Úterý 14. května 1946

Slovenská národná rada 1946

Stenografický zápis

o priebehu 18. zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 14. mája

1946 v Bratislave.

Obsah:

 

1.

Otvorenie .........

5

2.Ospravedlnenie neprítomnosti .....

5

3.

Zpráva o rozdanej tlači ......

5

4.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre

 
 

financie na vydanie nariadenia o Fotogrametrickom

 
 

ústave pre Slovensko a o doplnení niektorých usta-

 
 

novení Katastrálneho zákona .....

6

 

Zpravodajca: Dr. Ján Čech ......

6

5.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre

 
 

pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opa-

 
 

treniach v odbore verejného notárstva

6

 

Zpravodajca: Dr. Ladislav Nádaši....

6

6.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre

 
 

školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Štátnom

 
 

observatóriu ........

7

 

Zpravodajca: Dr. Ladislav Nádaši....

7

7.

Návrh povereníka pre pravosúdie na vydanie naria-

 
 

denia, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 33/

 
 

1945 Sb. n. SNR, v znení nariadenia č. 83/1945 Sb.

 
 

n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, zradcov,

 
 

kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.

8

 

Zpravodajca: Dr. Július Viktory .....

8

8.

Rozprava o prednesenom návrhu....

9

 

a) Reč podpredsedu SNR Ladislava Holdoša

9

b) Reč člena SNR Dr. Kyselého .....

13

c) Reč povereníka pre veci vnútorné Dr. Viktoryho

14

d) Reč povereníka pre pravosúdie Dr. Štefánika

16

e) Reč člena SNR pplk. Dr. Rašlu.

23

f) Reč člena SNR Michala Gája .....

24

g) Reč člena SNR Juraja Kapinaja....

25

h) Reč člena SNR Dr. L. Nádašiho....

28

i) Reč člena SNR Viliama Žingora....

29

j) Reč člena SNR Fraňa Kráľa .....

31

k) Reč členky SNR Oľgy Šándorovej

32

I) Reč člena SNR Dr. J. Brúhu .....

33

m) Záverečná reč zpravodajcu Dr. Viktoryho.

35

9. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboju

 

o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie na-

 

riadenia, ktorým sa zrušuje zákon o úprave niekto-

 

rých pomerov podnikov, ktorých sídlo je mimo úze-

 

mia bývalej Slovenskej republiky....

35

Zpravodajcovia: Dr. Július Viktory a Ján Myjavec

35

10. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru

 

o návrhu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ladi-

 

slava Holdoša na vydanie nariadenia, ktorým sa mení

 

nariadenie č. 104/1945 Sb. n. SNR o konfiškovaní a

 

urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku

 

Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slo-

 

venského národa ........

36

Zpravodajcovia: Dr. Jozef Brúha a Dr. Michal Falťan

36

11. Rozprava o predmetnej zpráve.....

38

a) Reč člena SNR Andreja Žiaka....

38

b) Reč člena SNR Arnošta Pšeničku....

44

c) Reč člena SNR Mateja Bobríka....

45

d) Reč člena SNR Ladislava Holdoša....

47

e) Reč člena SNR Pavla Švihru .....

48

12. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru

 

o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozem-

 

kovú reformu na vydanie nariadenia o zrušení na-

 

riadenia č. 105/1§41 Sl. z., č. 134/1941 Sl. z. a č.

 

15/1944 Sb. n. SNR o obmedzení zaťaženia nehnu-

 

teľností .........

49

Zpravodajcovia: Dr. Jozef Brúha a Dr. Michal Falťan

49

13. Vyhlásenie gen. tajomníka Komunistickej strany Slo-

 

venska Štefana Bašťovanského .....

50

14. Rozprava o prejave:

 

a) Reč člena SNR Dr. J. Kyselého....

53

b) Reč člena SNR Jozefa Seleckého....

54

c) Reč člena SNR Mokrého ......

56

d) Reč povereníka pre veci vnútorné Dr. Viktoryho

56

 

e) Reč člena SNR Andreja Žiaka....

57

15.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre

 
 

financie na vydanie nariadenia o platnosti a použí-

 
 

vateľnosti predpisov o drahotnom prídavku

58

 

Zpravodajca: Dr. Jozef Brúha.....

58

16.

Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru

 
 

na vydanie nariadenia o Umeleckej a vedeckej rade

59

 

Zpravodajca: Dr. Ján Čech ......

59

17.

Zaklúčenie .........

60

Stenografický zápis z 18. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 14. mája 1946 v Bratislave.

Prítomní: Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich, podpredsedovia SNR pplk. Milan Polák, Dr. Ivan Horváth a Ladislav Holdoš.

Členov SNR: 70.

Predseda Sboru povereníkov Karol Šmidke, povereníci: Dr. Ivan Štefánik, Dr. Gustáv Husák, František Komzala, Dr. Ján Púll, Ladislav Novomeský a Dr. Július Viktory. Začiatok: 15. 45 hod., koniec: 21. 40 hod.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich (cengá):

Slávna Slovenská národná rada! Otváram 18. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa. Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí pléna ospravedlnil člen Slovenskej národnej rady pán Ondrej Devečka.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Návrh povereníka pre financie na vydanie nariadenia o platnosti a používateľnosti predpisov o drahotných prídavkoch. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia o Fotogrametrickom ústave pre Slovensko á o doplnení niektorých ustanovení katastrálneho zákona.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Štátnom observatóriu.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 33/1945 v znení nariadenia č. 83/1945 Sb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o zrušení nariadenia č. 105/1941 Sl. z., č. 134/1943 Sl. z. a č. 15/1944 Sb. n. SNR o obmedzení zaťaženia nehnuteľnosti.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia, ktorým sa zrušuje zákon o úprave niektorých pomerov podnikov, ktorých sídlo je mimo územia bývalej Slovenskej republiky.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ladislava Holdoša na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 104/1945 Sb. n. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia o platnosti a používateľnosti predpisov o drahotných prídavkoch.

Interpelácia členov Slovenskej národnej rady Ing. Samuela Takáča a spoločníkov na povereníka pre financie vo veci menovania Oblastnej správy bánk v smysle dekrétu prezidenta Republiky č. 102/ 1945 Sb. zo dňa 24. októbra 1945 o znárodnení účastinných bánk.

Oznamujem, že poštou bola rozoslaná táto tlač:

Návrh povereníka pre financie na vydanie nariadenia o Fotogrametrickom ústave pre Slovensko a o doplnení niektorých ustanovení katastrálneho zákona. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o zrušení nariadenia č. 105/ 1941 Sl. z., č. 134/1943 Sl. z. a č. 15/1944 Sb. n. SNR o obmedzení zaťaženia nehnuteľností. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh podpredsedu Slovenskej národnej rady Ladislava Holdoša na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

(Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich cengá. )

Začneme rokovať o prvom bode programu, ktorým je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia o Fotogrametrickom ústave pre Slovensko a o doplnení niektorých ustanovení katastrálneho zákona. Zpravodajcom je pán Dr. Ján Čech Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Ján Čech:

Slávna Národná rada! Predkladaná osnova o Fotogrametrickom ústave a doplnenie niektorých ustanovení katastrálneho zákona je povahy viac formálnoprávnej ako materiálne-právnej. Osnovou je sankcionovaný doterajší stav, vzniklý vývojom. Finančnej správe jednak vyhláškou bývalého Ministerstva financií č. 291/41, uverejnenou v Úradných novinách, ako i vládnym nariadením čís. 64/1930 Sb. z. a n. pripadla úloha spravovania, vydávania reprodukcií, rozmnožovania kastrálnych máp a elaborátov. Pri vymeriavaní pôdy a spracovávaní týchto vymeriavaní, či už pre pozemkovú knihu, pre pozemkové katastre, daňové účely, či na spracovanie máp, podľa doterajších spôsobov nemôžu tieto veci byť jednak pre veľkú rozsiahlosť matérií a úloh, vzniklých v tomto čase, týmito metódami spracované. Je tu predovšetkým nedostatok zememeračských inžinierov. Moderná fotogrametrická metóda s vybavením technickým, s dostatočným počom prístrojov, za súčinnosti s letectvom je vstave vypracovať v krátkom čase elaboráty, ktoré môžu byť podkladom pre katastrálne mapy obcí, ba zachytením všetkých horizontálnych i vertikálnych diferencií môže byť podkladom pre zhotovovanie akýchkoľvek elaborátov mapových. Úlohy, ktoré vzniklý územnými zmenami, ďalej vojnovými udalosťami, zničením katastrálnych máp v obciach (udáva sa dokonca, že v 17 politických okresoch pozemnoknižné elaboráty a katastrálne mapy boly zničené), vyžadujú, aby ich zhotovenie dialo sa urýchlene a hlavnou úlohou práve Fotogrametrického ústavu bude, aby tieto úlohy a tieto elaboráty vypracoval. Aj určité korektúry hraničné budú musieť byť spracované na podklade elaborátov tohto ústavu.

Pri predstavení úloh a k účelom, akým sa môžu použiť všetky tieto elaboráty fotogrametrického ústavu, vedie nás však pre budúcnosť uvažovať, či priradenie tohto ústavu k Ministerstvu financií je najúčelnejšie a vyhovuje úradom a inštitúciám, najmä technickým, ktoré spolupracujú, alebo budujú na prácach, ktoré spracúva fotogrametria. Isteže, táto otázka organizácie a priradenia Fotogrametrického ústavu kompetenčné k tomuktorému Povereníctvu, bude musieť byť definitívne riešená formou celoštáteho zákona. Avšak faktický stav, normovaný práve predkladanou osnovou, bol už predpokladaný a sankcionovaný i štátnym rozpočtom na bežný rok, nakoľko v ňom nachádzame úhradovú položku, spojenú s osobnými i vecnými výdavkami pri rozpočte Povereníctva financií. Vzhľadom na účelnosť a značnú potrebu, ako i dôsledkom toho, že rozpočtové krytie činnosti Fotogrametrického ústavu je zaistené, odporúčam plénu Slovenskej národnej rady prijať a schváliť predkladanú osnovu v znení, predloženom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.

Podpreseda SNR Ladislav Holdoš:

Otváram rozpravu k prvému bodu programu. Kto sa hlási o slovo? Nikto. Nariaďujem preto hlasovanie. Kto je za osnovu tak, ako bola tuná prečítaná, nech zdvihne ruku. To je zrejme väčšina, týmlo vyhlasujem návrh povereníka pre financie na vydanie nariadenia o Fotogrametrickom ústave pre Slovensko a o doplnení niektorých ustanovení katastrálneho zákona, za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročujeme k druhému bodu programu, to je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva.

Nakoľko právny výbor o tejto osnove ešte jedná... (Podpredseda SNR Holdoš dostáva zprávu, že právny výbor práve skončil rokovanie o predmetnej osnove. Prichádza zpravodajca Dr. Ladislav Nádaši. ) Prosím pána zpravodajcu Dr. Nádašiho, aby sa ujal slova:

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Verejný notár je štátom ustanovený, ale

štátom neplatený právny orgán, ktorý má súkromné poverenie niektoré právne účinné skutočnosti opatri obecnou hodnovernosťou. Mimo tohto, v histórii jeho poslania, datovaného až od rímskeho cisára slavianskeho pôvodu Justiána je, že pôsobí pod dozorom súdu v takých mimosporných záležitostiach, s vyhotovením ktorých súd verejného notára poverí. Najdôležitejšou úlohou verejného notára je však na Slovensku, aby strany odradil od súdnych sporov, a tieto bez toho, že by sa k súdu dostaly, pokonal.

Vedomie, že verejný notár bez útrat a bez súdneho sporu pokonáva strany, je natoľko vžité do povedomia slovenského ľudu, že zriedka kedy sa pustí Slovák do sporu, bez toho, že by sa najprv nepokúsil so svojim protivníkom pokonať cestou verejného notára. Takto sa veľké procento sporov vyrieši mimo súdov, súdy sa odbremenia a odpadnú súdne trovy. Sbor verejných notárov, ktorý počítal niekedy 80 členov na Slovensku, počíta dnes už len 45 členov, lebo slovenskou vládou menovaní verejní notári boli komisárom verejnonotárskej komory až na malé percento ihneď pozbavení miesta. No, verejní notári, menovaní za prvej československej republiky, a to treba tu s tohto veľavýznamného miesta verejne prehlásiť, účastnili sa až na malé percento prác v ilegalite, jedna sedmina všetkých verejných notárov sa účastnila povstania v Banskej Bystrici a ani jeden sa nenašiel, ktorý by sa bol dal do služieb fašistov, ani jeden sa nenašiel, ktorý by sa bol spreneveril Československej republike. A to všetko ráčte si uvedomiť, keď Vám prezradím, že vekový priemer verejných notárov dnes na Slovensku je 56 rokov.

Účelom nariadenia, ktoré predkladá pán povereník pre pravosúdie, je vykonanie očisty verejnonotárskeho stavu s hľadiska politickej, národnej a štátoobčianskej spoľahlivosti. Verejní notári sú zároveň súdnymi komisármi, preto zamýšľaná očista sa má vykonať podobne, ako sa to robilo u štátnych a verejných zamestnancov. Preverení verejní notári složia sľub do rúk predsedu Správneho výboru.

V dôsledku územných zmien je treba istá reorganizácia v obore verejného notárstva, preto povereník pre pravosúdie môže zo služobných dôvodov preložiť verejného notára na iné služobné miesto,

ale len do 31. decembra 1946. Zmenou proti doterajšiemu stavu je aj to, že verejného notára možno preložiť na hociktoré služobné miesto na území Slovenska, nakoľko niet iného východiska, lebo na prinavrátenom území niekde v obvode krajského súdu nebolo ani jediného verejného notára. Revolučná doba vyžadovala rýchle riešenie, preto na ústnu úpravu povereníka pre pravosúdie ním ustanovený vládny komisár Verejno-notárskej komory previedol čiastočne očistu v tomto stave a tomuto stavu treba dať normatívny podklad. Tiež treba dať normatívny podklad aj ustanoveniam verejných notárov, ako zamestnancov na hociktoré služobné miesto. Tento normatívny podklad sa dáva týmto nariadením.

Právny výbor predkladaný návrh prerokoval a navrhuje len, aby v § 3 bode 3. osnovy v riadku treťom bolo vsunuté slovo: "prípadne" za slovom "ďalej", a tiež navrhuje, aby v § 1 bod 4. odpadol celý. Ináč navrhuje osnovu prijať tak, ako je tam navrhovaná.

Podpreseda SNR Ladislav Holdoš:

Otváram rozpravu, kto sa hlási o slovo? Keďže nikto, dám o tomto bode programu hlasovať. Kto je pre prijatie návrhu povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva tak, ako bola tuná pánom zpravodajcom prečítaná, so zmenou, ktorú on navrhol, nech zdvihne ruku. To je väčšina, tým prehlasujem návrh povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia o niektorých opatreniach v odbore verejného notárstva za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročujeme k ďalšiemu bodu programu, zpráve právneho výboru o návrnu povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Štátnom observatóriu. Zpravodajca je člen Rady pán Dr. Ladislav Nádaši. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Štátne observatórium na Skalnatom plese započalo svoju činnosť už v roku 1943 a jeho právne postavenie bolo upravené zákonom č. 205/1944 Sl. z. Nakoľko tento zákon bol vyhlásený v novembri 1944, vzhľadom na ustanovenie nariadenia č. 1/1944 Sb. n. SNR, je neplatný.

Pretože však fakticky Štátne observatórium svoju činnosť a organizáciu upravilo si podľa tohto neplatného zákona, javí sa potrebným dať observatóriu právny podklad platnou právnou normou.

Predkladaný návrh povereníka pre školstvo a osvetu recipuje so zmenami, vyplývajúcimi z nových štátoprávnych pomerov, citovaný zákon.

Právny výbor, rokujúc o návrhu, previedol na ňom nasledovné zmeny.

1. K názvu ústavu patrí aj označenie jeho sídla, preto sa titul nariadenia doplnil slovami: "na Skalnatom plese".

2. Nakoľko v medzinárodných organizáciách nemôžu byť medzinárodne samostatne zastúpené ani Slovensko, ani České zeme, navrhuje sa vynechať: "ako aj s medzinárodnými astronomickými organizáciami". Taktiež výbor zmenil slovosled v tom smysle, že uviedol slová "tuzemskými i zahraničnými" pred slovami "vedeckými ustanovizňami".

Takto pozmenený návrh odporúča právny výbor plénu Slovenskej národnej rady schváliť.

Podpreseda SNR Ladislav Holdoš:

Prikročujem k rozprave. Kto sa hlási o slovo? Keďže nikto, dám o tomto návrhu hlasovať. Kto je pre prijatie návrhu povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Štátnom observatóriu v tom znení, ako tuná bol prednesený, nech zdvihne ruku. To je väčšina, tým prehlasujem návrh povereníka pre školstvo a osvetu na vydanie nariadenia o Štátnom observatóriu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je návrh povereníka pre pravosúdie na vydanie nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 33/1945 Sb. n. SNR, v znení nariadenia č. 83/1945 Sb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva. Zpravodajcom je pán Dr. Július Viktory, prosím, aby sa ujal slova.

Povereník pre veci vnútorné Dr. Július Viktory:

Slávna Slovenská národná rada! Úspešné a rýchle splnenie dôležitého poslania ľudových sudov podľa doterajších skúseností vyžaduje v určitých smeroch

novelizáciu nariadenia č. 33/1945 Sb. n. SNR, a to hlavne v otázkach organizačných a procesných. Návrh povereníka pre pravosúdia bol predmetom rokovania právneho výboru na schôdzkach 24. februára, 15. marca a 13. mája 1946, na ktorých výbor udal smernice, podľa ktorých návrh bol prepracovaný.

Predložený návrh zavádza tieto novoty:

V čl. I. § 6 nariadenia rozmnožuje sa výmer represívnych opatrení pre prípad podmienok účinnej ľútosti. V mimoriadnych prípadoch môže súd za týchto podmienok zvoliť buď upustenie od potrestania, alebo aj úplne oslobodenie obvineného.

V čl. III. zavádza sa možnosť pridržania prísediacich k výkonu ich zákonných povinností uložením primeranej peňažnej pokuty. Toto normatívne opatrenie bolo vyvolané potrebou so zreteľom na to, že vo viacerých prípadoch došlo pred ľudovými súdmi k nežiadúcim prieťahom v trestnom konaní práve pre nezáujem a liknavosť prísediacich.

Podľa čl. IV. uskutočňuje sa účelnejšia organizácia Úradu obžaloby pri Národnom súde. Úrad bude monokraticky zriadený, na čele s hlavným obžalobcom, ktorému sa podriaďujú služobne všetci ostatní obžalobcovia. Sám hlavný obžalobca podlieha Predsedníctvu SNR, v otázkach osobných a organizačných Povereníctvu pre pravosúdie.

Podľa čl. VI. Pôvodné ustanovenie § 19 o výkone trestu smrti účelnejšie a výstižnejšie sa formulovalo. § 19 ods. 2 bude však znieť takto: "Ak obvinený bol odsúdený na smrť, súd hneď po vyhlásení rozsudku, na neverejnom zasadnutí po vypočutí obžalobcu sa usnesie na tom, či odporúča udeliť odsúdenému milosť, a aký trest pokladá v tomto prípade namiesto trestu za primeraný, alebo, či udelenie milosti neodporúča. Ak súd neodporučil udelenie a od vyhlásenia rozsudku do 48 hodín milosť nebola udelená, treba nariadiť bezodkladný výkon trestu smrti. Ak však súd odporúča udelenie milosti, predloží spisy so svojím návrhom prostredníctvom Predsedníctva Slovenskej národnej rady. prezidentovi Republiky. Ku spisom sa pripojí aj žiadosť o milosť, ktorú podal odsúdený alebo iný. V tomto prípade trest smrti sa nevykoná,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP