Středa 6. února 1946

Slovenská národná rada 1946

Stenografický zápis

o priebehu 15. zasadnutia pléna SNR zo dňa 6. 7. a 8.

februára 1946.

Obsah:

 
 

I. Priebeh 15. zasadnutia pléna SNR zo dňa 6. februára 1946.

 
   

Strana:

1.

Otvorenie ............

5

2.

Uctenie pamiatky zosnulého člena SNR Dr. Janka Jemenského

5

3.

Prejav podpredseda SNR Ing. Jozefa Styka....

5

4.

Sľub člena SNR Dr. Ladislava Nádašiho ......

 

5.

Oznámenie o voľbe Dr. Mikuláša Bakoša za predseda kultúr-

6

 

neho výboru ........... t

6 6

7

6.

Ospravedlnenie neprítomnosti ........

7.

Zpráva o rozdaní tlače ..........

8.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového vý-

 

boru o návrhu povereníka pre dopravu a verejné práce na vy-

 
 

danie nariadenia o zmene niektorých ustanovení nariadenia o

 
 

prechodnom ubytovaní bezprístrešného obyvateľstva vojnou

 
 

zničených alebo poškodených obcí a miest. (Zpravodajcovia:

 
 

povereník Dr. Gustáv Husák, člen SNR Matej Bobrík a člen

 
 

SNR Kazimír Bezek. ) ..........

8

9.

Rozprava a hlasovanie o prednesenej zpráve .....

9

 

a) Reč člena SNR Pavla Neckára .......

9

 

b) Hlasovanie ............

10

10.

Zakľúčenie zasadnutia.

 
 

II. Priebeh 15. pokračujúceho zasadnutia pléna SNR zo dňa

 
 

7. februára 1946.

 

1.

Otvorenie .............

10

2.

Zpráva o rozdaní tlače ..........

10

3.

Zpráva imunitného výboru o žiadosti Okresného súdu v Ban-

 
 

skej Bystrici na udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu člena

 
 

SNR Karola Dolinského. (Zpravodajca: povereník pre veci

 
 

vnútorné a člen SNR Dr. Július Viktory. ) .....

11

4.

Rozprava a hlasovanie o prednesenom návrhu.....

11

   

Strana:

5.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie

 
 

na vydanie nariadenia, ktorým sa menia ustanovenia Občian-

 
 

skeho sporového poriadku o pôsobnosti súdov a povinnom za-

 
 

stúpení advokátom v konaní na Okresnom súde. (Zpravodajca:

 
 

člen SNR Dr. Jozef Brúha. ) ........

11

6.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

12

 

a) Reč člena SNR Seleckého ........

12

 

b) Záverečné slovo zpravodajcu Dr. Jozefa Brúbu

13

 

c) Hlasovanie o návrhu .........

11

7.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového vý-

 
 

boru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie naria-

 
 

denia o úprave finančného hospodárenia v okresoch. (Zpravo-

 
 

dajcovia: povereník Dr. Július Viktory, člen SNR Július Gaš-

 
 

perík a člen SNR Ladislav Lipták. ) .......

13

a

Rozprava o predmetnej /práve ........

15

 

a) Reč člena SNR Štefana Bašťovanského .....

15

 

b) Reč člena SNR Andreja Maťašíka ......

19

 

c) Záverečná reč zpravodajcu povereníka Dr. Viktoryho.

19

 

d) Hlasovanie o zpráve .........

19

9.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového vý-

 
 

boru o návrhu povereníka pre dopravu a verejné práce na vy-

 
 

danie nariadenia o vicinálnych cestách. (Zpravodajcovia: pove-

 
 

reník Dr. Gustáv Husák, člen SNR Ivan Frlička a člen SNR

 
 

Kazimír Bezek. ) ...........

20

10.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

27

 

a) Reč člena SNR Forinta .........

28

 

b) Reč člena SNR Andreja Maťašíka ......

29

 

c) Reč člena SNR Ing. Samuela Takáča ......

30

 

d) Reč člena SNR Podhorányiho .......

31

 

e) Reč člena SNR Vasila Kapišovakého ......

32

 

f) Záverečná reč zpravodajcu povereníka Dr. Gustáva Husáka

32

 

g) Hlasovanie o návrhu .........

33

11.

Návrh podpredsedu SNR Ladislava Holdoša .....

33

33

12.

Hlasovanie o návrhu ..........

 

13.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka

 
 

pre dopravu a verejné práce na vydanie nariadenia, ktorým sa

 
 

zrušuje zákon o zriadení Slovenského leteckého sboru. (Zpra-

 
 

vodajca: Dr. Ilia Paulíny-Tóth. ) .......

33

14.

Rozprava a hlasovanie o prednesenom návrhu....

34

15.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka

 
 

pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie naria-

 
 

denia o úprave služobných a platových pomerov obvodných

 
 

horárov. (Zpravodajca: člen SNR Ladislav Lipták. ).

34

16.

Rozprava a hlasovanie o návrhu .......

35

17.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka

 
 

pre pošty na vydanie nariadenia o zriadení riaditeľstiev pôšt.

 
 

(Zpravodajcovia: Dr. Pavol Haljan a Štefan Horváth. )

35

18.

Rozprava a hlasovanie o prednesenom návrhu....

36

19.

Zakľúčenie ............

37

 

III. Priebeh 15. pokračujúceho zasadnutia pléna SNR zo dňa

 
 

8. februára 1946.

 

1.

Otvorenie .............

37

2.

Zpráva o rozdaní tlače ..........

37

   

Strana:

3.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdia

 
 

na vydanie nariadenia o revízii občiansko-právnych rozhodnutí

 
 

civilných súdov, vyhlásených po 6. X. 1938. (Zpravodajca: po-

 
   

37

4.

Rozprava a hlasovanie o prednesenom návrhu....

37

5.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníc-

 
 

tva SNR na vydanie nariadenia o platoch predsedu a členov

 
 

Sboru povereníkov. (Zpravodajca: Dr. Jozef Brúha. )

37

6.

Rozprava a hlasovanie o návrhu ........

38

7.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníc-

 
 

tva SNR na vydanie nariadenia o platoch a dovolenke členov

 
 

SNR. (Zpravodajca: Kazimír Bezek. ) ......

38

8.

Rozprava a hlasovanie o návrhu .......

39

9.

Zpráva právneho a kultúrneho výboru o návrhu povereníka

 
 

pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Slovenskej aka-

 
 

démii vied a umení. (Zpravodajcovia: Dr. Pavol Haljan a Mi-

 
 

chal Chorváth. ) ...........

39

10.

Rozprava o návrhu: ..........

44

 

a) Reč člena SNR Dr. Ľudovíta Linczényiho .....

44

 

b) Reč člena SNR Andreja Žiaka .......

44

 

c) Reč člena SNR Dr. Mikuláša Bakoša .....

42

 

d) Záverečná reč zpravodajcu Dr. Pavla Haljana

45

 

e) Záverečná reč zpravodajcu Michala Chorvátha

46

 

f) Hlasovanie o návrhu .......

46

11.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre priemysel

 
 

a obchod na vydanie nariadenia o pôsobnosti Povereníctva pre

 
 

priemysel a obchod vo veciach banských a hutníckych. (Zpra-

 
 

vodajca: povereník Dr. Gustáv Husák. ) .....

46

12.

Rozprava o návrhu: ..........

47

 

a) Reč člena SNR Dr. Juraja Jančího ......

47

 

b) Hlasovanie o návrhu .........

47

13.

Zpráva právneho a hospodárskeho sociálneho výboru o návrhu

 
 

povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o

 
 

penzijnom poistení niektorých súkromných zamestnancov na

 
 

vyššie dávky. (Zpravodajcovia: Dr. Vojtech Vagašský a pove-

 
 

reník František Komzala. ) .........

47

14.

Rozprava o návrhu: ...........

49

 

a) Reč člena SNR Jána Myjavca .......

49

 

b) Hlasovanie o návrhu .........

50

15

Zpráva právneho, rozpočtového a kultúrneho výboru o návrhu

 
 

povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia, kto-

 
 

rým sa menia a doplňujú niektoré predpisy o služobných a pla-

 
 

tových pomeroch učiteľstva ľudových a meštianskych škôl a

 
 

detských opatrovní. (Zpravodajcovia: povereník Dr. Július

 
 

Viktory, prof. Jozef Lukačovič a Juraj Kapinaj. )

51

16

Rozprava o prednesenom návrhu: .......

57

 

a) Reč člena SNR Andreja Žiaka .......

57

 

b) Reč člena SNR Fraňa Kráľa ........

58

 

c) Reč člena SNR Jozefa Hanzela .......

59

 

d) Reč člena SNR Emila Peťku ........

61

 

e) Záverečná reč zpravodajcu prof. Lukačoviča....

61

 

f) Rezolúcia ............

61

 

g) Hlasovanie o rezolúcii a o návrhu ......

61

   

Strana:

17.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre školstvo a

 
 

osvetu na vydanie nariadenia o znovuustanovení prepustených

 
 

vydatých štátnych zamestnankýň. (Zpravodajca: Ondrej Mly-

 
 

nárčik. ) .............

62

18.

Rozprava o prednesenom návrhu: .......

62

 

a) Reč člena SNR Petra Škodáčka .......

62

 

b) Reč členky SNR Oľgy Šándorovej ......

63

 

c) Pozmeňovací návrh podpredseda SNR Holdoša

65

 

d) Záverečná reč spravodajca Ondreja Mlynárčika

65

 

e) Hlasovanie o návrhu ..........

65

19.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového vý-

 
 

boru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú

 
 

reformu na vydanie nariadenia o štátnej záruke na roľnícky

 
 

úver. (Zpravodajca: Dr. Pavol Haljan. ) ......

65

20.

Rozprava o prednesenom návrhu: ........

66

 

a) Reč člena SNR Dr. Michala Falťana ......

66

 

h) Reč člena SNR Júliusa Gašperíka .......

67

 

c) Reč člena SNR Pavla Poliaka ........

68

 

d) Reč člena SNR Mareka Čulena .......

69

 

e) Reč člena SNR Kováľa .........

69

 

f) Hlasovanie o návrhu .........

70

21.

Návrh predsedu Sboru povereníkov a spoločníkov na najbližší

 
 

termín svolania pléna SNR .........

70

22.

Hlasovanie o návrhu ..........

70

23.

Zaklúčenie .............

70

Stenografický zápis 13. zasadnutia pléna SNR zo dňa 6. februára 1046.

Začiatok 15. 30 hod., koniec 16. 30 hod.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny: 61 členov Slovenskej národnej rady a 6 členov Sboru povereníkov. (Predseda Sboru povereníkov K. Šmidke, povereníci: Dr. Július Viktory, Ladislav Novomeský, Dr. Samuel Belluš, Dr. Ivan Štefánik a Rudolf Fraštacký. )

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk (cengá): "Otváram 15 zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa. "

(Prítomní povstanúc, vypočujú prejav podpredsedu SNR Ing. Stýka na uctenie pamiatky zomrelého člena Slovenskej národnej rady a národného umelca Dr. Janka J e s e n s k é h o. )

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk:

Slávna Slovenská národná rada! Už druhý raz sa schádzame v poslednom polroku na smútočné zasadnutie tohto zákonodarného sboru. Po povereníkovi Tomášovi Tvarožkovi je to dnes smutná príležitosť uctiť si pamiatku člena Slovenskej národnej rady, národného umelca a básnika, vynikajúceho účastníka prvého československého odboja, smelého barda pozemného hnutia proti fašizmu za druhej svetovej vojny, legionára Dr. Janka Jesenského, ktorý dňa 27. decembra 1945 v Bratislave skonal.

Odchodom Janka Jesenského stratil slovenský politický aj umelecký svet výraznú osobnosť, ktorá predstavovala na jednej strane bohatú národnú tradíciu, na druhej strane výrazného predstaviteľa vysokej kultúry, vyrovnaného priebojného človeka XIX. storočia, ktorý tieto vzácne prvky preniesol do charakterného aj umeleckého kolísania, tak príznačného pre inteligenciu XX. storočia. Rodina Jesenského predstavuje v slovenskej histórii vysokú duchovnú úroveň, onen slávny Jesenius, ktorý zahynul r. 1621 na staromestskom námestí v Prahe, bol prvým anatomom v strednej Európe a rektorom Pražskej univerzity. Iný z jeho rodu bol prekladateľom slávnej Biblie Kralickej. Dr. Janko Jesenský pocítil na sebe, čo je to obeť pre porobený národ, keď jeho otec ako advokát musel predať zaťažený rodový majetok, lebo mal neúmerne vysoké

výdavky vo voľbách za Národnú stranu slovenskú. V krvi Dr. Jesenského kolovalo to nadšenie, s ktorým sa jeho otec zúčastnil národného povstania v r. 1848, sebavedomie pri uplatňovaní práva slobody slovenského národa, ako toto jednoznačne vyznačil jeho otec, ktorý patril medzi strojcov slávneho shromaždenia Memoranda slovenského z roku 1861. Všetky tieto okolnosti ovplyvňujú umeleckú činnosť Janka Jesenského. V r. 1914 si uvedomuje na prahu prvej svetovej vojny, že ani jeden z rodu Jesenských nemôže sklamať svoj národ. Odboju za práva slovenského národa pridružuje sa slavianska myšlienka a burcuje preto vojakov, aby nestrieľali na Rusov - na slovanských bratov. Odvádzajú ho v putách do trenčianskeho väzenia. V máji roku 1915 prichádza na front a už v júli r. 1915 pri útoku prechádza na stranu Rusov. Tu začína politická činnosť Janka Jesenského. Dáva sa do spojenia s vodcami Československého odboja a po úspešných činoch ako predseda odbočky Československej národnej rady prichádza cez Sibír do Vladivostoku a odtiaľ do vlasti. Aktívnej politiky sa za prvej Republiky nezúčastňuje a venuje sa ako vysoký štátny úradník pozorovaniu verejného života. V tomto období vzniká temer po 20-ročnej prestávke jeho dvojsväzkový satirický román "Demokrati", v ktorom porovnáva v satirickom zákutí demokratickú spoločnosť s myšlienkou úplnej rovnosti. Áno, Janko Jesenský bol medzi prvými, ktorí verejne pranierovali choroby demokracie slabej ruky za prvej Republiky. Ako by bol predvídal katastrofu, do ktorej sa hrnieme. Prišiel osudný rok 1938 a Janko Jesenský začal bojovať. Odsúdil zradu alebo slabosť západu v Mníchove, odsúdil trhanie Republiky, poľutoval naše vojská, ktoré bez boja opúštaly zákopy a vojenské pevnosti, hromží na prvé perzekúcie rodu a štátu verných Cechov, Slovákov a socialistov, zahrňuje výsmechom a hanbou húfy pätolízačov a pochlebníkov novej vlády, ironizuje Hlinkovú gardu, čuduje sa novým Slovákom, ktorí nevedia po slovensky, chameolonom, totalite, teroru koncentrákov a každý čin nacizmu a ľudáctva považuje za urážku národa. Vnútorne čerpá v tomto zúfalom duševnom rozpoložení zo slávnej minulosti na-

rodných hrdinov, obdivuje opäť a opäť našich zahraničných bojovníkov a vodcovstvo národa stelesňuje s apoštolskou postavou Masarykovou, kým na adresu všetkých pomýlených vodcov volá zo svojho neotraseného podzemného bunkera takto:

Kto vodcom je, ten nemôže byť kmín, čo v lúpežiach má iba zaľúbenie, hoc z biča praskaním a hrešením pred sebou olúpené stádo ženie.

Kto pre národ chce apoštolom byť, v remesle diabla nemôže byť vinný, musí mať čistú mysel, čistý štít, reč čistú, ruky čisté, čisté činy.

Z prvej svetovej vojny daroval Jesenský národu knihu "Cestou k slobode". Z druhej svetovej vojny sa zrodily jeho básne zpodzemia. Tieto sbierky neboly len prejavom umeleckým, ale predovšetkým úspešnou zbraňou v boji proti nespravodlivosti, krivde na národe, zavádzaniu a znevážaniu slovenského ľudu, zapredávaniu duší nacistickej a germánskej ideológii. To najcenejšie, čo je v odkaze Janka Jesenského, je práve táto národná pýcha a hrdosť, ktorá sa nevedela skloniť pred žiadnou odmenou, sľubom a tým menej konjunkturálnym výkyvom, ktorému podľahlo toľko tých, čo mali držať ruku na tepne národa v časoch, keď mu bolo najhoršie.

Umelecká osobnosť Janka Jesenského nie je dosiaľ náležite docenená. Treba hodnotiť jeho miesto v slovenskej literatúre, aby plasticky vynikol jeho umelecký profil zo stiesneného domáceho prostredia na zaslúženú úroveň v rade slovenského umenia. Ešte väčší záväzok máme však voči Jankovi Jesenskému pri bilancovaní jeho životných zásluh na poli národnom a politickom. Vedel byť revolucionárom v takých chvíľach národa, keď to znamenalo prinášanie obetí pre život súkromný, ale zaistenie trvalých hodnôt pre vlasť.

Janko Jesenský bol pre konštruktívnu prácu vtedy, keď k tomu boly dané predpoklady národnej a politickej slobody. Svoju nenávisť proti davovým štváčom jasne vyznačil v odsúdení diktátorských rečí.

Slovenská národná rada a československý odboj za druhej svetovej vojny

majú záväzok do budúcnosti: spracovať psychologické účinky jeho podzemných básnických útokov, zasielaných do londýnskeho rozhlasu. Čím skôr splníme túto svoju povinnosť voči Jankovi Jesenskému, tým výraznejšie prejavíme pred svetom, že sme bojovali spontánne proti nacistickej nadvláde v domácej a cudzej forme.

Klaniame sa hlboko pamiatke veľkého básnika, národného umelca, revolucionára a vzácneho národovca Dr. Janka Jesenského. Slovenská národná rada, ako predstaviteľka zákonodarnej moci na Slovensku, zaväzuje sa zachovať pre budúce generácie vzácne dedičstvo Janka Jesenského, lebo je si vedomá, že z jeho odkazu bude trvalé žiť národ a čerpať v dobrých aj zlých časoch. Česť jeho pamiatke!

Prerušujem schôdzku na znamenie smútku na 15 minút.

(Po 15 minútach podpredseda SNR Ing. Jozef Styk cengá: )

Pokračujeme v rokovaní: Pred rokovaním o vlastnom programe složí sľub nový člen SNR pán Dr. Ladislav Nádaši. Prosím pána Dr. Nádašiho, aby predstúpil pred tribúnu a po prečítaní sľubu pánom prednostom Úradu Predsedníctva SNR Dr. Martinčekom, predstúpil ku mne a podaním ruky a vyslovením slova "sľubujem" složil sľub.

(Prítomní vstávajú. Prednosta Úradu Predsedníctva SNR Dr. Martinček číta sľub. )

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomite a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaná budem mať na zreteli len prospech štátu a národa. "

(Člen SNR Dr. Nádaši slovom "sľubujem" a podaním ruky podpredsedovi SNR Ing. Stykovi složil sľub. )

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk (cengá): Oznamujem, že kultúrny výbor na svojom zasadnutí 29. januára 1946 zvolil za svojho predsedu pána Dr. Mikuláša Bakoša.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili: Pán štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Dr. Vladi-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP