Pondělí 23. června 1958

Slovenská národná rada 1958

II. volebné obdobie

25. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 25. schôdzky Slovenskej národnej rady 23. júna 1958 v Bratislave

OBSAH:

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Neprítomnosť poslancov .............

3

Prečítanie a schválenie programu rokovania .....

3

Rozdaná tlač .................

3

Schôdzka prerušená ..............

4

Schôdzka znovu otvorená ............

4

Doplnenie programu rokovania ...........

4

Program:

 

1. Voľba predsedu Slovenskej národnej rady ......

3

Iniciatívny návrh poslancov Františka Déneša, Vojtecha Daubnera, Jozefa Kríža, Jozefa Gajdošíka, Michala Žákoviča a spoločníkov na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady (tlač 51) ......

3

Poslanec SNR Ľudovít Benada zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady ...........

4

2. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o návrhu predsedu Sboru povereníkov na odvolanie predsedu Slovenskej národnej rady Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka (tlač 52) .............

4

Predseda Slovenskej národnej rady Ľudovít Benada odvolaný z funkcie povereníka štátnej kontroly....

4

Prejav predsedu Slovenskej národnej rady Ľudovíta Benadu .................

4

(Začiatok o 10.00 hod.)

Prítomní:

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič.

Člen politického byra ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, člen politického byra ÚV KSČ Pavol David, kandidát politického byra ÚV KSČ a predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj, člen byra ÚV KSS a povereník štátnej kontroly Ľudovít Benada, člen byra ÚV KSS Vojtech Daubner, člen byra ÚV KSS a povereník poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Michal Chudík, člen byra ÚV KSS a povereník vnútra Oskár Jeleň, člen byra ÚV KSS Jozef Kríž, člen byra ÚV KSS, prvý podpredseda Sboru povereníkov a povereník predseda Slovenského plánovacieho úradu Pavol Majling, člen byra ÚV KSS Jozef Valo, kandidáti byra ÚV KSS František Dvorský a Milan Rázus.

Podpredseda Sboru povereníkov a povereník, financií inž. Ján Marko, podpredseda Sboru povereníkov Ján Štencl; povereníci: Ľudovít Bortel, Karol Fajnor, Jozef Gajdošík, dr. h. c. Alexander Horák, Miloš Hrušovský, dr. Mikuláš Kapusňák, inž. Štefan Krčmárik, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Ján Marcelly, Ernest Sýkora, inž. Samuel Takáč a Vojtech Török.

Tajomník ÚV KSS Jozef Lénart, vedúca tajomníčka ÚV SNF Emília Muríňová.

Členovia konzulárneho sboru v Bratislave.

88 poslancov Slovenskej národnej rady podľa prezenčnej listiny.

Za Kanceláriu SNR: vedúci Jozef Ilčík.

Podpredsedníčka Ďurišová (cengá):

Otváram 25. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Svoju neprítomnosť na dnešnej schôdzke ospravedlnili poslanci Ján Berta, Karol Janó, Ján Schmer a Mária Vaculíková.

Nasleduje schválenie programu 25. schôdzky Slovenskej národnej rady podľa § 14 ods. 1 pracovného a rokovacieho poriadku.

Užšie predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje pre dnešnú schôdzku Slovenskej národnej rady jediný bod programu: voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu programu rokovania, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Pretože k navrhnutému programu pripomienok niet, dám o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s programom rokovania, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada program rokovania jednomyseľne schválila.

Oznamujem, že bol podaný návrh poslancov Františka Déneša, Vojtecha Daubnera, Jozefa Kríža, Jozefa Gajdošíka, Michala Žákoviča a spoločníkov na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady (tlač 51).

Návrh bol rozdaný.

Prikročíme k prerokovaniu podaného návrhu.

Žiadam podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Déneša, aby prečítal podaný návrh poslancov.

Podpredseda Déneš (číta):

Návrh

poslancov Františka Déneša, Vojtecha Daubnera, Jozefa Kríža, Jozefa Gajdošíka, Michala Žákoviča a spoločníkov na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

Podpísaní poslanci navrhujeme, aby Slovenská národná rada podľa ustanovenia § 9 ods. 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. zvolila za predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Ľudovíta Benadu (Poslanci vstávajú. - Dlhotrvajúci potlesk. - Poslanci usedajú.)

Súdruh Ľudovít Benada, verný svojmu robotníckemu pôvodu, všetku svoju doterajšiu plodnú prácu zasvätil revolučnému boju robotníckej triedy. Ako spoluzakladateľ a oddaný funkcionár Komunistickej strany Československa je neohrozeným bojovníkom za uskutočnenie revolučných cieľov pracujúceho ľudu našej republiky.

Nezlomený ťažkými perzekúciami buržoáznej a fašistickej vlády, podľa žiarivých príkladov revolucionárov Sovietskeho sväzu, zúčastňuje sa revolučného zápasu našej robotníckej triedy, odboja proti fašizmu na obranu československej republiky a po oslobodení s úprimnou láskou k strane dáva všetky svoje sily na budovanie socializmu na Slovensku a v celej našej drahej vlasti.

Tohto verného syna robotníckej triedy, zaslúžilého bojovníka za vec socializmu navrhujeme na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady. (Potlesk.)

Podpredsedníčka Ďurišová:

Počuli ste návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

Hlási sa k tomuto návrhu niekto o slovo, pripadne má niekto iný návrh?

Pretože sa o slovo nikto nehlási, budenie o návrhu hlasovať.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Kto súhlasí s tým, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Ľudovít Benada, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovanie?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada za svojho predsedu jednomyseľne zvolila poslanca Ľudovíta Benadu. (Potlesk.)

Vážený súdruh predseda!

V mene všetkých poslancov Slovenskej národnej rady vyslovujem vám naše úprimné blahoželanie k zvoleniu za predsedu Slovenskej národnej rady. Želáme vám vo vašej, zodpovednej práci veľa úspechov a sľubujeme vám, že spolu s vami a pod vaším vedením vynaložíme všetky svoje sily za uskutočnenie veľkých cieľov vytýčených XI. sjazdom Komunistickej strany Československa, za blaho nášho ľudu a na slávu našej Československej republiky. (Potlesk.)

Pretože novozvolený predseda Slovenskej národnej rady zastáva funkciu povereníka, je potrebné vykonať príslušné ústavné pokračovanie. Schôdzku preto prerušujem na 30 minút.

(Schôdzka prerušená o 10. hod. 10. min. Opätovne otvorená o 10. hod. 40. min.)

Podpredsedníčka Ďurišová (cengá):

Pokračujeme v prerušenom rokovaní.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady oznamuje, že predseda Sboru povereníkov na dnešnej schôdzke predsedníctva predložil návrh na odvolanie novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka štátnej kontroly.

Užšie predsedníctvo preto navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 14 ods. 1 pracovného a rokovacieho poriadku zaradila na program rokovania zprávu Predsedníctva Slovenskej národnej rady o uvedenom návrhu predsedu Sboru povereníkov (tlač 52).

Zpráva bola rozdaná.

Má niekto pripomienky k zaradeniu tejto zprávy na program rokovania?

Pretože pripomienok niet, dám o návrhu užšieho predsedníctva hlasovať.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila zaradenie zprávy na program dnešnej schôdzky.

Prikročíme k prerokovaniu zprávy Predsedníctva Slovenskej národnej rady o návrhu predsedu Sboru povereníkov na odvolanie novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady, súdruha Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka štátnej kontroly.

Prosím vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady, aby prečítal zprávu predsedníctva.

Vedúci Kancelárie SNR Ilčík (číta):

Predseda Sboru povereníkov na dnešnej schôdzke Predsedníctva Slovenskej národnej rady so súhlasom Predsedníctva Slovenského národného frontu predložil návrh, aby Slovenská národná rada podľa §§ 2 a 21 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. odvolala súdruha Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka štátnej kontroly v dôsledku jeho zvolenia za predsedu Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prerokovalo tento návrh a odporúča, aby sa Slovenská národná rada uzniesla podľa návrhu predsedu Sboru povereníkov.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Počuli ste návrh na odvolanie súdruha Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka štátnej kontroly.

Hlási sa niekto o slovo k tomuto návrhu alebo má niekto pripomienky k návrhu predsedníctva?

Pretože pripomienok niet, nasleduje hlasovanie.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Kto súhlasí s tým, aby novozvolený predseda Slovenskej národnej rady, súdruh Ľudovít Benada bol odvolaný z funkcie povereníka štátnej kontroly, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila odvolanie predsedu Slovenskej národnej rady, súdruha Ľudovíta Benadu z funkcie povereníka štátnej kontroly.

Prosím súdruha predsedu, aby sa ujal predsedníctva. (Dlhotrvajúci potlesk.)

Predseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi, aby som sa predovšetkým poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili zvolením za predsedu Slovenskej národnej rady. Túto funkciu s plnou zodpovednosťou prijímam a ubezpečujem vás, že vynaložím všetky svoje sily, aby Slovenská národná rada úspešne plnila veľké úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú v slávnom období dovŕšenia výstavby socializmu v našej vlasti.

Tieto úlohy postavil pred nás v plnom svetle a veľkosti XI. sjazd Komunistickej strany Československa, ktorý sa pred dvoma dňami skončil.

Tento historický sjazd Komunistickej strany Československa ukázal všetkým naším pracujúcim cestu do socialistickej budúcnosti, po ktorej neochvejne pôjdeme vpred za vytýčeným cieľom. Nebude to ľahká práca. My však pevne veríme v svoje sily, veríme v nezlomnú vôľu, um a pracovnú zdatnosť našich robotníkov, družstevníkov a pracujúcej inteligencie.

Dnes po skončení sjazdového rokovania viac ako kedykoľvek predtým sme pevne presvedčení, že socializmus u nás v krátkom čase vybudujeme. Oprávňuje nás k tomu nevídaná pracovná iniciatíva a veľký rozmach socialistického súťaženia a socialistických záväzkov prijatých na počesť XI. sjazdu Komunistickej strany Československa. Desaťtisíce ton uhlia, rudy, veľké množstvo stavieb, bytov, zariadení, poľnohospodárskych výrobkov a spotrebného tovaru vyrobeného v nadpláne sú toho najvýraznejším dôkazom.

Toto naše presvedčenie upevňuje aj široký rozmach družstevného hnutia na našich dedinách. Státisíce roľníkov pracuje po novom a ďalšie desaťtisíce sa ich pripravuje na vstup do jednotných roľníckych družstiev. Naši roľníci si dnes plne uvedomujú, že zastaralým spôsobom výroby sa nedostanú vpred a že na rozdrobených poliach nezvládnu vyrobiť dostatočné množstvo chleba, mäsa, mlieka a vajec, ako aj ďalších poľnohospodárskych výrobkov, nevyhnutných pre neustále stúpajúcu spotrebu našich pracujúcich.

Úlohy, pred ktoré nás XI. sjazd Komunistickej strany Československa postavil, sú veľké a ich splnenie bude mať ďalekosiahly význam nielen pre nás, ale aj pre celý tábor socializmu, pokroku a mieru. V zpráve o činnosti sa zdôrazňuje, že hlavným bojovým poľom, na ktorom sa bude rozhodovať o dovŕšení socialistickej výstavby, je národné hospodárstvo, náš priemysel, stavebníctvo, doprava a poľnohospodárstvo.

Do roku 1965 v porovnaní s rokom 1957 máme v našej republike dosiahnuť takmer dvojnásobné zvýšenie priemyselnej výroby a podstatné zvýšenie poľnohospodárskej výroby. To iste nie je úloha malá. Vyžaduje, aby každý pracujúci našej republiky vynaložil všetok um a všetky svoje sily na jej splnenie. Tým závažnejšie je to pre pracujúcich Slovenska, lebo u nás sa má priemyselná výroba zvýšiť viac ako dvojnásobne a v poľnohospodárskej výrobe máme v čo najkratšom čase dosiahnuť intenzitu výroby v českých krajoch.

Nepremožiteľnou armádou, ktorá víťazne dovŕši tento boj, je náš nadaný pracujúci ľud, naši usilovní robotníci, družtevníci, malí a strední roľníci a ľudu verná inteligencia. Mohutný a nevídaný rozvoj všetkých odvetví nášho hospodárskeho a verejného života, zvýšené úlohy v ďalšom zveľadení Slovenska kladú vysoké požiadavky na prácu štátnych a hospodárskych orgánov na Slovensku. Splnenie týchto úloh vyžaduje, aby sme neodkladne tvorivými opatreniami zabezpečili krásny a veľkolepý plán našej strany a vlády, za ktorým odhodlane, s láskou a vlasteneckou oddanosťou stojí česká a slovenská robotnícka trieda a všetci pracujúci našej vlasti.

Veľkú úlohu vo všestrannom rozvoji našej, vlasti a najmä Slovenska majú tiež slovenské národné orgány. Od nás, súdružky a súdruhovia, od Slovenskej národnej rady sa očakáva, aby svoje povinnosti čestne aj plnila. A my veríme, že ich aj splníme.

Slovenská národná rada, jej predsedníctvo, výbory a všetci poslanci budú musieť ešte vo väčšej miere sledovať a kontrolovať plnenie plánovaných úloh a iniciatívne pomáhať pri odstraňovaní chýb a nedostatkov. Závažné nedostatky, ktoré nevyriešili miestne orgány, majú naši poslanci nastoľovať na riešenie vyšším hospodárskym a štátnym orgánom a v prípade potreby i orgánom Slovenskej národnej rady. Treba nám starostlivo načúvať hlas ľudu, všímať si želania a námety pracujúcich na zlepšenie práce na všetkých úsekoch výstavby a tieto v našej poslaneckej funkcii aj uplatňovať. To sú najvlastnejšie úlohy nás poslancov ako volených zástupcov ľudu. Som presvedčený, že tieto povinnosti voči nášmu ľudu budeme s celou zodpovednosťou aj plniť.

Zo všetkých síl pomôžeme v boji o víťazstvo socialistickej ideológie vo vedomí ľudu, bez ktorého nie je mysliteľné uskutočnenie našich veľkých cieľov a ktoré je jednou z hlavných podmienok dovŕšenia kultúrnej revolúcie aj na Slovensku.

Mohutný rozvoj Československa a najmä Slovenska, ktorý pred nás vytýčil XI. sjazd Komunistickej strany Československa, nebol by však možný bez nerozbornej jednoty Čechov a Slovákov, bez pevného spojenia oboch našich národov. Je preto našou prvoradou povinnosťou tak ako doteraz a ešte vo väčšej miere neustále upevňovať bratský zväzok národov Československa, upevňovať bratskú jednotu Čechov a Slovákov a všetkých národnosti našej krásnej vlasti. Toto je jedným z najdôležitejších predpokladov splnenia vytýčených úloh.

Zárukou, že tento cieľ v čo najkratšom čase dosiahneme, je sila a hrdinstvo nášho pracujúceho ľudu, ktorý zjednotený v Národnom fronte pod múdrym vedením našej rodnej Komunistickej strany Československa dosahuje nové veľké víťazstvá v boji za krajší zajtrajšok, za socializmus, za mier na celom svete.

V tomto našom šľachetnom úsilí sa opierame o krajiny socialistického tábora na čele so Sovietskym sväzom, ktorý je pevnou baštou a ochrancom našej slobody, nezávislosti a svetového mieru. Dôsledná, mohutná mierová iniciatíva Sovietskeho sväzu získava súhlas pracujúcich celého sveta. Nie vojnou, ale v mierovej spolupráci navrhuje Sovietsky sväz riešiť všetky medzinárodné otázky. Nie zničením ľudstva, ale mierovým spolunažívaním a súťažením rozdielnych spoločenských sústav nech sa rozhodne o tom, ktoré spoločenské zriadenie prinesie ľudstvu krajší a šťastnejší život.

My spolu s pracujúcimi tábora socialistických krajín na čele s hrdinským rudom Sovietskeho sväzu. ako aj s miliónmi pokrokových ľudí na celom svete nepochybujeme o tom, že víťazstvo v tomto súťažení patri socializmu. (Potlesk. ) Mohutný rozvoj socialistických krajín, ich neustále a zvyšujúce sa napredovanie v hospodárskom a spoločenskom živote sú toho najkrajším a najlepším dôkazom.

Naproti tomu sa neustále prehlbuje všeobecná kríza kapitalizmu, o čom v súčasnej dobe výrazne svedčí prudký pokles priemyselnej výroby, rast nezamestnanosti a zbedačovanie pracujúcich más v kapitalistických štátoch.

Zbytočne sa stupňuje úsilie svetového imperializmu o rozbitie jednoty socialistického tábora, o odtrhnutie niektorých socialistických krajín od vedúcej sily socialistického tábora Sovietskeho sväzu. Morálnopolitická jednota pracujúcich krajín tábora socializmu bola ukovaná v nezmieriteľnom boji proti fašizmu a spečatená v tomto boji spoločne preliatou krvou. Naša spolupráca pevne spočíva na zásadách marxizmu-leninizmu, ako to manifestačné potvrdila aktívna účasť delegátov vyše 55 komunistických a robotníckych strán celého sveta na XI. sjazde Komunistickej strany Československa, ktorý jednoznačne odsúdil revizionizmus, smerujúci na rozbitie jednoty robotníckej triedy v jej boji proti imperializmu. V tom je záruka, že začatý boj za socializmus, za pokrok a mier na celom svete víťazne aj zavŕšime! (Potlesk.)

Táto jednota komunistických a robotníckych strán ešte viac zoceľuje odhodlanie pracujúcich celého sveta v boji o nastolenie lepšieho, socialistického spoločenského poriadku.

Naplnení nezlomnou vierou vo víťazstvo socializmu, verní zásadám marxizmu-leninizmu, v duchu proletárskeho internacionalizmu pôjdeme vpred po boku Sovietskeho sväzu na ceste k dovŕšeniu socializmu v našej vlasti, ako nám to uložil XI. sjazd Komunistickej strany Československa. (Potlesk.)

Nech žije naša osvedčená vodkyňa - Komunistická strana Československa! (Potlesk. Poslanci povstávajú. Volanie a skandovanie: Nech žije KSČ!)

Nech sa neustále upevňuje bratský zväzok Čechov a Slovákov a jednota nášho pracujúceho ľudu! (Potlesk.)

Nech žije nerozborná družba národov Československa a Sovietskeho sväzu! (Dlhotrvajúci potlesk a volanie: Nech žije Sovietsky sväz! Hurá!)

Nech prekvitá naša krásna Československá republika! (Potlesk.)

Nech mohutnie družba národov v boji za svetový mier! (Dlhotrvajúci potlesk a volanie: "Nech žije mier!" - Poslanci usedajú.)

Súdružky a súdruhovia!

25. schôdzku Slovenskej národnej rady vyhlasujem týmto za skončenú. (Potlesk. - Volanie: "Nech žije KSČ!")

(Koniec schôdzky o 11.00 hod.)

Kancelária Slovenskej národnej rady

Číslo: 1010/1958

Za správnosť stenografickej zprávy v Bratislave 24. júna 1958

vedúci Kancelárie

Slovenskej národnej rady:

Ilčík v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP