Čtvrtek 3. března 1960

Slovenská národná rada 1960

II. volebné obdobie 33. schôdzka

Stenografická zpráva

o priebehu 33. schôdzky Slovenskej národnej rady z 3. marca 1960

Obsah:

 

Oznámenie užšieho predsedníctva:

 

Návrh a schválenie programu rokovania .....

4

Rozdaná tlač ............

4

Program:

 

Úvodný prejav predsedu Slovenskej národnej rady Ľudovíta Benadu ..........

3

Spoločná zpráva výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o rozpočte Slovenska na rok 1960 ............

4

Reč zpravodajcu poslanca Antona Mrázika.

4

Prejav prvého podpredsedu Sboru povereníkov a povereníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie Pavla Majlinga ............

10

Reč člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Jozefa Kríža .............

19

Reč podpredsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Mjartana ...........

22

Reč poslanca Michala Kandu .......

24

Reč poslanca Jozefa Árvayho .......

27

Reč člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Jolany Herzkovej .........

32

Záverečné slovo zpravodajcu poslanca Antona Mrázika ............

34

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960 schválený .......

34


(Začiatok schôdzky o 10.00 hod.)

Prítomní:

predseda Slovenskej národnej rady Ľudovít Benada;

podpredsedovia Slovenskej národnej rady Irena Ďurišová, František Déneš, Jozef Mjartan a Michal Žákovič;

členovia byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Michal Chudík, Oskár Jeleň a Jozef Kríž;

kandidáti byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Alexander Dubček a Milan Rázus;

predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj;

členovia Sboru povereníkov:

prvý podpredseda Sboru povereníkov a predseda Slovenskej plánovacej komisie Pavol Majling;

podpredsedovia Sboru povereníkov inž. Ján Marko a Ján Štencl;

povereníci: Vasil Biľak, Ľudovít Bortel, Karol Fajnor, Jozef Gajdošík, dr. Ladislav Gešo, dr. h. c. Alexander Horák, Miloš Hrušovský, inž. Štefan Krčmárik, dr. h. c. Jozef Lukačovič, Alexander Paulovič, inž. Samuel Takáč a Vojtech Török;

členovia konzulárneho sboru;

zástupcovia strán a zložiek Slovenského národného frontu;

100 poslancov Slovenskej národnej rady;

za Kanceláriu SNR: vedúci Jozef Ilčík.

Predseda Benada (cengá):

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia!

Všetok pracujúci ľud našej vlasti vstúpil pred dvoma mesiacmi do posledného roku druhej päťročnice a jubilejného 15. roku oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou. Je to rok, ktorý si vyžiada veľa nadšeného pracovného úsilia našich robotníkov, roľníkov, technikov, vedcov a všetkých pracujúcich. Svojou statočnou prácou majú vytvoriť dobré predpoklady pre vstup do tretej päťročnice, predpoklady pre splnenie veľkolepých úloh, ktoré nás pod vedením Komunistickej strany Československa po dovŕšení výstavby socializmu povedú ďalej - ku komunizmu.

Vďaka mierovej politike Sovietskeho sväzu zlepšuje sa medzinárodná situácia a nastáva celkové oteplenie ovzdušia, ktoré predtým charakterizovalo značné medzinárodné napätie a neustále stupňovanie studenej vojny. V tomto ovzduší náš ľud, naši pracujúci ešte smelšie a radostnejšie plnia úlohy, ktoré pred nás strana a vláda vytýčila. Mierové návrhy Sovietskeho sväzu prednesené veľkým bojovníkom za svetový mier, súdruhom Nikitom Sergejevičom Chruščovom i pripravovaná konferencia na najvyššej úrovni dávajú všetkému ľudstvu krásne perspektívy pokojného budovania a rozvoja jeho tvorivých síl.

Ešte radostnejšie sú tieto perspektívy pre krajiny socialistického tábora, ktoré v pevnej jednote smelo kráčajú vpred v budovaní lepšieho a krajšieho života pre svojich pracujúcich. Po boku Sovietskeho sväzu hrdo nesú zástavu mieru ako symbol lepšieho zajtrajška všetkého ľudstva.

Národy Československa kráčajú v predných radoch bojovníkov za mier a priateľstvo medzi národmi. Vyvíjajú veľké úsilie, aby naša vlasť v pevnom zväzku krajín socialistického tábora neustále rozkvitala, aby sa jej hospodárstvo, veda a kultúra stále dostávali k vyšším métam. Tak prispejeme svojím podielom k zachovaniu svetového mieru a nastoleniu pevnej mierovej spolupráce všetkých národov na našej zemi.

Národné zhromaždenie našej republiky na svojom zasadnutí 17. februára 1960, vyjadrujúc vôľu československého ľudu, uvítalo prevolanie Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík, ktorým sa Najvyšší soviet obrátil na parlamenty a vlády všetkých krajín sveta a vyzval ich, aby taktiež znížili svoje ozbrojené sily, zbavili ľudstvo nebezpečenstva vojny a zabezpečili mier na celom svete. Národné zhromaždenie v mene všetkého nášho ľudu vyslovilo plnú podporu veľkorysým a ušľachtilým mierovým činom Sovietskeho sväzu, ktoré účinne pomáhajú odstrániť hrozby vojny a zabezpečiť svetový mier.

Aj rozpočet našej republiky na rok 1960, ktorý prerokovalo a schválilo Národné zhromaždenie, ukazuje, že Československo je krajinou, v ktorej mierové zásady sú hlboko zakorenené v mysli pracujúceho ľudu a prejavujú sa v jeho tvorivej budovateľskej práci na socialistickej výstavbe.

Tak isto rozpočet Slovenska, ktorý je súčasťou jednotného štátneho rozpočtu, je príkladom toho, ako dva bratské národy budujúce socializmus vedia cieľavedome na základe marxistického učenia riešiť národnostnú otázku. Vytvárame ním podmienky pre ďalšie zabezpečenie správneho rozvoja národného hospodárstva, správneho rozmiestenia výrobných síl.

Dnes pristupujeme k prerokovávaniu rozpočtu Slovenska na rok 1960 v pléne Slovenskej národnej rady. Všetci poslanci nášho zákonodarného sboru vo svojich prejavoch k jednotlivým kapitolám rozpočtu vysoko vyzdvihli veľkú starostlivosť Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu o veľkolepý rozvoj Slovenska v rámci socialistickej výstavby republiky. Ich dotazy, pripomienky a námety k jednotlivým rozpočtovým kapitolám svedčia o tom, že náš ľud aj cestou svojich volených zástupcov starostlivo sleduje rozvoj nášho národného hospodárstva, správne a hospodárne používanie rozpočtových prostriedkov určených pre našu výstavbu.

Z týchto hľadísk pristupujeme aj k prerokovaniu rozpočtu Slovenska na rok 1960 na dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej rady, ktoré, súdružky a súdruhovia poslanci, týmto otváram. (Potlesk.)

Prikročíme k schváleniu programu nášho rokovania.

Užšie predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre svoju schôdzku ako program

prerokovanie spoločnej zprávy výborov hospodárskeho a rozpočtového, pôdohospodárskeho, kultúrneho a osvetového, sociálneho a zdravotníckeho a právneho k návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960 (tlač 85).

Príslušná tlač bola súdruhom poslancom rozdaná.

Sú proti navrhnutému programu námietky?

Nie sú.

Pretože proti navrhnutému programu rokovania námietok niet, dám o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Je niekto proti? (Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikto.)

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime k prerokovaniu spoločnej zprávy výborov.

Zpravodajcom je poslanec Anton Mrázik.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca poslanec Mrázik:

Vážená Slovenská národná rada!

Súdružky a súdruhovia!

Sbor povereníkov predložil Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie návrh rozpočtu Slovenska a návrh zákona o rozpočte Slovenska na rok 1960. Každoročné prerokovávanie a schvaľovanie rozpočtu Slovenska je pre náš politický i hospodársky život významnou udalosťou. Zvlášť významné je však v tomto roku, lebo rozpočet na rok 1960 je rozpočet posledného roku našej druhej päťročnice, v ktorom si kladieme za úlohu splniť i prekročiť plánovaných ukazovateľov a vytvoriť priaznivé podmienky pre úspešný nástup do tretej päťročnice.

Naše rokovanie o rozpočte Slovenska prebieha v období veľkého boja za mierové vyriešenie sporných medzinárodných otázok, za uskutočnenie princípov mierového spolunažívania a súťaženia medzi socialistickými a kapitalistickými krajinami.

Znamením novej etapy pre národy celého sveta sa stal historický XXI. sjazd KSSS, ktorý vytýčil veľkolepý program rozvinutej výstavby komunistickej spoločnosti, ďalšieho rozvoja hospodárstva a zvyšovania hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich.

Medzinárodný politický vývoj potvrdzuje správnosť a reálnosť cieľov, vytýčených na XXI. sjazde KSSS i správnosť hodnotenia situácie v medzinárodných vzťahoch. K princípom mierového spolunažívania sú nútené hlásiť sa i samotné vládnuce imperialistické kruhy. Tak ako to zodpovedá vôli národov, sú nútené ustupovať z pozície studenej vojny, súhlasiť s plánom riešenia sporných medzinárodných otázok rokovaním. Z podnetu Sovietskeho sväzu zíde sa 16. mája 1960 aj konferencia šéfov vlád, konferencia na najvyššej úrovni.

Veľkorysé rozhodnutie Najvyššieho sovietu SSSR o ďalšom jednostrannom znížení ozbrojených síl SSSR o 1200000 mužov mimoriadne zaktivizovalo demokratické sily sveta v boji za mierové riešenie všetkých sporných otázok a nastúpenie cesty k úplnému odzbrojeniu. Veď schválené opatrenie Sovietskeho sväzu znamená úsporu 16 až 17 miliárd rubľov, ktoré použije Sovietsky sväz na rozvoj hospodárstva a získa pritom pre plnenie úloh sedemročného plánu ďalšie pracovité ruky.

Celý rad vlád, významní štátnici, vedci a miliónové masy všetkých kontinentov našej planéty žiadajú, aby záslužný čin Najvyššieho sovietu SSSR nasledovali aj ostatné veľmoci. Vojnové sily, zvlášť monopolistický imperializmus USA, nechcú však počuť tento jednoznačný hlas, ale ďalej budujú odpaľovacie rampy a základne, vyzbrojujú Nemeckú spolkovú republiku atómovými zbraňami a nečinne prihliadajú a súhlasia s tým, že Francúzsko pripravuje v Afrike zhodenie ďalších atómových bomb.

Preto našou veľkou úlohou a povinnosťou je zdvojnásobiť naše úsilie a naším bojom podporiť úsilie mierového tábora na čele so Sovietskym sväzom za zachovanie mieru na celom svete.

Úlohy, ktoré nám vytýčil XI. sjazd KSČ pre dovŕšenie socialistickej výstavby v našej vlasti sú veľké. Dosiahnuté výsledky však každým rokom ukazujú, že sú splniteľné. Tak je tomu napríklad i teraz, keď pri rokovaní o rozpočte Slovenska na rok 1960 hodnotíme výsledky za rok 1959.

Výsledky hospodárenia za uplynulý rok sú presvedčivým dôkazom ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska a zvyšovania životnej úrovne pracujúceho ľudu. Pod vedením Komunistickej strany Československa sa v roku 1959 vcelku splnili úlohy plánu a rozpočtu.

Pracujúci široko rozvinuli iniciatívu a úsilie za prehĺbenie socialistických výrobných vzťahov a za dosahovanie lepších výsledkov v hospodárstve, čo sa prejavilo v masovom rozvoji socialistického súťaženia v jeho nových, vyšších formách. O titul brigády socialistickej práce súťažilo koncom roku 1959 2231 kolektívov. Rozvoj socialistického súťaženia rozhodujúcou mierou prispel k úspešnému splneniu úloh roku 1959.

Rozpočet Slovenska sa v roku 1959 splnil

v príjmoch na....

104,6%

a vo výdavkoch na....

99,5%.

V porovnaní s rokom 1958 sa plnenie rozpočtu Slovenska zlepšilo.

Vyššie príjmy sa dosiahli najmä od socialistického sektora, kde sa plán prekročil o 294,5 milióna Kčs, t. j. o 2 a pol percenta. Prekročili sa hlavné druhy príjmov, a to daň z obratu a odvody ziskov hospodárskych organizácií. Plán daní od obyvateľstva sa splnil na 101,8%.

Prekročením úloh rozpočtu Slovenska zlepšil sa pomer medzi plánovanými príjmami a výdavkami o 337 miliónov Kčs. Plnenie rozpočtu Slovenska prispelo takto k dosiahnutiu priaznivých výsledkov plnenia celoštátneho rozpočtu za rok 1959 a vytvorilo priaznivé predpoklady pre splnenie úloh rozpočtu v roku 1960.

Pri plnení rozpočtu Slovenska ukázali sa však v roku 1959 aj niektoré nedostatky a nevyužili sa všetky možnosti pre dosahovanie lepších výsledkov. Odstránením nedostatkov a využitím rezerv prispeje rozpočet Slovenska k ďalšiemu zvýšeniu efektívnosti hospodárstva riadeného Sborom povereníkov.

Návrh rozpočtu Slovenska na rok 1960 vychádza z päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva a z úspechov, ktoré sme dosiahli v roku 1959. Plne vyjadruje úlohy zvyšovania priemyselnej i poľnohospodárskej výroby, hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva a pamätá na proporcionálny rozvoj jednotlivých oblastí resp. krajov. Jeho základnou úlohou ako súčasti jednotného štátneho rozpočtu ČSR je zabezpečiť na základe tvorivej aktivity pracujúcich potrebné finančné prostriedky pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenska a prispieť tak k úspešnému splneniu druhého päťročného plánu a k vytvoreniu najlepšej základne pre tretiu päťročnicu.

Celkové príjmy rozpočtu Slovenska sa určujú

vo výške.....15 457 miliónov Kčs

výdavky.....19 118 miliónov Kčs.

Objem rozpočtu Slovenska sa na porovnateľnej základni zvyšuje oproti roku 1959 v príjmoch o 8,2% a vo výdavkoch o 7,2%.

Z výdavkov rozpočtu Slovenska pripadá na

hospodárstvo......7901 mil. Kčs

kultúrne a sociálne opatrenia 10 470 mil. Kčs

správu a súdy...... 747 mil. Kčs.

Výdavkami na hospodárstvo zabezpečujú sa najmä tie úseky, cez ktoré sa priamo uspokojujú potreby obyvateľstva, ako pôdohospodárstvo, potravinársky a spotrebný priemysel, obchod, cestná doprava, miestne hospodárstvo, vodné hospodárstvo a iné.

Výdavky na kultúrne a sociálne opatrenia predstavujú 54,8% rozpočtu Slovenska. Zabezpečujú sa nimi tie úseky, cez ktoré sa uskutočňuje každodenná starostlivosť o pracujúcich, ako školstvo a kultúra, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie a iné služby. Výsledky hospodárenia v minulých rokoch ukazujú, že zvýšenou starostlivosťou o účelnejšie a hospodárnejšie vydávanie prostriedkov na tomto úseku možno dosiahnuť ďalšie úspechy.

Zvýšené výdavky rozpočtu Slovenska súvisia aj s ďalekosiahlou industrializáciou Slovenska. Mimoriadny význam pre celé Slovensko nadobúda výstavba Východoslovenských železiarní, druhého najväčšieho centra hutného priemyslu v Československu. Na túto výstavbu bude postupne nadväzovať budovanie chemického priemyslu, výstavba stavebných hmôt a strojárenských závodov. Veľkým hospodárskym rozmachom prejde i juhozápadné Slovensko, kde sa bude rýchle budovať chemický priemysel, strojárenstvo i poľnohospodárstvo.

Charakteristickou črtou rozpočtu Slovenska je, že pri sústavnom raste výdavkov na hospodárstvo a kultúrne a sociálne opatrenia každým rokom sa znižujú výdavky na správu a súdy. Oproti roku 1959 znižujú sa výdavky na správu o 0,4% napriek tomu, že sú v nich obsiahnuté aj výdavky na voľby v tomto roku. Uskutočnením novej územnej organizácie štátu dôjde ešte v tomto roku k ďalšiemu zníženiu výdavkov na správu.

Na všetkých výdavkoch rozpočtu Slovenska majú vysoký podiel národné výbory. Objem rozpočtov národných výborov predstavuje 9445 miliónov Kčs, t. j. 49,4% z rozpočtu Slovenska. Podiel rozpočtu národných výborov na rozpočte Slovenska uskutočnením novej organizácie štátu ďalej vzrastie.

Národné výbory priamo spravujú veľký úsek národného hospodárstva a prevažnú časť kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení. V novej územnej organizácii budú môcť národné výbory operatívnejšie riadiť všetky hospodárske i rozpočtové organizácie, ktoré budú zverené do ich správy. Pôjde predovšetkým o zvýšenie právomoci a zodpovednosti okresných a miestnych národných výborov, a to najmä v tej hospodárskej činnosti, ktorá bezprostredne uspokojuje potreby pracujúcich. Do tejto činnosti nesporne patria miestny priemysel, služby obyvateľstvu, doprava, obchod, spoločné stravovanie, bytová a občianska výstavba, školské, zdravotnícke a sociálne zariadenia starostlivosti o pracujúcich.

V súčasnom období ďalšieho zvyšovania právomoci národných výborov a vytvorenia čo najlepšej základne pre tretiu päťročnicu, nutne vystúpila do popredia otázka dokonalejšieho riadenia a organizácie národných výborov, ktorá by harmonicky spájala princíp ústredného riadenia s neobmedzenými možnosťami širokého rozvoja iniciatívy pracujúcich zdola. Tomuto plne vyhovuje opatrenie ÚV KSČ o novej územnej organizácii štátu a ďalšom prehĺbení socialistickej demokracie v činnosti a výstavbe národných výborov.

Národné výbory majú nevyčerpateľné možnosti aktívne vplývať na zvyšovanie socialistického uvedomenia pracujúcich a zapájať ich do riešenia konkrétnych otázok miestnej i hospodárskej a kultúrnej výstavby. Pôjde teraz len o to, aby sa pri prechode na novú územnú organizáciu poskytla národným výborom pomoc aj v oblasti zainteresovania nových národných výborov na plnenie rozpočtu Slovenska. Len vtedy, ak budú nové národné výbory otázkam rozpočtu venovať zvýšenú starostlivosť, bude rozpočet Slovenska na rok 1960 účinným nástrojom mobilizácie rezerv národného hospodárstva a ďalšieho rozvoja tvorivej aktivity čo najširších más.

V priebehu minulého týždňa od 22. II. do 27. II. 1960 prerokúvali výbory Slovenskej národnej rady návrh Sboru povereníkov na vydanie zákona o rozpočte Slovenska a návrh rozpočtu Slovenska na rok 1960 podľa jednotlivých kapitol a rozpočtov jednotlivých krajov s veľkou pozornosťou a s vedomím plnej zodpovednosti.

Poslanci vo svojich pripomienkach i námetoch k jednotlivým kapitolám rozpočtu Slovenska vychádzali z uznesení XI. sjazdu KSČ a z januárového uznesenia ÚV KSČ o novej územnej organizácii. Veľkú pozornosť venovali najmä hospodárskej a kultúrnovýchovnej činnosti národných výborov a poukázali na ich významnú úlohu pri dovŕšení socialistickej výstavby našej vlasti.

Stredobodom pozornosti poslancov bolo dokončenie socializácie a zvyšovanie poľnohospodárskej výroby. Mnoho pripomienok odznelo i k problémom investičnej výstavby, stavebnej výroby, bytovej a školskej výstavby a k zavádzaniu novej techniky do výroby. V mechanizácii a automatizácii výrobných procesov vidia poslanci jedine správnu cestu k ďalšiemu zvyšovaniu celkového objemu výroby, produktivity práce a životnej úrovne nášho ľudu.

Rozpočtované položky príjmov a výdavkov boli výbormi prijaté, pretože sa potvrdila ich správnosť, účelnosť a odôvodnenosť.

V tejto súvislosti výbory kladne hodnotili a vysoko ocenili činnosť objektívnych orgánov, najmä Slovenskej plánovacej komisie a Povereníctva financií. Tieto orgány sú nerozlučne späté so všetkými odvetviami našej úspešnej hospodárskej, kultúrnej i sociálno-zdravotníckej činnosti. Poslanci vo všetkých výboroch jednoznačne konštatovali, že nové metodické riadenie a usmerňovanie plánovania a financovania nášho národného hospodárstva sa plne osvedčilo a že v súlade s politickou líniou ÚV KSČ sa podstatne rozšírila a prehĺbila účasť pracujúcich na riadení vo všetkých oblastiach spoločenskej práce.

Dosah týchto opatrení sa priaznivo prejavil v úspešnom plnení minuloročných úloh, keď plán hrubej výroby v územnom priereze bol splnený na 102,2%, plán investičnej výstavby na 102,1%, produktivity práce v priemysle na 102,6% a v stavebníctve na 102,1%. Oproti roku 1958 vzrástla i hrubá výroba v poľnohospodárstve, a to o 5,6%, čo v rokoch druhej päťročnice je zatiaľ najvyšší dosiahnutý prírastok.

V každej pripomienke, dotaze alebo námete, ktoré poslanci uplatňovali pri prerokúvaní jednotlivých kapitol tohoročného rozpočtu Slovenska, bolo vidieť starostlivosť o hospodársky a kultúrny rozkvet Slovenska a celej našej vlasti.

Táto starostlivosť sa plne prejavila najmä v rokovaní hospodárskeho a rozpočtového výboru, ktorý prerokoval väčšinu rozpočtových kapitol výrobných povereníctiev a všetky rozpočty krajských národných výborov. Poslanci tohto výboru vystúpili v rozprave k jednotlivým rozpočtom celkom 156-krát a uplatnili takmer 700 pripomienok a dotazov na predstaviteľov rozpočtových kapitol, hlavne k organizačnému zabezpečeniu plnenia plánovaných úloh v tomto roku, v ktorom musia byť vytvorené všetky predpoklady pre úspešný nástup do tretej päťročnice.

Poslanci hospodárskeho a rozpočtového výboru zamerali svoju pozornosť a adresovali svoje pripomienky prevažne k takým závažným otázkam, ako je prestavba robotníckych miezd, lepšie využívanie základných fondov, najmä zavádzaním druhých a tretích smien, zvyšovaniu produktivity práce v súvislosti s plánovaným prechodom na skrátený pracovný čas, rozširovanie surovinovej základne, najmä pre metalurgiu a chemický priemysel, organizačné zabezpečenie plynulej výstavby Východoslovenských železiarní a podobne.

Veľa pozornosti a značnú časť kritických pripomienok adresovali poslanci projekčným organizáciám. Projekčná príprava, ako bolo konštatované, má stále veľmi mnoho nedostatkov a v rade prípadov vážne brzdí plynulosť v investičnej výstavbe. Značná časť týchto nedostatkov vyplýva z toho, že investori nedostatočne zabezpečujú u projektových zložiek kvalitné a včasné vypracovanie projektov, čím dochádza k mnohým ťažkostiam pri plánovaní výstavby.

Bez kritických pripomienok sa neobišla ani naša stavebná výroba, ktorá i keď v minulom roku dosiahla rad pozoruhodných výsledkov, hlavne tým, že splnila a prekročila odovzdávku plánovaného počtu bytov a školských učební, zaostáva najmä v kvalite prevedených prác.

Nášmu socialistickému obchodu i výrobe spotrebných tovarov poslanci pripomenuli ich významné poslanie pri zvyšovaní životnej úrovne pracujúcich a ich hlavnú zodpovednosť za zásobovanie obyvateľstva, ktoré napriek značnému zlepšeniu v porovnaní s minulými rokmi má ešte stále neodôvodnené nedostatky. Poslanci požadovali energické opatrenia, najmä proti vyskytujúcim sa prípadom okrádania kupujúcich na váhe, miere a kvalite predávaných tovarov. Vytknuté boli tiež časté nedostatky v hygiene a zdravotnej závadnosti predávaného tovaru vo viacerých potravinárskych predajniach, najmä v spotrebnom družstevníctve.

Najviac pripomienok bolo však vznesených na národné výbory, ktoré v súčasnej etape dovŕšenia výstavby socializmu v našej vlasti nadobúdajú stále významnejšie postavenie. Objem výdavkov národných výborov sa len za posledné štyri roky zvýšil o 106%. Národné výbory spravujú dnes už celé odvetvia národného hospodárstva. Plne zodpovedajú za rozvoj poľnohospodárskej výroby, za miestne hospodárstvo, bytovú výstavbu a takmer za všetky kultúrne a sociálne zariadenia.

Teraz bude potrebné ešte aktívnejšie pomáhať národným výborom zvlášť pri zodpovedných úlohách v investičnej výstavbe JRD. Poslanci tu konštatovali, že v rade prípadov dochádzalo k plytvaniu fondovaným stavebným materiálom, že sa preferuje výstavba náročných stavieb z ťažkých materiálov a že sa trpí prílišná rozostavanosť stavieb JRD, ktorá viaže množstvo materiálov, čo v konečnom dôsledku brzdí celkový rozvoj JRD.

Členovia pôdohospodárskeho výboru vysoko oceňovali skutočnosť, že strana a vláda venujú tak veľkú starostlivosť ďalšiemu rastu poľnohospodárskej výroby a sústreďujú na jej riešenie pozornosť všetkého nášho ľudu ako na hlavnú úlohu.

V širokej pomoci pri napredovaní našej socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby dostáva rezort pôdohospodárstva, národné výbory a JRD každým rokom rastúce finančné prostriedky ako i technické a materiálové krytie na zvládnutie svojich úloh. Tieto prostriedky prinášajú svoje kladné výsledky. Objem poľnohospodárskej výroby v roku 1959 oproti skutočnosti v roku 1958 sa zvýšil podľa predbežných prepočtov o 5, 6 %, z čoho rastlinná výroba vzrástla o 7, 1% a živočíšna o 3, 7%. Plánované úlohy vo výkupe chlebového obilia, cukrovej repy, jatočnej hovädziny, mlieka a vajec sa prekročili. Nesplnil sa však plán výkupu zemiakov a jatočnej bravčoviny.

V roku 1959 bolo založených 359 nových JRD a desiatky starších družstiev rozšírilo svoju členskú a pôdnu základňu. Celkove sa v uplynulom roku získalo pre spoločné hospodárenie 260500 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Socialistický sektor obhospodaruje už 3/4 všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Aj napriek tomu, že plánovaný objem výroby nebol dosiahnutý, na čom majú podiel nepriaznivé klimatické podmienky, minuloročné výsledky vo výrobe ukazujú, že naše JRD hospodária z roka na rok lepšie. Hektárové úrody boli v priemere vo všetkých JRD vyššie ako u jednotlivo hospodáriacich roľníkov. JRD sa v uplynulom roku ďalej hospodársky a organizačne upevnili. Neustále stúpa ich trhová výroba, čo je z hľadiska zásobovania pracujúcich miest veľmi dôležité. Prácu rezortu v pomoci JRD pri zabezpečovaní ich úloh hodnotili členovia výboru veľmi kladne.

Avšak s celkovou úrovňou a tempom rastu poľnohospodárskej výroby, ktorá zaostáva za ostatnými odvetviami národného hospodárstva, nemôžeme byť spokojní. Tohoročný plánovaný vzrast poľnohospodárskej výroby o 8, 4 % oproti skutočnosti minulého roku a vytvorenie podmienok pre úspešný nástup do tretej našej päťročnice si vyžaduje uskutočnenie opatrení, ktoré budú znamenať podstatný obrat v ďalšom rozvoji socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby.

Zvlášť vyzdvihli preto poslanci posledné opatrenia ÚV KSČ na kádrové posilnenie JRD skúsenými poľnohospodárskymi odborníkmi a organizátormi v súvislosti s novou územnou organizáciou štátu. Stovky pracovníkov z okresov už na družstvá nastúpili a začínajú tu úspešne pracovať. Popri JRD je veľmi dôležité, aby boli kádrové vybavené aj pôdohospodárske odbory nových okresných národných výborov. V tejto súvislosti poslanci pripomenuli, aby na vedúce funkcie JRD i ONV boli vysielané schopné kádre nielen s teoretickými vedomosťami, ale i praktickými skúsenosťami.

Pokiaľ ide o neodkladné zabezpečovanie vysokých výrobných úloh, rozprava členov pôdohospodárskeho výboru sa sústredila predovšetkým na niektoré problémy nastávajúcich jarných prác. Nepriaznivá jeseň a zima poškodili čiastočne oziminy, čo by mohlo spôsobiť ohrozenie splnenia plánu. Poslanci veľmi kvitovali všetky doterajšie opatrenia rezortu na riešenie týchto nepriaznivých vplyvov. JRD a ŠM sa pripravujú na prekonanie týchto ťažkostí. Je však veľmi potrebné, aby národné výbory, výkupné a distribučné organizácie operatívne pomáhali družstvám pri zabezpečovaní osív, sadby, hnojív a iných potrieb ešte pred ošetrovaním ozimín pred sejbou a sadbou. Zdôraznili, že na zabezpečenie dostatku zemiakovej sadby bude treba vynaložiť veľké politické a organizačné úsilie medzi samotnými družstevníkmi a individuálnymi roľníkmi, ktorí môžu svojpomocou tento súčasný problém vyriešiť.

V súvislosti s jarnými prácami bolo najviac pripomienok na adresu mechanizácie. Členovia výboru hovorili o prvých konkrétnych a dobrých skúsenostiach JRD s využívaním vlastných mechanizačných prostriedkov. Nakupovanie strojov družstvami od STS pokračuje úspešne. Nie je však dodržaná všade zásada, že preberať sa majú len opravené stroje. Termín opráv strojov pôvodne stanovený na 15. február 1960 nie je všade dodržaný. Najväčšie problémy tu spôsobuje nedostatok náhradných dielcov a súčiastok. Poslanci vyslovili obavy, že pri terajšom nedostatočnom zásobovaní poľnohospodárstva týmito potrebami môže byť v priebehu jarných prác časť strojov nevyužitá, čo by narušilo vykonávanie jednotlivých úkonov v agrotechnických lehotách. Na rýchlom dokončení opráv a ďalšej údržbe strojov odporúčali popri STS viac zainteresovať patronátne závody a distribučnú sieť Agrotechny.

Rovnako tak veľkú pozornosť venovali členovia pôdohospodárskeho výboru otázkam vodohospodárskych a melioračných úprav ako i celkovým problémom zúrodňovania pôdy. Vďaka osobitnej starostlivosti strany a vlády, rezortu, národných výborov, študujúcej mládeže a pracujúcich miest sa plán melioračnej výstavby v minulom roku nielen splnil, ale i prekročil. Kvitovali opätovné zvýšenie prostriedkov na tieto účely v štátnom rozpočte. Obdobne vyslovili uspokojenie s prácou Povereníctva pôdohospodárstva v súvislosti s vyvíjaním veľkého úsilia o zabezpečenie výkonných mechanizačných prostriedkov pre meliorácie. Tak ako na schôdzkach pôdohospodárskeho výboru i pri tomto rozpočtovom rokovaní zdôraznili, aby rezorty a zložky, ktoré majú v melioráciách pomocné alebo doplňujúce úlohy, taktiež zlepšili svoju činnosť v zmysle vládneho uznesenia čís. 682 z 12. augusta 1959.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP