Pondělí 1. prosince 1947

Slovenská národná rada 1947

Stenografický zápis

o priebehu 11. zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 1. decembra 1947 v Bratislave.

Obsah:

 

1. Otvorenie - - - - - - - - -

3

2. Oznámenie úmrtia člena SNR Andreja Žoldeša -

8

3. Složenie sľubu nového člena SNR Šebestiána Pacigu

3

4. Ospravedlnenie neprítomných - - - - -

4

5. Udelenie dovoleniek členom SNR - - - -

4

6. Zpráva o rozdanej tlači - - - - - -

4

7. Voľba nového podpredsedu SNR namiesto odstúpivšieho pplk. Milana Poláka - - - - -

5

8. Programové vyhlásenie predsedu novoutvoreného Sboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka - -

6

9. Zakľúčenie - - - - - - - - -

14

Stenografický zápis o priebehu 11. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, konaného dňa 1. decembra 1947.

Začiatok: 15.20 hod. Koniec: 16.45 hod.

Prítomní: Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich, podpredsedovia: Andrej Cvinček, Dr. Ivan Horváth a Karol Šmidke.

Členovia SNR: 89.

Predseda Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák a podpredseda Sboru povereníkov pplk. Milan Polák.

Povereníci: Gen. Dr. Mikuláš Ferjenčík, Dr. Matej Josko, Ladislav Novomeský, Dr. Andrej Buza, prof. Jozef Lukačovič, Dr. Jozef Šoltész, Ing. Jozef Styk, Kazimír Bezek, Dr. Ivan Štefánik, Ing. Pavel Blaho, Dr. Ján Púll, Ján Bečko.

Predseda Najvyššieho kontrolného dvora Dr. Fedor Thurzo.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Slávna Slovenská národná rada! Otváram 11. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

A teraz, slávna Slovenská národná rada! nech mi je dovolené oznámiť smutnú zvesť. Dňa 5. novembra t. r. náhle skonal člen Slovenskej národnej rady pán Andrej žoldoš. Dovoľte mi, aby som sa v tejto spomienke aspoň v krátkosti zmienil o jeho práci a životnom diele, ktoré vzhľadom na jeho mladý vek ostalo nedokončené. Zvečnelý člen Slovenskej národnej rady Andrej Žoldoš narodil sa dňa 23. novembra 1911 v Trebišove, kde prežil nielen tvrdé detstvo siroty v prostredí skromnom a chudobnom, ale kde sa aj usadil ako murársky majster. Andrej Žoldoš mal veľký smysel pre sociálne potreby a záujmy stavebného robotníctva a zamestnanectva.. Venoval sa im s plným mladistvým elánom, ako veľmi agilný odborársky pracovník a organizátor. Tu si získal dôveru robotníctva, ale aj širšej verejnosti. Bol oddaným československým vlastencom, ktorý neobyčajne ťažko znášal kalváriu pomníchovských čias. Primerane k svojim možnostiam a silám aktívne sa zúčastnil práce v druhom československom domácom odboji na východnom Slovensku, najmä medzi robotníctvom, šíril ducha odporu proti totalitným a fašistickým intervenciám, pomáhal ľuďom štvaným politicky a rasove prenasledovaným, aby napokon organizoval mravnú i hmotnú pomoc bojovníkom za slobodu hlavne partizánskym jednotkám. Za týchto okolností bolo logickou vecou, že po oslobodení Trebišova sťal sa členom Revolučného národného výboru, ako aj členom Okresného národného výboru v Trebišove. Keď v polovici januára 1945 prišla do Trebišova Slovenská národná rada, bol v živom osobnom styku s jej prvými predstaviteľmi. Dáva ta hneď do práce organizačnej a venuje sa najmä organizovaniu Demokratickej strany. Stáva sa tiež podpredsedom Demokratickej strany na Slovensku a dňa 29. augusta 1945 v Banskej Bystrici bol zvolený za člena Dočasného násilného shromaždenia, ktorú funkciu zastával až do volieb roku 1946. Po obnovení Slovenskej národnej rady stal sa jej členom a v tejto funkcii zotrval až do svojej smrti. I z tohoto nástinu zjavne plynie, že neb. Andrej Žoldoš patril medzi tých mladých slovenských pospolitých ľudí, ktorí v rozhodujúcich chvíľach nášho štátu a národa vedeli si nájsť svoje správne miesto, ktorí sa začlenili dá veľkého politického a sociálneho zápasu o krajšie bytie nás všetkých.

Andrej Žoldoš už v mladom veku vyšvihol sa na vynikajúce miesto v odborovom hnutí, ľudovej samospráve, ale i v politickom živote. Svedčí to o jeho nevšedných osobných vlastnostiach. o usilovnej a nezištnej práci pre celok. Rodný Trebišov, východné Slovensko, ale i celá naša verejnosť strácajú v ňom čestného, usilovného a oddaného pracovníka, škoda, že v tak mladom veku odchádza. Svojou dosavádnou činnosťou sľuboval vykonať ešte veľmi mnoho. Slovenská národná rada hlboko želie jeho skon, vzdáva česť jeho pamiatke, ktorú mu navždy zachová. Nech mu dá slovenská zem večné odpočinutie!

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je složenie sľubu nového člena Slovenskej národnej národnej rady pána Šebestiána Pacigu. Prosím menovaného, aby predstúpil pred tribúnu a po prečítaní sľubu prednostom Úradu Predsedníctva Slovenskej národnej rady pánom Dr. Martinčekom, podaním ruky a vyslovením slova "sľubujem" složil sľub. Prosím pána Dr. Martinčeka, aby prečítal text sľubu.

Prednosta Úradu Predsedníctva SNR Dr. E. M. Martinček: (číta)

"Sľubujem na svoju česť si svedomie, že budení verný odkazu Slovenského národného povstania, budem verný českolovenskej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomite a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaní budem mať na zreteli len prospech štátu a národa."

Nato Šebestián Paciga, podaním ruky predsedovi SNR Dr. Jozefovi Lettrichovi a vyslovením slova "sľubujem", složil sľub.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady ospravedlnili páni:

Povereník výživy Dr. Martin Kvetko a členovia Slovenskej národnej rady Pavol Slosarik, Ján Laudár, Martin Chudý, Ján Bendík a Žofia Dubovcová.

Oznamujem ďalej, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 1 ods. 3 rokovacieho poriadku udelilo (dovolenky členom Slovenskej národnej rady, Eugenovi Hromadovi od 29. septembra do 29. októbra 1947 a Arnoštovi Pšeničkovi od 19. septembra do 30. októbra 1947.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Odpoveď na interpeláciu členov Slovenskej národnej rady Vincenta Kováča, a spoločníkov na povereníka priemyslu a obchodu vo veci nedostatku niektorých uvoľnených stavebných hmôt.

Odpoveď na interpeláciu členov Slovenskej národnej rady Petra Škodáčka a spoločníkov povereníkovi sociálnej starostlivosti vo veci protiprávneho postupu v prideľovaní bytov v Bratislave.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia, ktorým sa upravuje trestné konanie, pre trestné činy podľa nariadenia č. 33/1945 v znení vyhlášky č. 58/1946 Sb. n. SNR, neskončené za jeho platnosti.

Návrh pridelilo Predsedníctvo výboru právnemu.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predĺžení platnosti nariadenia č. 31/1946 Sb. n. SNR, ktorým sa predlžuje účinnosť niektorých právnych predpisov obmedzených na stav brannej pohotovosti štátu.

Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o zradení Ústavu Slovenského národného povstania.

Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva. Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o organizácii a pôsobnosti ústavu Slovenského národného povstania zriadeného nariadením č.... /1947 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o dočasnej pôsobnosti Advokátskej komory v Bratislave a v Turčianskom Svätom Martine.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o usporiadaní niektorých finančných otázok súvisiacich s vykonaním nariadenia č. 52/1945 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o pričlenení obce Dobrá Voda k okresu Trnava.

Zpráva právneho a kultúrneho výberu o stave legislatívnych prác v súvise s návrhom Sboru poverníkov na vydanie nariadenia o poštátnení Slovenského národného múzea v Turčianskom Svätom Martine a Slovenského múzea v Bratislave.

Zpráva, právneho a kultúrneho výboru o stave legislatívnych prác v súvise s návrhom povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o užívaní majetku na ciele poštátnených škôl a internátov.

Interpelácia člena Slovenskej národnej rady Miloša Rumanna a spoločníkov na povereníka priemyslu a obchodu a na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vo veci vyhlášky povereníka priemyslu a obchodu zo dňa 27. októbra 1947 č. 818/1947 Úr. vest. o organizácii distribúcie textilného tovaru.

Poštou bola rozoslaná táto tlač:

Iniciatívny návrh členov Slovenskej národnej rady Vincenta Kováča a spoločníkov na vydanie nariadenia, ktorým sa doplňuje nariadenie č. 92/1946 Sb. n. SNR o obnovení národných výborov na Slovensku na podklade volieb do Ústavodárneho národného shromaždenia.

Návrh pridelilo Predsedníctvo právnemu výboru.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o pričlenení obce Dobrá Voda k okresu Trnava.

Návrh pridelilo Predsedníctvo právnemu výboru.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 99/1945 Sb. n. SNR o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov.

Návrh pridelilo Predsedníctvo právnemu výboru.

Interpelácia členov Slovenskej národnej rady Malíka, Šoltýsa, Pšeničku a druhov na povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy vo veci protiprávneho a nedružstevného postupu pri sdružstevnení Slovpolu.

Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o zriadení Ústavu Slovenského národného povstania.

Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o organizácii a pôsobnosti Ústavu Slovenského národného povstania, zriadeného nariadením Slovenskej národnej rady.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o dočasnej pôsobnosti Advokátskej komory v Bratislave a v Turč. Sv. Martine.

Zpráva právneho a kultúrneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o právnom obnovení činnosti telovýchovnej organizácie Sokol.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o usporiadaní niektorých finančných otázok súvisiacich s vykonaním nariadenia č. 52/1945 Sb. n. SNR.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o očiste firemných registrov a obnove niektorých obchodných spoločností.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o pričinení obce Dobrá Voda k okresu Trnava.

Zpráva imunitného výberu o žiadosti vojenského prokurátora v Bratislave o udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu plk. Dr. Antona Rašlu podľa § 50 nar. čís. 57/1945 Sb. n. SNR.

Prikročíme k tretiemu bodu programu. Pretože sa podpredseda Slovenskej národnej rady pán Milan Polák v dôsledku menovania podpredsedom Sboru povereníkov zriekol funkcie podpredsedu Slovenskej národnej rady, Demokratická strana navrhuje na jeho miesto za podpredsedu Slovenskej národnej rady členia Slovenskej národnej rady pána Antona Granatiera. Dávam hlasovať o tomto návrhu kto je za jeho prijatie?

Člen SNR Ladislav Heldoš z lavice: "Prosím o slovo!"

Člen SNR Ladislav Holdoš:

Slávna Slovenská národná rada!

Nakoľko až dosiaľ zachovávali sme ten postup, že pri voľbe členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady postupovali sme vždy v dohode všetkých politických strán, dávam na úvahu a ako návrh, aby aj pri voľbe nového podpredsedu Národnej rady za Demokratickú stranu namiesto odstúpivšieho pána podpredsedu Milana Poláka, aby sa tento postup naďalej dodržal. Toto neznamená nijako zasahovanie do vnútorných otázok jednej politickej strany do druhej, ale nakoľko postupujeme vždy aj v Predsedníctve Slovenskej národnej rady v otázkach zásadného významu cestou dohody, bolo by účelné v záujme zaistenia tejto cesty, aby sme aj novú voľbu prevádzali dohodou. Konštatujem, že medzi politickými stranami nedošlo dosiaľ k tejto dohode.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Prerušujem rokovanie na 5 minút.

(Prerušené o 15.40 hod.)

Po 10 minútach.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Pokračujeme v rokovaní. Pretože s návrhom, na menovanie člena Slovenskej národnej rady pána Antona Granatiera za podpredsedu Slovenskej národnej rady vyslovili súhlas zástupci všetkých politických strán slovenských, nestojí nič v ceste, aby sme v smysle § 4 ods. 2 rokovacieho poriadku pléna Slovenskej národnej rady nepreviedli voľbu. Preto dávam hlasovať o podanom návrhu. Kto je sa jeho prijatie, nech zodvihne ruku. To je väčšina. Konštatujem, že podľa § 4 ods. 2 rokovacieho poriadku pléna Slovenskej národnej rady vyvolený bol za podpredsedu Slovenskej národnej rady pán Anton Granatier. (Potlesk)

Žiadam pána podpredsedu Antona Granatiera, aby složil predpísaný sľub a pána prezidiálneho šéfa Dr. Martinčeka prosím, aby prečítal formulu sľubu.

Prezidiálny šéf Dr. E. M. Martinček: (číta)

"Sľubujem na svoju česť, a svedomie, že budem verný odkazu Slovenského národného povstania, budem verný Československej republike a Slovenskej národnej rade, budem zachovávať platné zákony a nariadenia, budem plniť svedomite a nestranne svoje povinnosti a vo všetkom konaní budem mať na zreteli len prospech štátu a národa."

Člen SNR Anton Granatier podaním ruky predsedovi SNR Dr. Jozefovi Lettrichovi a vyslovením slova "sľubujem" složil sľub.

Predseda SNR Dr. Jozef Lettrich: (cengá)

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je programové vyhlásenie predsedu novoutvoreného Sboru povereníkov.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sprostilo úradu členov Sboru povereníkov a po predchádzajúcom súhlase vlády Republiky dňa 19. novembra t, r. menovalo nový Sbor povereníkov na čele s pánom Dr. Gustávom Husákom ako predsedom a s pánom Milanom Polákom ako podpredsedom.

Prosím pána predsedu Sboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka, aby sa ujal slova.

Predseda Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák:

Slávna Slovenská národná rada, panie a páni!

VIII. Sbor povereníkov, menovaný Predsedníctvom Slovenskej národnej rady dňa 19. novembra 1947 so súhlasom vlády zo dňa 18. novembra 1947, predstupuje dnes pred plénum nášho zákonodarného orgánu a slovenskú verejnosť po ťažkej politickej kríze a uprostred otvorených naliehavých hospodárskych a sociálnych problémov. Pred 15. mesiacmi nastúpil VII. Sbor povereníkov s budovateľským programom, ktorý bol súčiastkou celoštátneho plánovaného vzostupu nášho štátu a ktorý bol neskorší vtelený do zákona.. Odvtedy tvorčia práca širokých vrstiev slovenského ľudu priniesla významné úspechy. Slovensko svoj podiel v dvojročnom pláne v mnohých sektoroch plnilo vzorne. Objavily sa však v našom verejnom živote mnohé trhliny a chyby, ktoré čoraz viacej rozrušovaly pokojné mysle pracujúceho obyvateľstva. V dôsledku toho boli sme svedkami veľkých manifestočných akcií, protestných prejavov, nespokojnosti a nedôvery širokých vrstiev, čo viedlo k odstúpeniu minulého Sboru povereníkov. Ak sa chceme vyvarovať chýb minulosti a vniesť istotu a uspokojenie medzi náš ľud, musíme skúmať príčiny, ktoré priviedly Slovensko do krízy a obrátily mimoriadnu pozornosť jeho obyvateľstva k spravovaniu vecí národných.

Od počiatku práce v oslobodenej našej Republike stojí v popredí otázka očisty verejného života, odsunutia ľudí minulým režimom kompromitovaných a ľudovému zriadeniu československému neprajných z významných miest. Nedôslednosť a mäkkosť, s akou sa postupovalo proti ideologickým. zbytkom fašistického režimu na Slovensku, bola na jednej strane predmetom ostrých kritík ľudí štátu oddaných, najmä príslušníkov odbojových složiek, na druhej strane dávala možnosť špekuláciam a rozvratnej činnosti elementom nášho štátu nepriateľských. Nedostatočné prevádzanie zákonných predpisov o ľudovom súdnictve o preverovaní a očiste verejného života, o prednostnom umiesťovní odbojových príslušníkov umožnilo, že na významných miestach a na významných pozíciach politických i hospodárskych zostaly alebo sa zahniezdily živly, ktoré sústavne pripravovaly a organizovaly politický a sociálny nepokoj, vnútorný rozvrat a v konečných svojich cieľoch zradu na našom národe a štáte. Zostrené medzinárodné rozpory využívaly protištátne elementy k propagovaniu svojich nečestných cieľov, k rozširovaniu paniky, vojnovej psychózy, nedôvery k nášmu štátu a režimu. Mnohí prívrženci tisovského fašistického režimu, u ktorých po oslobodení boly psychologické predpoklady aktívnej a plodnej práce pre náš štát, pod tlakom takto organizovanej rozvratnej práce dostávali sa do rozporu so zákonmi, alebo aspoň do pasívneho alibistického vyčkávania, budúceho vývoja. Rozsiahle skupiny protištátnych sprisahancov, odhalené zásluhou bdelosti a namáhavej práce bezpečnostných orgánov, boly prekvapením pre našu verejnosť tak početnosťou ako organizovanosťou, zahraničnými stykmi a zločinnými úmysliami. Nebolo tajnosťou, že v zahraničí pracujú desiatky emigrantov, ktorí pre svoju fašistickú minulosť a zločiny napáchané na slovenskom ľude, utiekli z našej krajiny. Avšak iba posledné úspešné akcie bezpečnostných orgánov odhalily celú pravdu: že títo dezertéri a zradcovia pracujú v špionážnych službách istých cudzích mocností, že slúžia medzinárodným vojnovým štváčom a že u nás mali svojich agentov, ktorí pripravovali rozvrat a úklady o Republiku. Akcia bezpečnostných orgánov prišla včas a tak bolo znemožnené aspoň časti ľudí, ktorí sa nesmierili s porážkou a likvidovaním fašistického tisovského režimu, pokračovať v zneužívaní demokratických slobôd, náboženského cíteniu a trpezlivosti nášho ľudu na oslabovanie a rozvracanie štátu a jeho ľudového zriadenia. Tieto skúsenosti nám hovoria, že nebola vyvinutá všetka starostlivosť o záujmy štátu, nebolo dostatok ostražitosti pri výbere ľudí na politické a hospodárske funkcie, na dôležité miesta v štátnom aparáte. Tiež výchove širších vrstiev neboli venovaná taká pozornosť, ako si to rušné povojnové časy nezbytne vyžadujú. Takto bolo marené a podväzované nadšenie širokých vrstiev nášho národa pri odstraňovaní vojnového spustošenia a budovaní krajšieho národného a štátneho života.

Nový Sbor povereníkov, vychádzajúc z uvedených skutočností, bude verným strážcom jednoty Československej republiky, ochrancom jej bezpečnosti, ľudového a demokratického zriadenia a pokoja nášho obyvateľstva. (Potlesk.) Urobí preto opatrenia, aby protištátne skupiny a elementy boly dôsledne zneškodňované, ich rozvratná činnosť úplne znemožnená a Republika rázne zbavená vnútorných nepriateľov. (Potlesk. ) V demokratickej Československej republike nieto miesta pre zbytky fašistického režimu, nieto kompromisu s protidemokratickými a totalistickými prvkami ideológie Hlinkovej strany a ľudáctva. Rešpektujúc občianske slobody a demokratické práva budeme prevádzať zákony Republiky spravodlivé, s celou prísnosťou a dôslednosťou proti každému, kto by poškodzoval alebo ohrozoval jednotu štátu, jeho bezpečnosť a ľudovo-demokratické zriadenie.

Vážne nedostatky ukázaly sa pri zabezpečení výživy nášho ľudu a distribúcie potravinových a priemyslových článkov. Tohoročná neúroda, niektoré organizačné chyby a nedostatočne pracujúci distribučný aparát spôsobilý poruchy v zásobovaní obyvateľstva potravinami, najmä chlebom a múkou. Nedostatočná produkcia niektorých priemyselných článkov a šmelinárske obchod venie s nimi zapríčinily, že bol konzument nedostatočne zásobený. Úžernícke elementy a špekulanti, využívajúc povojnového nedostatku k egoistickému obohacovaniu, rozvracaly distribučný aparát a zväčšovaly v našom ľude pocit nespravodlivosti si celkového znepokojenia. Keď nepravidelnosť v zásobovaní obyvateľstva múkou a chlebom stala, sa od leta t. r. trvalým zjavom, dostali sme sa do vážnej vyživovacej krízy, počas ktorej nespokojnosť pracujúcich vrstiev dostávala ostré formy a dôvera v schopnosť vyživovacieho aparátu silne poklesla.

Nový Sbor povereníkov vychádzajúc z doterajších skúseností robí už opatrenia na zlepšenie a dobudovanie distribučného systému a aparátu, opatrenia, aby výživa širokých vrstiev národa bola zabezpečená a rozdeľovanie potravinových a priemyslových článkov dialo sa spravodlivejšie, rýchlejšie a kontrolovanejšie.

Protištátnu činnosť, ťažkosti vyživovacie ako príčiny krízy, potrebné je ešte doplniť konštatovaním, že v mnohých prípadoch neboly dôsledne prevádzané nové zákony našej Republiky, programy našej vlády i Sboru povereníkov tak, že v mnohých krajoch Slovenska obyvateľstvo necítilo plne blahodárne účinky ľudového zriadenia československého.

Všetky tieto momenty maly pochopiteľne odraz aj v politickom živote slovenskom, rozvlnily verejnú hladinu, vyústily do politickej krízy, v ktorej skončil svoju činnosť minulý Sbor povereníkov.

Nový Sbor povereníkov je pevne odhodlaný prekonávať krízové úseky nášho národného života tým, že budeme dôsledne a energicky odstraňovať príčiny nedostatkov a neporiadkov. Vedení výlučne výsostnými záujmami československej republiky a slovenského národa budeme upevňovať jednotu štátu, bratský pomer Čechov a Slovákov, ľudovodemokratický režim a zabezpečovať politické, materiálne i psychologické predpoklady k pokojnej budovateľskej práci širokých vrstiev národa, ktorá jediná vedie k zvyšovaniu blahobytu a spokojnosti.

Sbor povereníkov ako slovenský národný orgán moci vládnej a výkonnej bude v rámci svojej pôsobnosti verne uvádzať do života zákony nášho parlamentu a nariadenia. Slovenskej národnej rady, dôsledne uskutočňovať zásady vládneho programu a líniu československej štátnej politiky tak, aby ľudový a demokratický režim sa plne udomácnil na Slovensku, v každom jeho okrese a obci, v každom úrade a inštitúcii.

Nový Sbor povereníkov složený na princípe politiky Národného frontu, opierájúcej sa o spoluprácu všetkých vrstiev národa: roľníctva, robotníctva, živnostníctva a inteligencie, je doposiaľ najširším sústredením politických strán a môže sa preto opierať o dobré formy spolupráce v našom národe. Svoju činnosť VIII. Sbor povereníkov bude prevádzať v plnej shode p československou vládou, v rámci zákonných predpisoch a príslušných politický h dohôd. Chceme celou svojou činnosťou posilniť náš národný orgán, zvýšiť jeho autoritu a tak zabezpečiť aj oprávnenosť jeho existencie a definitívne zakotvenie v novej československej ústave.

Základné pracovné úlohy Sboru povereníkov sú dané zákonom o dvojročnom pláne, v ktorom budovanie Slovenska, industrializácie jeho krajov, zvýšenie hospodárskej kapacity a životnej úrovne pracujúceho ľudu majú mimoriadnu úlohu. Vychádzajúc z doterajších skúseností pri plnení dvojročného plánu na Slovensku, bude nový Sbor povereníkov zlepšovať všetky predpoklady na úspešné prevedenie celého plánu, podporovať kladné momenty a odstraňovať ťažkosti, chyby a nedostatky, ktoré sa v niektorých úsekoch objavily. Zimné obdobie použijeme k tomu, aby boly urobené prípravné práce pre uskutočnenie úloh druhej polovice dvojročného plánu v roku 1948. Vo všetkých rezortoch plnenie dvojročného plánu bude Sbor povereníkov lepšie kontrolovať, organizačne, administratívne a technicky zabezpečovať.

Chcem sa teraz dotknúť niektorých naliehavých otázok, ktoré stoja pred nami.

Vychádzajúc z doterajšieho stavu v zásobovaní obyvateľstva potravinovými článkami, Sbor povereníkov urobí opatrenia, aby pravideľná výživa obyvateľstva, za úradné ceny bola zabezpečená Predovšetkým začali sme už prevádzať veľkú národnú akciu výkupu obilia a zemiakov, v rámci ktorej majú byť odovzdané všetky predpísané množstvá v chlebovinách i zemiakoch a docielený má byť od nášho roľníctva dodatočný a dobrovoľný výkup obilia tak, aby sme z vlastných domácich zdrojov zabezpečili zásobovanie na čím dlhšie obdobie. Budeme sa starať spolu s vládou o to, aby dovoz obilia, bol zvýšený a urýchlený a aby jednotným rozdeľovaním československých zdrojov bol pripravený celoštátny vyživovací plán, spravodlivý ku všetkým častiam a vrstvám obyvateľstva. (Pri dodatočnom výkupe obilia ochotu roľníctva bude Sbor povereníkov podporovať tým, že prednostným prídelom textilného a koženého tovaru umožní roľníckemu obyvateľstvu uspokojiť čiastočne svoje potreby. S ohľadom na situáciu v krmovinách urobí nový Sbor povereníkov opatrenia na prezimovanie dobytka a na uskladnenie čo najväčšieho množstva mäsa a tukov, aby plynulé zásobovanie týmito produktami nebolo rušené.

V záujme pravideľného, riadneho a spravodlivého zásobovania potravinami, najmä chlebom, múkou a zemiakmi, urobené budú opatrenia,

1. aby tieto základné potraviny boly prísne obhospodarované a tým znemožnená špekulácia a čierny obchod hlavnými článkami výživy;

2. aby zavčasu boly zaistené potravné články pre všetky pracujúce vrstvy, ktoré nemajú vlastných zdrojov potravín a sú odkázané na úradné prídely;

3. aby presnou evidenciou a kontrolou konzumentov z verejného zásobovania vylúčené boly možností plytvania a zneužívania verejných prídelov;

4. urobia sa organizačné opatrenia, aby tieto potraviny boly na čes. a pravidelne dodávané konzumentom, aby sa zjednodušil distribučný proces a svedomitá kontrola úradných a ľudových orgánov zaručila hladký priebeh našich opatrení.

Potrebné k tomu bude zdokonalenie a dobudovanie výkupného obhospodárovacieho a distribučného aparátu zvýšený a svedomitý výkon všetkých jeho vložiek. Spolupráca a podpora verejnosti je významným činiteľom k privedeniu nápravy, preto s ňou ako s dôležitou složkou pri celom našom podnikaní počítame.

Treba mať na pamäti, že vláda a Sbor povereníkov budú môcť zabezpečiť riadne a pravidelné zásobovanie obyvateľstva za predpokladov, že všade sa bude s našimi skromnejšími zásobami hospodáriť úsporne, že u nášho roľníctva i konzumentských vrstiev nájdeme plné porozumenie. Budeme sa musieť všetci vo vyživovacích článkoch do novej úrody uskromniť, aby spravodlivá deľba toho, čo máme a čo budeme mať, vystačia pre všetkých. Obetavosť roľníkov a disciplína konzumentov, ostré zneškodnenie špekulantov a predražovateľov, poriadok v aparáte a rýchlosť v plnení, umožnia nám túto boľavú otázku riešiť. Sbor povereníkov sostavuje plán, podľa ktorého počínajúc mesiacom decembrom t. r. chce zaručiť každému konzumentovi riadne a pravideľné prídely.

Roľníctvo, robotníctvo, úradníci a zamestnanci plnia statočne svoje povinnosti pri výstavbe Slovenska a ukázali konštruktívne úsilie a nadšenie. Pracovné výkony stúpajú, pracovná morálka v mnohých výrobných sektoroch je vzorná No, ťažké zásobovacie pomery a iné nedostatky spôsobilý, že životná úroveň pracujúceho človeka je do značnej miery určovaná indexom čiernych cien. Zamestnanecké vrstvy svojou disciplínou pomáhajú udržovať mzdovú a platovú hladinu a tým zabezpečovať stabilitu meny. Nie je preto mysliteľné, aby kúpna sila, platov a miezd bola znehodnocovaná neporiadkami v distribúcii a v cenách dôležitých článkov. Verejnými prostriedkami intervenované sníženie cien a mnohé iné sociálne opatrenia neprejavily sa dostatočne na Slovensku v dôsledku spomenutých príčin.

Preto Sbor povereníkov v záujme plynulého a spravodlivého rozdeľovania základných potravinových a priemyslových článkov, v záujme dodržiavania úradných cien a tým zabezpečenia a dvíhania životnej úrovne ľudu, je rozhodnutý:

1. zabezpečiť riadny chod distribučného aparátu v ústredí i nižších složkách, odstrániť poruchy a prísne potrestať zlomyseľnosť či nedbalosť v distribučnom procese,

2. sjednotiť, zjednodušiť a zlacniť distribúciu vyradením zbytočných medzičlánkov, obmedzovaním veľkoobchodu tam kde budú k tomu dôvody. Od toho očakávame zlepšenú možnosť kontroly a deľby týchto článkov medzi maloobchodníkov a medzi konzumentov,

3. sprísnené budú kontrolné opatrenia, dobudovaný úrad HKS, aktivovaná kontrola ľudových orgánov v okresoch a obciach tak, aby potravinové články a priemyslové výrobky nedostávaly sa na čierny trh, ale boly za úradné ceny k dispocícii konzumentom,

4. budeme vymáhať a kontrolovať dodržiavanie vládnych nariadení o snížení cien potravín a priemyslových výrobkov,

5. proti nepriateľom ľudu a rozvracačom hospodárskych pomerov v zásobovaní, proti šmelinárom a predražovateľom uplatnia sa dôsledne všetky zákony, najmä zákon č. 15/1947 Sb. Najprísnejšie tresty budeme musieť použiť tam, kde dobré slovo a spel nestačí a kde úzka vrstva koristníkov zneužíva prechodné hospodárske ťažkosti,

6. v produktoch, kde to výrobné náklady dovolia, sledovať budeme tendenciu snižovania cien, najmä pokiaľ ide o články ľudovej spotreby.

Všetky tieto opatrenia majú zvýšiť reálnu mzdu a plat, majú zvýšiť hodnotu peniazu, ktorý roľník dostáva za svoje produkty.

Naša menová situácia je dobrá a našimi opatreniami sa ešte zlepší. Niet preto dôvodov k novej menovej reforme a nemôže byť o nej reči v nijakej súvislosti. Všetky chýry, šírené o výmene peňazí, sú zlomyseľnými podnikami, ktoré rozširujú šmelinári a rozvratníci.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP