonštrukčných prácach doteraz prevedených na slovenských železniciach, dovoľte mi, aby som Vám dal k nahliadnutiu mapku, z ktorej vidno ako rekonštrukčný postup doteraz postupoval. Dám vám ju kolovať. Nakoľko v mojom prednese budem operovať číslica a chcem, aby som Vám predniesol presné údaje, dovoľte aby som túto zprávu čítal:

Nemecké vojská pri ústupe ničily železničné trate a zariadenia sústavne tak, aby bola sťažená jednak rýchla oprava a zahájenie prevádzky, jednak, aby i po uvedení jednotlivýtratí do prevádzky bola ich výkonnosť minimálna, Boly tu rozststrieľaním zničené veľké množstvá koľajníc a výhybiek v vtratiach a staniciach alebo použité zvláštneho pluhu, ktorý ničil súvislé koľajnice a pražce vždy v úsekoch niekoľko km dlhých. Zničený bol aj rezervný materiál na skládkach.

Rozsah tejto pohromy zobrazuje skutočnosť, že iba v

západnej polovici Slovenska bolo poškodených a tým nesjazdne učinených temer 1000 km trati s 2. 300 výhybkami, kým sjazdných, v tejto časti západného Slovenska zostalo necelých 300 km tratí a to:

Trnava - Bratislava, Leopoldov - Gáň, Brunovce - Piešťany, Bohuslavice - Nelčice, Leopoldov - Trnava, Nové Zámky Komárno, Kozárovce - Prílepy, Beša - Hul, Plav. Sv. Mikuláš -Lozorno.

Zničených bolo celkom 231 mostov z ktorých 113 o rozpätí do 10 m, 83 o rozpätí do 50 m a 35 o rozpätí vyše 50m. V celku zničených asi 7. 510 bežných metrov mostov. Niektoré mostné konštrukcia /pri Žiline-celulózke, pri Strečne, Turanoch, Kráľovanoch, Bratislava na Dunaji, "Červený most, pri Bzenici, Sv. Kríži, Zvolene, Banskej Bystrici, Kostiviarskej, Ulmanke, Nemšovej / sú tak zničené i s piliermi, že sa nedajú vôbec použiť a musia sa postaviť celé náhradné mosty drevene. Mimo toho na niektorých týchto mostoch sú ešte lokomotívy vklínené do seba a do mostných konštrukcií, takže odstraňovanie sa musí konať postupne za značných ťažkostí. Dosiaľ bolo opravených 68 mostov, z čoho Červená armáda urobila 26.

Oprava niektorých väčších príhradových mostov na dvojkoľajných tratiach je ešte sťažená tým, že mostné konštrukcie sú spadnuté do vody a do seba zaklesnuté tak, že nepotrebné časti sa musia najprv rozrezávať a potom len mierne poškodené konštrukcie dvíhať.

Z pozemných stavieb bolo zničené: 18 prijímacích budov, 16 výhrevní, 23 vodární, 23 skladíšť a 600 bm nakladacích rámp. Toto sú dáta mimo trati Bratislava-Komárno a všetkých tratí západne od čiary Žilina - Dúbrava.

Opravených prípadne provizórne do prevádzky bolo už daných 12 výhrevní, 18 vodárenských staníc, 2 prijímacie budovy a 80 km skladištných rámp a na oprave ďalších sa pracuje.

U vodárenských staníc je zničené asi 1/2 rezervoárov a všetky vodné žeriavy. Kedže vodné žeriavy v zásobe nemáme, sostavujeme ich z ešte používateľných súčastí alebo robíme im-

provizované z ohýbaných trúb. Za zničené rezervoiry boly objednané náhradné menšie /vhodné na provizória/, čím bude včasné zásobovanie vodou zaistené.

Služba návestná bola citeľne zasiahnutá zničením a vyhorenia návestných dielní v Bratislave N. Mesto, kde podľahlo skaze až na 10% všetko.

Tým je značne sťažená rekonštrukcia zabezpečovacích a dorozumievacích zariadení na tratiach, nakoľko niet zásob.

Telefónne a telegrafné zariadenia odvlečené, prípadne zničené na mieste. Zachované zostaly len podradnejšie zariadenia. V tomto obore sme boli postihnutí viac ako v zabezpečovacích zariadeniach, ktoré boly síce tiež dotknuté, ale neboly tak ľahko poškoditeľné ako jemné zariadenia dorozumievacie. Vonkajšie vedenie telefónnych a telegrafných liniek prerušené, stĺpky na mnohých miestach poválané alebo ináč zničené.

Rekonštrukcia zariadení prevádza sa za ťažkých podmienok vzhľadom na hore spomenuté. Práce idú pomaly, nakoľko niet. patričného porozumenia so strany vojenskej správy.

Na oprave všetkých tratí včítane menších objektov sa urýchlene pracuje vo vlastnej réžii, pri čom výdatne vypomáha aj personál ostatných služobných odvetví /stanice, výhravne, dielne atď. /. Len opravy väčšiny veľkých objektov boly zadané odborným privátnym firmám. Počet týchto je však vzhľadom na množstvo poškodených objektov malý a okrem toho nie sú firmy dostatočne vybavené špeciálnym inventárom /motorické beranidlá, zdviháky apod. /.

Firmám boly zadané tieto objekty:

Most u Verekne a 2 mosty v úseku Leopoldov-Hlohovec firme Ing. Lozovský a Štefanec. Trenčiansky most firme Tatra, mosty u Milochova firme Ing. Weinzettel /spodný/ a firme Ing. Kowalský /horný/, most cez Váh u Budatína firme Kotzian a Werner, most cez Váh u celulózky firme Technika, strečniansky most cez Váh firme Tvorba, most u Turian firme Kozáček, viadukt u Papradu firme Ing. Frič, viadukt pstruhársky na trati HandlováHor. Štubňa firme Hornonitrianske stavebné družstvo, všetky

objekty trati Kraľovany-Suchá Hora firme Tvorba, most u Kraľovian firme Švabenský, most na trati Zohor-Uhorská Ves firme Wait, mosty na trati Trenč. Teplá-Vlársky priesmyk firmám Klineš a Petri, mosty na trati Levie -Dúbrava firmám Wait a Technika, viadukty na trati B. Bystrica-Diviaky firmám Velflík a Ing. Říha, viadukty u Kysaku firme Lanna a mostné objekty na trati Margecany - Červ. Skala, nútenej správe firme Menzel.

V obvode Expozitúry Povereníctva v Košiciach boly zničené bezmála všetky mosty dlhšie ako 6 m. nadjazdy, tunely, výhybky, vodárne, dorozumievacie a zabezpečovacie zariadenia. Koľajnice v bežných tratiach boly z veľkej časti zničené výstreľami, niektoré koľajnice i na dvoch-troch miestach. U mostov boly zničené aj piliere a opery a nosné konštrukcie, Pražce boly vyorané na mnohých tratiach, pozemné stavby zničené na 40%, podmínovaním a požiarmi, okenné sklá a strešné konštrukcie staničných budov až do 60 %. Trať Cop - Michaľany - Medziborce bola najskôr daná do provozuschopného stavu, v úseku Medzilaborce-Humenné bola ČA prestavaná na širokorozchodnú trať, pozdejšie pri opustení trate ruskými železničiarni bola

nimi nazpät uvedená na normálny rozchod. V úseku Michaľany-Poprafl bolo zničených 45 mostov a 3 tunely. Opráv sa železničiari ujali bez každých pomocných prostriedkov, nebolo náradia, nebolo inventáru, lebo ten bol celý odvlečený ustupujúcou nemeckou arnádou. Bolo treba napred u privátnych firiem dať vyrábať potrebné náradie a len potom sa mohlo intenzívnejšie pracovať. Rozvinutie práce bolo znemožnené absolutným nedostatkom nákladných i osobných aut, teda nemožnosťou styku s jednotlivými služobnými, miestami, absolutným nedostatkom pohonných hmôt a tiež naprostým nedostatkom odborných technických síl. Na celom východe nezostal ani jediný technický úradník, lebo všetci inžinieri boli ustupujúcim nemeckým vojskom nútení k evakuácii. Len postupne priberaním po ruke súcich privátnych inžinierov a technických síl, potom ďalším priberaním územia sa uvoľnily naše odborné technické sily. Tunely u Margecian a u Štiavniku boly dosť rýchle opravené, ale u Ťahanoviec následkom porušenia zemnej štruktúry vrchu nebolo možno v uvoľňovaní tunelu pokračovať, bolo

treba siahnuť k dočasnej výpomoci zriadením výpomocnej trasy okolo vrchu. Od 6. mája je táto trať v prevádzke a je už predĺžená až do Lipt. Hrádku, Medzi Lipt. Hrádkom a Vrútkami sa na všetkých úsekoch pracuje z ktorých dá najviac práce uvoľňovanie tunelu pri Kraľovanoch a postavenie mostného provizória cez rieku Oravu a mostu cez Váh pri Turanoch. Tieto práce sú zadané firmám a budú približne dohotovené do konca júla.

Trať Košice - Hidasnémeti je zničená až do 80%. Na oprave tejto trati doteraz nebolo ešte veľmi pracované, nakoľko ČA toto spojenie nepotrebovala, keďže spojenie s Maďarskom je cez Sátoraljaujhely.

Ha trati Kysak - Prešov sa usilovne pracuje, aby čím skôr mohla byť doprava zahájená.

Margecany-Červ. Skala a Prešov-Strážske majú zničené všetky mosty a priepusty, 10 tunelov je poškodených, z toho 3 silne poškodených. Hanušovský viadukt úplne zrúcaný, koľajnice a pražce roztrhané, takže opravné práce na týchto dvoch tratiach budú si vyžadovať dlhšiu dobu.

Na trati Trebišov-Vranov sú zničené objekty a výhybky, to isté i na trati Kapušany-Bardejov. Na opravách oboch Stratí sa pracuje. V trati Zvolen-Červ. Skala je prevádzka medzi Zvolenom a B. Bystricou-mesto. V práci sú čiastočne už pred dokončením mosty cez Hron v B. Bystrici, v Brusné, v Chvatimechu a v Bujákovce. Tuná doprava celej trati bude v najkratšom čase zahájená. V trati Brezno-Polhora by doprava už mohla byť zahájená, ale nemáme tam k dispozícii žiadne lokomotívy, len 1 motorový voz, k čomu ale nemáme benzínu.

Trať Polhora-Tisovec je nesjazdná, lebo 2 viadukty sú zničené, na ktorých úprave sa predbežne nepracuje, predpokladá sa, že po opravení menšieho viaduktu bude doprava len osobná s prestupovaním na jednom mieste v ozubenej trati. Ináč chcené prikročiť k budovaniu novej výkonnejšej adheznej trati.

Trať Tisovec-Feledince je v prevádzke, taktiež Plešivec-Muráň.

Trate Linhartovce-Dobšiná a Plešivec -Slavošovce budú

podľa odhadu v najkratšej dobe sjazdné.

Trať Linhartovce-Filakovo-Zvolen je už v prevádzke, taktiež trať Zvolen-Šahy.

Trať Zvolen-Vrútky má dva poškodené tunely, úsek trati Hor. Štubňa - Vrútky je už v prevádzke.

Trate Spiš. Podhradie - Spiš. Vlachy - Spiš. N. Ves - Levoča a Poprad - Podolínec sú už v prevádzke.

V oblasti košickej Expozitúry poškodených bolo dobroaady 15 tunelov a cca 350 mostných objektov. Neporušená nezostala ani jedna trať. Stanice boly v sjazdných úsekoch novo konštruované tak, že okrem priebežnej koľaje bola vybudovaná ešte jedna koľaj, ktorá umožňuje križovanie vlakov. Telegrafné spojenie je všade ešte len to najprimitívnejšie, nakoľko k znovuvybudovaniu telegrafných, telefónnych a ostatných dorozumievacích zariadení chýbajú nám všetky najdôležitejšie súčiastky.

Urýchlenie opráv tratí a objektov či už zadaných firnán. alebo prevádzaných vo vlastnej réžii naráža na značné prekážky, ktorých odstránenie nie je zväčša v priamej noci železničnej správy.

1. / Nedostatok svrškového materiálu, hlavne súčiastok výhybiek. Napr, v Žiline zo všetkých cca 200 výhybok odviezli Nemci všetky ľavé hrotnice takže sa výhybky nedajú používať. Náhrady doposiaľ niet, zásoby čo i veľké sú v blízkosti poškodených miest vyčerpané, transport 20 vzdialenejších miest vojenská správa nepovoľuje.

2. / Nedostatok náradia a inventáru. Chýba miestami i to najprimitívnejšie náradie / kľúče, pílky na železo, vŕtačky a pod. /. Chýbajú výkonnejšie beranidlá, motory, zdviháky, rumpály a pod. V celku máme zatiaľ pre zdvihnutie všetkých asi 40 veľkých mostných konštrukcií a častí konštrukcií len 4 zdviháky po 100 ton a 4 zdviháky po 50 ton. Pri nedostatku dorozumievacích a dopravných prostriedkov zapríčiňuje tento nedostatok predĺženie doby opráv, nemožnosť správnych pracovných dispozícií a nehospodárnu prácu.

3. / Chýbajú naprosto dopravné prostriedky železničné

a vhodné cestné Nie je možno disponovať s materiálom a inventárom, ktorý nám ešte zostal, na miesta potreby, Ťažšie mostné provizória nie je vôbec nožné po ceste dopraviť pre skutočný nedostatok vhodných vozidiel. Chýbajú pohonné látky.

Pracovnú dobu robotníctva nemožno dodržiavať pre nedostatok vlakov a abnormálne ich meškanie. Pre železničné dozory / pre odbory, traťmajstrov / chýbajú dreziný, kolá a motorové vozíky. Kde snáď ešte sú, nemožno ich použiť, pretože by nám boly odobrané. Inžinieri a traťmajstri sa dostanú na trať len pešo, 60 znemožňuje výkon dozoru a revízie.

4. / Nedostatok telefónneho, telegrafného spojenia a osobných aut. Nemožnosť dorozumenia zaviňuje zdržanie v opravách, pretože jasné a správne dispozície pracovné s materiálom a inventárom nie sú možné. Treba vysielať poslov a čím dispozícia, ktorá by v normálnych pomeroch vyžiadala dobu max. jednej hodiny, trvá teraz min. 2 až 3 dni a na odľahlejšej trati týždeň.

5. / Nedostatok zapracovaných technických síl. Z mostného a konštrukčného oddelenia a od ÚSSŽ odišlo 19 zapracovaných inžinierov. Na čiastočnú výpomoc dojednali sme s rezortom verejných prác a Inžinierskou komorou zapožičanie 10 inžinierov, tým však nie je ani zďaleka nedostatok inžinierov odstránený. Pre posúdenie uvádzame, že napr. na opravu 21 mostov na trati Zbehy-Handlová, vyslali sme 15 technických síl, aby nariadený termín dokončenia mohol byť aspoň približne dodržaný. Pre ostatné opravy mostov zostalo k dispozícii len 5 inžinierov mostárov pre obrovské mimoriadne práce opravné - kým skoršie bežné mostné práce zamestnávaly u nás vždy aspoň 8 inžinierov.

6. / Na provizórne opravy mostov rozpätí cca 10 m chýbajú Železné konštrukcie; projektujeme preto drevené štandartné I. nosiče, ktoré sa dosial u železníc vôbec nepoužívaly. Vypracovanie týchto projektov zabralo značne času sk-úsených mostných inžinierov.

7. / Výpomoc Okresných národných výborov nie je vždy dostačuj-úca. Napr. Okresný národný výbor v Prievidzi nedo-

dal včas drevo pre handlovský viadukt, tesárov a potraviny pre robotníkov, ačko-ľvek bol niekoľko razy urgovaný/ i členon povereníctva. / Oprava viaduktu sa tým značne zdržala.

Okresné národné výbory pozbavujú miest a prekladajú traťmajstrov alebo dávajú ich pod dozor pridelených zamestnancov /traťmajster vo Veľ. Bytči, Varíne, Púchove, Trenč. Teplej a inde/.

Mimoriadne prekážky pri opravách. Napr. z dvojkoľajného tunelu pri Strečne vychádza neznesiteľný zápach. Údajne zahnali Nemci do tunela dobytok, ktorý bol vyhodením tuAspoň na začiatku bude sa musieť pracovať v tuneli s maskami.

nelových portálov zabity. /Na trati pri mostoch a v tuneloch je vraj ešte mnoho náloží traskavín a niekoľko robotníkov už bolo zabitých alebo ťažko ranených. Odborných síl na odstraňovanie náloží nebol dosial dostatok.

9/ Práce trpia nedostatkom odborných pracovných síl. Hneď po oslobodení, hlavne v Bratislave, bolo nedostatok pracovných síl, zapracovaných železničiarov na opravu železničného svršku, keďže robotníctvo dozieralo na svoj majetok. Ale i teraz ešte nemožno z toho dôvodu obstarať odborné robotníctvo v dostatočnom počte.

Pri všetkých týchto nedostatkoch podarilo sa - vďaka veľkej obetavosti železničných zamestnancov a pomoci Ná rodných výborov a na niektorých objektoch aj vojska - opraviť doteraz už temer 1/2 železničnej siete rátané už včítane znova prinavrátených železníc, ako vidno z priloženého plánku /modré zakreslenie. / Boly opravené tiež zavalené tunely o to tunel medzi Smolenicani a Jablonicou /trať Trnava - Kúty/, ďalej tunel kriváňsky.

Takže zostávajú podľa doterajších zpráv neshodné tunely strečnanské / 2 jednokoľajné a 1 dvojkoľajný/, oba kráľovianské tunely, 8 tunelov Červ. Skala-Margecany a 2 tunely na trati Vrútky - Zvolen.

Z traťových opráv je programove dokončené osobné spojenie Bratislava - Žilina /nákladná doprava je nožná už z Bratislavy do Istebníka/. V polovici augusta budú i tieto

mosty upravené tak, že by prestupovanie u nich prestalo.

Pripravuje sa aj spojenie do Košíc - ale predbežne by sa chodilo nie na Žilinu, nakoľko zničené veľké mosty pri Strečne, poškodené, tunely vyžiadajú si opravy asi 4-mesačnej; uvažuje sa preto o spojení na Zbehy - Hor. Štubňa - Vrútky čo bude uskutočnené v kratšom čase.

Pre dovoz uhlia z Handlovej do Bratislavy bola opravená trať Handlová - Zbehy s 20 zničenými mostami a je už v prevádzke.

Pre zásobovanie hlavného mesta potravinami bola opravená trať Bratislava - Komárno až na verekňanský most, ktorý sa dokončí do 2-3 týždňov.

Výslovne sa podotýka, že bolo našou snahou obsadiť čo najskoršie všetky porušené miesta a zaistiť všade čo najskorší výkon opravy. Úspešnosť našich zákrokov aj dodržanie ho re uvedených termínov závisí však vo veľkej miere na tom, či bude možné zadovážiť špeciálny stavebný inventár /beranidlá, hydraulické zdviháky/, ktorý na Slovensku už nie je a ktorým by nám mohla vypomôcť len ruská vojenská správa alebo české krajiny. V tomto ohľade máme pozitívny a konkrétny prísľub Ministerstva dopravy v Prahe.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánovi povereníkovi Ing. Filovi a otváraní rozpravu, K slovu sa hlási pán člen Rady Valo.

Slávna Národná rada! Bolo mi umožnené minulý mesiac, aby som bol na cestách celý mesiac. Prešiel som Slovensko od východu k západu, od juhu k severu. Keď niečo opravdu zarážalo tak to bola tá pustota na našich železniciach, na tých rozbitých koľajniciach a na zničených mostoch. Väčšinou sa na nich nepracovalo a keď sa pracovalo tak to boly len malé skupinky železničiarov, ktorí sú stálymi zamestnancami na železniciach. Na druhej strane tisíce robotníkov, zvlášť v priemyslových okresoch, sú nezamestnané. Nechcem kritizovať železničiarov, žeby železničiari neboli konali svoju povinnosť. Naopak, pokiaľ im to bolo umožnené dokázali železničiari opravdu mnoho, ale mám ten dojem, že nebolo umožnené týmto železničiarom a vôbec

robotníkom, aby na rekonštrukcii tohto najdôležitejšieho úseku nášho života pracovali, aby mohli rýchlo zrekonštruovať železnice, poneváč od tohto závisí celý náš život. Je isté, že Nemci zničili naše železnice. Oni aj iné úseky zničili. Keď to ktokoľvek bude pozorovať uvidí, že to už neni ustupujúca armáda, ktorá s úmyslom zadržať postup nepriateľa toto robí, ale že to bolo celkom matematicky vypočítané s politickým planom prečo ničili, Nemci dobre vedia, že už celé stáročia v Europe hrali vedúcu úlohu a hrali ju preto, že boli najpriemyselnejší štát, najvyspelejší po tejto stránke a celá ostatná Európa odkázaná bola na Nemecko, poneváč odtiaľ mohla dostať potrebné hospodárske a technické potreby.

Nemci počítali, myslím i teraz s tým, že treba zničiť celú Európu, aby tým získali náskok proti európskym národom o o niekoľko rokov zrekonštruovaní mohli byť zase vedúcou mocnosťou v Európe a ostatné národy európske by sa zas musely na ten najvyspelejší štát po stránke priemyselnej opierať.

Teda od nás závisí hodne či pochopíme, aký úmysel Nemci mali a či napneme všetky svoje sily, aby sme ešte rýchlejšie, prv než sa to Nemcom podarí, zrekonštruovali naše hospodárstvo, Keby sme mali, vážení pánovia, posudzovať to, čo sa vykonalo na železniciach, mali by sme špatné vysvedčenie. Znovu zdôrazňujem, nie preto, žeby nebolo pracovných síl, ale nám ten dojem, že naše Železničné úrady vytvárajú si najprv veľké centrálne úrady a množstvom inžinierov, týchto dávajú do kancelárií a tí v kanceláriách robia náčrty, rozpočty a vonku na železniciach je nedostatok inžinierov. Ukážem vám len jeden taký prípad. Štyria inžinieri boli v Prešove, Z tých štyroch dvaja boli vzatí do Košíc, keď ešte v Košiciach bolo riaditeľstvo, alebo ako sa to volalo. Títo inžinieri sedia veselé v centrálnom úrade a robia tam neviem aké práce a na prešovskú stojí trať Plaveš - Kysak a Obišovce - Bardejov. Práca stojí, pracuje sa na dvoch maličkých mostoch. Zase sa pracuje tak, že tieto mosty majú byť spravené tak ako by nám maly trvať sto

rokov. Budú potrebovať k tomu, aby sa zhotovily najmenej 6 mesiacov. Takto by sme tie naše železnice budovali tal dlho ako vtedy, keď sa prvá parná lokomotíva zjavila v Anglii a my sme vedeli, že bude nejaká železnica tak sme sa dali na budovanie železnice Bratislava-Trnava. A od vtedy je už 90 rokov. Je tu tendencia stavať niečo stáleho. Myslím, že nám Červená armáda ukázala, ako vedela vybudovať mosty po ktorých prepravila zásobovanie a miliónové armády od Stalingradu až k nám a ešte ďalej a keby ste prešli Polsko a Ukrajinu, tu vidieť na riekach, aké my nemáme, mimo Dunaja, vystavané drevené mosty kade chodia vlaky a ako sa ukázalo, bola Červená armáda týmito provizornými mostami a dráhami zásobovaná pomerne dobre.

U nás chceme porád mať všetko dokonalé, preto sa nám to nedarí a dlho to trvá. Stojíme pred žňami. Niet uhlia pre naše mláťačky, niet oleja pre naše disláky, alebo traktory za ktorých pomoci sa tiež mlátievalo. Je síce pravda, že máme v Gbeloch 500 vagónov nafty a hoci robotníci a správa zalamujú rukami čo budú "ďalej robiť, kde ju budú dávať, poneváč nemajú rezervoáre, kde by ju mohli uskladniť, my nemožme v dôsledku pomalej, liknavej práce na železniciach dopraviť ju do Dubovej, aby sme z nej vyrobili potrebný benzin. Prosím Vás, páni, a to, isté bude pri žňách, že nám bude zamokať obilie vonku, poneváč stodôl toľko nemáme, aby sme mohli obilie do stodol uskladniť, poneváč nafta bude tiecť v Gbeloch, ale nebude v Košiciach, Nových Zámkoch ani v Trnave.

Myslím, že je to SOS, aby všetky naše sily a pozornosť bola v prvom rade venovaná tomuto úkolu. My sme odhlasovali pred niekoľkými dňami zákon o zriadení stavebných a neviem ešte akých úradov. Prosím vás pekne, správne. Ale nech sú tieto orgány na papieri a vezmite všetky tie technické sily a dajte ich na železnice /Potlesk/.

Snáď budú s týmito ľuďmi ťažkosti. Nech sú ťažkosti, ale nech práca ide.

Za druhé: Počul som, že sa dávajú súkromným firmám nejaké úseky práce, viem že na východnom Slovensku existujú firmy

ktoré stavaly v minulosti i železnice i mosty. Tieto nemajú práce. Vzdor tomu sme uviedli, že úseky niektorých železníc stoja. Nerobiť tu byrokratickú prácu, ktorá snáď môže byť veľmi dobrá v normálnych idylických časoch, ale môže zabíjať v takej dobe, akú žijeme dnes. Keby sme poslali na tvár miesta ľudí, ktorí by situáciu prezreli mohlo by sa okamžite započať s prácou, kdežto teraz musíme čakať, kým sa vybavia zadávky jednotlivým firmám, musíme čakať na schválenie atď. Je síce pravda, žeby sme mohli doplatiť na to dvadsať, tridsať alebo štyridsať miliónmi korunami, keby sme to takým spôsobom robili. Ale keby sme my mali o dva mesiace skôr dopravu, tak na ton získame, i keby sme 50 miliónov na rekonštrukciu doplatili. Prečo tu máme byť tak úzkostliví a čakať až na tom "i" bude bodka.

Druhý prípad: Vidíte, že na niektorých úsekoch železníc sa pracuje na noste, ale vrchná stavba stojí. Most je už takmer dohotovený. Keď sa človek na to díva so strany, povie si, keď most bude hotový, ľudí vezmú a dajú ich na vrchnú stavbu. Prečo mosty a prečo i vrchná stavba nie je robená tak, aby keď sa spraví najťažšia práca, vlak mohol už ísť. Bol som v Chuste, nemal som čo robiť, pretože som Slovák a nechcel som sa miešať do politických pomerov na Podkarpatskej Ukrajine. Vzal som si na starosť úsek železnice Jasiná-Chust. Nemali sme ani jedného kladkostroja a za 6 týždňov sme vrchnú stavbu dohotovili a keď prišla Červená armáda mohla sa okamžite dať do práce a stavať mosty. My, keby sme dostali z Čiech trebárs 100 inžinierov, tak nemáme ani vrchné stavby, ani zničené mosty odslránené. Zase len si vezmite prípad u Kráľovian. Tam bol aj s jedným vlakom most vyhodený a spadol do vody. Doteraz sme ho ani nevytiahli. Keď leží vo vode je o 60% ľahšie ho zdvihnúife než na suchej zemi. Keby sme tam dali niekoľko kladkostrojov, tak by sme mohli tento most vytiahnuť a mohlo by sa začať budovať. To isté je u Strečna. Teraz je nízka voda. Keby tie spadnuté mosty vytiahli, mohli by teraz za nízkej vody okamžite zistiť, či sú aj piliere poškodené, alebo nie. Keď príde jeseň a voda stúpne, už sa nebudú môcť bez rôznych príprav dať opra-

viť a postaviť tieto piliere. SÚ desiatky a desiatky maličkých vecí, ktoré nevyžadujú stračných vedomostí a kde by jeden-dvaja inžinieri od Plavca po Kysak - Obyšovce prezreli mosty, okamžite vypracovali dimenzie dreva a dali to tomu traťmajstrovi, alebo inému a ubezpečujem vás, že ten most by bol hotový. Ale z kancelárie v Bratislave sa dimenzie stanoviť nedajú a inžinieri sedia tam a nejdú po železniciach. Nech sedia potom, keď budú železnice chodiť trebárs tak dlho, kým tá stolička to vydrží. Uhlie: s uhlím stojíme katastrofálne. Zvlášť na východnom Slovensku situácia je taká, že máme síce opravenú železnicu, ale neni vylúčené, že už zajtra, alebo pozajtre žiaden vlak z Košíc do Hrádku nepôjde, poneváč neni uhlia. Tak

isto je to s podnikmi, ktoré ešte majú suroviny, ale majú napr.

uhlia na týždeň, alebo dva. Tak je to aj so Svitom, ktorý pracuje

a ktorý má uhlia ešte na mesiac a zásobuje celé východné Slovensko elektrinou. Po mesiaci Svit zastane, bude musieť prepustiť všetkých robotníkov a zastaviť výrobu ku ktorej suroviny, potrebné ešte na niekoľko mesiacov, má. Mohli by sme tak ísť a jedného miesta na druhé a videli by sme, aké strašné následky to prináša.

Pán povereník hovorí, že handlovské uhoľné bane môžu teraz dodať len 25 vagónov pre verejnú potrebu, že síce sľúbili, že budú môcť ťažiť 180 vagónov, ale vraj to nedodržali. Mali by sme voči sabotérom trochu energicky postupovať. Ako je možné, že keď to bolo sľúbené a nedodržali to, Že okamžite nebola vypravená delegácia, ktorá by sa podívala, prečo to nebolo splnené, Či tam nesedí niekto v tých baniach, ktorý veľmi dobre pracoval pre Nemcov a či by tento pán nemal sedieť niekde v krimináli a čakať na ľudový súd. Myslím, že je treba v takýchto prípadoch okamžite tam zájsť a pozrieť sa na to, či je to opravdu taká závada, ktoré nemohla byť prekonaná, alebo či tam neni sabotáž. Nemyslite, si, že všetci tí, ktorí sa na Slovensku nachádzajú, sú spokojní s novou republikou. Nie. Oni ešte budú hľadat mnoho spôsobov a metód, ako by ju poškodili a demonštrovali pred slovenským národom, alebo československým ľudom, že terajšie vedenie republiky, alebo terajšie vedenie na Sloven-

sku neni schopné, aby dalo celú výrobu do behu. A keď my takých to ľudí na mieste nevyhľadáme a nepotrestáme, nečakajme, že oni sa znenia.

Pokiaľ ide o Národné výbory je isté, že Národné výbory zvlášť Okresné, vykonaly veľký kus práce, ale pozrite sa, ako byrokraticky a nie dosť reálne na vec ideme. My sme od Národných výborov Miestnych a Okresných žiadali v dobách jarných prác, aby nám daly dobytok, vozily drevo a pod. Pre štát sú obe veci dôležité. Ten roľník musí v prvom rade sa snažiť, aby boly obsiaté a obrobené role, aby bol chlieb. Teraz, keď je pole zasiate a roľník nepotrebuje toľko pracovať s dobytkom na svojom poli, teraz po ňom ani pes nezaštekne, aby sme ho žiadali "prosím Ťa pôjdeš voziť drevo?" Teraz by drevo išiel voziť velice rád, pretože práce na poli nemá a zarobil by si. Možno že prídeme zase v žniach a budeme žiadať od roľníka, aby nám dal záprah. Iste nám ho dať nemôže a je nesmyslom, keby sme to od -c ho žiadali. Máme od roľníkov pýtať vtedy, keď oni môžu bez toho, aby ohrozili úrodu, na tomto poli pomôcť. Viem, žeby teraz dreva, keby sme vedeli aké potrebujeme a koľko potrebujeme, mohli navoziť k tým mostom a železničiam potrebné množstvo a žeby sme ho mohli tam aj spracovať, ale navoziť ho nevieme koľko, a nevieme aké dimenzie. My to vieme až vtedy, keď spravíme jeden malý úsek a povieme "hop tu je most".

Prosím, aby moja kritika nebola braná ako kritika na Povereníctvo Železníc. Som ďaleký toho, aby som kritizoval, ale bude velice dobré, aby sa pán povereník pozrel na tie ústredné úrady, lebo napr. pán prezident Viest môže byť snáď velice dobrý, keď všetky železnice sú v poriadku, aby sa to zapojovalo, linky aby fungovaly to snáď pán prezident železníc Viest môže robiť dobre, ale dovolím si tvrdiť, pokiaľ som to videl, že neni na mieste pán Viest vtedy, keď sa jedná o rekonštrukciu železníc, že bude nutné, aby sa v tomto prípade postavil iný človek miesto neho a pán prezident nech príde potom, až budú železnice zrekonštruované a potom môže tie nite vnútrozemské aj zahraničné spojovať. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP