Pátek 8. února 1946

Stenografický zápis

o priebehu 15. pokračujúceho zasadnutia

pléna Slovenskej národnej rady zo dňa

8. februára 1946.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny: 74 členov SNR, 6 členov Sboru povereníkov (predseda Sboru povereníkov Karol Šmidke, povereníci: Dr. Gustáv Husák, František Komzala, Dr. Samuel Belluš, Dr. Július Viktory a Ladislav Novomeský).

Začiatok: 15. 15 hod. Koniec. 19. 20 hod.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

(cengá)

Slávna Slovenská národná rada! Otváram dnešné zasadnutie pléna SNR a konštatujem, že Slovenská národná rada je usnášania schopná. Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o štátnej záruke na roľnícky úver. (Cengá): Nakoľko prvý bod dnešného programu bol prerokovaný už včerajším zasadnutím pléna, prikročíme k druhému bodu programu, ktorým je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia o revízii občianskoprávnych rozhodnutí civilných súdov, vyhlásených po 6. X. 1938. Prosím pána Spravodajcu, pána povereníka D. Viktoryho, aby sa ujal slova.

Povereník vnútra Dr. Július Viktory:

Slávna Národná rada! Účelom predkladaného nariadenia je umožniť revíziu občiansko-právnych rozhodnutí civilných súdov bývalého Slovenského štátu obdobne, ako to robí nariadenie č. 22/1946 Sb. nar. SNR, pokiaľ ide o súdne rozhod-

nutie vynesené na obsadenom území pred oslobodením. Občiansko-právne rozhodnutia civilných súdov bývalého Slovenského štátu možno podľa ustanovení tohto nariadenia podrobiť revízii alebo v záujme národnom, štátnom, alebo v záujme súkromnom. V súkromnom záujme revízia sa pripúšťa, iba ak to odôvodňuje osvedčený a verejnému záujmu sa neprotiviaci súkromný záujem a ide o rozhodnutie, ktoré bolo vynesené zrejme v dôsledku nastalých politických zmien.

Výbor právny osnovu prerokoval a prijal a predkladá ju teraz plénu Slovenskej národnej rade na schválenie.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? Nikto. Prikročíme preto k hlasovaniu. Kto je za návrh, tak ako bol prednesený pánom zpravodajcom, nech zdvihne ruku. To je väčšina. Vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Ďalším bodom dnešného programu je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o pôsobností Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach banských a hutníckych.

Zpravodajca Dr. Husák. Nakoľko zpravodajca prítomný nie je, odložíme prerokovanie tohto návrhu na neskoršiu dobu. Prikročíme k ďalšiemu bodu, to je zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch predsedu a členov Sboru povereníkov.

Zpravodajca je pán Dr. Jozef Brúha. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Jozef Brúha:

Slávna Slovenská národná rada! Výborom Slovenskej rady bol konečne predložený návrh, ktorý by normatívne riešil otázku platov Sboru povereníkov, poťažne jeho členov, predsedu a členov Sboru povereníkov. Pri tejto príležitosti všetky tri výbory vychádzaly z týchto zásadných kritérií:

Na jednej strane bolo treba konečné normatívne túto otázku upraviť, na drúhej strane si výbory uvedomovaly, že predovšetkým bude treba šetriť a zo zreteľom na to, že dnešná naša cenová hladina nie je ustálená, došlo sa k tomu záveru.

že by nebolo vhodné dnes presnou číslicou vyčísliť platy predsedu Sboru povereníkov, poťažne členov Sboru povereníkov. Všetky tieto tri zásady, ktoré som uviedol, výbory rešpektovaly a chcely vteliť do normy. Som toho názoru, že sa to podarilo shodným spôsobom, keď sa návrh nariadenia upravil v tomto smysle. "Predseda Sboru povereníkov a povereníci majú plat vo výške 7. 500. - Kčs mesačne", teda čiastka iste nie veľká. Chcel by , som pri tej príležitosti upozorniť, že doteraz bol stav taký, že povereníci poberali akúsi zálohu vo výške 10. 000. - Kčs, ktorá ani zďaleka nestačila na všetky povinnosti, ktoré povereníci mali po tejto stránke, ba stalo sa, že niektorí povereníci, ktorí sú mimo svojej funkcie povereníokej vysokými úradníkmi štátnymi, boli by na tom lepšie, keby funkciu povereníka neboli vykonávali, pretože v tom prípade vedia platu štátneho úradníka bola by im náležala odmena, poťažne plat členov Rady, čo dovedna robilo iste viacej, ako púhy plat poverenícky. Aj toto malý výbory na zreteli, keď sa snažily túto otázku upraviť. Našlo sa to riešenie, že k tomuto, by som povedal skutočne minimálnemu platu povereníckemu, bude sa musieť povereníkom, poťažne predsedovi Sboru povereníkov priznať funkčné a reprezentačné v určitej čiastke. A tu so zreteľom na výkyvy cenovej hladiny a mimoriadne požiadavky, ktoré sa na povereníkov kladú, bude účelnejšie, keď sa výška týchto dvoch platov - funkčného a reprezentačného - ponechá Sboru povereníkov, aby si ju upravil sám. Nárok na tento plat vzniká dňom, kedy predseda Sboru povereníkov, poťažne povereník bol menovaný a zaniká posledným dňom tretieho mesiaca po skončení funkcie. Aj toto sme uvážili, či je to z dôvodov hospodárnosti účelné, aby povereníci poberali ešte plat tri mesiace po skončení ich funkcie. A došli sme k záveru, že je to nutné. Dnes väčšina našich povereníkov sa venuje výhradne svojej veľmi zodpovednej funkcii povereníckej, pričom úplne zanedbáva svoje súkromné povolanie. A tu po skončení funkcie náš povereník, ktorý celý čas nemal možnosti, aby si zaisťoval existenciu pre budúcnosť, stál by vlastne na ulici bez príjmov, bez akýchkoľvek výhľadov do tej doby, kým si povereník nájde to nejaké nové za-

mestnanie, poťažne kým uvedie svoje staré zamestnanie do takej situácie, aby zodpovedným spôsobom mohol zase žiť, bude potrebná aspoň tá minimálna doba tých, troch mesiacov. Konečne, aby sa zabránilo nejakej kumulácii funkcií, poťažne lepšie povedané platov, o poberaní platov z verejných funkcií bolo výslovne stanovené v ods. 4 tohto nariadenia, že poberanie požitkov z funkcie predsedu Sboru povereníkov alebo povereníkov vylučuje poberanie platu z členstva v Slovenskej národnej rade. Je vylúčené, aby povereník poberal súčasne aj plat ako člen Národnej rady.

Ako druhú modalitu úpravy pomerov povereníkov vzaly si za úkol výbory upraviť obdobie služby pokiaľ ide o povereníkov - štátnych zamestnancov, aby neboli skrátení tým, že vykonávajú funkciu poverenícku. A tu bolo opäť rozhodnuté, aby to, čo strávia povereníci vo svojej funkcii povereníckej, nebolo na ich škodu v ich služobnom pomere ako štátnych zamestnancov, a preto dané bolo do nariadenia ustanovenie, že obdobie, ktoré strávia povereníci v tejto svojej funkcii sa zaráta jak do ich služobných: a odpočivných platov, tak do všetkých ich postupov v tom smysle, aby neutrpeli ujmu. So zreteľom na to, že táto úprava mala sa stať už dávno, bolo nariadenie modifikované v tom smysle, že nadobúda už účinnosti dňom 1. sept. 1945. Navrhujem preto, so zreteľom na to, že pri vydaní tohto nariadenia sú rešpektované všetky záujmy, ako záujmy fisku, tak aj záujmy našich povereníkov, aby toto nariadenie bolo prijaté tak, ako ho navrhly výbory Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom ná-vrhu. Kto sa hlási k slovu? K slovu sa nehlási nikto, prikročíme teda k hlasovaniu. Kto je za prevedenie návrhu tak, ako bol zpravodajcom prednesený i s pozmeňujúcim návrhom, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Ďalej nasleduje zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch a dovolenke členov Slovenskej národnej rady. Zpravodajcom je pán člen Rady Kazimír Bezek. Prosím aby sa ujal slova.

Člen SNR Kazimír Bezek:

Slávna slovenská národná rada! Vedia zákonnej úpravy platu Sboru povereníkov bola predložená rozpočtovému a právnemu výboru aj osnova nariadenia Slovenskej národnej rady, ktorá má rozriešiť platové pomery členov Slovenskej národnej rady. Táto osnova je predovšetkým budovaná na zásade, že predseda i podpredsedovia, ako i jednotliví členovia Slovenskej národnej rady majú mať rovnaký základný plat, a to vo výške 7. 500 korún mesačne. Oproti minulým pomerom platovým je tu zmena v tom smysle, že tento nový plat má byť zdaniteľný a to v takej miere, ako je zdaniteľný plat poslancov Dočasného národného shromaždenia, totiž dvoma pätinami. Pritom predsedovi a podpredsedovi Slovenskej národnej rady, podľa dodatočného pozmieňovacieho návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady, má byť poskytnuté funkčné a reprezentačné vo výške, ktorú určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady usnesením. Členovia Slovenskej národnej rady pritom sú podľa tohto nariadenia oprávnení na území Slovenska bezplatne užívať dopravných prostriedkov, čo má zaiste veľký význam pri vykonávaní ich zodpovedných úloh v našom národe.

Výbory právny a rozpočtový oproti pôvodnému návrhu pozmenily tento návrh v tom smysle, že toto používanie dopravných prostriedkov ponecháva sa členom Slovenskej národnej rady aj vtedy, ak stratili členstvo, a to až do konca kalendárneho roku, v ktorom boli členmi Slovenskej národnej rady. A ďalej doplnily výbory pôvodný návrh ustanovením o dovolenke členov Slovenskej národnej rady, ktorí sú zamestnancami štátnymi alebo verejnými. Takto doplnený a pozmenený návrh odporúčajú právny i rozpočtový výbor plénu Slovenskej národnej rady na schválenie.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu, kto sa hlási k slovu? Nikto. Prikročíme teda k hlasovaniu. Kto je za prijatie osnovy tak, ako bola prednesená zpravodajcom i s pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Oznamujem, že bod 8. na základe návrhu zástupcov oboch politických strán bol Predsedníctvom sňatý s programu. Nasleduje bod 9. Zpráva právneho a kultúrneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o Slovenskej akadémii vied a umení. Zpravodajcom je člen Rady Dr. Pavol Haljan a člen Rady Michal Chorváth. Prosím pána zpravodajcu Dr. Haljana, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Predovšetkým prosím pánov členov Slovenskej národnej rady, aby si láskavé opravili tlačové chyby, ktoré sa dostaly pri prepisovaní tejto osnovy do § 2. Totiž § 2, posledná veta má znieť: "Na výkon uvedených činností sa Akedémia výstroji všetkými potrebnými zariadeniami, to znamená slovo "vedecký" škrtnúť a nahradiť slovom "uvedených". Ďalej upozorňujem na opravu, v 5. riadku skraja. Takže celý § 2 potom znie: "Akadémia dosahuje svoj ciel týmito prostriedkami: "Súčinnosťou svojich členov na poli vedy a umenia, mravným a hmotným napomáhaním samostatnej vedeckej a umeleckej činnosti, organizovaním vedeckých výskumov, umeleckej tvorby, uspôsobovaním výsledkov vedeckej a umeleckej tvorby pre celonárodné potreby, vydávaním vedeckých a umeleckých publikácií, pestovaním stykov s podobnými ustanovizňami domácimi a zahraničnými. Na výkon uvedených činnosti sa Akadémia výstroji všetkými potrebnými zariadeniami. V § 5, v ods. 1, bod a) na konci Škrtnúť "y", "zároveň predsedami tried" a nie predsedami triedy.

Slávna Slovenská národná rada! Sú chvíle pri našich zasadnutiach, ktoré by malý naplniť a naplňujú srdcia naše a srdce každého občana vznešeným pocitom, láskou k národu a jeho tradícii a povznášajú myseľ nad onú všednú strannícku príslušnosť, ktorá nás názorové delí. Jednou z týchto chvíľ je nesporne aj toto naše zasadnutie. Keď pristupujeme ku práci našej najvyššej vedeckej a umeleckej ustanovizne, k založeniu Slovenskej akadémie vied a umení v duchu demokratickom, dávame slovenskému národu najviac. A sám osobne si pokladám za česť a vyznamenanie, že ako najmladší člen tohto zákonodarného sboru a za-

stupca mladej slovenskej generácie v ňom, môžem uviesť túto osnovu plénu Slovenskej národnej rady ako prvý referent. Je to iste náhodné symbolické zvýraznenie súvislosti mladosti a vedeckej erudície, je to symbolický smer našej mladej vedeckej generácie.

Dnes splňujeme sen bernolákovcov, štúrovcov a tých, ktorí s oduševnením zakladali Maticu slovenskú v minulom storočí, dnes splňujeme odkaz našich národných bardov, dnes dávame pevnú formu našej národnej tradícii, tvorenej géniom národa od Cyrila a Metoda cez Bernoláka, Kollára, Šafárika a Štúra, Vajanského, Hviezdoslava, Masaryka, Štefánika, k Slovenskému národnému povstaniu a dnes plníme aj testament nášho veľkého člena, nedávno zosnulého nášho národného umelca Janka Jesenského. Ťažko nájsť vhodné slová, ktorými by mohla byť zvečnená táto chvíľa a zachovaná nielen našej generácii, ale aj ďalším generáciám Naša vedecká a umelecká tvorba mala ťažké začiatky a ešte ťažší bol úkol tých, ktorí s pokolenia na pokolenie odovzdávali fakľu národného sebavedomia, zapálenú veľkou Francúzskou revolúciou. Ťažký bol boj o osud nášho národa a keď bolo najhoršie, obracali sme sa k veľkému slovanskému svetu o pomoc a tu je aj počatie veľkej Kollárovej myšlienky Slovanstva. Koľkokrát sa zdalo, že ťarcha a osud, ktorý doliehal na našich národných dejateľov minulého storočia, bola nad ich sily, koľkorát sa zdalo, že Slováci budú potlačení a podľahnú maďarizácii a spomínam tu na výrok jedného veľkého slovenského dejateľa pri príležitosti otvorenia Záhrebskej univerzity, keď volal: "Oleum nobis date quia lampades nostrae exscinduntur!" A predsa génius národa bol silnejší, ako všetko stojace proti nemu a zvíťazil. Zatiaľ čo všetky ostatné národy majú už dávno svoje univerzity, svoje akadémie vied a umení, my začíname svoju vedeckú a umeleckú činnosť vyvíjať skromne a v obmedzenom rámci, danom nám národom samým v Matici slovenskej. Prostriedky, ktoré Matica slovenská má, boly väčšinou čerpané z člen. príspevkov a neskoršie dotácie, ktorých sa jej dostávalo, nestačily, aby finančne dostatočne zabezpečily náš vedecký a umelecký vývoj. Tu však musím zdôrazniť, že týmto nariadením, ktorým

kreujeme Slovenskú akadémiu vied a umení, nijako nechceme deklasifikovať význam a poslanie Matice slovenskej. Každá z týchto ustanovení musí mať svoj význam. Akadémia vied a umení musí organizovať výkvet slovenskej vedy a umenia, musí tvoriť hodnoty nadčasové a Matica slovenská pritom má plniť nielen významnú úlohu, sprístupňovať slovenskému človekovi premeny oných hodnôt, vytvorených Akedémiou vied a umení a spolu byť nositeľom tradície národa. Vo chvíľach vážnych a pohnutých budú to tietoinštitúcie ako reprezentanti výkvetu národa, ku ktorým bude obracať svoj zrak národ, aby mu ukázaly cestu, smer a viedly ho. Aby však Akadémia vied a umení mohla plniť svoj vznešený cieľ, ktorý jej naše shromaždenie určuje, musí mať zaručenú slobodu presvedčenia, vedeckého bádania a myslenia. Sloboda presvedčenia, sloboda vedeckého bádania a myslenia, som presvedčený, že toto je nám demorakticky smýšľajúcim samozrejmosť, o ktorej sa netreba zvlášť zmieňovať. Je evidentné, že šírenie alebo presadzovanie balastu nevedeckého, poprípade aj štátu škodlivého, nemôžeme a nesmieme trpieť. Avšak taktiež akékoľvek spolitizovanie Akadémie pokladali by sme za zneuctenie národa, lebo len Akadémia vedcov a umelcov nám môže zaručiť to, čo od nej národ očakáva: duchovné vedenie národa, lebo len tak môže byť Akadémia národu ukazovateľom nových ciest. Slovenský štát chcel tiež urobiť pokus o zriadenie inštitúcie Akadémie vied a umení. Avšak spôsob, akým to spravil, musíme povedať, že nezodpovedal žiadnej Akadémii vied a umení. Je to správne, že dnes zakladá správnych základoch, lebo len to dielo je pevné a trvalé, ktoré má pevný demokratický podklad.

Osnova nariadenia Slovenskej akadémie vied a umení, tak ako ju prepracoval právny výbor v shode s kultúrnym výborom a ako je zjavné z pripojenej zprávy, tento základ Akadémii dáva. Malé národy víťazily silou ducha a nie silou zbraní, hovorí Masaryk. Malé Grécko stalo sa večne nesmrteľné klasickým a žiarivým príkladom, že aj malý národ môže dať ľudstvu také hodnoty, ktoré presahujú veky.

Keď odporúčam za právny výbor prijať v plnom znení túto osnovu, prosím,

aby naše hlasovanie vyznelo tak, že Slovenská národná rada v duchu našej národnej tradície a národného povstania otvára cestu svojmu národu k svetovosti. Vivat Academica! (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím druhého zpravodajcu, pána člena Rady Michala Chorvátha.

Cien SNR Michal Chorváth:

Slávna Slovenská národná rada! V slovenských a umeleckých kruhoch živo pociťovanej potrebe vrcholnej ustanovizne, ktorá by organizovala a koordinovala našu vedeckú a umeleckú tvorbu, mal vyjsť v ústrety zákon č. 135 z r. 1942, zriaďujúci Slovenskú akadémiu vied a umení. Ako sa dalo očakávať, žiadal vtedy vládnuci režim za svoju konjunkturálnu ochotu 'hneď aj protislužbu v tom, že by mu táto inštitúcia teoreticky zdôrazňovala postuláty autoritatívnej vlády. Nemôže nás teda prekvapiť nielen fakt, že do textu zákona včlenili jeho osnovatelia zásady autoritatívnej povahy, ale že aj do základnej internej organizácie inštitúcie, ktorá určovala charakter jej vedeckej a umeleckej činnosti, vniesli hľadiská, ktoré nezodpovedajú moderným požiadavkám a kultúrnym potrebám demokratického a o vedecký a umelecky pokrok usilujúceho národa Je očividné, že tento zákon sledoval úmysel vytvoriť z Akadémie nie inštitúciu pracovnú, ale predovšetkým reprezentatívnu, ktorá by poskytovala uznanie vybraným ľuďom režimu. Pre pomer tohto režimu ku kultúre je napokon charakteristické, že hoci tento zákon vstúpil v platnosť, nikdy nebol uskutočnený v celom rozsahu. Osnova nariadenia, ktorá sa Vám teraz predkladá, vychádza samozrejme tiež zo skutočnej potreby inštitúcie na organizáciu a koordináciu vedeckej a umeleckej činnosti, ale dôsledne uplatňuje demokratické hľadisko ako čo do jej správy, tak i čo do jej organizácie, činnosti, a podriaďuje všetky do úvahy prichádzajúce okolnosti požiadavke rozvoja našej kultúry v jej vrcholných formách. Hoci sa teda osnova pridržiava v celkovom postupe zákona č. 135/1942 Sl. zák., sledujúceho ostatne tiež primerané vzory, ide čo do obsahu o celkom nové nariadenie. Nové nariadenie napríklad odstraňuje protektorát prezi-

denta republiky nad Akadémiou, lebo tento titul je len zvyškom z dôb feudálnych a monarchistických, keď kultúra živorila z milosti mocnárov. Podľa osnovy prvé predsedníctvo nie je menované prezidentom republiky, je demokratickým spôsobom volené prvými, prezidentom republiky menovanými členmi. Nových členov nevôlí predsedníctvo, ale celoakademické shromaždenie, ktoré vyslovuje aj eventuálnu stratu členstva. Funkčné obdobie predsedníctva je iba trojročné, čo tiež zlepšuje možnosť demokratickej kontroly predsedníctva členstvom a zvyšuje zodpovednosť predsedníctva za činnosť Akadémie. Osnova neurčuje najvyšší počet 'členov Akadémie, aby sa následkom toho toto vysoké vyznačenie pre úzkoprsé alebo mechanické predpisy neuzavieralo osobám, ktoré si toto svojou činnosťou zaslúžia Taktiež sa v osnove neurčuje minimálna veková hranica, lebo pre voľbu člena nemá byť smerodajný vek, ale jedine hodnota vedeckého alebo umeleckého diela do úvahy príchodiacej osoby. Vychádzajúc z daného stavu, že Akadémia pri celkovej chudobe nášho národa nemôže byť vystrojená fondami a neobmedzenými finančnými zdrojmi, ale že ju bude vydržiavať vo vlastnom záujme celý národ prostredníctvom svojich politických orgánov, vymedzuje osnova značnú kontrolnú právomoc nad hospodárením Akadémie nadriadeným administratívnym orgánom pri plnom šetrení právomoci Akadémie v oblasti kultúrnej a správnej Menovite sa však odráža nové, demokratické poňatie úloh Akadémie na poli kultúrnom, a to najmä v základnom členení vnútornej organizácie podľa vedeckých a umeleckých disciplín, lebo toto členenie nielen že zodpovedá materiálu a modernému a pokrokovému bádaniu o ňom, i možnostiam slovenskej kultúry, ale je aj zacielené do sociálnej štruktúry Slovenska a počíta sa s jej sociálnym a kultúrnym interesom. Berúc do povahy zásadný ráz zmien v navrhovanom nariadení, je plne opodstatnené, že toto nariadenie zrušuje zákon č. 135/1942 Sl. zák. a Akadémiu ním zriadenú, pričom pamätá aj na prechod majetku bývalej Akadémie do rúk novozriadenej Akadémie a upravuje aj prevzatie bývalého personálu do jej služieb. Zrušenie tohto zákona je však odôvodnené nie-

len vnútornou povahou navrhovaného nariadenia, ale v neposlednej miere aj tým závažným argumentom, že sa nesrovnáva s dôstojnosťou slovenského národa, aby vznik jeho vrcholnej reprezentatívnej kultúrnej inštitúcie bol spojený s menami predstaviteľov nenávideného režimu, proti ktorému celý náš národ spontánne povstal ozbrojenou mocou a ho zásadne i prakticky rozhodne zavrhol. K jednotlivým §§ dovolil by som si pripomenúť ešte niektoré podrobnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené už v dôvodovej zpráve, alebo ktoré som už prv spomenul vo všeobecnej charakteristike osnovy nariadenia. § 1, ods. 1 vymedzuje cieľ Akadémie nielen všeobecne, ale aj vo vzťahu k slovenskej kultúre a toto užšie určenie predmetu odôvodňuje aj potrebou zriadenia Akadémie na tento cieľ. § 2 určuje prostriedky, ktorými sa má cieľ dosiahnuť. Tu je vyslovený závažný názor na funkciu kultúrnej činnosti v Akadémii, na organizáciu práce a sociálny dosah pracovných výsledkov. § 3, ods. 1 načrtáva závislosť organizačnej štruktúry racionálneho členenia disciplín vedeckých a umeleckých. V tomto načrtnutí je už naznačený pracovný plán i hlavné smerovanie činnosti. Hoci je závažné, v ničom neobmedzuje budúci rozbeh podľa skutočných potrieb, čo je vyslovené v odseku 2.

§ 5, ods. 1 ukazuje veľmi pregnantne, že predsedníctvo nie je myslené prevážne ako orgán reprezentatívny, ale pracovný, lebo predseda a obaja podpredsedovia sú súčasne aj predsedami tried, čím sa zaručuje, že do najzodpovednejších a najinciatívnejších funkcií sa dostanú predstavitelia všetkých troch kultúrnych celkov.

K § 8, ods. 1 poznamenávam, že v pôvodnom návrhu bolo stanovené, aby si Sbor povereníkov pri návrhu prvých riadnych členov prezidentovi Republiky vyžiadal mienku Umeleckej a vedeckej rady. Bolo to odôvodnené tým, že Umelecká a vedecká rada ako vrcholný kultúrnopolitický orgán, ktorý sdružuje všetkých umeleckých a vedeckých pracovníkov a podnecuje i kontroluje celý náš kultúrny život, má plný nárok vysloviť sa k tejto veci a uplatňovať svoju mienku. Pri rokovaní v právnom výbore bolo

od toho upustené s odôvodnením, že Umelecká a vedecká rada doteraz právne neexistuje. Dovoľte, aby som zdôraznil,, že tento argument neobstojí. Žijeme v revolučnej dobe a revolučné zmeny sú samy o sebe základom práva. Menovite nie je na mieste uplatňovať túto argumentáciu v sbore, ktorý je sám produktom našej národnej revolúcie a jeho existencia s hľadiska organizácie celoštátnej nie je zaručená právnym základom, ale politickou dohodou. Práve tak aj Umelecká a vedecká rada, ako mnohé iné naše orgány, predbieha právnu normu, ale existuje a je súčasťou našej politickej organizácie! Upozorňujem, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady Umeleckú a vedeckú radu zásadne uznalo a podriadilo ju priamo sebe, čím vyslovilo jej politickú existenciu. Čo by sa, vzhľadom na jej predpoklad právnou normou, akou by bolo nariadenie o zriadení Akadémie, mohlo požadovať, je, aby bolo Predsedníctvu Slovenskej národnej rady prikázané predložiť v stanovenom termíne návrh nariadenia o zriadení Umeleckej a vedeckej rady.

Z týchto dôvodov navrhujem, aby § 8, ods. 1 bol doplnený nasledovne:

,, Prvých riadnych členov Akadémie vymenuje prezident Republiky na návrh Sboru povereníkov, ktorý si vyžiada mienku Umeleckej a vedeckej rady. "

Súčasne podávam návrh, aby plénum Slovenskej národnej rady požiadalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, podať do dvoch mesiacov návrh na zriadenie Umeleckej a vedeckej rady. Po tomto informatívnom referáte dovoľte, aby som povedal ešte niekoľko slov.

Slávna Národná rada! Nie je náhoda, že k zriadeniu Slovenskej akadémie vied a umení má dojsť práve teraz, keď slovenský národ ako celok uvedomil si svoje historické poslanie, a to svojím bojom za slobodu seba, Československej republiky a svetovej demokracie do istej miery aj splnil, keď poznal dejinnú súvislosť svojich snažení, dobyl uznanie svojich politických práv a keď stojí na prahu plného rozvitia svojho života. Cieľavedomá organizácia kultúrneho života býva znakom dosiahnutia tohto stupňa národnej zrelosti. Akadémia je najvhodnejším nástrojom na plánovité vybudovanie kul-

túrneho života. Priznajme si, že ako mnohé iné atribúty našej politickej zrelosti, prichodí aj založenie Akadémie pomerne neskoro, čo súvisí s biednym položením nášho národa v nedávnej minulosti. Vieme však dobre, že náš národ od prvopočiatku o toto vybudovanie usiloval a podľa svojich skromných možností ho aj uskutočnil. Dnes, keď sa pomery zmenily v náš prospech, je celonárodným záujmom, aby sme zameškané ráznym krokom dohonili.

A tu by som vo všetkej skromnosti rád upozornil slávnu Národnú radu, že schválením tohto nariadenia nekoná len všedný zákonodarný akt, lež zasahuje veľmi prenikavým spôsobom do dejín nášho národa a určuje ich priebeh do ďalekej budúcnosti Je príznačne pre slovensky národ, že Akadémiu mu nemajú zakladať šľachetní a obetaví mecenáši zo svojich bohatých prostriedkov ale jeho politický orgán, ktorý kultúru pokladá za dôležitú životnú potrebu nášho spoločenstva. Má to iste svoje nevýhody, ale nad ne zaváži fakt, že predstavitelia slovenského ľudu spontánne uznávam, že bez živej pulzácie kultúrnej všetky naše výdobytky sú neisté a nedosiahly by svojej plnosti.

S druhej strany musí táto skutočnosť vzbudiť v našich kultúrnych predstaviteľoch presvedčenie, že veda a umenie nie sú pre slovenský národ len príkrasou, ale potrebou, že sa od nich neočakáva len pestovanie vedy pre vedu a umenie pre umenie ale obore pre pozdvihnutie celého národa

My Akadémiu potrebujeme nie z luxu sú, ale z tvrdej potreby. Nemôžeme sa uspokojiť, aby vykonávala len úlohy, aké obvykle vykonávam akadémie bohatších a väčších národov Dnes si veľmi jasne uvedomujeme, že až doteraz kultúra u nás nebola pevne zakorenená, ona je len výsledkom umelého pestovania a shody šťastných okolností Kultúra nemôže trvalé existovať bez svojho civilizačného doplnku, bez kultúry hmotnej Naša chudoba, podrobenosť, politická nemohúcnosť, kultúrna zaostalosť, to všetko bolo iba dôsledkom toho, že tejto hmotnej kultúry bolo u nás málo. Dnes chceme prekonať biednu minulosť plánovitou budovateľ skou prácou. A tento plán, tento pohľad do budúcnosti nám môže dať iba kultúra systematicky pestovaná a ako vodidlo

pri našom budovaní používaná. Týmto vedomím naplnení, musíme odovzdať naše kultúrne smerovanie do zodpovedných rúk v plnej dôvere a v plnej dôvere očakávať od nich splnenie konkrétnych úloh To je to veľké a nové, čo chceme a márne právo od našej Akadémie očakávať. Doteraz sme živorili a živorili s nami i najlepší z nášho národa. Teraz konečne ich chceme a môžeme povzniesť na miesto, ktoré im v našom spoločenstve patrí a dať im všetky možnosti, aby svoje veľké úlohy splnili.

Nemusíme a nesmieme si pritom robiť ilúzie a čakať na zázraky. Naša kultúra sa môže rozvíjať len z prirodzených základov, len z toho, čo už máme. Nebudeme budovať vedecké ústavy, ktoré nemajú s našou skutočnosťou nijakú súvislosť. Ale rozhodne tiež nemajú brzdiť to, čo má prirodzené predpoklady pre rozvoj Náklad na kultúrne ciele je dlhodobá investícia, je to investícia drahá, ale istá d prinášajúca na dlhé veky veľké úroky pre celý národ.

Slávna Národná rada! Len s nechuťou odrážam námietky proti týmto podujatiam, vyplývajúcich z ducha úmornej slovenskej malosti. Počuť hlasy, na šťastie len zriedkavé. Načo vraj rozmnožovať ešte počet našich kultúrnych inštitúcií, či ich vraj potrebujeme Odpoveď je jasná. Áno, potrebujeme aj univerzitu, aj techniku, aj Maticu slovenskú Každá z týchto inštitúcií plní svoju úlohu, bez nich by náš život strácal Práve tak potrebujeme Akadémiu, lebo ona bude plniť svoju špecifickú úlohu, ktorú nemôže prevziať nik druhý.

Ozývajú sa i hlasy, či Akadémia nie je len výrazom nášho slovenského separatizmu, či to nie je skrytý počin proti jednote štátu. Pri takejto namietke nemožno sa zdržať úsmevu Nie je zabezpečenie politických práv nášho národa upevnením Republiky? Neurčuje to zdravší, srdečnejší pomer medzi Čechmi a Slovákmi? Nie je práve Slovenská národná rada zárukou pevnosti, nedeliteľnosti Československej republiky? Práve tak bude aj Akadémia opravdovým mostom pre kultúrne sblíženie Čechov a Slovákov, pre výmenu kultúrnych statkov, pre praktickú spoluprácu na poli kultúry. A ja verím, že ako bolo politické sa uplatnenie nášho národa novým mohutným zdrojom síl pre Re-

publiku s hľadiska celoštátneho, ako bol náš interný vývin veľkým prínosom pre jeho celkovú organizáciu tak bude aj rozvoj našej kultúry v novozaloženej Akadémie mohutným popudom pre spoločný kultúrny rozvoj oboch bratských a na veky spojených národov.

Slávna Národná rada! Prosím Vás všetkých, aby ste v takomto povedomí rozhodovali o tu predloženom návrhu, aby ste si uvedomili významnosť chvíle a svoju zodpovednosť prestaviteľov slovenskej ľudovej demokracie a politickej tradície.

Týmto odporúčam predložený návrh nariadenia o zriadení Slovenskej akadémie vied a umení na schválenie. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Ľudovít Linczényi.

Člen SNR Dr. Ľudevít Linczényi:

Panie a Páni! Ako ste ráčili počuť. Slovenská akadémia vied a umení, ktorú ideme teraz uzákoniť a položiť na zdravšie základy, je výplodom tzv. Slovenského štátu. A tu by dakto mohol povedať, či je vôbec účelné, aby sme hovorili o takejto Slovenskej akadémii vied a umení práve vtedy, keď vieme veľmi dobre, že sme mali za bývalej Československej republiky Učenú spoločnosť, ktorú tzv. Slovenský štát rozpustil. Verím, že otázka tejto učenej spoločnosti bude riešená tak, aby sa nikdy nepovedalo, že partizánske Slovensko schválilo dačo takého, čo spravilo takzvané fašistické Slovensko.

Ale na druhej strane, panie a páni, verím, že i za prvej Československej republiky, keby nebola bývala rozbitá, slovenský národ, ktorý práve svojimi učenými spoločnosťami sa dostal do kultúrnych dejín, bol by dosiahol Slovenskej akadémie vied a umení, tej Akadémie, ktorú práve dnes chceme uzákoniť. Tu ide, panie a páni o to, aby sme si povedali, čím má pre nás byť táto Akadémia slovenská. Ja by som jej prial ako člen kultúrneho výboru, aby sa stala majákom slobodného bádania, aby sa vyzula z úzkych čižmičiek predpojatosti a separatizmu, aby slúžila ku cti širšej svetovej kultúrnej verejnosti, svojmu národu a Československej republike. (Potlesk. )

Panie a páni! Za takúto Slovenskú aka-

démiu nielen, že budem hlasovať, ale želám jej aj mnoho úspechov. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Pán člen Rady Žiak.

Člen SNR Andrej Žiak:

Slávna Slovenská národná rada! Akadémia umenia a vied je každému kultúrnemu národu vecou cti, hrdosti, mierou vedy a umenia. Členovia Akadémie budú najlepší z vedcov a umelcov národa, ktorých vedecká a umelecká práca bude reprezentovať najvyšší náš kult. život doma: i pred zahraničím. Bude to vážna a zodpovedná práca pre Sbor povereníkov, navrhnúť prvých a to skutočných, európskeho mena dosahujúcich pracovníkov Slovenskej vedy a umenia. Na ustanovizeň. Akadémie hľadíme s vážnou úctou a rešpektom. Bude na životaschopnosti členov Akadémie záležať, aké meno Slovenskej akadémii vied a umení zaistia. Neprajná minulosť nepriala nám rozvinúť sár na poli vedy a umenia v plnej šírke a hĺbke. Napriek ťažkostiam a nepriaznivým okolnostiam, mali sme my Slováci učencov a umelcov i pred rokom 1918, ktorí sa zaslúžili o naše dobré meno, nakoľko dokázali, že aj zo slovenských pomerov, bez vlastných vysokých škôl a kultúrnych ustanovizní, možno zájsť do sféry skutočnej a vážnej vedy a skutočného umenia. V predmníchovskej Československej republike získali sme na poli vedy a umenia toľko serióznych pracovníkov, že nás to plní radostným uspokojením. Nezabúdajme, že to boli najmä českí učenci, hudobníci, maliari, filozofi, ktorí" najbezprostrednejšie vplývali na náš vedecký a umelecký dorast. Stáli sme vždy" na báze slavianofilskej, keď aj na vlastnom politickom zameraní postavenej, a v kultúrnej a umeleckej spolupráci opierali sme sa my Slováci v minulosti o najväčší bratský národ, o národ ruský. Bude vedeckým a umeleckým záujmom Akadémie, aby túto tradíciu spolupráce s českými a ruskými vedcami a umelcami a s ich národnými akadémiami pestovala. Akadémii je vyznačený cieľ zveľaďovať vedu a umenie, najmä so zreteľom na slovenskú kultúru a prírodu. Navrhovateľ nariadenia dobre vycítil a my cítime s nim, kde sú naše nedostatky, kde je súrne potrebné priložiť ruky k práci. Je to


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP