Čtvrtek 14. února 1957

Slovenská národná rada 1957

II. volebné obdobie

17. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 17. schôdzky Slovenskej národnej rady 14. februára 1957 v Bratislave

Obsah:

 

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Neprítomnosť poslancov - - - - - - - -

3

Rozdaná tlač - - - - - - - - -

3, 52

Program:

 

Otvárací prejav predsedu - - - - - - -

3

Schválenie programu rokovania - - - - - -

3

1. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. - - - - - - - -

4

Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady schválená - - - - - - - - - - - -

4

2. Zpráva podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku o rozšírení novej techniky - významnom činiteľovi zvyšovania produktivity práce a životnej úrovne prajúcich - - - - - - - - - - -

4

3. Rozprava o zpráve podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku - - - - - - - - -

15

Reč poslanca Ondreja Melišku- - - - -

16

Reč povereníka poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Michala Chudíka - - - - - -

19

Reč povereníka stavebníctva inž. Samuela Takáča -

22

Reč poslanca Vladimíra Križku - - - - -

25

Reč poslanca Emila Píša- - - - - - -

28

Reč poslanca Michala Sivču - - - - - -

31

Reč povereníka dopravy Karola Fajnora- - -

33

Reč poslankyne Anny Chudadovej - - - -

36

Reč povereníka potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov Jána Marcellyho -

38

Reč poslanca Jána Schmera - - - - -

41

Reč povereníka miestneho hospodárstva dr. h. c. Alexandra Horáka - - - - - - - - -

43

Reč povereníka pracovných síl Jozefa Gajdošíka -

47

Reč poslanca Antona Mrázika- - - -

50

Zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu uznesenia k zpráve podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku o rozšírení novej techniky - významnom činiteľovi zvyšovania produktivity práce a životnej úrovne pracujúcich - - - - - - -

52

Reč zpravodajcu poslanca Ondreja Melišku - -

52

Zpráva podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku schválená - - - - - - - - -

54

Navrhnuté uznesenie prijaté - - - - - -

54

 

(Začiatok o 9.00 hod.)

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan, Michal Žákovič.

Predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj.

Tajomník ÚV KSS Pavol David.

Podpredsedovia Sboru povereníkov: Štefan Šebesta a inž. Ján Marko.

Povereníci: Ľudovít Benada, Michal Chudík, Karol Fajnor, Jozef Gajdošík, dr. h. c. Alexander Horák, Miloš Hrušovský, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Ján Marcelly, inž. Samuel Takáč, inž. Štefan Krčmárik, Vojtech Török.

90 poslancov podľa prezenčnej listiny.

Za kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Kubač:

Otváram 17. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Vážená Slovenská národná rada! Súdružky a súdruhovia!

Slovenská národná rada sa zišla na dnešné svoje zasadanie v čase, keď všetok pracujúci ľud Československa vysoko hodnotí výsledky rokovaní medzi delegáciou Československej republiky a predstaviteľmi Sovietskeho sväzu.

Naša delegácia išla do Sovietskeho sväzu na pozvanie sovietskej vlády, aby v duchu tradičného československo-sovietskeho priateľstva a spojenectva prerokovala všetky aktuálne otázky, týkajúce sa oboch našich krajín. Išli sme k svojmu najvernejšiemu bratovi dohovoriť sa o tom, ako ešte lepšie upevniť bratský zväzok k socializmu spejúcej rodiny našich národov na večné časy. Rokovania, vedené v najsrdečnejšom duchu, ukázali, že toto bratstvo a priateľstvo je hlboko zakorenené v srdciach každého občana Československej republiky a Sovietskeho sväzu.

S veľkou a srdečnou radosťou vítame výsledky, ktoré sú zhrnuté v spoločnej československo-sovietskej deklarácii. Táto deklarácia je veľkým prínosom pre upevnenie tábora socializmu a svetového mieru.

Agresívne sily imperializmu v minulom roku zostrili svoje rozvratné úsilie proti Sovietskemu sväzu a krajinám socialistického tábora. Vyvolali kontrarevolučný puč proti Maďarskej ľudovodemokratickej republike a jej ľudu. Bol to nebezpečný pokus vyrvať Maďarsko z rodiny socialistických národov a vytvoriť z Maďarska vypadnú základňu proti Sovietskemu sväzu a jeho spojencom. Boli sme ďalej svedkami otvorenej agresie imperialistov proti Egyptu. Všetky tieto pokusy sa rozbili o zdravé sily maďarskej robotníckej triedy a roľníctva, o bdelosť a obetavosť Sovietskeho sväzu, o odhodlanie mierumilovného a uvedomelého egyptského ľudu a všetkých slabodymilovných národov postaviť sa proti imperialistickým a kolonizátorským nástrahám.

Sme presvedčení, že pevný zväzok, nerozborné a večné priateľstvo medzi ľudom Československej republiky a ľudom Sovietskeho sväzu i ľudových demokracií tvoria skalopevnú baštu mieru, na ktorej sa aj v budúcnosti rozbijú všetky agresívne chúťky vojnových štváčov.

Všetok náš pracujúci ľud pod vedením našej Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu sa plne postavil za deklaráciu prijatú na moskovských rokovaniach.

Na uskutočnení tejto moskovskej deklarácie budeme pracovať zo všetkých síl v znamení nášho hesla: "So Sovietskym sväzom na večné časy!" (Búrlivý potlesk.)

Oznamujem, že predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 10 odseku 1 ústavného zákona číslo 33/1956 Zb. uznesením z 22. januára 1957 zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie dňom 14. februára 1957.

Svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili:

prvý podpredseda Sboru povereníkov Pavol Majling,

povereníci: Oskár Jeleň, Ernest Sýkora, dr. Mikuláš Kapusňák,

poslanci: Vasil Biľak, Ľudovít Bortel, Ján Krbavec, Pavol Török.

Obvyklé oznámenia pre dnešnú schôdzku vydalo užšie predsedníctvo písomne a boli poslancom rozdané.

Nasleduje

schválenie programu 17. schôdzky Slovenskej národnej rady podľa § 14 odseku 1 pracovného a rokovacieho poriadku.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre dnešné svoje rokovanie tento program:

1. Zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona čís. 33/1956 Zb.

2. Zpráva podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku o rozšírení novej techniky významnom činiteľovi zvyšovania produktivity práce a životnej úrovne pracujúcich.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu programu, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

(Neboli.)

Pretože k navrhnutému programu rokovania pripomienok niet, dám o návrhu hlasovať.

Kto schvaľuje program rokovania, ako ho navrhlo užšie predsedníctvo, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada program rokovania schválila. Začneme rokovať.

Prvým bodom programu je

zpráva predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva pódia § 11 odseku 2 ústavného zákona číslo 33/1956 Zb.

Vážená Slovenská národná rada!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, na návrh predsedu Sboru povereníkov Rudolfa S t r ec h a j a a na odporúčanie predsedníctva Slovenského národného frontu uznesením z 18. decembra 1956

odvolalo dr. Juraja Uhrína z funkcie povereníka spravodlivosti,

vymenovalo dr. Mikuláša Kapusňáka za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva spravodlivosti,

vymenovalo inž. Štefana Krčmárika za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu;

uznesením z 22. januára 1957

vymenovalo Ľudovíta Benadu za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva štátnej kontroly.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady tieto svoje uznesenia predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Pretože sa k tomuto bodu nikto o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o tom,

či Slovenská národná rada schvaľuje uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. decembra 1956 a z 22. januára 1957 o zmenách v zložení Sboru povereníkov.

Kto súhlasí so schválením uznesení, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada uznesenia predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. decembra 1956 a z 22. januára 1957 o zmenách v zložení Sboru povereníkov schválila jednohlasne.

Tým je vybavený prvý bod programu.

Nasleduje druhý bod, ktorým je

zpráva podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku o rozšírení novej techniky - významnom činiteľovi zvyšovania produktivity práce a životnej úrovne pracujúcich.

Dávam slovo podpredsedovi Sboru povereníkov inž. Markovi.

Podpredseda inž. Marko:

Súdruhovia poslanci!

I

Dejiny spoločnosti, najmä však v posledných niekoľkých desaťročiach, výrazne poukazujú na obrovskú silu ľudského poznania. Objavením a skrotením atómovej energie a vytvorením socialistickej organizácie spoločnosti nastáva ešte búrlivejší rozvoj vedy a techniky. Právom hovoria učenci a štátnici o tom, že dnes stojíme na prahu novej vedecko-technickej a priemyselnej revolúcie, ktorá svojím významom ďaleko predstihuje priemyselné revolúcie súvisiace s objavom pary a elektriny.

Socialistická spoločnosť, jej inštitúcie a socialistický človek vítajú nové objavy; otvárajú novej technike dvere a ukazujú široké cesty jej rozvoja. Je to pochopiteľné a prirodzené. Len socialistické zriadenie umožňuje trvalý rast spoločenskej produktivity práce práve na základe najvyššej techniky. Rozvoj techniky á s ňou spojený neustály rast spoločenskej produktivity práce - to je objektívna možnosť pre napredovanie socialistickej spoločnosti, rastu socialistického hospodárstva, blahobytného a kultúrneho života pracujúceho ľudu.

Je preto na mieste, keď v tomto zákonodarnom orgáne na pôde Slovenskej národnej rady, my poslanci, ako zástupcovia pracujúceho ľudu Slovenska, prerokúvame otázky rozvoja novej techniky. Pracujúci ľud Slovenska má veľký záujem na tom, aby tempo technického rozvoja zodpovedalo potrebám socialistickej výstavby a rozsiahlym možnostiam nášho hospodárstva, aby úlohy druhého päťročného plánu sa splnili čo najlepšie k úžitku všetkých pracujúcich, k trvalému vzostupu ich životnej úrovne a k upevneniu socialistických vymožeností.

Vďaka úspechom, ktoré sme dosiahli v socialistickej výstavbe našej vlasti, náš ľud každým rokom žije lepšie a radostnejšie. Zatiaľ čo v kapitalistických krajinách stúpa drahota, mohli sme už po šiesty raz znížiť maloobchodné ceny. Okrem toho sme v lanskom roku prebudovali národné poistenie a zvýšili najnižšie dôchodky len na Slovensku 156.496 dôchodcom. Skrátili sme pracovný čas bez ujmy na výške miezd. Zvýšili sme platy učiteľom, pracovníkom v zdravotníctve a iným zamestnancom. Z výdavkov rozpočtu Slovenska na kultúrne a sociálne opatrenia pripadalo na jedného obyvateľa v roku 1950 Kčs 831, v roku 1956 však už Kčs 1.774. Maloobchodný obrat každým rokom rastie. Zatiaľ, čo na jedného obyvateľa v roku 1949 pripadlo nakúpeného materiálu v sume Kčs 3.026, v lanskom roku už v sume Kčs 5.264.

Všetko toto umožnili dobré výsledky našej výroby a trvalý rast spoločenskej produktivity práce.

Chceme a budeme aj naďalej a ešte vo zvýšenej miere uspokojovať rastúce požiadavky pracujúcich na sociálnu a kultúrnu starostlivosť, na kvalitnejší a rozmanitejší tovar, bytovú výstavbu a zariadenie. Musí nám však byť úplne jasné, že tak možno robiť len vtedy, ak budeme vyrábať ešte viac, lepšie a hospodárnejšie.

Za terajších podmienok umožni nám splniť túto základnú úlohu len sústavné nahradzovanie živej ľudskej práce prácou strojovou, čo najväčšia úspora materiálu, čo najdôslednejšie využitie techniky, zavádzanie mechanizácie výrobných procesov, celkové zvyšovanie technickej úrovne výroby.

Tézy a uznesenia strany a vlády o technickom rozvoji

Úroveň nášho technického rozvoja pri všetkých jeho nedostatkoch nebolo by správne podceňovať. Za pomoci českej robotníckej triedy a technikov, za pomoci Sovietskeho sväzu podarilo sa nám na Slovensku zvládnuť náročnú technológiu a vyrobiť nové zložité výrobky.

V strojárenských podnikoch vyrábame dnes osobné lode, remorkéry, guličkové ložiská, sústruhy, injekčné striekačky, lekárske prístroje, elektrické spotrebiče, spekané ložiská, parné kotly, diesel agregáty atď. V hutníctve sme zvládli výrobu hliníka a ferrozliatin. Chemický priemysel začal vyrábať umelé hmoty a vlákna, dopravné pásy, pneumatiky a autoduše. Zaviedla sa výroba antibiotík - penicilínu. V priemysle stavebných hmôt sa prešlo na výrobu prefabrikátov, panelov, tufových kvádrov, výrobu dinasu atď. Spracovanie drevného odpadu na drevovláknité dosky prinieslo úsporu reziva. V potravinárskom priemysle vzniklo dôležité nové mraziarenské odvetvie s rozsiahlym sortimentom mrazených výrobkov. Začal sa používať zemný plyn a vykonala sa elektrifikácia dopravy na trati Žilina-Spišská Nová Ves. V poľnohospodárstve sa vypestovali nové odrody plodín.

Aj tento stručný výpočet ukazuje, že pokrok dosiahnutý vo výrobe je obrovský. Bez všetkých tých spoločenských a výrobných zmien, ktoré nastali odvtedy, čo hospodárom v tejto krajine sa stal pracujúci ľud, nemožno si ho za nijakých iných okolností predstaviť.

Jednako, možnosti, ktoré vytvára socialistické hospodárstvo pre rozvoj techniky, zostávajú v nejednej oblasti slabo využité. Preto tézy strany a vlády, poukazujúc na nedostatky v technickom rozvoji, orientujú našich technikov, vedúcich hospodárskych pracovníkov a všetok pracujúci ľud na nutnosť ďalšieho urýchleného technického rozvoja, ako základne zvyšovania výroby a tým aj životnej úrovne. Tézy vytyčujú hlavné smery rozvoja a pomáhajú vytvárať preň podmienky.

Pracujúci ľud prijal tézy strany a vlády o technickom rozvoji so zadosťučinením, lebo vidí v nich prejav starostlivosti Komunistickej strany a vlády Národného frontu o najvlastenejšie záujmy pracujúceho človeka.

Ministerstvá a ústredné orgány vypracovali na základe téz dokumenty, v ktorých sú konkrétne určené hlavné smery technického rozvoja príslušného odvetvia. Väčšinu týchto dokumentov vláda už schválila.

Schválené dokumenty treba v rezortoch riadených na Slovensku povereníctvami rozpracovať s prihliadnutím na úroveň a rozvoj príslušného odvetvia na Slovensku. V Sbore povereníkov sa dokumenty postupne prerokúvajú a schvaľujú návrhy povereníctiev na ich realizáciu.

Pre zlepšenie riadenia a kvality práce na úseku technického rozvoja bola pri Sbore povereníkov ako jeho pomocný orgán zriadená Komisia pre novú techniku. Komisia sa zúčastňuje pri prácach a spresňovaní dokumentov, vyjadrovala sa k predkladaným plánom technického rozvoja na rok 1957. Rezorty si poväčšine osvojili odporúčanie komisie a podľa nich upravili plány technického rozvoja na rok 1957.

Pri prerokúvaní sa ukázali mnohé závažné nedostatky, ktoré treba postupne odstraňovať, najmä na úseku plánovania, ekonomického vyhodnocovania a realizácie technického rozvoja. Dokumenty o technickom rozvoji treba neustále spresňovať a taktiež aj výhľadové plány technického rozvoja, ktoré si zostavili podniky.

II

Terajší stav a otázky uplatňovania novej techniky v našom hospodárstve

Je všeobecne známe, že od oslobodenia dosiahli sme významné výsledky v ťažkom priemysle, najmä v energetike a strojárenstve. Výroba týchto odvetví sa podstatne zvýšila. Jednako potreby národného hospodárstva a možnosti, ktoré na Slovensku máme, sa nedostatočne uspokojujú a využívajú.

Ťažba uhlia na Slovensku kryje zhruba len 1/7 jeho spotreby, z čoho pripadá na Handlová, ako najvýznamnejší ťažobný podnik na Slovensku, takmer polovica ťažby. Uhlia ťažíme málo a ťažba je nákladná. Plánované náklady na tonu uhlia sa prekračujú takmer o 1/4, takže jedna tona uhlia nás stojí okolo Kčs 131; plánovaná spotreba dreva prekračuje sa o 1/5 a spotreba streliva tak isto. Plán produktivity práce sa neplní.

Slovenského baníka považovali za najlepšieho baníka na svete. Slovenský baník pracoval v najrôznejších revíroch, či už vo Francii, Belgii, Amerike a kdekoľvek inde. Zo slovenských rudných baní šíril sa do celého sveta chýr o zručnosti a schopnostiach nášho ľudu. Vieme, že v dávnejšej minulosti vyznačovali sa slovenské bane na tie časy pomerne vyspelou úrovňou techniky. V slovenských baniach po prvý raz v Európe použili pušný prach, strojové čerpanie vody, ťažobné problémy naši predchodcovia veľmi úspešne a smelo riešili. Koncom XIX. storočia robila ročná ťažba železnej rudy na Slovensku okolo 1 milióna ton a výroba surového železa 270 tisíc ton.

Od tých čias sa vo svete a teda aj v baníctve veľa zmenilo. Z baní zmizla lopata a prišli strojové nakladače. Miesto drevenej výstuže používa sa oceľová, alebo sa používajú ťažobné metódy, ktoré využívajú úložné pomery v bani; miznú hunty, nastupujú moderné dopravníky a pod. Baní sa zmocňuje, veda, stroje a elektrina. Viac rozumom, ako silou - bez praktického uplatnenia tohto porekadla sa dnešný baník neobíde.

No v slovenských baniach do znárodnenia došlo naozaj len k nepatrným zmenám. Vykorisťovateľov nezaujímala modernizácia baní, keď mali dostatok lacnej pracovnej ľudskej sily. Toto "dedičstvo" zostalo nám po kapitalistoch.

Baníci na Slovensku dokázali neohrozene bojovať proti kapitalistom. Slávne revolučné tradície našich baníkov, najmä handlovských, pozná všetko náš ľud. Dnes kráčať v predných šíkoch s naším pracujúcim ľudom znamená bojovať za rozvoj novej techniky.

Uplatňovanie novej techniky v baniach ešte vždy zaostáva. Ani existujúca technika, ako je známo, sa nevyužíva. Je veľa takých ľudí, ktorí sa nazdávajú, že nová technika príde časom akosi sama od seba, znenazdajky - poľahko. Že ešte možno počkať a potom ona vyslobodí naše zaostávajúce bane od neplnenia plánu a neúspechov tak hravo a podmaňujúco, ako v rozprávkach zvyknú vyslobodiť zo zakliatia svoje zverenice čarovní princovia.

Spočiatku však - ako vieme zo skúseností nová technika nemá túto moc. Bez nadšeného pričinenia ľudí je slabá a málo odolná. Treba ju trpezlivo opatrovať, takrečeno učiť prvým krôčikom. Len keď vytvoríme pre jej rozvoj predpoklady, keď jej nájdeme v našich baniach a závodoch starostlivých a umných pestúnov, potom sa ujme a rýchle nás zahrnie úspechmi.

Nemožno si predstavovať správne uplatňovanie novej techniky tak, že vedenie podniku sa rozhodne nasadiť strojové zariadenia na niektorý úsek bez dôkladného rozboru podmienok, bez účinných pohovorov s osádkou. Neraz treba prekonať konzervatívne myslenie' ľudí a najmä sústavne sledovať nedostatky obsluhy stroja, príčiny porúch, zníženého výkonu, pomáhať ich odstraňovať odbornými kádrami a pod. Zavádzanie nových spôsobov ťažby treba dôkladne premyslieť, pripraviť baníkov na ťažkosti, presvedčiť na mieste o výhodách nového spôsobu ťažby, o možnostiach lepšieho zárobku atď. Vedúci pracovníci nesmú tieto otázky opomínať, ale naopak, oveľa starostlivejšie, aktívnejšie a pružnejšie majú riadiť výrobu, najmä pri rozširovaní novej techniky.

Uplatňovanie novej techniky v našich uhoľných baniach, ako je známe, je podmienené dostatočnou údržbou chodieb. Zatiaľ však kvalita údržby chodieb veľmi poklesla a je koreňom poruchovosti strojného zariadenia. Pásové chodby sú poväčšine v neporiadku. V niektorých miestach sú tak zatlačené, že neraz ťažko možno opraviť stroje. Banská údržba sa, pravda, v chodbách robí, však s kvalitou tejto práce nemôžeme byť spokojní. Výdrevy nie sú stavané podľa potrebnej vzdialenosti. Tentov stav, samozrejme, neumožňuje hladký prísun dreva na steny a plynulý odsun uhlia.

Na stenách treba venovať väčšiu pozornosť zavaľovaniu vyrúbaných plôch. Treba si uvedomiť, že takýto spôsob sťažuje celý technologický postup, či už ide o drevenie, vetranie, prekladanie hrabľových dopravníkov alebo o samotné šrámanie. Toto sú podstatné chyby, ktoré zapríčiňujú neplnenie plánu a mechanizácie ťažby.

Odstrániť tieto nedostatky, zabezpečiť moderné a hospodárne využívanie novej techniky v našich uhoľných baniach - to je jedna z hlavných úloh nového Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu.

V energetike na Slovensku sme postavili a dali do prevádzky celý rad hydrocentrál a veľkú parnú elektráreň v Novákoch. Na zabezpečenie energetickej základne rozšírila sa ťažba uhlia a v poslednom čase sa intenzívne rozširuje sieť zemného plynu.

Výroba elektrickej energie na Slovensku prepočítaná na jedného obyvateľa stúpla na 582 kWh, čo je ešte stále o 43% menej než celoštátny priemer. Ešte väčší rozdiel je v maloodbere, kde spotreba na jedného obyvateľa je iba 88 kWh, zatiaľ čo celoštátny priemer je 148 kWh. Malý podiel ťažby uhlia na Slovensku na ťažbe v ČSR (2,8%) si vyžaduje presúvať veľké množstvá paliva po železnici. Využitie vodných zdrojov ešte stále neodpovedá možnostiam, ktoré dávajú naše rieky.

Zameranie technického rozvoja vedie preto k výstavbe ďalších hydrocentrál, takže podiel elektriny získanej v hydrocentrálach stúpne do roku 1960 na 40% a pristúpi sa k budovaniu atómovej elektrárne. V parných elektrárňach sa budú uplatňovať vyššie tlaky a teploty. Ide nám ďalej o využitie kapacity 377 závodných elektrární, používanie menej hodnotného paliva alebo využitie zemného plynu.

Modernizácia elektrického rozvodného zariadenia sa uplatní pri uskutočňovaní generálnych opráv. Postupne sa odstráni ručná obsluha a nahradí diaľkovým ovládaním a blokovaním, drevené stĺpy sa vymenia za prefabrikáty a kovové konštrukcie. Bude sa pokračovať v elektrifikácii obcí, dopravy a poľnohospodárstva.

Rozvoj hutníctva a rudných baní na Slovensku sa uskutočňuje výstavbou nových závodov a rozšírením, intenzifikáciou a mechanizáciou výroby v existujúcich závodoch.

Rekonštrukciou oceliarne vo Švermových železiarňach v Podbrezovej sa zvýšilo nistejové využitie martinských pecí. V priebehu prvej päťročnice začal prevádzku nový závod na výrobu ferrozliatin a zaviedla sa nová výroba niektorých ďalších druhov. Vo farebnej metalurgii uviedol sa v roku 1953 do prevádzky nový závod na výrobu hliníka, vybudovala sa elektrolýza na výrobu čistej medi a rekonštruuje sa závod na výrobu antimónu. V práškovej metalurgii dosiahol sa v poslednom čase technický pokrok v zavedení výroby piestnych krúžkov, ozubených kôl, filtrov atď. Výroba ohňovzdorných materiálov sa rozšírila výstavbou nového závodu v Košiciach, Dinasky v Banskej Belej, automatickej plynovej pece a koksovej pece v Jelšave, výstavbou závodu v Lubeníku, výstavbou úpravne v Lovinobani a rekonštrukciou závodu v Hačave. V rudných baniach dosiahlo sa zvýšenie mechanizácie najmä zvýšením počtu vŕtačiek a banských lokomotív, zaviedli sa nové ťažobné metódy ako komorovanie, využívanie samospádu a iné. Zvýšila sa elektrifikácia rudných baní.

Bolo by možno uviesť ešte viac iných príkladov, ktoré ukazujú na úspechy v rozvoji metalurgického priemyslu a rudných baní. Súčasne však vo viacerých smeroch v novej technike vážne zaostávame za poprednými priemyselnými štátmi.

Plynové hospodárstvo v Tisovci nie je vyvážené. Oceliareň vo Švermových železiarňach v Podbrezovej sa postupne musí rekonštruovať a bude tvoriť základ budúceho závodu na výrobu ušľachtilej ocele. Používané valcovacie agregáty sú malé a zastaralé. Doterajšie nedostatky sa odstránia prechodom Švermových železiarní v Podbrezovej na závod s výrobou ušľachtilých ocelí a kvalitných druhov valcovaného materiálu.

Hlavné smery technického rozvoja vo výrobe ferrozliatin sú zamerané na úpravu surovín a výrobu kvalitných koncentrátov a na zavedenie ďalších druhov ferrozliatin.

Zaostávame vo výrobe ohňovzdorných materiálov, ktorá v minulosti bola na svetovej úrovni. Ťažba a úprava surového magnezitu je nedostatočne mechanizovaná; pre pálenie magnezitu používajú sa staré šachtové pece, ktorých produkcia je nízka a práca obťažná. V SSSR jedna automatická pec vypáli 180 ton za 24 hodín, u nás len 15 ton, pričom počet obsluhujúcich v SSSR je nie viac než polovica počtu obsluhy u nás, takže produktivita práce je 15-20 krát vyššia. Hlavné smery technického rozvoja sú zamerané na nahradzovanie existujúcich šachtových pecí s ručnou obsluhou novými automatickými pecami. Zlepšenie magnetickej separácie zabezpečí lepší výťažok kvalitnej frakcie. Rekonštrukcia tunelových pecí umožní vyššiu výrobu 8 lepšiu akosť výrobkov.

V rudných baniach mechanizácia ťažby a dopravy rúbaniny na povrch nezodpovedá výkonom dosahovaným vo vyspelých priemyselných štátoch. Mesačné postupy razenia chodieb sú nízke. Mechanizujú sa len určité úseky a prejavuje sa nedostatok vhodných mechanizačných prostriedkov. Hlavné smery technického rozvoja sú zamerané na zvýšenie postupov a výkonov pri razení banských diel, na zvýšenie výkonu v poruboch, a to zavádzaním nových ťažobných metód v rudných baniach, ktoré nevyžadujú plynulú základku, ako aj na rozšírenie elektrifikácie rudných baní.

V podnikoch ťažkého strojárenstva treba zabezpečiť prechod na technicky výhodnejšie parametre a dosiahnuť hospodárnejšiu výrobu strojov a transformátorov, ako aj úsporu deficitného materiálu; v odbore lodnej výroby prejsť k zvyšovaniu rýchlosti á vybaviť lode patričnou mechanizáciou; v odbore parných kotlov vyvinúť väčšie bloky, zvýšiť účinnosť kotlov a vykonať ďalšiu unifikáciu; v odbore výroby bagrov začať s výrobou nových konštrukcií atď.

Plánovacia a riadiaca činnosť nadriadených hlavných správ pri určovaní a zabezpečovaní hlavných smerov technického rozvoja je nedostatočná. Podniky sú zväčša ponechané na vlastnú iniciatívu.

Hlavnou príčinou ťažkostí sú nedostatky v technickej dokumentácii, v spolupráci s výskumnými a projektovými ústavmi, v riadení a kontrole plánovaných úloh rozvoja nadriadenými zložkami, v subdodávkach materiálu, ako aj v rozmiesťovaní a kvalifikácii technických pracovníkov.

V chemickom priemysle stojí pred nami vážna úloha energochemického spracovania uhlia, kde sa získa karbonizáciou a splynením dechet, plyny, koks alebo polokoks. Osobitne dôležitá je táto otázka na Slovensku. Dnes sa slovenské uhlie chemicky nespracúva a preto bude našou úlohou dôkladne preskúmať doteraz známe výsledky výskumu a pokusného spracovania, začať ďalší výskum a v čo najkratšom čase vyjasniť spôsob i ekonomiku chemického spracovania slovenského uhlia.

Prudký rozvoj dopravy, strojárenského priemyslu a mechanizácie poľnohospodárstva vyžaduje, aby sa v rafinérskej výrobe zvyšovala výroba pohonných hmôt a mazadiel. Spracovaním zemného plynu umožňujú sa významné syntézy slúžiace hlavne na výrobu čpavku, metánu, acetylénu, močoviny a ďalšie. Na spracovanie zemného plynu sa počíta s výstavbou nového závodu na Slovensku. Pri rozvoji ťažkej anorganickej chémie, keďže nemáme suroviny alebo len komplexného charakteru a chudobné, treba sa zamerať na komplexné spracovanie chudobných surovín.

Terajšia výroba chemického priemyslu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby nestačí kryť potreby, pritom niektoré umelé hnojivá sčasti alebo výlučne sa dovážajú. V odbore dusíkatých hnojív treba zvýšiť výrobu vybudovaním dusikárne do roku 1960 a výrobu síranu amónneho. V odbore fosforečných hnojív treba intenzifikovať doterajšiu výrobu superfosfátu, rozšíriť jeho granuláciu atď.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP