Čtvrtek 2. srpna 1956

Slovenská národná rada 1956

II. volebné obdobie

13., 14., 15. a 16. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 13., 14., 15. a 16. schôdzky Slovenskej národnej rady 2. a 3. augusta 1956 v Bratislave

Obsah:

 

13. schôdzka __________

4

14. schôdzka __________

13

15. schôdzka __________

14

16. schôdzka __________

16

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Rozdaná tlač - - - - - - - - -

5, 13, 14,

Program:

 

13. schôdzky 2. augusta 1956 o 9. hod..:

 

Otvárací prejav predsedu - - - - - - -

4

Schválenie programu rokovania - - - - -

4

1. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o zmene Ústavy 9. mája - - - - - - -

5

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady schválená - - - - - - - - - -

9

Reč predsedu Národného zhromaždenia Zdenka Fierlingera - - - - - - - -

9

2. Voľby predsedníctva Slovenskej národnej rady -

12

14. schôdzky 2. augusta 1956 o 11. hod.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

13

1. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na odvolanie Sboru povereníkov - - - - - -

13

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

14

2. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady, koho má Slovenská národná rada poveriť zostavením nového Sboru povereníkov- - - - - -

14

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

14

15. schôdzky 2. augusta 1956 o 11. hod. 40. min.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

14

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o návrhu povereného predsedu na vymenovanie Sboru povereníkov - - - - - - - - - - -

15

Návrh predsedníctva schválený - - - - - -

15

Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na pozdravný telegram prezidentovi republiky Antonínovi Zápotockému - - - - - - - - -

16

Návrh predsedníctva schválený - - - - - -

16

16. schôdzky 2. augusta 1956 o 14. hod.:

 

Schválenie programu rokovania - - - - -

16

1. Programové vyhlásenie Sboru povereníkov - -

17

2. Rozprava o programovom vyhlásení Sboru povereníkov - - - - - -

24

Reč poslanca Jána Krbavca - - - - -

24

Reč poslanca Rudolfa Benčurika- - - -

26

Reč poslanca Viktora Strmeňa - - - -

28

Reč poslanca dr. Miloša Krnu- - - - -

33

Reč poslanca Ondreja Súletyho - - - -

32

Reč poslankyne Márie Vaculíkovej - - -

35

Reč podpredsedu Františka Déneša - - -

37

Reč poslanca Pavla Hudeca - - - - -

40

Programové vyhlásenie Sboru povereníkov schválené

43

3. Návrh predsedníctva Slovenskej národnej rady na zmeny v zložení výborov Slovenskej národnej rady

43

Návrh predsedníctva schválený - - - - -

44

4. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady - - - - - - -

44

Reč zpravodajcu poslanca dr. Ivana Štefánika -

44

Návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, prijatý - - - - - - -

47

5. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady - - - -

47

Reč zpravodajcu poslanca Hojča - - - -

47

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady prijatý - - -

47

 

16. schôdzka 2. augusta 1956 o 14. hod.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram 16. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Oznamujem Slovenskej národnej rade, že Sbor povereníkov, ktorý Slovenská národná rada vymenovala, dnes predpoludním zložil do mojich rúk ústavou predpísaný sľub.

K zloženiu sľubu sa nemohol dostaviť povereník miestneho hospodárstva dr. h. c. Alexander Horák pre onemocnenie.

Nasleduje

schválenie programu 16. schôdzky podľa § 14 ods. 1 pracovného a rokovacieho poriadku.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 16. schôdzku tento program:

1. Programové vyhlásenie Sboru povereníkov.

2. Rozprava o programovom vyhlásení Sboru povereníkov.

3. Návrh predsedníctva na zmeny v zložení výborov Slovenskej národnej rady.

4. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňuje zákon Slovenskej národnej rady o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

5. Zpráva právneho výboru o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady.

Sú pripomienky k tomuto návrhu, prípadne návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu?

Pretože pripomienky nie sú, dám o návrhu hlasovať.

Žiadam súdruhov poslancov, kto schvaľuje program 16. schôdzky, ako ho navrhlo užšie predsedníctvo, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program schválila.

Začneme rokovať.

Nasleduje

programové vyhlásenie Sboru povereníkov.

Dávam slovo predsedovi Sboru povereníkov súdruhovi Rudolfovi Strechajovi.

Predseda Sboru povereníkov Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia!

Schádzame sa v týchto pamätných dňoch bezprostredne po tom, čo Národné zhromaždenie Republiky československej v zmysle uznesení celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa schválilo nový ústavný zákon o slovenských národných orgánoch. Je to pre všetok náš pracujúci ľud iste významná udalosť. Tento nový zákon, ktorý vychádza z marxisticko-leninských zásad národnostnej politiky, dokazuje, že sme dosiahli ďalší stupeň rozvoja našej ľudovodemokratickej Československej republiky, upevnenia jej štátneho a spoločenského zriadenia, ako aj ďalšie prehĺbenie socialistického demokratizmu v našej vlasti.

Vďaka historickému víťazstvu slávnej Sovietskej armády a jej osloboditeľskej úlohe, vďaka múdrej politike Komunistickej strany Československa, uskutočnili sa za jedenásť rokov slobodného budovania v našom hospodárskom a spoločenskom živote priam revolučné zmeny. Z vedenia a rozhodovania v našom štáte boli odstránení zástupcovia vykorisťovateľských tried a ich buržoáznonacionalistickí napomáhači, ktorí vždy boli pôvodcami stínanie medzi našimi národmi, vyvolávali vzájomnú nedôveru, a takto sa snažili rozvrátiť jednotu nášho ľudu a odviesť jeho pozornosť od socialistickej výstavby republiky.

Všetka moc u nás prešla do rúk robotníckej triedy, ktorá v pevnom zväzku s pracujúcim roľníctvom a ľudu oddanou inteligenciou úspešne rozvíja bratskú spoluprácu českého a slovenského národa a ostatných národnosti žijúcich v našej republike. Robotnícka trieda bola vždy zásadným odporcom akéhokoľvek národnostného a sociálneho útlaku a dôsledným uskutočňovateľom zásad proletárskeho internacionalizmu.

Toto všetko vytvára základné predpoklady k úspešnému plneniu našich budovateľských úloh a k postupnému odstraňovaniu hospodárskych a kultúrnych rozdielov medzi jednotlivými oblasťami našej republiky.

Pracujúci ľud Slovenska sa v tomto období opäť presviedča o tom, aká všestranná a účinná je pomoc českej robotníckej triedy Slovensku a ako táto pomoc blahodarne pôsobí v celkovom rozvoji jeho tvorivých síl. Vďaka tomu sa naďalej prehlbujú city úprimného priateľstva a bratstva medzi českým a slovenským národom a spoluobčanmi maďarskej a ukrajinskej národnosti. Vzájomné porozumenie a vzájomná dôvera našli zvýraznenie i v novom ústavnom zákone, nahradzujúcom príslušnú kapitolu Ústavy 9. mája.

Každý, kto sa zamyslí nad jednotlivými ustanoveniami tohto zákona, kto ich rozoberie a premietne do praktického života, pochopí, aké zmeny prináša tento nový zákon a ako zvyšuje zodpovednosť slovenských národných orgánov pri riešení zložitých problémov našej socialistickej výstavby. Už najbližšie mesiace ukážu, čo tieto zákonné opatrenia spolu s uzneseniami vlády o ďalšej decentralizácii právomoci budú znamenať pri správnom a dôslednom uplatňovaní v každodennej praxi. Nesporne prispejú k práci slovenských národných orgánov a celého štátneho aparátu na Slovensku a umožnia oveľa pružnejšie a operatívnejšie zabezpečovať rozvoj nášho národného hospodárstva a kultúry.

Vážené súdružky, súdruhovia, milí priatelia, na tomto významnom zasadnutí vymenovali ste nový Sbor povereníkov, čím ste začali uvádzať do života jedno z najdôležitejších ustanovení nového zákona.

Dovoľte, aby som vám predovšetkým v mene celého Sboru povereníkov, ktorý týmto súčasne aj predstavujem, úprimne poďakoval za prejavenú dôveru a ubezpečil vás, že nový Sbor povereníkov sústredí svoju činnosť na to, aby sme ešte dôslednejšie ako doteraz zabezpečovali na Slovensku plnenie budovateľských úloh, vyplývajúcich z druhého päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva a z programového vyhlásenia vlády našej republiky.

Pristupujeme k plneniu týchto radostných úloh s pocitom plnej zodpovednosti a v pevnom presvedčení, že naša víťazná robotnícka trieda a všetok pracujúci ľud v mestách a na dedinách bude ešte s väčším nadšením ako doteraz vyvíjať na všetkých pracoviskách mimoriadne úsilie, aby sa toto veľkolepé dielo nášho ľudu podarilo úspešne splniť. Budeme sa usilovať o to, aby sme v duchu smerníc Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu vytvorili dostatok materiálnych a kultúrnych hodnôt pre ďalšie zvýšenie životnej úrovne ľudu a pre ešte krajší a radostnejší život našej mládeže.

Už doterajšie výsledky v plnení úloh prvého polroka našej druhej päťročnice dokazujú, že náš ľud ide stále rozhodnejšie po začatej ceste našej socialistickej výstavby. Tak napríklad sa v priemysle polročný plán hrubej výroby splnil na 101.5 perc. V porovnaní s tým istým obdobím lanského roku sa objem priemyselnej výroby zvýšil o 11%.

V porovnaní s prvým polrokom 1955 vyplatilo sa v tomto roku v socialistickom sektore národného hospodárstva na mzdách o 5% viac. Toto zvýšenie príjmov obyvateľstva spolu s piatym znížením maloobchodných cien k 1. aprílu 1956 sa prejavilo jednak vo vzraste maloobchodného obratu, ktorý stúpol o 8%, a jednak vo vzraste vkladov obyvateľstva za prvý polrok 1956 o ďalších 246 miliónov Kčs.

Keď hodnotíme doterajší priebeh tohtoročných poľnohospodárskych prác, možno konštatovať, že takmer vo všetkých okresoch na Slovensku sú výsledky lepšie ako v minulom roku. Vďaka zlepšenej práci strojových a traktorových staníc podarilo sa včas a dobre zvládnuť všetky jarné práce a je tu oprávnený predpoklad, že po odstránení niektorých dielčích nedostatkov bude žatva a mlatba úspešne pokračovať. Svedčí o tom aj úspech, ktorý dosiahli seneckí, šamorínski, bratislavskí a ďalší družstevníci a ostatní roľníci tým, že pred termínom stanoveným vládou splnili plánované dodávky obilia. Pocit socialistického vlastenectva prejavuje sa u našich družstevníkov a ostatných roľníkov aj v zlepšenom plnení všetkých dodávkových povinností, čo umožnilo za prvý polrok 1956 v porovnaní s tým istým obdobím 1955 vykúpiť podstatne viac mäsa, mlieka, vajec a iných poľnohospodárskych výrobkov.

Tak isto plnenie plánu v stavebníctve v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa čiastočne zlepšilo. Treba však našim stavbárom pripomenúť, že sa zaostáva v plnení plánu na významných investičných celkoch a plánované zníženie vlastných nákladov sa nedosiahlo. Očakávame, že po dosiahnutí čiastočných úspechov sa dajú s ešte väčšou vervou do plnenia všetkých úloh plánu. Tu treba mať na pamäti, že sa ukazujú možnosti zvýšenia investícií ešte v tomto roku až do výšky 150 miliónov Kčs, vrátane štátnej bytovej výstavby, ktorá sa má zvýšiť o 15 mil. Kčs.

Isté zlepšenie v plnení plánu možno pozorovať i na niektorých ďalších úsekoch, ako napríklad v ťažbe a odvoze dreva, cestnej doprave, v platení daní obyvateľstvom, v zásobovaní atď. V uplynulom roku bolo zapojených ďalších 90 obcí na elektrickú sieť.

Popri radostných úspechoch, ktoré boli dosiahnuté v niektorých odvetviach výroby, vyskytujú sa stále ešte rozličné nedostatky. Tak je tomu napríklad v baníctve. Neplní sa plán ťažby uhlia a nafty, železnej a mangánovej rudy, plán výroby škridlíc, stavebných dielcov, nebielenej buničiny a papiera. Na niektorých úsekoch pozorovať ešte vysokú absenciu a fluktuáciu.

Vychádzajúc z posledných rozborov a poznatkov plnenia plánu, budeme naďalej venovať osobitnú pozornosť tým odvetviam, kde sa doteraz nepodarilo odstrániť nerovnomernosť v plnení plánu alebo kde plnenie kvalitatívnych ukazovateľov plánu je neuspokojivé, a to v plnení plánu vlastných nákladov, ktoré na niektorých úsekoch zostali na úrovni prvého polroku 1955.

Pôjde o to, aby sme premyslenými opatreniami Sboru povereníkov za aktívnej účasti pracujúcich zamedzili prekračovanie noriem spotreby materiálu, spotreby palív a elektrickej energie a zabezpečili správny vývoj rastu produktivity práce k priemerným zárobkom vo všetkých odvetviach nášho národného hospodárstva.

V investičnej výstavbe i popri už spomínaných čiastočných úspechoch v prvom polroku 1956 sa stretávame ešte vždy s nedostatkami, ktoré zapríčiňujú omeškávanie pri rozširovaní a odovzdávaní výrobných kapacít do prevádzky. Tento nedostatok z minulých rokov budenie musieť vzhľadom na zvýšené úlohy investičnej činnosti urýchlene odstraňovať.

Nový zákon, ktorý schválilo Národné zhromaždenie, umožňuje Sboru povereníkov, aby sústredil svoju pozornosť aj na plnenie investičného plánu v tých odvetviach, ktoré riadia priamo ministerstvá. Z toho vyplýva pre nás úloha zabezpečovať včas prípravu stavieb, odstraňovať veľkú rozostavanosť a napomáhať k tomu, aby sa dodržiavali lehoty odovzdávania kapacít do prevádzky, aby sa lepšie ako doteraz využívali na všetkých stavbách mechanizačné a dopravné prostriedky. V tejto súvislosti bude treba venovať zvýšenú pozornosť výstavbe hydrocentrál, lebo v rozvoji energetickej základne máme stále ešte vážne nedostatky a rýchlejší rozvoj priemyselnej výroby kladie zvýšené požiadavky na výrobu elektrickej energie.

Pred celým Sborom povereníkov je teda závažná úloha zabezpečiť odstránenie nedostatkov v plnení úloh plánu, vytvoriť predpoklady pre úspešné splnenie úloh druhého polroku 1956 a pripraviť tak sľubný štart do druhého roku päťročnice, lebo úlohy v budúcom roku budú ešte väčšie a náročnejšie ako tohto roku.

Napriek tomu, že plán umožňuje takú rozsiahlu výstavbu, ktorá za kapitalizmu bola nemysliteľná, predsa na niektorých úsekoch, ako napríklad vo výstavbe škôl, vzhľadom na zvlášť nepriaznivé dedičstvo minulosti, nie je možné okamžite a v plnom rozsahu kryť všetky požiadavky. Preto po uskutočnení decentralizácie budeme musieť viac ako doteraz využívať svojpomoc obyvateľstva pri riešení tohto problému. Poučením sú tu pre nás výsledky akcie zveľaďovania miest a dedín. Zďaleka sme však pre rôzne organizačné a iné nedostatky nevyčerpali všetky možnosti svojpomoci.

S jej organizovaním do určitej miery súvisí aj otázka uplatňovania doplnkových rozpočtov národnými výbormi. Bude treba prihliadnuť k tomu, aby finančné orgány dôslednejšou vysvetľovacou činnosťou pomohli národným výborom k využitiu všetkých možností správneho čerpania prostriedkov z doplnkových rozpočtov. Už doterajšie skúsenosti svedčia o tom, že je tu veľká príležitosť pre rozvoj našich miest a dedín.

Vychádzajúc zo smerníc druhého päťročného plánu, schválených celoštátnou konferenciou Komunistickej strany Československa, pristúpilo sa v týchto dňoch k prerokovávaniu návrhu kontrolných čísiel pre vypracovanie plánu na rok 1957. Podľa tohto návrhu sa zabezpečí v budúcom roku na Slovensku v súlade s celoštátnymi smernicami ďalší rozvoj nášho národného hospodárstva.

Priemyselná výroba sa zvýši o viac ako 10% oproti plánu na rok 1956. Veľkosť tejto úlohy najlepšie vystihuje skutočnosť, že absolútny prírastok priemyselnej výroby v roku 1957 v hodnotovom vyjadrení prevyšuje tohtoročnú plánovanú výrobu vo všetkých podnikoch už rozvinutého textilného priemyslu na Slovensku. Je to úloha o to mobilizačnejšia, že zvýšenie výroby treba dosiahnuť v prevažnej miere doterajšími výrobnými kapacitami, a to lepším využitím a zdokonalením výrobných zariadení.

Zabezpečovanie prednostného rozvoja ťažkého priemyslu sa javí vo zvýšení hrubej výroby oproti plánovaným úlohám v roku 1956 o viac ako 12%. Značný rozvoj sa dosiahne v odvetví palív. Zvýši sa výroba v hutníckom a chemickom priemysle a zabezpečí sa lepšie využitie výrobných zariadení v energetike.

V posledných rokoch geologický výskum a prieskum odhalil ďalšie zásoby nerastných surovín na Slovensku. To nabáda Sbor povereníkov k tomu, aby i naďalej venoval mimoriadnu pozornosť komplexnému základnému geologickému výskumu a prieskumu, a to nielen na Spiši a v Gemeri, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska. Budeme starostlivo sledovať plnenie úloh pri rozširovaní zistených geologických zásob nerastných surovín, aby sa takto vytvorili predpoklady ďalšieho rozvoja nášho priemyslu na vlastnej surovinovej a energetickej základni.

Osobitné postavenie v rozvoji priemyselnej výroby v roku 1957 bude mať strojárenstvo. Tu sa oproti tohtoročným úlohám navrhuje zvýšenie o 15%. Dôsledne sa tým plní direktíva, že strojárenská výroba má zohrať významnú úlohu v rozvoji priemyselnej výroby aj v druhej päťročnici. Strojárenský priemysel na Slovensku stáva sa dôležitým činiteľom pri zabezpečovaní úloh technického rozvoja, v uspokojovaní rastúcich potrieb obyvateľstva a pri upevňovaní obranyschopnosti nášho štátu.

Zvyšovanie životnej úrovne a rastúce nároky obyvateľstva kladú vysoké požiadavky aj na odvetvie vyrábajúce spotrebné predmety. Vysoké úlohy sa vytyčujú najmä v potravinárskom priemysle, kde sa má zvýšiť výroba o viac ako 9%. Tým sa potravinársky priemysel popri strojárenskej výrobe stáva ďalším ťažiskom rozvoja priemyselnej výroby v roku 1957 na Slovensku. Tieto dve odvetvia sa podieľajú na celkovom prírastku viac ako 55%.

Kontrolné čísla nielenže pamätajú na rozvoj materiálovej výroby, na zvýšené využívanie strojov a zariadení, ale vytvárajú súčasne aj predpoklady pre ďalší rozvoj hospodárstva na Slovensku v budúcich rokoch. Celkový objem investičnej výstavby sa oproti plánu na rok 1956 zvýši viac ako o 11%.

Významné úlohy investičnej výstavby v druhej päťročnici menia zameranie, štruktúru a charakter výstavby v roku 1957 v porovnaní s uplynulým rokom. Vzrastie najmä investičná výstavba v jednotlivých úsekoch ťažkého priemyslu, pričom ťažisko výstavby sa presúva na niektoré odvetvia prvovýroby. Tak oproti tohtoročného plánu vzrastá objem investícií v odvetví palív o štvrtinu, v chémii dvojnásobne a v stavebníctve takmer o polovicu. Návrh zabezpečuje - zvýšenie prostriedkov viac ako o polovicu aj pre naše najvýznamnejšie priemyselné odvetvie - pre strojárenstvo. Podstatne vzrastú investičné prostriedky na stroje a zariadenia.

V roku 1957 sa uskutoční výstavba väčšieho počtu stavieb ako v posledných rokoch. Kým v roku 1956 začne sa budovať 41 významnejších stavieb, v budúcom roku sa má začať s výstavbou viac ako 70 väčších stavieb, medzi nimi aj niekoľkých veľkých priemyselných závodov. Začne sa budovať závod na výrobu dusíkatých hnojív, ďalšie objekty chemického závodu v Novákoch atď. Rozšíria sa výrobné zariadenia pre výrobu kyseliny sírovej v Bratislave a v Žiline. Pre lepšie využitie surovinovej základne a nerastného bohatstva začne sa s výstavbou veľkej úpravne železnej rudy v Rudňanoch o kapacite milión ton ročne, ďalej úpravne medenej rudy v Španej Doline a pyritovej rudy v Pezinku. V odvetví spotrebného priemyslu pristúpi sa k rekonštrukcii garbiarne v Bošanoch, ktorá bude jedným z najmodernejších závodov v republike, a k rekonštrukcii česárne vlny v Trenčíne. Začne sa výstavba šiestich veľkých obilných skladov, a to v Orechovej Pôtoni, v Seredi, v Pohronskom Ruskove, v Malých Stratinách, v Štrkovci a Čemernom, začne sa budovať Pohronský skupinový vodovod atď.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP