Středa 4. září 1946

Slovenská národná rada 1946

Stenografický zápis

o priebehu 2. zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 4. septembra 1946 v Bratislave.

Obsah:

 

1.

Otvorenie - - - - - - - - - -

3

2.

Složenie sľubu predsedu SNR Dr. Jozefa Lettricha -

3

3.

Ospravedlnenie neprítomnosti - - - - -

3

4.

Zpráva o rozdelenej tlači - - - - - - -

3

5.

Rozprava o programovom prejave predsedu Sboru povereníkov:

 
 

a) reč podpredsedu SNR Karola Šmidkeho - - -

4

 

b) reč člena SNR Mateja Bobríka - - - - -

7

 

c) reč člena SNR Pavla Čolláka - - - - -

15

 

d) reč člena SNR Petra Škodačka - - - - -

17

 

e) reč člena SNR Dr. Ladislava Nádašiho - - -

21

 

f) reč člena SNR Jána Béčku - - - - -

24

 

g) reč člena SNR Antona Granatiera - - - -

28

 

h) reč člena SNR Dr. Jána Beharku - - - -

30

 

i) reč člena SNR Jozefa Holičku - - - -

33

 

j) reč člena SNR Michala Gája - - - - -

36

 

k) reč člena SNR Dr. Rudolfa Brtáňa - - - -

39

 

l) reč člena SNR Emila Rusku - - - - -

41

 

m) reč člena SNR Júliusa Gašperíka - - - -

42

 

n) reč člena SNR Dr. Pavla Haljana - - - -

46

Zaklúčenie - - - - - - - - - - -

49

Stenografický zápis z 2. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 4. septembra 1946.

Začiatok: 15.20 hod., koniec: 20.30 hod.

Prítomní podľa pripojenej prezenčnej listiny: 89 členov SNR, 12 členov Sboru povereníkov (predseda SP Dr. Gustáv Husák, podpredseda SP Rudolf Fraštacký, povereníci: Dr. Matej Josko, Dr. Ivan Štefánik, Dr. Samuel Belluš, Dr. Ján Púll, Kazimír Bezek, Ing. Jozef Styk, Jozef Lukačovič, Dr. Jozef Šoltés, Dr. Emanuel Böhm, Ing. Kornel Fillo a predseda Najvyššieho kontrolného dvora Dr. Fedor Thurzo).

Do složenia sľubu novozvoleného predsedu SNR Dr. Jozefa Lettricha predsedal podpredseda SNR Karol Šmidke.

Podpredseda SNR K. Šmidke: (cengá)

Slávna Slovenská národná rada! Otváram druhé zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa.

Podľa § 3 ods. 4 Dočasného rokovacieho poriadku na dnešnom zasadnutí složí sľub pán predseda Slovenskej národnej rady Dr. Jozef Lettrich.

Prosím pána predsedu Dr. Lettricha, aby predstúpil pred tribúnu a po prečítaní sľubu pristúpil ku mne a podaním ruky a vyslovením slova "sľubujem" složil sľub.

Prosím pána prednostu Úradu Predsedníctva Slovenskej národnej rady Dr. Martinčeka, aby prečítal text sľubu.

Podpredseda SNR K. Šmidke:

Prosím povstať.

(Prítomní povstali, načo prednosta Úradu Predsedníctva SNR číta text sľubu):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný odkazu Slovenského národného povstania, budem verný Československej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomite a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaní budem mať na zreteli len prospech štátu a národa."

(Predseda SNR Dr. J. Lettrich podaním ruky podpredsedovi SNR Karolovi Šmidkemu a vyslovením slova "sľubujem" složil sľub.) (Potlesk.)

(Predseda Dr. Jozef Lettrich ujíma sa predsedníctva.)

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá).

Oznamujem, že Predsedníctvu Slovenskej národnej rady došiel tento telegram:

"Chorľavý prísť nemôžem. Pozdravujem prvé zasadnutie obnovenej Slovenskej národnej rady. Biskup Jantausch."

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili páni členovia Slovenskej národnej rady Ladislav Lipták a Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 27/1945 Sb. n. SNR o zriadení ústredných úradov a nariadenie č. 111/1945 Sb. n. SNR. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o Dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Jozefa Stýka na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 91/1946 Sb. n. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do Ústavodarného národného shromaždenia. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh povereníka pre priemysel a obchod na vydanie nariadenia o vyhlásení magnezitu, osinku, ťaživca, mastku a sadrovca za vyhradené nerasty. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o vydaní výmerov o vlastníctve pôdy, pridelenej podľa nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka pre financie na vydanie nariadenia o prechodnej úprave príspevkovej základne niektorých peňažných ústavov pre výmer príspevkov Pomocnému fondu peňažných ústavov. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka pre veci vnútorné na vydanie nariadenia o samostatnom okrese Šahy. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá).

Na programe dnešného zasadnutia je rozprava o programovom prejave predsedu Sboru povereníkov. Udeľujem slovo členovi SNR a jej podpredsedovi pánu Karolovi Šmidkemu.

Podpredseda SNR Karol Šmidke:

Slávna Slovenská národná rada! Keď mám tlmočiť stanovisko Komunistickej strašný Slovenska k veľavýznamnému vyhláseniu Sboru povereníkov, ktoré predniesol jeho nový predseda Dr. Gustáv Husák, považujem za potrebné pripomenúť slávnu tradíciu Slovenskej národnej rady, ustanovenej ešte v časoch fašist. útlaku. Pripomínam ju preto, aby sme si na prahu nového budovateľského obdobia činnosti Slovenskej národnej rady uvedomili, v akom duchu má pracovať nová SNR, keď chce ostať verná slovnej tradícii. Slovenská národná rada vznikla ako revolučný celonárodný orgán, ktorý viedol slovenský národ proti fašizmu za obnovenie demokratickej Československej republiky, za uskutočnenie hlbokých zásad ľudovlády a za jednoznačnú slovanskú orientáciu ako svojej vnútornej, tak najmä zahraničnej politiky. Len v duchu týchto zásad mohol sa slovenský národ priradiť k ostatným demokratickým protifašistickým spojeneckým národom a tak spolu s nimi dospieť k víťazstvu a súčasne i k záchrane svojho národného bytia a k jeho ďalšiemu zdarnému rozvíjaniu. Dohoda o Slovenskej národnej rade z Vianoc 1943 jasne hovorí o cieľoch a poslaní tejto inštitúcie. Odcitujem niektoré významnejšie state: "... želáme si, aby národ slovenský a národ český ako dva najpríbuznejšie slovanské národy utváraly ďalšie svoje osudy v novej Československej republike, spoločnom to štáte Slovákov a Čechov, na podklade princípu rovný s rovným. Želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi, najmä so Sväzom sovietskych socialistických republík, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských zvlášť. Vnútorné usporiadanie budúcej Československej republiky má byť demokratické, majú sa však vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. Myšlienku demokracie treba previesť a prehĺbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudsky dôstojný."

V tomto duchu niesla sa aj historická deklarácia SNR z 1. septembra 1944, ktorá vyzvala slovenský národ do boja proti domácemu fašistickému tiso-tukovskému režimu a proti germánskemu nebezpečenstvu. Aby slovenský národ vedel, za čo ide bojovať a aký má byť konečný cieľ jeho boja, plného obetí a strastí, SNR predniesla mu program, ktorý shrnula do týchto hlavných bodov:

"Sme za bratské spolužitie s národom českým v novej Československej republike. Ústavnoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky Republiky budú vzájomnou dohodou definitívne usporia-dané zvolenými zástupcami slovenského a českého ľudu v duchu demokratických zásad pokroku a sociálnej spravodlivosti. Popri politickom oslobodení naším cieľom je zaistiť krajší a šťastnejší život sociálne slabým vrstvám národa, menovite slovenskému robotníkovi a roľníkovi. V záujme zvýšenia životnej úrovne národa sme za spravodlivé rozdelenie národného dôchodku, za novú úpravu vlastníctva a držby pôdy v prospech malých roľníkov. Robotník nech má mzdu primeranú k zvýšenej úrovni a podiel z výsledku svojej namáhavej práce. Slovenský národ, súhlasne s našimi národnými tradíciami, rozhodne odmietol tiso-tukovskú zradu na Slovanstve, ktorou ľudácky režim hnal slovenský národ do boja proti bratskému národu ruskému a ostatným slovanským národom."

Tú istú líniu sledovala Slovenská národná rada i po oslobodení východného Slovenska, keď sa ujala opäť svojho úradu vo februári 1945 v Košiciach. Odcitujem z manifestu Slovenskej národnej rady, ktorým mobilizovala slovenský ľud do boja za vyhnanie nemeckých a gardistických okupantov, iba časť, ktorá súvisí s terajšími našimi hospodárskymi a sociálnymi úsiliami. Manifest sľubuje:

"Nový štát bude spočívať na nových základoch hospodárskych i politických. Uskutočnia sa veľké sociálne reformy. Stane sa skutkom jediné spravodlivé pravidlo, aby pôdu mal len ten, kto na nej pracuje. Robotníctvo sa zúčastni na správe podnikov, v ktorých pracuje, lebo je len spravodlivé, aby rozhodovanie o hodnotách, vytvorených prácou, prináležalo všetkým, ktorí na nej majú podiel. Znacionalizujeme podniky s kľúčovým významom pre naše hospodárstvo, Výrobné, obchodné a finančné podniky budú slúžiť blahobytu národa a nie prospechu jednotlivcov. V novom Československu sa uplatní v plnom, rozsahu zásada, že všetka moc pochádza z ľudu."

Treba konštatovať, že vedúce zásady nášho národného povstania boly uplatnené a prehĺbené už v programe prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Nová vláda pod vedením Klementa Gottwalda pripravuje vtelenie týchto zásad do ústavy. Tým budú navždy ústavne zabezpečené výdobytky Slovenského národného povstania, ako základné práva slovenského národa. Súčasne dvojročný budovateľský program Gottwaldovej vlády, najmä industrializácia Slovenska na základni znárodneného priemyslu a sústavné dvíhanie nášho pôdohospodárstva v duchu demokratickej roľníckej politiky, dá konkrétnu náplň odvekým túžbam nášho ľudu po lepšom, sociálne spravodlivom a zabezpečenom živote. Sbor povereníkov splní sľub, daný národu v časoch boja vtedy, keď za podpory Slovenskej národnej rady a v spolupráci s našimi ľudovými orgánmi ako i masovými organizáciami uskutoční do dvoch rokov programové vyhlásenie Sboru povereníkov, prednesené jeho predsedom Dr. Husákom. V mene Komunistickej strany Slovenska konštatujem, že toto vyhlásenie je vedené v duchu tých zásad, ktoré tvoria slávnu tradíciu Slovenskej národnej rady a teda organicky súvisí í s vládnym programom. Keď teda máme uskutočniť program, čerpajúci svoju ideovú líniu zo slovenského národného povstania, možno ho uspokojiť iba za tých predpokladov, že celý náš národný život budeme viesť nekompromisne v duchu zásad slovenského národného povstania. Vo vernosti tejto pokrokovej, slovanskej a ľudovládnej politike vidíme poslanie Slovenskej národnej rad. Je to predovšetkým úzka spolupráca so všetkými slovanskými štátmi na čele so Sovietskym sväzom ako naším osloboditeľom, idea národného štátu Čechov a Slovákov, bez nemeckej a maďarskej menšiny, pokroková línia našej vnútornej politiky a úprimné mierové úsilie v politike zahraničnej, ako i dôsledné prehlbovanie zásad sociálnej spravodlivosti. Tieto zásady môžu uplatňovať iba takí zástupcovia ľudu, ktorí spolu s ľudom sa borili za zlomenie totalitného fašistického režimu. Preto nie je náhodou, že po voľbách do Ústavodarného národného shromaždenia bolo pri jaté nariadenie o obnove Slovenskej národnej rady, ktoré ako jednu z hlavných podmienok spôsobilosti člena Slovenskej národnej rady kladie jeho vernosť k národu a Republike a účasť v národne-oslobodzovacom hnutí. Smysel tohto nariadenia je v tom, aby v Slovenskej národnej rade boli zastúpení predovšetkým ilegálni bojovníci, partizáni, aktívni účastníci povstania a zahraničného odboja a aby bola zachovaná povstalecká tradícia Slovenskej národnej rady. A nová Slovenská národná rada, keď stojí na prahu svojich nových budovateľských úloh, bude musieť sa vyporiadať s tými problémami, ktoré si vytýčila ako predpoklad budovania novej Republiky a ktoré ešte nie sú dôsledne splnené. Ako som už uviedol, v dohode Slovenskej národnej rady z Vianoc 1943 sa hovorí, že v novej Československej republike majú sa vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické a totalitné a také, ktoré sú v rozpore s týmito zásadami. Toto si treba uvedomiť tým viac, že 26. júna t. r. všetky politické strany slovenské, teda strana Demokratická, Komunistická, Strana slobody a Strana práce vo svojom spoločnom ohlase konštatujú:

"... ešte po 1 a pol roku slobody v obnovenej Republike nevymizly úplne z nášho života rušivé zjavy, ktoré by mohly ohroziť výdobytky nášho oslobodzovacieho boja. Najmä v posledných mesiacoch - hovorí sa v ohlase - sme svedkami toho, že nezodpovedné elementy sa usilujú na Slovensku podryť základy obnovenej Republiky duchom porazenej polit. ideológie ľudáckej." V ohlase sa ďalej sľubuje vykonať všetko pre rýchle očistenie nášho verejného života "od zradcov, kolaborantov a fašistických elementov, nech sú ony toho času organizované v hocktorej strane a nech zaujímajú hocakú, trebárs aj najvyššiu funkciu v politickom, hospodárskom, kultúrnom a cirkevnom živote." Slovenské politické strany odsúdily taktiež zneužívané náboženstva na politické ciele, rozbíjané národa na nepriateľské náboženské tábory. V ohlase sa ďalej zdôrazňuje potreba prehĺbiť a upevniť naše priateľstvo a spojenectvo so SSSR a konštatuje sa, že slovenské politické strany vidia výdobytky nášho národného povstania najlepšie zabezpečené v uskutočňovaní a v ďalšom rozvíjaní vládneho programu.

Ačkoľvek, ako to už z historických dokumentov Slovenskej národnej rady vyplýva, tento protifašistický smer má postihnúť výlučne ľudácko-fašistickú ideológiu a jej popredných uskutočňovateľov, predsa nájdu sa ľudia - a to ľudia, ktorí sa ťažko vzdávajú svojich sympatií k fašistickému slovenskému štátu -, ktorí sa snažia túto protifašistickú líniu našej politiky a teda i politiky Slovenskej národnej rady a Národného frontu predstavovať pred veriacim katolíckym ľudom ako akciu protikatolícku .Je tu snaha stotožňovať boj proti novoľudáctvu s bojom proti katolíkom. Táto snaha je nielen nesprávna, ale škodlivá jednak národu ako celku, jednak i samotnému katolicizmu. Je škodlivá práve tak, ako bolo škodlivé, keď Tiso a jeho spoločníci svoj protiľudový a protinárodný fašistický režim predstavovali nášmu ľudu a svetovej verejnosti ako režim katolícky. Že to nebola pravda, dokázal sám slovenský ľud v svojom odhodlanom boji v povstaní. Široké masy národa - katolíci aj evanjelici - jednotne a svorne bojovali proti Tisovmu režimu, ktorý sa maskoval ako režim katolícky, pretože to bol v skutočnosti režim protinárodný a fašistický. Rozhodne teda neprospejú národu a ani katolíkom tí, ktorí by sa pod rúškom katolicizmu snažili chrániť ideológiu a predstaviteľov porazeného ľudáctva. Rozhodne neprospejú ani národu ani katolicizmu tí, ktorí sa zastávajú fašistických previnilcov a ktorí zachádzajú dokonca tak ďaleko, že berú do ochrany exponentov maďarského iredentizmu a dostávajú sa takto do príkreho rozporu s jednoznačnou vôľou celého národa.

Želáme si, aby bývalí drobní a neprevinivší sa príslušníci HSĽS plne pochopili zhubnosť politiky fašistického vedenia tejto strany a bezvýhradne sa zapojili do budovania nášho štátu, štátu nového typu - typu ľudovodemokratického, v ktorom práca z prostriedku zotročovania ľudí stáva sa prostriedkom slobody a ich všestranného rozvoja.

V Slovenskom národnom povstaní slovenský národ kvalifikoval sa ako národ sebavedomý, s vyspelým smyslom pre demokraciu a pokrok. Slovenským národným povstaním po prvý raz v histórii roznieslo sa po svete meno nášho národa v širokom rozsahu. Takto stalo sa mimo akejkoľvek diskusie jasným to, čo pokrokové složky i českého národa v, prvej Československej republike považovaly za prirodzené, že totiž slovenský národ je svojbytný a v novej Československej republike má vládnuť spolu s českým národom ako rovný s rovným. Sú však u nás ľudia, ktorí si tento rys národného povstania vysvetľujú politicky mylne a z toho vyvodzujú také dôsledky, ktoré by napokon viedly k starému ľudáckemu separatizmu. Keď sme na prahu novej etapy Slovenskej národnej rady a pripomíname si jej slávnu tradíciu, považujem za potrebné zdôrazniť, že Slovenské národné povstanie neformovalo svojbytnosť slovenského národa v smysle protičeskom, ale naopak, ako predpoklad pre úzku a srdečnú spoluprácu s českým národom. Výdobytky slovenského národného povstania nie sú výdobytkami proti Čechom, ale sú to výdobytky pre tvorenie pevnej Československej republiky spolu s bratským národom českým. A preto, jestli chce niekto predstaviť národu výdobytky Slovenského národného povstania ako vec nejakých čisté formálnych záruk proti Čechom, dopúšťa sa veľkého omylu a tvorí takto základ veľkých škôd pre samotný slovenský národ. Tým, že sme v Slovenskom národnom povstaní zavrhli centralistický čechoslovakizmus, tým sme sa nijako nepostavili do postoja protičeského. Ba práve toto zavrhnutie čechoslovakizmu bolo základom pre úprimnejšie sblíženie sa s národom českým, pretože idea jednotného československého národa bola jednou z tých chýb minulosti, ktoré viedly časť Slovákov k separatizmu. Aby sa toto neopakovalo, tohto zárukou je novovytvorený pomer československý, nad ktorým bude bdieť ako vláda, tak aj slovenské národné orgány. Československý pomer, tak ako je dnes ustálený dohodou Národného frontu Čechov a Slovákov, je najlepším základom ako pre bratské spolunažívanie Čechov a Slovákov, tak i pre zabezpečenie slovenských národných práv. Je teda klamné tvrdenie niektorých politikov, ktorí pri zlom chápaní a hodnotení smyslu Slovenského národného povstania tvrdia, že výdobytky Slovenského národného povstania sú ohrozené. Predseda vlády Klement Gottwald pri príležitosti osláv druhého výročia Slovenského národného povstania varoval Slovákov pred tým, aby uverili takémuto lživému tvrdeniu, ktoré má za účel vliať nedôveru medzi naše dva národy a podrývať takto psychologické podmienky pre plné odovzdanie sa budovateľským úlohám. Predseda vlády opäť vyhlásil, že nová vláda výdobytky slovenského národného povstania včlení do našej ústavy. Toto je jednou zo záruk, že separatistické vplyvy na Slovensku budú definitívne porazené, a ďalšou, nie menej dôležitou zárukou je dvojročný budovateľský plán Gottwaldovej vlády, ktorého konkrétne uplatnenie pre Slovensko vylíčil vo svojom vyhlásení predseda Sboru povereníkov Dr. Husák.

Dvojročný plán, tak ako bol prednesený predsedom Sboru povereníkov, dá všetky predpoklady pre to, aby slovenský národ definitívne porazil svoju odvekú biedu a nastúpil cestu všeobecného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja. Splnenie všetkých bodov vyhlásenia predsedu Sboru povereníkov bude splnením tých sľubov, ktoré Slovenská národná rada dala národu, keď ho vyzvala do boja za slobodu. Preto Slovenská národná rada nemôže dnes konať ináč ako tak, že bude mobilizovať všetky sily slovenského národa pre rozvoj národa, jeho hospodárstva a produktívnych síl cestou uskutočnenia slovenskej časti dvojročného plánu tak, ako ich oragnizovala pre národne-oslobodzovací boj. Ústredným cieľom všetkých snažení všetkých vrstiev a složiek slovenského národa je dnes sústrediť sily pre uskutočnenie dvojročného plánu. Bude to ťažká práca, práve tak, ako bol ťažký boj, ktorý nám priniesol slobodu. Ako základným predpokladom pre víťazstvo nášho národa v boji proti fašizmu bola jednota slovenského národa, tak i dnes slovenský národ musí byť jednotný v plnení úloh, vytýčených dvojročným budovateľským plánom, lebo sú to úlohy, ktorých splnenie prinesie lepší život všetkých složiek nášho národa. Slovenský národ potrebuje jednoliatu jednotu ako v práci, tak aj pri zdolávaní prekážok tejto práce, ktorými sú: oživenie novoľudáctva, čerpajúce zo zvyškov fašistickej ideológie, ako aj hospodárski škodcovia, a to sabotéri, povaľači a čierni obchodníci, ktorí sú nezbytným spojencom fašistickej reakcie. K uskutočnému dvojročného plánu bude treba upevniť Národný front a prehĺbiť jeho činnosť v masách slovenského národa, upevniť jednotu robotníkov, roľníkov, živnostníkov a inteligencie. Slovenská národná rada dnes má rozhodovať o tom, či vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov prijme ako program celonárodný. Až sa tak stane, o čom nepochybujem, tento pracovný program bude záväzným pre každého Slováka, ktorý chce niesť meno statočného občana Československej republiky. Pracovný program Sboru povereníkov je tým základom, na ktorom slovenský národ vybuduje svoju nerozbornú jednotu bez ohľadu na svoju stavovskú alebo náboženskú príslušnosť. Slovenská národná rada, ako reprezentantka slovenského národa, bude sa musieť držať litery a ducha programového vyhlásenia predsedu Sboru povereníkov, lebo bez toho by bola iluzórna národná jednota a teda i možnosti splnenia dvojročného plánu, ktorý má položiť pevné základy i hmotného blahobytu všetkých pracujúcich Slovákov. Komunistická strana Slovenska vidí v uskutočňovaní vyhlásenia predsedu Sboru povereníkov jediné východisko pre všestranný rozmach Slovenska a jeho ľudu. A preto komunistickí členovia Slovenskej národnej rady s nadšením budú hlasovať za prijatie tohto vyhlásenia. (Potlesk.)

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Ako druhému rečníkovi udeľujem slovo členovi SNR pánu Matejovi Bobríkovi.

Člen SNR Matej Bobrík:

Slávna Slovenská národná rada! Pán predseda Sboru povereníkov predniesol programový prejav, ktorý sa opiera hlavne o dvojročný budovateľský plán našej Republiky. V programovom prejave pána predsedu Sboru povereníkov zračia sa tie ideály, ktoré viedly tento Sbor pri sostavovani predbežného programu, majúc na zreteli hospodárske, sociálne, kullúrne a politické záujmy všetkých vrstiev obyvateľstva na Slovensku a so zreteľom na celoštátne potreby našej Republiky.

Naplnilo nás radosťou, že Sbor povereníkov a Slovenská národná rada môžu prikročiť v rámci budovateľského programu, celoštátneho už teraz, k dvojročnému plánovaniu. Je to nesporne výsledok rýchlej konsolidácie našich hospodárskych, sociálnych a vnútorných pomerov a nezvratný dôkaz toho, že máme za sebou zdarné vykonáme obdobie práce od nášho oslobodenia. Za túto možnosť vďačíme oslobodzovaciemu boju našej československej armády, partizánov, Červenej armády, ktorá má na našom oslobodení najväčší podiel a armádam Spojeneckým, ktoré sa tak isto zaslúžilý o naše víťazstvo.

Programový prejav pána predsedu Sboru povereníkov je taký bohatý a rozsiahly, dotýkajúci sa všetkých úsekov nášho života, že nie je tu možné z dôvodov časových zapodievať sa so všetkými prednesenými otázkami. Preto sa obmedzím len na jeden úsek tohto programu, a to ma časť pôdohospodársku, ktorej sa dostalo tiež miesto v tomto rozsiahlom budovateľskom programe.

Prv, ako by som urobil niektoré pripomienky k nadhodeným programovým otázkam, chcel by som s uznaním konštatovať potešiteľný zjav, že sa idú riešiť programovaným spôsobom najožéhavejšie pôdohospodárske problémy. Týmto je dokázané, že pôdohospodárstvo na Slovensku je význačným národným podnikaním, ktoré zamestnáva vyše 56% všetkého obyvateľstva. Naše pôdohospodárstvo je hlavným, zdrojom výživy všetkých občanov a hospodárskych zvierat a výdatným surovinovým prameňom pre náš domáci poľnohospodársky priemysel.

Geografické položenie Slovenska, extrémne polohové a pôdne klimatické pomery, rozdrobenosť pôdy na malé poľnohospodárske podniky, vtláčajú nášmu poľnohospodárstvu osobitný charakter, ktorý treba mať na zreteli pri riešení všetkých pálčivých problémov poľnohospodárstva. Druhou svetovou vojnou bolo poľnohospodárstvo značne poškodené a v niektorých krajoch boly poľnohospodárske podniky úplne zničene a na čas vyradené z produkcie. V dôsledku tejto skutočnosti nemohlo sa do tohto hospodárskeho roku hovoriť o plánovanom hospodárení, ale len o improvizácii, ktorá bola zameraná na produkciu najpotrebnejších vyživovacích článkov. Hoci boly vojnové škody značné, predsa pokročilý rekonštrukčné a konsolidačné práce poľnohospodárske s neočakávaným tempom, za čo treba ďakovať mimoriadnej disciplíne a vysokej pracovnej morálke nášho roľníka. Treba konštatovať, že pri absolútnom nedostatku výrobných prostriedkov a obmedzeného počtu poľnohospodárskych pracovných síl zdolávaly sa poľnohospodárske práce po vojnových rokoch s príkladnou svedomitosťou a presnosťou. Na túto skutočnosť treba pamätať najmä pri realizovaní programovaného dvojročného budovateľského plánu.

Z prvoradých úloh je potrebné urýchlene vyplatiť náhradu roľníkom za vojnové škody, lebo poľnohospodárske podniky sú nateraz finančne úplne vyčerpané. Malá tržba za poľnohospodárske produkty nestačí často ani na zaokrytie denných výdavkov, spojených s udržovaním hospodárskej činnosti a výživy roľníkovej rodiny. Na investície z týchto prostriedkov nemožno počítať. Vyplatenou náhradou za vojnové škody daly by sa roľníkom peniaze na čiastočnú opravu poškodených obytných domov, opravu hospodárskych strojov a iných nutných rekonštrukčných prác, ktoré treba vykonať ešte do zimy tohto roku. V rámci budovateľského plánu treba výdatnou finančnou podporou urýchliť zapojenie poškodených a zničených poľnohospodárskych podnikov do normálnej produkcie a ostatné podniky finančne napomáhať, aby sa ich rentabilita postupne zvyšovala na úroveň rentability poľnohospodárstiev bratských českých zemí. Prihováram sa za urýchlené dokončenie pozemkovej reformy, v rámci ktorej treba tvoriť samostatné rolničke podniky s určitou minimálnou a maximálnou výmerou. Na takúto výmeru majú sa doplniť doteraz nesamostatné trpasličie hospodárstva, ktoré často nezaručujú primeranú obživu majiteľovi a jeho rodine. Takéto podniky sú pre zvýšenie a zrentabilnenie produkcie, najmä rastlinnej, málo prístupné, lebo malý výťažok neznesie väčších prevádzkových investícií.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP