Pondělí 2. července 1945

Zápisnica

zo zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady zo dna 2. júla 1945.

Prítomní: podľa priloženej zápisnica.

Zasadnutie zahájil predseda Dr. Lettrich slovami:

Slávna Slovenská národná rada ! Dovoľte, aby som otvoril dnešné zasadnutie pléna SNR a aby sme prikročili k prerokovaniu programu, predovšetkým druhému bodu - schváleniu zápisníc z dvoch predchádzajúcich zasadnutí pléna Rady.

Prosím o návrhy,

Pán člen Rady Strechay.

/Strechay/: navrhujem, aby zápisnice neboly čítané, aby boli poverení členovia Rady Devečka a Čáp, aby zápisnice skontrolovali.

Dr. Lettrich: počuli ste návrh p. člena Rady Strechaya, aby skontrolovaním zápisnice boli poverení dvaja členovia Rady. Dávam hlasovať o návrhu - návrh sa prijíma.

Tretí bod programu je prerokovanie nariadenia SNR o dočasnom rokovacom poriadku SNR.

Prosím referenta pána Dr. Jána Beharku, aby sa ujal slova.

Dr. Beharka: Slávna Národná Rada !

Nariadením o dočasnom rokovacom poriadku SNR odstraňujeme citeľnú medzeru v pracovnom procese SNR. Členovia SSR už často volali po tomto pracovnom a rokovacom poriadku. Ním, najmä pokiaľ ide o zriadenie výborov SNR, zjednoduší sa celý pracovný proces SNR tým, že príprava osnov pre plénum SNR bude prejednaná a osnovy pripravené pre plénum vo výboroch, čo dosiaľ všetko vykonávalo Predsedníctvo SNR.

Bude to samozrejme veľké zjednodušenie, pretože všetky osnovy prídu napred do výborov, kde sa náležité pri-

pravia a ako hotové predložia sa plénu SNR.

Súčasne všetky tieto osnovy dostanú sa, tak ako to bolo členmi SNR žiadané, zavčasu do rúk národných radcov, ktorí budú mať takto možnosť ich prebrať a pripraviť sa na plenárne zasadnutie. Na druhej strane uvoľní sa samo Predsedníctvo SNR, ktoré takto bude sa môcť venovať ďaleko lepšie a dôkladnejšie tej práci, ktorá čaká na Predsedníctvo SNR.

Potom prečítal Dr. Beharka návrh nariadenia /text priložený/.

Pritom upozornil, že tam, kde sa osnova odvoláva na predchádzajúci alebo iný §, bude tam treba ešte určitých opráv a bude treba previesť vyčíslenie, ktoré nie je správne, nakoľko táto osnova nebola jediná.

Po prečítaní osnovy pokračoval Dr. Behárka: Prosím Slávnu Slovenskú národnú radu, aby tento návrh prijala ako nariadenie SNR.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi a otváram rozpravu o prednesenom návrhu nariadenia. K slovu sa hlási pán člen Rady Dr. Kočvara. Prosím, aby sa ujal slova.

Dr. Kočvara: Ráčte láskavé dovoliť, veľactení členovia, aby som k predloženému návrhu predniesol niekoľko pozmeňujúcich, resp. doplňujúcich návrhov,

§ 1 a/

SNR ako sbor zákonodarný, skladá sa zo 100 členov,

Členom tohoto Sboru nemôže byť, poťažne prestáva ním byť, kto

a/ nie je svojprávny,

b/ bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, spáchaný z pohnútok nízkych a nečestných na stratu občianskych práv,

c/ dopustil sa činu normovaného nariadením SNR zo dňa 15. mája 1945 č. 33 alebo činu, uvedeného v § 7 nariadenia SNR zo dňa 25. mája 1945, č. 44.

Zbavenie členstva z dôvodov tu uvedených prevedie plénum SNR.

§ 2.

V ods. 2 citovaný ods. 2 má byť nahradený č. 1.

§ 4.

Majú byť vynechané slová " Slovenskej národnej rady " nasledujúce za slovami "šesť podpredsedov".

Druhý odsek tohoto paragrafu má byť doplnený slovami: "výjma, že by plénum SNR vyslovilo celému Predsedníctvu alebo niektorému jeho členovi nedôveru".

§ 24.

V ods. 2 slová " pod vedením " nahradiť slovami: " pod predsedníctvom",

V ods. 1 slovo " otvoriť" nech je nahradené slovom "zahájiť". Tak aj v §§ 25, 29, 36.

§ 32. Vynechať celý 1. odsek.

§ 37.

Za slovom " povereníkov " vsunúť "alebo Predsedníctvu ".

§ 43.

Za slovo "vysloviť" dodať "Predsedníctvu SNR", slovo "jeho" nahradiť slovom "ich".

V ods. 2 nahradiť číslo 30 číslom " štvrtina".

§ 45.

Z ods. 1 vynechať slová " prípadne takýmto spôsobom odpoveď odoprieť s udaním príčin, z ods. 2 slová" alebo jej odopretie".

§ 49.

Národní radcovia nemôžu byť vôbec stíhaní pre svoje hlasovanie v plénu SNR alebo jeho výboroch. Pre výroky učinené tam pri výkone mandátu podrobení sú len disciplinárnej moci SNR.

§ 49/a

K akémukoľvek trestnému alebo disciplinárnemu stíhaniu národného radcu pre iné činy alebo opomenutia treba súhlasu SNR. Odoprieli ho táto, je stíhanie navždy vylúčené.

Toto ustanovenie nevzťahuje sa na trestnú odpovednosť, ktorú národný radca má ako zodpovedný redaktor.

§ 49/b

Bol-li národný radca dopadnutý a zatknutý pri trestnom čine samom, súd alebo iný príslušný úrad je povinný ihneď oznámiť zatknutie Predsedníctvu SNR. Neprejaví-li SNR do 14 dní odo dňa zatknutia súhlasu s ďalšou väzbou, väzba prestáva.

§ 49/c

Národní radcovia majú právo odoprieť svedectvo o veciach, ktoré im boly sverené ako členom SNR a to aj keď členmi byť prestali. Vyňaté sú prípady, kde ide o svádzanie člena SNR k zneužitiu mandátu.

Dôvodová z p r á v a.

Všeobecne.

Len okolnosti za akých SNR bola nútená fungovať v Banskej Bystrici, neskôr v Trebišove, potom v Košiciach a na koniec tuná v Bratislave, omlúvajú jej vedenie a Členov, že až teraz, teda po 10 mesiacoch, usnáša sa na svojom rokovacom poriadku. Musíme si totiž uvedomiť, že každá organizovaná spoločnosť potrebuje určité pravidlá, podľa ktorých sa musí spravovať, tobôž potrebuje takéto pravidlá spoločnosť, orgán, ktorý spravuje štát. SNR posiaľ týchto pravidiel nemala a predsa vykonávala štátnu moc zákonodarnú i výkonnú. Z tejto skutočnosti môžu nastať rôzne komplikácie v oboroch upravených doteraz nariadeniami SNR. Pojme-li sa do budúcej ústavy ČSR a chceme-li zostať štátom demokratickým, musí sa pojať, ustanovenie, že sudca má právo skúmať platnosť nariadení, musí byť v nej zároveň učinené opatrenia ohľadom doterajších nariadení, s hľadiska ich platnosti, V našom doterajšom revolučnom zákonodarstve nemáme posiaľ žiadnych noriem, o ktoré by rozhodujúci sudca mohol oprieť svoj výrok o platnosti, poťažne neplatnosti toho - ktorého nariadenia. Posiaľ nikde nie je určené, kto môže byť členom SNR ako zákonodarného sboru, z koľkých členov táto pozostáva, aké quorum, aká väčšina sa vyžaduje k prijatiu určitého nariadenia atď. atď.

Tieto nedostatky povolaný je odstrániť predložený návrh rokovacieho poriadku.

Jednotlive.

K jednotlivým §-om pozmeňovacieho návrhu: K § 1. Nezbytne je potrebné, aby bol fixovaný počet členov SNR. Je to potrebné už aj s hľadiska ustanovenia § 23 ods. 3, podľa ktorého Predsedníctvo SNR povinné je svolať plénum ak aspoň tretina národných radcov o to písomne

požiada, taktiež s hľadiska § 37, podľa ktorého plénum SNR sa usnáša v prítomnosti v ä č š i n y národných radcov, k platnosti usnesenia o nedôvere potrebná je v ä č šina hlasov v š e t k ý ch národných radcov. Aby sme mohli vypočítať zlomok, musíme poznať celok. Počet všetkých členov SNR navrhujem na 100 z toho dôvodu, aby jeden zastupoval približne 25 - 30. 000 obyvateľov.

Ustanovenia ods. 2 patria vlastne do ústavy, poťažne do zákona o volebnom poriadku, nakoľko však týchto posial nemáme, je potrebné, aby boly pojaté do tohoto rokovacieho poriadku. Podmienky tu stanovené nepotrebujú bližšieho odôvodnenia, sú samozrejmé v každej demokracii.

K § 2. Ide len o chybu v citovaní.

K § 4. ods. 1. V tej samej vete a v danej štylizácii dvakrát uvádzať SNR je pleonazmus.

K ods. 2. Predsedníctvo SNR zastáva dvoju funkciu: Jednak je členom SNR ako sboru zákonodarného, jednak stojí v smysle nariadenia Predsedníctva SNR zo dňa 7. apríla

1945 č. 27 na čele Sboru povereníkov SNR, v ktorej funkcii je mocou výkonnou. Keďže v každej demokracii moc výkonná zodpovedná je moci zákonodarnej, je potrebné, aby sme túto zásadu zachovali aj v našom štátnom zariadení a preto plénum SNR ako moc zákonodarná oprávnená je vysloviť Predsedníctvu Sboru povereníkov svoju nedôveru. Na tento prípad treba urobiť zákonné opatrenie, kto bude predsedať Sboru povereníkov.

K § 24. Slovo vedenie, vodca, zapácha totalitou a preto navrhujem použiť iného vhodného výrazu.

Otvoriť zasadnutie je hungarizmus, máme vhodnejší výraz "zahájiť" zasadnutie.

K § 32. Koľkokrát pre súrnosť návrhu nie je možné dodržať už odhlasované usnesenie pléna SNR, podľa ktorého každý návrh nariadenia má byť doručený každému národnému radcovi včas tak, aby mal možnosť náležité si ho preštudovať. Dokazuje sa to i pri dnešných návrhoch. Nie je preto možné žiadať, aby pozmeňovací návrh bol vypracovaný a

predložený písomne, tým menej možno žiadať, aby bol podpísaný aspoň 10 radcami. Za danej praxe - a táto do zavedenia normálnych komunikácií nebude môcť byť zmenená žiadané návrhy nemohly by byť predkladané.

K § 37. Dôvod je ten samý, ako u § 4.

K § 43. Dôvody, ako u §-u 4.

K § 45. Nie je možné, aby národní radcovia neboli informovaní o všetkých otázkach, týkajúcich sa štátneho a verejného života, lebo keď nie sú informovaní o veciach nemôžu niesť za ne ani odpovednosť. Ide-li o veci, ktoré sa nesmia dostať do verejnosti, majú byť prerokované podľa §§ 21, 22 na dôvernom zasadnutí.

K §§ 49. Ustanovenia o imunite patria tiež do ústavy, keďže jej ale posiaľ nemáme, majú byť pojaté do tohto rokovacieho poriadku. Považuj en to za nezbytne nutné z toho dôvodu, aby každý národný radca mohol hovoriť a konať bez obavy, že by ho ktokoľvek a kedykoľvek mohol zbaviť osobnej slobody.

Prosím slávnu Národnú radu, aby tieto moje pozmeňujúce, respektíve návrhy láskavo prijala,

Dr. Lettrich: Ďakujem, kto sa ďalej hlási k slovu? Pán predseda Dr. Belluš:

Po tých vecných návrhoch Dr. Kočvarom nám len formálnu námietku a síce proti označeniu tohto nariadenia. Toto znie: Nariadenie SNR o dočasnom rokovacom poriadku SNR. Správne má znieť: Nariadenie SNR o dočasnom rokovacom poriadku pléna SNR.

Treba uviesť, že Slovenská národná rada má právamoc zákonodarnú, vládnu a výkonnú. Po stránke vládnej a výkonnej patrí táto moc povereníkom, po stránke zákonodarnej plénu.

Tiež na str. 3 - orgány pléna SNR.

Iné námietky nemám a odporúčam nariadenie na schválenie.

Dr. Lettrich: Ďakujem, kto sa ďalej hlási k slovu?

Pán minister Dr. Pietor:

Vážení páni ! Je už dosť dlhá doba, čo som posledný raz vstal aby som zaujal stanovisko k návrhu, prednesenému v plénu Národnej rady.

Dovoľte mi preto, aby som nie len tak sucho a vecne povedal niekoľko slov. Dovoľte, aby som využil pre mňa tak vzácnu príležitosť a pripamätal časy bystrické.

Nezúčastňoval som sa na Vašich bratislavských zasadaniach. Preto neviem, či v shone života nezabúdame na tie klasické doby Národnej rady.

Časom sa mi ani veriť nechce, keď práve nám v rukách nariadenie, na ktorom riešení od prvého dňa Národnej rady sme pracovali a rokovali za streleckých súbojov s nemeckými letcami, za vedomia a zpráv, že naše vojská. ustupujú, že nepriateľ je v presile a že je otázka krátkej doby, keď nás osud postaví pred problémy a časy najťažšie.

Načo sa dnes najradšie rozpamätávam v tom časovom odstupe, je, vážení pánovia tá harmónia, súdržnosť vzájomná úcta, presvedčenie jedného o poctivosti smýšľania druhého, ktoré vtedy medzi nami všetkými panovaly.

Snáď až niekto povolaný bude spracovávať históriu zo zachránených zbytkov bystrického archívu shodnotí toto všetko.

Ja ale využívam túto príležitosť keď som raz medzi Vami, aby som to zdôraznil a zachytil v dnešnom protokole.

Vážení pánovia! Viete, že tá harmónia bola nezbytným predpokladom nášho víťazstva.

Vtedy bol v našich rukách nielen osud našich bojovníkov, ale do značnej miery osud celého nášho národa na dlhú dobu. Nebyť tej súdržnosti, harmónie a lásky medzi nami, vážení pánovia, naša akcia bola by stroskotala a doplatil na ňu celý národ.

Chvála Babu, bolo naše počínanie dostatočne úmerné veľkosti doby.

Ale, vážení páni, či sme už dnes T tom položení, aby sme konštatovali, že tejto harmónie už nie je treba, či sú položené už dostatočné základy nášho národného života? Či nás už nezaväzujú veľké obete, ktoré náš národ podstúpil ?

Nechcení tu vystupovať ako nejaký mravokárca, alebo človek múdrejší od Vás - stal by som sa smiešnym. Ale chcení túto príležitosť využiť aby som povedal, čo sa mi zdá byť z toho odstupu najdôležitejším. Využívam príležitosť, aby som zdôraznil, že sme ďaleko od tej doby, kde by sme povedali, že tej harmónie nie je treba, že nie je treba, aby sme vážili každý náš krok, slovo a rozhodnutie, ale že žijeme vždy ešte za okolností keď rozhodnutie o osude národa na dlhú dobu spočíva v našich rukách.

Práve preto je to nie ako rečnícka okrasa, ale moje úprimné skutočné presvedčenie, že ak máme byť hodní pozícií, ktoré zastávame, musíme pokračovať v duchu bystrickej shody, udržovať harmóniu, vzájomnú úctu a snášanlivosť ešte dlhú dobu.

Tí, čo ste boli v Bystrici, pamätáte sa na históriu nariadenia o Rokovacom poriadku. So svojej strany som mal k tomuto otcovský pomer a hoci dnešný návrh rokovacieho poriadku je ďaleký pôvodnému, ktorý som kedysi vypracoval, predsa som si považoval za povinnosť prísť zaň

hlasovať.

Vážení pánovia! Dovoľte, aby som pri tejto príležitosti spomenul nášho spolupracovníka, člena Legislatívneho sboru v B. Bystrici, ktorý vykonal pre nás veľký kus práva a nedočkal sa oslobodenia, dnes leží niekde na Poľane Dra. Pavla Hložného.

/ Členovia Rady uctili pamiatku Dr. Hložného povstaním. /

Vážení pánovia! Na konci prvej Republiky začalo sa raziť heslo ukáznenej demokracie. V rodine zákonov toto nariadenie o ktorom práve rokujeme je reprezentantom ideálu

demokracie a ukáznenosti.

Ja ako právnik mal som síce málo možností ho preštudovať, iste viete že by som niečo našiel, s čím by som nesúhlasil, ale dúfam, že pôvodcovia tohto návrhu mali na zreteli pružnosť, slobodu slova, myšlienky a iných vlastností demokracie a dbali, aby sa naša demokracia v Národnej rade nezvrhla na anarchiu.

Odporúčam z týchto dôvodov, aby ste tento zákon prijali, ovšem k návrhom na niektoré zmeny sa pre nedostatok času nemôžem vysloviť. /Potlesk/.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu ministrovi Dr. Pietorovi a kedže ďalších prihlásených niet, zakľučujem rozpravu o tomto témate.

Prv ako prikročíme k hlasovaniu, dovolím si informovať slávnu Slovenskú národnú radu o tom, že návrh p. člena Dr. Kočvaru, ktorý znie, v § 1, že SNR ako zákonodarný sbor skladá sa zo 100 členov a aké sú podmienky Členstva, že bolo usnesením Predsedníctva SNR od toho upustené, nakoľko pravdepodobne na najbližšom zasadnutí pléna SNR bude predložená osnova nariadenia SNR o zákonodarnej moci SNR.

V tejto osnove bude podrobne zistené, poťažne uvedené, z koľkých členov sa SNR skladá, aké sú podmienky členstva atď. Už teraz môžeme oznámiť, že stanovisko Predsedníctva Rady je úplne shodné s ustanoveniami pána Dr. Kočvaru čo do počtu resp. podmienok členstva.

Preto odporúčam, aby sme do rokovacieho poriadku neuvádzali ten doplňujúci návrh, ktorý pán Dr. Kočvara uvádza.

Dr. Kočvara: Keď je tomu tak, ako pán predseda hovorí, beriem návrh v tejto časti zpäť.

Dr. Lettrich: Ostatné pozmeňujúce návrhy odporúčam slávnemu plénu na prijatie.

Prikročíme preto k hlasovaniu. A síce predovšetkým o tom formálnom návrhu pána podpred. Dr. Belluša, aby nariadenie malo názov " Nariadenie malo názov "Nariadenie

o dočasnom rokovacom poriadku pléna SNR, čo je tiež správna poznámka a síce budeme hlasovať o návrhu nariadenia tak, ako ho pán referent Dr. Beharka predniesol, i s tými viac menej nornálnymi doplnkami, ako ich predniesol pán Dr. Kočvara, výjmuc § 1.

K slovu sa prihlásil ešte p. sen. Šenšel: Keď Slovák zaháji niečo, zakáže vstup. Hájnik zaháji vstup do hory. Zasadnutie sa otvára.

Dr. Lettrich: ďakujem, ďalej sa hlási pán člen Jeleň:

Prekvapil nás nový výraz: Národní radcovia. Neviem, či je to primerané, prosil by som, aby sa o tejto veci uvažovalo.

Vytvára sa tu tradícia, preto by slová nemaly byť volené tak dosť málo zodpovedne.

Dr. Lettrich: Na slová pána seniora Šenšela:

Neviem, čo je s hľadiska rečovej čistoty správnejšie. Či otvoriť alebo zahájiť. Na Slovensku sa do roku 1918 užíval termín otvoriť. Potom vplyvom spolužitia s národom českým, začalo sa ujímať aj slovo " zahájiť ". Myslím, že spor by mali rozhodnúť filológovia, aby určili, ktorý z týchto výrazov je po stránke jazykovej správnejší. Obávam sa, že Slovenská národná rada tento spor nevyrieši. Osnovatelia nariadenia odporúčajú výraz "otvárať'. ' Snáď by sme sa opýtali na mienku Dr. Kočvaru, či trvá na svojom pozmeňujúcom návrhu, alebo sa identifikuje s osnovou,

Dr. Kočvara: Maďari otvárajú zasadnutie /Dr. Lettrich aj Nemci. /

Dr. Lettrich: Pokiaľ ide o dotaz pána člena Jeleňa, dávam nasledovnú odpoveď: Predsedníctvo SNR veľmi dlho uvažovalo o tom, aký termín má voliť na označenie členov SNR, pretože je to pridlhý názov " člen Slovenskej národnej rady". Mienky sa sformovaly do dvoch skupín. Podľa jedných by bol najpriliehavejší názov pre člena SNR " poslanec ". Podľa mienky druhých má to byť rečová odôvodnila od SNR - " národný radca".

Pretože v neďalekej budúcnosti má byť utvorený čs. zákonodarný sbor, ktorý nepochybne bude mať poslancov, išlo o to, aby v pomenovaní členov SNR a členov čs. zákonodarného sboru bol hneď na prvý pohľad viditeľný rozdiel, pretože mnoho členov SNR bude pravdepodobne aj členmi čs. zákonodarného sboru a nedobre by sa vynímalo, menovite vo verejnosti, keby jedna a tá istá osoba mala dve funkcie v rôznych zákonodarných sboroch označené tým Istým názvom. Preto Predsedníctvo prijalo druhé stanovisko a odporúčalo k plénu SNR v osnove označenie národný radca ako nový termín, ale ako odvodeninu názvu od Slovenskej národnej rady.

Je iste správne to, čo pán člen SNR Jeleň nevyslovil, ale čo mal na mysli, že tento pojem národný radca by mohol svádzať k omylu, nedorozumení vo verejnosti, pretože radcovia sú obyčajne štátni zamestnanci, je to byrokratický pojem a nie dosť dobre by sa vynímal pri pomenovaní členov SNR. No Predsedníctvo SNR riešilo i túto otázku v tom smysle, že práve to adjektívum "národný" radca dostatočne oddeľuje túto funkciu od byrokratického pomenovania vlády, odborový, ministerský radca atď. a že ide v podstate o nový výraz, o vžití ktorého rozhodne prax. Ak praktický život sa bude v takom smysle vyvíjať, že sa tento výraz neujme, isteže SNR bude mať dosť možnosti, aby ho opustila, naproti tomu ak sa ujme, niet príčiny, aby sme ho opustili.

Člen rady Jeleň: Prosím veľaváženú Slovensku národnú radu, aby predsa len uvažovala o tom. Myslím, že tým bude trpeť aj reputácia /členov SNR/.

Nesedí mi ani ten pojem, povereník. Užívajú ho často ľudia, ktorým ten titul nenáleží. Mám zato, že by bolo lepšie, keby sa tá osoba menovala minister. Máme z histórie príklady. Príklad: v Nemecku, kde kedysi bol spolkový štát, trebárs jednotlivé štáty v rámci Ríše boly maličké útvary, predsa len ich funkcionári volali sa ministrami. Nech ľud vidí skutočne v pomenovaní tej funkcie niečo, čo označuje reprezentanta celého národa. Nech sa dá názov členom SNR "národný poslanec".

Dr. Lettrich: Dodatočne otváram debatu na túto tému a k slovu sa hlási p. člen Rady Dr. Ing. Zaťko: Len jednu vetu: nemyslím, že by bolo správne, keby sme zmenili názov, pretože upravujeme nielen rokovací poriadok pléna, ale aj rokovací poriadok výborov.

Dr. Belluš: Ak by ostala hlavička /názov/ tak, ako je teraz, bolo by to nedostačujúce. Len také označenie, aké je tu, nevystihuje terajší stav. Nevidím potrebu, aby tam bolo extra zdôraznené "výborov". Stačí úplne "pléna SNR". Výbor nie je nič samostatného. Preto trvám na mojom návrhu "pléna SNR".

Sen. Šenšel: v § 33 je tlačová chyba.

Člen Rady Jeleň: Navrhujem slávnej Slovenskej národnej rade, aby prijala výrazy "národný poslanec a národný minister".

Dr. Lettrich: Pánovi členovi Rady Jeleňovi by som rád uviedol toľko, že pokiaľ ide o výraz "národný minister", že Predsedníctvo SNR o tejto veci uvažovalo a dosiaľ nedošlo k pevnému a konečnému stanovisku, nakoľko mu chýba mienka filológov, ktorí by pomohli Predsedníctvu Rady nájsť priliehavý nový slovenský výraz, nové pomenovanie, ktoré by zásadne odlišovalo funkciu ministra ako člena čs. vlády a funkciu slovenského povereníka. Snáď by sa dnešné plénum SNR nemuselo týmto zaoberať špeciálne pokiaľ ide o termín národného ministra, pokiaľ vec Predsedníctvo nevyrieši.

Prosím, kto sa ďalej hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Beharka.

Dr. Beharka: Vážení pánovia! Pokiaľ ide o názov národný poslanec alebo národný radca respektíve národný minister, nech sa o veci ďalej uvažuje, pretože nejde o základnú otázku a hovorili sme, že za chvíľu bude treba vydať ústavný zákon o Národnej rade a Sboru povereníkov, táto otázka by mala byť vyriešená v tomto nariadení. Bolo by dobre doterajšie názvy ponechať. Až sa otázka definitívne rozrieši, potom bude možno voliť názvy pre povereníkov resp.

národných radcov.

Dr. Lettrich: Ďakujem a prosím kto sa ďalej hlási k slovu?

P. povereník Dr. Púll: K otázke, či to má byť národný poslanec alebo národný radca, musia sa vysloviť aj filológovia. Do tej doby, myslím, názov národný radca by nesedel. Mál by sa ponechať doterajší názov člen SNR, národný delegát alebo niečo podobného. Národný radca nielen že je byrokratický pojem, ale aj správne rady a radcovia sa zaslúžili o značné zdiskreditovania tohto pojmu. /Potlesk/.

Dr, Lettrich: Ďakujem, ďalej sa hlási pán povereník.

Tvarožek: Prihováram sa ku kompromisnému návrhu Dra. Beharku - ponechať pôvodné názvy s tým, aby sa tieto nové podnety v Predsedníctve braly v úvahu a honorovaly, keď budú mať u najbližšej osnovy fixne názvy stanoviť. Nezúčastnil som sa jednania o tomto, ale nevidím prekážky, prečo by sme nemali túto našu funkciu pomenovať tak, ako ju vidí a má vidieť národ:

" Národný poslanec" a Ústredný poslanec "/Správne!/

Dovoľte, aby som povedal, aká je skutočnosť: každý deň 3 - 4 razy musím sa ľudu a hosťom ohradzovať, keď ma volajú ministrom. Už mi je to až trápne, musím im sdôraňovať, že ja som povereník.

Bol som v Prahe, Myslel som, že v Prahe na ten titul ministra žiarlivejšie pozerajú. Priamo v Ministerstve financií má radovia oslovovali, že som minister, darmo som sa ohradzoval, že ja som povereník. Takto sa na to dívali tam, Hovorím, nechcem tým prejudikovať, prosím, aby bol prijatý kompromisný návrh, zatiaľ, kým sa to vyvarí, nech sa neprejudikuje s novým pomenovaním. Nech ostane člen SNR, ale nijako by som sa nebál toho slova poslanec,

Dr. Čech: V § 17 ods. 2 miesto "člen Povereníctva SNR člen Sboru povereníkov SNR".

Dr. Lettrich: Ďakujem a pretože sa nikto nehlási k

slovu, teraz už definitívne zakľučujem debatu o tomto námete a prosím, vzhľadom na to, že tu je niekoľko návrhov, pokiaľ ide o pomenovanie členov SNR, buďto národnými poslancami, poťažne ako pán povereník Dr. Púll navrhoval "národní delegáti", dávam hlasovať najprv o stanovisku referentovom, to je či sa prijíma názov národný radca alebo nie.

Kto je za prijatie názvu "národný radca"?

Dr. Beharka: Navrhujem, aby zostal starý názov "člen SNR",

Dr. Lettrich: Tak sa pán referent nepridŕža návrhu tak, ako ho predniesol. Stanovisko p. referenta je, aby zostal názov člen SNR. Kto je za ponechanie názvu člen SNR, nech zdvihne ruku: To je zrejme väčšina, návrh sa prijíma.

Myslím, že o titule "národný minister" predbežne rokovať nemusíme, že touto vecou sa budeme mať príležitosť zaoberať až pri prejednávaní osnovy o zákonodarnej moci SNR.

Ďalej dávam hlasovať, kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako bola prednesená referentom a ako bola doplnená pánom Dr. Kočvarom a Dr. Bellušom.

Kto je za prijatie tejto osnovy s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ako boly prednesené pánom Dr. Bellušom a Dr. Kočvarom? Je to jednomyselné a vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR.

Prikročíme k štvrtému bodu programu - prerokovaniu nariadenia SNR o zriadení a zrušení niektorých finančných úradov. Prosím pána povereníka pre financie Tvarožka, aby sa ujal ako referent slova:

Povereník Tvarožek: Slávna Slovenská národná rada! Odporúčam k prijatiu nasledovný návrh nariadenia/po prečítaní textu osnovy a dôvodovej zprávy pokračoval/: Prosím slávnu SNR, aby si tento návrh osvojila a vyniesla ha ako nariadenie SNR.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi a otváram debatu o tomto návrhu. Kto sa hlási k slovu?

Pán člen SNR Dr. Kočvara: K § 12: Až pán povereník určí nové sídla respektíve obvody, aby to bolo uverejnené v Sbierke nariadení SNR, keďže túto dislokáciu tam budeme mať tiež uverejnenú.

Dr. Lettrich: Tu to je!

Dr. Kočvara: Áno, je to tam.

Dr. Lettrich: Ďalej sa hlási pán člen Rady.

Mazúr: K tomu § 12: Nie je mi jasné. Okresný úrad nejestvuje. Jestvujú Okresné národné výbory /Návrh sa v tomto znení opravuje/.

Člen Rady Folta: V § 11 myslím, že ide o Veľký Lapáš pri Nitre.

Dr. Lettrich: Ďakujem a nakoľko niet ďalších návrhov, prikročíme k hlasovaniu:

Kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako bola pánom referentom prednesená, s tými zmenami, ktoré uviedol člen Rady Folta, v § 11 a Mazúr v § 12, nech zdvihne ruku.

To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR a prikročíme k prerokovaniu piateho bodu programu, nariadenia SNR o úprave vyrubenia niektorých priamych daní na rok 1945.

Prosím pána referenta povereníka Tvarožka, aby sa ujal slova,

Tvarožek: Slávna Slovenská národná rada!

Prosím, keby návrh bol láskave prijatý. Sleduje, ako ste ráčili počuť, zjednodušenie celej agendy, nezaťažíme veľkou prácou daňovníkov a pri tom krivdiť sa im nemôže, lebo majú možnosť žiadať každý, kto myslí, že v roku minulom platil vysokú daň, podať novú prihlášku k daňovému prejednaniu.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi a otváram rozpravu. Prosím, kto sa hlási k slovu? Pretože nikto, pristúpime k hlasovaniu o osnove.

Kto je za prijatie osnovy v tom znení, ako bola prednesená, nech zdvihne ruku.

To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR a prikročíme k 6. bodu nášho programu- to je k prerokovaniu nariadenia SNR o vyrubovaní dane z obratu /dane prepychovej/ na rok 1944. Prosím pána povereníka pre financie Tvarožka, aby sa ako referent ujal slova:

Tvarožek: Prosím, aby Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení /po prečítaní textu a dôvodovej zprávy/:

Prosím, keby toto nariadenie Slávna Slovenská národná rada schválila v predloženom znení.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi Tvarožkovi a otváram debatu o prednesenej osnove. Prosím, kto sa hlási k slovu?

Pretože nikto sa nehlási k slovu, pokladám rozpravu za skončenú a prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako bola prednesená pánom referentom, nech zdvihne ruku. To je jednomyseľnosť, vyhlasujem osnovu za nariadenia SNR.

Ako posledný bod programu je prerokovanie nariadenia SNR o predĺžení zmenkoprávnych lehôt. Prosím pána povereníka prepravosúdie Dr. Štefánika, aby sa ako referent ujal slova.

Dr. Štefánik: Slávna Slovenská národná rada!

Slovenská národná rada nariadením č. 9/1944 Sb. nar. SNR resp. č. 24/1945 Sb. nar. SNR zastavila plynutie zmenkoprávnych lehôt.

Poneváč sa vyskytly pochybnosti, či týmto nariadením predĺžené boly i zmenkoprávne lehoty, aby tieto pochybnosti u súdov boly odstránené, dovoľujem si predostrieť návrh nariadenia SNR o predĺžení niektorých, zmenkových lehôt s tým, aby sa Slovenská národná rada usniesla na tomto nariadení /po prečítaní textu a dôvodovej zprávy pokračoval Dr. Štefánik/:

Z týchto uvedených dôvodov dovoľujem navrhnúť Slávnej SNR, aby návrh nariadenia o predĺžení niektorých znenkoprávnych lehôt láskavé prijala.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za prednes a otváram rozpravu o prednesenej osnove, prosím, kto sa hlási k slovu?

Keďže sa nikto nehlási k slovu, ukončujem rozpravu a prikročíme k hlasovaniu:

Kto je za prijatie tejto osnovy tak, ako bola prečítaná?

To je jednomyseľnosť, vyhlasujem osnovu za nariadenia SNR.

Prv ako by som zakľúčil dnešné rokovanie, dovoľujem si oznámiť, že vzhľadom na to, že zajtra je na programe veľmi mnoho vecí, prosím pánov členov Rady, aby sa včas zúčastnili zasadnutia tak, aby sme mohli otvoriť zajtrajšie rokovanie presne o 15. hodine.

Týmto poradu zakľučujeme.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP