Sobota 18. prosince 1954

Ustavujúca (1.), 2. a 3. schôdzka SNR 18. XII. 1954

3. schôdzka o 18. hod. 15. min.:

Predseda Kubač:

Otváram tretiu schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Prvým bodom programu je

zpráva dočasného výboru o návrhu poslancov Vojtecha Daubnera, Jozefa Tokára, Márie Hanzlíkovej, Mateja Rusnáka, Ferdinanda Merešša a spoločníkov na vydanie zákona SNR o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom dočasného výboru je poslanec Pavol Dubovský.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dubovský:

Veľkolepé víťazstvo československého pracujúceho ľudu vo voľbách do Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady je mocným dôkazom nerozbornej jednoty našich národov a hlbokým prejavom bezvýhradného súhlasu s múdrou politikou Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu. Náš pracujúci ľud s nezmeniteľnou vierou a tvorivým nadšením uskutočňuje smelé plány výstavby socializmu. Socializmus a komunizmus v našej československej vlasti bude uskutočnený. Vieme, že život sa stane ešte radostnejším, bohatším a krajším. No o nič menšie šťastie prežívame my, ktorí sa zúčastňujeme na historickom zápase tried a sme spolutvorcami víťazstva proletariátu a spoločenského poriadku jedine dôstojného človeka a ľudstva.

Je naozaj nesmiernym šťastím byť poslancom nášho prekrásneho ľudu a je vecou cti každého poslanca nesklamať jeho dôveru. Splniť čestne túto krásnu úlohu pre šťastie pracujúcich a vlasti vyžaduje od poslancov a Slovenskej národnej rady pracovať húževnaté a zásadne, vyžaduje viesť nezmieriteľný boj proti formalistickému alebo byrokratickému riešeniu a plneniu svojich povinností, ktoré v konečných dôsledkoch by znamenalo ubíjanie tvorivej iniciatívy nášho ľudu. Základom pre odstránenie takéhoto nebezpečenstva a zábezpekou toho, že veľké úlohy našej socialistickej výstavby a boja za mier budú splnené, má byť pracovný a rokovací poriadok Slovenskej národnej rady, ktorý ustanovuje v duchu Ústavy základné zásady konania Slovenskej národnej rady, určuje práva a povinnosti jej poslancov ľudom zvolených a ľudu zodpovedných.

Demokratické zásady, spôsob činnosti a pracovné metódy Slovenskej národnej rady a jej orgánov dané navrhnutým pracovným a rokovacím poriadkom umožňujú a zabezpečujú, že vôľa ľudu bude zvýraznená pri všetkých rokovaniach na pôde Slovenskej národnej rady. V duchu tejto zásady zákon priamo ukladá poslancom, aby pri plnení svojich povinností prihliadali na návrhy, sťažnosti a želania občanov. Aj výbory Slovenskej národnej rady sa musia v čo najširšej miere opierať o skúsenosti a návrhy pracujúcich. Aby teória a prax pri riešení všetkých závažných otázok boli v našej práci nedeliteľnou súčasťou, je žiadúca úzka spolupráca s vedcami, technikmi, odborníkmi, pracovníkmi štátneho a hospodárskeho aparátu a zástupcami organizácií nášho ľudu. Najzákladnejšia potreba a najzákladnejší rys ľudovej demokracie je výchova, hlboké uvedomenie najširších ľudových más a ich aktívna a priama účasť na správe štátu. V našej československej vlasti pracujúci človek stal sa kováčom vlastného osudu, je gazdom všetkého bohatstva našej zeme a jeho vôľa je vyjadrená a chránená zákonmi.

Tvorivé osvojovanie si bohatých skúsenosti Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík, preverené vybudovaním socializmu v Sovietskom sväze, vyjadruje pracovný a rokovací poriadok Slovenskej národnej rady, ktorý vnesie do života Slovenskej národnej rady tak potrebné zásady boľševického štýlu práce. Časť III. obsahuje ustanovenia o orgánoch a výboroch Slovenskej národnej rady. Návrh zákona určuje, aby si Slovenská národná rada vyvolila štyri výbory, a to: hospodársky a rozpočtový, kultúrny a osvetový, právny ako aj mandátový výbor. Popri tom navrhnutý rokovací poriadok dáva Slovenskej národnej rade možnosť, aby si podľa potreby zriadila aj ďalšie stále výbory. Ba v prípadoch, keď to vyžadujú naliehavé otázky, umožňuje rokovací poriadok ustanoviť dočasné výbory podľa praxe, ktorú si Slovenská národná rada osvojí.

Dôsledné stalinské uplatňovanie národnostnej politiky v našej vlasti je ďalším demokratickým rysom v navrhovanom zákone, kde každý poslanec má právo a zaručenú slobodu prejavu a slobodu svojich návrhov, hovoriť v rokovaniach Slovenskej národnej rady svojou materinskou rečou. Treba zdôrazniť nové významné ustanovenie, že zákonodarná iniciatíva poslancov prislúcha nielen skupine poslancov, ale i každému jednotlivému poslancovi.

Treba vítať, že významné práva a veľké povinnosti, ktoré má poslanec, vymedzuje návrh pracovného a rokovacieho poriadku a ukladá poslancovi udržiavať čo najtesnejší styk so svojimi voličmi, ktorým poslanec skladá účty zo svojej činnosti. Najtesnejšie spojenie poslancov s ľudom umožňuje, že všetky zákony sú tvorené pracujúcim ľudom a potom ním aj schvaľované. Povinnosťou poslanca je zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach a prácach Slovenskej národnej rady, jej výborov, do ktorých bol zvolený, pomáhať národným výborom svojho volebného obvodu v ich organizačnej práci. Tesná spolupráca poslanca s národnými výbormi, s robotníkmi našich fabrík, s roľníkmi v JRD i súkromne hospodáriacimi roľníkmi a pracujúcou inteligenciou pomáha upevňovať socialistickú zákonitosť, pomáha dôsledne objasňovať a plniť uznesenia strany a vlády, mobilizovať a viesť masy do boja za ich každodenné plnenie. Takéto chápanie povinností vyžaduje od poslanca ísť osobným príkladom a vzorným plnením svojich pracovných úloh, zapaľovať srdcia a mysle pracujúcich za plnenie a prekračovanie socialistických budovateľských úloh. Návrh pracovného a rokovacieho poriadku ďalej všetkým poslancom ukladá, aby bez ohľadu na miesto svojho bydliska a pracoviska boli členmi krajského združenia, kde poslanci spolupracujú bez ohľadu na stranícku príslušnosť. V krajských združeniach poslancov na Slovensku budú pracovať spolu poslanci Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. Činnosť poslancov v krajských združeniach koordinuje a kontroluje užšie predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Významným pomocným orgánom užšieho predsedníctva pri príprave rokovaní je rada poslancov, ktorej členmi sú zástupcovia krajských združení poslancov. Jednou z podstatných úloh rady je, aby zovšeobecnené skúsenosti poslancov z krajov a z volebných obvodov mohli sa v rokovaniach Slovenskej národnej rady plne uplatniť.

Po stránke rozpočtovej nevzniknú navrhnutým zákonom nijaké nové výdavky pre štát.

Práva a povinnosti poslancov ľudovodemokratického Československa vyjadrené návrhom zákona o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady nemožno v ničom zrovnávať s ustanoveniami buržoáznych štátov, kde krvavý kapitál je zlatým telaťom, buržoázni a reformistickí poslanci jeho služobníkmi. Jediným a hlavným zmyslom celej našej činnosti je starostlivosť o človeka, o zvyšovanie jeho hmotnej a kultúrnej úrovne. Preto naša zákonodarná činnosť musí byť zameraná k upevneniu ľudovodemokratického zriadenia, k vybudovaniu socializmu a obrane mieru.

V nerozbornom spojenectve s hrdinským a prekrásnym sovietskym ľudom naše šľachetné ciele dosiahneme, lebo nás vedie Komunistická strana Československa a vrúcna láska k našej prekrásnej slobodnej československej vlasti a jej ľudu. Každodennému plneniu uznesení X. sjazdu Komunistickej strany Československa, konkretizovaných v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na rok 1955, venujeme všetky svoje sily i nadanie.

Dočasný výbor predložený iniciatívny návrh poslancov jednomyseľne schválil.

Na texte návrhu previedol dočasný výbor tieto zmeny:

V § 1 ods. 1 v druhom riadku slová "ustanovuje v duchu Ústavy" nahradil slovom "určuje".

V § 7 bode 1 slová "úlohy vyhradené" nahradil priliehavejším pojmom "právomoc vyhradená". V tom istom bode v zátvorke za slová "k § 46 ods. 3" výbor vsunul text", § 106 ods. 2 Ústavy", lebo do pôsobnosti predsedníctva Slovenskej národnej rady patrí aj právomoc požiadať člena Sboru povereníkov, aby sa dostavil osobne na schôdzku predsedníctva, čo je tento povinný urobiť.

V § 8 za bod 4 bol vsunutý nový bod 5 tohto znenia: "5. Rozhoduje o žiadostiach poslancov o dovolenky; ", ktoré ustanovenie v návrhu chýbalo. Ostatné body tohto paragrafu sa následkom toho prečíslovali.

V § 9 v bode 4 na konci druhého riadku slovo "ods. " bolo nahradené správnym "bodu", lebo ide o bod a nie o odsek. V tom istom bode na konci za slová "podľa § 7 bodu 1" bol do zátvorky vsunutý text: "(pokiaľ ide o pôsobnosť predsedníctva podľa § 101 ods. 3 vo vzťahu k § 46 ods. 3 Ústavy). ", pretože § 7 bod 1 bol doplnený a ide len o zprávy, vyplývajúce z pôsobnosti podľa § 101 ods. 3 vo vzťahu k '§ 46 ods. 3 Ústavy.

V § 10 ods. 1 v druhom riadku medzi slovami "právny a mandátový výbor" spojka "a" bola kvôli jasnosti v texte nahradená čiarkou.

V § 12 v druhom riadku slová "zápisnice o schôdzke" boli nahradené " výstižnejšími slovami "zápisníc o schôdzkach".

V § 13 v bode 1 slová "vychádzajú od vlády" boli nahradené priliehavejšou štylizáciou: "vychádzajú z vlády". Na konci tohto bodu pred bodkočiarku výbor vsunul poukaz na Ústavu: "(§ 108 ods. 1 Ústavy)". V bode 9 bolo slovo "poslancov" vypustené a spojka "a" medzi slovami "námety a interpelácie" nahradená čiarkou.

V § 16 ods. 1 na začiatku vety slovo "Poslanec" bolo opravené na správne "Poslanca,".

V § 17 v 3 riadku slovo "prítomnosti" bolo vypustené ako zbytočné.

V § 28 v druhom riadku za slová "od orgánov štátnej správy" výbor vsunul slová: "a iných orgánov", lebo pôjde aj o iné orgány než štátne.

V § 32 ods. 2 v druhom riadku za slová "predmetom rokovania" boli vsunuté slová: "Slovenskej národnej rady" kvôli jasnosti.

V § 40 ods. 1 v šiestom riadku slová "aby štátne orgány a obyvateľstvo zákony dodržiavali" boli správnejšie štylizované: "aby štátne a hospodárske orgány a občania zákony zachovávali". V ods. 2 v druhom riadku slovo "ponosy" bolo nahradené slovom "sťažnosti".

V § 43 ods. 1 v druhom riadku za slová "riadneho chodu" bolo vsunuté slovo "prác", ktoré tam patrí.

V § 48 v treťom riadku slovo "nariadenia" bolo opravené na "nariadenie".

Dočasný výbor sa uzniesol odporúčať Slovenskej národnej rade, aby tento návrh zákona so zmenami, ktoré na ňom vykonal výbor, odhlasovala. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Zisťujem, že sa do rozpravy o tomto návrhu nikto neprihlásil, preto rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho predniesol zpravodajca, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona schválila podľa návrhu dočasného výboru.

Druhým bodom programu je

zpráva dočasného výboru o návrhu poslancov Vojtecha Daubnera, Pavla Hudeca, Boženy Žitníkovej, Jozefa Hašu, Jána Cengela a spoločníkov na vydanie zákona SNR o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom dočasného výboru je poslanec Pavol Dubovský.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dubovský:

Iniciatívny návrh zákona Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov spočíva na nových zásadách, pričom je nám vzorom úprava náhrad poslancov sovietskych zákonodarných orgánov.

Demokratické chápanie poslanca a jeho funkcie posudzuje poslanca ako skutočného zástupcu pracujúceho ľudu v jeho volebnom obvode, ktorý má ostať v trvalom spojení s ľudom a jeho budovateľskou prácou. Táto zásada vyplýva z najrýdzejšieho a najdemokratickejšieho chápania a nazerania na poslaneckú funkciu - na funkciu oddaného zástupcu a služobníka ľudu, ktorý je jediným zdrojom všetkej moci v štáte. Poslanec má ostať v úzkom spojení s ľudom, aby mohol tlmočiť jeho vôľu, bdieť nad zachovávaním jeho záujmov a jeho blaha. Toho zárukou je neustály kontakt poslanca s voličmi a jeho ponechanie v doterajšom zamestnaní, čím sa neodtrhuje od každodenného diania v štáte, je v stálom styku s masami, so svojimi voličmi a s našou socialistickou výstavbou. Podľa tejto zásady poslanec Slovenskej národnej rady po svojom zvolení ostáva i naďalej vo svojom doterajšom zamestnaní. Preto bude na svojom pracovisku odmeňovaný za skutočne vykonanú prácu, podľa zásad socialistického odmeňovania.

Pokiaľ ide o výkon poslaneckej funkcie, patrí poslancom Slovenskej národnej rady náhrada za výdaje spojené s výkonom ich činnosti, najmä za výdavky spojené so stálym kontaktom poslanca s voličmi, vzniklé z osobného styku alebo korešpondencie, ďalej návštevou rôznych orgánov, úradov a pracovísk voličov svojho obvodu. Týmto sa umožňuje a hmotne zabezpečuje poslancom Slovenskej národnej rady vykonávať túto krásnu a čestnú funkciu stálou mesačnou náhradou Kčs 800. -. Úž samotný názov náhrada a nie plat, ako to bolo v minulosti, je demokratickým chápaním funkcie poslancov, názov jedine priliehavý a vyhovujúci, ktorý zodpovedá novému systému, týmto zákonom navrhovanému.

Už bolo spomenuté, že poslanci Slovenskej národnej rady budú svoj mandát vykonávať popri svojom zamestnaní. Je teda nesporné, že na výkon svojej zodpovednej funkcie sa budú musieť uvoľňovať zo svojho zamestnania. Deje sa tak v pracovnom čase a preto je správne, že ušlý zárobok za dni strávené plnením poslaneckých povinností nahradia poslancom, ktorí sú v pracovnom pomere, ich zamestnávatelia. Treba totiž zdôrazniť, že poslanecká práca je vysoko hodnotná a poslanec jej výkonom by utrpel ujmu na svojom príjme. Ostatným poslancom, členom jednotných roľníckych družstiev, súkromne hospodáriacim roľníkom poskytuje sa primeraná náhrada od štátu.

Okrem náhrady, ktorá sa bude vyplácať poslancom Slovenskej národnej rady, zavádza sa vyplácanie diét za účasť poslancov na schôdzkach Slovenskej národnej rady a jej orgánov, a to vo výške Kčs 100. - denne, ktorá sa vzťahuje aj na dni strávené cestovaním na tieto zasadnutia. Diéta bude kryť vyššie výdavky poslancov, ktoré im vzniknú priamou účasťou na prácach v Slovenskej národnej rade.

Náhrada ušlého zárobku sa určí obdobne ako u členov národných výborov. Hradí sa skutočne len ušlý zárobok za dni strávené na schôdzkach Slovenskej národnej rady a jej orgánov, zahrňujúc do toho aj čas potrebný na cestovanie z pracovného miesta do sídla Slovenskej národnej rady a späť.

Funkčné platy sa ponechávajú iba u predsedu a podpredsedov Slovenskej národnej rady. V týchto funkčných platoch je zahrnutá aj mesačná náhrada.

Poslanci Slovenskej národnej rady majú nárok - ako doteraz - na bezplatné používanie všetkých hromadných dopravných prostriedkov, najmä železničnej, autobusovej a lodnej dopravy. Nová úprava oprávňuje poslancov Slovenskej národnej rady používať pri cestách na schôdzky Slovenskej národnej radý a jej orgánov a späť i lietadiel. Toto použitie lietadiel ako novota oproti doterajšiemu stavu sa odôvodňuje tým, že umožni poslancom, aby sa v prípade potreby dostali rýchle do sídla Slovenskej národnej rady.

Dočasný výbor zhodnotil iniciatívny návrh tohto zákona kladne.

Previedol v jeho texte tieto zmeny:

V § 2 ods. 1 v treťom riadku medzi slová "schôdzky patrí" boli kvôli jasnosti vsunuté slová "a späť". V ods. 2 v 4. riadku do zátvorky pred slová "členom jednotných roľníckych družstiev" bolo pre presnosť vsunuté slovko "ako". V ods. 3 v treťom riadku za slová "a jej orgánov" boli vsunuté slová "a späť" z toho istého dôvodu ako v ods. 1.

Takto upravenú osnovu dočasný výbor odporúča Slovenskej národnej rade na uzákonenie. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Zisťujem, že sa do rozpravy o tomto návrhu nik neprihlásil, preto rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho zpravodajca predniesol, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh tohto zákona schválila podľa návrhu dočasného výboru.

Prikročíme k tretiemu bodu programu, ktorým je

zpráva mandátového výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom je poslanec Jozef Tokár.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Tokár:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátový výbor ma poveril, aby som ako zpravodajca podal Slovenskej národnej rade zprávu o výsledkoch volieb do Slovenskej národnej rady a o overení platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady.

Voľby do Slovenskej národnej rady mali rovnako ako voľby do Národného zhromaždenia mimoriadny vnútropolitický i zahraničnopolitický význam. Náš ľud pripravoval sa na ne uprostred radostnej budovateľskej práce, lebo si bol vedomý, že svojimi pracovnými výsledkami a tiež účasťou na voľbách vytvára podmienky pre ďalšie zvyšovanie svojej materiálnej i kultúrnej úrovne, že vytvára podmienky pre obranyschopnosť svojej vlasti.

Príprava volieb, ich priebeh i samotné volebné výsledky plne potvrdili toto úsilie nášho ľudu. Voľby do Slovenskej národnej rady ukázali víťazstvo jednoty nášho ľudu, združeného v Národný front pod vedením Komunistickej strany Československa. Všetkých kandidátov za poslancov Slovenskej národnej rady prijímal i volil náš ľud ako poslancov Národného frontu.

Volieb do Slovenskej národnej rady sa zúčastnilo 2,324.279 voličov, čo predstavuje 99,13% oprávnených voličov. Z toho bolo 2,312.658 platných a 11.721 neplatných hlasov. Za kandidátov Národného frontu do SNR hlasovalo 2,249.547 voličov, čo je 97,2% platných hlasov.

Vedľa 84 príslušníkov slovenského národa bolo zvolených 13 poslancov maďarskej národnosti, 3 poslanci ukrajinskej národnosti a 3 poslanci českej národnosti. Z toho je 25 robotníkov pracujúcich priamo vo výbore, 14 roľníkov - členov JRD, 6 samostatne hospodáriacich roľníkov, 11 príslušníkov technickej inteligencie, 10 príslušníkov ostatnej inteligencie, 33 verejných pracovníkov a 4 príslušníci našej ľudovodemokratickej armády.

V novej Slovenskej národnej rade je 18 žien, z ktorých je 7 robotníčok zo závodov, 5 pracuje v poľnohospodárstve a 6 z radov pracujúcej inteligencie.

1. Toto zloženie novej Slovenskej národnej rady je v plnom súlade s politickým a ekonomickým vývojom Slovenska ako neoddeliteľnej súčasti jednotnej Československej republiky a plne zodpovedá leninsko-stalinským zásadám  národnostnej politiky.

2. Toto zloženie SNR je živým obrazom národného frontu ako politického zväzku všetkého nášho ľudu, ktorého jadrom je stále sa upevňujúci zväzok robotníckej triedy s malými a strednými roľníkmi.

3. Toto zloženie SNR vytvára tiež dobré predpoklady pre spojenie prostredníctvom poslancov so všetkým našim ľudom, predpoklady pre spojenie s rozhodujúcimi výrobnými i ostatnými odvetviami, tak ako to záujem našej socialistickej výstavby, tak ako to záujem našich pracujúcich i dobrá práca SNR vyžaduje.

Mandátový výbor na svojej dnešnej schôdzi skúmal platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady podľa § 49 zákona SNR zo dňa 4. mája 1954 č. 7 Sb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady oznámila mandátovému výboru, že podľa § 14 písm. d) cit. zákona zaregistrovala poslancov Slovenskej národnej rady zvolených vo volebných obvodoch č. 1-2 a 4-104, v ktorých sa dňa 28. novembra 1954 konali voľby.

Voľby v 3. volebnom obvode sa uskutočnia dňa 19. decembra 1954.

Po preskúmaní zprávy Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Slovenskej národnej rady o registrácii zvolených poslancov Slovenskej národnej rady a zápisníc o spočítaní hlasov, vyhotovených obvodnými volebnými komisiami, mandátový výbor zistil, že vo všetkých 103 volebných obvodoch, v ktorých sa konali voľby dňa 28. novembra 1954, tieto sa uskutočnili v plnom súhlase s ústavným zákonom o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako aj so zákonom Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady. Mandátovému výboru nedošli žiadne zprávy alebo sťažnosti na porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady, preto výbor zistil, že všetci 103 poslanci boli právoplatne zvolení.

Mandátový výbor preto odporúča, aby Slovenská národná rada prijala toto

uznesenie:

"Voľby poslancov Slovenskej národnej rady boli vykonané vo všetkých volebných obvodoch, v ktorých sa konali voľby dňa 28. novembra 1954, to je vo volebných obvodoch č. 1-2 a 4-104, v plnom súhlase s ústavným zákonom zo dňa 26. mája 1954 č. 26 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady, a zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 4. mája 1954 č. 7 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady a niet dôvodu pre zrušenie platnosti voľby v žiadnom volebnom obvode.

Overuje sa platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady tak, ako boli zvolení vo volebných obvodoch č. 1-2 a 4-104 dňa 28. novembra 1954 a ako ich zaregistrovala Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady podľa § 14 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady." (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Zisťujem, že sa do rozpravy o tomto návrhu nik neprihlásil, preto rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu mandátového výboru, aby Slovenská národná rada overila voľbu poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených vo voľbách 28. novembra 1954.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila voľbu poslancov podľa návrhu mandátového výboru.

Posledným bodom programu je

voľba výborov Slovenskej národnej rady.

Okrem mandátového výboru, ktorý Slovenská národná rada už zvolila, si Slovenská národná rada zvolí tieto výbory:

hospodársky a rozpočtový,

kultúrny a osvetový,

právny,

pôdohospodársky a

sociálny a zdravotnícky.

Žiadam, aby bol prečítaný podaný návrh.

Vedúci Kancelárie SNR Ilčík (číta):

Návrh poslancov Ireny Ďurišovej, Stanislava Hollého, Anny Chudadovej-Vitekovej, Štefana Macháňa, Vladimíra Križku a spoločníkov na zriadenie výborov hospodárskeho a rozpočtového, kultúrneho a osvetového, právneho, pôdohospodárskeho a sociálneho a zdravotníckeho a na voľbu členov týchto výborov.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila hospodársky a rozpočtový výbor a aby do tohto výboru zvolila týchto poslancov: Ondreja Melišku, dr. Ivana Štefánika, Pavla Hudeca, Jozefa Mésároša, Jozefa Prokoša, Annu Hodálovú, Ondreja Levrinca, Viktora Jonera, Rudolfa Urminského, Pavla Töröka, Michala Hatadáma, Ondreja Brandiča a Jána Lešu.

Ďalej sa navrhuje, aby Slovenská národná rada zriadila kultúrny a osvetový výbor a aby do tohto výboru zvolila týchto poslancov: Andreja Bagara, Pavla Dubovského, Jozefa Hašu, Viktora Fuchsa, Júliusa Kusého, Jozefa Árvayho, Františka Ulricha, dr. Miloša Krnu, Máriu Bírovú, Máriu Fekovú, Jána Cengela, Irmu Vidovú a Jána Mešťánka.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila právny výbor a aby za jeho členov zvolila týchto poslancov: Milana Rázusa, Ondreja Súletyho, Imricha Tótha, gen. Jaroslava Ťokana, Jána Gejzu, Štefana Nagya, Michala Sivču.

Ďalej sa navrhuje zriadenie pôdohospodárskeho výboru s tým, aby do tohto výboru boli zvolení títo poslanci: Ľudovít Bortel, Michal Kanda, Matej Rusňák, Fridrich Pongrácz, Karol Janó, Juraj Pancák, Jozef Kubiš, Ferdinand Merešš, Ján Berta, Anna Cuperová, František Seifert, Egyd Pepich a Vincent Ľahký.

Konečne podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila sociálny a zdravotnícky výbor a aby za členov tohto výboru zvolila týchto poslancov: Jolanu Herckovú, Antona Mrázika, Emila Píša, Jána Krbavca, Jána Foltína, Martina Hrašku, Emíliu Glatterovú, Jána Lichnera, Vieru Pírkovú, Juraja Ondrejku, Júliusa Benča, Jozefa Kyselu, Gejzu Hanzela.

V Bratislave dňa 18. decembra 1954.

Podpísaní sú poslanci: Irena Ďurišová, Stanislav Hollý, Anna Chudadová-Viteková, Štefan Macháň, Vladimír Križka, Jozef Trsťan, Jozef Hromada, Anna Kalinajová, Helena Mitrová, Ľudovít Kerek, Alžbeta Križmová.

Predseda Kubač:

Má niekto iný návrh, prípadne pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh?

(Nikto.)

Nakoľko iného návrhu niet, dávam o prečítanom návrhu poslancov hlasovať.

Kto súhlasí s prečítaným návrhom na zvolenie výborov, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že si Slovenská národná rada zvolila výbory podľa podaného návrhu.

Vážená Slovenská národná rada!

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Prichádzame k záveru rokovania Slovenskej národnej rady.

Dnešným rokovaním začalo obdobie činnosti novej Slovenskej národnej rady, v ktorom máme rozvíjať boj za splnenie smerníc určených nám X. sjazdom Komunistickej strany Československa a vládou Národného frontu. Boj, ktorý vo svojich dôsledkoch má jediný cieľ, a to krajší a spokojný život pracujúceho človeka.

Stoja pred nami veľké a zodpovedné úlohy, ktoré budeme plniť s radosťou a nadšením vo vedomí, že konáme v prospech ľudu, pre jeho blaho a šťastie.

Toto vedomie nám musí byť vzpruhou k vypätiu všetkých síl v plnení zodpovednej, no radostnej práce, ktorou nás poveril ľud.

Budeme neustále vychovávať náš ľud k horúcemu socialistickému vlastenectvu, k obrane mieru a bezpečnosti našej slobodnej Československej republiky.

Budeme rozvíjať a zapaľovať v našom ľude hlboké city proletárskeho internacionalizmu, za víťazstvo demokracie a mieru, proti fašizmu a jeho barbarstvu.

V záujme upevnenia svetového mieru budeme vychovávať náš ľud v duchu odhodlania dať všetky sily pre víťazstvo veci mieru a vybudovania socializmu v našej krásnej vlasti.

Budeme bojovať za zachovanie socialistických zákonov a za upevňovanie štátnej a pracovnej disciplíny.

Budeme rozvíjať nerozbornú družbu nášho ľudu s krajinami ľudových demokracií a každým dňom viac a viac upevňovať spojenectvo a vrelé priateľstvo s hrdinským a prekrásnym ľudom Sväzu sovietskych socialistických republík. (Dlhotrvajúci potlesk.)

Tým je program tretej schôdzky Slovenskej národnej rady vyčerpaný a naše dnešné rokovanie skončené.

Oznamujem, že najbližšiu schôdzku Slovenskej národnej rady zvolá užšie predsedníctvo písomne.

Schôdzku zakľučujem.

(Koniec schôdzky o 18. hod. 45. min.)

Kancelária Slovenskej národnej rady

Číslo: 1044/prez. dôv/1954.

Za správnosť stenografickej zprávy:

v Bratislave 23. decembra 1954.

Vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady:

Ilčík v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP