Čtvrtek 14. července 1960

Slovenská národná rada

1. (ustavujúca) schôdza

14. a 15. júla 1960

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady

Voľba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Voľba mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady

Voľba dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona, SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

Prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Voľba povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady

Vyhlásenie novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady

Prejav prezidenta Československej socialistickej republiky

Schválenie rezolúcie Slovenskej národnej rady

Bratislava 1960

Slovenská národná rada

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 1. (ustavujúcej) schôdzi Slovenskej národnej rady v Bratislave vo štvrtok a v piatok 14. a 15. júla 1960

1. (ustavujúca) schôdza Slovenskej národnej rady ____________ 14. a 15. júla 1960__________

(Začiatok schôdzky o 10, 00 hod. ) PRÍTOMNÍ:

Predseda Ľ. Benada;

podpredsedovia I. Ďurišová, F. Déneš, J. Mjartan, M. Žákovič;

prezident Československej socialistickej republiky a prvý tajomník ÚV KSČ A. N o vo t n ý;

člen politického byra ÚV KSČ a tajomník ÚV KSČ J. Hendrych, člen politického byra ÚV KSČ, podpredseda vlády a minister vnútra R. Barák, člen politického byra ÚV KSČ, člen byra ÚV KSS a prvý tajomník ÚV KSS K. B a c íl e k, člen politického byra ÚV KSČ, člen byra ÚV KSS a tajomník ÚV KSS P. David, kandidát politického byra ÚV KSČ, člen byra ÚV KSS a podpredseda vlády R. Strecha j, člen byra ÚV KSS a minister P. M a j 1 i n g, tajomník ÚV KSČ a kandidát byra ÚV KSS A. Dubček, člen byra ÚV KSS a podpredseda NZ J. Valo, člen byra ÚV KSS a tajomník ÚV KSS J. Kríž, člen byra ÚV KSS a tajomník ÚV KSS J. L é n a r t, člen byra ÚV KSS V. D a u b n e r, člen byra ÚV KSS M. C h u d í k, kandidát byra ÚV KSS F. Dvorský, kandidát byra ÚV KSS E. Chlebec, minister V. B i ľ a k;

87 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Do zasadacej siene vstupuje prezident republiky Antonín N ov o t n ý sprevádzaný členom politického byra ÚV KSČ a tajomníkom ÚV KSČ J. Hendrychom, členom politického byra ÚV KSČ R. Barákom, členom politického byra ÚV KSČ a prvým tajomníkom ÚV KSS K. Bacílkom, členom politického byra OV KSČ a tajomníkom ÚV KSS P. Davidom a kandidátom politického byra ÚV KSČ a členom byra ÚV KSS R. Strechajom. - Zhromaždenie povstáva a nadšeným potleskom víta prezidenta republiky. Odznela štátna hymna. )

Predseda Benada: Vážená Slovenská národná rada!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 1. júla 1960 zvolalo novozvolenú Slovenskú národnú radu na prvé zasadanie dňom 14. júla 1960. Slovenská národná rada bola na dni 14. a 15. júla 1960 riadne zvolaná na ustavujúcu schôdzu.

Otváram ustavujúcu schôdzu novozvolenej Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášal

Dovoľte, aby som na dnešnej schôdzi čo najsrdečnejšie privítal nášho drahého prezidenta Československej socialistickej republiky a prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruha Antonína Novotného. (Dlhotrvajúci búrlivý potlesk. Prítomní vstali. )

Čo najsrdečnejšie vítam člena politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, podpredsedu vlády a ministra vnútra súdruha Rudolfa Baraka (potlesk) a člena politického byra a tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruha Jiŕího Hendrycha. (Potlesk. )

Ďalej srdečne vítam členov a kandidátov byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (potlesk),

generálneho konzula bratského Sväzu sovietskych socialistických republík súdruha Ivana Alexandroviča Šu1gina a ďalších predstaviteľov konzulárnych zastupiteľských úradov v Bratislave (potlesk).

Predsedníctvo Ústredného výboru Slovenského národného frontu (potlesk),

delegácie pracujúcich zo slovenských krajov (potlesk),

delegácie Slovenskej akadémie vied a Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied (potlesk),

delegácie vysokých škôl (potlesk),

zástupcov umeleckých sväzov na Slovensku (potlesk),

ako aj všetkých pozvaných hostí. (Potlesk. )

Vážená Slovenská národná rada!

Pred mesiacom manifestačné zvolil náš ľud svojich zástupcov za poslancov Národného zhromaždenia. Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov.

12. jún, deň volieb, bol veľkým sviatkom našej vlasti. V tento deň všetok náš ľud podal znovu jasný dôkaz o bezhraničnej láske ku Komunistickej strane Československa, strojkyni všetkých našich víťazstiev. Ukázal, ako miluje svoju vlasť a ako sa svojím budovateľským úsilím pripravuje k výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti, ako základnému predpokladu výstavby komunistickej spoločnosti.

Odovzdaním hlasov za kandidátov Národného frontu všetok ľud našej vlasti prejavil nezlomné odhodlanie kráčať po započatej ceste budovania socializmu a komunizmu, ďalej upevňovať bratskú jednotu Čechov a Slovákov a nerozborné bratstvo a spojenectvo so Sovietskym sväzom a ostatnými štátmi víťazne napredujúceho socialistického tábora.

Pracujúci ľud našej vlasti a teda i slovenský ľud si dobre uvedomuje - ako to dokázali aj víťazné voľby - čo mu priniesla múdra a prezieravá politika Komunistickej strany Československa a výstavba socializmu. Pod vedením Komunistickej strany Československa zabezpečili sme nielen prácu a chlieb pre každého nášho občana, ale dosiahli sme taký rozkvet ekonomiky, školstva, kultúry a celého nášho spoločenského života, aký nemá obdobu v doterajších dejinách našich národov. Vďaka osloboditeľskému dielu hrdinskej Sovietskej armády mohla naša robotnícka trieda a pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany Československa vytvoriť podmienky pre to, aby sa naša vlasť stala opravdivým domovom dvoch rovnoprávnych národov Čechov a Slovákov, ako aj domovom spoluobčanov maďarskej, ukrajinskej a poľskej národnosti, ktorí žijú na území našej vlasti.

Sme hrdí na svoju socialistickú vlasť, ktorá usilovnou prácou našich robotníkov, roľníkov a príslušníkov pracujúcej inteligencie získala si úctu a lásku všetkých pokrokových a mierumilovných národov. Sme hrdí na svoju rodnú Komunistickú stranu Československa, pod ktorej vedením sme dosiahli víťazstvo socializmu v našej vlasti, ktorá nás vedie k ďalším víťazstvám v socialistickej výstavbe, k prehlbovaniu a upevňovaniu bratských vzťahov k národom Sovietskeho sväzu, prvým budovateľom komunistickej spoločnosti. Hrdo sa hlásime k víťaznému socialistickému táboru vedenému Sovietskym sväzom a v bratskej spolupráci všetkých socialistických krajín prispievame k víťazstvu socializmu a komunizmu.

Vrelú lásku k svojej vlasti prejavil náš ľud aj v nadšenom súhlase s návrhom novej socialistickej ústavy, ktorú manifestačne schválilo pred niekoľkými dňami Národné zhromaždenie. Nová socialistická ústava v plnej miere odráža všetky výdobytky, za ktoré dlhé roky bojovali a v žalároch kapitalistickej republiky i v hitlerovských a gardistických koncentračných táboroch trpeli státisíce najlepších synov a dcér našich národov. To, po čom oddávna túžili naši pracujúci, stalo sa skutočnosťou. Socializmus v našej vlasti zvíťazil. Toto historické víťazstvo našich pracujúcich je definitívne zakotvené v našej novej socialistickej ústave a naša prekrásna vlasť stáva sa Československou socialistickou republikou. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Schválenie socialistickej ústavy a prijatie tretieho päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva celoštátnou konferenciou Komunistickej strany Československa je novým impulzom pre ďalší tvorivý rozvoj iniciatívy nášho pracujúceho ľudu. Radostné nadšenie nášho ľudu z dosiahnutých výsledkov sa prejavuje v ďalšom mohutnom rozmachu socialistického súťaženia v závodoch a v celonárodnom hnutí našich poľnohospodárov splniť tretiu päťročnicu za štyri roky.

Prijatie socialistickej ústavy súčasne znamená aj novú etapu vo vývoji Slovenska v jednotnom a nedeliteľnom socialistickom Československu. Za pätnásť rokov socialistickej výstavby sa podstatne zmenila tvárnosť Slovenska. Pätnásť rokov nadšenej budovateľskej práce nášho ľudu v nerozbornom bratskom sväzku s českým národom pozdvihlo našu predtým zaostalú krajinu na priemyslové, poľnohospodársky a kultúrne vyspelú krajinu, na kvitnúci domov nášho pracujúceho ľudu.

Komunistická strana Československa ako vedúca sila v našom socialistickom štáte vytyčuje v tretej päťročnici pre Slovensko nové prekrásne perspektívy ďalšieho mohutného rozvoja hospodárstva a kultúry. Ak sa dnes na Slovensku vyrába toľko priemyslových tovarov, ako vyrábala celá Československá republika v roku 1937, v roku 1965 dosiahne hodnota priemyslovej výroby na Slovensku zhruba taký objem, aký mala výroba celého československého priemyslu v roku 1948. Slovensko sa stane významnou oblasťou ťažkého priemyslu a podniky na Slovensku budú tvoriť spolu s podnikmi v českých krajoch mohutnú, jednoliatu, vzájomne nerozlučne spätú základňu našej komunistickej budúcnosti. Naša vlasť - jednotná Československá socialistická republika - ešte viacej prispeje k mohutnému rozvoju socialistického tábora vedeného Sovietskym sväzom, ktorého slávna Sovietska armáda priniesla pred 15 rokmi vytúženú slobodu našim národom. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Obrovské a radostné perspektívy nám súčasne ukazujú, aké veľké úlohy čakajú slovenské národné orgány v nastávajúcom období. Nová Slovenská národná rada, ktorá má zákonodarnú a výkonnú moc, bude môcť účinnejšie napomáhať strane a vláde zabezpečovať veľké úlohy socialistickej výstavby na Slovensku v súlade s celoštátnym plánom a tým napomáhať urýchľovaniu rozvoja socialistickej spoločnosti v našej československej vlasti.

Význam nášho rokovania podtrhuje prítomnosť nami všetkými milovaného prezidenta republiky a prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruha Antonína Novotného na dnešnom zasadnutí novozvolenej Slovenskej národnej rady. (Potlesk. )

V takomto radostnom ovzduší dovoľte mi, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, v mene nás všetkých ubezpečiť nášho drahého prezidenta a náš pracujúci ľud, ktorý nás tak manifestačné zvolil, že nesklameme jeho dôveru a pod vedením osvedčenej vodkyne nášho ľudu, Komunistickej strany Československa budeme svoj mandát používať vždy na prospech socialistického rozvoja našej jednotnej Československej socialistickej republiky. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Súdružky a súdruhovia!

Pri otváraní prvej schôdze novozvolenej Slovenskej národnej rady vyslovujem presvedčenie, že naša spoločná práca prispeje k ďalšiemu rozkvetu socialistického Československa, k upevneniu bratstva oboch našich národov Čechov a Slovákov, k posilneniu socialistického tábora vedeného veľkým Sovietskym sväzom a k zachovaniu trvalého mieru na celom svete.

Teraz dovoľte, aby sme prikročili k schváleniu programu ustavujúcej schôdze Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada určila pre túto svoju schôdzu nasledovný program, ktorý bol súdruhom poslancom rozdaný:

1.   Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady

2.   Voľba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady

3.   Voľba mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady

4.   Voľba dočasnej komisie pre posúdenie iniciatívneho návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

5.   Zpráva mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

6.   Zpráva dočasnej komisie k iniciatívnemu návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

7.   Voľba povereníkov, predsedov a členov komisii Slovenskej národnej rady

8.   Vyhlásenie novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady

9.   Schválenie rezolúcie Slovenskej národnej rady.

Majú súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci pripomienky k tomuto návrhu, prípadne návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu?

Pretože pripomienky nie sú, dávam o návrhu Predsedníctva hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom rokovania, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada program svojej ustavujúcej schôdze schálila podľa návrhu Predsedníctva.

Nasleduje zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady podľa čl. 80 ústavy.

Žiadam súdružky poslankyne a súdruhov poslancov, aby po prečítaní sľubu pristúpili ku mne a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" zložili poslanecký sľub.

Žiadam prečítať text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života. "

(Poslanci pristupujú k predsedovi a podaním ruky a slovom Sľubujem!" skladajú sľub. )

Predseda Benada:

Pýtam sa, či je ešte poslanec alebo poslankyňa, ktorí by neboli zložili sľub?

Zisťujem, že všetci vyzvaní poslanci sľub zložili. Oznamujem, že bola rozdaná tlač:

Návrh poslancov Milana Rázusa, inž. Samuela Ta ká č a, Jaroslava Knížku a spoločníkov na voľbu mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady - tlač číslo 1.

Návrh poslancov dr. Ladislava G e š u, Petra Porubena, Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady - tlač číslo 2.

Návrh poslancov Jozefa Vyletela, dr. h. c. Jozefa L u k ač o v i č a, Michala D r ž í k a a spoločníkov na zriadenie deväťčlennej dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady - tlač číslo 3.

Návrh poslancov Karola B a c í 1 k a, Pavla Davida, Jána Štencia a spoločníkov na voľbu povereníkov, predsedov a členov komisii Slovenskej národnej rady - podľa článku 85 a 78 ústavy Československej socialistickej republiky - tlač číslo 4.

Nasleduje voľba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Žiadam člena politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska poslanca súdruha Karola B ac í 1 k a, aby predniesol návrh.

Poslanec Bacílek:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci Slovenskej národnej rady!

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska a Predsedníctvo Slovenského národného frontu vychádzajúc z článku 83 šiestej hlavy Ústavy Československej socialistickej republiky predkladajú vám, poslancom Slovenskej národnej rady, návrh na nové Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a to: za predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Rudolfa Strechaja, za podpredsedov Slovenskej národnej rady poslancov Pavla M a j1 i n g a, Vasiľa B i ľ a k a, Ľudovíta B e n a d u, za členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady poslancov Michala Chudíka, Jozefa Gajdoš í k a, Alexandra Pauloviča, dr. Ladislava G e š u, inž. Samuela T a k á č a, Vojtecha T ö r ö k a, akad. Andreja Siráckeho, Michala Ž á k o v i č a, Vojtecha Daubnera, Irenu Ď u r i š o v ú, Františka D é n e š a. Daniela Futeja.

Predseda Benada:

Ďakujem poslancovi s. Karolovi B a c í 1 k o v i za prednesenie návrhu.

Teraz prerokujeme návrh na voľbu predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Má niekto pripomienky k prednesenému návrhu?

Pretože pripomienok niet, budeme hlasovať, a to osobitne o návrhu na predsedu, osobitne o podpredsedoch a potom o ďalších členoch Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec súdruh Rudolf Strechaj, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že za predsedu Slovenskej národnej rady bol jednomyseľne zvolený poslanec súdruh Rudolf Strechaj. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Predseda Benada:

Dávam hlasovať o voľbe podpredsedov.

Kto súhlasí s podaným návrhom, aby za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci Pavol M a j 1 i ng. Vasiľ Biľak a Ľudovít Benada, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že podpredsedovia Slovenskej národnej rady boli zvolení jednomyseľne podľa návrhu. (Potlesk. )

Dávam hlasovať o voľbe ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Navrhnutí boli títo poslanci: Michal Chudík, Jozef Gajdoš í k, Alexander P a u 1 o v i č, dr. Ladislav G e š o, inž. Samuel T a k á č, Vojtech T ö r ö k, akademik Andrej S i r á c k y, Michal Ž á k o v i č, Vojtech D a u b n e r, Irena Ď u r i š o v é, František D é n e š a Daniel F u t e j.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že ďalší členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady boli zvolení jednomyseľne podľa návrhu. (Potlesk. )

Prosím novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady, aby sa ujal svojej funkcie.

Zároveň prosím členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. aby zaujali svoje miesta za predsedníckym stolom.

(Predsedníctvo prevzal predseda s. S t r echa j a členovia Predsedníctva zaujali svoje miesta. )

Predseda Strechaj:

Prosím doteraz predsedajúceho poslanca súdruha Ľudovíta B e n a d u, aby do mojich rúk zložil poslanecký sľub. (Poslanec s. B e n ad a skladá sľub. )

Predseda Strechaj:

Drahý súdruh prezident, súdružky, súdruhovia, drahí priatelia!

V mene novozvoleného Predsedníctva Slovenskej národnej rady i v mene svojom z najúprimnejšieho srdca ďakujem za preukázanú dôveru.

Dovoľte pri tejto príležitosti zdôrazniť, že si všetci plne uvedomujeme, že niet väčšieho vyznamenania, cti a šťastia, ako mať dôveru pracujúceho ľudu, byť tlmočníkom i uskutočňovateľom jeho záujmov a želaní, slúžiť zo všetkých najlepších síl a schopností, čo najsvedomitejšie tým krásnym, príťažlivým a vznešeným cieľom, ku ktorým nás vedie Komunistická strana Československa a jej leninský ústredný výbor.

Tomu nás vždy komunistická strana učila; jej najlepší synovia dávajú nám nehynúci príklad bojového hrdinstva a statočnosti, pracovnej obetavosti, nadšenia a životnej skromnosti. A je preto našou najsvätejšou povinnosťou všetkým tým najlepším, čo v nás Komunistická strana Československa, nesmrteľné idey marxizmuleninizmu a naša krásna a veľkolepá výstavba socializmu vychovala, slúžiť pracujúcemu ľudu a vlasti.

Dovoľte preto, aby som tu, pred prvým tajomníkom Komunistickej strany Československa a prezidentom našej republiky súdruhom Antonínom Novotným našu stranu a pracujúci ľud ubezpečil, že tak, ako sme to vyslovili v poslaneckom sľube, budeme sa v našej práci vždy dôsledne riadiť novou, socialistickou ústavou, tými veľkými a vznešenými ideami, z ktorých táto ústava vznikla a ktoré ďalej sleduje a zákonne zabezpečuje. Budeme mať vždy na pamäti, že jej hlavným a rozhodujúcim zdrojom je bojové hrdinstvo, pracovná obetavosť a nevídaná tvorivá iniciatíva nášho ľudu, ktorý pod víťaznými zástavami našej strany dospel k malebným obzorom, ktorými sa otvára nová významná etapa v histórii národov Československej socialistickej republiky budovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Budeme sa preto vždy, vo všetkej našej práci, v celej činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov bezvýhradne opierať o kolektívnu múdrosť a neutuchajúcu inicitívu nášho pracujúceho ľudu, ako rozhodujúcu silu nášho dejinného vývinu, tvorcu všetkých hodnôt, potrebných pre šťastný a spokojný život človeka, nositeľa žiarivých pochodní našich socialistických dneškov a  komunistických zajtrajškov.

Veľké úspechy, ktoré náš ľud dosiahol za prvé pätnásťročie  svojej slobody, múdra leninská politika našej strany a jej leninského ústredného výboru dávajú nám neochvejnú istotu v šťastnú budúcnosť, vyvolávajú v nás plamenné budovateľské nadšenie, oprávnenú vlasteneckú hrdosť, ktorá ovláda najširšie masy nášho ľudu a stáva sa hybnou silou nášho ďalšieho napredovania.

Nebudeme šetriť silami, aby sme pomáhali našej strane a vláde uskutočniť tie prekrásne plány a perspektívy ekonomického a kultúrneho rozvoja našej drahej československej socialistickej domoviny, ktoré vytýčila celoštátna konferencia Komunistickej strany Československa.

Z jej smerníc kynie prekrásna budúcnosť pracujúcich v celej našej vlasti, a teda i na Slovensku, ktoré je jej nerozbornou pevnou a prekvitajúcou súčasťou. Socialistická výstavba je a bude spoločným hrdým dielom nášho pracujúceho ľudu, bratských národov, Čechov a Slovákov i spoluobčanov maďarskej ukrajinskej a poľskej národnosti. Našou snahou preto bude prispievať čo najviac k upevňovaniu tejto rodiny našich bratských socialistických národov, k prehlbovaniu morálnopolitickej jednoty všetkých pracujúcich, ktorí svojou prácou a nadšením čestne zavŕšia dielo našej socialistickej výstavby podľa veľkolepých plánov Komunistickej strany Československa.

Ešte raz ďakujem za preukázanú dôveru a vyhlasujem, že vôľa pracujúceho ľudu, vtelená do novej socialistickej ústavy a do politiky Komunistickej strany Československa, je a bude vždy našim najvyšším zákonom. (Potlesk. )

Nasleduje voľba mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady.

Žiadaní poslanca súdruha Milana R á z u s a, aby predniesol podaný návrh poslancov.

Poslanec Rázus:

Vážená Slovenská národná rada!

Ústava našej Československej socialistickej republiky ukladá Slovenskej národnej rade, aby overila platnosť voľby svojich poslancov. Má tak urobiť na návrh mandátovej komisie, ktorú si zvolí.

Mandátová komisia má zodpovednú úlohu pripraviť pre Slovenskú národnú radu návrh na overenie platnosti volieb svojich poslancov, ktorých náš pracujúci ľud tak manifestačné zvolil vo víťazných voľbách 12. júna 1960.

Mandátová komisia zhodnotí vykonanie volieb z hľadiska ústavnopolitického, preskúma, či sa voľby vykonali podľa príslušných právnych predpisov a navrhne Slovenskej národnej rade overenie platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady.

Počas volebného obdobia bude úlohou mandátovej komisie pripravovať na prerokovanie v Slovenskej národnej rade overenie platnosti prípadných doplňovacích volieb poslancov Slovenskej národnej rady.

Preto treba, aby si Slovenská národná rada zvolila mandátovú komisiu a jej predsedu.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila mandátovú komisiu na prípravu a predloženie návrhu na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady a aby za členov tejto komisie boli zvolení títo poslanci: predseda komisie Emília M u r í ň o v á, členovia komisie: Jozef Dočkal, Július G1 a z u n o v, Mária Zajačková a Šimon Ž b i r k a.

Ďalej je potrebné, aby si Slovenská národná rada zvolila zapisovateľov.

Úlohou zapisovateľov je overovať správnosť a úplnosť zápisníc zo schôdzí Slovenskej národnej rady a pomáhať pri zisťovaní výsledkov hlasovania.

Podpísaní navrhujú, aby za zapisovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení títo poslanci Slovenskej národnej rady: Ján M a c ú c h. Daniel F u t e j a Magdaléna Putišková.

V Bratislave 14. júla 1960.

Podpísaní sú poslanci: Milan Rázus, inž. Samuel Ta ká č, Jaroslav Knižka, Anna Trojanovičová, František S e if e r t, Jozef Bednár, Ondrej S ú 1 e t y.

Predseda Strechaj:

Má niekto iný návrh, pripadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

Pretože iného návrhu niet, dávam o podanom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí, aby mandátová komisia bola zvolená v navrhnutom zložení, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila mandátovú komisiu a jej predsedu podľa návrhu.

Dávam hlasovať o návrhu na voľbu troch zapisovateľov.

Kto súhlasí, aby za zapisovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci Ján M a c ú c h, Daniel F u t e j a Magdaléna Putišková, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie).

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila zapisovateľov podľa návrhu.

Prikročíme teraz k

voľbe dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Žiadam poslanca súdruha Jozefa Vyletela, aby predniesol návrh poslancov.

Poslanec Vyletel:

Vážená Slovenská národná rada!

Na terajšej ustavujúcej schôdzi Slovenská národná rada má prerokovať návrh zákona Slovenskej národnej rady o novom rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Vzhľadom na to, že Slovenská národná rada nemá ešte zriadené príslušné komisie, je potrebné na prípravu a posúdenie podaného návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady zvoliť dočasnú komisiu.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila dočasnú komisiu na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady a aby za členov tejto komisie boli zvolení títo poslanci: predseda komisie dr. Ladislav G e š o, členovia komisie gen. por. František S e d I á č e k, Emília M u r í ň o v a, Jozef D e m i a n, Amália Proksová, Ján M a c ú c h, Pavol Németh, Žofia Pešťová, Milan Rázus.

V Bratislave 14. júla 1960.

Podpísaní sú poslanci: Jozef Vyletel, dr. h. c. Jozef L uk a č o v i č, Michal D r ž i k, Anna Popovičová, Cecília B ačová, Ján Macúch.

Predseda Strecha j:

Má niekto iný návrh, pripadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

Pretože iného návrhu niet, dám o podanom návrhu hlasovať. Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. )

Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila dočasnú komisiu a jej predsedu podľa návrhu. Oznamujem 30-minútovú prestávku. (Prestávka 30 minút. ) (Po prestávke: )

Predseda Strecha j:

Pokračujeme v rokovaní.

Oznamujem, že bola rozdaná táto tlač:

Zpráva mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady - tlač číslo 5.

Zpráva dočasnej komisie k iniciatívnemu návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady tlač číslo 6.

Prikročíme k piatemu bodu programu, ktorým je

zpráva mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom je poslanec s. Šimon Ž b i r k a.

Dávam mu slovo.

Poslanec Žbirka:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma poverila, aby som podal Slovenskej národnej rade zprávu o preskúmaní platnosti volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady zvolených dňa 12. júna 1960 a návrh na overenie platnosti týchto volieb.

Voľby do Slovenskej národnej rady rovnako ako voľby do Národného zhromaždenia a národných výborov boh" veľkou manifestáciou morálnopolitickej jednoty nášho ľudu na čele s robotníckou triedou a jej predvojom Komunistickou stranou Československa. Tieto voľby a príprava na ne sa konali v období, keď všetok náš pracujúci ľud oslavoval 15. výročie oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou, keď v našom štáte sa usku-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP