Středa 31. března 1948

Slovenská národná rada 1948

Stenografický zápis

o priebehu 17. zasadnutia pléna SNR, konaného dňa 31. marca 1948 v Bratislave.

Obsah:

1. Otvorenie ------------- 3

2. Ospravedlnenie neprítomných _ _ _ 3

3. Oznámenie novozvolených podpredsedov výboru právneho a hospodársko-sociálneho - - 3

4. Zpráva o rozdanej tlači - - - - - 3

5. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o úrokovej miere v životnom poistení.

Zpravodajca: člen SNR Ing. Štefan Janček - - - - - 3

6. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Zpravodajca: člen SNR Malej Bobrík - - 5

7. Zakľúčenie - - - - - - - - - 5

 

Stenografický zápis o priebehu 17. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 31. marca 1948 v Bratislave.

Začiatok 10.40 hod. Koniec 10.55 hod.

Prítomní:

Predseda SNR Karol Šmidke; podpredsedovia SNR Dr. Ivan Horváth a Anton Granatier.

53 členov SNR podľa prezenčnej listiny.

Povereníci: Dr. Július Viktory a Kazimír Bezek.

Podpredseda NKD Dr. Miloslav Takáč.

Plénu predsedal predseda Slovenskej národnej rady Karol Šmidke.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Otváram 17. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá usnášať sa.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady ospravedlnili páni členovia Slovenskej národnej rady Pavol Fedorišin, Milan Polák, Pavol Slosiarik, Michal Stanko, Pavol Styk a Gustáv Zeman.

Oznamujem, že právny výbor na dnešnej schôdzke vyvolil si za podpredsedu svojho člena pána plk. Dr. Antona Rašlu, hospodársko-sociálny výbor vyvolil si za podpredsedu svojho člena pána Fedora Zorkócyho, za zapisovateľa pána Štefana Kušíka.

Oznamujem ďalej, že poštou bola rozoslaná táto tlač:

Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o úrokovej miere v životnom poistení.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Návrh pridelilo Predsedníctvo právnemu výboru.

Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o stíhaní a trestaní priestupkov senátmi podľa niektorých predpisov o cenách a zásobovaní obyvateľstva.

Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Prikročíme k prvému bodu dnešného rokovania, ktorým je zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o úrokovej miere v životnom poistení.

Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Ing. Štefan Janček.

Dávam mu slovo.

Člen SNR Ing. Štefan Janček:

Slávna Slovenská národná rada!

Úprava počtovej úrokovej miery v životnom poistení rieši sa podľa navrhovaného nariadenia spôsobom, akým sa táto otázka riešila v zemi Českej a Moravskosliezskej v smysle vládneho nariadenia č. 233/1842 Sb.

Táto norma nadobudla v historických zemiach účinnosť už od 1. júla 1942, a to z toho dôvodu, že tam došlo k sníženiu úrokovej miery štátnych dlhopisov na 35% v roku 1942. Na Slovensku mohlo sa však k tomuto riešením prikročiť až vtedy, keď na základe vládneho nariadenia č. 229/1946 Sb. sa stal známym úrokomer vojnových a predvojnových štátnych dlhopisov, a keď sa začaly vydávať nové štátne dlhopisy pri 3%-nej úrokovej miere. Tým sa vytvorily predpoklady na Slovensku, aby otázky životného poisťovníctva dosiahly spoločného riešenia a pretože v dôsledku jednotnej finančnej politiky štátu na obidvoch územných celkoch treba posudzovať otázku úrokovej miery a prémiovej úrovne v životnom poistení s hľadiska celoštátneho, je nutné prikročiť k navrhovanej úprave aj z totho zásadného dôvodu. Tak bude vyriešená od 31. decembra 1947 jednotne pre celé územie štát tu úprava počtovej úrokovej miery pri súčasnom splnení požiadavky rovnakej finančnej úrovne životnej prémie na obidvoch územných celkoch.

Tarify životného poistenia používané súkromnými poisťovňami až do roku 1942 boly konštruované pri 4%-nej úrokovej miere, ktorá v dobe pred ostatnou svetovou vojnou odpovedala priemernému úrokovému výnosu, ktorý poisťovne dosahovaly pri ukladaní sverených prostriedkov (prémiových rezerv). Prirážka na správne trovy bola pri uvedených tarifách kalkulovaná priemerne na 2,5 ‰ poistnej sumy. Táto kalkulácia poisťovní bola podstatne narušená jednak vojnovými pomermi, jednak vrchnostenskými zásahmi štátu v obore finančnej a mzdovej politiky. Následkom vojnových pomerov stúply podstatne na jednej strane správne trovy poisťovní zvýšením platov a cien a na druhej strane poklesol, alebo aspoň úmerne nestúpol úrokový výnos z uložených prémiových rezerv. Ukladanie poisťovniam svereného majetku je predpísané ustanoveniami zákona č. 147/1934 Sb. a ďalšími zákonnými normami, ako sú zákon č. 257/1941 Sl. z. a zákon č. 82/1942 Sl. z. V dôsledku týchto ustanovení o uložení majetku a poklesu úrokového výnosu v posledných rokoch, najmä zo štátnych papierov, povinných vkladov podľa zákona č. 82/1942 Sl. z., vkladov u bánk a sporiteľní, pôžičiek na životné poistky a hypotekárnych ako aj nehnuteľností, utrpely životné poisťovne na Slovensku v rokoch 1945 a 1946 veľké straty, ktorých výška činí cca Kčs 9,750.000.-. Pretože nemožno očakávať, že by v ďalších rokoch úrokový výnos Sa vyvíjal k predvojnovým výškam, navrhuje nariadenie k odstráneniu úrokových strát prirážku k prémiám pri poistných smluvách, ktoré boly kalkulované na podklade taríf pri 4%-nej úrokovej miere, t. j. uzavretých do 30. septembra 1942. Po tomto dni totiž nadobudol účinnosť zákon o minimálnej prémii v životnom poistení č. 222/1942 Sl. z., ktorý už predpísal použitie životných taríf stanovených na podklade 3.5% úrokovej miere.

V záujme splniteľnosti záväzkov poisťovní upravuje návrh nariadenia počtovú úrokovú mieru v životnom poistení a donucuje životné poisťovne, aby od účinnosti nariadenia braly za základ výpočtu prémiových rezerv kapitálových a dôchodkových poisťovní počtovú úrokovú mieru najvyššie 3,5 %. Snižujúc tak u časti poistného kmeňa úrokový podklad výpočtu prémiových rezerv, na predpísanú výšku, ukladá poisťovniam k 31. decembru 1947 povinnosť doplnenia prémiových rezerv. Úhradu potrebnú k doplneniu musia poisťovne čerpať z vlastných prostriedkov. Ďalšie udržovanie rezervy na tomto sníženom úrokovom podklade bude umožnené aj úhradami poistníkov poskytovanými v prirážkach k prémiam.

Z navrhovanej 10%-nej prirážky pripadá 6% na diferenciu úrokovú, 4% na úhradu zvýšených správnych trov. Ako bolo už vpredu uvedené správna prirážka boli u starých sadzieb kalkulovaná na 2,5 ‰ poistnej sumy, t. j. asi na 5% prémie. Novou prirážkou zvyšuje sa teda celková správna prirážka na 9% prémie, čo odpovedí približne správnei prirážke zavedenej zákonom číslo 222/1942 Sl. z. I táto výška je v skutočnosti stále ešte pod výškou terajších správnych trov, ktoré dosahujú až 20% prémie. Je vecou znárodneného poisťovníctva, dôsledku prevedenej silnej koncentrácie poisťovní prevedením interných opatrení k sníženiu réžie, najmä mechanizáciou prevádzky terajšiu réžiu snížilo na úmernú výšku. Preto v nových prémiových sadzbách pre životné poistenie platných od 1. marca 1947 je kalkulovaná správna prirážka iba 10-14% z prémie. A práve tejto novej kalkulácii sa upravená správna prirážka starých sadzieb približuje, i keď ju výškou ešte nedosahuje.

Právny a hospodársko-sociálny výbor privítal preto v záujme splniteľnosti záväzkov životných poisťovní návrh Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o úrokovej miere v životnom poistení. Podkladom rokovania bol text návrhu doplnený Povereníctvom vnútra so zreteľom na pripomienky, ktoré sa vyskytly v štádiu prípravy nariadenia. Pri rokovaní o ňom uznaly výbory za potrebné previesť na texte návrhu tieto zmeny:

V § 6 poslednú veru doplnili tak: "Bližšie predpisy vydá dozorný úrad vyhláškou uverejnenou v Úradnom vestníku".

Takto upravený návrh predkladajú výbory právny a hospodársko-sociálny slávnej Slovenskej národnej rade s odporúčaním na odhlasovanie.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve.

Kto sa hlási k slovu?

Pretože sa k slovu nikto neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Dávam hlasovať o návrhu nariadenia Slovenskej národnej rady o úrokovej miere v životnom poistení.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán spravodajca predniesol, nech zdvihne ruku.

Ďakujem. Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila toto nariadenie podľa návrhu právneho a hospodársko-sociálneho výboru, predneseného pánom zpravodajcom.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predlžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Zpravodajcom je pán člen Slovenskej národnej rady Matej Bobrík. Dávam mu slovo.

Člen SNR Matej Bobrík:

Slávna Slovenská národná rada!

Prosím, aby mi bolo dovolené predniesť zprávu právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie nariadenia o predlžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Lehoty na uplatnenie nárokov zo zmeniek znejúcich na pengö, a vystavených do 21. júna 1945 na časti územia, ktorá bola dočasne okupovaná maďarským štátom, boly predĺžené posledne nariadením č. 72/1947 Sb. n. SNR do 31. marca 1948.

Predpokladalo sa, že do toho času bude uzákonená osnova zákona o plnení záväzkov znejúcich na pengő, ktorú vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti a ktorá má vyriešiť aj otázku predĺženia zmenkoprávnych lehôt, ako ho uvádza predložený návrh. Pretože táto osnova nebola doteraz Ústavodarným národným shromaždením schválená a je obava, že by hromadné vymáhanie zmenkových pohľadávok mohlo viesť k rozvráteniu bilančnej rovnováhy všetkých peňažných ústavov pôsobiacich na území oslobodenom zpod maďarskej okupácie, je potrebné, aby zmenkoprávne lehoty predĺžené nariadením č. 72/1947 Sb. n. SNR boly s účinnosťou od 1. apríla 1948 opätovne predĺžené.

Právny výbor predkladá plénu Slovenskej národnej rady návrh nariadenia, ktorý túto naliehavú úlohu plní, s odporúčaním, aby bol prijatý v predloženom znení.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve.

Kto sa hlási k slovu?

Pretože sa slovu nikto neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Dávam hlasovať o návrhu nariadenia Slovenskej národnej rady o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán zpravodajca predniesol, nech zdvihne ruku.

Ďakujem. Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila toto nariadenie podľa návrhu právneho výboru, predneseného zpravodajcom.

Týmto je program dnešného plenárneho zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie Slovenskej národnej rady svolá predsedníctvo písomne.

Zakľučujem zasadnutie.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP