Úterý 6. listopadu 1945

Plénum Slovenskej národnej rady.

Stenografický zápis

z 13. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady

konaného dňa 6. a 7. novembra 1945 v Bratislave.

stenografický zápis

z 13 zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 6. novembra 1945.

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Predseda Dr. Lettrich /cengá/:

Slávna Slovenská národná rada!

Otváram 15 zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa.

Pred rokovaním o vlastnom programe složia sľub členovia Slovenskej národnej rady, ktorí sa prvý raz zúčastňujú zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.

Prosím pána prez. šéfa Dr. Martinčeka, aby oznámil mená týchto pánov členov.

Dr. Martinček:

Oznamuje, že na dnešnom zasadnutí majú složiť sľub títo členovia Slovenskej národnej rady: Vasil Kapišovský, Jozef Suchý, Vladimír Rojkovič, Vladimír Jedinák, Igor Leukanič.

Predseda Dr Lettrich:

Prosím menovaných pánov, aby predstúpili pred tribúnu a po prečítaní textu sľubu pánom prez. šéfom Dr. Martinčekom pristúpili po jednom ku mne a podaním ruky a vyslovením slova "sľubujem" složili sľub.

Prosím pána prez. šéfa Dr. Martinčeka, aby prečítal text sľubu.

Dr. Martinček:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný odkazu Slovenského národného povstania, budem verený Československej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia. a budem plniť svedomite a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaní budem mať na zreteli len prospech štátu a národa.

/Členovia SNR po jednom predstupujú k predsedovi a skladajú sľub podaním ruky slovom "sľubujem". /

Preds. Dr. Lettrich:

Ukrajinská národná rada oznámila Národnému frontu

mená nových zástupcov ukrajinskej menšiny do Slovenskej národnej rady. Národný front s radosťou vzal túto zprávu na vedomie. Preto dovoľte mi, aby som týchto nových členov Slovenskej národnej rady medzi nami úprimne pozdravil so želaním, aby naša spolupráca slúžila ešte väčšmi prehlbovaniu našich vzájomných vzťahov a slúžila k prospechu slovenského a ukrajinského národe a rozkvetu ČSR /potlesk/. K slovu sa hlási pán Igor Levkanič.

Igor Levkanič: /prejav bol povedaný v ukrajinskom jazyku/.

Preds. Dr. Lettrich:

Podľa § 14 nariadenia Slovenskej národnej rady o dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady oznamujem, že do dnešného dňa sa ustavily výbory: právny, rozpočtový, hospodársko-sociálny a kultúrny. Vyvolení boli títo funkcionári:

1/ právny výbor: predseda Dr. Ján Čech, podpredseda Dr. Jozef Brúha,

2/ rozpočtový výbor: predseda Dr. Iľja Pauliny-Tóth, podpredseda Kazimír Bezek,

3/ hospodársko-sociálny výbor: predseda Ing. Samuel Takáč, podpredseda Július Gašperík,

4/ kultúrny výbor: predseda Dr. Ján Jesenský, podpredseda Ondrej Devečka.

Oznamujem ďalej, že na dnešnom zasadnutí sa rozdala táto tlač:

Stenografické zápisy o priebehu 11. a 12. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia o poskytovaní preddavku na náhradu škôd, spôsobených vojnovými udalosťami.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o poštátnení zamestnencov škôl, poštátnených podľa nariadenia 34/1945 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho, rozpočtového a kultúrneho výboru o návrhu povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Slovenskej vysokej škole obchodnej.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru, o návrhu povereníka pre dopravu a verejné práce na vydanie nariadenia o drahotných výpomociach pre provizionistov-štátnych banských a hutníckych závodov.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariade-

nia o úmysle nakladať osobám štátne nespoľahlivým s vkladmi,

účastinami a hodnotami, uloženými u peňažných ústavov.

Správa právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú, reformu na vydanie nariadenia o rozdelení podniku "Štátne lesy a majetky".

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového. výboru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia, ktorým sa obnovuje účinnosť niektorých ustanovení opatrenie Stáleho výboru o vyvlastnení a niektorých iných opatreniach na ciele hospodárskeho prebudovania štátu alebo dočasného hospodárskeho zaistenia nezamestnaných osôb.

Oznamujem konečne, že poštou bola rozoslaná a výborom pridelená táto tlač:

Právnemu a hospodársko-sociálnemu výboru boly pridelené:

1/ Návrh povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o zriadení okresných úradov ochrany práce a Krajinského úradu ochrany práce,

2/ Návrh povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenie o dočasnom zákaze scudzeniu nehnutelností a obmedzenia zaťažeňia nehnutelností,

3/ Návrh povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o nezapočítateľnosti sociálnych výpomocí do pracovného zárobku vo verejno-právnom poistení a o ich vyňatí z exekúcie;

Právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému výboru boly pridelená:

1/ Návrh povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o štátnej záruke na roľnícky úver.

2/ Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o osídlení skonfiškovaného pôdohospodárske-

ho majetku v rámci vnútorného osídlovania.

Právnemu a rozpočtovému výboru bol pridelený

návrh povereníka pre dopravu a verejné práce na vydanie nariadenia, ktorým sa zrušuje zákon o zariadení Slovenského leteckého oboru.

Právnemu výboru boly pridelená:

1/ Návrh povereníka pre priemysel a obchod na vydanie? nariadenia o pôsobnosti Povereníctva pre priemysel s obchod vo veciach "banských a hutníckych,

2/ Návrh povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o revízií občianskoprávnych rozhodnutí civilných súdov, vynasených po 6. októbri 1936.

Predseda Dr. Lettrich: /cengá/

2. začneme rokovať o prvom bode programu, ktorý je Programový prejav predsedu Sboru povereníkov. Prosím pána predsedu Sboru povereníkov, aby sa ujal slova. /

Preds. K. Šmidke: Slávna, Slovenská národná rada! /prejav priložený, oprava na strane 21. a to "Doteraz sa. rozparcelovalo asi 350 hospodárstiev Nemcov, Maďarov a kolaborantov o celkovej výmere ornej pôdy asi 40. 000 ha, a logni asi 140. 000 ha, medzi asi 17. 000 slovenských bezzemcov a maloroľníkov. Zbýva rozpracovať. asi 750 veľkostatkov vo výmere asi 200. 000 ha. "/

Medzi rečou predsedu Sboru povereníkov K. Šmidkeho ujal sa predsedníctva pléna. SNR Dr. Ivan Horváth,

Podpreds. SNR Dr. Ivan Horváth:

Ďakujem pánu preds. Sboru povereníkov za prednesený programový prejav.

Slávna Slovenská národná rada. Vzhľadom na to, že čas pokročil a prejednanie o ďalších bodov programu by si vyžiadalo dlhší čas, odročujem dnešné zasadnutnie pléna SNR na zajtrajšok na 15 hodinu a tým končím dnešné zasadnutie.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP