Čtvrtek 2. srpna 1956

Slovenská národná rada 1956

II. volebné obdobie

13., 14., 15. a 16. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 13., 14., 15. a 16. schôdzky Slovenskej národnej rady 2. a 3. augusta 1956 v Bratislave

Obsah:

 

13. schôdzka __________

4

14. schôdzka __________

13

15. schôdzka __________

14

16. schôdzka __________

16

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Rozdaná tlač - - - - - - - - -

5, 13, 14,

Program:

 

13. schôdzky 2. augusta 1956 o 9. hod..:

 

Otvárací prejav predsedu - - - - - - -

4

Schválenie programu rokovania - - - - -

4

1. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o zmene Ústavy 9. mája - - - - - - -

5

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady schválená - - - - - - - - - -

9

Reč predsedu Národného zhromaždenia Zdenka Fierlingera - - - - - - - -

9

2. Voľby predsedníctva Slovenskej národnej rady -

12

14. schôdzky 2. augusta 1956 o 11. hod.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

13

1. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na odvolanie Sboru povereníkov - - - - - -

13

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

14

2. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady, koho má Slovenská národná rada poveriť zostavením nového Sboru povereníkov- - - - - -

14

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

14

15. schôdzky 2. augusta 1956 o 11. hod. 40. min.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

14

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o návrhu povereného predsedu na vymenovanie Sboru povereníkov - - - - - - - - - - -

15

Návrh predsedníctva schválený - - - - - -

15

Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na pozdravný telegram prezidentovi republiky Antonínovi Zápotockému - - - - - - - - -

16

Návrh predsedníctva schválený - - - - - -

16

16. schôdzky 2. augusta 1956 o 14. hod.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

16

1. Programové vyhlásenie Sboru povereníkov - -

17

2. Rozprava o programovom vyhlásení Sboru povereníkov - - - - - -

24

Reč poslanca Jána Krbavca - - - - -

24

Reč poslanca Rudolfa Benčurika- - - -

26

Reč poslanca Viktora Strmeňa - - - -

28

Reč poslanca dr. Miloša Krnu- - - - -

33

Reč poslanca Ondreja Súletyho - - - -

32

Reč poslankyne Márie Vaculíkovej - - -

35

Reč podpredsedu Františka Déneša - - -

37

Reč poslanca Pavla Hudeca - - - - -

40

Programové vyhlásenie Sboru povereníkov schválené

43

3. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na zmeny v zložení výborov Slovenskej národnej rady

43

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

44

4. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady - - - - - - -

44

Reč zpravodajcu poslanca dr. Ivana Štefánika -

44

Návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, prijatý - - - - - - -

47

5. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady - - - -

47

Reč zpravodajcu poslanca Hojča - - - -

47

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady prijatý - - -

47

 

15. schôdzka 2. augusta 1956 o 11. hod. 40. min.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram 15. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 14 ods. 1 pracovného a rokovacieho poriadku určila pre 15. schôdzku tento program:

Zpráva predsedníctva o návrhu povereného predsedu na vymenovanie Sboru povereníkov.

Zpráva bola rozdaná.

Pýtam sa súdruhov poslancov, či majú pripomienky k tomuto návrhu?

Pretože pripomienky nie sú, dám o návrhu hlasovať.

Kto schvaľuje navrhnutý program, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada program 15. schôdzky schválila.

Preto prikročíme k prerokovaniu programu. Nasleduje

zpráva predsedníctva o návrhu povereného predsedu na vymenovanie Sboru povereníkov.

Návrh prednesie podpredsedníčka súdružka Ďurišová.

Dávam jej slovo.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady oznamuje, že s. Rudolf Strechaj, ktorého Slovenská národná rada poverila zostavením nového Sboru povereníkov, na dnešnej 2. schôdzke predsedníctva predložil návrh na vymenovanie Sboru povereníkov.

Návrh znie:

Na základe poverenia Slovenskej národnej rady predkladám so súhlasom rozšíreného predsedníctva Slovenského národného frontu návrh Slovenskej národnej rade, aby podľa §§ 2 a 21 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. vymenovala Sbor povereníkov v tomto zložení:

za predsedu Sboru povereníkov Rudolfa Strechaja,

za prvého podpredsedu Sboru povereníkov a za povereníka predsedu Slovenského plánovacieho úradu Pavla Majlinga,

za podpredsedu Sboru povereníkov Štefana Šebestu,

za podpredsedu Sboru poverníkov a povereníka financií Jána Marku,

za povereníka vnútra Oskára Jeleňa,

za povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Michala Chudíka.

za povereníka obchodu inž. Jána Bušniaka,

za povereníka dopravy Karola Fajnora,

za povereníka pracovných síl Jozefa Gajdošíka,

za povereníka miestneho hospodárstva dr. h. c. Alexandra Horáka,

za povereníka spotrebného priemyslu Miloša Hrušovského,

za povereníka spojov dr. h. c. Jozefa Lukačoviča,

za povereníka potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov Jána Marcellyho,

za povereníka školstva a kultúry Ernesta Sýkoru,

za povereníka stavebníctva inž. Samuela Takáča,

za povereníka zdravotníctva Vojtecha Töröka,

za povereníka spravodlivosti dr. Juraja Uhrína.

Predsedníctvo sa uznieslo predložiť tento návrh Slovenskej národnej rade s odporúčaním, aby Sbor povereníkov vymenovala podľa návrhu.

Predseda Kubač:

Súdruhovia poslanci, počuli ste návrh na vymenovanie Sboru povereníkov.

Pýtam sa, či sa niekto hlási o slovo alebo či sú pripomienky k návrhu predsedníctva?

Pretože pripomienok niet, nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu na vymenovanie Sboru povereníkov, ako ho predsedníctvo predkladá.

Súdruhovia poslanci, kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada podľa §§ 2 a 21 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. vymenovala Sbor povereníkov podľa návrhu predsedníctva. (Potlesk.)

Vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia!

Ústavný akt, ktorý sa práve uskutočnil, svojím významom sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie udalosti v histórii Slovenska. Poslanci, ktorých do Slovenskej národnej rady vyslal ľud, zvolili nový Sbor povereníkov a poverili ho podľa nového ústavného zákona výkonom moci vládnej na Slovensku.

Tento menovací akt je jasným dôkazom toho, že ľudová demokracia je skutočnou vládou ľudu, že ľud vykonáva štátnu moc orgánmi, ktoré si sám volí, ktorých činnosť kontroluje a ktoré sú mu za výkon štátnej moci zodpovedné. V tomto štáte na prezidentskom stolci, v Národnom zhromaždení, vo vláde, v Slovenskej národnej rade i Sbore povereníkov vykonávajú štátnu moc zástupcovia ľudu.

Široké masy ľudu Československa sledujú dnes naše rokovanie. Uvedomujeme si, že ľud našej republiky žiada, aby dôvera, ktorou nás poctil, bola naplnená skutkami. Tieto skutky, túto prácu, prácu svedomitú a tvorivú očakáva náš ľud od vymenovaného Sboru povereníkov a od všetkých činiteľov, počnúc jednotlivými povereníkmi, národnými výbormi a končiac pracovníkmi štátneho a hospodárskeho aparátu.

Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že toto očakávanie bude splnené, že sa o tom náš ľud presvedčí na plne sa rozvíjajúcom hospodárskom i kultúrnom živote Slovenska, na stále rastúcej životnej úrovni každého nášho pracujúceho občana.

V tomto presvedčení pozdravujeme nový Sbor povereníkov.

Vážená Slovenská národná rada!

Dovoľte mi teraz oznámiť, že sa predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznieslo podať Slovenskej národnej rade návrh,

aby z dnešného svojho zasadania poslala prezidentovi republiky súdruhovi Antonínovi Zápotockému pozdravný telegram.

(Potlesk.)

Návrh prednesie člen predsedníctva súdruh Andrej Bagar.

Dávam mu slovo.

Člen predsedníctva Bagar:

Vážený súdruh prezident!

Slovenská národná rada vybavená rozšírenou právomocou, ktorá vyplynula zo zmeny Ústavy 9. mája, zišla sa v dňoch 2. a 3. augusta 1956 na zasadanie.

Z tohto svojho významného zasadania posiela Vám najúprimnejšie pozdravy a prejavy svojej úcty. Rozšírenie právomoci slovenských národných orgánov považuje za znak dôvery a za uznanie mravno-politickej výšky slovenského ľudu, za dôkaz správnej národnostnej politiky Komunistickej strany Československa. Vidí v tomto významnom akte logický dôsledok historického vývinu á výraz spoločného úsilia našich národov: vybudovať z Československej republiky spoločnú, silnú a šťastnú socialistickú vlasť. Táto spoločná snaha je putom najpevnejším, pomohla prekonať ťažké roky neslobody, prejavila sa v spoločnom boji po boku slávnej Sovietskej armády a našla výraz v bratskej nezištnej pomoci českej robotníckej triedy.

Slovenská národná rada si uvedomuje veľkú zodpovednosť, vyplývajúcu z rozšírenia právomoci slovenských národných orgánov, za výstavbu šťastného Slovenska v socialistickom Československu, za zabezpečovanie ďalšieho neustáleho rastu hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich Slovenska.

Vážený súdruh prezident, Slovenská národná rada Vás ubezpečuje, že pri vykonávaní svojej zvýšenej právomoci bude zo všetkých síl pracovať za ďalší všestranný rozvoj Slovenska, na ďalšom upevňovaní bratských zväzkov národov našej vlasti, za socialistický rozkvet drahej Československej republiky. (Potlesk.)

Predseda Kubač:

Počuli ste návrh predsedníctva.

Dám o návrhu pozdravného telegramu hlasovať.

Kto schvaľuje návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že návrh telegramu bol odhlasovaný jednomyseľne. Telegram bude hneď odoslaný. (Potlesk.)

Teraz oznamujem, že dnes popoludní o 14. hodine na 16. schôdzke, ktorú užšie predsedníctvo zvoláva, prednesie pred Slovenskou národnou radou programové vyhlásenie Sboru povereníkov jeho predseda súdruh Rudolf Strechaj.

15. schôdzku Slovenskej národnej rady vyhlasujem za zakľúčenú.

(Koniec schôdzky o 12. hod. 15. min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP