Sobota 15. března 1947

Slovenská národná rada 1947

Stenografický zápis

o priebehu 7. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného 15. marca 1947.

Obsah:

 

1. Otvorenie - - - - -- - - - - -

3

2. Ospravedlnenie neprítomnosti - - - - -

3

3. Zpráva o rozdanej tlači - - - - - - -

3

4. Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka spravodlivosti na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení o advokátoch.

 

Zpravodajca: člen SNR Matej Bobrík - - -

3

Rozprava o odznelej zpráve:

 

reč člena SNR Ladislava Nádašiho - - - -

4

5. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach Štátneho geologického ústavu v Bratislave.

 

Zpravodajca: člen SNR Alex. Bogdanov - -

5

6. Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o vyhlásení magnezitu a osinku za vyhradené nerasty.

 

Zpravodajca: člen SNR Štefan Kušík - - -

5

7. Zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Prešove o udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu Arnošta Pšeničku, člena Slovenskej národnej rady.

 

Zpravodajca: člen SNR major Viliam Žingor - -

6

8. Zpráva právneho a kultúrneho výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o opatreniach v oblasti filmu.

 

Podľa usnesenie Predsedníctva SNR tento bod bol sňatý s programu - - - - - - - -

7

9. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o zriadení Úradu hospodárskej kontrolnej služby.

 

Zpravodajca: člen SNR Dr. Július Viktory - -

7

Rozprava o odznelej zpráve:

 

reč člena SNR Františka Čápa - - - - -

7

10. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia nar. 48/1945 Sb. n. SNR o zriadení štátneho plánovacieho a štatistického úradu.

 

Zpravodajca: člen SNR škpt. Július Kukliš - -

8

Prestávka.

 

(Začiatok 10.10 hod., koniec 11.30 hod. )

 

Po prestávke.

 

11. Správa právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka vnútra na vydanie nariadenia o utvorení okresu a obce Vysoké Tatry.

 

Zpravodajca: člen SNR Július Gašperík - - -

9

Rozprava o odznelej zpráve:

 

reč člena SNR Bohumila Heřmana - - - -

11

reč člena SNR škpt. Júliusa Kukliša - - - -

12

Prejav Predsedu SNR Dr. Jozefa Lettricha k nálhej smrti člena SNR Ladislavmi Liptáka - - -

14

Zakľúčenie - - - - - - - -

14

Stenografický zápis o priebehu 7. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 15. marca 1947.

Začiatok: 9.30 hod. Koniec: 12.15 hod.

Prítomní: predseda SNR Dr. Jozef Lettrich, podpredsedovia: pplk. Milan Polák, Dr. Ivan Horváth, kan. Andrej Cvinček a Karol Šmidke.

Členovia: 82.

Povereníci: predseda SP Dr. Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Dr. Ivan Štefánik, Dr. Samuel Belluš a Jozef Lukačovič.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá).

Slávna Slovenská národná rada! Otváram 7. zasadnutie pléna SNR a zisťujem, že Slovenská národná rada je schopná usnášať sa.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili členovia Slovenskej národnej rady páni Štefan Janček, Ľudovít Benada, Fedor Zorkócy. Eugen Hromada, Anton Granatier, Pavel Slosiarik a Michal Géc.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o zriadení úradu hospodárskej kontrolnej služby.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia nariadenia č. 48/1945 Sb. n. SNR o zriadení štátneho plánovacieho a štatistického úradu.

Budeme rokovať o prvom bode programu, ktorým je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka spravodlivosti na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení o advokátoch.

Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Matej Bobrík. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Matej Bobrík:

Slávna Slovenská národná rada! Prosím, aby mi bolo dovolené predniesť zprávu právneho výboru o návrhu povereníka spravodlivosti na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení o advokátoch.

Pri prevádzaní nariadenia č. 43/1945 Sb. n. SNR vyskytly sa určité nedostatky, ktoré predloženým návrhom sa majú odstrániť. Uvedené nariadenie je preverovacou normou pre advokátov a podľa neho vykonávať advokátsku prax na Slovensku môže len advokát, ktorý je podľa nariadenia zapísaný do soznamu advokátov. Nariadenie v určitom smere má odpomôcť aj nedostatku advokátov pri okresných súdoch. hlavne na východnom a južnom Slovensku, keď správnemu výboru Advokátskej komory dáva možnosť určiť, resp. zmeniť advokátovi (advokátskemu osnovníkovi) sídlo.

Nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR však nemá ustanovenie o tom, čo má nastať vtedy, keď advokát nezapočne advokátku prax v sídle určenom alebo zmenenom správnym výborom Advokátskej komory. Disciplinárne konanie pre neuposlúchnutie je zdĺhavé a pochybného výsledku, lebo nariadenie neurčuje žiadnu lehotu, v ktorej má advokát započať advokátsku prax v určenom alebo v zmenenom sídle. Ustanovenia čl. I. návrhu majú túto medzeru doplniť tým, že správny výbor Advokátskej komory môže neuposlúchnuvšieho advokáta vymazať so soznamu advokátov. Toto ustanovenie znamená síce hlboký zásah do slobodnej voľby sídla advokáta, ale je potrebné takýto zásah urobiť vo verejnom záujme Tento zásah nemá trvalý charakter a podľa návrhu je časové obmedzený do 31. decembra 1950.

Nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR má i ten ďalší nedostatok, že podľa neho advokáti zapísaní v sozname advokátov v zemiach českých nemôžu na Slovensku vykonávať advokátsku prax. Tento stav samozrejme v záujme jednotnosti štátu treba odstrániť, čo má za úlohu článok II. návrhu.

Právny výbor sa s návrhom zaoberal na svojich schôdzkach dňa 30. novembra 1946 17. a 18. januára t. r., 28. januára t. r. a 13. marca t. r.

Právny výbor na svojom zasadnutí dňa 13. III. usniesol sa na štylickej zmene, a síce v čl. I. ods. 3 a navrhuje, aby odsek 3 znel takto: "Správny výbor Advokátskej komory po právoplatnosti rozhodnutia o výmaze advokáta zo soznamu advokátov učiní opatrenie podľa § 37 zák. čl. XXXIV/1874 o advokátskom poriadku.

Právny výbor navrhuje, aby plénum Slovenskej národnej rady tento návrh láskavé schválilo. (Potlesk).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá).

Nasleduje rozprava o odznelej zpráve. k slovu sa prihlásil člen Slovenskej národnej rady pán Dr. Ladislav Nádaši. Udeľujem mu slovo.

Člen SNR Dr. Ladislav Nádaši:

Slávna Slovenská národná rada! Musíme si úprimne priznať, že teraz prejednávaná osnova nariadenia o niektorých ustanoveniach ohľadne advokátov, poťažne osnovníkov znamená nielen hlboký zásah do slobodnej voľby sídla advokáta, ale tiež ešte hlbší zásah do osobnej slobody.

Znamená to, že advokát, poťažne osnovník nebude môcť sa usídliť tam, kde sa na usídlenie rozhodne, alt tam, kde mu to určí Advokátska komora. Neni ale iného východiska. Ako to pán spravodajca povedal, na niektorých východných okresoch a tiež južných krajoch Slovenska, je taký nedostatok advokátov, že právny výbor za spolupráce Advokátskej komory osvojil si tento návrh pána povereníka spravodlivosti a zaujal k nemu kladné stanovisko. Novelizoval tým nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR, ktoré nariadenie už túto právomoc Advokátskej komore udelilo, avšak nezaopatrilo nariadenie potrebnými sankciami.

No, teraz prejednávaná osnova práve tieto sankcie vypovedá a dáva tým právo Advokátskej komore, aby časové obmedzene do 31. decembra 1950 mohla zasahovať do slobodnej voľby sídla advokátov.

Slávna Slovenská národná rada! Dáva táto osnova Advokátskej komore právo, aby zasahovala do stavu nie síce početné ho, ale do stavu toho, do ktorého patril náš Pavol Országh Hviezdoslav, Ignác Radlinský, Janko Kráľ, Anton Nádaši, Pavol Mudroň, Matúš Dula. Dr Fricko Medzihradský, Dr. Ivan Markovič a mnohí a mnohí dejatelia slovenského národa, ktorí svoju slovenskosť nikdy nezapredali a i pri nebezpečenstve týrania, žalárovania pozdvihli svoje slovo v záujme biednych a utláčaných. A v záujme tých biednych a utláčaných, z ktorých biedy a krve sa zrodil a vyrástol ten ľud slovenský, ktorý v auguste 1944 ukázal prvý národu a svetu pravú tvár slovenského ľudu a celej Československej republiky. (Potlesk).

Dáva právo zásahu Advokátskej komore do osobnej slobody advokátov a osnovníkov v tom pevnom povedomí, že táto verne svojej slávnej tradícii bude rozhodovať správne a spravodlivé, nikdy nebude mať pred očami rasovú, konfesijnú príslušnosť a rodinné vzťahy toho alebo iného advokáta, poťažne osnovníka, ale bude rozhodovať tak, ako to budú kázať nielen záujmy stavovské, ale v prvom riade záujmy na pomoc advokátov odkázaného slovenského ľudu.

A za to členovia SNR za Demokratickú stranu, keď sú i vedomí dôležitosti advokátskeho stavu, vedia, aký zásah znamená táto osnova do osobnej slobody advokátov, a tiež majú v živej pamäti zhubné plody v prepadlisku histórie navždy zmiznutých diktatúr, na minimum snížený životný štandard, zastrašený hlas ľudí, zahriaknuté duše, prenasledovanie a odtransportovanie nepohodlných a nevinných ľudí, ktorí museli platiť všetkými slobodami, ktoré činia život vôbec hodnými žitia, ktoré rozlišujú slobodného občana od otroka a ktorí denne ďakujeme Bohu, že nám umožnil, aby sme sa dali vlastnými, ale tiež zlepšenými cestami k zlacňovaniu a zaisteniu demokracie, tak, my, členovia Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu, v povedomí toho, že touto osnovou časové sa obmedzí sloboda volenia sídla advokátov a osnovníkov, budeme hlasovať za túto osnovu. (Potlesk). Budeme hlasovať, lebo nám, členom Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu bol, je a ostane vždy najhlavnejším, najsvätejším príkazom blaho Slovenska, blaho Československej republiky. (Potlesk).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Keďže nikto, nasleduje hlasovanie. Budeme hlasovať o osnove nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie č. 43/1945 Sb. n. SNR o zmene a doplnení niektorých ustanovení o advokátoch.

Kto súhlasí s osnovou tak, ako bola prednesená pánom zpravodajcom Matejom Bobríkom, nech zdvihne ruku. Je to jednomyseľné. Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila toto nariadenie v prednesenom znení.

Druhým bodom dnešného programu je sprava právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach Štátneho geologického ústavu v Bratislave.

Zpavodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Alex. Bogdanov. Dávam mu slovo.

Člen SNR Alex. Bogdanov:

Slávna Slovenská národná rada! Štátny geologicky ústav v Bratislave zriadený zákonom č. 119/1940 Sl. z. pričlenený bol k bývalému Ministerstvu školstva a národnej osvety, lebo úkolom jeho bolo v prvom rade sledovať vedecké výskumy a len v prípade potreby prevádzať geologicko-praktické štúdia. Bol len vedeckým ústavom a z toho hradiska bol vedený a dotovaný.

Historický vývoj a štátom plánované hospodárstvo ukladá ústavu nové úlohy hlavne v tom, že svoje vedecké štúdia musí ústav okrem teoretického zhodnotenia usmerniť aj pre potreby praktické. Z výsledkov štúdia musí podávať osvetlenia genézie rudných i nerudných ložísk, viesť v evidencii výskyty úžitkových minerálií a hornín, vypracovávať podklady pre plánovanie miest, komunikácií, vodných tokov atď. Takéto poslanie majú všetky ústavy v štátoch, v ktorých sa prevádza podobná národohospodárska politika.

Štátny geologický ústav už aj v minulom roku musel vykonať rad úkolov, ktoré vyžadovalo plánované hospodárstvo, znárodnenie a preorientovanie priemyslu. Tieto úkoly vyžadovaly značné finančné náklady a zvýšenie personálu, čo Povereníctvo školstva a osvety vzhľadom k pôvodnému zameraniu ústavu zaistiť nemohlo. Je preto potrebné vybaviť ústav tak, aby svoju novú funkciu mohol splniť. Ústav aj doteraz mohol zvládnuť tieto nové úlohy len za účinnej finančnej pomoci Povereníctva priemyslu a obchodu, poskytnutej tak na realizovanie výskumov, ako aj na prijatie nového personálu.

Štátny geologický ústav v Prahe je tiež pričlenený k Ministerstvu priemyslu. Rezort priemyslu je ten, ktorý má prvoradý záujem na práci ústavu a preto plné rozvitie činnosti ústavu je možné len na základe navrhovanej zmeny. Tým sa vyhovie aj zásade, aby štátna administratíva na Slovensku bola koordinovaná s administrativou v zemiach českých.

Právny a hospodársko-sociálny výbor prijaly na svojej spoločnej schôdzke dňa 28. januára 1947 návrh so zmenou v § 2, podľa ktorej nariadenie nadobudne účinnosti dňom vyhlásenia.

Výbory odporúčajú plénu Slovenskej národnej rady navrhnuté nariadenie na odhlasovanie. (Potlesk).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve. Kto sa hlási k slovu? Nikto. Dávam hlasovať o osnove nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach štátneho geologického ústavu v Bratislave. Kto súhlasí s osnovou tak, ako bola pánom zpravodajcom predložená, nech zodvihne ruku. Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila toto nariadenie.

Nasleduje tretí bod programu, ktorým je zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o vyhlásení magnezitu a osinku za vyhradené nerasty.

Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Štefan Kušík, dávam mu slovo.

Člen SNR Štefan Kušík:

Slávna Slovenská národná rada! Odborníci, technickí robotníci a banské kruhy už dlhšiu dobu sa dovolávali, aby magnezit a osinok boly vyhlásené za nerasty a to z tých dôvodov, že sa dobývajú pod zemou práve tak ako uhlie alebo železné rudy, ale zamestnanci týchto podnikov neboli postavení na úroveň ako zamestnanci ostatných baní. A práve i druhý dôvod je k tomu v tejto dobe, že ústavodarné shromaždenie dňa 6. t. m. usnieslo sa na sociálnom baníckom poistení a v tomto § 1 ods. 3 sa zase hovorí, že pod tento zákon podliehajú tí poistenci, ktorí pracujú v baniach, ktorí podliehajú hornobanskému policajnému dozoru. V tomto odstavci sa hovorí tiež i o magnezite. Ale jestli táto osnova nariadenia by nebola dnes schválená, nepodliehali by tomuto sociálnemu poisteniu zamestnanci, ktorí sú zamestnaní v magnezitkách, ani zamestnanci ktorí dobývajú po banícky osinok, z toho dôvodu, že sa nevzťahujú na nich banskopolicajné predpisy a nepodliehajú banským dozorom. Preto sociálno-hospodársky ako i právny výbor sa dohodly na tom, aby táto osnova bola nasvrhnutá plénu Slovenskej národnej rady ku prijatiu s týmito zmenami: Vyhlásenie magnezitu, osinku za vyhnadené nerasty. "Slovenská národná rada usnáša sa na tomto nariadení Magnezit, osinok vyhlasujú sa za nerasty vyhradené la nimi sa doplňuje výpočet nerastov uvedených v § 3 ods. 2 obecného banského zákona č. 173 Vestníka vlády zemskej z roku 1854 (č. 146/1854 ríš. zák.).

§ 2.

Prechodné pomery upraví Sbor povereníkov nariadením do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

§ 3.

Toto nariadenie vykoná povereník priemyslu a obchodu so zúčastnenými povereníkmi."

Ja za výbory navrhujem plénu Slovenskej národnej rady. aby toto nariadenie prijalo.

Ja poznamenávam pri tejto príležitosti jedno, že jestli zasadá plénum Slovenskej národnej rady, že naši činitelia, najmä povereníci veľmi malý záujem majú o to, aké nariadenia tu prejednávanie. A bolo by dôležité, jestli plénum Slovenskej národnej rady zasadá, jestli prejednávame tak dôležité veci s hľadiska celoslovenského, aby i povereníci venovali tomu väčšiu pozornosť a potom sa vyhnú akejkoľvek kritike vo verejnosti, pretože snáď nevedia, čo členovia Slovenskej národnej rady robia. (Potlesk). Ja myslím, že členovia Slovenskej národnej rady, ktorí sa pohybujeme medzi slovenským obyvateľstvom, medzi národom, že my práve vidíme najväčšie tie nedostatky, ktoré sú vonku, žijeme v tých prekážkach, o ktorých práve tu hovoríme a povereníci mali by im venovať pozornosť, mali by si robiť záznamy, aby s nami spolčené tie nedostatky, tie prekážky, ktoré sú, odstraňovali v prospech celého národa. (Potlesk.)

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Nasleduje rozprava o odznelej zpráve, kto sa hlási k slovu? Keďže nikto, nasleduje hlasovanie. Budeme hlasovať o osnove nariadenia o vyhlásení magnezitu a osinku za vyhradené nerasty. Kto súhlasí s osnovou tak, ako ju predniesol pán zpravodajca, nech zodvihne ruku. Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila toto nariadenie v prednesenom znení.

Nasleduje štvrtý bod programu, ktorým je zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Prešove o udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu Arnosta Pšeničku, člena Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady major Viliam Žingor. Dávam mu slovo.

Člen SNR maj. Viliam Žingor:

Krajský súd v Prešove obrátil sa so žiadosťou na Slovenskú národnú radu, aby udelila súhlas v smysle § 50 nar. 57/ 1945 Sb. n. SNR k trestnému stíhaciu Arnošta Pšeničku, člena Slovenskej národnej rady pre prečin urážky na cti a pomluvy, spáchané tlačou podľa § § 1 a 2 zákona č. 108/1933 Sb.

Menovaný mal sa uvedeného trestného činu dopustiť ako člen správy Nakladateľského družstva s r. o. v Prešove, ktoré podľa trestného oznámenia podaného súkromným žalobcom Jozefom Horváthom, poslancom ÚNS, vydalo leták, v ktorom Jozef Horváth bol postavený pred verejnosť ako nedemokrat, terorista, násilník a maďarón, čím bol urazený na cti a takto vystavený verejnému opovrženiu, poťažne poníženiu v obecnom mienení.

Imunitný výbor zaoberal sa so žiadosťou Kraj šitého súdu v Prešove na svojej schôdzke dňa 24. februára 1947 a zistil, že činu, ktorý je pripisovaný Arnoštovi Pšeničkovi, členovi SNR, sa menovaný priamo nedopustil, ale je zaň zodpovedný len ako člen správy Nakladateľského družstva a uvedený čin nie je tak závažný, že by mal byť menovaný vydaný Slovenskou národnou radou k trestnému stíhaniu.

Preto výbor imunitný navrhuje plénu Slovenskej národnej rady, aby nesúhlasila s trestným stíhaním Arnošta Pšeničku, člena SNR. (Potlesk).

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? Kedže nikto, dávam hlasovať o prednesenej zpráve. Kto súhlasí so zprávou tak, ako bola prednesená pánom zpravodajcom, nech zodvihne ruku. Zisťujem, že Slovenská národná rada podľa § 50 ods. 1 rokovacieho poriadku nedala súhlas k trestnému stíhaniu člena Slovenskej národnej rady Arnošta Pšeničku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP