Sobota 21. března 1953

(Začátek schůze ve 12 hod.)

Přítomni:

Předseda dr. John.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Valo, Štětka, Žiak.

Členové vlády: náměstkové předsedy vlády Široký, dr. Dolanský, Bacílek, dr. Čepička, Kopecký, Novotný, Fierlinger, dr. Nejedlý, Uher; ministři dr. Plojhar, dr. inž. Šlechta, dr. Kyselý, Harus, inž. Jankovcová, Ďuriš, Krosnář, Nosek, Bílek, Dvořák, dr. Havelka, Jonáš, Kabeš, Krajčír, Málek, Maurer, Nepomucký, dr. Neuman, Pokorný, Poláček, Pospíšil Ant., Pospíšil Jos., inž. Púčik, dr. Rais, Smida, Sýkora, inž. Šimůnek, Šrámek, Štoll.

271 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik; jeho náměstek dr. Rattinger.

(Pražští pozounéři zahráli slavnostní fanfáru s. prof. Šimsy.)

Předseda dr. John (zvoní): Zahajuji 72. schůzi Národního shromáždění.

Podle § 72 ústavy republiky Československé svolal jsem Národní shromáždění ke schůzi s tímto pořadem:

1. Volba presidenta republiky podle ustanovení § 72 ústavy a podle zákona ze dne 14. června 1948 č. 152 Sb. o volbě presidenta republiky.

2. Slib presidenta republiky podle § 75 ústavy.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Námitek není.

Podle § 24 odst. 1 jedn. řádu rozhodne Národní shromáždění o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy.

Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji Vám. - To je jednomyslné.

Navržený pořad je tedy schválen.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Volba presidenta republiky.

Ke slovu se přihlásil člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa a místopředseda Ústředního akčního výboru obrozené Národní fronty Čechů a Slováků posl. Široký; dávám mu slovo.

Člen ÚV KSČ a místopředseda ÚAV obrozené Národní fronty Čechů a Slováků posl. Široký: Vážené Národné shromaždenie, súdružky a súdruhovia, drahí priatelia!

Dnešnej schôdzi Národného shromaždenia pripadá podľa ústavy republiky Československej úloha voliť nového prezidenta republiky.

Nový prezident bude stáť pred vážnou úlohou dôsledne a verne plniť veľký a bohatý odkaz súdruha Klementa Gottwalda a viesť náš ľud k úspešnému dovŕšeniu socialistickej výstavby v našej vlasti.

Túto najvyššiu funkciu nášho ľudovo-demokratického štátu môže zastávať iba muž, ktorý je odhodlaný bojovať tak húževnato za vybudovanie socialistickej spoločnosti, ako bojoval súdruh Klement Gottwald; muž, ktorý je nesmieriteľný k nepriateľom socialismu a robotníckej triedy, ktorý je verným a oddaným priateľom Sovietského sväzu, dôsledným zastáncom stalinskej politiky mieru a spolupráce medzi národmi.

Súdruh Gottwald ako prvý robotník na starobylom Pražskom hrade, historickom pamätníku slávy a veľkosti našej vlasti, vytvoril novú prezidentskú tradíciu. Tradíciu prezidenta - neochvejného bojovníka, bezmedzne oddaného veci robotníckej triedy a socializmu. Tradíciu prezidenta, ktorý do posledného dychu verne slúžil svojmu ľudu.

Funkciu prezidenta môže zastávať iba muž, ktorý v tejto slávnej gottwaldovskej tradícii bude pokračovať.

Vychádzajúc z toho, že kandidát na funkciu prezidenta republiky musí mať tieto vlastnosti, Ústredný výbor Komunistickej strany Československa sa usniesol doporučiť na túto najvyššiu štátnu funkciu súdruha Antonína Zápotockého, doterajšieho predsedu vlády. (Shromáždění povstává. - dlouhotrvající bouřlivý potlesk.) Ústredný akčný výbor Národného frontu Čechov a Slovákov tento návrh plne podporuje. Z poverenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného akčného výboru Národného frontu Čechov a Slovákov predkladám preto váženému Národnému shromaždeniu doporučenie, aby za prezidenta republiky Československej bol zvolený súdruh Antonín Zápotocký.

Súdruha Antonína Zápotockého pozná každý pracujúci našej republiky ako najbližšieho spolupracovníka súdruha Gottwalda, ako verného syna československej robotníckej triedy. Celý svoj život zasvätil súdruh Zápotocký boju za práva pracujúceho ľudu, za splnenie dejinného poslania robotníckej triedy, za víťazstvo veci socializmu a mieru. Je spätý s ľudom, pozná jeho potreby, jeho statočnosť a obetavosť, je predchnutý nezlomnou vierou v tvorivé revolučné sily nášho ľudu a v nepremožiteľnú silu učenia Lenina - Stalina.

Súdruh Zápotocký ako predseda vlády a dlhoročný predseda Revolučného odborového hnutia stelesňuje v sebe obrovské skúsenosti nadobudnuté vo výstavbe socializmu.

Ústredný výbor Komunistickej Strany Československa a Ústredný akčný výbor Národného frontu doporučujú preto súdruha Zápotockého na funkciu prezidenta republiky Československej v hlbokom presvedčení, že bude verným strážcom a pokračovateľom diela Klementa Gottwalda a na čele nášho štátu zabezpečí ďalšie úspešné napredovanie k socializmu.

Svojou voľbou Národné shromaždenie vyjadrí bezpochyby jednotnú vôľu nášho pracujúceho ľudu, jeho odhodlanie pokračovať vo výstavbe socializmu pod nesmrteľnou zástavou Lenina a Stalina, verný odkazu Klementa Gottwalda. (Dlouhotrvající bouřlivý potlesk.)

Předseda dr. John: Volba presidenta se koná podle § 67 a následujících ústavy a podle zákona ze dne 14. června 1948 č. 152 Sb. o volbě presidenta republiky.

Podle § 68 odst. 2 ústavy a § 2 zákona o volbě presidenta republiky vyžaduje se, aby byla přítomna nadpoloviční většina poslanců. Zjistil jsem z presenčních listin, že dnešní schůzi je přítomno 271 poslanců Národního shromáždění, tedy zákonem vyžadovaná nadpoloviční většina.

Podle § 3 zákona o volbě presidenta republiky koná se volba ve veřejné schůzi bez rozpravy.

Podle § 5 téhož zákona může před první volbou skupina nejméně 100 poslanců navrhnout společného kandidáta na úřad presidenta republiky. Je-li podán jen jeden takový návrh, vykoná se první volba zdvižením ruky nebo povstáním.

Byl mi podán návrh poslanců Hodinové-Spurné, dr. Polanského, Fialy, Valo, Štětky, Žiaka, dr. Bartušky, Burdy, Čulena, Pavla Dávida, dr. Hájka, Jury, dr. Kokeše, Koktána, Machačové-Dostálové, dr. Mouralové-Úlehlové, Prokopové-Škrabálkové, dr. Púlla, Tymeše, Vodičky, Vojance, Zupky a druhů, aby podle § 5 odst. 1 zákona ze dne 14. června 1948 č. 152 Sb. o volbě presidenta republiky byl presidentem republiky Československé zvolen předseda vlády, posl. Antonín Zápotocký.

Zjišťuji, že návrh vyhovuje ustanovení § 5 zákona o volbě presidenta republiky a že je to návrh jediný. Proto se podle zákona vykoná volba zdvižením ruky nebo povstáním.

Dám volbu provést zdvižením ruky a dám sčítat hlasy.

Hlasy budou sčítat poslanci-zapisovatelé s úředníky sněmovní kanceláře, a to v prvním úseku posl. dr. Patschová, v druhém úseku posl. Koktán a na presidiální tribuně a u členů vlády posl. Klěštinský.

Po sečtení hlasů zjistí poslanci-zapisovatelé s generálním tajemníkem Národního shromáždění celkový výsledek hlasování, žádaný podle § 68 odst. 2 ústavy a § 4 zákona o volbě presidenta republiky.

Žádám poslance-zapisovatele, aby se s určenými úředníky sněmovní kanceláře připravili k sčítání hlasů. (Děje se. - Předseda zvoní.)

Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem poslanců Hodinové-Spurné, dr. Polanského, Fialy, Valo, Štětky, Žiaka, dr. Bartušky, Burdy, Čulena, Pavla Dávida, dr. Hájka, Jury, dr. Kokeše, Koktána, Machačové-Dostálové, dr. Mouralové-Úlehlové, Prokopové-Škrabálkové, dr. Púlla,,Týmeše, Vodičky, Vojance, Zupky a druhů, aby podle § 5 odst. 1 zákona ze dne 14. června 1948 č. 152 Sb. o volbě presidenta republiky byl presidentem republiky Československé zvolen předseda vlády, posl. Antonín Zápotocký, nechť zvedne ruku a nechá ji zdviženu do sečtení hlasů. (Děje se.)

Prosím o sečtení hlasů. (Po sečtení hlasů.)

(Zvukový záznam)

Zjišťuji, že se podle výsledků sčítání vyslovilo pro návrh 271 poslanců, tedy všichni přítomní poslanci. (Shromáždění povstává. - Dlouhotrvající bouřlivý potlesk.)

Je tedy presidentem republiky Československé zvolen jednomyslně všemi přítomnými poslanci posl. Antonín Zápotocký. (Nový bouřlivý potlesk. - Shromáždění usedá.)

O vykonané volbě uvědomuji náměstka předsedy vlády Viliama Širokého a prosím ho, aby zvoleného presidenta republiky požádal, aby se dostavil před Národní shromáždění a vykonal slib, jak žádá § 75 ústavy. (Náměstek předsedy vlády V. Široký odchází.)

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přerušuji schůzi na 15 minut; prosím však poslance Národního shromáždění, aby neopouštěli v této době svá místa.

(Schůze přerušena ve 12 hod. 18 min. - Ve 12 hod. 31 min. za zvuků fanfár z Libuše, vchází do zasedací síně nově zvolený president republiky Antonín Zápotocký, uváděn gen. tajemníkem NS Kováčikem a šéfem protokolu Šedivým a provázen náměstkem předsedy vlády dr. Mouralem a přednostou kanceláře presidenta republiky Červíčkem. - Členové Národního shromáždění, diplomatický sbor a přítomní hosté povstávají a vítají presidenta bouřlivým potleskem a voláním: "Ať žije president Zápotocký!" President republiky zaujal své místo na presidiální tribuně. - Schůze zahájena ve 12hod. 33 min.)

Předseda dr. John (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění.

Přistoupíme ke druhému bodu pořadu, kterým je

2. Slib presidenta republiky.

(Obrácen ke zvolenému presidentu republiky.)

Vážený soudruhu presidente republiky! (Shromáždění povstává.)

Národní shromáždění republiky Československé svými členy jako volenými zástupci a mluvčími všeho československého lidu zvolilo Vás jednomyslně presidentem Československé republiky.

Žádám Vás, abyste maje pravici položenu na ústavu Československé republiky vykonal slib podle § 75 ústavy a tím potvrdil, že přijímáte povinnosti uložené Vám volbou a slibem.

President republiky Antonín Zápotocký (položiv pravici na ústavu): Slibuji na svou čest a svědomí, že budu konat své povinnosti v duchu lidově demokratického zřízení podle vůle lidu a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šetřit ústavních i jiných zákonů.

(Pražští pozounéři hrají československou a sovětskou státní hymnu.)

Předseda dr. John: Soudruhu presidente republiky!

Složil jste slib předepsaný ústavou a my, volení zástupci lidu, jej přijímáme jménem lidu a pro náš lid. Jste presidentem všeho našeho lidu, jste presidentem našich národů. Pod Vaším vedením pevně semknuti v obrozené Národní frontě Čechů a Slováků, v čele se slavnou Komunistickou stranou Československa půjdeme dále vpřed; budeme budovat šťastnou, vpravdě svobodnou socialistickou vlast; budeme upevňovat a prohlubovat záruku naší nezávislosti, věrné spojenectví s národy Sovětského svazu; budeme rozvíjet pevné přátelství s lidem veliké Číny i zemí lidové demokracie; společně s celým nepřemožitelným táborem demokracie budeme hájit světový mír a družnou spolupráci všech národů. Pod praporem Lenina a Stalina věrni dílu Klementa Gottwalda vpřed k socialismu!

Blahopřeji Vám srdečně jménem Národního shromáždění a prosím Vás, abyste se odebral se mnou, s členy předsednictva vlády, ministrem vnitra, generálním tajemníkem Národního shromáždění a zástupcem kanceláře presidenta republiky do místnosti k tomu určené, abyste podle starého zvyku písemně stvrdil slib, který jste nyní slavnostně složil před Národním shromážděním.

Lidově demokratické republice Československé a jejímu presidentovi sláva! (Volání "Sláva!" - Dlouhotrvající hlučný potlesk. - Předseda NS dr. John blahopřeje presidentu republiky. - Potlesk se stupňuje a shromáždění provolává: Ať žije soudruh Zápotocký!)

Odevzdávám další řízení schůze místopředsedkyni Hodinové-Spurné.

(President republiky odchází za trvalého potlesku provázen předsedou NS dr. O. Johnem, členy předsednictva vlády Širokým, dr. Dolanským, Bacílkem, dr. Čepičkou, Kopeckým, Novotným, Fierlingerem, dr. Nejedlým, Uhrem, ministrem vnitra Noskem, gen. tajemníkem NS Kováčikem, přednostou kanceláře presidenta republiky Červíčkem a úředníkem úřadu předsednictva vlády dr. Mouralem do Staré sněmovny.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (převzavši předsednictví): Prosím členy Národního shromáždění a všechny přítomné, aby setrvali stojíce na svých místech, než president republiky stvrdí písemně slib a opustí Vladislavský sál. (Po návratu presidenta republiky do Vladislavského sálu): Lidově demokratické republice Československé a jejímu presidentovi sláva! (Shromáždění se připojuje a provolává bouřlivě "Sláva! - Ať žije soudruh Zápotocký!", zatím co president republiky s celým doprovodem odchází ze zasedací síně. - Pražští pozounéři doprovázejí odchod presidentův slavnostní znělkou národního umělce V. Dobiáše.)

Končím schůzi Národního shromáždění.

(Konec schůze ve 12 hod. 44 min.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP