Pondělí 28. dubna 1958

Slovenská národná rada 1958

II. volebné obdobie

23. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 23. schôdzky Slovenskej národnej rady 28. a 29. apríla 1958 v Bratislave

OBSAH:

Ozámenie užšieho predsedníctva:

 

Prejav podpredsedníčky Ireny Ďurišovej k uzneseniu Najvyššieho sovietu SSSR o jednostrannom zastavení pokusov s nukleárnymi zbraňami v Sovietskom sväze...

3

Neprítomnosť poslancov ............

4

Rozdaná tlač ................

4

Prečítaný a schválený program rokovania ......

4

Schôdzka prerušená ..............

9

Schôdzka znovu otvorená ............

10

Program:

 

28. apríla 1958:

 

1. Spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, kultúrneho a osvetového, pôdohospodárskeho, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR (tlač 48) o rozpočte Slovenska na rok 1958 (tlač 49) .........

4

Reč zpravodajcu poslanca Antona Mrázika...

4

Prejav podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka financií inž. Jána Marku ...........

10

Reč poslanca Imricha Tótha .........

19

Reč povereníka Jozefa Gajdošíka .......

21

Reč poslankyne Márie Hanzlíkovej ......

24

Reč poslanca Vladimíra Križku ........

26

Reč poslanca Michala Sivču .........

29

Reč poslanca Jozefa Mésároša ........

32

Zpravodajca poslanec Anton Mrázik sa vzdal slova..

35

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1958 a návrh rozpočtu Slovenska na rok 1958 prijatý ................

36

Schzôdzka prerušená .............

36

29. apríla 1958:

 

2. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR (tlač 46) o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách (tlač 50) ..........

36

Reč zpravodajkyne Anny Chudadovej .....

36

Reč povereníka školstva a kultúry Ernesta Sýkoru.

38

Reč poslanca Jozefa Hašu ..........

40

Reč poslanca dr. Miloša Krnu .........

42

Reč poslanca Egyda Pepicha .........

44

Reč poslanca Jána Mockovčiaka .......

46

Zpravodajkyňa Anna Chudadová sa vzdala záverečného slova ..................

47

Návrh zákona SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách prijatý ...........

47

 

(Začiatok schôdzky o 9.00 hod.)

Prítomní:

podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš a Jozef Mjartan;

tajomník ÚV KSS Pavol David;

členovia Sboru povereníkov:

predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj;

prvý podpredseda Sboru povereníkov a povereník predseda Slovenského plánovacieho úradu Pavol Majling;

podpredseda Sboru povereníkov a povereník financií inž. Ján Marko;

podpredseda Sboru povereníkov Ján Štencl;

povereníci: Ľudovít Benada, Ľudovít Bortel, Karol Fajnor, Jozef Gajdošík, Miloš Hrušovský, Michal Chudík, Oskár Jeleň, dr. Mikuláš Kapusňák, inž. Štefan Krčmárik, Ján Marcelly, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Ernest Sýkora, inž. Samuel Takáč, Vojtech Török;

95 poslancov;

za Kanceláriu Slovenskej národnej rady: vedúci Jozef Ilčík.

Podpredsedníčka Ďurišová (cengá):

Otváram 23. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Vážená Slovenská národná rada,

súdruhovia poslanci!

Slovenská národná rada sa zišla k významnému rokovaniu o rozpočte Slovenska na rok 1958 v období nástupu nášho ľudu k radostnej prvomájovej prehliadke, k prehliadke svojich veľkých pracovných úspechov, v období príprav na XI. sjazd Komunistickej strany Československa, ktorý jasne a pevne vytýči naše úlohy na dovŕšenie výstavby socializmu v Československej republike. Československý ľud plní a splní takto svoju veľkú, významnú historickú úlohu. Dovŕši svoju víťaznú cestu k socializmu, dokáže, že vie zabezpečiť trvalý rozvoj výrobných síl svojej krajiny, že vie zabezpečiť trvalý blahobyt svojho ľudu.

Dokáže to svojou prácou, umom a za bratskej pomoci Sovietskeho sväzu a celého socialistického tábora. Československý ľud dôjde k socializmu v tak krátkom období najmä preto, že sa vždy hrdo a otvorene, pred celým svetom hlásil k jedine správnej ceste, vytýčenej sovietskym ľudom vo Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii.

Sú to predovšetkým obrovské, v histórii ľudstva nevídané úspechy, ktoré dosiahol Sovietsky sväz a ostatné krajiny socialistickej sústavy v hospodárskom i kultúrnom rozvoji, v ďalšom politickom upevňovaní a v mierumilovnej zahraničnej politike, ktoré jasne dokazujú celému ľudstvu, že svet sa môže oslobodiť od hrozby atómovej vojny, že sa môže vyvíjať v mieri a pre šťastie všetkých ľudí. Vieme však, že napriek dlhoročnému úsiliu Sovietskeho sväzu a socialistického tábora o mierové riešenie všetkých sporných medzinárodných otázok pokračujú imperialistické krajiny na Západe pod vedením Spojených štátov amerických v politike horúčkovitého zbrojenia, ktoré neustále stupňuje nebezpečie vojny, ničí obrovské hmotné prostriedky, najmä na vyzbrojovanie západonemeckého militarizmu, ožobračuje stámilióny pracujúcich a prináša obrovské zisky hŕstke najväčších imperialistických magnátov.

Preto spolu s väčšinou ľudstva sme s takou radosťou a nadšením uvítali posledný veľkolepý mierový čin Sovietskeho sväzu - jednostranné zastavenie pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami. Náš ľud pevne stojí za všetkými mierovými návrhmi Sovietskeho sväzu, na zvolanie konferencie šéfov vlád veľmocí, na okamžité zastavenie pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami, za vytvorenie bezatómového pásma v Európe, za uzavretie zmluvy o neútočení medzi krajinami Severoatlantického paktu a štátmi Varšavskej zmluvy.

V mene socializmu a mieru stupňuje náš pracujúci ľud svoje pracovné úsilie. V mene socializmu a mieru a v mene vernosti odkazu padlých v Slovenskom národnom povstaní a k bojovej solidarite mierumilovných ľudí všetkých krajín, spravodlivo odsúdil náš ľud aj pozostatky klérofašistického vládnutia na Slovensku, vrahov od Kremničky, Nemeckej a iných masových hrobov. V mene mieru a života celého ľudstva žiada aj náš ľud, aby kapitalistické veľmoci zastavili pokusy s atómovými a vodíkovými zbraňami a nasledovali Sovietsky sväz v jeho mierových činoch.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prijalo na svojej schôdzke 14. apríla t. r. vyhlásenie, ktorým menom Slovenskej národnej rady zaujalo stanovisko k historickému vyhláseniu Najvyššieho sovietu SSSR o jednostrannom zastavení pokusov s nukleárnymi zbraňami v Sovietskom sväze.

Súhlas s mierovou politikou Sovietskeho sväzu a socialistického tábora jasne vyslovuje slovenský ľud vo svojich prejavoch, ktoré zasiela aj Slovenskej národnej rade. Veď čo je bližšie našim pracujúcim, ako mier a budovateľské úsilie. To sú dva pojmy, ktoré nerozlučne patria k sebe a ktoré nemožno od seba oddeľovať. Nie vojnou, ale mierovým súťažením vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti -nech je riešená otázka, ktoré spoločenské zriadenie prináša blahobyt a spokojný život všetkému ľudstvu. Jedine pokojný mierový rozvoj, vzájomná spolupráca všetkých krajín môžu zabezpečiť národom perspektívy mohutného rozvoja a zlepšenia životných podmienok ľudstva.

Z tohto hľadiska pristupujeme aj my k prerokúvaniu rozpočtu Slovenska na rok 1958 ako súčasti jednotného štátneho rozpočtu Československej republiky. Ubezpečujeme ÚV KSČ a vládu republiky, že Slovenská národná rada a všetci jej poslanci vyvinú najväčšie úsilie, aby aj plnením rozpočtu Slovenska bol zabezpečený neustály rozvoj našej krásnej vlasti, ešte viac sa upevnil bratský zväzok našich národov a krajín socialistického tábora, vedeného Sovietskym sväzom, aby bol zachovaný svetový mier. (Potlesk.)

Svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili: predseda Slovenskej národnej rady František Kubač, podpredseda Slovenskej národnej rady Michal Žákovič, povereník dr. h. c. Alexander Horák, poslanci: Ján Berta, Andrej Brandič, Jozef Hojč, Štefan Mockovčiak, Ján Schmer a Ján Švec.

Príslušná tlač pre dnešné rokovanie bola poslancom rozdaná, prípadne rozoslaná.

Nasleduje

schválenie programu 23. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 23. schôdzku tento program:

1. Spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, kultúrneho a osvetového, pôdohospodárskeho, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1958 (tlač 49).

2. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách (tlač 50).

Prvý bod programu prerokujeme dnes a druhý zajtra.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu programu, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Pretože k navrhnutému programu rokovania pripomienok niet, dám o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom rokovania, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, kultúrneho a osvetového, pôdohospodárskeho, sociálneho a zdravotníckeho a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1958.

Zpravodajcom všetkých piatich výborov je poslanec Anton Mrázik.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Mrázik:

Vážená Slovenská národná rada!

Rokovanie o rozpočte Slovenska v Slovenskej národnej rade je príležitosťou na zdôraznenie našej zvýšenej zodpovednosti za splnenie plánovaných úloh a tiež vhodnou a radostnou príležitosťou na bilancovanie výsledkov, ktoré sme v rozvoji nášho národného hospodárstva dosiahli.

Závery, ktoré vyplývajú z celonárodnej diskusie k listu ÚV KSČ a záväzky prijaté na počesť XI. sjazdu KSČ podnietili ďalší rozmach tvorivých síl a aktivitu našich pracujúcich. Dobré výsledky dosiahnuté spoločnou prácou a úsilím nás všetkých umožnili v roku 1957 dosiahnuť ďalšie zvýšenie životnej úrovne pracujúcich v našej vlasti, ktoré sa prejavilo najmä zvýšením maloobchodného obratu pri súčasnom zvyšovaní vkladov v štátnych sporiteľniach.

Rozvoj nášho národného hospodárstva ešte viac upevní zväzok robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie, utúži bratskú jednotu Čechov a Slovákov a prehĺbi jednotu záujmov a cieľov strany, vlády a ľudu.

Treba si však uvedomiť, že i pri tomto vzostupe v rozvoji národného hospodárstva a raste životnej úrovne musíme úspešne odstraňovať nedostatky, ktoré sa ešte vyskytujú, a všestranne uplatňovať prevahu socialistického spoločenského poriadku. Spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov vyžaduje plnú účasť pracujúcich na riadení výroby, na správe štátu a na ochrane národného majetku ako spoločenského vlastníctva.

Zabezpečiť maximálnu efektívnosť na všetkých úsekoch národného hospodárstva, čo najlepšie využiť všetky jeho zdroje a zvýšiť rast produktivity spoločenskej práce, to bola prvoradá myšlienka pri zostavovaní rozpočtu.

I. Plnenie úloh za rok 1957.

Plnenie rozpočtu Slovenska v roku 1957 sa oproti roku 1956 zlepšilo. Zlepšili sa najmä hospodárske výsledky podnikov, na čom sa podieľa hlavne prekračovanie výrobných úloh.

Vo výdavkoch dosiahlo sa zlepšenie najmä v účelnejšom a hospodárnejšom vydávaní rozpočtových prostriedkov. Rezorty a národné výbory poväčšine správne pochopili zvýšenie právomoci a zodpovednosti za hospodárenie s prostriedkami rozpočtu Slovenska. Rozpočtová a finančná disciplína sa v roku 1957 ďalej upevnila a znížením administratívneho aparátu dosiahli sa úspory vo výdavkoch na správu.

V minulom roku podniky riadené Sborom povereníkov vcelku prekročili plánované úlohy v zisku, a preto dostali na podieloch z nadplánovaného zisku 87 miliónov korún a pre podnikové fondy pracujúcich 71 miliónov Kčs.

Popri týchto úspechoch nepodarilo sa však ani v minulom roku odstrániť niektoré nedostatky, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali dosahovanie lepších hospodárskych výsledkov.

Rezervy pre dosiahnutie lepších výsledkov hospodárenia a tým vytvorenia ďalších príjmových zdrojov rozpočtu sú v zaostávajúcich podnikoch. Z celkového počtu 507 národných podnikov nesplnilo úlohy v tvorbe zisku 117 podnikov, čo predstavuje zníženie príjmov rozpočtu Slovenska o 228 miliónov Kčs. Na tomto neplnení hospodárskych výsledkov sa podieľajú hlavne podniky povereníctiev stavebníctva, potravinárskeho priemyslu a obchodu.

Príčiny zlého hospodárenia treba hľadať i v tom, že rezorty nedostatočne pomáhali podnikom riešiť organizačné ťažkosti, neprenášali dobré skúsenosti z výsledkov práce popredných podnikov a nevykonávali dôkladný rozbor základných nedostatkov v práci zaostávajúcich podnikov.

V oblasti kvalitatívnych úloh v lanskom roku rozhodujúcou úlohou bolo dosiahnuť ďalší vzrast spoločenskej produktivity práce a v najväčšej možnej miere znížiť materiálové náklady v celom národnom hospodárstve. Výsledky ukazujú, že úlohy v produktivite sa vcelku splnili tak v priemysle, ako i v stavebníctve.

I keď dosiahnuté výsledky zdajú sa byť vcelku dobré, nemožno sa s nimi úplne uspokojiť hlavne preto, že vzrast produktivity v prevažnej väčšine odvetví národného hospodárstva riadeného Sborom povereníkov neuskutočňoval sa z tých zdrojov, ako určoval plán.

V roku 1957 sa ďalej pokračovalo vo zvyšovaní technickej úrovne nášho priemyslu i stavebníctva, a to nielen investičnou výstavbou, ale i vývojom a zavádzaním nových výrob, ďalšou mechanizáciou a automatizáciou výrobných procesov.

Úlohy v znižovaní vlastných nákladov sa vcelku splnili. V priemyselnej výrobe splnením úloh nad plán sa dosiahlo i nadplánovaných úspor vo výške 57 miliónov Kčs. Naproti tomu táto úspora bola znehodnotená nedodržaním úloh v stavebno-montážnych organizáciách a na štátnych majetkoch, ktoré prekročili plánované náklady.

Na úseku poľnohospodárstva dosiahli sa v minulom roku dobré výsledky najmä v kolektivizácii, v plnení dodávok a v znížení nákladov na STS.

V minulom roku bolo založených 430 nových JRD, čím bol dosiahnutý na Slovensku stav 2072 JRD a socialistický sektor dosiahol 54 % z celkovej výmery. Veľká starostlivosť sa venovala dotáciám všetkých fondov JRD, takže oproti roku 1956 vzrástli o 2,8 %, t. j. na 11,1 %. Súčasne vzrástla aj hodnota pracovnej jednotky v peniazoch z Kčs 12,96 na Kčs 14,65.

Štátne majetky pri nesplnení plánu výroby prekročili plánované náklady, čím vykázali neplánovanú stratu 38,6 milióna Kčs.

Popri úspechoch dosiahnutých v minulom roku v poľnohospodárstve vyskytovali sa ešte vážne nedostatky najmä v tom, že sa nesplnili celkové úlohy plánu a nedostatočne sa plnila jedna z hlavných úloh vytýčených X. sjazdom KSČ v rozšírení a využití ornej pôdy. Taktiež starostlivosť o doplňovanie stavov hovädzieho dobytka bola nedostatočná.

V roku 1957 krajské národné výbory zodpovedne preberali na seba povinnosti vyplývajúce z decentralizácie a poväčšine správne pristupovali k uplatneniu zvýšenej právomoci. Národné výbory pomerne úspešne prekonali počiatočné organizačné ťažkosti decentralizácie a zabezpečili celkove dobrú úroveň plnenia zvýšených úloh plánu a rozpočtu.

Napriek týmto dobrým výsledkom vyskytovali sa však v hospodárení národných výborov v minulom roku ešte vážne nedostatky.

Hoci plán tvorby zisku hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi sa vcelku prekročil o 25,8 milióna Kčs, plánované odvody zo zisku do rozpočtov národných výborov sa nesplnili o 27,7 milióna Kčs. Na týchto nedostatkoch sa podieľajú najmä podniky miestneho hospodárstva a reštaurácie a jedálne.

Služby obyvateľstvu sa neposkytovali v plánovanom rozsahu. Pritom sa nemožno uspokojiť ani s ich úrovňou a kvalitou, pretože na kvalitu služieb došlo vyše 3800 reklamácií.

Zdravotnícke zariadenia prekročili vcelku rozpočet neinvestičných výdavkov o 7,9 milióna Kčs, najmä prekračovaním noriem vecných výdavkov a výdavkov na lieky.

II. Rozpočet Slovenska na rok 1958.

Návrh rozpočtového zákona a rozpočet Slovenska na rok 1958 predložený Slovenskej národnej rade Sborom povereníkov bol v minulých dňoch podľa jednotlivých kapitol prerokovaný vo výboroch Slovenskej národnej rady s veľkou pozornosťou a s vedomím zodpovednosti.

Návrh rozpočtu Slovenska na rok 1958 je v súlade s jednotlivými časťami štátneho plánu na Slovensku a zabezpečuje potrebné finančné prostriedky na plnenie úloh plánu rozvoja Slovenska v úsekoch hospodárskej a kultúrnej výstavby na Slovensku riadených slovenskými národnými orgánmi.

Veľká časť prostriedkov rozpočtu Slovenska pripadá na národné výbory, ktorých úlohou ako orgánov štátnej moci v krajoch, okresoch a na dedinách je riadiť hospodársku a kultúrnu výstavbu a využívať tvorivé sily pracujúcich pre splnenie plánovaných úloh. Týmto sa im dáva príležitosť k plnému uplatneniu iniciatívy a bohatých skúseností na správe štátu a na hospodárskej a kultúrnej výstavbe.

Rozpočet Slovenska na rok 1958 podobne ako aj rozpočet celej republiky na rok 1958 vykazuje vzostupnú tendenciu. Príjmy rozpočtu Slovenska sa určujú pre rok 1958 oproti vlaňajšku vyššie o sumu 1.125,065.000 Kčs, t. j. sumou 15.824,128.000 Kčs a výdavky vyššie o sumu 668,225.000 Kčs, t. j. sumou 17 miliárd 516,836.000 Kčs. Toto zvýšenie vyjadruje našu stále rastúcu hospodársku silu. Pritom skutočný objem rozpočtu Slovenska oproti lanskému roku je oveľa vyšší, lebo v rozpočte na rok 1958 sú už premietnuté nové veľkoobchodné ceny, ktoré sú oproti roku 1957 v priemere nižšie.

Najväčší vzrast vo výdavkoch v tomto roku sa javí na kultúrne, zdravotnícke a sociálne opatrenia, a to vo výške 8.999,000.000 Kčs, teda vo výdavkoch, ktoré znamenajú ďalší odraz pri zvyšovaní hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva. Na druhej strane je v rozpočte Slovenska "na rok 1958 premietnuté ďalšie zníženie výdavkov na správu, a to vo výške 37 miliónov Kčs.

V rozpočte sa prenikavo prejavuje decentralizácia z ústredných úradov na národné výbory. Príjmy a výdavky národných výborov na Slovensku robia 8.784,544.000 Kčs, čo je oproti roku 1957 o 1.143,072.000 Kčs viac. Rozpočty národných výborov sú vyrovnávané podielmi na štátnych príjmoch, čo zvyšuje zainteresovanosť národných výborov nielen na riadnom a včasnom inkase vlastných príjmov, ale aj štátnych daní. Vlastné príjmy národných výborov sa zvýšia o 297 miliónov Kčs a robia 1,465 miliónov Kčs.

K 1. januáru 1958 prešli do priameho riadenia národných výborov organizácie Agroprojekt a poľnohospodárske a lesotechnické meliorácie. Podstatné zvýšenie rozpočtu vyplýva však z decentralizovanej bytovej a občianskej výstavby, ktorá v roku 1957 nebola zahrnutá v rozpočte Slovenska.

Zvýšenú zainteresovanosť národných výborov na plnení a prekračovaní úloh plánu a rozpočtu podnecujú doplnkové rozpočty, prostredníctvom ktorých môžu národné výbory použiť lepšie výsledky svojho hospodárenia na ďalšie investície, a tým aj na zvýšenie hmotnej i kultúrnej úrovne pracujúcich svojho obvodu.

III. Pripomienky poslancov - členov výborov.

Výbory Slovenskej národnej rady prerokovali v dňoch 21. až 25. apríla 1958 podľa jednotlivých kapitol a rozpočtov krajských národných výborov rozpočet Slovenska na rok 1958 a návrh Sboru povereníkov na vydanie zákona o rozpočte Slovenska na rok 1958.

Rokovanie zvýraznilo význam rozpočtu Slovenska najmä z hľadiska zabezpečovania finančných prostriedkov pre ďalšiu hospodársku výstavbu Slovenska, pre ďalšie zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich a z hľadiska prehĺbenia jednoty nášho ľudu, hospodárskej moci a sily štátu.

Rokovania a rozprava poslancov Slovenskej národnej rady sa niesli v duchu posledných uznesení strany a vlády a boli zamerané najmä na uznesenia smerujúce k zvýšeniu ekonomickej účinnosti riadenia národného hospodárstva, k zvýšeniu starostlivosti o zdravie pracujúcich a ku kultúrnemu a ideologickému rastu nášho ľudu.

Poslanci vo svojich diskusných príspevkoch, pripomienkach a návrhoch vychádzali zo skúseností z pracovísk vo svojich volebných obvodoch a poukazovali na nutnosť a možnosť ďalej odkrývať hmotné, výrobno-kapacitné, finančné i pracovné rezervy, najmä cestou využitia iniciatívy pracujúcich zavádzaním novej techniky, znižovaním materiálových nákladov, zvyšovaním efektívnosti investičnej výstavby a zvyšovaním rastu produktivity práce.

Osobitná pozornosť bola venovaná najmä rozpočtom tých rezortov, ktorých postavenie v našom národnom hospodárstve je dominujúce. S uspokojením bolo vzaté na vedomie vyhlásenie povereníka miestnych palív a naftového priemyslu o priaznivých výsledkoch plnenia ťažby uhlia v slovenských uhoľných revíroch v tomto roku a oznámenia vedúcich činiteľov rezortov, že priaznivé výsledky plnenia plánu výroby sa rysujú tiež v našom stavebníctve, spotrebnom a potravinárskom priemysle a v doprave. Veľká pozornosť bola venovaná problémom nášho poľnohospodárstva v záujme urýchleného združstevňovania.

Pri prerokovaní rozpočtov krajských národných výborov, ktoré prvýkrát v tomto roku, vzhľadom na ich stále zvyšujúci sa význam, boli prerokované za každý kraj osobitne, pripomienky poslancov boli zamerané na hlavné úlohy národných výborov, a to najmä na zvyšovanie výroby v miestnom priemysle, na rozširovanie, skvalitňovanie a zlacňovanie služieb obyvateľstvu, na lepšie využitie a pozdvihnutie cestovného ruchu a na starostlivosť o zdravie a vzdelanie ľudu. Zvlášť bola zdôraznená potreba zlepšiť osvetovú prácu na dedinách, najmä pri upevňovaní a rozširovaní JRD. Poslanci požadovali intenzívnejšiu činnosť kultúrnych a osvetových inštitúcií aj pri ďalšom upevňovaní bratstva Čechov a Slovákov a vo využívaní pokrokových bojovných tradícií slovenského ľudu, najmä Slovenského národného povstania vo výchove socialistického človeka.

Ťažisko rozpočtových rokovaní bolo v rokovaní hospodárskeho a rozpočtového výboru. Poslanci tohto výboru priamo prerokovali 11 rozpočtových kapitol a rozpočty krajských národných výborov. Ich prístup k rokovaniu u každej rozpočtovej kapitoly odzrkadloval starostlivosť, aká prislúcha len dobrému hospodárovi pri hodnotení svojej práce. Nebolo takmer položky v rozpočte, ku ktorej by poslanci nemali pripomienky, resp. dotazy a to najmä z hľadiska jej účelnosti a výšky.

Pri rozpočtových kapitolách povereníctiev i rozpočtoch krajských národných výborov dotazy poslancov sa sústredili na výsledky plnenia plánovaných úloh v minulom roku a na tohoročné úlohy. Pri hodnotení výsledkov plnenia plánu odvetví miestnych palív bolo konštatované určité zlepšenie, keď oproti roku 1956 sa vyťažilo viac uhlia a lignitu o 197.922 ton. No napriek tomuto zvýšeniu plánované úlohy splnené neboli, lebo plán predpokladal zvýšenie ťažby o 323.576 ton, takže manko činí 127.654 ton a bude treba ho pripísať na vrub neuspokojivej úrovne riadenia banských podnikov, vysokej fluktuácie a nedostatočného využívania jestvujúcej mechanizácie, najmä uhoľných kombajnov.

Pri podnikoch spotrebného i miestneho priemyslu pozornosť poslancov bola zameraná na surovinové zabezpečenie výroby, na kvalitu výrobkov, na plnenie dodávok v sortimente a na vývozné možnosti. Kritické pripomienky boli najmä k nedostatočnej starostlivosti o maximálne zabezpečovanie, surovín z tuzemských a miestnych zdrojov. Dosiaľ v malej miere využívame možnosti zvýšenia výroby a akosti stonkového ľanu, zaostávanie vo využívaní odpadového drevného materiálu, nevenujeme pozornosť kožiam z domácich zakáľačiek a nedostatočne sa staráme o zber kožiek, najmä od poľovníkov.

V stavebnej výrobe i napriek tomu, že minuloročný plán stavebno-montážne organizácie splnili na 101.7 %, poslanci - členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru kritizovali nedodržiavanie plánovanej štruktúry výstavby a najmä, že nebol splnený objem štátnej investičnej výstavby (95 %). Obdobné kritické stanovisko bolo zaujaté aj k výrobe stavebných hmôt, ktorá tiež plánované úlohy splnila nad 100 %, avšak nesplnila mimoriadne dôležitú úlohu v plnení plánu výroby tehál a škridiel. Naproti tomu bola vyslovená spokojnosť a uznanie našim stavbárom za splnenie plánu v bytovej výstavbe, ktorá po mnohé roky sa plnila nedostatočne.

Pri prerokovaní rozpočtových kapitol rezortov, ktorých činnosť je zameraná na služby obyvateľstvu a výrobe, poslanci hospodárskeho a rozpočtového výboru ocenili výkony pracovníkov automobilovej dopravy, keď preprava substrátov bola splnená na 109.5 % a do pravá osôb na 107.5 % a vytkli sa nedostatky, ktoré spočívali najmä v nepravidelnosti prepráv a v poruchovosti vozidiel. Obchodu bola vytknutá nedostatočná pozornosť pri kvalitatívnej prebierke tovaru, čo zapríčinilo, že viacerí naši pracujúci nie Vždy za svoje poctivo zarobené peniaze dostali tovar v zaplatenej hodnote. Vážne pripomienky boli tiež k poctivosti niektorých pracovníkov obchodu, ktorí drobným okrádaním kupujúcich, či už na váhe alebo miere, žijú na úkor spoločnosti. Najviac pripomienok na úseku služieb bolo však adresovaných pri prerokúvaní rozpočtov KNV pracovníkom komunálnych služieb, kde do popredia vystupujú najmä služby, ktoré odbremeňujú pracujúce ženy a matky od namáhavých prác.

Pri prerokúvaní návrhu rozpočtu Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva poslanci - členovia pôdohospodárskeho výboru s vďakou kvitovali, že strana a vláda zabezpečuje finančne i materiálové v štedrej miere zvyšovanie poľnohospodárskej výroby cestou jej prebudovania na produktívnejšiu socialistickú veľkovýrobu. Minuloročným a aj súčasným rozvojom JRD získali sme prevahu družstevnej veľkovýroby nad rozdrobenou malovýrobou. Zatiaľ čo v celkovom objeme sa vlani oproti roku 1956 zvýšila poľnohospodárska výroba o 6.5 %, JRD vyrobili za to isté obdobie viac o 11.9 %. To je presvedčivý argument, že finančné prostriedky určené na budovanie družstevnej veľkovýroby investujeme správne. Sú to veľmi sľubné výsledky, za ktorými stoja tisíce družstevníkov, pracovníci národných výborov a poľnohospodárskej správy. Bolo zdôraznené, že ak bude ďalší rozvoj JRD i naďalej vecou všetkého nášho pracujúceho ľudu pod vedením KSČ, socialistický sektor v poľnohospodárstve dosiahne tohto roku rozhodujúcu prevahu.

Avšak vzhľadom na to, že tento rok je rozhodujúci i z hľadiska splnenia vysokých úloh poľnohospodárstva v druhej päťročnici a doterajší vzrast poľnohospodárskej výroby zaostáva, bude potrebné, aby poľnohospodárska správa a národné výbory oveľa rozhodnejšie zabezpečovali svojpomoc družstevníkov, najmä v lacných úpravách a budovaní priestorov pre spoločné chovy. Ak by sa terajšia situácia v stavoch a úžitkovosti kráv i prasiec a osobitne v krmovinovej základni nezlepšila, môže byť ohrozená plánovaná výroba a tržby hlavne v novozaložených a rozšírených JRD.

Poľnohospodárska správa a národné výbory by mali oveľa viac samy chrániť kvalitnú ornú pôdu, najmä pri investičnej výstavbe, pretože sa vyskytujú tendencie preraďovať ornú pôdu a poľnohospodársku pôdu do menej intenzívnych kultúr, pripadne do nepoľnohospodárskej pôdy.

Kritické pripomienky odzneli tiež o hospodárení štátnych majetkov, ktoré v produktivite práce v niektorých prípadoch zaostávajú za dobrými JRD. Členovia pôdohospodárskeho výboru podrobili kritike skutočnosť, že vlani museli podniky poľnohospodárskeho zásobovania zošrotovať za 6 miliónov korún nepredajných strojov a rôznych potrieb. Poukázali tiež na to, že máme nevyužité rezervy vo výrobe bielkovitých krmív živočíšneho pôvodu pre nevybudovanie kafilérií. Veľké možnosti máme i v rozvoji ovocinárstva a vinohradníctva ako i v ďalších odvetviach, ktoré ešte neboli dostatočne využité.

Konštatovalo sa, že rezort poľnohospodárstva a lesného hospodárstva urobil kus práce vo výchove odborníkov a družstevníkov. Súčasne ale treba uvažovať nad tým, ako ešte lepšie a v širšom rozsahu nadchnúť a zainteresovať hlavne mládež pre účasť na budovaní a rozvíjaní socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby.

Máme všetky predpoklady, vzhľadom na to, že návrh rozpočtu je v súlade s uznesením celoštátnej konferencie KSČ, splniť zvýšenie poľnohospodárskej výroby do konca druhej päťročnice na Slovensku o 39.8 %.

V podnikoch Povereníctva potravinárskeho priemyslu treba kladne hodnotiť prekročenie plánu hrubej výroby, produktivity práce a zisku, ako i výkupu pôdohospodárskych výrobkov za uplynulý rok. Sú to cenné výsledky, lebo tento rezort sa podieľa na pláne dane z obratu v rozpočte Slovenska až 63 %.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP