Pátek 29. srpna 1958

27. schôdzka o 15.00 hod.

Podpredsedníčka Ďurišová (cengá):

Otváram 27. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Oznamujem, že dnes dopoludnia došiel na adresu Slovenskej národnej rady z Moskvy tento telegram:

"Z príležitosti 14. výročia Slovenského národného povstania posielame Slovenskej národnej rade úprimný súdružský pozdrav. Nech Slovenská národná rada dôsledne háji slávne tradície hrdinských dní Slovenského národného povstania a jeho odkaz - jednotu Československej republiky, bratstvo Čechov a Slovákov a večné priateľstvo so Sovietskym sväzom.

Pavol David, člen politického byra ÚV KSČ a tajomník ÚV KSS,

Ľudovít Benada, predseda Slovenskej národnej rady,

Vasil Biľak, člen predsedníctva Slovenskej národnej rady." (Potlesk.)

Príslušná tlač pre dnešné rokovanie bola rozdaná.

Nasleduje

schválenie programu 27. schôdzky Sloven skej národnej rady.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 27. schôdzku tento program:

1. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti predsedníctva podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb.

2. Zpráva mandátového výboru o overení platnosti voľby poslanca súdruha Jána Lenghardta.

3. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o kultúrnych pamiatkach.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu programu, prípadne návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Pretože k navrhnutému programu rokovania pripomienok niet, dám o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom programu rokovania, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

zpráva o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa § 11 ods. 2 ústavného zákona Č. 33/1956 Zb.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 11 odseku 2 ústavného zákona číslo 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, na návrh predsedu Sboru povereníkov zastúpeného prvým podpredsedom Sboru povereníkov Pavlom Majlingom a na odporúčanie Predsedníctva Ústredného výboru Slovenského národného frontu uznesením z 8. júla 1958

vymenovalo Alexandra Pauloviča za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva štátnej kontroly.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá podľa § 11 odseku 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. toto svoje uznesenie Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Počuli ste zprávu.

Hlási sa niekto o slovo?

Pretože sa k tomuto bodu nikto o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Kto súhlasí s tým, aby Slovenská národná rada schválila uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 8. júla 1958 o vymenovaní súdruha Alexandra Pauloviča za povereníka a o jeho poverení vedením Povereníctva štátnej kontroly, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 8. júla 1958 o vymenovaní povereníka štátnej kontroly schválila jednomyseľne.

Tým je rokovanie o prvom bode" programu skončené.

Nasleduje druhý bod, ktorým je

zpráva mandátového výboru o overení platnosti voľby poslanca súdruha Jána Lenghardta.

Zpravodajcom je poslanec súdruh Rudolf Benčurik.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Benčurik:

Mandátový výbor na svojej schôdzke konanej 29. augusta 1958 preskúmal podľa § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby poslanca Jána L e n gh a r d t a, ktorý bol 17. augusta 1958 v doplňovacích voľbách podľa §, 47 uvedeného zákona zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 23 Sereď-Trnava.

Po preskúmaní zápisnice obvodnej volebnej komisie volebného obvodu č. 23 z 26. júla 1958 o registrácii kandidáta za poslanca Slovenskej národnej rady a k nej pripojeného písomného vyhlásenia kandidáta, zápisnice o spočítaní hlasov obvodnej volebnej komisie volebného obvodu č. 23 zo 17. augusta 1958 a zápisnice Ústrednej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady z 19. augusta 1958 o registrácii Jána Lenghardta za poslanca Slovenskej národnej rady mandátový výbor zistil, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 23 sa vykonali v plnom súhlase s ustanoveniami ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako aj zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady. Mandátovému výboru nedošli žiadne zprávy alebo sťažnosti na porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Mandátový výbor preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

"Doplňovacie voľby poslanca Slovenskej národnej rady Jána Lenghardta sa vykonali v súhlase so zákonnými predpismi o voľbách do Slovenskej národnej rady a niet dôvodu pre zrušenie ich platnosti.

Slovenská národná rada preto overuje podľa § 5 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch a podľa § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby poslanca Jána Lenghardta."

Podpredsedníčka Ďurišová:

Počuli ste zprávu mandátového výboru.

Pretože sa k tejto zpráve nik o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Kto súhlasí s návrhom uznesenia, ako je navrhnutý v zpráve mandátového výboru a ako ho zpravodajca predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal ba niekto hlasovania? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca súdruha Ján Lenghardta overila.

Nový poslanec súdruh Ján Lenghardt je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa § 6 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. zloží poslanecký sľub.

Žiadam súdruha poslanca Jána Lenghardta, aby predstúpil na zloženie sľubu.

(Poslanec Lenghardt vystupuje na predsednícku tribúnu.)

Žiadam vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady o prečítanie textu sľubu a nového poslanca, aby slovom "sľubujem" a podaním ruky zložil sľub.

(Poslanci povstávajú.)

Vedúci Kancelárie SNR Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Poslanec Lenghardt (podávajúc podpredsedníčke Ďuricovej ruku):

Sľubujem.

(Poslanci usedajú.)

Podpredsedníčka Ďurišová:

Tým je vybavený druhý bod programu.

Pristúpime k prerokovaniu tretieho bodu programu schôdzky, ktorým je

spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o kultúrnych pamiatkach.

Zpravodajcom je súdruh poslanec Viktor Fuchs.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Fuchs:

Vážená Slovenská národná rada!

Dnes sme na pôde Slovenskej národnej rady dôstojne oslávili pamätný deň 14. vyročia Slovenského národného povstania. Pripomenuli sme si najslávnejšie obdobie našich revolučných dejín a pokračujúc dnes v rokovaní, oslavujeme tento pamätný deň aj činorodou prácou: prerokúvame významný návrh zákona o kultúrnych pamiatkach.

Táto naša práca je o to radostnejšia, že s ňou začíname uskutočňovať úlohy, ktoré vytýčila naša slávna Komunistická strana Československa pre dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti.

Prerokúvaním návrhu zákona, ktorého úlohou bude predovšetkým pomôcť v boji o víťazstvo socialistickej ideológie vo vedomí nášho ľudu, začíname slávnu epochu dovŕšenia kultúrnej revolúcie na Slovensku.

Celý náš boj o toto víťazstvo musí prelínať výchova k socialistickému vlastenectvu, k hrdosti nad úspechmi, ktoré pod vedením Komunistickej strany Československa dosahujeme pri socialistickej výstavbe. Tento boj musí preniknúť láska k našej strane, k Sovietskemu sväzu a neochvejná vernosť zásadám proletárskeho internacionalizmu. Musíme vysoko vyzdvihnúť význam veľkej tvorivej sily pokrokových tradícii a revolučných ideí, ktoré mobilizovali v minulosti našich predkov do boja proti útlaku a tmárstvu. Všetko to musíme sprístupniť širokým vrstvám ľudu, v pravom svetle ukázať celú našu minulosť - prácu a zápasy utlačovaného národa. Budeme sa starať o to, aby sa všetky pamätníky minulosti stali prameňom nadšenia v súčasnom budovateľskom úsilí.

Názorným prostriedkom pre výchovu k socialistickému vlastenectvu sú historické, umelecké a iné kultúrne pamiatky v Československej republike. Takmer poldruha tisíca stredovekých hradov, kaštieľov a cirkevných stavieb, ktoré sú roztrúsené po celom území nášho štátu, zaraďuje našu vlasť medzi najbohatšie oblasti na umelecké a historické pamiatky. Tieto doklady niekdajšieho feudálneho prepychu a cirkevnej okázalosti, ku ktorým patrí aj množstvo hodnotnej architektúry v našich mestách a na vidieku, sú neobyčajne bohato zastúpené aj na území Slovenska. Mnohé z nich boli pre bezohľadnú dravosť kapitalistického podnikania zničené alebo poškodené. Na to máme príklady v samotnej Bratislave, ale aj v Košiciach, Prešove a v iných našich mestách, kde v mene modernizácie zmizli vzácne domy alebo iné architektonické pamiatky, ktoré sa už nedajú nahradiť.

Buržoázia nemala záujem o to, aby sprístupnila ľudu historické a umelecké pamätníky našej minulosti, nechcela, aby sa stali živými dokladmi historického materializmu, aby ukazovali strádania, biedu a ťažké zápasy pracujúceho ľudu. Svoju starostlivosť obmedzovala iba na malý počet umelecky a historicky zvlášť cenných pamiatok, v ktorých však videla iba doklad staviteľského alebo výtvarného umenia. Buržoázia a rozvíjajúci sa kapitalizmus sa nechceli odhaliť ako vykorisťovatelia pracujúcich más, nemali záujem na zachovaní a propagovaní dokladov svojho pomeru k ľudu.

Rozvitiu starostlivosti o ochranu kultúrnych pamiatok prekážal preto aj nevyhovujúci zákonný podklad, ktorý nezaručoval vždy povinnú ochranu pamiatok aj zo strany súkromných majiteľov. Nebolo ani finančných prostriedkov na tieto ciele a preto nie div, že aj v nedávnej minulosti sa mnoho pamiatok zničilo.

Po oslobodení našej vlasti slávnou Sovietskou armádou sa situácia začala meniť aj na tomto úseku. Predovšetkým do vlastníctva štátu prišlo mnoho kultúrnych, nehnuteľných, najmä architektonických pamiatok, ktoré boli skonfiškované nepriateľom republiky a pracujúceho ľudu. Zákon číslo 137 z roku 1946 Zbierky o národných kultúrnych komisiách pre správu štátneho kultúrneho majetku znamená začiatok novej starostlivosti o naše kultúrne pamiatky.

Avšak skutočným historickým medzníkom na tomto úseku budovateľského úsilia sa stáva Februárové víťazstvo ľudu, po ktorom sa začína starostlivosť o pamiatky rozvíjať v podmienkach generálnej línie našej strany.

Ľudovodemokratický poriadok dobre rozpoznal, aké dôležité sú umelecké a historické pamiatky, ktoré výrečne svedčia o politickom, hospodárskom a kultúrnom vývoji spoločnosti minulých čias. Začalo sa veľkorysé hmotné zabezpečovanie starostlivosti o pamiatky, ľud začal chápať a poznávať význam pamiatok. Na protiklade minulosti si začal ešte lepšie uvedomovať veľkosť našej súčasnej epochy. Z roka na rok sa zvyšoval počet záujemcov o kultúrne pamiatky, hrady a kaštiele sa stali stredom záujmu našich pracujúcich, aby sa zoznámil so skutočnou históriou svojej vlasti.

Aj na tomto úseku nám pomáhali skúsenosti prvého socialistického štátu na svete, v ktorom starostlivosť o kultúrne pamiatky už pri jeho zrode bola považovaná za jednu z najdôležitejších úloh kultúrnej revolúcie. Veľmi výrazne svedčí o tom skutočnosť, že už niekoľko mesiacov po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii Rada ľudových komisárov vydala dekrét "O pamiatkach republiky". Sústavná starostlivosť pre kultúrne pamiatky v Sovietskom sväze sa opäť výrazne prejavila v ďalších uzneseniach o ochrane pamiatok, najmä po Veľkej vlasteneckej vojne.

Po roku 1950 sa na základe uznesenia vlády o vyhlásení mestských pamiatkových rezerváciách začína konkrétne uplatňovať vzor sovietskeho ochranárstva a vďaka tomu prikročuje sa k záchrane historických jadier význačných, na pamiatky mimoriadne bohatých miest Slovenska. Táto starostlivosť sa už vykonáva z hľadiska pokrokovej ochrany pamiatok, v ktorej každý zásah je uskutočňovaný v súlade s naším budovateľským programom, v súlade s potrebami pracujúcich.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP