Čtvrtek 28. dubna 1955

Slovenská národná rada 1955

II. volebné obdobie

4. a 5. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 4. a 5. schôdzky Slovenskej národnej rady 28. apríla 1955 v Bratislave

Obsah:

4.

schôdzka - - - - - - - - - - - - -

3

5

. schôdzka ----------------------- ------ ------------------

49

 

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 
 

Neprítomnosť poslancov -------------

3

 

Písomné oznámenie rozdané ---------------

4

 

Rozdaná tlač ----------------------------------

18, 50, 58

 

Program:

 

4.

schôdzky o 8.30 hod.:

 
 

Sľub poslancov Jána Šveca, Oskára Jeleňa a Jozefa Hojča --------------------------------------------------

3

 

Schválenie programu rokovania - ------- - - -

4

1.

Zpráva povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu Pavla Majlinga o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1955 ------ ---------------------------------

4

2.

Zpráva povereníka financií inž. Jána Marku o štátnom rozpočte na rok 1955 - ----------- -------

11

3.

Rozprava o zpráve povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu a povereníka financií -------

18

 

Reč poslanca inž. Ondreja Levrinca ------- -

18

 

Reč poslanca Jána Mockovčiaka - ------- -

23

 

Reč poslanca Fridricha Pongrácza ----------------

25

 

Reč poslanca Ondreja Súletyho - - -----------

27

 

Reč poslanca Martina Hrašku - - - - - -

30

 

Reč člena predsedníctva Vasila Biľaka - -------

32

 

Reč poslanca Ondreja Melišku ------- ------- -

35

 

Reč poslanca Jána Cengela ------- ___ -

38

 

Reč poslanca Júliusa Kusého ------- ------- -------

41

 

Reč poslanca dr. Ivana Štefánika - -----------

44

 

Návrh poslancov Vojtecha Daubnera, Ľudovíta Bortela, Ondreja Melišku a spoločníkov na uznesenie k zpráve povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1955 --------------

47

 

Návrh poslankyne Jolany Herckovej, poslancov Vasila Biľaka, Pavla Lúča a spoločníkov na uznesenie k zpráve povereníka financií o štátnom rozpočte na rok 1955 - - --------------- -

47

 

Zpráva zpravodajcu, podpredsedu Františka Déneša

47

 

Zpráva povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu schválená - - - - - - ------- -

49

 

Zpráva povereníka financií schválená ---------------

49

 

Navrhnuté uznesenia prijaté - - - - - - -

49

5.

schôdzka o 16.40 hod.:

 
 

Sľub poslanca inž. Jána Marku - - - - - -

49

1.

Zpráva mandátového výboru o návrhu tohto výboru na overenie voľby poslancov Slovenskej národnej rady Oskára Jeleňa a Jozefa Hojča podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Zb. -------------------

50

 

Zpráva zpravodajcu Jána Mockovčiaka - -

50

 

Voľba poslancov overená - - - - - - - -

50

2.

Zpráva povereníka pôdohospodárstva Štefana Gažíka o plnení smerníc X. sjazdu Komunistickej strany Československa v jarných prácach a v príprave na letné práce - - - - - - - - -

51

3.

Rozprava o zpráve povereníka pôdohospodárstva -

58

 

Reč poslanca Viktora Jonera - ------- - -------

58

 

Reč člena predsedníctva inž. Michala Hrubého -

60

 

Reč poslanca Jána Šveca - ------- - - - -

62

 

Reč podpredsedu Jozefa Mjartana ------- - -

64

 

Reč podpredsedu Františka Déneša - ------- -

67

 

Návrh poslancov Ľudovíta Benedu, Júliusa Kusého, Jána Šveca a spoločníkov na uznesenie k zpráve povereníka pôdohospodárstva o plnení smerníc X. sjazdu Komunistickej strany Československa v jarných prácach a v príprave na letné práce - ------- - - - - - - - - -

70

 

Zpráva zpravodajcu, podpredsedu Michala Žákoviča - - - - - - - - - - - - - -

70

 

Zpráva povereníka pôdohospodárstva schválená -

71

 

Navrhnuté uznesenie prijaté - - - - - - -

71

 

4. schôdzka o 8 hod. 30 min.

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady: František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič.

Členovia Sboru povereníkov:

Predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj,

podpredseda Sboru poverníkov Michal Bakuľa,

podpredseda Sboru povereníkov Štefan Šebesta,

podpredseda Sboru povereníkov a povereník vnútra Oskár Jeleň,

povereník predseda Slovenského plánovacieho úradu Pavol Majling,

povereník financií inž. Ján Marko,

povereník pôdohospodárstva Štefan Gažík,

povereník ľahkého priemyslu inž. Samuel Takáč,

povereník stavebníctva dr. h. c. Jozef Lukačovič,

povereník pracovných síl Jozef Hojč.

87 poslancov Slovenskej národnej rady.

Za Kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram 4. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Prv, ako by sme prikročili k rokovaniu, pripadá mi smutná úloha oznámiť z tohto miesta, že dňa 3. januára tohto roku zomrel kandidát byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, národný umelec a poslanec Slovenskej národnej rady Fraňo Kráľ.

Prosím, aby sme povstaním a dvojminútovým tichom uctili jeho pamiatku. (Poslanci povstávajú. Dvojminútové ticho.)

Predseda Kubač: Ďakujem. (Poslanci sadajú.)

Nasleduje

sľub poslancov Slovenskej národnej rady.

Na dnešnej schôdzke majú zložiť poslanecký sľub poslanci

Ján Švec,

Oskár Jeleň a

Jozef Hojč.

Poslanec Ján Švec sa pre technické prekážky nemohol dostaviť k zloženiu sľubu na prvej schôdzke 18. decembra 1954.

Poslanci Oskár Jeleň a Jozef Hojč boli za poslancov Slovenskej národnej rady zvolení pri náhradnej voľbe.

Uvedení poslanci boli na dnešnú schôdzku Slovenskej národnej rady riadne pozvaní a sa na ňu dostavili.

Žiadam ich, aby predstúpili k zloženiu sľubu.

(Poslanci vystupujú na predsednícku tribúnu.)

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu a aby poslanci Ján Švec, Oskár Jeleň a Jozef Hojč slovom "sľubujem" a podaním ruky zložili sľub. (Poslanci vstávajú.)

Vedúci Kancelárie SNR Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike Československej, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu, štátu a slovenského národa."

Poslanec Švec (podávajúc predsedovi ruku):

Sľubujem.

Poslanec Jeleň (podávajúc predsedovi ruku):

Sľubujem.

Poslanec Hojč (podávajúc predsedovi ruku):

Sľubujem.

(Poslanci sadajú.)

Predseda Kubač:

Zisťujem, že poslanci Slovenskej národnej rady Ján Švec, Oskár Jeleň a Jozef Hojč zložili poslanecký sľub.

Oznamujem, že svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili: podpredsedníčka vlády inž. Ľudmila Jankovcová, minister spravodlivosti dr. Ján Bartuška, podpredsedníčka Slovenskej národnej rady Irena Ďurišová, povereník spojov dr. h. c. Alexander Horák, povereník zdravotníctva Vojtech Török, povereník obchodu inž. Ján Bušniak, povereník lesov a drevárskeho priemyslu František Tupík, povereník miestneho hospodárstva Jozef Gajdošík,

poslanci SNR Viktor Strmeň a Andrej Bagar.

Obvyklé oznámenia pre dnešnú schôdzku vydalo užšie predsedníctvo písomne a boli súdruhom poslancom rozdané.

Nasleduje

schválenie programu dnešného rokovania Slovenskej národnej rady podľa § 14 odseku 1 pracovného a rokovacieho poriadku.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre dnešné svoje rokovanie tento program:

4. schôdzka o 8. hodine 30 minútach, ktorú som otvoril:

1. Zpráva povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu Pavla Majlinga o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1955.

2. Zpráva povereníka financií inž. Jána Marku o štátnom rozpočte na rok 1955.

3. Rozprava o odznelej zpráve povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu a o odznelej zpráve povereníka financií.

5. schôdzka o 15. hodine popoludní:

1. Zpráva mandátového výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Oskára Jeleňa a Jozefa Hojča podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Zb.

2. Zpráva povereníka pôdohospodárstva Štefana Gažíka o plnení smerníc X. sjazdu Komunistickej strany Československa v jarných prácach a v prípravách na letné práce.

3. Rozprava o odznelej zpráve povereníka pôdohospodárstva.

Má niekto pripomienku k tomuto návrhu programu, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto.)

Pretože k programu rokovania pripomienky nie sú, dám o návrhu hlasovať.

Kto schvaľuje program rokovania, ako ho navrhlo užšie predsedníctvo, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada program rokovania schválila.

Začneme rokovať.

Prvým bodom programu je

zpráva povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu Pavla Majlinga o úlohách štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1955.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Povereník predseda Majling:

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia!

Národné zhromaždenie schválilo koncom minulého mesiaca zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva pre rok 1955.

Úlohy plánu vychádzajú zo smerníc X. sjazdu Komunistickej strany Československa. Štátny plán aj pre rok 1955 ukladá hospodárstvu na Slovensku rýchlejšie tempo rozvoja ako v ostatných častiach republiky. Tým sa plnia smernice Komunistickej strany Československa dané pre našu socialistickú výstavbu: pokračovať v rýchlom, tempe industrializácie Slovenska.

Na sjazde Komunistickej strany Slovenska v referáte prvého tajomníka ÚV KSS s. Bacílka boli veľmi dôkladne vyhodnotené doterajšie úspechy socialistickej výstavby na Slovensku, ako aj príčiny, rozsah a dôsledky zaostávania v plnení mnohých významných úloh plánu.

Historické úlohy socialistickej výstavby, vytýčené v našom prvom päťročnom pláne, náš ľud úspešne splnil.

V poslednom roku päťročnice priemyslová výroba na Slovensku bola 41/2-krát väčšia ako za kapitalistického Československa v roku 1937. Úspešne sa splnila úloha socialistickej industrializácie: rozvoj ťažkého priemyslu a predovšetkým strojárenstva. Strojárenský priemysel na Slovensku zaznamenal zo všetkých odvetví priemyslu najväčší vzrast. Objem jeho výroby sa zväčšil za päťročnicu o 370%.

Hrubá priemyselná výroba na jedného obyvateľa na Slovensku bola koncom päťročnice o 13% vyššia ako úroveň priemyslovej výroby v českých krajoch v roku 1937, kedy tieto boli považované za jednu z najpriemyselnejších oblastí strednej Európy.

Splnením plánovaných úloh v roku 1954 dosiahol sa ďalší rozvoj celého národného hospodárstva. Priemyslová výroba vzrástla oproti roku 1953 o 4,8%, z toho v priemyslových úsekoch riadených povereníctvami o 5,6%.

Aj pri pomerne nízkom celkovom raste priemyselnej výroby v minulom roku vzrástla priemyselná výroba na Slovensku rýchlejšie ako v celoštátnom meradle, čím podiel Slovenska na celoštátnom objeme priemyselnej výroby sa ďalej zvýšil.

V roku 1954 sme dosiahli úspechy v odstraňovaní zaostávania v rozvoji niektorých základných odvetví priemyslu za celkovým rozvojom národného hospodárstva. Dosiahol sa podstatný rast vo výrobe elektrickej energie. Do prevádzky sa uviedli nové kapacity energetiky - v Novákoch, v Hornej Strede, v Dobšinej. Zvýšila sa ťažba železných rúd. Dosiahli sme úspechy v metalurgii farebných kovov. Vybudovali sme podniky na výrobu hliníka a ferrozliatin, ktoré sú významnou základňou republiky v krytí potreby týchto kovov.

Poľnohospodárstvo dostalo v roku 1954 ďalšie tisícky nových vysokovýkonných strojov.

Zvýšenie životnej úrovne sa prejavilo v ďalšom raste peňažných príjmov obyvateľstva a z toho dôvodu aj v raste maloobchodného obratu. Tento sa zvýšil v minulom roku v bežných cenách o 10,6 %.

Naši pracujúci v minulých rokoch masové nakupovali priemyselný tovar, ako chladničky, elektrické práčky, motocykle, šijacie stroje, rádioprijímače, - teda výrobky, ktoré za kapitalistickej republiky kupovali len najlepšie situované vrstvy buržoázie.

Popri týchto úspechoch v rozvoji našej výroby a vo zvyšovaní životnej úrovne ľudu trval v našom národnom hospodárstve v minulom roku rad vážnych nedostatkov. Nesplnil sa plán Investičnej výstavby. Najviac zaostávalo plnenie tohto plánu v tých odvetviach na Slovensku, kde sa ukladali najväčšie úlohy - v poľnohospodárstve, v školstve, v bytovej výstavbe, v zdravotníctve. Nesplnil sa plán aj vo výstavbe niektorých podnikov, ktoré majú význam pre celé národné hospodárstvo republiky.

Príčiny nesplnenia plánu investičnej výstavby treba vidieť v nízkej úrovni organizácie práce na stavbách, v nízkej úrovni riadenia v príslušných nadpodnikových orgánoch stavebníctva, v nedostatočnej starostlivosti o plnenie úloh technického rozvoja, o systematické, plánovité odborné školenie pracovníkov a v neposlednej miere aj v tom, že bol nedostatok základných stavebných materiálov, ako sú tehly, škridle, stavebné drevo, inštalačný materiál.

Neuspokojivé výsledky boli v poľnohospodárskej výrobe. U hlavných plodín sa nedosiahli plánované osevne plochy a hektárové výnosy mnohých plodín boli pod úrovňou predchádzajúcich rokov. Taktiež sa v minulom roku nesplnili úlohy vo zvyšovaní úžitkovosti domácich zvierat. Zaostávanie v rozvoji poľnohospodárskej výroby možno vysvetliť hlavne nedosta" točnou úrovňou organizátorskej práce vo všetkých stupňoch orgánov poľnohospodárskej správy.

Rovnako v minulom roku sa nedostatočne plnili úlohy v raste produktivity práce a v znižovaní vlastných nákladov na mnohých úsekoch nášho hospodárstva.

V priemyslovej výrobe, aj keď sa plán produktivity práce vcelku splnil a vzrast výroby bol z 890% krytý rastom produktivity práce, dosiahnutý vzrast o 3, 60% je nízky vzhľadom na rezervy, ktoré v tomto úseku sú vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

V priebehu minulého roku ešte dochádzalo k rozsiahlemu porušovaniu mzdovej disciplíny v podnikoch u väčšiny rezortov: potravinárskeho, ľahkého priemyslu, stavebníctva, dopravy atď.

Na X. sjazde Komunistickej strany Československa prvý tajomník ÚV KSČ s. Novotn ý vo svojom referáte uviedol, že " - v priemysle, v poľnohospodárstve, v doprave, v obchode, a v štátnej správe existujú obrovské nevyužité rezervy pre neustále znižovanie nákladov a zhospodárňovanie výroby".

Úspechy v plnení plánu znižovania nákladov na výrobu a inú činnosť, ako aj rýchlejší rast produktivity práce v pomere k priemerným zárobkom zaujímajú našu stranu a vládu preto, že sú nutným predpokladom úspechov v našej politickej práci.

Úspechy vo výstavbe, ktoré sme dosiahli v prvej päťročnici a v minulom roku, tvoria spoľahlivú a neotrasiteľnú základňu nezávislosti nášho hospodárstva na kapitalistických štátoch, pevnú základňu pre budovanie a upevňovanie obranyschopnosti našej republiky, tvoria spoľahlivý základ pre ďalší bohatý rozvoj všetkých odvetví národného hospodárstva a kultúrneho života nášho ľudu.

Spomenuté výsledky za uplynulé obdobie v hospodárskom a kultúrnom rozmachu Slovenska sú výsledkom správneho uplatňovania marxisticko-leninských zásad v národnostnej politike pri výstavbe našej ľudovodemokratickej republiky. Materiálnotechnická pomoc českej robotníckej triedy pri industrializácii Slovenska zostane nehynúcou zásluhou o búrlivý hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska.

Všestranná a každodenná pomoc našej republike zo strany Sovietskeho sväzu, jeho doterajší gigantický a úspešný boj o udržanie svetového mieru, jeho bohaté a nevyčerpateľné skúsenosti z výstavby socializmu - sú tou rozhodujúcou silou, ktorá nám vytvára podmienky k nevídanému bohatému hospodárskemu a kultúrnemu rozkvetu, sú tou silou, ktorá inšpiruje, vedie náš húževnatý a pracovitý ľud, aby svoj bohatý talent v širokej miere rozvinul pri výstavbe svojej ľudovodemokratickej vlasti.

Hlavné úlohy plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v roku 1955.

X. sjazd Komunistickej strany Československa postavil pred naše národné hospodárstvo rad významných úloh, ktoré má riešiť plán na rok 1955. Sú to úlohy v zabezpečení rozvoja ťažkého priemyslu - palivovej, energetickej a surovinovej základne, strojárenstva, ďalej úlohy vo zvýšení poľnohospodárskej výroby, objemu a kvality výroby spotrebného tovaru, úlohy vo zvyšovaní úrovne dopravy a v upevňovaní režimu hospodárnosti v celom našom národnom hospodárstve.

V roku 1955 bude potrebné odstrániť niektoré vážne nedostatky v doterajšom rozvoji nášho hospodárstva a sústrediť pozornosť na likvidáciu zaostávania niektorých odvetví. Splnením týchto úloh vytvoria sa predpoklady pre proporcionálny rozvoj nášho hospodárstva v rokoch druhej päťročnice.

V doterajšom rýchlom rozvoji nášho národného hospodárstva zaostali za celkovým rozvojom niektoré hospodárske odvetvia a stali sa vážnou brzdou ďalšieho rozvoja celého hospodárstva. Preto plán na rok 1955 sa sústreďuje predovšetkým na riešenie týchto úloh. V rámci celoštátnych úloh zabezpečuje plán prednostný rozvoj energetiky. Úlohy plánu sú ďalej sústredené na rýchlejší rozvoj palív a na ďalší rozvoj surovinovej základne, a to tak v ťažbe rúd, ako i farebnej metalurgie. V povereníkoch úsekoch je plán zameraný predovšetkým na rozvoj stavebných hmôt, na hospodárenie s drevnou hmotou a hlavne na odvetvie, ktoré má veľký význam pre ďalší rozvoj celého hospodárstva - na poľnohospodárstvo.

V súlade s direktívou strany a vlády pokračovať v industrializácii Slovenska zabezpečuje plán na rok 1955 prednostný rozvoj odvetví ťažkého priemyslu a rýchlejší vzrast výroby v týchto odvetviach na Slovensku ako v celoštátnom meradle. Plán určuje zvýšiť výrobu v týchto odvetviach o 11%.

Plán venuje veľkú pozornosť rozvoju palív a energetiky. Výroba v tomto odvetví vzrastie trikrát rýchlejšie' ako celkový objem priemyselnej výroby a tiež trikrát rýchlejšie ako v celoštátnom meradle. Najmä v energetike bude rok 1955 charakterizovaný značným prírastkom inštalovaných výkonov.

Najdôležitejšou úlohou energetiky v roku 1955 bude zabezpečenie investičnej výstavby, a to najmä turbocentrály v Novákoch a vodných elektrární Krpeľany, Sučany, Nosice a Skalka.

Zvýšenú starostlivosť si zasluhujú naše uhoľné bane. Pomalý rozvoj ťažby uhlia na Slovenska má za následok, že z roka na rok musíme na veľké vzdialenosti prepravovať veľké množstvá uhlia pre náš stále sa rozvíjajúci priemysel. Plán ukladá zvýšiť ťažbu uhlia a lignitu v Slovenských uhoľných baniach o 21, 7%. Sú to úlohy nie malé, najmä keď naše uhoľné bane nevedeli sa doteraz vyrovnať s mnohými nedostatkami, ktoré hamujú splnenie plánovanej ťažby. Splnenie týchto úloh vyžaduje si predovšetkým dobrú organizáciu práce v baniach, zavádzanie a široké uplatňovanie nových dobývacích metód, najmä stenovania a dodržovania cykličnosti výroby. Treba podstatne lepšie využiť banské stroje a mechanizmy, upevňovať štátnu a pracovnú disciplínu. Bezpodmienečne treba zabezpečiť pred ťažbou potrebný predstih prípravných a otváracích prác, najmä v Handlovej.

Rozšírenie ťažby uhlia na Slovensku v ďalších rokoch vyžaduje si splnenie úloh geologicko-prieskumných prác a zrýchlenie a skvalitnenie projekčnej prípravy, ako i samotnej výstavby banských diel.

Na základe výsledkov geologického, prieskumu pristúpili sme v tomto roku k detailnému overovaniu zásob uhlia na východnom Slovensku, čo bude slúžiť ako definitívny podklad pre vypracovanie projektu banského diela.

Geologicko-prieskumné práce v našej rudnej základni sa prevádzajú v plánovanom objeme, avšak praktický výsledok - nové prírastky overených zásob sú" ešte nedostatočné.

Prvý tajomník ÚV KSČ s. Novotný vo svojom referáte na poslednom sjazde Komunistickej strany Slovenska uviedol: "Významné miesto na celom Slovensku zaujíma geologický prieskum a zabezpečenie ďalšieho rozvoja našej surovinovej a palivovej základne. Slovensko je bohaté na rad dôležitých surovín. Zaostávanie v geologickom prieskume, s ktorým sa tiež stále stretávame, je na veľkú škodu ako celému nášmu hospodárstvu, tak aj ešte rýchlejšej industrializácii Slovenska.

Plán na rok 1955 veľkú pozornosť venuje prieskumu, a to najmä na východnom pokračovaní rudňanského ložiska. Úlohy ťažby železných rúd a rúd farebných kovov v roku 1955 zostávajú zhruba na úrovni minulého roku, okrem výroby pyritového a medeného koncentrátu, kde úlohy sú oveľa vyššie.

V rozvoji surovinovej základne dosiahne sa podstatný pokrok predovšetkým v hutníctve farebných kovov. Je to hlavne vzrast výroby hliníka o 47%, výroby elektrolytickej medi o 37,8% a ferrozliatin o 12,7%.

Jedným z rohodujúcich odvetví priemyselnej výroby bude aj v tomto roku strojárenstvo, ktoré svojím objemom výroby má najväčší podiel na priemyselnej výrobe Slovenska. Strojárenstvo na Slovensku sa dnes významne podieľa na plnení celoštátnych úloh, a to ako z hľadiska zabezpečenia výrobkov pre investičnú výstavbu, tak aj pre náš vnútorný a zahraničný obchod.

Plán na rok 1955 ukladá strojárenstvu na Slovensku zaviesť ďalšie nové výrobky. Je to najmä výroba dieselových motorov a poľnohospodárskych strojov.

Plán ukladá zvýšiť výrobu kotlov pre ústredné kúrenie viac ako šesťnásobne, výrobu bagrov päťnásobne a podstatne zvýšiť výrobu valivých ložisiek. Podstatne sa zvyšujú aj úlohy vo výrobe spotrebných predmetov, najmä vo výrobe domácich elektrických práčok. Plán ďalej ukladá strojárenským závodom na Slovensku vyrobiť v tomto roku 10 tisíc- motocyklov.

Podľa smerníc X. sjazdu KSČ zavádza sa v tomto roku výroba poľnohospodárskych strojov, a to pohrabovačov, elevátorov, rozmietadiel hnojív a lúčnych valcov.

Jednou z hlavných úloh plánu na rok 1955 je zvýšiť poľnohospodársku výrobu. Zaostávavanie výroby v tomto úseku zapríčiňuje vážne problémy celému hospodárstvu. Spôsobuje ťažkosti v zásobovaní obyvateľstva potravinami, nevytvára potrebnú surovinovú základňu pre potravinársky a ľahký priemysel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP