Pondělí 29. června 1959

Slovenská národná rada 1959

II. volebné obdobie

31. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 31. schôdzky Slovenskej národnej rady z 29. júna 1959

Obsah:

 

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Zakončenie a otvorenie zasadania Slovenskej národnej rady .............

3

Prečítanie a schválenie navrhnutého programu rokovania

3

Rozdaná tlač ............

3

Program:

 

1. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa § 11 ods. 3 úst. zák. č. 33/1956 Zb. o vykonaných zmenách v zložení Sboru povereníkov ......

3

Zpráva zpravodajcu poslanca inž. Hrubého.

3

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zmenách v zložení Sboru povereníkov schválené.

4

2. Návrh užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na doplnenie výborov Slovenskej národnej rady.

4

Zpráva zpravodajcu podpredsedu Žákoviča.

4

Doplnenie výborov Slovenskej národnej rady schválené .............

4

3. Zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie, ktorým Slovenská národná rada schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958 .........

4

Reč zpravodajcu poslanca Mrázika .....

4

Reč povereníka financií Marcellyho.

7

Reč poslanca Križku ........

14

Reč poslanca Lenghardta .......

18

Reč poslankyne Pírkovej .......

21

Reč poslanca Hašu .........

23

Reč podpredsedu Déneša .......

25

Záverečné slovo zpravodajcu poslanca Mrázika.

28

Záverečný účet rozpočtu Slovenska na rok 1958 schválený ............

28

4. Spoločná zpráva výborov kultúrneho a osvetového a právneho o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR, ktorým sa zrušuje nariadenie SNR č. 32/1947 Zb. SNR o Štátnom pedagogickom ústave a zákon SNR č. 2/1955 Zb. SNR o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov....

29

Reč zpravodajcu poslanca Ulricha .....

29

Návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje nariadenie SNR č. 32/1947 Zb. SNR o Štátnom pedagogickom ústave a zákon SNR č. 2/1955 Zb. SNR o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov, schválený .....

30

 

(Začiatok schôdzky o 9.30 hod.)

Prítomní:

podpredsedovia Slovenskej národnej rady: Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič;

člen politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Pavol David;

člen byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozef Kríž;

kandidáti byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Milan Rázus a Alexander Dubček;

členovia Sboru povereníkov:

predseda Rudolf Strechaj,

prvý podpredseda Sboru povereníkov a povereník predseda Slovenského plánovacieho úradu Pavol Majling,

podpredsedovia Sboru povereníkov inž. Ján Marko a Ján Štencl;

povereníci: Vasil Biľak, Ľudovít Bortel, Jozef Gajdošík, dr. Ladislav Gešo, dr. h. c. Alexander Horák, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Ján Marcelly, inž. Samo Takáč a Vojtech Török;

členovia konzulárneho sboru v Bratislave;

zástupcovia strán a zložiek Slovenského Národného frontu;

predsedovia KNV na Slovensku;

92 poslancov Slovenskej národnej rady;

za Kanceláriu SNR: vedúci Jozef Ilčík.

Ospravedlnení:

predseda Slovenskej národnej rady Ľudovít Benada;

poslanci: Jolana Hercková, Ján Gejza, Ján Pirč, Ján Mockovčiak, Štefan Mockovčiak a Anna Molnárová.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Otváram 31. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Oznamujem, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo dňa 13. marca 1959 zakončiť predošlé zasadanie Slovenskej národnej rady dňom 12. marca 1959 a uznesením z 27. mája otvorilo nové zasadanie Slovenskej národnej rady dňom 22. júna tohto roku.

Nasleduje schválenie programu 31. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 31. schôdzku tento program:

1. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa § 11 odseku 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o vykonaných zmenách v zložení Sboru povereníkov (tlač 75).

2. Návrh Užšieho predsedníctva Slovenskej národnej rady na doplnenie výborov Slovenskej národnej rady (tlač 76).

3. Zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie, ktorým Slovenská národná rada schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958 (tlač 77).

4. Spoločná zpráva kultúrneho a osvetového výboru a právneho výboru o návrhu Sboru poverníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Slovenskej národnej rady č. 32/1947 Zb. SNR o Štátnom pedagogickom ústave a zákon Slovenskej národnej rady č. 2/1955 Zb. SNR o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov (tlač 78).

Príslušná tlač bola súdruhom poslancom rozdaná.

Sú proti navrhnutému programu nejaké námietky?

Nie sú.

Pretože proti navrhnutému programu rokovania námietok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania?

Nikto.

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady podľa § 11 odseku 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o vykonaných zmenách v zložení Sboru povereníkov.

Žiadam člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady inž. Michala Hrubého o prečítanie zprávy.

Poslanec inž. Hrubý:

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 11 ods. 2 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, na návrh predsedu Sboru povereníkov Rudolfa Strechaja a na odporúčanie Predsedníctva Ústredného výboru Slovenského národného frontu uznesením z 13. marca 1959

uvoľnilo z funkcie povereníka financií podpredsedu Sboru povereníkov inž. Jána Marku,

uvoľnilo z funkcie povereníka potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov povereníka Jána Marcellyho a poverilo ho vedením Povereníctva financií,

poverilo povereníka Jozefa Gajdošíka vedením Povereníctva potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov,

odvolalo povereníka spravodlivosti dr. Mikuláša Kapusňáka z funkcie povereníka a

vymenovalo dr. Ladislava Gešu za povereníka a poverilo ho vedením Povereníctva spravodlivosti.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá podľa § 11 ods. 3 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. toto svoje uznesenie Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Počuli ste zprávu.

Hlási sa niekto o slovo?

Pretože sa k tomuto bodu nikto o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Kto súhlasí s tým, aby Slovenská národná rada schválila uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 13. marca 1959 o zmenách v zložení Sboru povereníkov podľa predloženej zprávy, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania?

Nikto.

Zisťujem, že Slovenská národná rada uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 13. marca 1959 o zmenách v zložení Sboru povereníkov schválila jednomyseľne.

Tým je rokovanie o prvom bode programu skončené.

Nasleduje druhý bod, ktorým je

návrh užšieho predsedníctva na doplnenie výborov Slovenskej národnej rady.

Prosím podpredsedu Michala Žákoviča, aby tento návrh prečítal.

Podpredseda Žákovič:

Užšie predsedníctvo Slovenskej národnej rady v snahe umožniť všetkým poslancom, aby pracovali vo výboroch a aby sa tým posilnila práca výborov, sa 26. marca 1959 uznieslo navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby podľa § 10 pracovného a rokovacieho poriadku doplnila výbory Slovenskej národnej rady týmito poslancami:

1. Mandátový výbor:

Mária Gregorová

2. Kultúrny a osvetový výbor:

Michal Kanda

Mária Krištofová

3. Hospodársky a rozpočtový výbor:

Štefan Mockovčiak

Ján Trenčík

Jozef Trsťan

4. Sociálny a zdravotnícky výbor:

Irma Vidová

5. Právny výbor:

Alžbeta Križmová.

Úplný zoznam členov výborov je pripojený k tomuto návrhu.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Sú nejaké námietky proti tomuto návrhu alebo má niekto iný návrh?

Nemá.

Pristúpime preto k hlasovaniu.

Kto súhlasí s tým, aby výbory Slovenskej národnej rady boli doplnené podľa návrhu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti?

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania?

Nikto.

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila doplnenie výborov jednomyseľne.

Nasleduje tretí bod programu, ktorým je

zpráva hospodárskeho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru povereníkov na uznesenie, ktorým Slovenská národná rada schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958.

Zpravodajcom je poslanec Anton Mrázik, dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Mrázik:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

V novembri lanského roka sme na pôde Slovenskej národnej rady po prvý raz prerokovali a schválili záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1957. Hodnotili sme, ako sme hospodárili a ako sme použili právomoc slovenských orgánov pre ďalší rozvoj hospodárstva riadeného Sborom povereníkov a pre plnenie ďalších úloh zahrnutých v rozpočte Slovenska.

Dnes, v časovom rozpätí nie celého roka, stojíme pred obdobnou úlohou. Máme prerokovať záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958. Skrátená lehota, v ktorej Povereníctvo financií zostavilo záverečný účet rozpočtu Slovenska, a skutočnosť, že Slovenská národná rada prerokováva záverečný účet už na jarnom zasadaní, nám umožňuje nielen preskúmať dosiahnuté výsledky a ukázať ako treba prekonávať prekážky, ale umožňuje využiť získané skúsenosti z rozpočtového hospodárenia lanského roka už v tomto roku.

Záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958, ktorý predložil Sbor povereníkov Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie, je výrazným dokumentom úspechov, ktoré náš pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu dosiahol v roku 1958 na ceste dovŕšenia výstavby socializmu. Dosiahnuté výsledky v lanskom roku sú prejavom aktivity pracujúcich a zvýšenej ich účasti na riadení hospodárstva spravovaného Sborom povereníkov.

Veľké úspechy v rozvoji hospodárstva riadeného Sborom povereníkov sme dosiahli predovšetkým v dôsledku rýchleho zvyšovania produktivity práce, ktorá sa splnila v priemysle na 103, 4 % a v stavebníctve na 100,9 %. Oproti roku 1957 zvýšila sa produktivita práce na jedného robotníka v priemysle o 5,8 % a v stavebníctve o 9,1 %. Zlepšilo sa využívanie pracovného času, zlepšila sa organizácia práce a poklesla chorobnosť a absencia pracujúcich oproti plánovaným 4,52 % na 3,69 %. Dosiahnuté percento absencie pre nemoc je najnižším percentom za posledných 7 rokov.

Dobré výsledky dosiahnuté v raste výroby a v produktivite práce umožnili ďalej zvýšiť životnú úroveň pracujúcich.

Na úspešné splnenie úloh plánu rozvoja v roku 1958 priaznivo vplývalo socialistické súťaženie pracujúcich, ktoré sa v lanskom roku široko rozvinulo najmä z príležitosti XI. sjazdu Komunistickej strany Československa a na počesť 41. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Pracujúci Slovenska prijali viac ako 350 tisíc individuálnych a 32. 500 kolektívnych záväzkov, čo predstavuje hodnotu niekoľko 100 miliónov Kčs. Súčasne sa úspešne rozvinula vyššia forma socialistického súťaženia o titul "brigáda socialistickej práce".

Úspechy dosiahnuté pri plnení úloh plánu rozvoja sa prejavili v plnení rozpočtu Slovenska, ktorý ako súčasť jednotného štátneho rozpočtu a ako základný finančný plán nášho hospodárstva zobrazuje hospodárenie každého nášho podniku a každej našej organizácie.

Podľa záverečného účtu príjmy rozpočtu Slovenska dosiahli v lanskom roku 16141,6 mil. Kčs a splnili sa tak na 100,3%. Oproti roku 1957 je to viac o 1 208,4 mil. Kčs. Tento vzrast je výsledkom plnenia zvýšených úloh najmä v tvorbe dane z obratu a z výkonov a ostatných akumulačných úloh socialistického sektora.

Finančné prostriedky, vytvorené v prevažnej miere vo sfére výroby, sa podľa záverečného účtu použili na splnenie úloh plánu rozvoja národného hospodárstva a na zvýšenie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich. Celkove sa v roku 1958 použili na výdavky finančné prostriedky v sume 17 435,9 mil. Kčs, čo znamená 98,9 %-né splnenie rozpočtu výdavkov.

Významnými dielom na dobrých výsledkoch splnenia rozpočtu Slovenska v roku 1958 sa podieľajú národné výbory.

Rok 1958 bol vo vývoji ich hospodársko-organizátorských a kultúrno-výchovných funkcií významným medzníkom. Opatrenia strany a vlády na zvýšenie ekonomickej účinnosti riadenia hospodárstva spravovaného národnými výbormi mali podstatný vplyv pri zabezpečovaní a úspešnom plnení úloh národných výborov. Rozsah hospodárskych a iných úloh, ktoré národné výbory zabezpečovali v roku 1958, stupňoval náročnosť na ich riadiacu a kontrolnú činnosť. Úroveň práce národných výborov rástla úmerne s rastom účasti pracujúcich na riadení hospodárstva spravovaného národnými výbormi.

Rozpočty národných výborov, ktoré v roku 1958 predstavovali vyše 50 % rozpočtu Slovenska, sa v príjmoch splnili na 104,4 % a vo výdavkoch na 101,5 %.

Vyšším plnením príjmov než výdavkov dosiahli národné výbory v lanskom roku rozpočtový prebytok v sume 261,3 mil. Kčs.

Súdružky a súdruhovia!

Záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958, ktorý Sbor povereníkov predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie, hodnotil hospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady 23. júna 1959 za účasti zpravodajcov všetkých kapitol a prizvaných zástupcov povereníctiev a národných výborov ako dobrú a radostnú bilanciu. Členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru skúmali pri hodnotení záverečného účtu rozpočtu Slovenska predovšetkým, ako sme hospodárili a aké výsledky dosahujeme v socialistickej výstavbe. Súdruhovia poslanci hospodárskeho a rozpočtového výboru porovnávali skúsenosti a poznatky z lanského a minulých rokov so súčasnými problémami a tiež s novými úlohami, ktoré pre nás pre všetkých vyplývajú z uznesení XI. sjazdu Komunistickej strany Československa o dovŕšení socialistickej výstavby.

Napriek tomu, že plnenie rozpočtu Slovenska v roku 1958 bolo vcelku úspešné, nevyužili sa všetky rezervy nášho národného hospodárstva na zvýšenie jeho efektívnosti. Súdruhovia poslanci a členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru za účasti povereníka financií s. Marcellyho rokovali najmä o tom, ako možno odstrániť a prekonávať nedostatky v našom hospodárstve, ktoré sa stále opakujú.

Hospodársky a rozpočtový výbor vedľa kladov, ktoré v našom hospodárstve prevládajú, poukázal na nedostatky v priemysle aj v poľnohospodárstve, na nedostatky v obchode, spotrebnom priemysle, miestnom hospodárstve, zdravotníctve i v práci národných výborov a preskúmal tiež výdavky na sociálne potreby občianstva. Členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru kritizovali, že v niektorých podnikoch sa nevenuje dostatočná pozornosť kvalite našich výrobkov, že zavádzanie novej techniky je pomalé a že najmä povereníctva sa nedostatočne starajú o to, aby dobré skúsenosti a nové metódy sa rýchle rozšírili do všetkých podnikov a závodov.

Osobitnú pozornosť pri prerokovávaní záverečného účtu rozpočtu Slovenska za rok 1958 v hospodárskom a rozpočtovom výbore venovali súdružky a súdruhovia poslanci otázkam poľnohospodárskej výroby a hospodáreniu štátnych majetkov, otázkam stavebníctva a problematike obchodu a spotrebného priemyslu.

Hospodárenie štátnych majetkov v roku 1958 neskončilo úspešne. Namiesto plánovaného zisku 66,3 mil. Kčs dosiahli štátne majetky v lanskom roku stratu v sume 53,5 mil. Kčs najmä preto, že nesplnili úlohy plánu výroby a úlohy zhospodárnenia rastlinnej a živočíšnej výroby. Nákladovosť štátnych majetkov na 100 Kčs tržieb sa oproti roku 1957 zhoršila o 9,91 Kčs.

Nedobré hospodárske výsledky štátnych majetkov nevznikajú z objektívnych dôvodov, ale závisia hlavne od úrovne riadenia, od samých pracovníkov štátnych majetkov, pracovníkov Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a od činnosti národných výborov. Najpresvedčivejším dôkazom tohto tvrdenia sú tie štátne majetky, ktoré svoje hospodárenie v lanskom roku skončili ziskom. A takýchto štátnych majetkov je celá jedna tretina zo všetkých štátnych majetkov na Slovensku.

Významné politické úspechy sa v roku 1958 dosiahli v združstevňovaní dediny. Vďaka týmto úspechom socialistický výrobný sektor dosiahol v lanskom roku prevahu aj v poľnohospodárstve, keď koncom roka obhospodaroval už 66,9 % poľnohospodárskej pôdy.

Je nedostatkom nás všetkých, že sme dobré výsledky v združstevňovaní našej dediny nedostatočne využili pre žiadúci rast poľnohospodárskej výroby, ktorá v roku 1958 zostala prakticky na úrovni roku 1957.

V investičnej výstavbe sa ani v roku 1958 nepodarilo dosiahnuť zlom v rozostavanosti, ktorá v porovnaní s rokom 1957 ďalej vzrástla. V dôsledku toho plán uvádzania základných fondov do prevádzky sa v lanskom roku splnil len na 71,9 %.

V bytovej a občianskej výstavbe sa v roku 1958 ďalej zvýšila pôsobnosť generálneho investora. Plán odovzdávania bytov do užívania sa splnil na 96,6 % a plán zahájených stavieb na 100,1%. V odovzdávaní bytov zaostali ONV Bratislava (96 %), KNV Banská Bystrica (93,1 perc. ), KNV Žilina (92,4 %) a KNV Košice (92, 4 %). Pritom v mnohých prípadoch sa do užívania odovzdali byty, ktoré neboli úplne dokončené. Napr. v obvode krajov ONV Bratislava, Žilina a Banská Bystrica bolo z celkového počtu ku koncu roka 1958 odovzdaných 4 253 bytových jednotiek úplne dokončených len 2779.

Súdruh poslanec Török pri prerokovávaní záverečného účtu Slovenska v rozpočtovom a hospodárskom výbore poukázal v spojitosti s problémami stavebníctva tiež na nepodarkovosť a na nedostatky v projekcii. Stáva sa, že počas uskutočňovania investičnej výstavby sa zabuduje nový, výskumným ústavom odporúčaný materiál, pri ktorom sa však počas stavby zistí, že je nevyhovujúci.

Nedostatky v projekcii spôsobujú, že projekty treba často prerábať počas stavby. Veľa je aj takých projektov, ktoré sa vôbec nerealizujú.

Urýchlené dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti je predovšetkým závislé od plnenia úloh v našej investičnej výstavbe, od plnenia úloh nášho stavebníctva. Úspešné splnenie uznesení XI. s jazdu Komunistickej strany Československa, určujúce úlohy pre úsek výstavby, vyžaduje ešte viac a dôslednejšie vyzdvihovať ekonomickú stránku plnenia týchto úloh a v celej šírke rozvíjať a prehlbovať účasť pracujúcich na sústavnom vyhodnocovaní a zabezpečovaní plnenia úloh.

Na úseku spotrebného priemyslu dosiahli podniky riadené Povereníctvom spotrebného priemyslu najpriaznivejšie výsledky v tvorbe zisku zo všetkých úsekov riadených Sborom povereníkov. Ich podiel na celkovom nadplánovomi zisku priemyslovej výroby riadenej Sborom povereníkov robí 44 %. Aj naďalej však na tomto úseku trvali vážne nedostatky aj v roku 1958 v kvalite výrobkov.

Členovia hospodárskeho a rozpočtového výboru náročné a otvorene pranierovali nedostatky v kvalite výrobkov dodávaných podnikmi spotrebného priemyslu. Vecné pripomienky, ktoré odzneli v tejto spojitosti na adresu pracovníkov v sektore spotrebného priemyslu, ich zaväzujú ďalej zlepšovať a zabezpečovať dobré plnenie úloh aj na tomto úseku.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958 ukazuje v plnom svetle naše veľké úspechy aj naše nedostatky. Úlohy určené XI. sjazdom Komunistickej strany Československa pre dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti žiadajú ďalej skvalitňovať úroveň riadenia nášho hospodárstva, sústavne vyzdvihovať ekonomickú stránku výroby a ešte tvorivejšie rozvíjať uvedomelú účasť pracujúcich na riadení nášho hospodárstva.

Pri riešení náročných úloh dovŕšenia výstavby socializmu musia na rozvoj nášho hospodárstva aktívne pôsobiť financie. Finančných ukazovateľov nemožno len pasívne odvodzovať od ukazovateľov hmotného plánu, ale práve naopak finanční ukazovatelia musia aktívne pôsobiť a ovplyvovať hmotných ukazovateľov. Tak popri ďalších úspechoch v plnení plánu rozvoja sa dosiahnu ešte lepšie a ešte presvedčivejšie finančné výsledky.

Podľa záverečného účtu rozpočtu Slovenska za rok 1958 dosiahli sa v roku 1958 rozpočtové príjmy v sume 16 141 595 902,70 Kčs a rozpočtové výdavky v sume 17 435 869 969,66 Kčs. Okrem toho previedlo sa z rozpočtov národných výborov do ich doplnkových rozpočtov 9 646 050,10 Kčs, ktoré sú ako skutočné výdavky zahrnuté v mimorozpočtovom hospodárení národných výborov.

Po podrobnom preskúmaní záverečného účtu a po prerokovaní návrhu Sboru povereníkov podľa tlače 74 hospodársky a rozpočtový výbor odporúča Slovenskej národnej rade, aby záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958 schválila a prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada schvaľuje záverečný účet rozpočtu Slovenska za rok 1958 sumou

v príjmoch.... 16 141 595 902,70 Kčs a

vo výdavkoch... 17 435 869 969,66 Kčs.

Slovenská národná rada súhlasí ponechať z prebytku hospodárenia národných výborov za rok 1958 zo sumy 261 303 224,72 Kčs na ďalší rozvoj hospodárstva jednotlivých krajov a krajských národných výborov 219 254 224,72 Kčs, z čoho pre vlastné krajské a im naroveň postavené národné výbory 133 347 000,- Kčs.

Súdružky a súdruhovia!

Z roka na rok sledujeme na našich rokovaniach v Slovenskej národnej rade veľké úspechy socialistickej výstavby Slovenska a stále sa zvyšujúcu životnú úroveň nášho pracujúceho ľudu.

Som presvedčený, že na základe poznatkov prehĺbime našu prácu priamo vo volebných obvodoch najmä aktívnou prácou na úseku socializácie dediny, pri prechode na nový výkupný systém a pri prechode na novú mzdovú sústavu v priemysle, čím prispejeme k ďalším politickým a hospodárskym úspechom pri plnení úloh a rozpočtu Slovenska v tomto roku a takto sa ešte viac pričiníme o dobudovanie socializmu v našej vlasti. (Potlesk.)

Podpredsedníčka Ďurišová:

Ďakujem poslancovi Antonovi Mrázikovi za prednesenú zprávu.

K prejavu sa prihlásil povereník financií Ján Marcelly. Prosím ho, aby sa ujal slova.

Povereník financií Marcelly:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci!

Pod vedením Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu dosiahol pracujúci ľud Slovenska v uplynulom roku ďalšie významné úspechy v úsilí o dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti.

Práve pred rokom - XI. sjazd KSČ vytýčil historicky významnú úlohu - dovŕšiť socialistickú výstavbu a dal jasný smer pre všetky oblasti nášho spoločenského života. Na počesť sjazdu rozvinulo sa súťaženie v závodoch v masovom rozsahu, rozšírila sa aktivita pracujúcich, čo znamenalo veľký prínos pre národné hospodárstvo.

Pracujúci upriamujú stále viac svoju pozornosť nielen na to, čo sa vyrába, ale aj za čo sa vyrába. Vo výrobnom procese vytvárajú sa nové zdroje, rodí sa nová kvalitatívne vyššia forma súťaženia - brigáda socialistickej práce - rodí sa nový socialistický človek.

Rast hospodárstva odráža sa aj v záverečnom účte rozpočtu Slovenska za rok 1958, ktorý Sbor povereníkov predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie.

Zatiaľ čo záverečné účty rozpočtov kapitalistických krajín sa schvaľujú po uplynutí dlhého času, záverečný účet rozpočtu Slovenska sa prerokúva po tak krátkom časovom odstupe, že výsledky rokovania umožnia aktívne ovplyvniť hospodárenie bežného roka a získané skúsenosti plne využiť pre prípravu návrhu plánu a rozpočtu na nasledujúci rok.

Pri predkladaní záverečného účtu bilancujeme plnenie úloh, ktoré sme si v rozpočte uložili. Cieľom rozpočtu Slovenska v rámci jednotného celoštátneho rozpočtu v roku 1958 bolo zabezpečiť prostriedky na financovanie plánovaného rozvoja výrobných síl a na zvyšovanie životnej úrovne pracujúcich. V zmysle schváleného druhého päťročného plánu, vychádzajúc z politicko-hospodárskej smernice, počítalo sa v rozpočte s prostriedkami pre rozvoj priemyselnej výroby, ťažby palív, pre rozvoj stavebníctva a výroby stavebných hmôt ako aj ostatných odvetví.

Vďaka veľkej pomoci českej robotníckej triedy značné prostriedky sa určili na rozšírenú socialistickú reprodukciu a na rozvoj novej techniky pre zabezpečenie neustáleho rastu spoločenskej produktivity práce. V rozpočte sa poskytli dostatočne veľké sumy na plánovaný podstatný vzostup socialistickej poľnohospodárskej výroby.

Na základe rastu výroby a produktivity práce rozpočet počítal s ďalším zvýšením financovania potrieb spoločenskej spotreby v duchu socialistickej výstavby.

Tieto veľké ciele vyžadovali na každom úseku národného hospodárstva zvýšiť hospodárnosť a dosiahnuť maximálnu efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Uskutočňovanie uznesení ÚV Komunistickej strany Československa na zvýšenie ekonomickej účinnosti riadenia priemyslu, stavebníctva, hospodárstva národných výborov, nová organizácia podnikov a výkonných orgánov národných výborov, opatrenia v oblasti decentralizácie plánovania a financovania vytvorili priaznivé podmienky pre široké uplatnenie iniciatívy pracujúcich, ich priamu účasť na riadení výroby a národného hospodárstva.

Aktivita pracujúcich sa stále plnšie uplatňuje ku prospechu upevňovania a rozširovania socialistických výrobných vzťahov. Tejto aktivite nezodpovedá ešte v dostatočnej miere úroveň podpory iniciatívy pracujúcich zo strany hospodárskych pracovníkov. Úroveň hospodárskeho riadenia niektorých odvetví, najmä poľnohospodárskej výroby, stavebníctva a miestneho hospodárstva, kde sa nedostatky opakujú po viac rokov, znižujú významné úspechy v rozvoji hospodárstva a spomaľujú jeho tempo.

Mimoriadne naliehavá úloha v prekonaní zaostávania stojí pred našimi poľnohospodármi, aby ofenzívne nastúpili k využitiu obrovských rezerv, ktoré môže dať socialistická družstevná veľkovýroba k prospechu družstevníkov a celej našej spoločnosti.

Aké výsledky sa dosiahli za rok 1958?

Plán hrubej výroby v priemysle sa splnil na 103,9 %, čo v porovnaní s rokom 1957 predstavuje zvýšenie o 12,5 %. Je to najväčšie tempo rastu výroby v tejto päťročnici.

Hodnota stavebno-montážnych prác sa splnila na 103,0 % a vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o 10,1 %. Produktivita práce vzrástla o 9,1 %.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP