Úterý 15. prosince 1959

Slovenská národná rada 1959

II. volebné obdobie

32. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 32. schôdzky Slovenskej národnej rady z 15. decembra 1959

Obsah:

 

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Vzdanie sa mandátu ..............

3

Prečítanie a schválenie navrhnutého programu rokovania

3

Rozdaná tlač .................

3

Program:

 

1. Zpráva mandátového výboru o overení platnosti voľby poslanca Stanisalva Ftoreka

3

Zpráva zpravodajcu poslanca Benčurika....

3

Platnosť voľby poslanca Stanislava Ftoreka overená

4

Sľub poslanca Ftoreka ...........

4

2. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vymenovaní Slovenskej plánovacej komisie ......

4

Zpráva zpravodajkyne podpredsedníčky Ďurišovej

4

Rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o Slovenskej plánovacej komisii schválené .....

5

3. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti Slovenskej národnej rady za uplynulé ročné obdobie

5

Prejav predsedu Benadu ..........

5

4. Voľba Predsedníctva Slovenskej národnej rady na nasledujúce volebné obdobie ............

12

5. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o uverejňovaní zákonov Slovenskej národnej rady a predpisov vydaných na ich vykonanie ..................

12

Reč zpravodajkyne poslankyne Gregorovej...

12

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o uverejňovaní zákonov Slovenskej národnej rady a predpisov vydaných na ich vykonanie schválený ..........

14

 

(Začiatok schôdzky o 9.30 hod.)

Prítomní:

predseda Slovenskej národnej rady Ľudovít Benada;

podpredsedovia Slovenskej národnej rady Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič;

členovia byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Vojtech Daubner a Oskár Jeleň;

kandidát byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Milan Rázus;

členovia Sboru povereníkov:

podpredseda Sboru povereníkov Ján Štencl;

povereníci: Ľudovít Bortel, Jozef Gajdošík, dr. Ladislav Gešo, Miloš Hrušovský, Ján Marcelly, Alexander Paulovič, inž. Samuel Takáč a Vojtech Török;

zástupcovia strán a zložiek Slovenského Národného frontu;

84 poslancov Slovenskej národnej rady;

za Kanceláriu SNR: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Benada (cengá):

Otváram 32. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Oznamujem, že poslanec Ferdinand Merešš sa vzdal poslaneckého mandátu.

Nasleduje schválenie programu nášho rokovania.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju 32. schôdzku tento program:

1. Zpráva mandátového výboru o overení platnosti voľby poslanca Stanislava Ftoreka (tlač 80).

2. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vymenovaní Slovenskej plánovacej komisie (tlač 81).

3. Zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti Slovenskej národnej rady za uplynulé ročné obdobie.

4. Voľba Predsedníctva Slovenskej národnej rady (tlač 82).

5. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o uverejňovaní zákonov Slovenskej národnej rady a predpisov vydaných na ich vykonanie (tlač 83).

Príslušná tlač bola súdruhom poslancom rozdaná.

Má niekto k navrhnutému programu pripomienky?

Pretože k navrhnutému programu rokovania pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania dnešnej schôdzky schválila.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

zpráva mandátového výboru o overení platnosti voľby poslanca Stanislava Ftoreka.

Zpravodajcom je poslanec Rudolf Benčurik.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Benčurik:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátový výbor preskúmal na svojej schôdzke konanej 14. decembra 1959 podľa § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby poslanca Stanislava Ftoreka, ktorý bol 25. októbra 1959 v doplňovacích voľbách podľa § 47 uvedeného zákona zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 74 - Dolný Kubín-Trstená.

Mandátovému výboru Slovenskej národnej rady boli predložené na preskúmanie tieto doklady týkajúce sa voľby nového poslanca: zápisnica obvodnej volebnej komisie volebného obvodu z 5. októbra 1959 o registrácii kandidáta za poslanca Slovenskej národnej rady, písomné vyhlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma, zápisnica o spočítaní hlasov obvodnej volebnej komisie z 25. októbra 1959 a zápisnica Ústrednej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady z 29. októbra 1959.

Po preskúmaní uvedených dokladov mandátový výbor zistil, že v doplňovacích voľbách vo volebnom obvode č. 74 bol poslanec Stanislav Ftorek v súhlase s ustanoveniami ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako aj zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady právoplatne zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady.

Mandátový výbor preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

"Doplňovacie voľby poslanca Slovenskej národnej rady Stanislava Ftoreka sa vykonali v súhlase so zákonnými predpismi o voľbách do Slovenskej národnej rady a niet dôvodu pre zrušenie ich platnosti.

Slovenská národná rada preto overuje podľa § 5 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch a podľa § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby poslanca Stanislava Ftoreka."

Predseda Benada:

Počuli ste zprávu mandátového výboru.

Pretože sa k tejto zpráve nik o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Kto súhlasí s návrhom mandátového výboru na uznesenie, ako ho zpravodajca predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada platnosť voľby poslanca Stanislava Ftoreka overila.

Nový poslanec Stanislav Ftorek je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa ustanovenia § 6 ústavného zákona číslo 33/1956 Zb. zloží poslanecký sľub.

Žiadam poslanca Stanislava Ftoreka, aby predstúpil na zloženie sľubu.

(Poslanec Florek vystúpil na predsednícku tribúnu pred predsedu.)

Žiadam vedúceho Kancelárie Slovenskej národnej rady o prečítanie textu sľubu, a nového poslanca, aby slovom "sľubujem" a podaním ruky zložil sľub.

(Poslanci vstávajú.)

Vedúci kancelárie SNR Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný Československej republike, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Poslanec Ftorek (podávajúc predsedovi ruku):

Sľubujem.

(Poslanci si sadajú.)

Predseda Benada:

Tým je rokovanie o prvom bode programu skončené.

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je

zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vymenovaní Slovenskej plánovacej komisie.

Žiadam podpredsedníčku Slovenskej národnej rady Irenu Ďurišovú o prečítanie zprávy.

Predsedníctva sa ujal podpredseda Déneš.

Podpredsedníčka Ďurišová:

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa ustanovenia § 3 ods. 2. zákona č. 41/1959 Zb. o štátnej plánovacej komisii v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, na návrh Sboru povereníkov

a) rozhodnutím z 21. augusta 1959 vymenovalo Slovenskú plánovaciu komisiu v tomto zložení:

Pavol Majling

predseda Slovenskej plánovacej komisie

inž. Jozef Hvorecký

námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

inž. Karol Martinka

námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

dr. Ignác Rendek

námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

inž. Daniel Matejko

námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

Ján Marcelly

povereník financií

Michal Chudík

povereník pôdohospodárstva

inž. Samuel Takáč

povereník stavebníctva

Ľudovít Bortel

povereník obchodu

Jozef Gajdošík

povereník potravinárskeho priemyslu

Miloš Hrušovský

povereník spotrebného priemyslu

Michal Sabolčík

vedúci oddelenia plánovania a financií na ÚV KSS

Vladimír Kováč

predseda Krajskej plánovacej komisie v Žiline

inž. Jaroslav Knižka

riaditeľ Východoslovenských železiarní, n. p. v Košiciach

inž. Michal Šuška

vedúci Domu techniky v Bratislave

Vincent Krahulec

riaditeľ Chemických závodov J. Dimitrova, n. p., Bratislava

dr. Juraj Perényi

vedúci odboru zvodného národohospodárskeho plánu Slovenskej plánovacej komisie;

b) rozhodnutím z 26. novembra 1959 odvolalo inž. Jozefa Hvoreckého z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 41/1959 Zb. tieto svoje rozhodnutia na schválenie.

Podpredseda Déneš:

Počuli ste zprávu.

Pretože sa k tomuto bodu nikto o slovo neprihlásil, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Kto súhlasí s tým, aby Slovenská národná rada schválila rozhodnutie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 21. augusta 1959 o vymenovaní Slovenskej plánovacej komisie a rozhodnutie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 26. novembra 1959 o odvolaní inž. Jozefa Hvoreckého z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o Slovenskej plánovacej komisii schválila jednomyseľne.

Nasleduje tretí bod programu, ktorým je

zpráva Predsedníctva Slovenskej národnej rady o činnosti Slovenskej národnej rady za uplynulé ročné obdobie.

Prosím predsedu Slovenskej národnej rady, súdruha Ľudovíta Benadu, aby predniesol zprávu.

Predseda Benada:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Obdobie jedného roku, o ktorom dnes v súvislosti s činnosťou nášho ľudového zastupiteľského sboru hovoríme, prinieslo Slovensku ďalšie úspechy v jeho historickom prerode. Ako v celej našej vlasti, tak i na Slovensku náš pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany Československa dokončuje výstavbu socializmu. Plnenie a prekračovanie plánovaných úloh v našom priemysle, stavebníctve, doprave, trvalý rast produktivity práce, prestavba robotníckych miezd, to sú všetko dôkazy nášho postupu vpred. V poľnohospodárstve sa ďalej upevnilo družstevné hospodárenie. Prikročili sme k všenárodnému zúrodňovaniu pôdy a úspešne plníme tohtoročné úlohy v melioráciách. Rozširovaním krmivovej základne a zvyšovaním úrod vytvárame podmienky pre rýchlejší vzrast produktov živočíšnej výroby. Naše družstvá preberajú do svojho vlastníctva stroje. Podľa Přerovskej výzvy dali sa do boja za splnenie a prekročenie plánu na rok 1960. Na úseku kultúrnom začali sme s prestavbou nášho školstva. Zintenzívňuje sa naša kultúrno-výchovná činnosť s cieľom pomáhať ľudu v príprave na úlohy tretej päťročnice. Odstraňujú sa prežitky minulosti z myslenia ľudí. Zvýšili sme niektoré nízke dôchodky a prídavky viacdetných rodín. Pokročili sme úspešne vpred pri riešení bytového problému ako otázky celonárodnej.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, zvolené 17. novembra 1958, končiac svoje ročné volebné obdobie, považuje za svoju povinnosť podať ucelený obraz o tom, ako Slovenská národná rada v uplynulom období prispievala k socialistickej výstavbe Slovenska a republiky, plniac uznesenia XI. sjazdu Komunistickej strany Československa a uznesenia strany a vlády, usmerňujúce socialistickú výstavbu na jej jednotlivých úsekoch.

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska na svojom zasadaní v júli 1958 na adresu Slovenskej národnej rady pripomenul, že sa od nej žiada nielen zlepšenie jej zákonodarnej činnosti, ale najmä treba zlepšiť jej kontrolnú funkciu. Slovenská národná rada túto smernicu uplatňovala v celej svojej práci.

Činnosť Slovenskej národnej rady sa úspešne rozvíja a postupne skvalitňuje. V práci nášho ľudového zastupiteľského sboru sa odrazili hlavné problémy hospodárskeho i kultúrneho rozvoja Slovenska. Ústavnopolitickú kontrolu štátnych a hospodárskych orgánov Slovenská národná rada vykonávala prostredníctvom svojich poslancov, ktorí poznatky prinášali na rokovania orgánov Slovenskej národnej rady. Naše rokovania takto účinnejšie pomáhali odstraňovať poslancami pripomenuté nedostatky, hľadať lepšie riešenia, pružnejšie formy v práci jednotlivých rezortov.

I keď sme v mnohých smeroch našli nové, vhodnejšie formy svojej práce, nemožno povedať, že pre zlepšenie činnosti orgánov Slovenskej národnej rady sme urobili všetko, že terajšie naše pracovné metódy už netreba naprávať. Treba hľadať ďalšie formy a metódy pre úspešné plnenie úloh nášho zákonodarného sboru a jeho poslancov v súčasnej etape dovršovania socialistickej výstavby v našej vlasti.

Pozrime sa bližšie, ako pracovali jednotlivé orgány Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolávalo Slovenskú národnú radu na zasadania a v čase, keď Slovenská národná rada nezasadala, vykonávalo zmeny v zložení Sboru povereníkov. V tomto svojom volebnom období vykonalo zmeny vo funkciách povereníka školstva a kultúry, povereníka financií, povereníka potravinárskeho priemyslu a povereníka spravodlivosti. Vymenovalo tiež Slovenskú plánovaciu komisiu. Všetky tieto uznesenia predložilo Slovenskej národnej rade na schválenie.

Ďalej Predsedníctvo sledovalo činnosť celej Slovenskej národnej rady a aj samo sa zúčastňovalo na kontrolnej činnosti nášho zastupiteľského sboru rokovaním o najdôležitejších otázkach výstavby. Vyžiadalo si zprávy o výsledkoch plnenia plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenska a rozpočtu Slovenska. Kontrolujúc, ako sa vykonávajú zákony vydané Slovenskou národnou radou, prerokovalo zprávu, ako sa vykonáva zákon SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov. Na podklade zprávy predsedu kultúrneho a osvetového výboru Predsedníctvo rokovalo o tom, ako sa vykonáva uznesenie kultúrneho a osvetového výboru o uplatňovaní odkazu Slovenského národného povstania vo výchove a prehlbovaní socialistického vlastenectva ľudu.

Predsedníctvo všetky prerokúvané otázky podrobilo hlbokému rozboru a členovia Predsedníctva v rozprave uplatnili mnoho zásadných pripomienok. Tieto sa stali podkladom pre odstraňovanie zistených nedostatkov a podnetom pre rozvíjanie práce orgánov Slovenskej národnej rady.

Užšie predsedníctvo viedlo prácu Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Sledovalo a usmerňovalo činnosť výborov, najmä ich prípravu, vyhodnocovalo priebeh rokovaní a sledovalo, ako sa výsledky rokovaní výborov prejavili v plnení úloh našej socialistickej výstavby. Užšie predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa zúčastňovalo na prijatí návštev diplomatických predstaviteľov cudzích štátov a zahraničných parlamentných delegácií na Slovensku.

Slovenskú národnú radu navštívili veľvyslanci: Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Indickej republiky, Zjednotenej Arabskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky a Rakúskej republiky.

Ďalej navštívili Slovenskú národnú radu talianska delegácia poslancov "Hnutie za obrodu talianskeho juhu" a parlamentné delegácie Kolumbie, Švédska, Fínska, Japonska a Maďarska.

Všetky tieto návštevy boli príležitosťou pre nadviazanie a utuženie priateľskej spolupráce s národmi iných krajín v záujme upevnenia svetového mieru, ako aj zdrojom výmeny skúseností medzi zákonodarnými sbormi.

Z rozsiahlej činnosti, ktorú Užšiemu predsedníctvu ukladá pracovný a rokovací poriadok, Užšie predsedníctvo venovalo najväčšiu pozornosť jednak zákonodarnej činnosti Slovenskej národnej rady, jednak ústavno-politickej kontrole práce rezortov a hospodárskych orgánov.

V zákonodarnej činnosti mimoriadne dôležitú úlohu má počnúc rokom 1957 prerokúvanie a schvaľovanie zákona o rozpočte Slovenska, ako aj záverečného účtu rozpočtu Slovenska. Pri rokovaní o zákonoch o rozpočte Slovenska na rok 1959 a pri schvaľovaní záverečného účtu Slovenska za rok 1958 poslanci vychádzajúc z usnesení XI. sjazdu Komunistickej strany Československa dôkladne rozobrali otázky našej priemyselnej i poľnohospodárskej výroby, jej úroveň i perspektívu, ako aj otázky hmotnej, kultúrnej a sociálnej starostlivosti o našich pracujúcich. V rozprave kladne hodnotili dosiahnuté úspechy rezortov, avšak kriticky poukazovali aj na nedostatky v našom hospodárskom živote. Tak napríklad veľa pripomienok odznelo k našej stavebnej výrobe i k práci projektantov. Pokiaľ ide o spotrebný tovar, boli kritizované nedostatky v sortimente a kvalite výrobkov. Mnoho pripomienok odznelo na úroveň poskytovania služieb v doprave, obchode, miestnom hospodárstve a pod. Vážne pripomienky boli k mechanizácii poľnohospodárskej výroby, problémom pracovných" síl, najmä dorastu a odborníkov, ako aj na nežiadúce zjavy pri výkupe poľnohospodárskych výrobkov atď.

Slovenská národná rada v tomto roku pomimo rozpočtového zákona prijala aj zákon, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o rozpočte Slovenska o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, aby sa tieto pravidlá nemuseli každoročne opakovať v rozpočtovom zákone.

Ďalej Slovenská národná rada schválila zákon o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku. Vykonanie tohto zákona zabezpečí obnovu a rozsiahly rozvoj známej tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku v podmienkach nášho socialistického pôdohospodárstva.

Slovenská národná rada prijala tiež zákon, ktorým sa zrušuje nariadenie SNR o Štátnom pedagogickom ústave a zákon SNR o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov, aby sa tak umožnilo organizačne zjednotiť a tým aj skvalitniť pedagogický výskum v celej republike, ako to vyžaduje naša nová škola.

Užšie predsedníctvo venovalo v zmysle rokovania ÚV KSS zo 4. júla 1958 osobitnú pozornosť rozvíjaniu kontrolnej činnosti Slovenskej národnej rady. V záujme prehĺbenia tejto činnosti urobilo niekoľko dôležitých opatrení.

Predovšetkým zabezpečilo, aby sa výber tém na rokovania výborov týkal tých problémov, ktoré sú na úseku toho-ktorého výboru najdôležitejšie a menovite tam, kde plnenie úloh zaostáva. Tento postup viedol k tomu, že plán činnosti sa dodržiava a že poslanci majú dostatok času pripraviť sa na rokovanie výborov.

Z podnetu Užšieho predsedníctva sa v tomto roku vytvorili predsedníctva výborov, ktoré pripravujú schôdzky výborov, hodnotia ich rokovania a na základe poverenia výboru upravujú ich uznesenia. Uznesenia výborov sú teraz stručnejšie, konkrétnejšie a zhrňujú najdôležitejšie pripomienky, ktoré odzneli na rokovaní.

Užšie predsedníctvo podporuje výbory v tom, že si podľa potreby organizujú exkurzie poslancov do závodov, jednotných roľníckych družstiev, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych zariadení. Ide o spoločné návštevy poslancov na pracoviskách, na ktorých sa uskutočňujú besedy a vymieňajú názory s vedeckými pracovníkmi, odborníkmi a ostatnými pracujúcimi. Exkurzie sa konajú ako nová forma prípravy na rokovania výborov. Doterajšie skúsenosti ukázali, že dobre volená exkurzia má značný vplyv na zlepšenie výsledkov rokovania výboru a na prácu poslancov vo volebných obvodoch.

Poslanci sú včas oboznamovaní s osnovami alebo tézami rokovaní a môžu si tak dôkladne pripraviť pripomienky a skúsenosti zo svojich volebných obvodov. Užšie predsedníctvo vedie krajské združenia poslancov k tomu, aby na základe týchto téz všetci poslanci rokovali na zasadnutiach KZP o uvedených problémoch. Zatiaľ len niektoré KZP začali sa s prípravou na rokovanie orgánov Slovenskej národnej rady pravidelne a dôkladne zaoberať. Užšie predsedníctvo bude direktívne usmerňovať všetky KZP k tomu, aby sa príprava na rokovania orgánov Slovenskej národnej rady dostala do stredu pozornosti KZP.

K prehĺbeniu kontrolnej funkcie Slovenskej národnej rady Užšie predsedníctvo prijalo aj ďalšie opatrenie. Rozhodlo sa určovať krajským združeniam poslancov okrem prípravy rokovaní orgánov Slovenskej národnej rady aj ďalšie úlohy. Ide hlavne o uplatňovanie uznesení výborov Slovenskej národnej rady, predovšetkým v práci národných výborov. Prvé skúsenosti ukazujú, že táto prax pomáha dôslednejšie uplatniť uznesenia Slovenskej národnej rady. Tým sa súčasne usmerňuje pozornosť krajských združení na najdôležitejšie otázky, ktorými sa Slovenská národná rada zaoberala, a zjednocuje sa aj činnosť krajských združení poslancov na Slovensku.

Forma pomoci poslancom zo strany Užšieho predsedníctva sa čoraz viac ustaľuje aj v priamom styku členov Užšieho predsedníctva a Kancelárie Slovenskej národnej rady s krajskými združeniami poslancov. Členovia Užšieho predsedníctva tlmočia na schôdzkach združení smernice Užšieho predsedníctva a na druhej strane informujú Užšie predsedníctvo o práci krajských združení a problémoch poslaneckej práce.

Pod vedením Užšieho predsedníctva zdokonalili výbory kontrolu plnenia svojich uznesení. Výbory sa neuspokojujú so všeobecnými odpoveďami niektorých zástupcov rezortov, ale žiadajú od nich konkrétne odpovede a hlavne dôsledné odstránenie zistených nedostatkov. Do tejto práce sa zapájajú členovia Užšieho predsedníctva tým, že sami si overujú stav plnenia niektorých uznesení v závodoch, jednotných roľníckych družstvách, kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. Okrem toho Predsedníctvo, Užšie predsedníctvo a výbory zaraďujú na program svojho rokovania informácie o plnení uznesení a zaujímajú k nim stanovisko. Bude však potrebné, aby výbory ešte dôslednejšie sledovali vykonávanie svojich uznesení, pripomienok a dotazov členov výborov. Výbory budú ustanovovať komisie, ktoré podrobnejšie preskúmajú plnenie jednotlivých uznesení.

Pre kontrolnú prácu Slovenskej národnej rady osobitný význam majú listy pracujúcich. Užšie predsedníctvo s plnou pozornosťou sleduje vybavovanie sťažností a žiadostí a stará sa o to, aby každý list bol riadne vybavený. Pravidelne každý mesiac je Užšiemu predsedníctvu predložený výkaz o celkovom vybavovaní týchto listov, o ktorom Užšie predsedníctvo rokuje.

Na ústavnopolitickej kontrole činnosti štátnych a hospodárskych orgánov na Slovensku sa najviac podieľajú výbory Slovenskej národnej rady. Všetky výbory zameriavali svoju činnosť na uskutočňovanie smerníc, vytýčených XI. sjazdom Komunistickej strany a vlády.

Jednotlivé výbory pracovali takto:

Hospodársky a rozpočtový výbor okrem rozsiahlych rokovaní o rozpočte Slovenska zaoberal sa hlavne výsledkami plnenia plánu rozvoja jednotlivých odvetví hospodárstva na Slovensku, otázkami finančného hospodárenia, najmä z hľadiska efektívnosti čerpania a využívania finančných prostriedkov pre rozvoj národného hospodárstva, problémami bytovej a občianskej výstavby a situáciou v nábore a začleňovaní dorastu do pracovného pomeru v priemyselnej výrobe.

Pri rokovaní o výsledkoch plnenia plánu v materiálnej výrobe a plnenia rozpočtu Slovenska, výbor veľkú pozornosť venoval najmä otázke využitia základných fondov v našom národnom hospodárstve. Poukázal na zaostávanie výstavby pre rozvoj národného hospodárstva dôležitých závodov. Vychádzajúc z konkrétnych prípadov požadoval, aby sa bez predchádzajúceho prísneho ekonomického zdôvodnenia a zabezpečenia odbytu novej výroby, najmä u strojárskych závodov, tak často nepristupovalo k zmenám výrobného programu.

Pri prerokovávaní problémov okolo plnenia plánu v bytovej a občianskej výstavbe výbor konštatoval, že rezort stavebníctva značne pokročil v rozširovaní progresívnych metód výstavby a v súvislosti s tým vo zvyšovaní produktivity práce v stavebnej výrobe. Výbor však vytknul stavebným organizáciám nedostatky v kvalite odovzdaných bytových jednotiek, manko v školskej výstavbe a stále ešte trvajúce mrhanie a rozkrádanie stavebného materiálu na mnohých stavbách. Príčinu týchto nedostatkov nevidel však výbor len v chybách našich stavbárov, ale aj v nedostatočnej starostlivosti národných výborov o bytovú výstavbu, v práci projektantov, investorov i dodávateľských a kooperujúcich podnikov a v nedostatočnej výchove pracujúcich k socialistickému vlastníctvu.

Pre zlepšenie situácie v zakladaní bytových družstiev, kde zaostávala najmä účinná propagácia tejto pre občanov veľmi výhodnej formy bytovej výstavby, doporučil výbor poslancom SNR, aby i oni sa touto otázkou vo svojich volebných obvodoch zaoberali a zakladaniu bytových družstiev napomáhali.

V rozprave k problémom náboru, začleňovania i výchovy dorastu poslanci poukázali najmä na častý nesúlad medzi výsledkami náboru dorastu pre jednotlivé profesie a požiadavkami výrobných odvetví. Výbor v tejto súvislosti požadoval, aby bola urýchlene vypracovaná metodika náboru dorastu na školách, pričom prednostne majú byť uspokojené kľúčové odvetvia nášho národného hospodárstva.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP