Čtvrtek 5. září 1946

Slovenská národná rada 1946

Stenografický zápis

o priebehu 3. zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 5. septembra 1946 v Bratislave.

Obsah:

 

1.

Otvorenie - - - - - - - - -

2

2.

Zpráva o rozdanej tlači - - - - - - -

2

3.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 27/1945 Sb. n. SNR o zriadených ústredných úradov a nariadenie č. 111/1945 Sb. n. SNR.

 
 

Zpravodajca: Dr. Ladislav Nádaši - - - - -

3

4,

Rozprava o prednesenom návrhu:

 
 

reč člena SNR Ladislava Holdoša - - - - -

3

5.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady.

 
 

Zpravodajca: Dr. Ladislav Nádaši - - - - -

6

6.

Zpráva právneho výboru o návrhu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Jozefa Styka na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 91/1946 Sb. n. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do Ústavodarného shromaždenia.

 
 

Zpravodajca: Dr. Ladislav Nádaši - - - - -

6

7.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o vydaní výmerov o vlastníctve pôdy, pridelenej podľa nariadenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR.

 
 

Zpravodajca: Matej Bobrík - - - - - -

7

8.

Rozprava o prednesenom návrhu:

 
 

a) reč člena SNR Belomíra Sutorisa - - - -

7

 

b) reč člena SNR Ernesta Sýkoru - - - -

9

 

c) reč člena SNR Jozefa Malíka - - - - -

11

9.

Zpráva právneho, hospodársko-siociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia o prechodnej úprave príspevkovej základne niektorých peňažných ústavov pre výmer príspevkov Pomocného fondu peňažných ústavov.

 
 

Zpravodajca: Peter Škodáček - - - - -

13

10.

Rozprava o prednesenom návrhu:

 
 

reč člena SNR Štefana Kušíka - - - - -

13

11.

Zakľúčenie - - - -

16

Stenografický zápis z 3. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 5. septembra 1946.

Prítomní: predseda Slovenskej národnej rady Dr. Jozef Lettrich, podpredseda SNR Msgr. Andrej Cvinček, 84 členov Slovenskej národnej rady, predseda Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák a povereníci: D. Ivan Štefánik, Dr. Emanuel Böhm, Dr. Samuel Belluš, Kazimír Bezek a Dr. Ján Púll.

Začiatok: 15.15 hod.; koniec: 17.45 hod.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich (cengá):

Slávna Slovenská národná rada! Otváram 3. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa. Oznamujem, že Slovenskej národnej rade od pána prezidenta republiky došiel tento telegram:

"Ďakujem Vám srdečne za pozdravný telegram z prvého Vášho zasadnutia Všetci máme veľké a ťažké úlohy pri budovaní republiky; verím, že zvýšeným úsilím, poctivou a dôslednou prácou a svornou spoluprácou sa nám naše veľké budovateľské dielo podarí. Dr. Eduard Beneš". (Potlesk.)

Oznamujem, že na dnešnom zasadnutí výborov Slovensko i národnej rady boli zvolení títo provizórni funkcionári:

V hospodársko-sociálnom výbore: za predsedu pán člen Národnej rady Arnošt Pšenička, za podpredsedu pán člen Národnej rady Matej Bobrík a za zapisovateľa pán člen Národnej rady Vincent Kováč.

V kultúrnom výbore m predsedu pán člen Národnej rady Anton Granatier, za podpredsedu pán člen Národnej rady Pavel Styk a za zapisovateľa pán člen Národnej rady Dr. Rudolf Brtáň.

V rozpočtovom výbore za predsedu pán člen Národnej rady Ladislav Lipták, za podpredsedu pán člen Národnej rady Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv a za zapisovateľa pán člen Národnej rady Ján Béčko.

V právnom výbore Za predsedu pán člen Národnej rady Dr. Vladimír Brežný, za podpredsedu pán člen Národnej rady Dr. Július Viktory a za zapisovateľa pán člen Národnej rady Dr. Ján Beharka.

V imunitnom výbore: za predsedu pán člen Národnej rady Ľudovít Benada, za podpredsedu pán člen Národnej rady Dr. Ľubomír Baar a za zapisovateľa pán člen Národnej rady Jozef Dočkal.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí pléna ospravednili páni členovia Slovenskej národnej rady Ladislav Lipták, Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv, Ondrej Kapušanský, Vojtech Daubner, Ján Myjavec, Pavel Švihra, Ľudovít Šenšel a brigádny generál Ján Ambruš.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač: Stenografický zápis o priebehu 19. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 27/1945 Sb. n. SNR o zriadení ústredných úradov a nariadenie č. 111/1945 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady.

Zpráva právneho výboru o návrhu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Jozefa Stýka na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 91/1946 Sb. n. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do Ústavodarného národného shromaždenia.

Zpráva právneho a hospodársko sociálneho výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o vydaní výmerov o vlastníctve pôdy pridelenej podľa narriedenia č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pre financie na vydanie nariadenia, o prechodnej úprave príspevkovej základne v niektorých peňažných ústavoch pre výmer príspevkov pomocného fondu peňažných ústavov.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich (cengá):

Začneme rokovať o prvom bode programu, ktorým je zpráva právneho výberu o návrhu Predsedníctva Slovenskej náhodnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 27/1945 Sb. n. SNR o zriadení ústredných úradov a nariadenie č. 111/1945 Sb. n. SNR.

Zpravodajeom je pán Dr. Ladislav Nádaši. Udeľujem mu slovo.

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Predložený návrh nariadenia podáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v dôsledku dohody Národného frontu slovenských politických strán ako aj preto, aby sa organizácia slovenských ústredných úradov prispôsobila organizácii ústredných úradov štátu v dôsledku zriadenia samostatného Ministerstva techniky.

Návrh rozširuje Sbor povereníkov o ďalších dvoch členov, o podpredsedu Sboru povereníkov a o povereníka techniky, zriaďujúc tomu primerane nový ústredný úrad-Povereníctvo techniky. Zodpovedne tejto zmene doplňuje sa doterajší výpočet povereníctiev, a v záujme jednotného vývoja prispôsobuje ich mená a poradie k ich ústredným úradom-ministerstvám štátu.

Právny výbor si návrh osvojil a previedol na ňom len jednu zmenu. V § 6, sú ustanovenia, že nariadenie platí odo dňa 14. augusta 1946, aby sa takto dal právny podklad skutočnému stavu. V tlači je ešte jedna zmena, ale tá odpadá. V tlači znie totiž § 1 takto: "Ustanovenie § 2 č. 111/1945 Sb. n. SNR sa, mení a bude znieť takto: "Na čele Sboru poverenikov stojí Predsedníctvo Sboru povereníkov, ktoré sa skladá z predsedu a podpredsedu." Tento § sa mení podľa novšieho návrhu právneho výboru takto:

Pozmeňuje sa druhá veta §-u 2 č. 111/1945 Sb. n. SNR a znie: "V neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Sboru povereníkov." Predseda a podpredseda: tvoria Predsedníctvo Sboru povereníkov.

Právny výbor jednomyseľne vyslovil názor, že slovenské vládne a výkonné orgány majú dbať na staré osvedčené zásady, podľa ktorých nemalý by sa, alebo len v najkrajnejšom prípade vynášať právne normy so spiatočnou platnosťou.

Právny výbor konštatuje toto práve vtedy, keď musel rukoväť naraz o dvoch návrhoch takýchto noriem. Výbor je tej mienky, že takto vážnosť Slovenskej národnej rady podstatne narušuje a nevrhá to najlepšie svetlici na našu legislatívu. Právny výbor navrhuje, aby Slovenská národná rada predložený návrh tak, ako som to ja opravene prečítal a v opravenom znení, schválila.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Otváram rozpravu. Udeľujem slovo prihlásenému rečníkovi pánu členovi Národnej rady Ladislavovi Holdošovi.

Člen SNR Ladislav Holdoš:

Slávna Slovenská národná rada! V rámci včerajšej rozpravy ku programovému vyhláseniu predsedu Sboru povereníkov všetci rečníci bez ohľadu na príslušnosť k svojim Klubom pozitívne hodnotili dielo, ktoré si Sbor povereníkov vytýčil ako cieľ, ktorý má byť splnený v rámci programu a programu vlády. Na pozitívnosti včerajšej debaty neubraly ani najmenej tie vecné pripomienky, ktorých cieľom bolo pripomenúť niektoré podrobnosti k programu Sboru povereníkov, ale ktoré ho majú podporiť zdravými iniciatívnymi návrhmi. Opakujem, že v tomto pozitívnom duchu ta niesly všetky reči až na jednu, " totiž až na vystúpenie pána člena Rady Dr. Haljana.

Dovoľte mi preto, aby som zaujal stanovisko k jeho intervencii do včerajšej debaty. Domnievam sa, že na reč pána Dr. Haljana budú odpovedať aj iní členovia Slovenskej národnej rady a nedivil by som si nijako, keby medzi nimi boli aj nečlenovia nášho Klubu. Prijal by som si práve, aby tomu tak bolo, aby každý bol presvedčený o tom, že jestli hovorím za Komunistickú stranu Slovenska, k vývodom pána Dr. Haljana, nie je to zo stranníckej úzkoprsosti. Ja, dovoľte, pochybujem o úprimnosti úvodnej časti reči pána Dr. Haljan, kde dopredu omlúva sa za to, čo bude nasledovať. Negatívne vystupovanie sa dá síce chápať, no nemožno ho ospravedlniť. Pán Dr. Haljan sa, nepridŕža skutočnosti, keď tvrdí, že predseda Sboru povereníkov rozdelil naše úlohy na dve veliké časti. Na časť, týkajúcu sa vytvorenia novej ústavy a na časť, ako je obnová nášho hospodárskeho a celého života. Predseda Sboru povereníkov tieto veci lani nerozdeľuje, ani nepripisuje jednej, lebo druhej menší význam, než je ten, ktorý si zasluhuje. A keďže tu išlo o programové vyhlásenie celého Sboru povereníkov, vyhotoveného za spolupráce všetkých rezortov, keďže toto programové vyhlásenie bolo prejednané a schválené pred jeho prednesením celým Sborom povereníkov, musím odmietnuť tú tendenciu pána Dr. Haljana, že teraz na Sbore povereníkov, ktorého predsedom je komunista, je možno po jeho schválení vo Sbore povereníkov ktorého sú členmi aj osoby za politickú stranu, za ktorú pán Dr. Haljan hovoril, ešte dačo vytlačiť, dačo vyžmýkať z titulu, že predsedom Sboru povereníkov je komunista a pán rečník Dr. Haljan že hovorí za stranu demokratickú. Musím tak isto odmietnuť také štylizovanie otázky ústavoprávneho postavenia Slovenska v republike, ako ho urobil pán Dr. Haljan a ktoré znamená vytvárať vo verejnosti dojem, že Slováci musia podstúpiť boj za zaistenie svojich národných požiadavkov a ktoré štylizovanie znamená vzbudzovanie nedôvery k jasnému prehláseniu predsedu vlády Klementa Gottwalda v Bratislave pred niekoľkými dňami, kedy nás znovu uistil, ako jeden z najpovolanejších činiteľov, o naprostom spravodlivom vyriešení tohoto problému tak, ako on bol formulovaný v Košickom vládnom programe a ako sa postupne vžíval v našom živote. Klement Gottwald hovorí veľmi málo a je mužom činu. Dosiaľ čo povedal splnil, a v súvise s ústavoprávnym postavením Slovenska môžeme plne spoliehať, že svoje slovo nielen dodrží, ale že ho aj presadí proti každým neprajníkom. Stavať tieto veci tak, ako ich postavil pán Dr. Haljan, to mi pripomína nedávnu volebnú kampaň a ja veľmi nerád sa k tomuto vraciam, v ktorej so strany viacerých agitátorov, zo strany, za ktorú pán Dr. Haljan hovoril, mala byť naša verejnosť uvedená v omyl tým, že sa predstierala potreba boja za štyri hlavné slobody človeka, v ktorých žiaden slušný a tejto republiky oddaný občan nebol predsa ukracovaný. Nebolo by prospešné pre náš politický život vzbudzovať vo verejnosti dojem, že je treba mať obavy o našu budúcnosť, pokiaľ ide o naše štátoprávne postavenie. Tým neopodstatnejšie je pripomínanie volebného výsledku z 26. mája na Slovensku, len na Slovensku, keďže voličia na Stranu demokratickú, ale aj voličia na Sranu komunistickú odovzdávati hlasy v dôvere, že tieto strany majú na zreteli problémy ústavoprávneho postavenia Slovenska. Pokiaľ ide o tých, čo volili na Komunistickú stranu Slovenska, tí vedeli, že mimo nášho jasného národného a pokrokového stanoviska v otázke postavenia Slovenska v Republike do Ústavy chceme zaistiť aj všetky tie výdobytky národnej a demokratickej revolúcie, ako sú slovanský charakter nášho štátu bez Nemcov a Maďarov, vrátenie veľkých výrobných prostriedkov do rúk národa poštátnením, nový demokratický systém ľudovej vlády a iné. A nielen naše ústavo-právne postavenie, v čom pán Dr. Haljan vidí celý obsah výdobytkov Slovenského národného povstania, keď sa už odvolávať na 26. máj, tedy nielen odvolávať sa zmerítka, len z hľadiska slovenského, tu je treba potom doložiť že práve preto, že v Čechách to vyhraly plne pokrokové sily, preto tieto naše naše výdobytky národné, hospodársko-sociálne budú v Ústave podporené, budú zaistené, lebo charakter našej národnej revolúcie mal vysoko pokrokový obsah a ich zaistenie môžeme viazať len na pokrokový politický vývin. Preto je treba hovoriť, keď hovoríme o 26. máji, nielen z hľadiska slovenského, ale z hľadiska československého. Pokiaľ ide o české zeme, v tejto otázke obavy mať nemusíme, pokiaľ ide o Slovensko, ja obavy tiež nemám, lebo novoľuďáctvonepriateľ výdobytkov Slovenského národ, nepriateľ výdobytkov našej národnej a demokratickej revolúcie, nepriateľ výdobytkov Slovenského národného povstania, tuná pôdu tretí a nie je ďaleko doba, že ju stratí úplne. Složenie Slovenskej národnej rady k tomu určite prispeje, Aká neúprimnosť pána Dr. Haljana tam, kde hovorí o predpokladoch pre pracovnú morálku. Prirodzene, že je vítané, keď aj naše duchovenstvo sa zúčastní na úsilí o zvýšenie pracovnej morálky a ľutujeme, že sa dosiaľ tak nestalo. Ale kto im, alebo komukoľvek inému v tom bráni? Odbory, Sväz slovenskej mládeže, zahraniční vojaci, Sväz partizánov, daktorá politická strana, Sväz slovenských žien? myslím, že nikto. Prečo v tom súvise útočiť na sjednotené odbory a na jednotné nadstrannícke masové organizácie? Prečo ich rozbíjať? Práve, ak sa nám v nich niečo nepáči, poďme do nich, spravme to dobre a nie strieľať zpoza buka. (Potlesk). Ja viem že program Národného frontu a vládny program, program Sboru povereníkov, nie je možno atakovať frontálne, v tom by aj šikovnejší ľudia pohoreli, a tak preto pán Dr. Haljan ho atakuje z- boka. No, tiež sa to nepodarí. Nie úprimná snaha pána Dr. Haljana, ale práve jeho neúprimnosť vyvoláva u mňa úsmev. On chce chrániť robotníctvo proti jeho vedúcim, ktorí sa zúčastnili národne oslobodzovacieho boja, ktorí mu vymohli lepšie sociálne ľudské postavenie v našej spoločnosti, ktorí ho vedú cestou práce a emancipácie k novým bohatým vyšším formám života a ktorí vykonali toľko na, hospodárskej obnove našej vlasti. Pri tom pán Dr. Haljan chce uvádzať v pochybnosť národný charakter týchto vedúcich našich robotníkov. Nuž, je to trochu smiešne, keďže vieme, že prv, než by kolegovia pána Haljana chceli začať ich spôsobom chrániť robotníkov proti ich vodcom, chodia najsamprv na konzuláty cudzích štátov v Bratislave, aby sa dokumentovali a pýtajú si rady a inštrukcie, ako to majú nebiť, akú sociálnu politiku robiť medzi robotníkmi. Smiešne, trúfalé a odsúdenia hodné.

A čo povedať o Sokole, prečo sa chce pán Dr. Haljan robiť šampiónom? V Sokole stavať veci tak, ako my by sme boli proti Sokolu, nie, my nie sme proti Sokolu, my len chceme vytvorenie jednotnej telovýchovnej organizácie tak, ako sme to povedali v Košickom vládnom programe, ako to vyžadujú záujmy telovýchovy a nie v poslednom rade aj záujmy bezpečnosti nášho štátu, ako sme konečne aj toľko ráz na zasadnutí Národného frontu v tomto stanovisku sa zástupcovia všetkých politických strán utvrdili. V Tvrdošíne krátko pred voľbami pán farár Brtko vyhlásil a to je úradná zápisnica, že deti, ktorých rodičia sú sokoli, alebo keď boli deti samé sokolmi, nebude spovedať.. Keď ho tvrdošínsky sokoli a ich je tam len niekoľko a sú to národu a republike oddaní ľudia, keď ho prosili, aby to zmenil, nechcel tak učiniť a shodou okolností, keď po návšteve týchto niekoľkých sokolov pán farár onemocnel, tvrdošínski občania zdemolovali byty sokolov a nebyť vojska, ani Národná bezpečnosť by ich nebola ochránila pred vážnymi dôsledkami tohto. Jeden z nich zachránil si holý život, keď vyskočil oknom. V Tvrdošíne, ako aj na celej Hornej Orave boli to od vás, pán Dr. Haljan, ktorí to tam vyhrali, totálne, myslím na 97% a vyporiadali si to so sokolmi totálne (Potlesk). Nerobiť demagógiu. Takéto jednanie pripomína volanie zlodeja, chyťte zlodeja. Záverom chcel by som podtrhnúť nutnosť odsúdenia takýchto prejavov, aký bol pána Dr. Haljana, keďže znamená útek na základy politiky Národnej fronty. Keďže smeruje proti vládnemu programu, za ktorý sa postavily všetky politické strany aj Strana, demokratická. Pán predseda Slovenskej národnej rady a predseda Demokratickej strany Dr. Lettrich bol predsa iniciátorom, propagátorom a uskutočňovateľom politiky poštátnenia školstva a zaslúžil sa veľmi za tento v našej histórii veľmi pozitívny skutok. (Potlesk). Pán predseda Slovenskej národnej rady Dr. Lettrich naj svojom stanovisku, ako ja viem, nič nezmenil (Potlesk) On sa aj dnes hrdo a právom hrdo hlásil k tejto jasnej povstaleckej línií, k tejto povstaleckej minulosti. (Potlesk.)

A čo pán Dr. Haljan, prečo nevindikujete na Sbore povereníkov, alebo na jeho predsedovi splnenie nemožných sľubov, učinených nezodpovednými volebnými agitátormi. Alebo deklarujete sa rebelom proti Vašej vlastnej strane a proti jej predsedovi, to by som naozaj rád vedieť! Napokon, končiac svoju reč, chcem vysloviť pochybnosť o tom, že Klub Demokratickej strany sa stotožňuje s rečou pána Dr. Haljana a vedú k tomu práve tie pozitívne reči, prednesené takmer všetkými ostatnými rečníkmi. Bolo by želateľné, aby hlas pána Dr. Haljana. ktorý keď je v Slovenskej národnej rade, pretože za povstania nebol v Bratislave, ale na povstaleckom území, ktorý ale nenasiakol duchom povstaleckým, ale zostal presiaknutý starou ideológiou ľudáckou, zostal v podstate týmto odchovancom Svoradova, aby tento hlas zostal ojedinelý, aby zapadol v zabudnutie. Bolo by potom žeľateľné, aby v záujme pokojného vývoja u nás, pokojnej práce v Slovenskej národnej a vo Sbore povereníkov, takéto hlasy sa už viac neopakovaly, ale aby tradície spolupráce, tradície svornosti z doby nášho boja proti režimu Nemcov a proti režimu Tisovmu z doby prípravy nášho povstania a z odboja z doby banskobystrickej činnosti Slovenskej národnej rady, činnosti, ktorá nasledovala hneď po povstaní, aby tieto dobré a národu slúžiace tradície staly sa pilierom našej spolupráce aj v budúcnosti (Potlesk).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Nakoľko niet ďalších rečníkov, zakľučujem rozpravu a prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie zprávy a tým aj osnovy nariadenia Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení nariadenie č. 27 o zriadení ústredných úradov a nariadenie č. 111/ 1945 Sb. n. SNR, nech zodvihne ruku. Je to jednomyseľné. Vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k rokovaniu zprávy právneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady. Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Dr. Ladislav Nádaši. Udeľujem mu slovo.

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Dočasný rokovací poriadok Slovenskej národnej rady (nar. č. 57/1945 Sb. n. SNR) v § 4 ods. 1 predpisoval, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa skladá z dvoch predsedov a 6 podpredsedov. V § 5 ods. 3 bolo ustanovenie, že sa Predsedníctvo SNR môže usnášať, ak sú prítomní okrem pred. sedajúceho aspoň 4 jeho členovia. Nariadenia č. 111/1945 Sb. n. SNR previedlo zmenu v dočasnom rokovacom poriadku pléna Slovenskej národnej rady tým, že snížilo počet členov Predsedníctva na jednoho predsedu a štyroch podpredsedov. Tým sa stalo potrebným zmeniť aj citované ustanovenie § 5 ods. 3 o tom, koľko členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady má byť prítomných, aby sa mohlo usnášať.

Predkladaný návrh mení rokovací poriadok v tomto smere, t. j. snižuje počet členov potrebných pre platné usnášanie sa Predsedníctva na troch.

Právny výbor v čl. I. ods. 3 návrhu vynechal slová "pričom nesmú byť všetci traja z tej istej politickej strany", lebo takéto ustanovenie do normy nepatrí a jeho prevádzanie by mohlo viest k zbytočným komplikáciám. Členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady vykonávajú svoju funkciu slobodne a rovnoprávne a ich prítomnosť na schôdzkach, resp. usnášania schopnosť Predsedníctva nemôže závisieť od toho, ku ktorej politickej strane náležia.

Právny výbor predkladá tento návrh Predsedníctvu Slovenskej národnej rady s odporúčaním, aby ho Slovenská národná rada odhlasovala.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Nakoľko sa nikto neprihlásil k rozprave, prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie zprávy pána zpravodajcu, nech zodvihne ruku. Je to jednomyseľné.

(Člen SNR Ján Béčko z lavice: "To nie je pravda, pán predseda, že jednomyseľné).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Prosím, znova hlasujeme, a síce kto je proti prijatiu tejto osnovy nech zodvihne ruku. (4 členovia SNR. ) Vyhlasujem túto osnovu za prijatú a v dôsledku toho za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k prerokovaniu zprávy právneho výboru o návrhu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Jozefa Styka na vydanie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 91/1946 Sb. n. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb Ústavodarného shromaždenia. Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Dr. Ladislav Nádaši. Udeľujem mu slovo.

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Nariadenie č. 91/1946 Sb. n. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do ústavodarného národného shromaždenia v § 4 ods. 3 ustanovuje, že kandidáti, ktorí pri rozdeľovaní mandátov mandát nedostali, sú náhradníkmi a nastupujú na uprázdené miesta podľa poradia, aby boli na listinách kandidátov svojich politických strán uvedení.

Pán navrhovateľ predloženého nariadenia dôvodí, že pri zachovaní tohto poradia by sa mohlo stať, že by členovia, zastupujúci určitý volebný kraj, uprázdnili miesto v Slovenskej národnej rade a na tieto mieste by prišli podľa poradia členovia z kraja, ktorý mal v Slovenskej národnej rade už dostatočný počet zástupcov. Preto sa v tomto návrhu nariadenia navrhuje zmena nariadenia č. 91/1946 Sb. n. SNR, podľa ktorej necháva sa príslušnej politickej strane voľnosť pri obsadzovaní uprázdnených miest v Slovenskej národnej rade, t. j., že uprázdnené miesto môže obsadiť náhradníkmi, bez ohľadu na ich poradie.

Právny výbor si osvojil toto stanovisko navrhovatelia a jeho návrh predkladá plénu Slovenskej národnej rady s odporúčaním na schválenie.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Pretože rečníci nie sú prihlásení, prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie zprávy pána zpravodajcu, nech zodvihne ruku. Ďakujem. Kto je proti prijatiu zprávy, nech podvihne ruku. Nikto. Vyhlasujem túto osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k prerokovaniu zprávy právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu na vydanie nariadenia o vydaní výmerov o vlastníctve pôdy, pridelenej podľa nar. č. 104/1945 Sb. n. SNR v znení nar. č. 64/1946 Sb. n. SNR. Zpravodajcom je pán člen SNR Matej Bobrík. Udeľujem mu slovo.

Člen SNR Matej Bobrík:

Slávna Slovenská národná rada! Ako prirodzený dôsledok ľudovo-demokratického chápania našich pomerov boly nariadenia Slovenskej národnej rady 104/1945 Sb. n. SNR a č. 64/1946 Sb. n. SNR o konfiškovaní majetkov Nemcov, Maďarov a kolaborantov. Majetky tieto prideľujú sa zaslúžilým ľuďom a prevádzanie týchto nariadení uskutočňuje Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

Prídelcovia, ktorí dostávajú pôdu v dôsledku prevádzania týchto obidvoch nariadení, nedostávajú zatiaľ výmery také, že by na základe týchto mohli žiadať príslušné okresné súdy ako pozemnoknižné vrchnosti o vloženie vlastníckeho práva do pozemkových kníh. Predsa však javí sa nutnosť, aby o vlastníctve týchto bolo aspoň tak rozhodnuté, že by mohol byť záznam učinený v pozemkovej knihe. Preto Povereníctvo pôdohospodársva a pozemkovej reformy, keď predložilo návrh nariadenia o vydaní výmerov o vlastníctve pôdy, pomýšľalo utužiť otázku vlastnícku voči prídelcom tým spôsobom, že by títo dostali verejné listiny a podľa tých mohli žiadať i pôžičky. Právny výbor pri podrobnom rozbore predloženého návrhu Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy a hospodársko-sociálny výbor na svojej spoločnej schôdzke jednohlasne sa dohodly na tom, že je treba zaistiť prídelcom, keď aj nie vklad vlastníckeho práva, čomu zatiaľ sú v ceste technické prekážky rôzneho druhu, tak aspoň záznam vlastníckeho práva.

Keďže záznam vyžaduje podľa pozemnoknižného poriadku ospravedlnenie, bolo potrebné vysloviť, že tento záznam nevyžaduje ospravedlnenia.

V ostatných častiach návrh vyhovuje volaniu širšej roľníckej verejnosti, z ktorej príčiny výbory právny a hospodárskosociálny doporučujú prijať návrh Slovenskou národnou radou tak, ako bol v tlači teraz rozdaný.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Otváram rozpravu a udeľujem slovo ako prvému rečníkovi pánu členovi Slovenskej národnej rady Belomírovi Sutorisovi.

Člen SNR Belomír Sutoris:

Slávna Slovenská národná rada! Leží pred nami návrh zákona, ktorý má hlboko zasiahnuť do problému vnútornej kolonizácie u nás na Slovensku. Návrh tento je veľmi krátky, ale tým dôležitejší. A vzdor tomu tvrdím, že by sme radi videli to nariadenie, vlastne ten návrh omnoho dlhší a omnoho presnejší. Ide nám o to, že návrh tento obsahuje spolu len 4 paragrafy. Ide tu o kolonizáciu a ja viem, že mnohí z Vás, ktorí majú skúsenosti s kolonizáciou z prvej republiky, vedia pochopiť, že naši roľníci zažívali, zvlášť na územiach nepriateľsky založených ťažké chvíle, lebo mimo národnostného boja,, mimo menšiny museli sa zaoberať ešte aj svojimi majetkovými pomermi, ktoré ani v prvej republike neboly upravené tak, ako upravené byť malý. Vtedy keď, sme prežívali obsadenie, okupáciu južného Slovenska, videli sme to ohromné nešťastie našich kolonistov ktorí majetkovými pomermi nútení súc. museli ostať v Maďarsku. Vieme, že práve bola chyba tá, že sa nevedeli ani voči maďarským úradom preukázať nejakou listinou, ktorá listina by bola dokázala, že majetok, ktorý užívajú, je ich vlastníctvom. Zostali zrovna tak ako sú dosiaľ naši prídelci tomuto má tento návrh zabrániť. V § 1 sa hovorí, že Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy môže ešte pred zaplatením prídelovej ceny previesť tento pozemok do vlastníckeho práva. To, že Povereníctvo pôdohospodárstva, môže previesť tieto čiastky do vlastníctva, tento návrh nám nehovorí nič nového, lebo toto je už obsažené v zákone 64/1946 v čl. IV. ods. 1, tento už vypovedal, že sa tieto majetky môžu previesť do vlastníctva. Tento zákon ale nevypovedal, že by malo byť toto prenesenie pozemnoknižné prenesenie do vlastníckeho práva pred zaplatením prídelovej ceny. Je to pre našich roľníkov veľké uľahčenie. Veľkým uľahčením je preto, lebo trebárs, predošlý zákon č. 104 z roku 1945 obnoveným zákonom č. 64/1946 Sb. n. SNR povoľuje našim roľníkom kúpnu cenu zaplatiť v splátkach a to až 10 ročných pri zaplatení 10% celej hodnoty, ale je istá vec, že za terajšieho stavu, kde naši roľníci prechádzajú na nové majetky, ktoré sú úplne holé, kde niet živého ani mŕtveho inventáru, tam je istá vec, že aj tá splátka sa mu bude splácať veľmi ťažko a keby chcel vidieť ten svoj majetok v pozemkovej knihe na svojom mene, že by často sa dlho toho nedožil, tie splátky by nemohol splatiť. Tesne toto spolu súvisí, lebo i ten § 2 má toto doplnenie. Právny výbor a výbor hospodársko-sociálny riešil tento problém len tým, že sa môže povoliť nielen vklad vlastníckeho práva, ale aj len záznam. Nuž, Slávna Slovenská národná rada, je to riešenie snáď dobré, ale nevidíme tam o tom vôbec zmienky. Ale my zase na druhej strane vieme, že máme majetky, ktoré boly konfiškované jednotlivcom, ktorí jednotlivci svoj majetok mali v pozemkovej knihe, teda to znamená, že svojo parcely majú presne vymedzené, tento majetok bol pridelený prídelcovi ten sa bez všetkých iných okolností môže previesť do pozemnoknižného vlastníctva prídelcu. Tam by sme žiaden ten záznam neuznávali, tam nech je tomu prídelcovi to prevedené na jeho meno, lebo je nespornou vecou, že náš roľník nebude za ten čas spokojný a nebude sa za ten čas cítiť istý, pokiaľ na tých parcelách, ktoré má v držbe, pokiaľ tieto parcely nebudú zapísané v pozemkovej knihe, ale nie v podobe záznamu, ale v podobe vkladu. (Potlesk). Preto, keď má byť o tomto zahájená rozprava, som toho názoru, že toto by bol jedine správny spôsob, aby sme podopreli toho nášho prídelcu, aby sme mu dali istotu, aby on mohol spokojne na tom majetku pracovať. U nás všetci kolonisti žijú v tom domnení, že dnes som tu, zajtra som tam. A podľa posledných zpráv, ako sme sa dozvedeli, že sú páni agronómi u okresných národných výborov, ktorí proste našim pridelcom tie výmery dajú a povedia, že tento majetok nebude váš, dostanete, hentam o kus ďalej. Nuž, chápme to ľudsky. Je to možné, aby ten roľník pracoval na tej pôde tak, ako keby vedel, že je jeho, keď On vie, že je vlastne teraz tam a možno zajtra príde čosi nového a bude inde hospodáriť. A je u našich kolonistov teraz zakorenený ten názor, že oni fakticky tie pozemky majú len v árende. Nebude sa tu hospodáriť tak, ani jeden roľník nehospodári tak na árendálnych pozemkoch ako hospodári na svojich vlastných. To vieme zo skúseností, že tej pôde nedá všetko to, čo jej patri na árendálnych pozemkoch, že sa to kladie radšej na tie pozemky, ktoré sú vlastné. Teda čo sa týka toho prvého paragrafu, boli by sme radi, a hoci Povereníctvo pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu v svojej dôvodovej zpráve uvádza, že vydá ďalšie nariadenie, boli by sme radi, aby toto nariadenie prišlo čím skorej. Máme tam § 2, ktorý je dôsledkom toho § 1. Poukázal som na to, že naši prídelci sú majetkové a finančne slabí, že mnohí pochádzajú z územia, kde i keby celý svoj majetok prevzal, tento prídel by zaplatiť nemohol. A príde dolu na majetok a nenájde ani pluha, ani sejačky, ani oračky ani žiaden hovädzí dobytok. Je nutné, aby mu bolo finančne pomožené. Vy, ktorí ste sledovali kolonizáciu za prvej republiky, videli ste, že tam sa statočne a finančne dobre pomáhalo tým novým usadlíkom, veď oni dostávali takzvaný prevodzovací úver, dostávali takzvaný držobnostný úver a bolo to na tak nízke percento, že to mohli hravé splatiť. Ale aj výsledok sa dokázal Keď ste sa podívali na hospodárstva, ktoré boly založené v roku 1927-28 a všimli ste si výsledku ich práce v roku 1937 a 38 videli sme, že z prídelových pozemkov 70 až 80% stalo sa vzornýma hospodárstvami. (Potlesk). V tomto by bolo osožné a bolo by treba, aby vykonávacie nariadenie prišlo čím skôr a bolo jasne štylizované do akej výšky môže byť tá pôžička vyzdvihnutá, za aké percento, ako dlho atď., o tomto nám tento návrh nič nehovorí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP