Čtvrtek 23. srpna 1945

Plénum Slovenskej národnej rady.

Stenografický zápis

o priebehu 11. zasadania pléna Slovenskej národnej rady konaného dňa 23. a 24. augusta 1945 v Bratislave.

Stenografický zápis o priebehu 11. zasadania pléna SNR konaného dňa 23. augusta 1945 od 16. - 21. hod.

Prítomní: podľa listiny o prítomnosti.

Zasadanie otvoril predseda SNR Dr. Lettrich slovami:

" Slávna Slovenská národná rada! Otváram jedenáste zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa. Na dnešnom zasadnutí rozdala sa táto tlač:

Zápis o zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady zo dňa 24. a 25. júla 1945.

Návrh povereníka SNR pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o náhrade za majetok poštátnený nariadením č. 47/1945 Sb. n. SNR.

Návrh povereníka SNR pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o rozdelení podniku" Štátne lesy a majetky".

Tieto 3 nariadenia pridelilo Predsedníctvo výborom: právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o splnomocnení Sboru povereníkov Slovenskej národnej rady k mimoriadnym opatreniam vo veci rekonštrukcie.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach súvisiacich so zrušením župnej samosprávy.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o úprave vlastníctva k niektorým domácim zvieratám.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre pošty na vydanie nariadenia o zrušení oslobodenia od poštovného.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o dočasnej úprave štátnej starobnej podpory.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtové-

ho výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre financie na vydanie nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 17/1944 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o založení" Radu slovenského národného povstania".

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o založení"Radu za hrdinstvo v práci".

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu člena a podpredsedu Slovenskej národnej rady Dr. Jána Čecha na vydanie nariadenia o národnej správe v peňažných ústavoch a poisťovniach,

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o zriadení pracovných táborov.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o zavedení všeobecnej pracovnej povinnosti.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o prísnejšom trestaní niektorých priestupkov.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, na vydanie nariadenia o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa.

Návrh povereníka SNR pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o zavedení všeobecnej pracovnej povinnosti? návrh bol pridelený výboru právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vy-

danie nariadenia o založení Radu slovenského národného povstania; návrh bol pridelený výboru právnemu.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o založení Radu. za hrdinstvo v práci; návrh bol pridelený výboru právnemu.

Oznamujem, že sa poštou rozoslala táto tlač:

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre financie na vydanie nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 17/1944 Sb. n. SNR; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o zriadení pracovných táborov; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre financie na vydanie nariadenia o dočasnej úprave vyrubenia dane dôchodkovej a všeobecnej zárobkovej; návrh bol pridelený výboru právnemu.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku. Nemcov, Maďarov ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre financie na vydanie nariadenia o poskytovaní preddavku na náhradu škôd, spôsobených vojnovými udalosťami; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady, pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o dočasnej úprave štátnej starobnej podpory; návrh bol pridelený výboru právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre pošty

na vydanie nariadenia o zrušení oslobodenia od poštovného; návrh bol pridelený výboru právnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o úprave vlastníctva k niektorým domácim zvieratám; návrh bol pridelený výboru právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh člena a podpredsedu Slovenskej národnej rady Dr. Jána Čecha na vydanie nariadenia o národnej správe v peňažných ústavoch a poisťovniach; návrh bol pridelený výboru právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach, súvisiacich so zrušením župnej samosprávy; návrh bol pridelený výboru právnemu a rozpočtovému.

Návrh Predsedníctva SNR na vydanie nariadenia o splnomocnení Sboru povereníkov Slovenskej národnej rady k mimoriadnym opatreniam vo veciach rekonštrukcie; návrh bol pridelený výboru právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Predseda Dr. Lettrich /cengá/.

Začneme rokovať o prvom bode programu, ktorým je:

Usnesenie o skončení členstva Slovenskej národnej rady o voľbe nových členov a o sotrvaní Predsedníctva a Sboru povereníkov v ich funkciách, Zpravodajcom je pán podpredseda

Dr. Husák.

Dr. Husák: Slávna Slovenská národná rada! V terajšom obsadení členstvo v Slovenskej rade bolo tak po kúskoch priberané a doplňované, ako to vyžadovala doba. Najprv k ilegálnym členom SNR pribratí boli v Banskej Bystrici v istom počte ďalší členovia, potom v Banskej Bystrici niekoľko ráz sa členstvo doplňovalo, ďalej po oslobodení východného Slovenska zase z východu boli pribratí iní členovia a takto teda postupným vývojom dosiahli sme dnešný stav asi 70-75 členov Národnej rady, ačkoľvek poriadok, ktorý bol prijatý pre Slovenskú národnú radu vyžaduje 100, Predsedníctvo uvažovalo o tejto veci a prišlo k názoru, že práve z príležitosti prvého výročia bude veľkým demokratickým činom, aby členstvo Slovenskej národnej rady bolo riadne delegátmi volené, nakoľko sme

už v tom štádiu konsolidácie, že túto voľbu previesť možno. Z toho dôvodu tiež dalo bez predbežného vypočutia pléna rady, nakoľko to technicky možné nebolo rada nezasadala, na program sjazdu Národných výborov v Banskej Bystrici i voľbu členov Slovenskej národnej rady. Je preto potrebné, aby plénum Slovenskej národnej rady sa v tomto smere usnieslo, čím jednak krok Predsedníctva dodatočne sankcionuje a jednak dá riadny základ k voľbe nových členov. Preto Predsedníctvo navrhuje, a Slovenská národná rada prijala toto usnesenie:

Členstvo Slovenskej národnej rady sa končí dnom 28. augustom 1945. Okresní delegáti národných výborov na sjazde v Banskej Bystrici dňa 28. augusta 1945 vyvolia nových Členov Slovenskej národnej rady. Podľa § 4 ods. 2 dočasného rokovacieho poriadku doterajšie Predsedníctvo a Sbor povereníkov ostávajú vo svojich funkciách dotiaľ, kým nové plénum Slovenskej národnej rady vyvolí nové Predsedníctvo a kým toto nové Predsedníctvo rozhodne o nových povereníkoch.

Doporučujem, aby tento návrh Predsedníctva bol plénom prijatý, tým viacej, že to považujeme za krok k demokratizácii, demokratickejšiemu zvoleniu členov Slovenskej národnej rady a tým i k zvýšeniu autority jednak jednotlivých členov Národnej rady i Slovenskej národnej rady ako celku.

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o tomto návrhu, kto sa hlási k slovu? Keď nikto, prikročujeme k hlasovaniu. Kto je za prijatie usnesenia, nech zodvihne ruku. Je to jednomyseľné. Vyhlasujem unesenie za prijaté.

Druhým bodom je rezolúcia Slovenskej národnej rady. o pomeroch v pohraničných krajoch východného Slovenska. Zpravodajcom je člen Rady pán Folta.

P. Folta: Slávna Slovenská národná rada! Predsedníctvo Ukrajinskej národnej rady poslalo nasledujúce memorandum:

I.

Terajší stav.

Dňa 5. mája 1945 navštívila delegácia predsedníctva UNRP námestka predsedu vlády Klementa Gottwalda a pána predse-

du SNR Karola Šmidkeho v Košiciach a jednala o situácii v okresoch východného Slovenska, menovite v okresoch medzilaboreckom, sninskom, svidníckom a stropkovskom, obývaných prevážne Ukrajincami a ktoré boly vojnovými udalosťami najviac postihnuté.

Situácia v menovaných okresoch je takáto:

V okrese Medzilaborce bolo zničených zo 49 obcí 18 obcí. Počet dobytka klesol na 20% predvojnového stavu,

V okresoch Snina je vypálené 75% všetkých obcí.

V okrese svidníckom ostalo z 50 obcí len 4 nedotknutých. Z 2833 domov v okrese je zničené 2351 domov. Stav dobytka klesol asi na 20%.

V stropkovskom okrese je z 50 obcí 31 úplne vypálených, 15 čiastočne a len 4 obce sú celé. Z 1785 domov bolo 1435 zničených, 8000 ľudí je úplne bez prístrešia.

Delegácia UNRP predložila konkrétny návrh pre zrušenie problémov nestrpiacich odkladu, Návrh delegácie nebol síce v pôvodnej forme prijatý, bolo však sľúbené predstaviteľmi ústrednej vlády, tak aj p. predsedom SNR Šmidkem, že jednotlivé povereníctva vykonajú všetko potrebné, aby katastrofálny stav v horespomenutých okresoch bol odstránený.

Predsedníctvo UNRP s poľutovaním konštatuje, že od tej doby nebadať žiadnu činnosť so strany vlády a SNR, ktorá by smerovala k zlepšeniu životných pomerov v štyroch najviac postihnutých okresoch. Okrem svojpomocných akcií miestneho občianstva nestalo sa nič, takže je oprávnená obava, že obyvateľstvo sa dostane na jeseň a v zime do katastrofálneho položenia, hlavne čo sa týka ubytovania a zásobovania.

Predsedníctvo UNRP dôrazne upozorňuje na mimoriadnu vážnosť situácia, ktorá sa v spomenutých okresoch vytvára. Preto predsedníctvu SNR predkladá v ďalšom svoje konkrétne návrhy pre riešenie nastalej situácie.

Mimoriadne pomery vyžadujú opatrenie neobyčajného rázu, ktoré sú snáď v rozpore so vžitými administratívnymi metódami. Predsedníctvo UNRP navrhuje ich však presto, súc si vedomé ďalekosiahlych zásahov do kompetencie jednotlivých povereníctiev, pretože všetky iné cesty doteraz zlyhaly,

Predsedníctvu UNRP sa obracia s plnou dôverou na

Predsedníctvo SNR a je presvedčené, že odpoveďou na toto memorandum bude konkrétna a účinná pomoc. Netreba zvlášť zdôrazniť, že táto pomoc bude len vtedy účinná, keď bude poskytnutá čo najskôr. Treba obzvlášť upozorniť na neobyčajne vážne politické následky, ktoré by sa ukázaly pri ďalšom otálaní s konkrétnou pomocou. Viedlo by to k úplnému podrytiu dôvery nášho ukrajinského ľudu k SNR. Že sa to doteraz nestalo, treba pričítať disciplinovanosti nášho ľudu, ktorý znáša s veľkým sebazaprením neslýchané strádanie a ťažkosti. Miera je však dovŕšená.

II. Organizačné opatrenia.

Hlavným úkolom rekonštrukčných prác v štyroch ukrajinských okresoch je:

1/ zabezpečenie dostatočného počtu budov pre prezimovanie obyvateľstva,

2/ zabezpečenie dopravných strojov pre dovoz potravín a stavebného materiálu a k tomu nutných dopravných prostriedkov,

3/ zabezpečenie zásobovania týchto okresov pevným prídelom potravín,

4/ odmínovanie Nemcami zriadených mínových polí,

5/ dodanie dobytka a koní.

K zvládnutiu týchto úkolov navrhujeme tieto opatrenia:

1. Zriadenie zvláštnej trojčlennéj, ústrednej, rekonštrukčnej komisie v Košiciach. Táto komisia nech je vybavená s plnou mocou Predsedníctva SNR pre všetky otázky, uvedené v prvom odstavci pod č, 1 až 5 pre okresy Medzilaborce, Snina, Svidník a Stropkov. Komisia nech je oprávnená objednať a zadávať všetky nutné práce, ktoré vyplývajú z jej kompetencie. Nech je dotovaná preddavkom 50 miliónov korún, ktoré vyúčtuje Predsedníctvu SNR.

2. Pri tejto komisii nech sa zriadi zvláštny štátny, rekonštrukčný, stavebný úrad na okresy Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, so sídlom v Stropkove. Jeho kompetencie sa rozšíria na opravu všetkých budov na štátne útraty, núdzových domov a všetky neškodné práce v horespomenutých okresoch, ktoré sú potrebné pre zaistenie úkolu č. 1 - 5, uvedených v prvom

odstavci.

3. Zriadenie trojčlennej rekonštrukčnej komisie v každom zo štyroch okresoch, pozostávajúcich taviacich z predsedu ONV, z technického odborníka a administratívneho odborníka. Komisie podliehajú ústrednej rekonštrukčnej komisii a sú jej výkonnými orgánmi. Pretože niet potrebných odborníkov v okresoch, je nutné prideliť ich zo západného Slovenska, a to 8 slovenských odborníkov a 8 administratívnych odborníkov.,

4. Vydanie nariadenia SNR o financovaní a organizácii rekonštrukčných prác a na základe horeuvedených návrhov,

III. Okamžitá pomoc.

Ako najnutnejšie opatrenie- nestrpiace odkladu, navrhujeme:

1. Prideliť okresom Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov so 5 nákladných aut, aspoň tri s príslušnými pohonnými látkami, dovedna 20 nákladných aut.

2. Dodať pre tieto okresy 10 vagónov stav. železa, raf. železa, klincov, píl. a sekier,

3. Dodať 5 vagónov tabuľového skla,

4. Dodať 10 vagónov lepenky na krytinu.

5. Dodať do poloviny septembra osivo pre okresy,

6. Dodať 2000 koní a 6000 kráv.

7. Dodať čo najnutnejšie množstvo pluhov, brán a

iných hospodárskych strojov. 8. Prideliť každému ONV osobné auto.

IV.

Je nesporné, že prevedenie opatrení tu navrhnutých Predsedníctvom UNRP narazí na rôzne ťažkosti materiálneho alebo kompetenčného rázu. Doterajší výsledok rekonštrukčných a konsolidačného procesu v našich okresoch plne nás oprávňuje k tomu, aby sme hľadali a navrhli nové spôsoby riešenia týchto problémov, ktoré sú prinesené mimoriadnym pomerom v nemalej miere, spôsobeným nejestvujúcou dopravou a excentrickým umiestnením ústredných úradov.

Z toho vyplýva, že je nutne vytvoriť orgán, ktorý má možnosť rýchlo rozhodovať a ktorý má dostatočne širokú právo-

moc, aby svoje rozhodnutia mohol uskutočniť, a to v Košiciach, ktoré sú pomerne blízko k okresom, o ktoré sa v prvom rade jedná.

Zvláštne komisie v okresoch treba zriadiť preto, lebo z týchto okresov evakuovalo všetko úradníctvo, až na nepatrné výnimky a doteraz sa nevrátilo. Okresy nie sú preto v stave dať sami k dispozícii potrebné odborné sily a nemajú ani možnosti zaistiť riadny chod administratívy. Je preto potrebná pomoc z vonku.

Predsedníctvo UNRP verí, že toto memorandum, predložené vo vedomí veľmi vážnej situácii Ukrajincov na východnom Slovensku nájde pochopenie u Predsedníctva SNR a že Predsedníctvo SNR ihneď prikročí k realizácii konkrétnej a súrnej pomoci najviac postihnutému, bratskému národu.

Predsedníctvo ukrajinskej národnej rady Prešovčiny:

P. J. Rohál v. r. Babej v. r.

tajomník. podpredseda.

Dr. Lettrich: Otváram rozpravu o tomto memorande. Kto sa hlási k slovu? Pán podpredseda Dr. Čech.

Podpredseda Dr. Čech: Slávna Národná rada! Už v Košiciach sme všetci skonštatovali, že územia, ktoré sú obývané podkarpatskými Ukrajincami, okresy karpatské boly touto vojnou najviac postihnuté. Nielen že vojna tam veľmi prudko prešla, ale i viedly sa tatu tuhé boje a front dlho stál, dôsledkom čoho bolo značné zničenie tohoto územia. Viackrát už padlo rozhodnutie, viackrát už sme vyprávali o konkrétnej pomoci pre týchto. Ako odpoveď na túto rezolúciu už nestačia ani slová, ale sú potrebné činy. Je preto žiaducné, aby priamo Slovenská národná rada svojou autoritou zasiahla na všetky kompetentné úrady, ktoré malý doteraz vykonať pomoc pre týchto obyvateľov vojnou tak ťažko postihnutých a ďalej, aby Slovenská národná rada zo svojho stredu vyslala niekoľko členov, ktorí by na tri miesta preskúmali konkrétne potreby pre tieto kraje a aby buď na mieste alebo potom na kompetentných úradoch, či už na východnom Slovensku, či už od kompetentných úradov ústredných od poverenictiev žiadali okamžitú a urýchlenú pomoc. Čo sa tý-

če zásobovania, čo sa týče dopravy tých potravín, isteže pomery sa už zlepšily a je možné, aby sme in poskytli pomoc po tejto stránke. Zrovna tak je možno zariadiť, aby títo ľudia dôsledkom zlepšenia dopravných spojov dostali plánované provizórne baraky, v ktorých by sa ubytovali a prípadne, aby dostali prostriedky na výstavbu postihnutých domov alebo budov hospodárskych. Preto by som žiadal, keď zdôrazňujem tuná, že nestačia už len sľuby, alebo rozhodnutia, a že musíme na túto rezolúciu odpovedať priamo činmi, aby sme zaviazali jednotlivé povereníctva, aby v svojej kompetencii Povereníctvo pre zásobovanie a výživu, Povereníctvo pre starostlivosť, Povereníctvo pre dopravu a verejné práce, všetko čo je v ich silách a možnostiach, urobily pre tieto kraje. Zároveň navrhujem, aby Slovenská národná rada vyslala 6 člennú komisiu do týchto krajov, ktorá by preskúmala potreby a zariadila na mieste alebo prostredníctvom SNR na povereníctvach nápravu a pomoc pre tieto kraje. Dovolím si navrhovať nasledovných pánov členov Slovenskej národnej rady: p, Foltu, p, Harčára, p. podpredsedu Stýka, p. Valu, p. 0ndruša a p. Strechaja.

Dr. Lettrich: Počuli ste návrh. Kto sa hlási ďalej k slovu? Pán povereník Ing. Kornel Filo.

Ing. K. Filo: Slávna Slovenská národná rada! K tomu bodu rezolúcie, ktorá sa týka tých dopravných prostriedkov chcem podotknúť toto: Ešte prv než rezolúcia došla k nám som nariadil, aby z nákladných vozov na dieslov pohon, teda na naftový pohon, východné Slovensko dostalo bezpodmienečne 25 kusov. Že sa tak doteraz nestalo bolo dôvodom toho to, že vozidlá na naftu sme nemali. My máme síce v Košiciach dostatočný počet aut na pohon benzínom, ale Košice stále zápasily a absolútnym nedostatkom benzínu, takže benzínové vozidlá by im neboly bývali nič platné. Konvoj, ktorý včera opustil Prahu pôjde cez Bratislavu priamo na východné Slovensko, a síce tak, aby z Bratislavy už mohol naložiť určitý náklady železo, hrebíky a podobný stavebný materiál, Tieto vozidlá budú disponované, akonáhle bude náklad naložený, priamo na východné Slovensko. Mimo toho východné Slovensko dostane 10 autobusov. Týchto 10 autobusov je v Prahe už pripravené na odoslanie na Slovensko a pôjdu cez Bratislavu, aby si moh-

ly nabrať dostatočné množstvo pohonných hmôt a odísť do tých krajov, ktoré sú komunikačné neprístupné. Že doteraz východná Slovensko nedostalo ani jednoho autobusu, dôvodom toho bolo to že proste autobusov sme nemali a až teraz pri posledných jednôckach s ministrom gen. Hasalom sa nám podarilo, že nám uvoľní 16 autobusov typu gräfstift, z ktorých 10 pôjde na východné Slovensko. Akonáhle Škodové závody v Mladej Boleslavi budú mať dohotovenú sériu nákladných aut 3 tonových s pohonom na drevopli z tohoto oddisponujeme 10-15 kusov ešte na východné Slovensko. Tak predbežne behom tohoto týždňa alebo začiatkom budúceho týždňa najneskoršie odídu nákladné autá s naftovým pohonom a odídu tam tiež autobusy na pohon naftou. Toto je opatrenie, ktoré sme mohli teraz núdzové učiniť, bohužiaľ viac urobiť nedozerné, poneváč zápasíme aj my s absolútnym nedostatkom áut. To čo nám prišlo minulý týždeň a predminulý týždeň z Prahy to je vrak. To sú autá a autobusy k jazde neschopné, prišly nie vlastnej ose, ale prišly na koľajach, teda na vagónoch a stoja nám v garážach do tej doby, než ich budeme môcť opraviť. Podotýkam, že oprava týchto vozidiel vyžiada si dlhšej doby, poneváč máme absolútny nedostatok náhradného materiálu. Tento náhradný materiál si budeme musieť obstarávať zase z tej obsadenej zóny anglo-americkej. Toto by som rád poznamenať k tej rezolúcii a prosím, aby slávna Národná rada vzala toto moje sdelenie láskavé na vedomie.

Dr. Lettrich: Kto sa hlási k slovu? Pán člen rady Peja.

P. Peja: Slávna Slovenská národná rada! K tomu memo-

randu sa primlúvam už aj za to, že sú tam obce nielen rusinské ale sú tam aj slovanské obce. Na príklad v humennskom okrese potom aj v stropkovskon, nižné kraje okresu, sú tam tedy menšia polovica síce ale aj slovenské obce. Príklad vezmene jak je na príklad tam 10 obcí nižšie, čo sú úplne vypálené a to sú rýdze slovenské obce a nie rusinské, menšina sú tam Rusinci, tak by som sa k tomu prihováral a by som prosil slávnu Národnú radu, aby sa o to ujala už ako aj len preto, že nespomína tu memorandúm síce len ruský, ale tam sú aj Slováci, ktorí utrpeli túto škodu, najmä že po tých horách a po tých okresoch boli partizánske oddiely a preto Nemci to úplne vypaľovali. Príkladom Darko

Bačkov, Kraviany, Ozorovce, Malé Ozorovce, Veľké, Dávidov, Sabov, to sú všetky skoro slovenské obce, ktoré úplne už týždeň pred odchodom Nemci úplne do základu vypálili. A tí ľudia chodia na mňa a že už som im sľuboval pomoc atď, a nič sa im neposkytuje. Prosil by som, aby to bolo vzaté do úvahy.

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási k slovu? Pán povereník Kvetko.

Dr. Kvetko: Slávna Národná rada! Ja som došiel uprostred jednania, uprostred debaty vo veci predloženej rezolúcie Ukrajinskej národnej rady. Mal som príležitosť túto rezolúciu V našej rezortnej pôsobnosti posúdiť. Chcem konštatovať len toľko: Tých prostriedkov, ktoré sú tu k obnove hospodárskeho života nie je k dispozícii toľko, ako by bolo treba. To znamená ovšem, že by nikto z nich východu nechcel priať. Niekoľkokrát práve z Povereníctva pre pôdohospodárstvo bolo nabídnuté, bol vyzvaný východ, aby sa hlásil. Vážení priatelia, nemôžeme za to, niektoré národné výbory vo východných okresoch a konkrétne aj v tých štyroch, o ktorých je reč, neprejavujú taký záujem a takú dravosť o potreby svojho kraja, ako okresy druhé. Je nemožné proste pri tých skromných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii ubrániť sa pred návalom požiadavkov z iných okresov keď tieto okresy zostávajú po zadu. Chcem po tejto stránke posvietiť na konkrétny prípad, ktorý sa vyskytol práve u nás na Povereníctve pre pôdohospodárstvo asi pred 14 dňami. Z vlasnej iniciatívy, ale opravujem sa, z iniciatívy pána predsedu Okresného národného výboru a člena Národnej rady v Turč. Sv. Martine Jána Mazúra, vyzval som okresy najviac postihnuté vojnovými udalosťami, aby prišly na Povereníctvo pre pôdohospodárstvo, aby sme sa usniesli na najnutnejších opatreniach hospodárskeho a sociálneho rázu, ktoré po tej stránke treba pre jednotlivé okresy, tie spomínané v memorandu. Skoro všetky okresy východu, a že tieto okresy tam neprišly, na túto schôdzu neprišly a že nebolo možno bez nich a o nich jednať. Že sme na tejto porade, ktorá mala iste veľmi priaznivý význam, priaznivý výsledok pre obnovu hospodárskeho života, pre rekonštrukciu poškodených budov a poľnohospodárskych usadlostí, že sme nemenili práve uvítať zástupcov okresných národných výborov tých okre-

sov, aby predložili svoje požiadavky. Konštatujem dnes, že práve z našej iniciatívy Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na usnesenie Sboru povereníkov urýchleným pokračovaním, pred vydaním normy o čiastočnej náhrade válečných škôd, vyplatilo už do dnes asi 170, 000. 000 korún pre obnovu hospodárskeho života, pre opravu najnutnejších vecí pre opravu budov a hospodárskych stavísk. Je žiadúcne, aby tieto okresy prejavovaly väčší záujem a je žiadúcne, aby tieto okresy prišly a prezentovaly svoje požiadavky, tak ako to robia iné okresy. Naše ťažkosti sú veľmi vážne a veľmi veľké a dnes obvykle, či už právom alebo neprávom dosiahne určitého výsledku len ten, kto je dravejší, kto je rozhodnejší. Pokladaní to nie za hriech, pretože nikde nezapravujeme alebo nikde nedávame také prostriedky, ktoré by nebolo treba dať, ale všade zaplátame tie najväčšie medzery, tie najväčšie sociálne krivdy a všade ich dávame také, aké si jednotlivé národné výbory žiadajú, aké si prezentujú pred Predsedníctvo národnej rady alebo pred jednotlivé povereníctva. Po tejto stránke urobili sme prípravy nielen čo sa týka stránky finančnej, ale i stránky hospodárskej. Dotovanie tých nešťastných koní, ktorých sa skutočne na Slovensko nedostalo, ja musím konštatovať tu, že ani po tejto stránke okresné národné výbory neprišly s takými a neuplatňovaly tak vehementne a tak odhodlane požiadavky svoje, ako iné okresné národné výbory. A všade je toho treba práve tak ako na východe, prepadne na východe ešte viac, ale v tom prípade práve okresné národné výbory z východu a z tých okresov, ktoré dnes memorandum predkladalo, by maly uplatňovať s väčšou rozhodnosťou svoje požiadavky. Nechcem hovoriť proti ním. Urobili sme my práve na poľnohospodárstve; čo sa týka presídlenia alebo dotovania určitých potrieb hospodárskeho rázu, tak ako to memorandom sporíme, dodávky dobytka, dodávky hospodárských strojov, potreby kolonizácie, urobili sme právo opatrenia, aby po tejto stránke skutočne sa urobily rázne kroky za zmiernenie tých najväčších sociálných krívd i na zmiernenie čím najväčších hospodárských nedostatkov. Zajtra vychádza z Povereníctva pre pôdohospodárstvo tiež úradný personál, vybavený mocou rozhodovať tak na mieste ako je to treba. Ja vítam návrh p. podpredsedu Dr. Čecha, že

je tu podaný návrh, aby Slovenská národná rada vyslala komisiu,

ktorá by sama presvedčila sa o stave a sama rozhodovala. Ja prosím, aby práve tým úradníkom, ktorí sú z Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu vyslaní k účelu zjednať nápravu, vyšla všemožne v ústrety a zjednala v prvom rade náležitú autoritu po stránke prevádzania ich úkolu, ktorý im bol daný. Nechcem, znovu opakujem, tvrdil oproti požiadavkám tu vzneseným, pokladám ich za správne a spravodlivé a som presvedčený, že Národná rada vykoná všetky akcie, ktoré by smerovaly k zmierneniu biedy, ale je žiaducné, aby okresné národné výbory tamojšie, podľa môjho súdu vykonaly väčšiu potreba, väčšiu aktivitu pre zmiernenie hospodárskej a sociálnej biedy, ktorá sa tam javí. Ja zo svojho stanoviska sľubujem, že takúto iniciatívu okresných národných výborov po uvítaní budem plne rešpektovať a podporovať.

Dr. Lettrich: Kto sa hlási ďalej k slovu? Pán člen rady Strechaj,

P. Strechaj: Slávna Slovenská národná rada! k spomenutej rezolúcii môže každý člen Národnej rady len jedno povedať, že pomoc východu je nutná a pomoc okamžitá má byť poskytnutá. Je síce pravdou, že tuná padnul návrh p. podpredsedu Národnej rady Dr. Čecha, aby tam bola vyslaná delegácia. Táto delegácia však, prv kým by tam bola vyslaná, pripadne po vašom schválení, bolo by nutné, aby si predebatovala tieto otázky, ktoré v rezolúcii Národná rada Ukrajincov spomína, s patričnými povereníkmi a aby už aj s hotovými vecami mohla prípadne na ten východ sa odobral. Ale ísť na východ znovu so sľubami, viete, že by sme

tam neobstáli. Lepšie by bolo, keby tá delegácia zároveň so sebou nejaké tie potrebné články, ktorých sa Národná rada Ukrajín cov domáha sobrala. Preto by som navrhoval dodatok k tomu návrhu p. podpredsedu Dr. Čecha, aby prípadne prv kým tá delegácia by sa vybrala na východ, predebatovala tieto otázky s patričnými povereníkmi, a aby mohla veci, ktoré prípadne povereníci jednotliví môžu poskytnúť, okamžite so sebou sobrať.

Dr. Lettrich: Kto sa ďalej hlási? Nikto. Prikročíme k hlasovaniu o návrhu p. podpredsedu Dr. Čecha. Kto je za prijatie návrhu p. podpredsedu Čecha, nech zodvihne ruku. To je jednomyseľné. Pokladám návrh za prijatý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP