Čtvrtek 7. února 1946

Stenografický zápis o priebehu 15., pokračujúceho zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 7. februára 1946.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny: 72 členov SNR a 8 členov Sboru povereníkov. (Predseda Sboru povereníkov Karol Šmidke, poverníci: Dr. Ivan Štefánik, Dr. Jozef Ševčík, Ing. Kornel Filo, František Komzala, Dr. Július Viktory, Dr. Gustáv Husák a Dr. Samuel Belluš. )

Začiatok zasadnutia: 13. 30 hod., koniec o 18. 15 hod.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth

(cengá):

Slávna Slovenská národná rada! Otváram dnešné zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a konštatujem, že plénum Slovenskej národnej rady je usnášania schopné.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Návrh povereníka sociálnej starostlivosti na vydanie nariadenia o ochrane nájomníkov. Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o úprave služobných a platových pomerov obvodných horárov. Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom právnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka sociálnej starostlivosti na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje a pozmeňuje nariadenie čís. 107/45 Sb. n. SNR o dočasnej úprave Štátnej starobnej podpory. Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt. Návrh pridelilo Predsedníctvo výboru právnemu.

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia o trestaní zločinov proti zásobovaniu. Návrh pridelilo Predsedníctvo výboru právnemu.

Návrh povereníka vnútra na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie o úprave právneho poriadku a revízii právnych aktov na území Slovenska, ktoré bolo dočasne okupované maďarským štátom. Návrh pridelilo Predsedníctvo výboru právnemu.

Návrh povereníka sociálnej starostlivosti na vydanie nariadenia o zriadení Štátneho fondu pre poskytovanie pomoci účastníkom a obetiam bojov za slobodu, ich rodinám a pozostalým po nich. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka vnútra na vydanie nariadenia o úprave služobných a platových pomerov členov Sboru národnej bezpečnosti. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a rozpočtovému.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch predsedu a členov Sboru povereníkov.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch a dovolenke členov Slovenskej národnej rady.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o úprave služobných a platových pomerov obvodných horárov.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pôšt na vydanie nariadenia o zriadení riaditeľstiev pôšt.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa predlžuje účinnosť niektorých právnych predpisov, obmdezených na stav brannej pohotovosti štátu.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o Slovenskej akadémii vied a umení.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka vnútra na vydanie nariadenia o úprave služobných a platových pomerov členov Sboru národnej bezpečnosti.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy o služobných a platových pomeroch učiteľstva ľudových a meštianskych škôl a detských opatrovní.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth

(cengá):

Prikročíme k rokovaniu o 1. bode dnešného programu, ktorým je:

Zpráva imunitného výboru o žiadosti Okresného súdu v Banskej Bystrici na udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu Karola Dolinského, člena Slovenskej národnej rady. Zpravodajcom je Dr. Július Viktory.

Prosím pána zpravodajcu Dr. Viktoryho, aby sa ujal slova.

Povereník vnútra Dr. Július Viktory:

Slávna Národná rada! Okresný súd v Banskej Bystrici žiada podaním zo dňa 16. októbra 1945 č. T 182/1945 o súhlas Slovenskej národnej rady s trestným stíhaním Karola Dolinského, člena Slovenskej národnej rady, pre priestupok pomluvy podľa § 2 zák. 108/1933 Sb. z. a n, ktorého sa dopustil tým, že dňa 6. septembra 1945 v Národnom dome v Banskej Bystrici na zasadnutí Národného frontu vyslovil sa o súkromnom žalobcovi Jozefovi Čatlošovi, že pôjde pred ľudový súd, pričom povedal, že je už druhá vec, či menovaný bude odsúdený, alebo oslobodený.

Imunitný výbor na svojom zasadnutí 26. novembra 1945 usniesol sa navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby nesúhlasila v tejto veci s trestným stíhaním člena Slovenskej národnej rady Karola Dolinského.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? K slovu sa nehlási nikto, prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie zprávy tak, ako bola pánom zpravodajcom, povereníkom Dr. Viktorym prednesená, nech zdvihne ruku. To je väčšina; vyhlasujem zprávu za prijatú.

Ďalším bodom programu je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa menia ustanovenia Občianskeho sporového poriadku o pôsobnosti súdov a povinnom zastúpení advokátov v konaní na Okresnom súde.

Zpravodajcom je pán člen SNR Dr. Jozef Brúha.

Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal slova.

Člen SNR Or. Jozef Brúha:

Slávna Slovenská národná rada! Po oslobodení našej Republiky na území Slovenska vo zvýšenej miere boly pociťované ťažkosti komunikačné, ťažkosti pri obsadzovaní úradov, a tu Povereníctvo pravosúdia, chopiac sa iniciatívy, snažilo sa v daných možnostiach riešiť aj túto problematiku so zreteľom na pravosúdie. Menovite pokiaľ ide o prisluhovanie práva na súdoch na východnom a na strednom Slovensku, kde mnohé súdy ešte neboly obsadené a kde cestovné ťažkosti boly príliš veľké. Menovite tieto cestovné ťažkosti zabraňovaly, aby naši drobní ľudia so svojimi dennými spormi chodili na dosť vzdialené krajské súdy. Civilný súdny poriadok, ktorý upravoval súdnictvo pred okresnými a krajskými súdmi, vychádzal z dôb mierových a jeho úroveň v tomto smere zrejme je zastaralá. Menovite pokiaľ ide o ustálenie hranice sporov príslušných pre Okresný a Krajský súd. Chcejúc odpomôcť týmto ťažkostiam, Povereníctvo pravosúdia prichádza s návrhom, aby hranica 2. 000 Kčs, kedy strana musí byť zastúpená advokátom, bola zvýšená na 5. 000. - Kčs, čim by sa sledovalo hlavne to, aby strany samy v dobe, keď odchádzajú do okresného mesta, si vybavily prípadné svoje spory bez toho, aby sa musely obracať na advokátov, ktorých, je veľký nedostatok v týchto okresných mestách. To, že strana môže sama si vybaviť svoj spor, má za následok jednak urýchlenie, jednak zlacnenie sporov. Na druhej strane nesmeli sme zabudnúť na advokátov, ktorí automaticky tým, že by na okresné súdy boly prenesené spory do 5. 000 korún, by nešli do miest s okresnými súdmi. Aby sa tomuto odvrátilo. Povereníctvo pravosúdia dovoľuje si navrhnúť, aby hranica smerodajná pre stanovenie príslušnosti sporov pre krajské súdy, bola zvýšená na 10. 000 korún. V svojom súhrne znamenala by táto úprava silný prínos pre naše najširšie ľudové vrstvy jednak tým, že budú môcť svoje veľké spory, ktoré doteraz patrily do pôsobnosti Krajského súdu, vybavovať na okresných súdoch, čím celé pokračovanie zlacnie, a za druhé bude zadosťučinené pri dnešnej drahote v tom smere, že stúpnutím cenovej hladiny stalo sa neúmerné pôvodné rozhraničie, aké platilo v hlbokom mieri.

Za takéhoto stavu vecí právny výbor, dostavší predloženú osnovu, ktorú dnes plénum Slovenskej národnej rady má na programe prerokovať, uznal opodstatnenosť tejto osnovy a jej vhodnosť menovite v tejto časti, pokiaľ sa zdôrazňuje možnosť najširších našich vrstiev, aby sa samy mohly pred okresnými súdmi zastupovať, čo má za následok urýchlené vybavovanie sporov a zlacnenie sporového konania. Právny výbor osnovu schválil a odporúča plénu Slovenskej národnej rady, aby táto osnova bola prijatá.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? K slovu sa hlási pán poslanec Selecký.

Člen SNR Selecký:

Slávna Slovenská národná rada! Klub komunistických poslancov Slovenskej národnej rady odporúča k prijatiu návrh Slovenskej národnej rady, avšak dovoľuje si poznamenať nasledujúce pripomienky, ktoré by som si tu ja dovolil tlmočiť. A síce, aby článok I. menovaného nariadenia bol pozmenený v tom smysle, aby majetko-právne spory, ktorých hodnota prevyšuje nie 10, ale 20. 000 Kčs, ak bez ohľadu na hodnotu nie sú odkázané do pôsobnosti Krajského súdu, boly prejednávané pred Okresným súdom. Ďalej, aby v čl. II. bolo: "Ak hodnota sporového predmetu presahuje (ale 5. 000. - Kčs, ale) 10. 000. - Kčs a v zmenkových sporoch bez ohľadu na hodnotu atď. "

Dovoľujem si to odôvodniť tým spôsobom, že cenová hladina v dnešnej dobe stúpla trojnásobne, v mnohých prípadoch aj viacej a je potrebné, aby ľudia sociálne slabších vrstiev, ktorí tieto spory môžu si vyriešiť na Okresnom súde, nemuseli dochádzať na Krajský súd, čím je možnosť riešenia týchto sporov usnadnená. Dúfam, že vzhľadom na daňové cenové pomery, vzhľadom na daňovo-cenovú hladinu, bude návrh v pozmenenej forme prijatý tak, aby v ods. 1 bola zvýšená suma z 10. 000- Kčs na 20. 000. - Kčs a v ďalšom odseku z 5. 000. - Kčs na 10. 000. - Kčs.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Nikto. Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal záverečného slova.

Člen SNR Dr. Jozef Brúha:

Slávna Slovenská národná rada! V podstate sa na návrhu nič nezmení Táto skutočnosť bola uvážená aj v právnom výbore, či zvýšenie tej hranice nebude príliš veľké so zreteľom na to, že pravdepodobne cenová hladina len v obmedzenej dobe bude takto vysoká. Ničmenej treba považovať toto riešenie, ktoré navrhuje Klub komunistických členov Národnej rady, za určitý, povedal by som socializačný prvok do nášho súdnictva, pričom so zreteľom na to, že najširším vrstvám nebude zabránené v tých prípadoch, kde chcú, aby ich spory boly riešené za pomoci advokáta, advokáta nevzaly. Pre samotné pokračovanie to neznamená žiadnu zmenu, lebo pred krajskými súdmi a vyššími súdmi vždy bude musieť byť advokátske zastúpenie. V tomto smere sa nič nemení. Mení sa len čo sa týka tej hranice 10. 000. - Kčs, ale len v tých prípadoch, kde bez ohľadu na hodnotu sporu tieto spory nepatria do pôsobnosti krajských súdov. Ja ako zpravodajca predmetného nariadenia nemám námietok proti tomu, aby sa táto hranica zvýšila, lebo v podstate tým neutrpí ujmu nikto a menovite v dnešnej dobe, kedy skutočne cenová hladina je veľmi vysoká, prispeje sa tým značnou mierou našim najširším vrstvám. Preto, hoci som bol zmocnený hájiť osnovu právneho výboru tak, ako bola ona navrhnutá právnym výborom, nemám za právny výbor námietok, lebo nespôsobia sa tým žiadne ťažkosti ani v justičnej službe, ba naopak pre najširšie vrstvy to znamená určitý prínos ďalší, keď hranica sporov, pokiaľ ide o advokátske zastúpenie, sa stanoví na 10. 000- Kčs a pokiaľ ide o príslušnosť krajských súdov na 20. 000. - Kčs. Preto navrhujem plénu Slovenskej národnej rady, aby prijalo modifikovaný návrh tak, ako ho navrhol člen Rady Selecký. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Dávam hlasovať o návrhu, pozmenenom členom Slov. nár. rady Seleckým, tak ako to navrhuje pán zpravodajca. Kto je za prijatie tohto pozmeneného návrhu, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem návrh za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k tretiemu bodu nášho pro-

gramu a to k zpráve právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o úprave finančného hospodárenia v okresoch. Zpravodajcovia sú: Povereník Dr. Viktory, člen Rady Július Gašperík a člen Rady Ladislav Lipták. Prosím prvého rpravodajcu, aby sa ujal slova.

Povereník vnútra Dr. Július Viktory:

Slávna Národná rada! Župné a okresné úrady, zriadené zákonom Č. 190/1939 Sl. zák., boly zrušené nariadením č. 26/ 1945 Sb. nar. SNR. Namiesto zrušených, župných a okresných úradov zriadily sa podľa uvedeného nariadenia okresné národné výbory, ktoré podliehajú dozorčej moci Povereníctva vnútra. Okresné národné výbory sú samosprávnymi ustanovizňami a hospodária v rámci okresných rozpočtov, a to predbežne prídelmi zo štátnych prostriedkov a pokladničnými zvyškami likvidovaných žúp. Predmetná osnova nariadenia je len dočasná, nakoľko sa pripravuje nový organizačný zákon,, ktorý bude platiť pre celú Republiku. Do tej doby treba však poskytnúť okresným národným výborom možnosť hospodáriť okresnými prirážkami v rámci riadneho, rozpočtového hospodárenia. Výbor právny prerokoval a prijal predmetný návrh na schôdzke, konanej dňa 8. januára 1946, a teraz ho predkladá plénu Slovenskej národnej rady na schválenie.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím druhého zpravodajcu, člena Rady pána Júliusa Gašperika, aby sa ujal slova.

Člen SNR Július Gašperík:

Slávna Slovenská národná rada! Dovoľte, aby som vyzdvihol tri momenty pri prejednávaní tejto pre okresnú samosprávu tak dôležitej osnovy. Kto by nevítal osnovu, ktorá má zatiaľ zaviesť aspoň dočasne riadne finančné hospodárenie. Myslím, iste zo srdca môžem povedať za všetkých, že všetci. Vážení pánovia, ľudové orgány týmto nariadením naučia sa riadne finančne hospodáriť, myslieť a konať a zároveň aj zodpovednosť brat na seba za to všetko, čo v okrese budú konať. To je veľký konsolidačný prvok. My tak ako to vítame, len ľutujeme, že snáď len pre nedostatok času nemohla byť táto

osnova skôr podaná, ako by to bolo bývalo žiadúce. Ja sa pamätám, v marci minulého roku, 27. to bolo, keď sme do Košíc svolali 44 okresných národných výborov, ktoré vtedy boly oslobodené, kde sme mali konferenciu hospodársko-zásobovaciu a na ktorej sme videli, že práve preto, že usmerňovači centrálny orgán nebol tak vplyvný ešte pre nedostatok dobrého spojenia, že okresy samy pre seba robily osobitne hospodársku politiku a nechcely vychádzať v ústrety jeden druhému. Nechcely dať obilie, nechcely dať poťahy, nechcely si skrátka vypomáhať, lebo ten usmerňovači orgán nemohol tak vplývať. Tuná máme usmerňovači orgán, Povereníctvo vnútra, ktorý teraz bude mať možnosť konsolidáciu finančnú týchto okresov regulovať. Preto je to veľmi dôležité po tejto stránke, ako konsolidačný prvok, že táto naša osnova tu bude pôsobiť. Okrem toho ako ďalšiu poznámku mal by som tú, že okresy dostanú právomoc vyberať dávky a prirážky a poplatky. Pri tomto návrhu sa niektoré názory naše delily a síce v tom, že jedni navrhovali menší limit vyberania dávok, druhí navrhovali väčší limit vyberania týchto dávok z toho dôvodu, že okresy ako také samy budú sa snažiť kryť svoje schodky najvyšším limitom vyberania dávok. Dovoľte mi, kto vyberá dávky, dane a poplatky, to je vec iste nie taká populárna, ako ten, kto dáva. Ale toto je nutné, aby sme prevychovali našich poplatníkov, aby konečne si uvedomili, že nielen brat, ale aj tomu štátu treba dávať. V tomto smere je potrebné propagáciou, cestou nášho Povereníctva informácii, aby pôsobilo na lepšiu morálku poplatníkov, aby pôsobilo v tom smere, aby sme mali takých poplatníkov, ktorí si musia uvedomiť, že teraz už nie je potrebné, ba je trestné, keď šidia, keď chcú štátu zatajovať svoje zisky, ako to snáď bývalo predtým. V tomto smere budú tiež ľudové orgány naše na okresných národných výboroch iste účinne, blahodarne pôsobiť. Okrem toho v tejto osnove je ďalší prvok, ktorý je v tom, že za neverné šafárenie eventuálne je tuná memento trestu. Kto by neverné šafáril s poplatníckymi peniazmi okresnej samosprávy, mohol by byť podľa osnovy vzatý na zodpovednosť a vyrubená mu poriadková alebo iná pokuta. Toto je tiež v tom smere výchovné, že musia si čini-

telia uvedomiť svoju dôležitú funkciu a musia v plnej zodpovednosti vykonávať svoje úlohy.

Ináč osnova ako taká bola prijatá i hospodársko-socíálnym výborom, za ktorýsom bol delegovaný tuná tieto poznámky urobiť a ako takú, nakoľko proti nej žiadne vecné námietky neboly, vrelému prijatiu Národnej rade odporúčam.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím tretieho zpravodajcu, pána člena Rady Liptáka.

Člen SNR Ladislav Lipták:

Slávna Slovenská národná rada! Nariadením č. 26/1945 Sb. n. SNR boly zrušené župné úrady a miesto nich ako územná správa boly ustanovené okresné národné výbory, ktoré prevzaly tak štátnu ako aj samosprávnu činnosť bývalých žúp, pokiaľ neprešla na jednotlivé povereníctva. V tomto rámci sa majú ONV starať o dopravné, hospodárske, sociálne a zdravotné záujmy, ako i kultúrne a majetové povznesenie okresov a ich obyvateľstva.

V dôsledku citovaného nariadenia SNR bolo už urobené opatrenie ohľadom likvidácie bývalých žúp, a to nariadením č. 96/1945 Sb. n. SNR, ktorým bol majetok zrušených žúp odovzdaný ONV, takže tento tvorí majetkovú základňu hospodárenia okresov a ktorým boly súčasne okresy vyhlásené za právnické osoby, čím bol daný základ k ďalšiemu hospodáreniu. ONV. Tieto opatrenia ale nepostačujú, lebo k tomu, aby Okresné národné výbory mohly im sverené úlohy i skutočne prevádzať, potrebujú stále príjmy, ktoré im dosiaľ neboly nijako zabezpečené. Nariadením č. 96/1945 Sb. n. SNR bola síce predĺžená platnosť § 62 zák. č. 190/1939 Sl. z., ktorým bol zriadený "Samosprávny fond", do ktorého plynulý 300% jednotné samosprávne prirážky, ale len do 31. XII. 1945. Z tohto fondu boly v roku 1945 dotované ONV na základe predložených dočasných rozpočtov. Od 1. I. 1946 ale i tento príjem odpadá a preto bolo bezpodmienčne potrebné na prechodnú dobu, ť. j. až do vydania nového organizačného zákona, postarať sa o zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov pre okresné samosprávy.

Predkladaný návrh zmocňuje okresy vyberať poplatky, príspevky, dávky a okres-

né prirážky k priamym daniam. Výška okresných prirážok sa oproti roku 1938 zvyšuje u činžovej dane na 70%, u ostatných daní na 180%. Oproti rokom 19401944 sa však v skutočnosti nezvyšuje, lebo zákonom 190/1939 Sl. z. zavedené 300% samosprávne prirážky zostávajú nezmenené, boly však rozdelené medzi okresy a vicinálne cesty. Následkom toho zavedenie týchto prirážok neznamená nové zaťaženie obyvateľstva,

V § 21 predkladaného návrhu sa zriaďuje "Fond štátnych prídelov", ktorý bude spravovať Povereníctvo vnútra a do ktorého plynú štátne prídely podľa § 10 ods. 1-4 zákona číslo 77/1927 Sb. z. a n., v znení vyhlášky č. 122/1935 Sb. z. a n. Tieto prídely podľa citovaného zákona plynulý do býv. krajinského hospodárstva. Vzhľadom na to, že pri dnešnej organizácii štátnej správy nemáme ustanovizne, ktorá by zodpovedala býv. krajinskej samospráve a tieto prídely boly zákonom určené pre podporovanie okresnej a obecnej samosprávy, je potrebné aj túto otázku riešiť, čo sa dá najlepšie uskutočniť v rámci navrhovaného fondu. Fond bude slúžiť na podporovanie okresnej a obecnej samosprávy.

Riadne plnenie úloh okresov vyžaduje, aby sa hospodárenie prevádzalo na základe vopred sostaveného rozpočtu. Návrh obsahuje základné smernice na sostavenie rozpočtu, pričom je zabezpečená účasť ľudu na kontrole, a to jednak pri sostavovaní rozpočtu, jednak pri záverečných účtoch, keď sú tieto dané na verejné nahliadnutie a možno proti usneseniu ONV o rozpočte a záverečnom účte podať odvolanie.

Predkladané nariadenie znamená ďalší krok ku konsolidácii pomerov, okresy nadobudnú takto príjmy a budú môcť vykonať všetky tie úlohy, ktoré do ich kompetencie spadajú. Výbor rozpočtový návrh prejednal a usniesol sa predložiť ho na schválenie plénu Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? Pán člen rady Baštovanský.

Člen SNR Štefan Bašťovanský:

Slávna Slovenská národná rada! Tým, že sa tomuto zákonodarnému Sboru pred-

kladá osnova nariadenia o dočasnej úprave finančného hospodárenia okresov, podľa môjho názoru osnova veľmi význačná a veľmi potrebná - podniká sa so strany povolaných činiteľov ďalší bezpečný krok dopredu na vytýčenej ceste konsolidácie našich vnútorných pomerov, a to v smere najžeľatelnejšom a jedine správnom, t. j. po línii upevňovania základov, po línii stabilizovania našich nových ľudových a demokratických orgánov štátnej a verejnej správy, v konkrétnom prípade okresných národných výborov.

Nemôžu byť pochybnosti o tom, že zriadenie inštitúcie národných výborov patrí medzi najvýznamnejšie a najzákladnejšie vymoženosti našej národnej a demokratickej revolúcie, a sú to práve tieto nové orgány štátnej a verejnej správy, ktoré dodávajú nášmu politickému zriadeniu a štátnemu režimu charakter hlboko demokratický, naozaj ľudový a nepochybne progresívny. Národné výbory sú v pravom slova smysle základným kameňom stavby našej štátnej budovy, a preto každý, kto by chcel nimi hýbať, kto by ich chcel odbúrať, ohrozoval by základy nášho nového režimu a prehrešil by sa ťažko proti odkazu nášho národného povstania.

Začlenením inštitúcie národných výborov do štruktúry našej ver. správy realizovaná a do skutočnosti uvedená bola zásada, ktorou sa honosí aj stará čs. ústava: že ľud je jediným zdrojom štátnej moci. Po ťažkých zápasoch a obetiach, po úpornom dejinnom vývine, dožil sa náš pospolitý ľud v rámci znovuvzkriesenej Československej republiky nielen pevného zabezpečenia svojej národnej slobody a existencie, ale aj zaistenia takého podielu na štátnej moci a na riadení verejných vecí, aký mu doteraz nijaký iný režim neposkytoval a poskytovať ani nemohol.

A v tom je práve nezlomná sila, v tom je garancia pevnosti, trvanlivosti a stability nášho nového zriadenia, že sa nerozpakoval vložil kormidlo riadenia verejných vecí v obci a v okrese a koniec-koncov i v celom štáte do rúk najpovolanejších - do rúk orgánov nášho ľudu. Akceptovaním zriadenia národných výborov uskutočnené boly naozaj ďalekosiahle a vo vysokom stupni progresívne zásady modernej ľudovlády, keďže prostredníctvom

MNV a ONV na správe verejných vecí zainteresované a zúčastnené sú najširšie vrstvy nášho ľudu, a to i tie, ktoré predtým, či už zámerne alebo úmyselne, neboly aktívne zapojené do politického života. V novej ľudovodemokratickej Republike ľud si zákony - prostredníctvom svojich zástupcov - nielen sám dáva, ale si ich aj sám vykonáva. Budovaním systému NV dostáva sa náš štát, pokiaľ ide o ľudový a demokratický charakter jeho vnútorného ustrojenia, medzi najprednejšie a najpokročilejšie krajiny sveta, a nie je to iste náhodné, že medzi týmito progresívnymi krajinami nachodíme na prvom mieste štáty slavianske: SSSR, bratskú Jugosláviu, Buharsko atď.

Ako vzniklý u nás národné výbory a prečo im prikladáme taký veľký význam?

Treba tuná zdôrazniť, že naše národné výbory sú svojrázne, z domácich pomerov vyrastie orgány štátnej a verejnej správy, sú špecifickým výrazom nášho osobitného čs. vývoja, sú produktom našej demokratizácie a plne zodpovedajú túžbam, demokratickému cíteniu, ako aj politickým predstavám a vyspelosti nášho ľudu. Národné výbory nie sú teda nijaké umele vykonštruované alebo špekulačnou cestou a podľa cudzích receptov vytvorené orgány. Národné výbory organicky vyrástly z nášho boja proti nemeckým okupantom a ich pomáhačom, boly orgánmi nášho národne-oslobodzovacieho boja, a v tomto boji čestne obstály a splnily statočne svoju úlohu. Majú teda aj svoje hlboké dejinné odpodstatnenie. Preto v časoch národného povstania nebolo a nemohlo byť vôbec pochybnosti o tom, že národné výbory, ktoré sa v našich dedinách i mestách vytvorily ešte v časoch hlbokej ilegality, stanú sa v nových pomeroch piliermi našej štátnej a verejnej správy.

Významnú úlohu národných výborov náležite ocenili aj činitelia nášho zahraničného odboja, ktorí si na základe týchto významných skúsenosti tiež osvojili stanovisko, že národné výbory budú základom verejnej a Štátnej správy v oslobodenej Republike, a že nahradia staré byrokratické orgány, ktorých právomoc v plnej miere prevezmú. V tomto smysle vyznelo dňa 3. februára 1944 aj posolstvo prezidenta Republiky, ktorý vyzval občanov ČSR, aby v obciach a v okresoch za-

kladali národné výbory, ktoré majú byť orgánmi verejnej správy.

No, nielen v boji - i v budovateľskej práci po oslobodení nášho územia Červenou armádou v rekonštrukčnom úsilí vykonaly národné výbory také úctyhodné dielo a za nesmierne ťažkých podmienok často ešte uprostred streľby i hukotu zbraní a za dopadu granátov splnily také úlohy, ktoré by nijaký byrokratický aparát nebol zvládol, kde by bol každý iný orgán zlyhal. Len prebudená a vystupňovaná ľudová iniciatíva mohla v tých ťažkých dňoch po prehnaní sa frontu a po vyhnaní nemeckých votrelcov vyvinúť takú živelnú, energickú a činorodú aktivitu pri odstraňovaní následkov vojny a spustošenia nacistických vandalov, pri opravách ciest, mostov, pri zaisťovaní zásobovania obyvateľstva, pri obnovovaní základných a elementárnych podmienok hospodárskeho života a najmä pokiaľ ide o podporu vojenského úsilia Červenej armády i armády československej proti ustupujúcim nemeckým fašistickým bandám. Za toto všetko patri národným výborom trvalá vďaka a uznanie národa.

Práve tieto závažné a nepopierateľné, skutočnosti boly smerodajné a rozhodujúce pre to, aby prvá čs. vláda na domácej pôde, vláda Národného frontu Cechov a Slovákov, prijala do svojho vládneho programu túto zásadu priamo revolučného a historického dosahu:

"Vo svojej domácej politike bude vláda vychádzať zo základného článku čs. ústavy, že jediným zdrojom štátnej moci je ľud. Preto vláda bude celý verejný život budovať na podklade široko demokratickom, zabezpečí ľudu všetky politické práva a povedie neúprosný boj pre vyhladenie všetkých fašistických prvkov. Na rozdiel od predošlého byrokratického, ľudu vzdialeného správneho aparátu utvoria sa v obciach, okresoch a krajinách ako nové orgány štátnej a verejnej správy ľudom volené národné výbory. Tieto ľudom volené, pod neustálou kontrolou ľudu stojace a až do ďalšieho ľudom odvolateľné národné výbory budú v obvode svojej pôsobnosti spravovať všetky verejné záležitosti, dbať popri ústavných orgánoch o verejnú bezpečnosť a zriadia si podriadený im, demokratický úradný aparát. Pomocou národných výborov bude vláda uskutočňovať svoju politiku.

Možno konštatovať, že dnes sú národné výbory už ustálenou a osvedčenou súčasťou štruktúry našej štátnej a verejnej správy a zapustily trvalé korene v našom politickom živote. Pán prezident Republiky vo svojom posolstve, prednesenom dňa 28. októbra m. r. v Dočasnom národnom shromaždení, uistil československú verejnosť, že velká dejinná vymoženosť národných výborov zakotvená bude aj v novej ústave ako inštitúcia, ktorá sa ujala a osvedčila.

No, neudivuje nás, keď napriek týmto výmluvným a jednoznačným skutočnostiam - alebo azda práve vzhľadom na ne niektoré politické skupiny, ktoré sotva možno označiť za pokrokové, vidia v národných výboroch tŕň v oku a vyvíjajú lepšej veci hodné, úsilie, aby tieto naše nové ľudové orgány zdiskreditovaly, aby dokázaly, že nie sú schopné riešiť sverené im úlohy a nahradiť bývalé byrokratické inštitúcie. Takto má byť vyforsírované postupné odbúravanie právomoci národných výborov a pripravená cesta k návratu do predmníchovských pomerov najprv na jednom sektore a potom postupne na všetkých úsekoch nášho verejného života. No nazdávam sa, že opravdove sa mýli každý, kto sa pokúša oslabiť ľudový charakter nášho zriadenia, alebo dokonca zvrátiť kormidlo našej národnej a demokratickej revolúcie, namierené dopredu, na cestu pokroku a napredovania/Spôsob, ako sa propaganda proti národným výborom vedie, zdá sa, je dobre uvážený a hrá sa pritom na pomerne bohatú stupnicu tónov. Tí bystrejší hovoria zahalenejšie a opatrnejšie, kým tí neohrabanejší nehanbia sa siahnuť pre zbrane dokonca do smutne presláveného arzenálu goebbelsovskej propagandy a kričať do sveta o mravnom rozklade v národných výboroch, o zlodejstvách a komunistickom terore v nich, o oligarchii a argumentovať inými podobnými klenotami nacistickej tzv. protibolševickej propagandy. A do tohto škrípavého koncertu harmonicky zapadajú hlasy volajúce po "reorganizácii" národných výborov na základe tajných volieb. Bolo už oficiálne vyhlásené, že voľby do DNS budú 26. mája t. r. a je prirodzené, že výsledok týchto volieb bude mať nepochybný vplyv nielen na utváranie sa našich politických pomerov, ale aj na složenie a pomer síl v rozličných

orgánoch a zastupiteľských inštitúciách.. No zdá sa, že na Slovensku existuje istý druh ľudí, ktorí budovateľskú prácu pokladajú za záležitosť vedľajšiu a starajú, sa veľmi vytrvale a systematicky o to, aby hladina nášho politického života od nášho hlavného mesta až po najzapadlejšiu dedinu rozčerená bola nepretržite vlnami volebnej horúčky, strannícko-politických zápasov a vášní, aby sa príslušníci našich dvoch politických strán držali všade za vlasy, lebo v mútnych vodách sa dobre loví a možno pritom i strannícko-politicky vyzískať. Tieto skupiny zabúdajú, že každý, kto to mysli s národom a štátom úprimne, musí sa najprv postarať, aby náš verejný život očistený bol od zradcov a kolaborantov. A potom, prv než prikročíme k tajným voľbám, musia byť vyhotovené voličské soznamy a je charakteristické, že práve tí, čo tak do ochrípnutia volajú po tajných voľbách, nevedia sa odhodlať vypovedať jasné slovo v tom smysle, že všetci zradci, kolaboranti, funkcionári HG, HSĽS, členovia slovensko-nemeckých spoločností, zamestnanci ÚŠB atď. majú byť volebného práva zbavení.

A týmto osobám či skupinám treba povedať, že reči o terore, neslobode, o vláde oligarchie na Slovensku sú veľmi vítané v zahraničí nepriateľmi našej Republiky a že takéto správanie sa a písanie ťažko poškodzuje štátne záujmy.

Niet preto divu, že v ovzduší strannícko-politických vášni sa činnosť nejedného NV ochromuje a vytvára sa tak prirodzene psychologicky i vecne priaznivá atmosféra pre útoky, namierené proti inštitúcii národných výborov vôbec. Pritom nie sú zriedkavé prípady, že tá priveľká a nápadná horlivosť, pokiaľ ide o tzv. reorganizáciu národných výborov, pochádza práve od ľudí, ktorých politická minulosť nie je bez škvŕn a ktorí, ako nepriatelia nového režimu, nemajú prirodzene záujem na tom, aby sa pomery skonsolidovaly, aby strannícko-politické hádky, vášne a hašterenia prestaly. Ináč časť tejto propagandy do nemožnosti zväčšuje nedostatky, chyby a prehmaty niektorých národných výborov, alebo jej funkcionárov, generalizuje tieto nedostatky a vyvodzuje z nich závery, ktoré nijako nie sú úmerné skutočným pomerom a skutočnému stavu nášho vývoja. Pomer k národným vy-

borom je jedným zo skúšobných kameňov pokrokovosti a ľudovosti jednotlivých slovenských politických smerov a činiteľov. Kto hatí prácu a rozvoj národných výborov a spoluprácu rozličných složiek Národného frontu v nich, ten opustil odkaz nášho národného povstania, ten sa odchyľuje od ľudovej a pokrokovej línie našej národnej a demokratickej revolúcie.

Komunistická strana Slovenska je za tvorčiu a pozitívnu kritiku, preto nestavia sa ani v najmenšom proti poctivo mienenej kritike činnosti NV, naopak, takúto zdravú kritiku úprimne víta. Odsudzujeme však také jalové a zpiatočnícke výpady, ktoré majú za cieľ podrývať autoritu národných výborov, oklieštovať ich právomoc, aby nakoniec mohly byť úplne likvidované.

Naša jednota, ktorá sa zrodila v časoch boja proti fašistickému nepriateľovi, musí sa uplatniť a upevňovať v spoločnom úsilí všetkých složiek Národného frontu, aby sa z národných výborov stály bezchybne fungujúce moderné orgány ľudovlády a verejnej správy, aby dobre slúžily ľudu a boly pevnou oporou národa a štátu. V mene tých veľkých mravných hodnôt, ktoré stelesňovalo naše národné povstanie a náš boj o slobodu je nevyhnutne potrebné, aby sa národné výbory nekompromisne očistily od tých tam nepatriacich a nehodných elementov, ktoré sa do nich neprávom votrely a ktoré sa v ich rámci pokúšajú uplatňovať svoje egoistické a zištné záujmy. Mravnopolitická očista a upevnenie verejnej morálky je - ako po každej vojne - i teraz želateľné a potrebné. Nie je možné strpieť, aby draho vykúpená naša sloboda a vymoženosti našej národnej a demokratickej revolúcie znehodnocované boly individuami, ktoré zabudly, že záujem celku je nad záujmami jednotlivca. No, ani v tomto smere nemá sa uplatňovať stramnícko-politický egoizmus, ale smerodajným musí byť len národný a štátny záujem a čistota nášho verejného života. Predpokladom nehateného a národu prospešného fungovania národných výborov je však mravná obroda a očista nášho verejného a politického života ako aj našej tlače, lebo kým všetky složky Národného frontu neuvedomia si svoju zodpovednosť a nenaučia sa nemyslieť v po-

jmoch strannícko-politických, ale národných a štátnych, nemôžeme dospieť k harmonickej spolupráci, ktorá je tak žiadúca a naliehavá. Tam, kde sú teda v národných výboroch slabosti, snažiť sa docieliť nápravu, a zlepšiť ich prácu a tam, kde je potrebná operácia, nebáť sa ju previesť, lebo koristníci, korupčníci a špekulanti nemajú miesto v našom verejnom živote a nemajú teda čo hľadať ani v národných výboroch.

Apelujeme s tohto miesta na naše miestne a okresné národné výbory, na ich členov a funkcionárov, aby si uvedomili, že ich úlohou nie sú strannícko-politické škriepky, aby si uvedomili svoju obrovskú zodpovednosť pred dejinami a pred ľudom, ktorý ich do národných výborov vyslal, a aby vypáli všetky svoje sily a s rovnakou nezištnosťou a obetavosťou, ako v časoch národného povstania, plnili svoje významné poslanie. Veď úloh je pred nami, pred všetkými ešte veľa a luxus trenie, hádok a negativizmu si dovoliť v dnešnej situácii nemôžeme a nesmieme.

Súčasne varujeme pred zveličovaním chýb a nedostatkov, pred tendenčným generalizovaním a najmä pred pokusom strannícko-politicky zneužívať nedostatok skúseností a často dobromyseľné omyly členov národných výborov, ako sa o to pokúša dokonca aj časť tlače niektorých složiek Národného frontu.

Veríme v tvorivú silu a iniciatívu nášho ľudu, a sme presvedčení, že tam, kde sa dnes ešte robia chyby, dorastú už zajtra schopní a osvedčení pracovnici, ktorí dokážu, že národné výbory stanú sa ozajstnou pýchou našej verejnej správy. Vítame iniciatívu Povereníctva vnútra, ktoré sa usiluje čo najskoršie konsolido-

vať naše pomery a venuje systematickú

pozornosť podmienkam činnosti národných výborov. Vydaním dočasného organizačného poriadku pre MNV a ONV vytvorený bol organizačný rámec pre činnosť NV a dané boly predpisy, upravujúce spoluprácu NV s úradmi NV, teda prvku ľudového s úradníckym, medzi iným aj tým, že prednosta úradu národného výboru stáva sa ex offo tajomníkom národného výboru, pravda bez hlasovacieho práva, takže vedenie a rozhodovanie zostáva i naďalej v plnej miere v rukách príslušných orgánov národného výboru

(predseda, rada atď. ). Tým, že dočasný organizačný poriadok stanovuje vytvorenie odborných komisií, umožňuje sa, aby národné výbory zlepšily kvalitu svojej práce aj s hľadiska odborného a zasahovaly v rámci svojej pôsobnosti do všetkých úsekov verejného života.

Prítomná osnova stavia zasa finančné hospodárenie okresov na zákonitý, právny základ, smeruje teda tiež k zlepšeniu ONV. Okresné národné výbory budú odteraz hospodáriť plánovité a podľa rozpočtu. Zvýšenie prirážok, ktoré sa týmto nariadením sankcionuje, umožni, aby okresy vo zvýšenej miere obstarávaly hospodárske, sociálne, kultúrne a iné záujmy svojho obyvateľstva.

Vítame, ustanovenie, ktorým sa zavádza osobná zodpovednosť členov ONV finančným sekciám.

Vzhľadom na uvedené dôvody KSS víta túto osnovu a členovia nášho Klubu budú hlasovať za ňu.

V mene Klubu KSS navrhujem iba zmenu 3. ods. § 2, kde má posledná veta znieť takto: "Proti usneseniu Okresného národného výboru o rozpočte môžu podať odvolania na úrade Okresného národného výboru do 15 dní odo dňa vyhlásenia tohto usnesenie osoby, ktoré sú zapísané do voličských soznamov. " Doteraz to ustanovenie znelo: "Osoby fyzické a právnické, ktorým je v okrese priama daň predpísaná. " Toto nové, nami navrhované znenie je demokratickejšie a lepšie vyhovuje demokratickým princípom. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Pán člen Rady Matašík.

Člen SNR Andrej Maťašík:

Slávna Slovenská národná rada! Myslím, že nie je tu ani miesto a nemáme ani na to čas, aby sme tu rozoberali doterajšiu činnosť národných výborov i okresných národných výborov. My vo východnej oblasti Slovenska, na najvýchodnejšej časti Československej republiky, máme mnohé veľmi smutné skúsenosti s národnými výbormi, ale zato proti inštitúcii národných výborov nikdy nepovedali sme ani slova. Vždycky sme povedali len proti osobám, ktoré do týchto národných výborov nepatria. V tejto veci je jasné.

Čo sa týka osnovy predloženej, dovoľujem si tiež požiadať plénum Národnej rady, aby sa vyslovilo za jej prijatie a síce práve preto, že predložená osnova má byť kontrolou hospodárenia v okresoch, čoho sme doteraz v takejto forme nemali. A čo sa týka návrhu pána člena Rady Bašťovanského o zmene navrhovanej predlohe dovoľujem si požiadať vás, či má právo podávať návrhy a pripomienky k rozpočtu volič alebo poplatník? Som za to, aby pripomienky podával a mal právo podávať poplatník. (Potlesk. ) Ináč prihováram sa za prijatie predloženého návrhu, ako je v tlači prednesený.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Keďže nikto,, zakľučujem rozpravu. Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal záverečného slova.

Povereník vnútra Dr. Viktory:

Slávna Slovenská národná rada! Ja len k tomu doplnku, čo člen Rady Baštovanský navrhnú! v § 2 ods. 3 poslednej vete. Obidva kluby - demokratický i komunistický - sa dohodly, že posledná veta § 2 ods. 3 nariadenia bude znieť: "Proti usneseniu Okresného národného výboru o rozpočte môže podať odvolanie na úrade Okresného národného výboru do 15 dní odo dňa vyhlásenia tohto usnesenia, každý volič alebo poplatník. " Teda nie ako to člen Rady Baštovanský dodal "volič, zapísaný do voličských soznamov", lebo tie ešte dnes nemáme a pravdepodobné ešte aj za dva mesiace nebudú a o tých prvých rozpočtoch už. podľa osnovy nariadenia má byť jednané do konca februára, takže potom by títo ľudia boli vylúčení, iluzórny by bol taký predpis.

Len toľko som chcel k osnove povedať, nakoľko inej zmeny tam už niet.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím pána člena Rady Bašťovanského, aby sa osvedčil, či trvá na svojom pozmeňovacom návrhu.

Člen SNR Štefan Baštovanský:

Súhlasím s návrhom povereníka Dr. Viktoryho.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prikročíme k hlasovaniu o návrhu, ako bol opravený povereníkom Dr. Viktorym. Kto je za prijatie tohto návrhu?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP