Sobota 18. prosince 1954

Stenografická zpráva

o priebehu ustavujúcej (1.). 2. a 3. schôdzky Slovenskej národnej rady z 18. decembra 1954 v Bratislave

2. schôdzka o 15. hod.:

Predseda Kubač:

Otváram druhú schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Prvým bodom programu je vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov.

Prosím predsedu Sboru povereníkov súdr. Strechaja, aby sa ujal slova.

Predseda Sboru povereníkov Strechaj:

Vážená vládna delegácia,vážený súdruh predseda vlády, vážená Slovenská národná rada!

Dovoľte mi, aby som z poverenia vládou vymenovaného XI. Sboru povereníkov a v jeho mene pozdravil z víťazných volieb vyšlú novú Slovenskú národnú radu.

Voľby do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady boli mohutnou celonárodnou manifestáciou nerozbornej jednoty nášho pracujúceho ľudu. Naši robotníci, družstevníci a ostatní pracujúci roľníci, spolu s pracujúcou inteligenciou vyjadrili sa v týchto voľbách znovu jednomyseľne za jednotu a bratstvo Čechov a Slovákov spolu s príslušníkmi ostatných u nás žijúcich národností. Voľby vyjadrili pevné rozhodnutie nášho ľudu kráčať stále tesnejšie po boku nepremožiteľného Sovietskeho sväzu a jeho hrdinského ľudu, boli prejavom oddanosti a zomknutosti nášho ľudu okolo svojej rodnej Komunistickej strany a vlády Národného frontu.

Schádzame sa bezprostredne po prvom zasadnutí novozvoleného Národného zhromaždenia, na ktorom predseda našej vlády súdruh Viliam Široký predniesol program novovymenovanej vlády republiky. Toto vyhlásenie je v súčasnom období celosvetového boja za udržanie mieru nesmierne dôležitým dokumentom, vyjadrujúcim za všetok náš ľud jasné stanovisko ku všetkým medzinárodným otázkam Vyslovuje predovšetkým v súlade s tým, ako to cíti a myslí náš ľud, jednoznačné stanovisko a bezvýhradný súhlas s deklaráciou, prijatou na moskovskej konferencii zástupcov európskych krajín o kolektívnej bezpečnosti v Európe. Priebeh tejto konferencie, ktorá sa uskutočnila zo šľachetného podnetu Sovietskeho sväzu a ktorá, ako zdôraznil súdruh Široký, vojde do dejín ako udalosť historického významu v boji európskych národov za mier a za ich bezpečnosť proti hrozbám agresie, sledoval náš ľud veľmi pozorne. Moskovská konferencia sa vyznačovala jednomyseľnosťou celého deväťstomiliónového tábora socializmu a mieru, odhodlaného strážiť a ubrániť tú najcennejšiu vec ľudstva, mier v Európe a na celom svete.

Táto jednomyseľnosť vyjadrená jasnými, každému zrozumiteľnými slovami v moskovskej deklarácii ukazuje nám, akú ohromnú silu predstavuje tento tábor zoskupený okolo nepremožiteľnej bašty mieru a pokroku, záštity slobody všetkých národov, okolo veľkého Sovietskeho sväzu. Tým, ktorí večne myslia na dobyvačné ciele, agresiu a vojnové besnenie v záujme svojho hanebného, kapitalistického obohacovania, ukázala, že už dávno minul čas, keď bolo možno rozhodovať o národoch bez národov. Moskovská konferencia a ten obrovský nástup pracujúcich más v našich spriatelených krajinách do boja proti parížskym zmluvám spolu so stupňujúcim sa odporom pracujúcich vo Francúzsku a v samotnom západnom Nemecku proti remilitarizácii západného Nemecka je pre nás veľkou posilou a mocnou výstrahou pre tých, ktorí si nevzali ponaučenie z nedávnych dejín a idú v šľapajach zvlčieho hitlerizmu.

Po celý čas moskovského rokovania boli zraky nášho ľudu upreté k slávnemu mestu pokroku a mieru, k Moskve. Tisíce telegramov a listov, ktoré delegácia našej vlády dostávala, boli prejavom spontánneho súhlasu s postupom našej vlády na tejto konferencii. Tisíce záväzkov prijatých na počesť tejto konferencie hovorí o úsilí nášho ľudu zvýšiť hospodársku a politickú moc našej republiky a pracovnými úspechmi zabezpečovať zvyšovanie jej obranyschopnosti a úspešne napredovať po započatej ceste výstavby socializmu. Toto všetko sú tie najpresvedčivejšie dôkazy o tom, že u nás ľud, strana a vláda sú jednotní a že teda naša vládna delegácia vyslovila to, čo náš ľud cíti a za čo je rozhodnutý aj zviesť spravodlivý boj.

Rozhodné slová vedúceho sovietskej delegácie, prvého námestníka predsedu Rady ministrov a ministra zahraničných vecí súdruha Vjačeslava Michajloviča M o l o t o v a, vyplývajúce z vedomia nepremožiteľnej sily Sovietskeho sväzu, napĺňajú nás istotou v konečné víťazstvo tábora mieru a socializmu.

Takisto účasť zástupcu šesťstomiliónového čínskeho národa a jeho vyhlásenie, že veľká Čína schvaľuje spoločnú deklaráciu účastníkov konferencie a príslušné opatrenie podporuje, ešte viac vyzdvihuje význam a dosah výsledkov konferencie a podtrhuje jednotnosť a pevnosť tábora mieru a socializmu.

Práve v týchto dňoch, keď západní imperialisti pokúšajú sa obnoviť v západnom Nemecku, ktorého ľud sa doteraz nezbavil následkov druhej svetovej vojny, prušiacky militarizmus a na jeho čelo postaviť esesáckych vrahov, ktorí ešte neodpykali svoje tresty za zločiny spáchané na ľudstve za druhej svetovej vojny, spomína si opäť ľud našej vlasti na tisíce tragédií, na všetky tie hrôzy a utrpenia.

Náš ľud nikdy nezabudne na všetky tie útrapy, čo mu hitlerovské hordy a hŕstka žoldnierskych gardistických pomáhačov na Slovensku spôsobili a ako nám našu krásnu zem spustošili. Posledná vojna a jej politické a sociálne následky spôsobili za obdobie 1935 - 1946 na Slovensku 428.000 osôb skutočných strát na počte obyvateľstva, z toho straty na životoch mužov priamou účasťou na vojne činili 31. 000 mužov, okrem toho vyše 60. 000 obyvateľov zahynulo priamymi vojnovými akciami a hromadným vraždením civilného obyvateľstva hitlerovcami. Nikdy nezabudneme na roky nacistického temná, na zverstvá a neľudské besnenie tých, čo svojimi čižmami pošliapali všade, kde len vkročili, tie najzákladnejšie ľudské práva a prinášali so sebou hrozné utrpenie, hrôzu, ničenie životov a národných hodnôt v okupovaných krajinách, na všetky tie rany a ústrky spôsobené národom a národnostiam našej republiky.

Matky a otcovia, ženy a deti, ktorí mnoho ráz museli prizerať na mučenie svojich statočných synov, mužov alebo otcov, ktorí prichádzali k masovým hrobom, aby hľadali svojich najbližších, stovky a tisíce tých, ktorých fašisti zbavili ľudskej dôstojnosti, vyhnali z domovov a do základov vypálili dediny, na toto utrpenie nezabudli. Popri Lidiciach, Ležákoch a Tokajíku sú to občania Kremničky, Telgartu, Smrečian, Lubele, Kvačian a ďalších desiatok obcí na Slovensku, ktorí v týchto dňoch, kedy úsilie celého mierumilovného ľudstva je zamerané na zabezpečenie mieru, spomínajú na všetko utrpenie spôsobené nášmu ľudu nacistickými vrahmi a ich gardistickými pomáhačmi. Mnohí z našich spoluobčanov prešli peklom koncentrákov a gestapáckeho mučenia. Možno povedať, že celý náš národ okrem malej hŕstky ľudáckogardistických žoldnierov, čo svoj ľud zradili a fašizmu prisluhovali, pocítil zásahy fašistickej príšery na vlastnom tele. Preto všetok náš pracujúci ľud nikdy nezabudne na toto hrozné obdobie fašizmu a ním vyvolanej vojny a volá do celého sveta svoje jasné: "Už nikdy viac fašizmus! Nikdy viac vojnu!" Náš ľud je ochotný urobiť všetko v prospech šľachetných mierových návrhov Sovietskeho sväzu. O tom -svedčí aj mohutná konferencia Národného frontu v Prahe, manifestácia pražského ľudu na Staromestskom námestí, manifestácie v krajských sídlach na Slovensku, predovšetkým tiež včerajšia mohutná manifestácia bratislavských pracujúcich.

Náš pracujúci ľud sa nebude nečinne prizerať na to, ako v bezprostrednom susedstve našej vlasti západní imperialisti chcú obnoviť nacistický wehrmacht. Ľud si dôrazne želá, aby naša vlasť bola silná a dobre pripravená, aby v prípade nutnosti útočník dostal zdrcujúcu odpoveď. Všetci naši pracujúci prejavujú svoje vlastenectvo, lásku k rodnej zemi, republike a celému táboru mieru a socializmu - činmi, svojou každodennou svedomitou prácou, plnením plánu a svojich záväzkov. Už teraz možno pozorovať, ako jednotlivé pracoviská sa stávajú bojovými úsekmi. V závodoch a jednotných roľníckych družstvách, u prevažnej väčšiny individuálne hospodáriacich malých a stredných roľníkov, všade možno pozorovať, ako sa rozvíja široké vlastenecké hnutie za plnenie radostných budovateľských úloh, ktoré nám vytýčil slávny X. sjazd Komunistickej strany Československa a ktoré sú tiež hlavnou náplňou vládneho programu.

Preto dnes môžeme aj tu na pôde Slovenskej národnej rady smelo vyhlásiť, že ešte nikdy nebol náš ľud tak jednotný a stmelený, ako je dnes. Tak ako robotnícka trieda Slovenska vo svojom boji proti buržoázii našla svojho verného spojenca v českej robotníckej triede, i pri výstavbe šťastného Slovenska v jednotnej k socializmu spejúcej republike - pociťuje všestrannú a účinnú pomoc českého ľudu. Takto sa prehlbuje a upevňuje naše nové socialistické vlastenectvo, vyznačujúce sa nerozbornou morálne-politickou jednotou českého a slovenského ľudu, ako aj ľudu ostatných národností našej milovanej Československej republiky. V srdciach a mysliach nášho ľudu zakotvila bezmedzná láska, úcta a oddanosť k hrdinským národom Sovietskeho sväzu a celej prekrásnej sovietskej krajine.

V takomto ovzduší jednoty a odhodlanosti brániť vec mieru a budovať svoju vlasť ešte rýchlejším uskutočňovaním smelých plánov strany a vlády Národného frontu v ozajstnú pevnosť mieru a krajinu bohatú a šťastnú, sa schádza novozvolená Slovenská národná rada.

V duchu Ústavy 9. mája 1948 sú Slovenská národná rada a Sbor povereníkov na území Slovenska tými najvyššími orgánmi, cez ktoré si náš pracujúci ľud sám vládne. Dôsledné uplatňovanie zásad stalinskej národnostnej politiky zabezpečuje úplnú rovnoprávnosť oboch bratských národov. Celoštátne orgány takisto ako slovenské národné orgány riadia sa spoločným záujmom, ktorý je v súlade so záujmami a potrebami pracujúcich celej republiky, a to výstavbou socializmu v našej vlasti.

Vďaka nezištnej pomoci Sovietskeho sväzu našej republike a bratskej pomoci českej robotníckej triedy, uskutočnila sa na Slovensku v rokoch prvej päťročnice prvá etapa industrializácie Slovenska. Súčasne sme na prechode k ďalšej etape rozvoja výrobných síl našej spoločnosti, ktorú nastúpime druhou československou päťročnicou.

V rokoch prvej päťročnice vzrástla na Slovensku významne priemyselná výroba, a to predovšetkým vo výrobe výrobných prostriedkov. Vybudovali sme veľký a moderný strojárenský priemysel. Palivovú a energetickú základňu sme rýchlejším tempom začali rozvíjaj až v posledných rokoch päťročnice a preto na tomto úseku bude treba veľa doháňať, aby sme odstránili zaostávanie a zabezpečili vzrastajúce potreby pre naše národné hospodárstvo a spotrebiteľskú verejnosť.

V päťročnici sme v našej krajine likvidovali nezamestnanosť a do pracovného procesu bob zapojené desaťtisíce nových pracovných síl. Súbežne s rastom nového priemyslu rástla rýchlo aj robotnícka trieda, ktorá v pevnom zväzku s pracujúcim roľníctvom je základným predpokladom našej úspešnej socialistickej výstavby republiky. Tým, že naše závody sú vybavované najmodernejším, technicky dokonalým zariadením, sú dané aj všetky predpoklady ďalšieho a to podstatného vzrastu produktivity práce, pre celkové zvýšenie technickej úrovne našej socialistickej výroby.

V tom istom období dosiahla aj poľnohospodárska výroba nesporných úspechov. Zvýšili sa hektárové výnosy, rozšírila sa v priebehu päťročného plánu plocha technických plodín o 64%, podstatne sa zvýšila produkcia bravčového mäsa a vlny. V našom poľnohospodárstve nastali základné zmeny v technickom vybavení. V roku 1954 pracovalo na poliach JRD, štátnych majetkov, malých a stredných roľníkov viac ako 10. 600 traktorov, prepočítane na 15 HP, z toho vyše 3. 706 pásových, 591 obilných kombajnov a tisícky iných dôležitých strojov a závesného náradia. V porovnaní s minulým rokom v tomto roku sa zvýšil počet obrábačov zemiakov o 17, 6%, počet plečiek o 18, 5%, repných kombajnov o 76, 2% atď. Obilnými kombajnami sa v tomto roku zožalo dva razy viac obilia ako v žatve roku 1953. Na základe uznesenia strany a vlády boli urobené opatrenia, aby boli uskutočnené dodávky ďalších dôležitých strojov pre uľahčenie práce družstevníkov a ostatných pracujúcich roľníkov. Tým sa prispeje k urýchleniu poľnohospodárstva, ktoré zaostáva za naším priemyslom.

Veľké zmeny v triednej štruktúre našej spoločnosti a obrovský vzrast zamestnanosti boli v priebehu päťročnice sprevádzané aj vzrastom životnej úrovne pracujúcich. Stúpla spotreba textilu, obuvi, nábytku a iných predmetov. Postupne rástli aj nároky spotrebiteľov na kvalitu jednotlivých výrobkov a na množstvo sortimentov. Spotreba cukru vzrástla oproti roku 1936 o 90%, spotreba mäsa a mäsových výrobkov o 70% a spotreba masti na dva a pol násobok.

Rýchlo vzrastajúce priemyselné centrá a potreby pracujúcich v mestách a na dedinách vyžadovali si urýchlenú výstavbu bytových jednotiek. Zo štátnych prostriedkov bolo v priebehu päťročnice pre uspokojenie aspoň tých najnaliehavejších potrieb vybudovaných 40. 729 bytov, okrem toho v rámci individuálnej výstavby, najmä na dedinách si naši občania postavili ďalších 33. 374 bytov. Táto výstavba však, a to ani s prirátaním súkromnej bytovej výstavby, nestačila uspokojiť všetky oprávnené nároky pracujúcich. Hospodárske výsledky prvej päťročnice umožňujú nám teraz rozšírenie a zrýchlenie tempa výstavby bytov a tým aj postupné uspokojenie ďalších pracujúcich.

V päťročnici sa podstatne zvýšila starostlivosť, o zdravie pracujúcich, a to výstavbou nových, moderne vybavených nemocníc, zvýšením počtu lekárov a zdravotníckych pracovníkov a zriaďovaním ambulatórií.

Všestrannú a potrebám súčasného vývojového obdobia odpovedajúcu výchovu socialistickej inteligencie a odborných kádrov umožňuje v nebývalej miere rast nášho školstva. Vybudovali sme desiatky nových vysokých a odborných škôl všetkých smerov. Vo všeobecne vzdelávacích školách sa dnes učí vyše 568. 824 žiakov, na odborných školách vyše 36. 130 žiakov a viac ako 13. 000 študentov na vysokých školách. V školskom roku 1953/1954 sa vyškolilo 873 príslušníkov technickej inteligencie, zatiaľ čo v školskom roku 1950/1951 sa ich vyškolilo iba 314.

Zaznamenávame neustály a prudký rozvoj na úseku kultúrnom, kde pre uspokojenie neustále rastúcich požiadaviek nášho ľudu urýchlene pribúdajú najrozličnejšie kultúrne zariadenia. Počet kín vzrástol oproti predvojnovému stavu na sedemnásobok, počet vlastníkov rozhlasových prijímačov na štvornásobok, mnohonásobne sa zvýšil predaj kníh a časopisov.

Všetky tieto úspechy, ktoré sme dosiahli v rokoch prvej československej päťročnice, nám umožnili cestou peňažnej reformy konsolidovať naše hospodárstvo a zrušiť viazaný trh.

Súčasne je treba odstrániť ešte niektoré nedostatky, vyskytujúce sa v našom národnom hospodárstve, a pripraviť tak predpoklady na ďalší mocný rozmach našej výstavby. V súlade s vládnym vyhlásením zo septembra 1953 zvyšuje sa starostlivosť o rýchlejší rozvoj výroby spotrebných predmetov a o investičnú výstavbu na tomto úseku, aby bolo možno lepšie uspokojovať materiálne potreby nášho ľudu.

Plán priemyselnej výroby na rok 1954 napriek istým dielčím nedostatkom sa v podstate plní, čo sa kladne prejaví v ďalšom rozvoji výroby v budúcom roku.

Vďaka sústavnej starostlivosti strany a vlády, podarilo sa značne zlepšiť zásobovanie našich pracujúcich. O tom svedčí okrem iného vzrast maloobchodného obratu v tomto roku, ktorý sa zvýšil oproti roku 1953 v porovnateľných cenách o 16, 6%. Zlepšilo sa aj zásobovanie našich dedín i keď sú tu ešte mnohé nedostatky.

Vážne a mnohé nedostatky možno stále ešte pozorovať v plnení investičného plánu. Naše stavebníctvo pri všetkých opatreniach, ktoré Sbor povereníkov v tomto smere v uplynulom období urobil, jednako vážne zaostáva. Tiež vážne nedostatky v našich projekčných organizáciách a u niektorých pracovníkov v projekcii ľahostajný, ba niekedy až nezodpovedný pomer k plneniu úloh vyplývajúcich z veľkorysej výstavby Slovenska nás nabáda k tomu, aby celý Sbor povereníkov sústredil svoju zvýšenú pozornosť na tieto slabé miesta. Nebudeme trpieť taký stav, kedy nezodpovedné plnenie investičných úloh zapríčiňuje zaostávanie výstavby bytových jednotiek, zaostávanie výstavby škôl, energetických diel, dôležitých priemyselných závodov atď. Sbor povereníkov sa bude musieť viac a sústavnejšie ako doteraz venovať otázkam práce stavebníctva a celkového plnenia plánu investičnej výstavby vo všetkých odvetviach. V tejto súvislosti bude treba ďalej zlepšovať prácu v nábore pracovných síl, starostlivostí o kultúrne, sociálne, zdravotné a iné uspokojovanie potrieb našich pracujúcich. Podobne ako vo vlastnej práci, bude aj od podriadených orgánov a národných výborov vyžadovať dôslednejšie plnenie jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesenia strany, vlády a Sboru povereníkov.

Sústredenú pozornosť budeme musieť venovať uhoľným baniam, aby na všetkých ťažných vežiach neustále žiarili červené hviezdy.

Zvlášť zodpovedné sú úlohy v našom pôdohospodárstve, kde sme v tomto roku zvýšili živočíšnu výrobu, no kde sa nám nepodarilo v plnom rozsahu splniť úlohy vo zvyšovaní hektárových výnosov a úžitkovosti poľnohospodárskeho zvieratstva. Smernice X. sjazdu KSČ a uznesenia strany a vlády o dvoj až trojročnom pláne rozvoja nášho poľnohospodárstva budú v týchto rokoch hlavnou náplňou práce celého Sboru povereníkov, menovite štátnej poľnohospodárskej správy a národných výborov. Pôjde o to, aby sa týmto otázkam venovala stále väčšia pozornosť a poskytovala účinnejšia pomoc orgánom, ktoré sú v prvom rade povolané na to, aby tieto významné úlohy zabezpečovali. Iste nie je treba široko rozvádzať naše úlohy na tomto poli. Ide predovšetkým o to, aby sa intenzívnejšie hospodárilo na našej pôde, aby bola prevádzaná kultivácia dlhodobých úhorov a vôbec všetkej dosiaľ neobrobenej pôdy. To znamená rozšíriť osevne plochy, účelnejšie ich využiť a starať sa o dodržiavanie agrotechnických lehôt atď. Ďalšia mechanizácia poľnohospodárskych prác a zabezpečenie dodávok ďalších tisícov poľnohospodárskych strojov a náradia, ako o tom hovorí vládne vyhlásenie, to je otázka pomoci priemyslu nášmu poľnohospodárstvu. To prispeje k zlepšeniu práce strojných a traktorových staníc. Posilnenie týchto staníc novými politicky a odborne vyspelými kádrami sa isto prejaví aj vo výsledkoch nášho poľnohospodárstva. Zvýšenú pozornosť bude treba venovať upevňovaniu doterajších a budovaniu nových jednotných roľníckych družstiev, pritom, poskytovať tiež väčšiu pomoc individuálne hospodáriacim malým a stredným roľníkom. Dôslednejším uplatnením sovietskych i našich pokrokových metód práce v poľnohospodárstve prispejeme k ďalšiemu jeho rozvoju, k zabezpečeniu stále lepšieho zásobovania spotrebiteľského trhu a pre náš ľahký a potravinársky priemysel potrebných domácich surovín.

Hlavnou a rozhodujúcou podmienkou ďalšieho rozvoja nášho národného hospodárstva je všestranné zvyšovanie produktivity práce. Rast produktivity práce musí byť vyšší ako rast priemerných zárobkov. Aby sme toto dosiahli, musíme odstrániť niektoré nedostatky z našej výroby. Budeme musieť lepšie organizovať prácu, vylúčiť veľké stratové časy, vykonať rad technicko-organizačných opatrení v našej výrobe, znížiť percento nepodarkov, zviesť boj s absenciou a fluktuáciou, vyporiadať sa s nadnormatívnymi zásobami a postupne zaviesť vnútropodnikový chozrasčot vo všetkých závodoch a na všetkých pracoviskách, kde už sú vytvorené predpoklady a v ostatných závodoch predpoklady pre toto vytvárať.

Technický pokrok, opierajúci sa o tvorivú iniciatívu širokých más pracujúcich, je rozhodujúcim činiteľom pri zvyšovaní produktivity práce. Rýchle tempo rozvoja našej socialistickej výroby vyžaduje tomuto stavu odpovedajúci technický rozvoj. Náš ľudovodemokratický štát vytvoril hmotné a organizačné predpoklady pre plnenie tejto úlohy, školia a pripravujú sa nové vedecké a technické kádre, závody sa vybavujú najnovšími strojmi a mechanizačnými prostriedkami. Pôjde teraz o to, aby sa podstatne zlepšila práca vedecko-výskumných ústavov, aby tieto zamerali svoje pracovné plány na konkrétne potreby nášho národného hospodárstva, aby sme sa vyporiadali s nesprávnymi náhľadmi niektorých našich hospodárskych pracovníkov, ktorí spájajú uplatnenie novej techniky a nových výrobných metód vždy s nákladnou investičnou výstavbou.

Vážené súdružky, súdruhovia a milí priatelia!

V krátkom čase Sbor povereníkov po zhodnotení tohoročných výsledkov predostrie Slovenskej národnej rade zprávu o plnení plánu v roku 1954 a o úlohách plánu pre rok 1955 na Slovensku. Jednako dovoľte, aby som aspoň v krátkosti uviedol niektoré najhlavnejšie úlohy, ktorých plnenie Sbor povereníkov bude zabezpečovať v nastávajúcom období.

Štátny plán rozvoja národného hospodárstva na rok 1955 predpokladá na Slovensku ďalší vzrast priemyselnej výroby o 8, 8% proti očakávanému plneniu v tomto roku. Na základe vládou schváleného plánu zvyšujú sa úlohy v ťažbe uhlia, vo výrobe elektriny, výrobe stavebných hmôt, potravinárskeho, ľahkého a drevospracujúceho priemyslu. Ďalej sa zvyšujú úlohy na úseku miestneho hospodárstva a komunálnych služieb. Na rozdiel od minulých rokov, keď prevažná časť rastu priemyselnej výroby sa dosahovala predovšetkým uvádzaním nových kapacít do prevádzky, zvýšenie výroby v budúcom roku bude treba dosiahnuť lepším využitím výrobnej kapacity existujúcich závodov a podstatným vzrastom produktivity práce.

Prevažná časť rastu priemyselnej výroby bude teda krytá rastom produktivity práce, dosahovanej ďalším technickým rozvojom, a to menovite mechanizáciou ťažkých prác a zavádzaním komplexnej mechanizácie. Pred povereníctvami, hlavnými správami, podnikmi a závodmi stojí teda veľmi zodpovedná úloha. V spolupráci s Revolučným odborovým hnutím, ČSM, Sväzom československo-sovietskeho priateľstva a inými masovými organizáciami zabezpečiť na závodoch včasné a správne vypracovanie technicko-priemyselných a finančných plánov pre jednotlivé podniky a rozvinúť širokú politickú kampaň, zameranú na uplatnenie a využitie všetkých pokrokových skúseností sovietskych a našich novátorov práce a všetkých tých skúseností, ktoré nám Sovietsky sväz tak nezištne v hojnej miere poskytuje.

V budúcom roku podľa plánu, schváleného vládou, sa ďalej zvyšuje objem investícií na Slovensku. Vychádzajúc zo smerníc X. sjazdu KSČ, počíta sa v tomto pláne s riešením veľmi zodpovedných úloh a zvyšujú sa prostriedky pre rozvoj poľnohospodárstva o 85%, na úseku školskom sa počíta so skoro dvojnásobným zvýšením, na úseku zdravotníctva i na úseku kultúry s podstatným zvýšením. Plnenie týchto veľkých úloh bude vyžadovať od pracovníkov v stavebníctve, od investorov a národných výborov zvýšenú starostlivosť o investičnú výstavbu. Pôjde o včasnú prípravu potrebných projektov projekčnými zložkami a zabezpečenie plnenia plánu hneď od prvých dní budúceho roku. Pochopiteľne pôjde tiež o to, aby sme pri tomto plnení správne využili každý pracovný deň, lebo to, čo sa raz zanedbá, ako ukazujú skúsenosti z toho roku, ťažko sa dá v priebehu roku dohnať.

Ďalšou významnou úlohou, ktorú nám štátny plán na rok 1955 ukladá, je, ako som už uviedol, zhospodárnenie našej výroby a s tým súvisiace zabezpečenie úspor na všetkých úsekoch nášho národného hospodárstva. V budúcom roku sa majú vlastné náklady porovnateľnej výroby znížiť v priemysle riadenom povereníctvami o 31% oproti očakávanému plneniu v tomto roku. Pod a plánu rozpočtová hodnota stavieb má sa znížiť o 16%. Pre dosiahnutie tohto zníženia nákladov výroby a výstavby bude treba odhaliť a využiť všetky skryté rezervy, zlepšiť využitie strojov, zvýšiť úspory v surovinách, materiáloch, palivách a elektrickej energie a dosiahnuť plánovaný rast produktivity práce. Skrátka, pôjde o to, aby sme vyrábali viac, lepšie a lacnejšie ako doteraz.

Splnením týchto veľmi zodpovedných úloh v súvislosti s ďalším veľkým rozmachom nášho socialistického hospodárstva budeme musieť zvýšiť aj požiadavky a nároky na jednotlivé štátne a hospodárske orgány a celý štátny aparát na Slovensku.

Už X. sjazd Komunistickej strany Československa nás upozornil na nedostatky v práci štátneho aparátu a hospodárskych orgánov. Nedostatkami v práci štátneho aparátu na Slovensku sa zaoberalo aj plénum Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Sbor povereníkov. Teraz pôjde o to, aby sme sa ďaleko rozhodnejšie vyporiadali na všetkých úsekoch štátnej správy s kancelársko-byrokratickými formami práce, s vlažným pomerom k chybám a nedostatkom a s familiárnym postojom vedúcich pracovníkov k tým pracovníkom, ktorí svoje úlohy riadne neplnia. Treba skoncovať s ľahostajnosťou k uzneseniam strany a vlády, ako i Sboru povereníkov a ďalej upevňovať pracovnú a štátnu disciplínu. Nižším zložkám štátneho a hospodárskeho aparátu musia im nadriadené orgány poskytovať stále účinnejšiu pomoc.

Dnes, keď spoločne uskutočňujeme veľké dielo výstavby socializmu, keď každý deň musí byť dňom usilovnej a plodnej práce, keď v priemyselných závodoch, v jednotných roľníckych družstvách a na ostatných pracoviskách sa v masovom meradle väčšina pracujúcich snaží dosiahnuť mimoriadne pracovné výsledky, treba, aby pracovníci celého štátneho aparátu vypnuli svoje sily a zapálení zdravou ctižiadosťou podieľali sa s ostatnými pracujúcimi v ďaleko väčšej miere na plnení týchto radostných budovateľských úloh.

Viac ako polročný časový odstup od májových volieb, kedy si nás ľud na základe nových zákonov zvolil svoje národné výbory všetkých stupňov, stačí na to, aby sme posúdili zmeny, ktoré na tomto úseku voľby znamenali. Doterajšie skúsenosti hovoria o tom, že sa práca národných výborov čiastočne zlepšila a že národné výroby sa vo svojej činnosti v ďaleko väčšej miere radia s pracujúcimi miest a dedín a že sa o túto spoluprácu viac ako predtým opierajú. Pozorovať isté zlepšenie v hospodársko-organizátorskej a kultúrno-výchovnej činnosti národných výborov. Dochádza však ešte dosť často k porušovaniu socialistickej zákonnosti a štátnej disciplíny. Vážnejšie nedostatky sa vyskytujú ešte v činnosti stálych komisií, v príprave materiálov pre zasadnutia národných výborov a ich rád, a to najmä u národných výborov nižších stupňov, menovite miestnych národných výborov. Preto v najbližšom čase stojí pred nami veľmi zodpovedná úloha zabezpečiť zvyšovanie politickej a odbornej úrovne funkcionárov a pracovníkov národných výborov. V tomto smere bude treba poskytnúť účinnú pomoc národným výborom zo strany celého Sboru povereníkov.

Je priamo príkazom dňa ďalej zlepšovať prácu národných výborov, prehlbovať ich spoluprácu, podobne ako spoluprácu celého štátneho aparátu s Revolučným odborovým hnutím, ČSM, SČSP a ostatnými zložkami Národného frontu. Takto bude Sbor povereníkov za plnej účasti širokých más nášho ľudu, ešte účinnejšie prispievať k tomu, aby všetky tie radostné budovateľské úlohy boli čo najlepšie na všetkých úsekoch plnené, ďalší rozvoj Slovenska, celej republiky a obranyschopnosť našej drahej vlasti zabezpečené.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP