Sobota 18. prosince 1954

Slovenská národná rada 1954

II. volebné obdobie 1. 2. a 3. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu ustavujúcej (1.). 2. a 3. schôdzky Slovenskej národnej rady z 18. decembra 1954 v Bratislave

Obsah:

1. (ustávajúca) schôdzka - - - - - - - 3

2. schôdzka - - - - - - - - - - 8

3. schôdzka - - - - - - - - - - 30

Oznámenia predsedníctva:

Neprítomnosť poslancov - - - - - - 4

Zpráva o demisii a o vymenovaní Sboru povereníkov 6

Rozdaná tlač - - - - - - - - - 6

Program:

1. schôdzky o 9. hod.:

1. Otvárací prejav predsedu - - - - - - 3

2. Sľub poslancov - - - - - - - - - 5

3. Voľba predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva a zapisovateľov Slovenskej národnej rady - - 5

4. Prejav novozvoleného predsedu - - - - - 5

5. Voľba mandátového výboru - - - - - - 7

6. Voľba dočasného výboru na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady a iniciatívneho návrhu zákona o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady - - - - - - - - - 7

2. schôdzky o 15. hod.:

1. Vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov Rudolfa Strechaja - - - - - - - - - 8

2. Rozprava o vyhlásení predsedu Sboru povereníkov 13

Reč člena predsedníctva Vojtecha Daubnera 13

Reč podpredsedu Jozefa Mjartana- - - 16

Reč podpredsedu Michala Žákoviča- - - 18

Reč poslanca Ondreja Melišku - - - - 20

Reč člena predsedníctva Vasila Biľaka- - - 22

Reč podpredsedu Františka Déneša - - - 23

Reč člena predsedníctva Milana Rázusa - - 25

Vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov schválené 25

3. Prejav predsedu vlády Viliama Širokého- - 27

4. Návrh poslancov Jozefa Kríža, Ľudovíta Benadu, Vasila Biľaka, Františka Déneša, Dr. h. c. Alexandra Horáka, Michala Žákoviča a spoločníkov na uznesenie Slovenskej národnej rady v súvise s deklaráciou moskovskej konferencie z 2. decembra 1954 - - - - - - - - - 29

Uznesenie prijaté - - - - - - - - 30

3. schôdzky o 18. hod. 15. min.:

1. Zpráva dočasného výboru o návrhu poslancov Vojtecha Daubnera, Jozefa Tokára, Márie Hanzlíkovej, Mateja Rusnáka, Ferdinanda Merešša a spoločníkov na vydanie zákona SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady - - - - - - - - - - 30

Reč zpravodajcu Pavla Dubovského- - - 30

Návrh zákona schválený - - - - - - 32

2. Zpráva dočasného výboru o návrhu poslancov Vojtecha Daubnera, Pavla Hudeca, Boženy Žitníkovej, Jozefa Hašu, Jána Cengela a spoločníkov na vydanie zákona SNR o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady - - - - 32

Reč zpravodajcu Pavla Dubovského- - - 32

Návrh zákona schválený - - - - -- 33

3. Zpráva mandátového výboru q návrhu tohto výboru na overenie volieb poslancov Slovenskej národnej rady - - - - - - - - - - 33

Reč zpravodajcu Jozefa Tokára - - - - 33

Voľby poslancov overené - - - - - - 34

4. Voľba výborov Slovenskej národnej rady - - - 34

Výbory Slovenskej národnej rady zvolené - - 35

 

Ustavujúca (1.) schôdzka o 9. h.:

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Durišová a Jozef Mjartan.

Členovia vlády:

predseda vlády Viliam Široký,

podpredsedníčka vlády inž. Ľudmila Jankovcová,

minister zdravotníctva dr. h. c. Josef Plojhar,

minister stavebníctva inž. Emanuel Šlechta,

minister pôdohospodárstva Marek Smida.

Členovia Sboru povereníkov:

predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj,

podpredseda Sboru povereníkov Michal Bakuľa,

podpredseda Sboru povereníkov Štefan Šebesta,

podpredseda Sboru povereníkov a povereník vnútra Oskar Jeleň,

povereník-predseda Slovenského plánovacieho úradu Pavol Majling,

povereník školstva Ernest Sýkora,

povereník kultúry Ondrej Klokoč,

povereník spravodlivosti dr. Juraj Uhrín,

povereník potravinárskeho priemyslu Ján Marcelly,

povereník miestneho hospodárstva Jozef Gajdošík,

povereník stavebníctva dr. h. c. Jozef Lukačovič,

povereník spojov dr. h. c. Alexander Horák,

povereník ľahkého priemyslu inž. Samuel Takáč,

povereník zdravotníctva Vojtech Török,

povereník pôdohospodárstva Štefan Gažík,

povereník pracovných síl Jozef Hojč,

povereník dopravy Jozef Gíreth.

100 poslancov Slovenskej národnej rady.

Hostia:

člen Byra Ústredného výboru KSČ a prvý tajomník Ústredného výboru KSS Karol Bacílek,

člen Byra Ústredného výboru KSS Pavol David,

kandidát Byra Ústredného výboru KSS Ľudovít Benada,

členovia bratislavského konzulárneho sboru, členovia Slovenskej volebnej komisie,

zástupcovia politického, verejného a kultúrneho života a pracujúci.

Za Kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Kubač (cengá):

Vážená Slovenská národná rada!

Predseda vlády Československej republiky poslal predsedníctvu Slovenskej národnej rady tento list z 13. decembra 1954:

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, Bratislava.

Podľa § 102 ods. 1 Ústavy zvolávam Slovenskú národnú radu na prvé zasadanie dňom 18. decembra 1954.

Na základe tohto listu predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolalo Slovenskú národnú radu na ustavujúcu schôdzku.

Otváram preto prvú, ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Slovenskú národnú radu, ktorá sa dnes po prvý raz zišla, zvolil pracujúci ľud Slovenska 28. novembra 1954. Voľby do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady boli veľkým víťazstvom našej ľudovej demokracie. Ukázali naprosto jasne a presvedčivo pevnú jednotu a vysokú politickú uvedomelosť celého nášho pracujúceho ľudu. Tým, že takou manifestačnou väčšinou zvolil slovenský ľud kandidátov Slovenského národného frontu do tohto ľudového zastupiteľského orgánu Slovenska, prejavil svoje jednotné odhodlanie, že stojí pevne a nerozborné za svojou ľudovodemokratickou republikou a za svojou vládou, že stmelený v Národnom fronte a vedený Komunistickou stranou Československa stotožňuje sa s politikou našej vlády Národného frontu.

Československý pracujúci ľud prejavil túto politickú jednotu pred celým svetom v čase mimoriadne významnom. Je nám všetkým dobre známe, že na svetovom dejisku odohráva sa veľký zápas medzi silami mieru a silami vojny. Tento zápas má pre ľudstvo priamo osudovú dôležitosť. Hoci dnešná generácia prežila dve krvavé svetové vojny, predsa imperialistické sily agresie chcú zavliecť svet do novej vojny, ktorá by pri pokročilom vývoji techniky priniesla svetu ešte väčšie utrpenie a straty ako dve vojny minulé. Tieto temné útočné imperialistické sily po viacročnom manévrovaní prešli k otvoreným, konkrétnym akciám. Vytvorili a vytvárajú útočné bloky, do ktorých chcú ako spojencov vtiahnuť tých istých najväčších a najbrutálnejších fašistických otročiteľov európskych národov, ktorých slávna Sovietska armáda v hrdinskej veľkej vlasteneckej vojne porazila a tak zachránila Európu od barbarského otroctva. Vzkriesenie tohto nemeckého militarizmu sleduje remilitarizácia západného Nemecka, ktorá sa má stať skutkom po ratifikácii parížskych dohôd.

Avšak svet mieru, stojaci proti týmto útočným silám, povedal už a hovorí jasne svoje: Nie! Mohutný stámiliónový tábor mieru, na ktorého čele kráča kľudne, sebavedome a s najväčšou rozhodnosťou prvá socialistická veľmoc sveta, Sovietsky sväz, už toľko ráz najnovšie z moskovskej konferencie - pozdvihol svoj mohutný varovný hlas. Predstavitelia Sovietskeho sväzu, krajín ľudovej demokracie a veľkej ľudovej Číny triezvo a vecne rozobrali svetovú situáciu, postavili na pranier roznecovateľov svetového napätia a nebezpečenstva vojny a ukázali svetu cestu, ktorá vedie k zabezpečeniu trvalého mieru na celom svete. Moskovská konferencia vyslovila jasne a jednoznačne, že ratifikáciou parížskych dohôd by sa značne skomplikovala situácia v Európe, podarila by sa možnosť rozriešiť mierovou cestou otvorené európske otázky, najmä otázku zjednotenia Nemecka. Tábor mieru proti snahám rozvracajúcim vzťahy medzi národmi stavia myšlienku spolupráce, proti osnovaniu útočných blokov myšlienku kolektívnej bezpečnosti.

Naša ľudovodemokratická republika stojí pevne, neotrasiteľné v tábore mieru, verne po boku svojho veľkého osloboditeľa, ochrancu a podporovateľa pri výstavbe socializmu, bratského Sovietskeho sväzu. Náš ľud nezabúda, že sa stal jednou z prvých obetí hitlerovského fašizmu, nezabúda na nesmierne utrpenia a obete, ktoré pre nás znamenala fašistická okupácia. Slovenský ľud v bratskej jednote s českým pracujúcim ľudom a za pomoci sovietskeho ľudu usilovnou prácou zmenil a stále mení kedysi hospodársky i kultúrne zaostalé, vojnou a fašistami vykoristené Slovensko v šťastnú, hospodársky i kultúrne vyspelú krajinu. Slovenský robotník, roľník i pracujúci inteligent vie, že tento obrovský, radostný prerod Slovenska znamená preň navždy zabezpečenú existenciu, chlieb, plné národné i kultúrne uplatnenie. Ale súčasne vie, že nová vojna by znamenala zničenie toho všetkého, čo vybudoval, znamenala by nesmierne obete a utrpenie širokých más pracujúceho ľudu. Preto náš ľud tak jasne chápe, čo znamená odvrátiť novú vojnu, veď on potrebuje pokoj, lebo len mierovým budovaním môže dokončiť veľké dielo, ktoré započal. Preto sa aj vo voľbách postavil do jednotného šíku, aby tak vyjadril svoj súhlas s politikou svojej vlády, politikou mieru a budovania.

Túto nezlomnú vôľu svojho ľudu si uvedomujeme dnes s plnou vážnosťou a zodpovednosťou my, poslanci Slovenskej národnej rady, ktorých ľud do tohto svojho zastupiteľského orgánu vyslal. Ústava 9. mája určila Slovenskej národnej rade významné postavenie: aby ako predstaviteľka samobytnosti slovenského národa v duchu ľudovej demokracie a nerozborného bratstva Čechov a Slovákov, v úzkej spolupráci so všetkými občanmi republiky starala sa na zverenom jej úseku o hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska. Máme pokračovať v diele veľkolepej výstavby Slovenska, ktorej krásne výsledky sme už zaznamenali, ale ďalšie veľké a zodpovedné úlohy na nás čakajú. Cesta, po ktorej sa máme vo svojej práci uberať, bola nám jasne ukázaná X. sjazdom Komunistickej strany Československa a tieto úlohy vidíme veľkorysé rozvedené v programe našej vlády, prednesenej pred Národným zhromaždením 13. decembra 1954.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Slovenský ľud vyslal Vás do tohto svojho zákonodarného sboru zo svojho stredu. Prichádzate sem ako skúsení pracovníci z fabrík, zo stavieb, z jednotných roľníckych družstiev, z kancelárií, z najrôznejších pracovísk. Prinášate sem svoje bohaté skúsenosti, poznáte, aké sú naše úspechy i nedostatky. Dôvera, ktorú do nás vložil náš ľud, nás zaväzuje, aby sme pozorne naslúchali želaniam ľudu a jeho vôľu prenášali do práce tohto zastupiteľského orgánu. Bude to práca vážna, zodpovedná, ale radostná. Som presvedčený, že my všetci, noví poslanci Slovenskej národnej rady sme odhodlaní dôveru ľudu nesklamať a splniť všetky úlohy, ktoré pre nás z mandátu poslanca Slovenskej národnej rady vyplývajú. Z práce každého z nás a z našej tvorivej spolupráce v orgánoch Slovenskej národnej rady vyplynie aj úspešná činnosť Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi preto v mene Vás všetkých ubezpečiť náš ľud, že budeme vernými jeho zástupcami v tomto zastupiteľskom sbore, že slová Ústavy o poslaní Slovenskej národnej rady naplníme skutkami a že Slovenská národná rada prispeje tak plnou mierou k ďalšiemu rozvoju nášho krásneho Slovenska v socialistickom Československu, čím najlepšie prispejeme aj k zabezpečeniu svetového mieru. (Búrlivý, dlhotrvajúci, jednotný potlesk.)

Oznamujem, že svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili poslanci: inž. Ján Marko, povereník financií, Fraňo Kráľ a Ján Švec.

Prikročíme

k sľubu poslancov Slovenskej národnej rady podľa § 100 Ústavy.

Žiadam súdruhov poslancov, aby po prečítaní sľubu pristúpili ku mne a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" zložili poslanecký sľub.

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu.

Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady Jozef Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike Československej, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu, štátu a slovenského národa."

(Poslanci pristupujú k predsedovi a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladajú sľub.)

Predseda Kubač:

Prosím podpredsedníčku Slovenskej národnej rady s. Irenu Ďurišovú, aby prevzala predsedníctvo.

(Podpredsedníčka Irena Ďurišová prevzala predsedníctvo.)

Podpredsedníčka Ďurišová:

Pýtam sa, či je ešte poslanec alebo poslankyňa, ktorí by neboli zložili sľub?

(Nikto sa nehlásil.)

Pretože všetci vyzvaní poslanci sľub zložili, nasleduje sľub predsedu s. Františka Kubača.

Prosím ho, aby zložil sľub do mojich rúk.

(Predseda František Kubač zložil sľub.)

Podpredsedníčka Ďurišová:

Prikročíme k nasledovnému bodu programu, ktorým je

voľba predsedníctva a zapisovateľov Slovenskej národnej rady.

Prosím, aby, bol prečítaný podaný návrh poslancov.

Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady Jozef Ilčík (číta):

Návrh poslancov Ľudovíta Benadu, Márie Gregorovej, Jána Lesu, Jána Lichnera, Štefana Nagya, Františka Seiferta a spoločníkov na voľbu predsedníctva a zapisovateľov Slovenskej národnej rady.

Podpísaní navrhujú, aby si Slovenská národná rada zvolila toto predsedníctvo: za predsedu Františka Kubača, (búrlivý potlesk) za 4 podpredsedov: Irenu Ďurišovú, (potlesk) Františka Déneša, (potlesk) Jozefa Mjartana (potlesk) a Michala Žákoviča (potlesk), za členov predsedníctva: Vojtecha Daubnera, Milana Rázusa, Ondreja Bagara, Vasila Biľaka, Inž. Michala Hrubého a Jozefa Kríža. (Potlesk.)

Ďalej podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zvolila za 4 zapisovateľov: poslankyne Máriu Fekovú a Jolanu Herckovú a poslancov Martina Hrašku a Vladimíra Križku.

V Bratislave dňa 18. decembra 1954.

Podpísaní sú poslanci: Ľudovít Benada, Mária Gregorová, Ján Lešo, Ján Lichner, Štefan Nagy, František Seifer, Jozef Árvay, Michal Hatadám, Ján Kubiš, Helena Mitrová, Juraj Ondrejka.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Má niekto iný návrh, prípadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

(Iné návrhy neboli.)

Pretože iného návrhu niet, budeme hlasovať, a to osobitne o voľbe predsedu, osobitne o štyroch podpredsedoch, potom o šiestich členoch predsedníctva a napokon o štyroch zapisovateľoch.

Kto je za to, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený znovu s. poslanec František Kubač, nech zdvihne ruku. (Búrlivý potlesk.)

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že za predsedu Slovenskej národnej rady bol jednohlasne zvolený s. František Kubač.

Prosím ho, aby sa ujal svojej funkcie.

(Predsedníctvo prevzal predseda František Kubač.)

Predseda Kubač:

Dávam hlasovať o voľbe podpredsedov.

Kto súhlasí s podaným návrhom, aby za podpredsedov boli zvolení poslanci Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič, nech zdvihne ruku. (Búrlivý potlesk.)

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zadržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že štyria podpredsedovia Slovenskej národnej rady boli zvolení podľa návrhu.

Prosím novozvolených podpredsedov, aby zaujali svoje miesta na predsedníckej tribúne.

(Podpredsedovia zaujali miesta na predsedníckej tribúne.)

Dávam hlasovať o voľbe šiestich členov predsedníctva.

Kto súhlasí s podaným návrhom, aby za členov predsedníctva boli zvolení poslanci Vojtech Daubner, Milan Rázus, Andrej Bagar, Vasil Biľak, inž. Michal Hrubý a Jozef Kríž, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že šiesti členovia predsedníctva boli zvolení podľa návrhu.

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia!

Dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili opätovným zvolením za predsedu Slovenskej národnej rady. Taktiež dovoľte, aby som Vám vyslovil vďaku za preukázanú dôveru aj v mene ostatných zvolených členov predsedníctva a funkcionárov Slovenskej národnej rady.

Novozvolené predsedníctvo i užšie predsedníctvo si uvedomuje, že jeho zodpovednou ústavnou úlohou je riadiť prácu Slovenskej národnej rady, že je teda hýbadlom celého aparátu tohto zákonodarného sboru. V značnej miere od nás, funkcionárov predsedníctva bude závisieť, či náplň činnosti Slovenskej národnej rady bude primeraná poslaniu, ktoré Slovenská národná rada má splniť a či všetky naše orgány budú pracovať sústavne a plánovité. Taktiež prvoradou úlohou nového predsedníctva bude pomáhať Vám, poslancom, v práci vo volebných obvodoch medzi ľudom.

Prosím, aby ste prijali uistenie tak odo mňa ako predsedu, ako aj od zvoleného predsedníctva a užšieho predsedníctva, že úlohy nám zverené splníme. Ale to bude možné len vtedy, keď nás Vy, všetci poslanci budete v našej práci podporovať vzorným plnením svojich poslaneckých povinností. O túto svedomitú a tvorivú spoluprácu Vás prosím v mene predsedníctva Slovenskej národnej rady. (Potlesk.)

Napokon dávam hlasovať o volbe štyroch zapisovateľov Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí, aby za zapisovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolené poslankyne a poslanci Mária Feková, Jolana Hercková, Martin Hraško a Vladimír Križka, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že zapisovateľia boli zvolení podľa návrhu.

Pokračujeme v rokovaní.

Oznamujem, že Sbor povereníkov na svojej schôdzke dňa 17. decembra 1954 sa jednomyseľne uzniesol podať podľa § 14 ods. 2 Ústavy demisiu.

Oznamujem, že predseda vlády republiky Československej poslal predsedníctvu Slovenskej národnej rady tento list zo 17. decembra 1954:

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,

Bratislava

Oznamujem, že vláda Československej republiky uznesením zo dňa 17. decembra 1954 vymenovala podľa § 114 ods. 1 Ústavy na návrh Ústredného výboru Slovenského národného frontu poslanca Rudolfa Strechaja (búrlivý potlesk) za predsedu Sboru povereníkov, poslanca Michala Bakuľu (búrlivý potlesk) za prvého podpredsedu Sboru povereníkov, poslanca Štefana Šebestu (búrlivý potlesk) za podpredsedu Sboru povereníkov, Oskara Jeleňa za podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka vnútra, (búrlivý potlesk) poslanca Pavla Majlinga za povereníka-predsedu Slovenského plánovacieho úradu, poslanca SNR inž. Jána Marku za povereníka financií, poslanca SNR Jozefa Gajdošíka za povereníka miestneho hospodárstva, poslanca SNR dr. h. c. Alexandra Horáka za povereníka spojov, poslanca Štefana Gažíka za povereníka pôdohospodárstva, Jozefa Hojča za povereníka pracovných síl, poslanca SNR Ondreja Klokoča za povereníka kultúry, poslanca SNR inž. Samuela Takáča za povereníka ľahkého priemyslu, inž. Jána Bušniaka za povereníka obchodu, Jozefa Gíretha za povereníka dopravy, poslanca SNR Jozefa Lukačoviča za povereníka stavebníctva, Jána Marcellyho za povereníka potravinárskeho priemyslu, Ernesta Sýkoru za povereníka školstva, poslanca SNR Vojtecha Töröka za povereníka zdravotníctva, Františka Tupíka za povereníka lesov a drevárskeho priemyslu, dr. Juraja Uhrína za povereníka spravodlivosti. (Živý potlesk.)

Ďalej oznamujem, že boli rozdané dva iniciatívne návrhy zákonov, a to:

návrh poslancov Vojtecha Daubner a, Jozefa Tokára, Márie Hanzlíkovej, Mateja Rusňáka, Ferdinanda Merešša a spoločníkov na vydanie zákona SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady a

návrh poslancov Vojtecha Daubner a, Pavla Hudeca, Boženy Žitníkovej, Jozefa Hašu, Jána Cengela a spoločníkov na vydanie zákona SNR o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je

voľba mandátového výboru.

Žiadam, aby bol prečítaný podaný návrh poslancov.

Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady Jozef Ilčík (číta):

Návrh poslancov Ľudovíta Bortela, Ľudovíta Kereka, Vladimíra Križku, dr. Miloša Krnu, Mateja Rusnáka a spoločníkov na voľbu mandátového výboru.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zvolila do mandátového výboru týchto poslancov: Vasila Biľaka, Viktora Strmeňa, Rudolfa Benčurika, Jána Mockovčiaka, Jozefa Tokára, Jána Merčáka, Pavla Lúča, Máriu Hanzlíkovú a Jána Trenčíka.

V Bratislave dňa 18. decembra 1954.

Podpísaní sú poslanci: Ľudovít Bortel, Ľudovít Kerek, Vladimír Križko, dr. Miloš Krno, Matej Rusňák, Ondrej Brandič, Anna Cuperová, Anna Kalinajová, Štefan Macháň, Ferdinand Merešš, Viera Pírková.

Predseda Kubač:

Má niekto iný návrh, pripadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

(Iný návrh nebol.)

Pretože iného návrhu niet, dám o podanom návrhu hlasovať.

Kto je za návrh, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila mandátový výbor podľa návrhu.

Nasleduje posledný bod programu:

voľba dočasného výboru na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady a iniciatívneho návrhu zákona o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady.

Žiadam, aby bol prečítaný podaný návrh poslancov.

Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady Jozef Ilčík (číta):

Návrh poslancov Vojtecha Daubnera, Gejzu Hanzela, Jozefa Kyselu, Viktora Strmeňa, Jaroslava Ťokana a spoločníkov na zriadenie dočasného dvanásťčlenného výboru na prerokovanie iniciatívnych návrhov zákonov SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady a o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a na voľbu členov tohto výboru.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila na prerokovanie iniciatívnych návrhov zákonov SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady a o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady dočasný 12-členný výbor a aby zvolila do tohto výboru týchto poslancov: Milana Rázusa, Pavla Dubovského, Jozefa Tokára, dr. Ivana Štefánika, Ferdinanda Merešša, Ľudovíta Bortela, Jána Lichnera, Jozefa Mésároša, Martina Hrašku, Annu Cuperovú, Andreja Bagara a inž. Michala Hrubého.

V Bratislave dňa 18. decembra 1954.

Podpísaní sú poslanci: Vojtech Daubner, Gejza Hanzel, Jozef Kysela, Viktor Strmeň, Jaroslav Ťokan, Vasil Biľak, Rudolf Benčurik, Viktor Fuchs, Alžbeta Križmová, Helena Mitrová, František Ulrich.

Predseda Kubač:

Má niekto iný návrh, prípadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

(Iný návrh nebol.)

Pretože iného návrhu niet, dám o podanom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila dočasný výbor podľa návrhu.

Tým je program prvej schôdzky Slovenskej národnej rady vyčerpaný. Oznamujem, že podľa uznesenia užšieho predsedníctva druhá schôdzka Slovenskej národnej rady bude dnes popoludní o 15. hodine. Program bude rozdaný.

Schôdzku zakľučujem.

(Koniec schôdzky o 10. hod. 30. min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP