Neděle 9. května 1948

A tak tato ústava, schválená Ústavodárným Národním shromážděním, zasedajícím v tento slavný den na pražském Hradě, ponese navždy jméno: Ústava devátého května. (Dlouhotrvající potlesk.)

Únor 1948 tedy rozhodl o celém směru našeho dalšího vývoje, tedy i o povaze naší nové ústavy. Pravím: rozhodl, neboť vlastní obsah nové ústavy není zajisté vypracován nově od tohoto února, ten je dán celou základní koncepcí, vycházející z myšlenek Klementa Gottwalda, a tato základní koncepce se opírá nejen o zkušenosti z posledních tří let budování osvobozené republiky, ale shrnuje v sobě i nejcennější výsledky našeho prvního odboje. A ještě více: navazuje i na nejlepší tradici v historii našich národů, na tradici husitskou. To právě osvědčujeme před celým světem v úvodním "Prohlášení" a připomínáme mu, že jsme byli první, kteří vystoupili na obranu lidských práv, ale připomínáme zároveň západnímu světu, jak se k nám zachoval v době našeho nejvyššího národního nebezpečí.

Mohu s velkým uspokojením konstatovat, že tato základní koncepce nové ústavy a tyto myšlenky, vyjádřené v návrhu právní formou, došly plného souhlasu u obou našich národů, a to jak ve veřejně rozpravě, jíž se v posledních týdnech zúčastnily nejširší vrstvy lidu, tak i v parlamentní debatě, která se dneškem uzavírá.

Slavné Ústavodárné Národní shromáždění, paní a pánové!

Doporučuji vám, abyste schválili návrh ústavního výboru, tisk 1227, se všemi dodatky a tak splnili úkol, k němuž byl tento sbor před dvěma lety povolán: dát zemi novou ústavu, ústavu lidové demokracie, ústavu cesty k socialismu! (Hlučný, dlouhotrvající potlesk.)

Podpředseda Komzala (zvoní): K prejavu sa prihlásil pán predseda vlády Klement Gottwald. Prosím, aby sa ujal slova. (Shromáždění povstává a dlouhotrvajícím potleskem zdraví předsedu vlády. - Shromáždění usedá.)

(Zvukový záznam)

Předseda vlády Gottwald: Slavné Ústavodárné Národní shromáždění!

Dnes tedy Ústavodárné Národní shromáždění splní svůj hlavní úkol - dá republice novou ústavu. Hrozilo nebezpečí, že tomuto Ústavodárnému Národnímu shromáždění bude zabráněno splniti toto své hlavní poslání. Temné síly domácí a cizí reakce pracovaly k tomu, aby znemožnily vytvoření nové lidově demokratické ústavy. Nepřátelé lidu věděli, že nová ústava je velká věc. Věděli, že nová ústava má zakotvit všechno to, čeho náš lid po osvobození dosáhl. Věděli, že nová ústava jakožto zákon zákonů má býti právním základem našeho lidově demokratického režimu, že má býti základem nového právního řádu a má usnadniti přechod k vyšší společenské formě - k socialismu. (Předsednictví převzal místopředseda Polák.)

Proto chtěli domácí a cizí zpátečníci zmařit uskutečnění nově ústavy. Proto se po celou dobu existence tohoto Ústavodárného Národního shromáždění vedl houževnatý boj o každý základní článek ústavy. A jako o mnoha jiných věcech, tak i o nové ústavě rozhodl únor 1948, kdy jasnou a nedvojsmyslnou řečí promluvil náš lid. Bylo v oněch památných únorových dnech řečeno, že napříště bude v této zemi vůle lidu zákonem. Nuže, nová ústava tuto demokratickou zásadu kodifikuje.

Nová ústava zaručuje, že lid si svými volenými zástupci zákony nejen dává, nýbrž že tyto zákony svými volenými zástupci také provádí. Nová ústava dbá, aby zásada, že všechna moc pochází z lidu, nezůstala jen okrasnou, ale prázdnou frází, nýbrž aby se stala živou skutečností. V tom je také velký rozdíl mezi dřívější formálně demokratickou a nynější lidově demokratickou ústavou: v tom, že tato ústava zaručuje lidu skutečnou reální moc a ne nějaké šidítko.

Najdou se snad ještě lidé, které právě tato představa skutečné, reální mocí lidu straší a trápí. Hlubokomyslně uvažují, jakými způsoby a jakými prostředky má býti vůle lidu uplatňována, ač nová ústava má i pro to předpisy velmi jasné a podrobné. Mají obavy, že by snad vůle lidu mohlo býti zneužito, že snad sama tato vůle by se mohla státi zlovůlí nebo libovůlí.

Máme za to, že tyto a podobné obavy nejsou na místě. My aspoň tyto obavy rozhodně nesdílíme. Máme plnou důvěru v náš lid a neobáváme se projevů jeho vůle. My naopak plně uznáváme zásadu, že co lid nedovedl - nikdo nedovedl. (Potlesk.) A historický význam dnešního slavnostního aktu vidíme právě v tom, že schvalujeme novou ústavu, která vzešla z vůle lidu a která i pro budoucnost dá průchod vůli lidu.

K přijetí nové ústavy Ústavodárným Národním shromážděním jsme volili ne náhodou dnešní den, 9. květen 1948. Dnes jsou tomu právě tři roky, kdy slavná sovětská armáda dovršila porážku hitlerovského Německa a osvobodila Prahu od německých okupantů. Je hluboká vnitřní souvislost mezi tímto velkým osvobozujícím činem sovětské armády a naší novou ústavou. Bez vyhnání cizáckých vetřelců sovětskou armádou nebylo by nového národního osvobození, nebylo by svobodné republiky. Bez osvobození národního, bez zlomení pout německé okupace nemohl by si náš lid vyrovnat své účty s domácími pány a zrádci, nemohl by se stát hospodářem ve vlastní zemi, nemohl by si vybojovat a vybudovat republiku skutečně novou, skutečně svou, republiku lidově demokratickou. Prostě bez 9. května 1945 nebylo by 9. května 1948, nebylo by nové ústavy, která zabezpečuje lidu všechny vymoženosti posledních tří let.

Temné síly domácí a cizí reakce a namnoze titíž lidé, kteří naší zemi připravili Mnichov, usilovali o rozkol mezi naší republikou a naším velkým osvoboditelem a spojencem, Sovětským svazem. Chtěli republiku zbavit nejspolehlivější záruky její bezpečnosti, samostatnosti a nezávislosti, chtěli jí konec konců přivést k novému Mnichovu. Nuže i tyto černě úmysly a plány domácí a zahraniční reakce rozmetal náš lid v únoru tohoto roku jako domek z karet.

A tak můžeme dnes, v den třetího výročí osvobození Prahy sovětskou armádou, přijímat novou, lidově demokratickou ústavu republiky u vědomí, že tato republika je pevná a konsolidovaná nejen vnitropoliticky, nýbrž že je i mezinárodněpoliticky zabezpečena tak, jako nikdy předtím. (Předsednictví se ujal předseda David.)

Slavné Ústavodárné Národní shromáždění! Před dvěma měsíci předstoupila vláda obrozené Národní fronty před tento sbor s programovým prohlášením. Dík vzorné spolupráci vlády s Ústavodárným Národním shromážděním byl tento program splněn. Ukázali jsme světu, že náš režim dovede programy nejen psát, nýbrž i plnit. (Potlesk.) A za to vám, všem členům tohoto slavného sboru, patří dík našeho lidu. Dnes má býti velké dílo Ústavodárného Národního shromáždění korunováno přijetím nové ústavy. Jménem vlády doporučuji, abyste návrh nové ústavy přijali jednomyslně a manifestačně.

Nová ústava zaručuje, že napříště bude u nás vůle lidu zákonem. A Ústavodárné Národní shromáždění, které přijme takovou ústavu, vejde samo do historie národa. (Shromáždění povstává. - Hlučný potlesk. - Shromáždění usedá.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že Ústavodárné Národní shromáždění je způsobilé se usnášeti.

O osnově Ústavy Československé republiky míním dáti hlasovati takto:

Nejprve o Prohlášení podle návrhu výboru ústavního v úpravě dodatkového návrhu, doporučené p. gen. zpravodajem a vytištěné pod č. 1227 jako dodatek III.

Poté o základních článcích Ústavy podle návrhu výboru ústavního najednou v úpravě dodatkového návrhu, doporučené p. gen. zpravodajem k článku XII a s tiskovými opravami, uvedenými p. gen. zpravodajem v dodatku II k článku III a IV.

Nakonec o podrobných ustanoveních Ústavy, obsažených v deseti kapitolách, 178 paragrafech, a o nadpisech částí, kapitol, paragrafů, o nadpisu Ústavního zákona a úvodní formuli podle návrhu ústavního výboru v úpravě návrhů uvedených v dodatku I a s opravami textovými, uvedenými v dodatku II a doporučenými p. gen. zpravodajem.

Při každém hlasování bude se konstatovati, kolik hlasů přítomných členů je pro, kolik hlasů proti a kolík členů sněmovny nehlasovalo. Jsou snad nějaké námitky proti uvedenému způsobu hlasování? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tedy hlasovat, jak jsem uvedl. (Zvoní.)

Poněvadž ústavní zákon vyžaduje ke svému schválení podle § 33 ústavní listiny a § 54, odst. 3 jedn. řádu třípětinové většiny všech poslanců, dám sečísti hlasy.

Žádám pány zapisovatele, aby spolu s členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů, a to: p. posl. Štětka v úseku vpravo od presidiální tribuny, p. posl. Sova v úseku vlevo od presidiální tribuny a p. posl. dr Kokeš na presidiální tribuně.

Pan posl. dr Kokeš s gen. tajemníkem Národního shromáždění zjistí výsledek hlasování.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s Prohlášením podle návrhu výboru ústavního v úpravě dodatkového návrhu, doporučené p. gen. zpravodajem a vytištěné jako dodatek III, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženu, pokud nebude provedeno sčítání! (Děje se.)

(Po sečtení hlasů.)

Pro se vyslovilo 246 hlasů.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! (Nikdo.)

Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo se nehlásí.)

Nikdo. (Zvoní.)

Kdo souhlasí se 12 základními články Ústavy podle návrhu výboru ústavního najednou v úpravě dodatkového návrhu, doporučené p. gen. zpravodajem, a to k článku XII, a s tiskovými opravami, uvedenými p. gen. zpravodajem a předsedou ústavního výboru v dodatku II, a to k článku III a IV, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženu, dokud nebude provedeno sčítání! (Děje se.)

(Po sečtení hlasů.)

Pro se vyslovilo 246 hlasů.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! (Nikdo.)

Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování, nechť zvedne ruku! (Nikdo se nehlásí.)

Nikdo. (Zvoní.)

Kdo souhlasí s podrobnými ustanoveními Ústavy, obsaženými v deseti kapitolách, 178 paragrafech, a s nadpisy částí, kapitol, paragrafů, s nadpisem Ústavního zákona a úvodní formulí podle návrhu ústavního výboru, v úpravě návrhů uvedených v dodatku I a s textovými opravami uvedenými v dodatku II a doporučenými p. gen. zpravodajem, nechť zvedne ruku a ponechá ji zdviženu, pokud nebude provedeno sčítání! (Děje se.)

(Po sečtení hlasů.)

Pro se vyslovilo 246 hlasů.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! (Nikdo.)

Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování, nechť zvedne ruku! (Nikdo se nehlásí.)

Nikdo.

Tím Ústavodárné Národní shromáždění přijalo Ústavu Československé republiky jednomyslně.

Kéž tato ústava je požehnáním československého lidu! (Shromáždění povstává. - Dlouhotrvající hlučný potlesk. - Pražští pozounéři hrají čs. státní hymnu.)

Končím schůzi.

(Konec schůze v 11 hod. 5 min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP