Středa 19. června 1946

Předseda Zápotocký (zvoní): Zahajuji 2. schůzi ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé.

Dnešní schůzi ústavodárného Národního shromáždění svolal předseda vlády dne 19. června 1946 podle § 38 ústavní listiny ve spojení s čl. 8, odst. 2 ústavního zákona č. 65/ 1946 Sb.

Národní shromáždění se sešlo, aby podle § 56 ústavní listiny a podle zákona o volbě presidenta republiky číslo 161 Sb. z roku 1920 zvolilo presidenta republiky.

Paní a pánové! Když jsme se zde scházeli před 11 lety ve Vladislavském sále pražského hradu, který byl již svědkem tak mnohých slavných i chmurných událostí naší historie, k památnému volebnímu aktu, při němž byl po abdikaci našeho nezapomenutelného presidenta Osvoboditele Tomáše Garriga Masaryka zvolen po prvé nejvyšší hlavou našeho československého státu dr Edvard Beneš, netušili jsme, jak těžké mraky zahalí opět zářivé slunko naší národní svobody a samostatnosti, kterou získal a dobyl náš národ v revolučních otřesech, provázejících skončení první světové války.

Nikdo z nás netušil, že těžká bota našeho úhlavního vraha a fašistického vetřelce zanese své reakční bláto a kal i do těchto památných síní a že nad cimbuřím našich milovaných Hradčan, sídlem slavných českých králů, místo československé vlajky národní svobody bude vlát potupná vlajka germánské tyranie.

Nikdo netušil, že nejlepší synové této země budou musit utíkat do ciziny jako exulanti anebo zmírati v žalářích, koncentračních táborech i na popravištích, deptáni jsouce bezohlednou fašistickou tyranií.

Náš lid nikdy nezapomene na tyto chvíle násilí, potupy a zrady. Nikdy neodpustí a bude spravedlivě soudit všechny ty, kteří byli příčinou těžkých pohrom a kalvarie utrpení, kterými musil projíti náš český a slovenský lid. Stejně tak nikdy nezapomeneme a zachováme svoji vděčnost všem těm, kteří se přičinili a zasloužili o porážku fašistického vraha vyhnáním okupantů z naší vlasti i o obnovení naší národní svobody a samostatnosti. Buď za to dík všem našim velkým spojencům a jejich slavným armádám, zvláště našemu nejbližšímu pokrevnému spojenci, Svazu sovětských socialistických republik. Buď za to dík i všem příslušníkům našeho zahraničního i domácího odboje, našim západním i východním armádám, slavnému bansko-bystrickému povstání, partyzánům i barikádníkům.

Jen v důsledku tohoto dalekosáhlého sjednocení sil velkých demokratických mocností v mezinárodním měřítku a v důsledku sjednocení našich národních sil došlo k porážce hitlerovské fašistické reakce a k vítězství naší národní revoluce. Těmto slavným a velkým vítězstvím vděčíme také za to, že se můžeme scházeti dnes opět ve starobylém tomto sále, svobodně volení zástupci Čechů a Slováků, k slavnostnímu a v historii našeho obnoveného státu nad jiné významnému aktu: k volbě hlavy státu, k volbě presidenta republiky.

Nechť tento slavný akt je pro celý náš stát i pro celý svět neklamným důkazem toho, že pouta potupné poroby byla navždy zlomena a že vláda věcí nedílné Československé republiky se vrací opět do rukou v přátelském svazku pevně sjednoceného českého i slovenského lidu. (Potlesk.)

Ať dnešní volba presidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena. Dokumentujeme před celým světem, že oba národy a všechny politické strany, tvořící Národní frontu Čechů a Slováků, věrny ideálům národní revoluce, jsou ovládány pevnou vůlí do nejzazších důsledků dobudovati výstavbu své republiky i její nové lidově demokratické řády.

Ať vždy jen lid svobodnou volbou rozhoduje o své vládě a představitelích!

Ať již nikdy hrubá bota cizáckých vetřelců neposkvrní půdu těchto starobylých sálů, ať věčně vlaje nad celou naší vlastí vítězná vlajka naší národní jednoty i svobody! (Potlesk.)

Přistoupíme k jednání o pořadu, na němž jest jako první odstavec

1. Volba presidenta republiky.

Z presenčních listin jsem zjistil, že až dosud je přítomno 298 členů ústavodárného Národního shromáždění.

Je tedy přítomna nadpoloviční většina úhrnného počtu členů ústavodárného Národního shromáždění v čas volby.

Schůze jest tedy způsobilá platně vykonati volbu presidenta.

Podle § 4 zákona o volbě presidenta volba se koná ve schůzi veřejné, lístky, bez jakékoliv debaty.

Jako při jiných volbách, tak i k této volbě byly vydány zvláštní oficielní hlasovací lístky v obálkách, jež byly prostřednictvím poslaneckých klubů členům ústavodárného Národního shromáždění vydány na potvrzení. Souborné obálky, obsahující obálky s hlasovacími lístky, mají nadepsána jména členů ústavodárného Národního shromáždění.

Jestliže však některý ze členů ústavodárného Národního shromáždění nedostal tuto soubornou obálku, prosím, aby se hlásil u tajemníka svého klubu, přítomného zde v sále.

Členové ústavodárného Národního shromáždění bez klubovní příslušnosti a bez klubovního tajemníka, nechť se hlásí u stolků při presenčních listinách.

Každá souborná obálka, opatřená jménem člena ústavodárného Národního shromáždění, obsahuje: lístek hlasovací a obálku barvy bílé pro volbu prvou, lístek hlasovací a obálku barvy modré pro eventuální volbu druhou a lístek hlasovací a obálku barvy zelené pro eventuální volbu užší podle § 57, odstavec 2 ústavní listiny a §§ 7 až 9 zákona o volbě presidenta.

Toliko vrchní souborné obálky mají natištěna jména členů ústavodárného Národního shromáždění. Naproti tomu lístky a obálky pro jednotlivé volby nemají natištěna jména členů ústavodárného Národního shromáždění, neboť volby jsou tajné.

Hlasování provede se takto:

V 1. a 2. úseku, dále v 3. a 4. úseku, pak v 5. a 6. úseku, v 7. úseku, jakož i ve vládní lavici a na presidiální tribuně sbírati bude hlasovací lístky vždy jeden zapisovatel-poslanec s úředníkem sněmovny. Zapisovatel bude čísti jména členů ústavodárného Národního shromáždění v pořadí, jak jsou v jeho části rozsazeni. Ten, kdo při vyvolání svého jména jest na svém místě, odevzdá se svého místa do sběrací urny hlasovací lístek příslušné barvy, vložený do nezalepené obálky téže barvy.

Urnu bude míti podúředník nebo zřízenec, doprovázející sběratele lístků.

Sbírání hlasů obstarají tito páni zapisovatelé:

V 1. a 2. úseku - úseky se počítají od mé pravé ruky k levé - p. posl. dr Špánik,

v 3. a 4. úseku p. posl. Štětka,

v 5. a 6. úseku p. posl. Sova,

v 7. úseku, na presidiální tribuně a u pánů členů vlády p. posl. Smejkal.

Poněvadž jmenovaní páni zapisovatelé, sbírajíce hlasy, nebudou seděti na svých místech při čtení svých jmen a nemohou tedy odevzdati hlasovací lístek se svého místa, nechť svůj hlasovací lístek vloží jako první do urny, kterou v jejich sběracím úseku ponese sněmovní zřízenec.

Hlasovací lístek bude se do urny odevzdávati v obálce, a to v obálce nezalepené.

Aby hlas byl platný, je odevzdati obálku jen jedinou a v ní jediný hlasovací lístek téže barvy, vydaný pro tu kterou volbu: tedy při prvé volbě lístek bílý, vložený do nezalepené obálky bílé. Na lístku může býti napsáno jméno toliko jediného kandidáta, ovšem samozřejmě bez výhrad, poznámek nebo příloh, neboť zákon předpisuje volbu bez jakékoliv rozpravy, tedy i bez projevů písemných a jiných. Lístky jiné než oficielní nebo vzbuzující jakoukoliv jinou pochybnost nebude lze uznati za platné.

Obálka s hlasovacím lístkem budiž do urny vkládána tak, aby sběratelé mohli viděti barvu obálky a upozorniti na možné omyly.

Sebrané hlasy v obálkách páni sběratelé vyloží z uren na sčítací stůl na předsednické tribuně.

Skrutinium, to jest sčítání hlasů a zjištění výsledku hlasování, bude provedeno tím způsobem, že páni zapisovatelé dr Špánik, Štětka, Sova a

Smejkal provedou sčítání lístků na sčítacím stole s pány úředníky Národního shromáždění.

Poté páni zapisovatelé s p. tajemníkem ústavodárného Národního shromáždění zjistí a mně oznámí výsledek skrutinia rozhodný podle § 57 ústavní listiny a § 7 zákona o volbě presidenta.

Přistoupíme tedy nyní k výkonu volby.

Žádám, aby páni zapisovatelé s úředníky a podúředníky Národního shromáždění započali sbírati lístky v přidělených jim blocích, a znovu připomínám, že nyní má býti odevzdán toliko lístek bílý v nezalepené obálce bílé.

(Po provedeném skrutiniu. - Předseda Zápotocký zvoní.)

Prohlásím výsledek hlasování:

Podle výsledku sčítání hlasů, který mně oznámili páni zapisovatelé spolu s panem tajemníkem Národního shromáždění, bylo odevzdáno 298 platných lístků.

Všech 298 lístků připadlo na jméno dr Edvard Beneš. (Přítomní povstávají. Bouřlivý, dlouho trvající potlesk. - Přítomní usedají.)

Počet 298 převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných, která činí 179 hlasů.

Je tedy presidentem republiky zvolen dr Edvard Beneš. (Přítomní povstávají. Bouřlivý, dlouho trvající potlesk. - Přítomní usedají.)

O vykonané volbě uvědomuji pana předsedu vlády a zvláštním listem, tuto volbu osvědčujícím, zvoleného presidenta republiky s požádáním, aby se dostavil před ústavodárné Národní shromáždění, aby vykonal slib, jak to předpisuje § 65 ústavní listiny.

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přeruším schůzi. Prosím však paní a pány členy ústavodárného Národního shromáždění, aby se všichni vrátili ihned na svá místa v zasedací síni, jakmile zazní zvonec, svolávající ke znovuzahájení schůze.

Přerušuji schůzi na 30 minut.

(Schůze přerušena v 10 hod. 14 min. - V 10 hod. 37 min. vchází do zasedací síně nově zvolený president republiky dr Edvard Beneš, uváděn tajemníkem Národního shromáždění dr Madarem a provázen předsedou vlády Fierlingrem, šéfem protokolu dr Skalickým, přednostou kanceláře presidenta republiky vyslancem Smutným a odborovým přednostou dr Dvořákem. - Členové Národního shromáždění, diplomatický sbor a obecenstvo povstávají a vítají presidenta bouřlivým potleskem. - Schůze opět zahájena v 10 hod. 40 min.)

(Zvukový záznam)

Předseda Zápotocký (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi ústavodárného Národního shromáždění. Přistoupíme ke druhému odstavci pořadu.

2. Slib presidenta republiky.

Pane presidente!

Byl jste zvolen ústavodárným Národním shromážděním vzešlým ze svobodných demokratických voleb československého lidu za presidenta Československé republiky. (Potlesk.)

Věřím, že touto volbou vyjádřili a splnili členové ústavodárného Národního shromáždění opravdu jednotnou vůli a přání všeho našeho lidu. (Potlesk.)

Lid československý oceňuje Váš nesmiřitelný boj proti fašistické reakci a Váš kladný poměr k budování našich nových lidově demokratických řádů, Vaši lásku k národu i věrnost republice. Výrazem této důvěry buď Vám dnešní jednomyslná volba. (Dlouho trvající, bouřlivý potlesk.)

Zdravím Vás jménem ústavodárného Národního shromáždění i jménem všeho československého lidu, který toto shromáždění zvolil, jako nejvyšší hlavu našeho nově zbudovaného státu, přeji Vám při Vaší budovatelské práci mnoho zdaru a slibuji Vám jménem ústavodárného Národního shromáždění i lidu plnou podporu a důvěru.

Věříme, že i nadále, tak jako dosud, svému lidu a republice věren zůstanete. Ať žije na věky naše drahá Československá republika! (Bouřlivý potlesk.) Ať žije president dr Edvard Beneš! (Bouřlivý, neutuchající potlesk. Provolávání slávy.)

Žádám Vás, pane presidente, abyste - maje pravici položenu na ústavní listinu Československé republiky - pronesl slova slibu předepsaná § 65 ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti, uložené volbou a slibem.

President republiky dr E. Beneš (položiv pravou ruku na ústavní listinu):

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů. (Bouřlivý, neutuchající potlesk. - President dr Beneš podává pravici předsedovi Zápotockému.)

Předseda Zápotocký: Pane presidente!

Složil jste slib předepsaný ústavou. Volení zástupci lidu, před nimiž jste slib složil, přijímají závazný váš slib jménem tohoto lidu.

Blahopřeji Vám srdečně jménem ústavodárného Národního shromáždění a prosím Vás, pane presidente, abyste se odebral se mnou, s panem předsedou vlády, panem ministrem vnitra a určenými pány úředníky do místnosti k tomu určené, abyste podle starého zvyku písemně stvrdil slib, který jste nyní slavnostně složil před Národním shromážděním.

Republice a presidentovi sláva! (Členové Národního shromáždění provolávají presidentovi slávu. Neutuchající potlesk. - Přítomní stojíce zpívají státní hymnu.)

Odevzdávám další řízení schůze panu místopředsedovi Langrovi. (President republiky dr Edvard Beneš, provázen předsedou Národního shromáždění Zápotockým, předsedou vlády Fierlingrem a ministrem vnitra

Noskem, dále přednostou kanceláře presidenta republiky vyslancem Smutným, tajemníkem Národního shromáždění dr Madarem, odborovým přednostou dr Dvořákem a šéfem protokolu dr Skalickým, odchází do t. zv. staré sněmovny.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP