Úterý 3. července 1945

Zápisnica

zo zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady zo dňa 3. júla 1945.

Prítomní:

Podľa zápisnice.

Zasadnutie zahájil a viedol predseda Dr. Lettrich.

Dr. Lettrich: Slávna Slovenská národná rada! Otváram dnešné zasadnutie pléna SNR a konštatujem, že Slovenská národná rada je usnášania schopná.

Prikročíme k prerokovaniu druhého bodu nášho pro- gramu, t. j. nariadeniu ŠM o úprave právneho poriadku a revízii právnych aktov na území Slovenska, ktoré bolo dočasne okupované nemeckým-štátom.

Prosím pána referenta povereníka Dr. Štefánika, aby sa ujal slova.

Dr. Štefánik: Slávna Slovenská národná rada!

Prinavrátením územia obsadeného nemeckou ríšou dočasne javí sa byť potrebným, aby právny poriadok a to nacistický právny poriadok zavedený na tomto slovenskom území obsadenom dočasne Nemeckom bol odstránený a aby na tomto území zavedený bol čsl. právny poriadok v duchu a v smysle nariadenia čís. 1. 1944. Sb. nar. SNR. Je preto potrebné, aby i na túto časť slovenského územia boly rozšírené ustanovenia nariadenia čís. 22 z r. 1943 Sb. nar. SNR. a to ustanovenia, ktoré zavádzajú čsl. právny poriadok na území predtým dočasne okupovanom maďarským štátom.

Slávna Slovenská národná rada!

Nariadením čís. 53 z r. 1945 Sb. nar. SNR ustanoveniami v článku 2 tohto nariadenia upravila trestné súdnictvo na území cudzou mocou dočasne obsadenom a to v znení podľa čl. 1 tohto nariadenia rozšírenom.

Je potrebné, aby tieto ustanovenia pokiaľ sa týka trestného pokračovania trestného práva, odstránenia trestných rozsudkov vynesených pre politické trestné činy, resp, pre trestné činy politicky motivované boly odstránené a aby bola zjednaná náprava a dané i odškodné poškodenému odsúdenému.

Slávna Slovenská národná rada!

Pri prejednávaní osnovy tohto nariadenia resp. po jeho daní do pripomienkového pokračovania boly zistené však prípady, že v niektorých disciplinárnych trestných veciach boli sudcovia odsúdení pre trestné činy, ktoré v smysle právneho a podľa právneho poriadku československého, jednak nie sú trestnými činmi, jednak odsúdení pre trestné činy, ktoré dnes nemožno kvalifikovať za trestné činy, resp. boly odsúdený za tresne činy, ktoré vykonali v záujme odboja. Je potrebné, aby i tieto rozsudky disciplinárnych trestných súdov boly odstránené. Preto navrhujem, aby predložená osnova nariadenia bola i v tomto smere doplnená. Navrhujem preto následovné znenie nariadenia SNR, ktorým sa rozširuje nariadenia Predsedníctva SNR čís. 22 z roku 1945 Sb. nar. SNR a zavádza možnosť revízie v disciplinárnych veciach na súdoch,

Slávna Slovenská národná rada!

Podľa prečítanej tu dôvodovej zprávy žiadam Vás, aby ste láskavé osnovu nariadenia o rozšírení nariadenia Predsedníctva SNR číslo 22/1945 Sb. nar. SNR a zavedení možnosti revízi v disciplinárnych veciach na súdoch láskavé schválili a prijal ako nariadenie SNR.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi, otváram rozpravu

O prednesenej osnove. Kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Bajtoš:

Slávna Slovenská národná rada! Máme predložený návrh nariadenia o úprave právneho poriadku na obsadenom území Maďarmi, resp. ríšou Nemeckou. 6 rokov bojovali sme, pracovali každý svojím spôsobom o to, aby sa nám navrátil poriadok demokratický a vydobyli sme si demokratickú československú republiku. S týmto nariadením tesne súvisí i to, aby bola odčinená krivda, ktorú práve týmito pomerami v roku 1938 a 1939 utrpelo východné Slovensko. Preto podávam návrh, aby zákon číslo 170/1937 o zriadení Vysokej školy technickej v Košiciach a vládne nariadenie číslo 164/1938 o vykonaní zákona číslo 170/1937 kde sa uvádza Vysoká škola technická v Košiciach bol uvedený v život. Svoj návrh odôvodňujem nasledovným spôsobom:

Naše Slovensko má geografický útvar veľmi podlhovastý a v dekorácii nemôže byť odôvodnené to, aby všetko bolo centralizované do jednoho mesta na príklad do Bratislavy. Práve to, že za bývalých 20 rokov a od roku 1918 až po rok 1938 naša demokracia stroskotala preto, že snahy boly tie, aby sa všetko u nás centralizovalo. Žiadam preto, aby sa vo vysokom školstve urobila decentralizácia, aby bol tento zákon uvedený v život už aj preto v Košiciach, že východné Slovensko nemá žiadnu vysokú školu a po druhé najdôležitejší dôvod je Košice za to, že po 6 rokov trpely pod maďarskou nadvládou, sú silne pomaďarčené, potrebujeme aby sa odmaďarčily a poslovenčily a to môže vykonať len vysoká škola. Preto podávam tento návrh v súvise s týmto nariadením, aby sa i v tomto ohľade dožilo východné Slovensko úpravy právnych pomerov a Vysoká škola technická v Košiciach bola uvedená v život /Potlesk. /

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k slovu? Pretože nikto, tým zakľučujem rozpravu o prednesenej osnove a prikročíme

k hlasovaniu. Kto je za prijatie osnovy nariadenia o úprave právneho poriadku revízii právnych aktov na území Slovenska, ktoré bolo dočasne okupované nemeckým štátom, nech zdvihne pravú rulou

Konštatuj en jednomyseľnosť a vyhlasujem túto osnovu za nariadenia SNR.

Dovoľujem si oznámiť slávnej Slovenskej národnej rade, že nariadenie o poštátnení internátov nebude predmetom dnešného rokovania pléna SNR, nakoľko sa Predsedníctvo SNR usnieslo snať túto osnovu z dnešného rokovania.

Podľa programu malo byť prerokované nariadenie o poštátnení niektorých divadiel. Vzhľadom na to, že pán referent prišiel o niečo poždejšie. pristúpime k prerokovaniu 6. bodu programu t, j. nariadenia SNR o prihlasovaní škôd spôsobených vojnovými udalosťami. Prosia pána povereníka Tvarožka, ako referenta, aby sa láskavé ujal slova.

Tvarožek: Navrhujem, aby sa slávna Slovenské národná rada usniesla na tomto nariadení, /text osnovy a dôv. zpráva priložený. /

Prosím, kto dostal dôvodovú zprávu v ďalšom /špeciálna časť/ je neplatná, poneváč tento sa vzťahuje na pôvodne v inom smysle predkladaným návrhom, následkom čoho prosím, aby to bolo škrtnuté, nemá to dosť dobtej súvislosti s celým dnes predkladaným návrhom.

Prosím slávnu Slovensku národnú radu, aby toto predložené nariadenie si osvojila.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za prednes, otváram rozpravu o prednesenej osnove a prosím pánov členov Rady, aby sa hlásili k slovu.

Člen rady Mazúr: Dostali áno do rúk nariadenie SNR o škodách, spôsobených vojnovými udalosťami. Je pravdou, že toto nariadenie prichodí v skutočnosti k naším rukám, ale

musím konštatovať, že je to úplne suché nariadenie a síce z tých dôvodov, že každý jednotlivec poškodený podľa tohoto nariadenia má sa prihlásiť do 31. augusta 1945 písomne, aby tak boly zistené celé škody, ktoré sme utrpeli a ktoré sú. Čo ale teraz najnutnejšie treba robiť, je to, že toto nestačí do 31. augusta, ale hneď, aby sme dokázali, aby roľníci, ktorí nemajú dnes kde uskladniť a schovať do sucha sena, aby sme týmto roľníkom a maloroľníkom pomohli iným spôsobom. Navrhujem, aby ihneď Slovenská národná rada sa usniesla, že títo roľníci dostanú nejakú pôžičku, lacný úver a vôbec bezúročnú pôžičku, aby si takto mohli tieto hospodárske budovy postaviť, Dúfam, že tento nás návrh, ktorý tu predkladáme bude braný vážne a prikročíme k tomu, aby sme našli možnosť a prostriedky čo najrýchlejšie pomoci roľ-

níctvu. Viete veľmi dobre, že teraz Irena všetko urobiť, lebo sa chýli k zime a dať do najlepšieho poriadku, preto dú-

fám, že tento návrh, ktorý tu kladiem, aby sme roľníctvu dali bezúročnú pôžičku a tak mu pomohli, aby rýchlo vybudovalo svoje hospodárske staviská, ktoré na rozbúrané, bude prijatý. Týmto by som skončil.

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k slovu? Pán podpredseda Dr. Čech.

Slávna Slovenská národná rada! Vzhľadom na to, že pri určovaní škôd najmä v dnešnej dobe, kedy ceny tovarov sú pomerne rozličné od cien a hodnoty nadobúdacej, navrhujem, aby sa ustanovenie § 2 ods. 5 štylizovalo precíznejšie; a to týmto spôsobom.

Podrobný popis poškodených alebo zničených vecí s udaním:

a/ hodnoty nadobúdacej a rok nadobudnutia,

V hodnoty v roku 1938,

c/ hodnoty nákladov potrebných k znovuvýstavbe a k znovuzriadeniu,

d/ hodnoty za posledný bilančný rok.

Ods. 6. by znel takto: Údaje o školách musia byť úradne zistené a overené jednak Miestnym národným výborom, a jednak úradným orgánom, čo kompetencie ktorého patrí vydať posudok o rekonštrukcii podniku alebo závodu.

Ods. 7. Ak za škodu úradne zistenú poškodený dostal nejakú náhradu, alebo preddavok, treba uviesť jej výšku a od koho bola poskytnutá. Podávam tento návrh k doplneniu tejto osnovy, ináč isteže je žiadúce, aby škody boly zistené a dľa zistených škôd, aby boly učinené opatrenia k náhrade poškodeným.

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k slovu? Pretože nikto, rozpravu zakľučujem a prosím pána referenta, aby sa ujal záverečného slova.

Tvarožek: Vážení pánovia! Je len celkom prirodzené to, čoho sa dotknul kolega Mazur, ale to ovšem nemá súvisu s touto osnovou. Bolo to povinnosťou snáď všetkých povereníkov, alebo Slovenskej národnej rady a podľa môjho vedomia, čo kde mohli i prispeli a dúfam, že túto jeho pripomienku si vezmú k srdcu. Ja ako povereník zodpovedný za finančné vedenie nám tu za úkol celkom niečo iného. Chcem aby štát videl súhrn zaťaženia, súhrn všetkých škôd, ktoré štát postihly a patrí iným rezortom, aby sa staraly o odstraňovanie škôd. Iste je to pripomienka dobrá, ale priamo s týmto nariadením nemá súvisu, poťažne nežiada ho v ničom modifikovať.

Čo sa týka pripomienok pána podpredsedu Dr. Čecha to bolo len nastínené čo tam musí byť, samozrejme robí sa osobitný dosť vyčerpávajúci dotazník, ktorý bude rozposlaný a inak berieme s vďakou na vedomie tieto pripomienky, ktorými môžem byť tento dotazník v tomto smysle rozšírený.

Tým považujem pripomienky za zodpovedané.

Dr. Lettrich: Ďakujem, prikročíme k hlasovaniu. Kto je za to, aby bola prijatá osnova nariadenia tak, ako bola prednesená pánom referentom a doplnená pánom podpred-

sedom Dr. Čechom a síce v § 2-hon, nech zdvihne pravú ruku. To je jednomyseľné, vyhlasujem túto osnovu za nariadenie SNR.

Teraz prikročíme k prerokovaniu 4 bodu nariadenia SNR o poštátnení niektorých divadiel. Prosím pána podpredsedu Novomeského, ako referenta, aby sa ujal slova.

Novomeský: Slávna Slovenská národná rada!

Návrh nariadenia o poštátnení troch divadiel na Slovensku a to v Bratislave v Košiciach a v Turč. v Martine, patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-politické osnovy SNR. O poštátnenie nášho divadelníctva v Bratislave bila sa naša kultúrna verejnosť dlhé roky za prvej republiky, a patrí už k veci, že nedosiahla splnenia tohto požiadavku ani v uplynulých šiestich rokoch. Poštátnenín bratislavského divadla chcela naša kultúrna verejnosť zabezpečiť existenciu tejto umeleckej inštitúcie a zamedziť obchodnú politiku v divadle. Nebudem spomínať všetky príčiny, pre ktoré sa neoohlo uskutočniť volanie našej verejnosti po poštátnení. Ak dnes Slovenská národná rada rokuje o návrhu na poštátnenie nielen Slovenského národného divadla v Bratislave, ale aj v Turč. Sv. Martine a v Košiciach, chce tým manifestovať svoj pomer ku kultúrnym a umeleckým hodnotám slovenským i svoje rozhodnutie podporovať všetkými prostriedkami kultúrny a umelecký rozvoj v našom národe. Keď prichádza pred Slovenskú národnú radu so žiadosťou o poštátnenie hlavných slovenských divadiel, prvý raz činí väčšie nároky na štátnu pokladnicu. Z poštátnenia divadiel vzniknú nové záväzky v sume 28, 750. 000. - K z ktorých Národné divadlo v Bratislave bude 16, 730. 000. - K v Košiciach 7, 527. 000. - K a na komorné divadlo v Turč. Sv. Martine 4, 788. 000. - K.

Môže sa vyskytnúť otázka či nemáme o veľa väčšie, dôležitejšie a vážnejšie finančné záväzky, než je poštátňoyanie nášho divadelníctva. Či nie je dôležitejšie nechať

všetky iné plány a venovať každý prostriedok na zocelenie bolestných rán spôsobených u nás vojnovou povíchricou?

Uvedomujeme si v plnej miere čin sme povinní snahám o rekonštrukciu nového života na Slovensku a v Československu, až na prvom nieste musí štát skromnosť v požiadavkoch Jednak však žiadané od národa a štátu poskytnúť nášmu kultúrnenu a umeleckému životu to, čo predtým dosiahnuť nemohol. Odvažujeme sa žiadať túto obeť hlavne preto, lebo je pevným rozhodnutím nášho kultúrneho a umeleckého sveta prispieť svojou prácou a úsilím na rekonštrukciu a znovuvýstavbu našej domoviny, čo je hlavným príkazom dňa.

Tak ako nijaké odvetvie nášho verejného života nemôže mať iný program než znovuvýstavbu, konsolidáciu a re konštrukciu nášho hospodárskeho, politického, mravného života, tak i naše umenie a s ním divadelníctvo, ktoré bude začlenené a už sa aj začleňuje do tohto vervného úsilia, ktoré je druhou veľkou skúškou slovenskej národnej zdatnosti, ak za prvú skúšku, ktorú sme vykonali s dobrým prospechom pokladane naše národné povstanie.

Keď poštátňujeme tri oporné inštitúcie slovenského divadelníctva a zaťažujeme tým štátnu pokladnicu o 28 3/4 milióna korún nerobíme nič, čo by presahovalo rámec najnevyhnutnejších opatrení.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za prednes, otváram rozpravu o tomto návrhu, prosím, kto sa hlási k slovu? Pán povereník pre financie Tvarožek:

Vážení pánovia! Nerád by som tu vystupoval, alebo bol zle chápaný ako nepriateľ kultúry. Pán podpredseda Novomeský sám tento problém súrnejších povinností už v svojom úvode naznačil. S ním plne súhlasím, ale dovoľujem si predložiť niektoré formálne pripomienky. Včera sme odhlasovali nariadenie o rokovacou poriadku a tam sme už prijali zásadu, že bez návrhu na úhradu nemajú sem chodiť nariadenia. Pán podpr-

sada nám hlási, že bude náklad na túto akciu spojený, robiť 28, 750. 000. - K a dovoľujem si pripomenúť, že to treba rozumeť tak, že k doterajším 8, 300. 000. - K subvencie pribudne ešte 28, 750. 000. - K, to znamená, že štátnu pokladnicu očakávajú výdavky 37, 000. 000. - K pódia predlohy. To je predloha, ktorá bola snáď spravená pred týždňom a už včera sa mi dostal do rúk rozpočet, podľa ktorého náklad je 43, 202. 000. - K.

Teda keď nám záleží, na tom, aby naše štátne hospodárstvo bolo vedená v poriadku a bolo vedené podľa pevných číslic, musíme prosiť, aby bol prinajmenej zachytený ten číslený referát, ktorý pán podpredseda Novomeský predložil a aby tento plus náklad 28, 750. 000. - K v žiadnom prípade prekročený nebol a prosím, aby to bolo v nariadení niekde zachytené, aby sme vedeli aký výdavok očakáva štátnu pokladnicu. Domnievam sa, že keď robíme tak veľký skok, že z ničoho ideme robiť hneď tri štátne scény, že aspoň pre tento počiatok táto slušná cifra musí vystačiť a aby malo vedenie divadelné akúsi hranicu, ustálenú až po ktorú túto akciu poštátnenia môže robiť. Je vecou pána navrhovateľa, aby sa náklad v sume 28, 750. 000. - K zachytil, aby sme mali v rezorte finančnom podklad pre úhradu.

Dr. Lettrich: Ďakujem a pretože sa nikto nehlási k slovu, pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za prijatie osnovy nariadenia tak, ako bola pánom referentom prečítaná, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR.

Slávna Slovenská národná rada!

Konštatujem, že na zasadnutí je prítomný člen Rady a štátny tajomník pán Ján Lichner, ktorý dosial nesložil sľub preto prosím, aby predstúpil a složil predpísaný sľub,

Prosím pána Dr. Martinoviča, aby precital formulu sľubu /štátny tajomník Lichner opakoval predčítavanú formulu

sľubu.

Dr. Lettrich: Prikročíme k ďalšiemu bodu nášho programu, prerokovaniu osnovy nariadenia SNR o telovýchove. Prosím pána referenta, povereníka pre školstvo Novomeského, aby sa ujal slova,

L. Novomeský: Slávna Slovenská národná rada!

V predpoklade, že sú členovia Slovenskej národnej rady oboznámení s predkladanou osnovou nariadenia SNR o telovýchove, dovoľujem si uviesť niektoré okolnosti, pre ktoré sme sa rozhodli osnovu tohto nariadenia vydať:

V smysle košického vládneho programu, akceptovaného Slovenskou národnou radou, školská správa prestáva byť Centrom pre správu iba školských vecí, ale preberá dirigovanie všetkej osvetovej a výkonnej činnosti v štáte.

Uvedomujúc si neobyčajný význam telovýchovy zriaďuje školská správa - tak ako ústredné Ministerstvo školstva - i sekciu telovýchovnú. Toto opatrenie vyžaduje právny podklad, preto treba, aby vyšlo nariadenie SNR o telovýchove.

Hlavný význam zriadenia telovýchovného ústavu je ten, že v budúcnosti nebude sa telovýchova považovaľ za súkromnú záležitosť tých, ktorí chcú cvičiť a športovať, ale za vec národného zdravia.

Štát bude dirigovať a podnecovať vzrast a vývoj telovýchovnej činnosti v našom národe.

Preto vzhľadom na veľký význam predkladanej osnovy prosím, aby ju slávna Slovenská národná rada v plnom znení prijalo.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi a otváram rozpravu o prednesenej osnove. K slovu sa hlási pán podpredseda Rady Dr. Čech:

Slávna Slovenská národná rada!

Mám len pozmeňujúci návrh viac-menej povahy štylistickej v samotnom názve tejto osnovy, ktorú navrhujem, aby znela miesto ako doteraz" o telovýchove" takto:

"nariadenie Slovenskej náročnej rady o štátnej právomoci TO veciach telovýchovy, a § 1. ods. 1 aby znel"štát preberá právomoc vo veciach telovýchovy a to pri jej organizácii, jej vedení, dozore nad ňou a starostlivosťou o ňu"

7 § 1 ods. 2 druhá veta má znieť:" pri opatreniach povahy atd."

Dr. Lettrich: Pretože sa nikto viac nehlási k slovu, prosím pána referenta, podpredsedu Novomeského, aby sa osvedčil.

Novomeský: Neni dôvodu, aby sme boli proti spomínaným námietkám, nakoľko takto vec nadobudne lepšej štylistickej jasnosti.

Dr. Lettrich: Kto je za prijatie osnovy, ako bola prečítaná pánom referentom a navrhnutá k doplneniu pánom podpredsedom Dr. Čechom, nech zdvihne pravú ruku. To je jednomyseľnosť, vyhlasujem túto osnovu za nariadenie SNR.

Prikročujeme k prerokovaniu 7 bodu programu, t. j, nariadeniu SNR o preložení sídla Štátneho strojného úradu v Banskej Bystrici do Zvolena a o zmene názvu obvodu Banská Bystrica na Zvolen. Prosím referenta pána povereníka Ing. Filu, aby sa láskavé ujal slova.

Ing. Filo: /prečítal dôvodovú zprávu a text nariadenia. /

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi otváram rozpravu o prednesenej osnove. Pretože nikto sa nehlási k slovu, pristúpime k hlasovaniu. Kto je za prijatie osnovy tak, ako bola prečítaná, nech zdvihne ruku. To je jednomyseľné. Vyhlasujem osnovu za nariadenie SNR.

Prikročujeme k prerokovaniu 8 bodu programu, t, j. nariadeniu SNR o prepúšťaní osôb štátne nespoľahlivých so súkromných služieb. Prosím pána povereníka pre priemysel a obchod, aby sa ako referent ujal slova.

Dr. Púl: Slávna Slovenská národná rada S

V jednom z minulých zasadnutí SNR bolo odhlasované

nariadenie o preverovaní a prepájaní štátnych a verejných zamestnancov. Toto nariadenie, ktoré bolo odhlasované, nevzťahuje sa na zamestnancov v súkromných službách, hoci v súkromných službách nachádzajú sa tiež osoby, ktoré pre svoju činnosť zradcovskú, alebo kolaborantskú majú byť vylúčené z týchto služieb. Doteraz nemáme dostačujúce právne dispozície na prevedenie takejto očisty našich závodov. Boly už urobené so strany podnikov a závodných výborov určité opatrenia, boly vylúčení zo zamestnania kompromitovaní úradníci a robotníci, ktorí doterajšou politickou činnosťou dokázali, že nepracujú, a v budúcnosti neoprávňujú k nádejám, že budú pracovať v prospech národa. Tieto prípady treba však zákonne podložiť a umožniť rozviazanie služobného a učebného pomeru takýchto ľudí, preto navrhujem, aby bolo schválené Slovenskou národnou radou predložené nariadenie o prepúšťaní osôb štátne nespoľahlivých zo súkromných služieb.

Ďakujem pánu referentovi za prednes a otváram debatu o prednesenej osnove. Prosím, kto sa hlási k slovu? Pán Dr. Kočvara.

Vážení pánovia! Včerajšieho dňa stretnul som sa tu s jedným mojim priateľom, ktorý význačnou mierou zúčastnil sa na našom odboji menovite finančnými obeťami, ktoré presahujú stá - tisíce. Tento priateľ bol zamestnaný u jednej firmy a od závodného výboru dostal výpoveď a mimo toho Miestny národný výbor ho vyzval, aby složil na úhradu vojnových škôd 100. 000. - K. Za takýchto okolností nepozdáva sa mi ctení pánovia, žeby sme vylučovali týchto súkromných zamestnancov medzi ktorými bude zaiste hodne fašistov, hodne škodcov národa, ale vzdor tomu bude snáď medzi nimi, aj hodne takých, ktorí budú postihnutí vypovedaním snáď bezdôvodným. Za daných okolností nepozdáva sa mi, aby sme vylúčili možnosť

žeby títo zamestnanci uplatňovali svoje nároky poradom práva. Predsa súd je povolaný k tomu, aby vykladal zákony, nariadenia, slovom, aby čo najobjektívnejšie postupoval. Aby sme neukrivdili niekomu, z toho dôvodu navrhujem, aby posledná veta § 3 ods. 1. návrhu bola z osnovy vypustená.

Dr. Lettrich: Ďakujem, k slovu sa ďalej hlási pán podpredseda Dr. Čech:

Slávna Slovenská národná rada! V nariadení SSR čís. 50 o národných správach bolo formulované, že ktoré osoby pokladáme za štátny nespoľahlivé a ktoré máme považovať za príslušníkov nemeckej a maďarskej národnosti. Nakoľko § 2. tej to osnovy je úplne doslovne prevzatý z nariadenia číslo 50 navrhujem, aby bol škrtnutý a miesto neho aby bolo urobené odvolanie na toto ustanovenie v tomto znení:

Pre určenie, alebo posúdenie koho treba považovať za štátne nespolahlivého, alebo ktoré osoby patria k nemeckej, alebo maďarskej národnosti, platia obdobné ustanovenia. Slovenskej národnej rady číslo 50.

Dr. Lettrich: Kto sa hlási ďalej k slovu? Pán člen rady Strechay:

Slávna Slovenská národná rada! Je síce pravdou, že v poslednom čase i mnohí arizátori i mnohí nepriatelia, ktorí majú podiel na rozbití býv. Republiky pomáhali finančne v našom odboji. Nerobili to snáď z lásky k slovenskému národu. Videli, že Červená armáda klepe na brány Slovenska, že slovenský národ sa pripravuje na niečo historického a jedine z tých pohnútok sebazáchrany robili z toho také závery. Ja sám mám taký prípad, dokonca z rodiny a nestratil som ani slovo za svojho bratranca, pretože záujem slovenského národa je mi nadovšetko drahý a považoval by som to za ponižujúce, keby som išiel obhajovať takýchto ľudí. Z tých príčin by som doporučoval a prosil, aby osnova nariadenia bola prijatá v plnom znení. /Potlesk/.

Dr. Lettrich: Ďalej sa hlási k slovu pán člen Rady Lietavec:

Slávna Slovenská národná rada! Slovenská národná rada sa svojho času usniesla na nariadení, ktorým sa prepúšťajú zo štátnych a verejných služieb osoby štátne nespoláhlivé. Osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom zúčastnily sa boja proti slovenskému národu a Republike.

Dnešným nariadením Slovenská národná rada má spraviť ďalší krok v záujme očisty Slovenska od živlov, ktoré keď boly prepustené zo štátnych a verejných služieb, nachádzaly a nachádzajú miesta v súkromných podnikoch. Je mnoho prípadov, že osoby, ktoré význačne kolaborovaly, význačne pomáhaly nepriateľom národa a Republiky, našly a nachádzajú stále miesta v rôznych súkromných podnikoch. Mnohé súkromné podniky majú veľmi závažnú účasť pri budovaní Slovenska, pri hospodárskej výstavbe Slovenska. Mnohé takéto podniky doposiaľ majú ešte vo vedení ľudí, ktorí nie sú zárukou, že tie podniky budú pínií všetky dôležité úkoly na poli hospodárskom a národohospodárskom. Keby sme dôsledne nepreviedli očistu súkromných podnikov od všetkých elementov protiľudových, protidemokratických, mohlo by sa stať, že v krátkej dobe narástly by malé skupiny s úmyslom sabotovať všetkými prostriedkami výstavbu slovenská. Preto v záujme výstavby ľudovej demokratickej Republiky a predovšetkým Slovenska je bezpodmienečne potrebné, aby táto osnova bola prijatá za nariadenia SNR o vydanie ktorého nariadenia prišlo veľmi mnoho prípisov a žiadostí z mnohých dedín a krajov Slovenska. Preto odporúčam, aby osnova nariadenia tak ako bola prečítaná bola prijatá a schválená. /Potlesk/.

Dr. Kočvara: Len na vysvetlenie by som chcel poznamenať: Nakoľko pán člen Rady Strechay by si tak vysvetľoval moje slová, ako by som sa zastával takého gardistu, alebo arizátora, osvedčujem sa, že menovaný pán nikdy ani pred tým, ani teraz nebol členom ľudovej strany ani gardistom, ani

nearizoval, že bol československého smýšlania a smeru, keď-

že nie je mojim úmyslom kryť nejakých gardistov a arizátorov. Na tom nariadení podľa môjho názoru nič sa nezmení, len toľko, že ten, ktorý sa cíti byť poškodený, bude môcť hľadať ochranu aj pred súdom. Ten o toto ide.

Dr. Lettrich: Ďakujem, k slovu sa hlási pán člen Rady Jeleň:

Slávna Slovenská národná rada! Obávam sa, že keby sme vyškrtli z § 3. poslednú vetu, žeby sme sa dopustili určitej principielnej odchýlky od praxe, ktorú sme v tomto smere dosial prevádzali. V § 1. sa hovorí: Vysvedčenie politickej spoľahlivosti dáva na návrh Miestneho národného výboru po preverení Okresný národný výbor.

Slávna Národná rada! To je jedinečná právomoc, ktorá bola daná do rúk národných výborov vtedy, keď sme sa rozhodli dať do rúk túto právomoc národným výborom preto, že sme boli presvedčení, že naše národné výbory sú tak vyspelé, že sú si vedomé veľkej priamo historickej zodpovednosti. Keby sme dovolili, aby rozhodovanie príslušného Národného výboru, alebo závodného výboru/ vo väčšine prípadov bude to národný správca/, keby sme dovolili rozhodnutia týchto demokratických orgánov napadnúť nejakým pracovným súdom, tým by sme odbočili od tej zásady, že o politickej spoľahlivosti majú rozhodnúť tí, ktorí pomery najlepšie poznajú, t. j. národné výbory, resp. závodné výbory. Ja som toho názoru, že jestliže príslušná národná správa so súhlasom s príslušným národným výborom a v spolupráci so závodným výborom sa usnesie na tom, že niekto z politických dôvodov nemôže pracovať v tom ktorom podniku, že takýmto inštitúciám musíme 100% veriť a ich rozhodnutie nemôže napadnúť nejaký úradník, ktorý je v pracovnom súde. Prosím slávnu Národnú radu, aby tento návrh prijala tak, ako bol pánom referentom prednesený.

Dr. Lettrich: Ďakujem a k slovu sa hlási pán člen Rady Ing. Takáč:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP