Pondělí 25. února 1946

Slovenská národná rada 1946

Stenografický zápis

o priebehu 16. zasadnutia pléna SNR, konaného v dňoch 25. a 26. februára 1946 v Bratislave.

Obsah:

 

I. Priebeh 16. zasadnutia pléna SNR konaného 25. februára 1946.

 
   

Strana:

1.

Otvorenie .............

5

2.

Ospravedlnenie neprítomnosti ........

5

3.

Zpráva o rozdaní tlače .........

5

4.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového

 
 

výboru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o utvorení okresu a obce Vysoké Tatry.

5

5.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosú-

 
 

die na vydanie nariadenia o evidencii súdnych previnilcov a o sbieraní dát pre účely kriminálnej štatistiky. Zpravo-

 
 

dajca: Dr. Jozef Brúha .........

5

6.

Rozprava a hlasovanie o prednesenom návrhu....

6

7.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre zdravot-

 
 

níctvo na vydanie nariadenia o prechodnom opatrení v le-

 
 

kárnictve. Zpravodajca: Dr. Pavol Haljan .....

6

8.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

7

 

a) Reč člena SNR Škodáčka ........

7

 

b) Hlasovanie o návrhu .........

8

9.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre zdravot-

 
 

níctvo na vydanie nariadenia o zmene zákona o štátnom zdravotne sociálnom ústave. Zpravodajca: Dr. Vojtech Va-

 
 

gašský .............

8

   

Strana

10.

Hlasovanie o návrhu ..........

9

11.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového

 
 

výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o zriadení ústavu pre mechanizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku. Zpravodajcovia: Dr. Vojtech Vagašský, Július Gašperík a

 
 

Gustáv Zeman ............

9

12

Rozprava o prednesenom návrhu: .......

11

 

a) Reč člena SNR Dr. Michala Falťana .....

11

 

b) Reč Člena SNR Mareka Čulena.....

12

 

c) Reč Člena SNR Andreja Žiaka ......

13

 

d) Reč člena SNR Jozefa Hanzela.....

14

 

e) Hlasovanie o návrhu .........

14

13.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosú-

 
 

die na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenko-

 
 

vých lehôt. Zpravodajca: Dr. Pavol Haljan....

14

14.

Hlasovanie o návrhu ..........

15

15.

ZakPúčenie .............

15

II.

Priebeh 16. pokračujúceho zasadnutia pléna SNR konaného dňa 26. februára 1946.

 

1.

Otvorenie ......... ....

15

2.

Ospravedlnenie neprítomnosti ........

15

3.

Zpráva o rozdaní tlače ..........

15

4.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového

 
 

výboru o návrhu nariadenia o zriadení vodoprávnych vodo-

 
 

technických a vodohospodársko-stavebných úradov. Zpravo-

 
 

dajca: Július Gašperík .........

15

5.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

17

 

a) Reč Člena SNR Dr. Michala Falťana .....

17

 

b) Hlasovanie o návrhu .........

17

6.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu

 
 

povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje a pozmeňuje nariadenie č. 107/1945 Sb. n. SNR o dočasnej úprave štátnej starobnej podpory. Zpra-

 
 

vodajcovia: Dr. Pavol Haljan a Ivan Frlička....

17

7.

Rozprava o prednesenom návrhu: ......

19

 

a) Reč člena SNR Dr. Ľudovíta Linczényho....

19

 

b) Hlasovanie o návrhu .........

19

8.

. Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosú-

 
 

die na vydanie nariadenia, ktorým sa predlžuje účinnosť nie-

 
   

Strana:

 

ktorých právnych predpisov, obmedzených na stav brannej

 
 

pohotovosti štátu. Zpravodajca: Dr. Pavol Haljan.

19

9.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

20

 

a) Reč člena SNR Laudara ........

20

 

b) Reč povereníka Františka Komzalu.

21

 

c) Hlasovanie o návrhu .........

22

10.

Zpráva právneho a rozpočtového výboru o návrhu povere-

 
 

níka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o úprave služobných a platových pomerov členov Sboru Národnej bez-

 
 

pečnosti. Zpravodajca: Dr. Július Viktory .....

22

11.

Rozprava o prednesenom návrhu....

22

 

a) Reč člena SNR Škodáčka ........

22

 

b) Reč člena SNR Mokrého ........

23

 

c) Reč člena SNR Viliama Žingora ......

23

 

d) Záverečná reč zpravodajcu povereníka Dr. Júliusa Vikto-

 
 

ryho .............

24

 

e) Hlasovanie o návrhu .........

25

12.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva SNR na

 
 

vydanie nariadenia o prechodnej úprave v správnom súd-

 
 

níctve. Zpravodajca: Dr. Jozef Brúha .....

25

13.

Hlasovanie o návrhu ..........

25

14.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu

 
 

povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o zriadení štátneho fondu pre poskytovanie pomoci účastníkom a obetiam bojov za slobodu a pozostalým po nich. Zpra-

 
 

vodajcovia: Dr. Ladislav Nádaši a Emil Peťko....

25

15.

Rozprava o prednesenom návrhu .......

27

 

a) Reč člena SNR Viliama Žingora ......

27

 

b) Reč členky SNR Márie Mudrochovej .....

28

 

c) Reč člena SNR Gája .........

29

 

d) Hlasovanie o návrhu .........

30

16.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu

 
 

povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia o ochrane nájomníkov. Spravodajcovia: Dr. Ladislav Nádaši

 
 

a Teofil Bažány ...........

30

17.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového

 
 

výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o opatreniach, súvisiacich s výmenou a odsunom obyvateľstva nemeckej a maďarskej národnosti zo Slovenska. Zpra-

 
 

vodajca: Dr. Jozef Brúha .........

30

18.

Hlasovanie o prednesenej správe .......

31

   

Strana:

19.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového

 
 

výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o úprave právnych pomerov osôb, ktoré reemigrovaly do Československej republiky. Zpravodajca: Dr. Ladislav Ná-

 
 

daši ..............

31

20.

Reč povereníka Dr. Samuela Belluša ......

32

21.

Reč predsedu Osídľovacieho úradu pre Slovensko Dr. Jána Čecha ..............

34

22.

Reč člena SNR Andreja Žiaka ........

36

23.

Zakľúčenie .............

38

Stenografický zápis 16. zasadnutia pléna SNR zo dňa 25. februára 1946.

Prítomní: 75 členov SNR, predsedá Sboru povereníkov Karol Šmidke, povereníci: Dr. Samuel Belluš, František Komzala, Dr. Martin Kvetko a Dr. Július Viktory.

Začiatok: 15. 30 hod. Koniec: 17. hod.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá).

Slávna Slovenská národná rada! Otváram 16. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady ospravedlnili páni členovia: Daniel Ertl, Július Rácz a Ondrej Voskár.

Oznamujem, že na dnešnom zasadnutí malo sa rokovať o osnove nariadenia Slovenskej národnej rady o Jednotnom sväze slovenských roľníkov. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na zasadnutí dňa 22. februára 1946 sa usnieslo, že o návrhu nebude rokovať plénum Slovenskej národnej rady, lebo vláda Republiky pripravila návrh celoštátneho zákona, ktorý popri Jednotnom sväze českých roľníkov zriadi aj Jednotný sväz slovenských roľníkov.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Interpelácia člena Slovenskej národnej rady Dr. Jozefa Kyselého a spoločníkov na povereníka pre veci vnútorné vo veci protizákonného zákazu volieb a reorganizácií národných výborov.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o prechodnej úprave v správnom súdnictve.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka pre sociálnu starostlivosť na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje a pozmeňuje nariadenie č. 107/1945 Sb. n. SNR o dočasnej úprave štátnej stavebnej podpory.

Oznamujem ďalej, že poštou bola rozoslaná táto tlač:

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o utvorení okresu a obce Vysoké Tatry.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydania nariadenia o evidencii súdnych previnilcov a

sbieraní dát pre účely kriminálnej štatistiky.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre zdravotníctvo na vydanie nariadenia o prechodnom opatrení v lekárnictve.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre zdravotníctvo na vydanie nariadenia o zmene zákona o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave.

Zpráva právneho, hospodárske sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o zriadení Ústavu pre mechanizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

(Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich (cengá: )

Začneme rokovať o prvom bode programu, ktorým je zpráva právneho, hospodársko sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o utvorení okresu a obce Vysoké Tatry. Zpravodajcom je pán povereník pre veci vnútorné Dr. Július Viktory. Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal slova.

Povereník pre veci vnútorné Dr. Július Viktory:

Slávna Národná rada! Podľa jednohlasného usnesenia právneho a hospodárskosociálneho výboru tieto dva výbory navrhujú stiahnutie osnovy s dnešného prejednávania pre technické doplnenie osnovy.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Je tu návrh, aby osnova bola stiahnutá s programu, kto je proti tomuto návrhu, nech zodvihne ruku. Nikto, návrh sa prijíma.

Prikročíme k prerokovaniu druhého bodu programu, to je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o evidencii súdnych previnilcov a o sbieraní dát pre účely kriminálnej štatistiky. Zpravodajcom je člen Rady pán Dr. Jozef Brúha. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Jozef Brúha:

Slávna Slovenská národná rada! Evidencia osôb pred rokom 1938, pokiaľ išlo o potreby trestného súdnictva a pokiaľ sa tieto osoby narodily v cudzine, ich rodisko nebolo zistené a pokiaľ išlo o cigáňov, viedla sa na jednom mieste - v Brne. Po vzniku Slovenského štátu samozrejme bolo treba sústrediť vedenie týchto dát na Slovensku. A viedlo sa to v Bratislave. Obnovením Československej republiky odpadol tento predpoklad a okrem toho sa prihovárajú k tomu aj dôvody jednak úsporné, jednak pracovná ekonómia a preto Povereníctvo pre pravosúdie prišlo s návrhom, aby bol obnovený stav, ktorý tu bol pred rokom 1938 a ktorý sa od roku 1922 až 1938 úplne osvedčil. Preto právny výbor navrhuje, aby osnova tak, ako sa na nej usniesol právny výbor, bola plénom prijatá.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Prosím kto sa hlási k slovu? Nikto. Prikročíme k hlasovaniu. Kto je za návrh prednesený zpravodajcom, nech zodvihne ruku. To je väčšina. Vyhlasujem návrh nariadenia za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k prerokovaniu tretieho bodu programu, to je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre zdravotníctvo na vydanie nariadenia o prechodnom opatrení v lekárnictve. Zpravodajcom je člen Rady pán Dr. Haljan. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Slávna Slovenská národná rada! Predkladaný návrh povereníka pre zdravotníctvo na vydanie nariadenia Slovenskej národnej rady o prechodnom opatrení v lekárnictve, bol predovšetkým vyvolaný mimoriadnymi pomermi, ktoré ešte aj dnes sú v našom lekárnictve. Situácia zatiaľ je taká a hlavne je to na oslobodenom území, kde máme mnohé lekárne, ktoré nemôžeme kvalifikovanými lekárnikmi obsadiť. Vzhľadom na nedostatočné dopravné možnosti, ľudia musia z mnohých miest ďaleko dochádzať si pre potrebné lieky a toto samozrejme znemožňuje rýchlemu prevádzaniu riadnej zdravotnej pečlivosti. Preto Povereníctvo pre zdravotníctvo chce touto osnovou odpomôcť tomuto nedostatku a navrhuje urobiť prechodné

opatrenia v tom smysle, že osoby, ktoré aj nemajú plnú kvalifikáciu, ale sú už diplomované, to znamená sú diplomovaní lekárnici, môžu počas týchto mimoriadnych pomerov viesť lekárne, po prípade môžu byť poverené založiť si lekáreň aj v obci pod 15. 000 obyvateľov. Tým samozrejme sa rozšíri naša sieť lekární a zlepší sa služba z hľadiska poskytovania liečiv nášmu obyvateľstvu.

Výbor právny prerokoval túto osnovu, neshľadal z hľadiska formálneho žiadne závady a preto doporučuje ju plénu Slovenskej národnej rady v plnom znení k prijatiu.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Otváram rozpravu o prednesenej zpráve, kto sa hlási k slovu? Pán člen SNR Škodáček.

Člen SNR Škodáček:

Slávna Slovenská národná rada! Predložené nariadenie o prechodnom opatrení v lekárnictve, ktoré máme tuná dnes schváliť, ktoré v § 1. hovorí toto: Počas mimoriadnych zdravotných pomerov, vyvolaných vojnou, možno na prinavrátenom území a v obciach, ktoré podľa posledného sčítania ľudu nemajú viac než 15. 000 obyvateľov, udeliť lekárnickú koncesiu tiež diplomovanému lekárnikovi, ktorý pri splnení ostatných podmienok nemôže preukázať aspoň tri roky odbornej činnosti v tuzemskej lekárni. Navrhujem, k tomuto § 1 pripojiť ešte tento text: "Z trojročnej praxe po tirociniume možno odhliadnuť najviac od jedného roku, ale zo zbývajúcich dvoch rokov musí byť jeden bezpodmienečne absolvovaný po získaní diplomu. "

Návrh tento odôvodňujem týmto: Pri vynechaní danej otázky hoci akej naliehavej, bolo by veľmi povážlivé prekročiť určité medze. Tak sa mi zdá, že dôvodová zpráva prekročila tieto medze vskutku povážlivé. Jestli dobre rozumiem jej textu, za bezpečnú záruku spoľahlivosti považuje sa dvojročná aspiračná prax, tirocinálna skúška, asistentská prax pri skončení štúdií prakticky teda neexistuje, vysokoškolské štúdium a skúšky. Nepoznám síce štatistiku, podľa ktorej by bolo možné zistiť počet lekárnikov na Slovensku, ktorí by túto kvalifikáciu mali, ale myslím, bude ich veľmi málo, lebo na Slovensku je už niekoľko rokov nový študijný poriadok,

podľa ktorého asistentská prax, medzi tirociniumom a vysokoškolským štúdiom neexistuje. Prakticky neexistovala ani predtým v Československej republike, v Čechách je neznáma aspoň 30 rokov. Podľa zákona z roku 1941 vysokoškolské štúdium musí nasledovať hned' po tirociniume, prax medzi týmto a vysokou školou sa neuznáva a nie je ani prípustná. Nejaké výnimky zapríčinené zmenou študijného poriadku a vis major budú, ale to asi veľmi nezaváži. Osobitnou kapitolou sú pravda tí, ktorí počas ostatných 6 rokov z rozličných dôvodov nemohli zakončiť svoje štúdiá a nemohli si zaobstarať ani predpísanú prax magistra pharmácie. Podľa dôvodovej zprávy postihnuté sú zvlášť miesta pod 15. 000 obyvateľov, lebo dobrovoľní uchádzači sa takýmto miestam údajne vyhýbajú a rodiny so školopovinnými deťmi nútiť do takýchto miest je nemožné zo sociálnych dôvodov. Podľa mojej mienky toto tvrdenie zakladá sa na omyle. Veľká väčšina našich miest a mestečiek patrí do tejto kategórie a to sú práve tie najvýhodnejšie lekárne, ktoré obratom a významom ďaleko predčia nie jednu bratislavskú lekáreň. Prevážna väčšina stredných škôl umiestnená je práve v mestách 6-15 tisícových (Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Mikuláš, Martin, Zvolen, Banská Bystrica, B. Štiavnica, Pezinok a mnoho, mnoho iných). Vedenie lekárne vyžaduje dnes omnoho väčšiu skúsenosť, ako kedykoľvek predtým. Liekov v lekárňach je veľmi málo, niektoré stále miznú ešte, a expedícia v lekárni je tým veľmi sťažovaná. Lekár sa denne spytuje v lekárni, aké podobné prípravky má lekárnik na sklade, čím by sa to mohlo nahradiť a na to môže veru dať odpoveď len vskutku skúsený lekárnik. V miestach, kde je len jeden lekár, lekárnik musí často v jeho neprítomnosti sám pomôcť a predpísaný liek nahradiť na vlastnú zodpovednosť. Sveriť vedenie lekárne na takomto mieste osobám s nedostatočnou kvalifikáciou je otázka svedomia, ale aj otázka zodpovednosti. Ak by bola len predsa nevyhnutná potreba vedenie lekárne miestami sveriť osobám s nedostatočnou kvalifikáciou, bolo by ešte vždy účelnejšie urobiť tak tam, kde je viac lekárieň, teda v mestách, lebo tam je možno obrátiť sa o pomoc ku skúsenejšiemu kolegovi lekárnikovi. Ďalej do ohľadu by mohly prísť celkom malé lekár-

ne v miestach po pod 5. 000 duší. Neslobodno zabúdať, že zákonom predpísaná prax je minimálna a v skutočnosti stáva sa lekárnik samostatným vo veľkej väčšine prípadov hodne pozdejšie. Daným ťažkostiam bolo by možno predísť aspoň čiastočne podľa mojej mienky takto:

1. Uspokojiť sa v niektorých prípadoch s kvalifikáciou mierne sníženou, ale najviac 1 rok praxe, pričom má sa prihliadnuť k tomu, s akým prospechom skončil patričný svoje štúdiá. U miestnych takýchto lekárnikov na miestach, ako som to už uviedol.

2. Revidovať lekárne, a prípadne prebytočný personál premiestniť za správcov tam, kde je to nevyhnutne nutné a nahradiť tých práve tými, ktorí predpísanú prax ešte nemajú. Či je takýto zásah po právnej stránke možný, to neviem posúdiť, ale snáď by sa našiel spôsob pohnúť ich k dobrovoľnému presunu.

3. Vrátiť židovským lekárnikom lekárne do vlastníctva a tým ich intenzívnejšie zapojiť do pracovného procesu.

4. Jestli by takéto opatrenia nestačily, lekárne, ktoré nemajú byť bezpodmienečne otvorené, nechať na prechodnú dobu zatvorené zvlášť v miestach, kde je viacej lekárieň a lekárnik sa ešte nevrátil, alebo kde bude nutné lekárnika odstrániť z politických príčin.

5. Jestli by ani takto nebolo možné vyriešiť otázku, uvažovať po prípade o prechodnom ponechaní Maďara, alebo kolaboranta, ak MNV, nemá vážnejšie námietky.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za ukončenú a prikročíme k hlasovaniu. Kto je za pozmeňujúci návrh, ako bol predostretý pánom Členom Rady Škodáčkom, nech zodvihne ruku. Prosím pánov skrutátorov, členov Rady pána Dr. Kazimíra Bezeka a pána člena Rady Bobríka spočítať hlasy.

(Dodatočne sa hlási člen SNR Dr. Haljan, žiada o udelenie slova. Predseda SNR Dr. Lettrich mu udeľuje slovo. )

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Slávna Slovenská národná rada! Ja ako referent právneho výboru tejto osnovy prikláňam sa k návrhu pána člena Rady Skodáčka a navrhujem pozmeniť § 1 v tomto znení: "Počas mimoriadnych zdra-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP