Čtvrtek 29. prosince 1960

Slovenská národná rada

3. schôdzka

29. a 30. decembra 1960

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zpráva ministra, podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komise Pavla Majlinga o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1961 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

Zpráva člena predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníka SNR pre veci finančné Jozefa Gajdošíka k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku na rok 1961.

Zpráva člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníka SNR pre pôdohospodárstvo Michala Chudíka o rozbore skúsenosti a zhodnotení výsledkov celonárodného hnutia za zvyšovanie úrodnosti pôdy, ako aj o opatreniach na zabezpečenie úloh v roku 1961.

Schválenie uznesení k všetkým trom zprávam.

Bratislava 1960

Slovenská národná rada

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 3. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave vo štvrtok a piatok 29. a 30. decembra 1960

3. schôdzka Slovenskej národnej rady 29. a 30. decembra 1960

PRÍTOMNÍ:

Predseda Rudolf Strechaj

podpredsedovia Pavol M a j 1 i n g, Ľudovít B e n a d a, Vasiľ B i ľ a k

člen politického byra ÚV KSČ, člen byra ÚV KSS a prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek

podpredseda Štátnej plánovacej komisie minister Stanislav Vlna

minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Ľubomír S t r o u g a 1

člen byra ÚV KSS Vojtech D a u b n e r

člen byra ÚV KSS Michal C h u d í k

člen byra ÚV KSS Jozef V a 1 o

83 poslancov podľa prezenčnej listiny

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hod. )

Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 3. schôdzku Slovenskej národnej rady, ktorá bola zvolaná na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 10. decembra 1960 na dni 29. a 30. decembra t. r.

Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať. Pokladám za svoju milú povinnosť srdečne privítať na našom zasadaní podpredsedu Štátnej plánovacej komisie ministra súdruha Stanislava Vlnu, ďalej ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva súdruha Ľubomíra Štrougala. (Potlesk. )

Rovnako srdečne vítam

členov a kandidátov byra Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska,

ďalej zástupcov generálnych konzulátov v Bratislave,

Predsedníctvo Ústredného výboru Slovenského národného frontu,

delegácie robotníkov a družstevníkov zo slovenských krajov,

ako aj všetkých pozvaných a prítomných hostí.

Vážená Slovenská národná rada!

Naša schôdzka sa uskutočňuje v mimoriadne významnom a radostnom období, keď sa pracujúci ľud našej vlasti pod vedením svojej rodnej Komunistickej strany Československa pripravuje na vstup do prvého roku tretej päťročnice, aby v mohutnom, jednotnom a nadšenom nástupe začal plniť radostné úlohy na výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti, úlohy, ktoré podľa direktív našej strany nedávno schválilo vo forme zákona Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky a ktoré sú hrdosťou našich dní a našej generácie.

Súčasne si všetci uvedomujeme nesmierny historický význam výsledkov nedávnych moskovských porád komunistických a robotníckych strán, ktoré ukázali na akom mohutnom vzostupe sú sily mieru a socializmu na celom svete. Veď na týchto poradách bolo zastúpených už 81 komunistických a robotníckych strán, predstavujúcich desiatky miliónov členov zjednotených na pevnej základni marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu. Posilňuje nás v našom budovateľskom úsilí vedomie, že sily medzinárodného komunistického hnutia sú dnes ešte pevnejšie a jednotnejšie v boji za svetlú a šťastnú budúcnosť všetkého ľudstva, za mier a socializmus.

Keď uzatvárame rok, v ktorom pracujúci ľud našej vlasti tak. srdečne a mohutne oslávil 15. výročie svojho oslobodenia slávnou Sovietskou armádou, opäť si s vďakou uvedomujeme, že to bol bratský Sovietsky sväz a jeho hrdinský ľud, ktorý nám umožnil nastúpiť radostnú cestu k novému, socialistickému životu a že len za jeho veľkej a nezištnej pomoci sme dosiahli všetky tie skvelé budovateľské výsledky a úspechy.

Aj posledné rokovanie Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík nás preto napĺňa radosťou, lebo prebiehalo v znamení grandióznych výsledkov budovania komunistickej spoločnosti a jeho ďalších prekrásnych perspektív. Mobilizujúcou silou pôsobia na nás údaje, akým závratným tempom, sa rozvíja národné hospodárstvo a kultúra Sovietskeho sväzu, ktorý je predvojom a rozhodujúcou silou celej svetovej socialistickej sústavy. Žiarivé príklady budovateľov komunizmu, ktorí pod vedením slávnej Komunistickej strany Sovietskeho sväzu za prvé dva roky sedemročnice vybudovali vyše 2000 nových veľkých závodov, ktorí za jediný rok 1960 zvýšili výrobu ocele o 5 miliónov ton, ťažbu nafty o 18 miliónov ton, výrobu elektriny o 30 miliárd kilowatthodín a zväčšili osevné plochy sovchaozných a kolchozných polí o 7 miliónov hektárov, ktorí dosiahli udivujúce úspechy vo vede, technike a vo všetkých odboroch ľudskej činnosti, nás nielen povzbudzujú do ďalšieho budovateľského úsilia pri plnení úloh prvého roku našej tretej, päťročnice, ale dávajú nám aj príklad, ako sa máme s našimi náročnými, no mimoriadne radostnými úlohami vyrovnať.

Skvelé výsledky uskutočňovania sovietskej sedemročnice majú mimoriadny význam i pre ďalší všestranný rozvoj hospodárskej a kultúrnej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Sovietskym sväzom, ktorá je jedným zo základných, pilierov nášho úspešného napredovania.

Môžeme preto skutočne s radostným optimizmom, ale aj veľmi starostlivo prerokovať dôležité otázky, ktoré sú na programe schôdzky Slovenskej národnej rady a urobiť opatrenia, ktorými čo najúčinnejšie prispejeme k zabezpečeniu plánu prvého roku našej tretej päťročnice.

Dovoľte teraz, súdruhovia poslanci, aby som Vám oznámil program, ktorý pre terajšiu schôdzku Slovenskej národnej rady navrhuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju 3. schôdzku schválila tento program:

1.    Zpráva ministra, podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie súdruha Pavla Majlinga o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1961 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

2.   Zpráva člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníka Slovenskej národnej rady pre veci finančné súdruha Jozefa Gajdošíka k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku na rok 1961.

3. Zpráva člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala Chudíka o rozbore skúseností a zhodnotení výsledkov celonárodného hnutia za zvyšovanie úrodnosti pôdy, ako aj o opatreniach na zabezpečenie úloh v roku 1961.

Máte prosím, súdruhovia poslanci, pripomienky k tomuto programu, navrhnutému Predsedníctvom?

Pretože pripomienok niet, dávam o tomto návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila jednomyseľne program svojej 3. schôdzky podľa návrhu Predsedníctva.

Pristúpime teda k prerokúvaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva ministra, podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie súdruha Pavla Majlinga o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1961 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

Prosím súdruha ministra Majlinga, aby sa ujal slova. Minister, predseda Slovenskej plánovacej komisie Majling:

Vážená Slovenská národná rada!

Vláda republiky na svojom zasadnutí konanom 21. decembra 1960 prerokovala a schválila plán rozvoja národného hospodárstva na rok 1961. Význam tejto skutočnosti je o to väčší, že ide o plán prvého roku tretej päťročnice, ktorou nastupujeme do etapy budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Ide o obdobie, v ktorom budeme zhromažďovať sily a vytvárať predpoklady pre splnenie veľkých cieľov na ceste budovania komunizmu, ktoré pred nás postavila celoštátna konferencia KSČ v júli t. r. Splnenie úloh tretej päťročnice povedie nielen k ďalšiemu prudkému rozvoju a pretváraniu našej ekonomiky, ale aj k závažným zmenám v triednej štruktúre spoločnosti a k prerodu v myslení pracujúcich v smere upevnenia socialistických vzťahov k práci a spoločnosti.

Úspešné splnenie druhej päťročnice.

Pri plnení vytýčených úloh vychádzame z výsledkov nášho budovateľského úsilia, dosiahnutých v oblasti rozvoja materiálnej výroby a vo zvyšovaní životnej a kultúrnej úrovne nášho ľudu v rokoch druhého päťročného plánu. V uplynutých piatich rodoch naša Československá socialistická republika dosiahla veľké úspechy v rozvoji celého národného hospodárstva a tým i v pozdvihnutí ekonomickej a kultúrnej úrovne Slovenska.

Rozhodujúcu úlohu pritom zohral priemysel. Jeho výroba na Slovensku sa zvýšila za päť rokov o 87 %. Objem priemyselnej výroby na Slovensku koncom tohto roku bude približne 10-krát väčší ako bol v roku 1937. Naši pracujúci splnili úlohy vo výrobe určené druhým päťročným plánom už v polovici mája t. r. Plánovaný vzrast priemyselnej výroby v päťročnici sa prekročí asi o 17 %, čo i v našich podmienkach rýchleho tempa rozvoja výrobných síl znamená takmer jednoročný prírastok výroby. Strojárstvo, ako rozhodujúce priemyselné odvetvie na Slovensku, sa vyrovnalo s úlohami druhého päťročného plánu v marci t. r. a do konca roku dosiahne oproti roku 1955 2,3 násobok výroby, zatiaľ čo plán počítal so zvýšením na dvojnásobok.

I v investičnej výstavbe - napriek niektorým nedostakom - sa dosiahol značný rozmach. Druhý päťročný plán sa splnil zhruba koncom septembra t. r. Do prevádzky sa uviedli skoro všetky plánované kapacity, pričom sa rozostavali navyše niektoré ďalšie stavby predovšetkým v strojárstve, hutníctve a chémii.

V poľnohospodárstve sme dosiahli rozhodujúce víťazstvo pri jeho prestavbe na socialistickú veľkovýrobu. Zvýšila sa aj materiálno-technická základňa tohto odvetvia. Pri tejto prestavbe dosiahol sa v poľnohospodárstve na Slovensku rast výroby zhruba o 17 %, avšak celkové plánované úlohy sa nesplnili. Zaostalo plnenie úloh v rastlinnej výrobe, najmä pri zemiakoch a pri obilninách. V živočíšnej výrobe sa nedosiahla plánovaná výroba mlieka, vajec a plánované stavy kráv.

Dosiahnuté úspechy v materiálnej výrobe sa prejavili aj v intenzívnejšom využívaní zdrojov pracovných síl a vytvorili priaznivé predpoklady pre dosiahnutie cieľov, ktoré sme si vytýčili v oblasti zvyšovania životnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu. Celkový prírastok zamestnanosti od roku 1956 dosiahne na Slovensku viac ako 150 tisíc osôb, t. j. o 22 tisíc pracovníkov viac, než určil plán. Toto sa odrazí aj v raste peňažných príjmov obyvateľstva.

Rast životnej úrovne je charakterizovaný stálym zvyšovaním nominálnych príjmov, znižovaním cien i ďalšími sociálno-mzdovými opatreniami. Osobná spotreba obyvateľstva realizovaná cez maloobchodný obrat vzrástla o viac ako 50 %, kým plán predpokladal prírastok 43,3 %. Štruktúra spotreby sa ďalej zlepšila rýchlejším rastom v predaji predmetov dlhodobej spotreby a dosiahnutím podstatného obratu vo vybavenosti a modernizácii našich domácností. Zlepšila sa výživa obyvateľstva, lebo sa zvýšila spotreba potravín živočíšneho pôvodu. Značné úspechy sme dosiahli v bytovej výstavbe. V rokoch druhej päťročnice sa odovzdalo do užívania zhruba 140 tisíc moderne vybavených bytov, čo znamená, že v priebehu minulých piatich rokov každá siedma domácnosť sa nasťahovala do nového bytu.

Rozsiahlou výstavbou školských, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, hlavne v posledných rokoch päťročnice sa ďalej zlepšila starostlivosť o zdravie pracujúcich a zabezpečila sa vyššia vzdelanostná úroveň i podmienky pre rozvoj vedeckej a kultúrnej tvorivosti. Všeobecnovzdelávacím školám sa odovzdalo 3733 učební, takže dnes každý piaty žiak chodí do školy vybudovanej v druhej päťročnici. Popritom každý žiak na všeobecnovzdelávacích a učňovských školách dostáva už v tomto roku učebnice a školské pomôcky zadarmo.

Významnou črtou druhého päťročného plánu je to, že popri celkove vysokom tempe rozvoja výrobných síl sa v súlade s uzneseniami ÚV KSČ v druhej polovici päťročnice dosiahol značný úspech vo zvyšovaní efektívnosti hospodárstva hlavne dosiahnutou štruktúrou a využitím výroby a zvyšovaním produktivity práce.

Popri týchto úspechoch musíme vidieť i problémy, ktoré sa v druhom päťročnom pláne nepodarilo plne doriešiť. Sú to niektoré nedostatky v investičnej výstavbe, kde sa nedosiahlo rovnomerné plnenie úloh na rozhodujúcich stavbách a ďalej v poľnohospodárstve, kde sa nedodržiava plánované tempo rastu výroby.

Okrem toho - tak ako v celoštátnom rozsahu - trval rad problémov v oblasti znižovania materiálových nákladov vo výrobe a vo výstavbe, hlavne pokiaľ ide o spotrebu kovov, dreva, cementu a pod. Táto okolnosť je jednou z hlavných príčin veľkej napätosti v materiálových bilanciách.

Základné ciele tretej päťročnice.

Plán rozvoja národného hospodárstva na Slovensku na rok 1961 nadväzuje na dosiahnuté výsledky a vychádza zo základných cieľov tretieho päťročného plánu. V tomto období sa bude ďalej zvyšovať ekonomická úroveň Slovenska a posilňovať jeho priemyselný charakter. Základom týchto premien bude prehĺbenie a urýchlenie procesu socialistickej industrializácie. Na rozdiel od doterajšieho vývinu sa ďalší rýchly vzrast priemyslu bude orientovať na jeho rozhodujúce odvetvia. Ekonomická úroveň Slovenska sa bude zvyšovať aj na základe rýchleho rastu intenzity poľnohospodárskej výroby, a to skvalitňovaním pôdneho fondu, zvyšovaním úžitkovosti hospodárskych zvierat, ďalšou mechanizáciou odvetvia a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov. To povedie k tomu, že sa zvýši úroveň využitia podmienok a zdrojov na Slovensku i účasť obyvateľstva na tvorbe materiálových hodnôt, ktoré budú v čoraz väčšej miere slúžiť rozvoju celého národného hospodárstva ČSSR.

Vychádzajúc z týchto zámerov je plán rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1961 charakterizovaný:

pokračovaním v rýchlom rozvoji všetkých odvetví národného hospodárstva, predovšetkým priemyslu. V súvislosti s mohutnou investičnou výstavbou určuje sa i vysoké tempo v raste stavebnej výroby;

štrukturálnymi zmenami v hospodárstve na Slovensku; v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho priemyslu výrazne sa zvýši podiel základných surovinových odvetví a strojárstva. Vzrastie váha a význam progresívnych a technicky náročných druhov výrobkov i celých výrobných odborov a odvetví. Významné zmeny budú v orientácii výstavby, ktorá sa koncentruje na veľké priemyselné stavby celoštátneho významu, hlavne v hutníctve a chemickom priemysle;

vyšším podielom produktivity práce na zabezpečovaní celkových úloh vo všetkých odvetviach materiálnej výroby.

Pri zvyšovaní produktivity práce rozhodujúcu úlohu zohrá podstatné zvýšenie technickej vybavenosti, komplexné zvyšovanie technicko-organizačnej úrovne výrobných procesov á rast kvalifikácie pracovníkov ako predpokladu pre skracovanie pracovnej doby.

Úlohy v rozvoji hospodárstva na Slovensku v roku 1961 sú veľmi rozsiahle a náročné. Na ich splnenie bude treba vynaložiť oveľa väčšie úsilie ako v minulých rokoch. Plánované úlohy v budúcom roku preto kladú na riadiace orgány v krajoch a okresoch, na všetkých hospodárskych pracovníkov, vysoké nároky vo zvyšovaní úrovne organizátorskej práce, na konkrétnosť a cieľavedomosť v riadení, na cieľavedomý prístup k plneniu úloh.

Rozvoj priemyslu - hlavný článok rozvoja hospodárstva na Slovensku.

Úlohy rozvoja výroby v priemysle, určené Celoštátnou konferenciou KSČ pre budúci rok päťročným plánom, sa nielen dodržiavajú, ale i prekračujú. Objem priemyselnej výroby na Slovensku sa zvýši o 12, 3 %, a to predovšetkým rýchlejším rozvojom hutníctva, chémie a strojárstva. Váha a význam týchto odvetví v priemysle na Slovensku sa tak v súlade s tretím päťročným plánom ďalej značne zvýši.

Úspešné plnenie úloh v druhej päťročnici a zvlášť úspešné plnenie úloh v roku 1960 vytvorili priaznivé predpoklady pre nástup do plnenia náročných úloh v priemysle i v tretej päťročnici. Treba k tomu uviesť, že v budúcom roku čaká na riešenie rad závažných otázok, hlavne v zavádzaní nových technológií a v ďalšej výstavbe priemyslu, keď sa rast výroby vo väčšej miere ako doteraz bude opierať o nové kapacity. Tak v hutníctve sa na prírastku výroby budú nové kapacity podielať zhruba 55 %, v chemickom priemysle zhruba 65 %.

Naše úsilie bude pritom sústredené na hospodárnejšie uskutočňovanie úloh hlavne v oblasti lepšieho využívania základných výrobných fondov zvyšovaním smennosti. Už v prvom roku päťročného plánu predpokladá sa podstatne zvýšiť smennosť najmä v spracovateľských odvetviach. V tomto smere zvlášť vysoké úlohy čakajú strojárstvo. V spotrebnom a potravinárskom priemysle a vo výrobe stavebných hmôt musíme oveľa viac ako doteraz zvýšiť časové využitie základných fondov, aby sme vysoké úlohy plánu mohli splniť.

Objem výroby v strojárstve, v chémii, v metalurgii a stavebných hmotách sa zvýši takmer o 16 % pri rýchlom raste niektorých výrobkov zaisťujúcich dôležité potreby celého národného hospodárstva. Rozvoj týchto odvetví je súčasne charakterizovaný rozsiahlou výstavbou nových kapacít: z celkových prostriedkov určených na výstavbu priemyslu pripadne na tieto odvetvia zhruba 60 %.

Plán určuje osobitne vysoké úlohy v rozvoji hutníctva: v porovnaní s rokom 1960 sa naň zvyšujú centralizované investičné prostriedky zhruba o 70 %. Pritom viac ako % sa bude realizovať na stavbách Východoslovenských železiarní a na výstavbe Niklovej huty v Seredi. Len na výstavbu Východoslovenských železiarní preinvestuje sa doteraz najvyšší objem prestavaný na jednej stavbe v priebehu jedného roka. Pritom ťažisko prác bude v uskutočňovaní výstavby dôležitých technologických objektov, ako sú päťstolicový tandém, široko pásová valcovňa a prvé dve koksovne. Na stavbe Niklovej huty v Seredi bude treba v záujme započatia prevádzky začiatkom roku 1962 prestavať zhruba trojnásobok objemu roku 1960.

Nové kapacity v rozhodujúcej miere ovplyvňujú už výrobné úlohy na rok 1961. Výroba ocele vzrastie o 25 %. Vo Švermových železiarňach v Podbrezovej sa plne rozvinie výroba na novom zariadení pre plynulé liatie ocele, ktoré je prvé svojho druhu v našej republike. Zo skúseností prevádzky tohto zariadenia sa bude vychádzať i pri projektovaní ďalších podobných zariadení v ostatných hutníckych závodoch. Výroba oceľových rúr vzraste o 40, 5 %. V tejto súvislosti treba spomenúť nutnosť rýchleho dokompletizovania agregátov na výrobu zvarovaných rúr o veľkých profiloch vo Východoslovenských železiarňach a v Podbrezovej.

Plánovaný prudký rozvoj čiernej metalurgie v III. a zvlášť vo IV. päťročnici vyžaduje už teraz rýchlo rozvíjať i domácu základňu ťažby železných rúd a magnezitový priemysel. V železorudných baniach veľmi nástojčivo nalieha úloha čo najskôr a dôkladne sa vyrovnať s nedostatkami v rozhodujúcom závode v Rudňanoch, kde treba zlepšiť plnenie plánu prípravných banských prác, zabezpečiť stabilizáciu kádrov, pozdvihnúť na podstatne vyššiu úroveň organizáciu práce.

Zvýšená výroba v magnezitovom priemysle o viac ako 14 %, hlavne výroba magnezitových a chrommagnezitových tehál sa zabezpečí na niektorých nových kapacitách v Lubeníku a Ťahanovciach. Vytvoria sa i predpoklady pre zvýšenie kvality magnezitových výrobkov začatím prevádzky nových zariadení na úpravu surového magnezitu.

V rozvoji farebnej metalurgie sa problémy i naďalej sústreďujú predovšetkým na výrobu hliníka v závode Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom. Tu treba so zvýšenou starostlivosťou zaisťovať ďalšiu intenzifikáciu výroby a úlohy, ktoré súvisia s rozširovaním tohto závodu v budúcich rokoch.

Najrýchlejší rozvoj v budúcom roku bude v chemickom priemysle. Vzhľadom na stále rastúci význam a postavenie chemického priemyslu sa súčasnou situáciou a ďalším rozvojom tohto odvetvia podrobne zaoberal ÚV KSČ pred troma týždňami. Objem tejto výroby na Slovensku vzrastie oproti roku 1960 o 20 %. Podstatne sa zvýši výroba produktov z ropy, výroba plastických hmôt, umelých hnojív a mnohých ďalších výrobkov.

V  roku 1961 sa zavádzajú do výroby viaceré nové technologicky náročné výrobky, ako sú vysokokvalitné motorové, kompresorové a turbínové oleje, nové druhy asfaltov, agrochemikálií, emulgátorov a ďalšie výrobky. Pritom sa veľký dôraz kladie na zlepšenie kvality niektorých už doteraz vyrábaných výrobkov, hlavne vykurovacích olejov, kaprolaktamu, polyamidového hodvábu, kde bude treba odstraňovať celý rad závažných nedostatkov v ovládaní technológie.

Problémy v tomto smere sa sústreďujú do niekoľko podnikov. Na prvom mieste je to Slovnaft, kde sa zvýši výroba vykurovacích olejov skoro o 80 % a pohonných hmôt o viac ako polovicu a sortiment sa rozšíri o viaceré nové výrobky. Rad ťažkostí sa tu vyskytol už pri plnení tohoročných úloh tým, že sa na niektorých zložitých zariadeniach nezvládol výrobný proces, ako napríklad na tepelnom kraku, čo nepriaznivo ovplyvnilo predpokladané výťažky pohonných hmôt.

Rýchly rozvoj plastických hmôt sa zaisťuje rozšírením, rekonštrukciou a lepším využitím kapacít v Chemických závodoch W. Piecka v Novákoch a v Žiline. Takmer na dvojnásobok vzrastie výroba polyvinylchloridu a výroba kaprolaktamu sa zvýši zhruba o štvrtinu. Na celoštátnom objeme výroby plastických hmôt sa bude výroba na Slovensku podieľať 34 %-ami. Tento vzrast výroby znamená počiatok zlepšovania sortimentnej skladby plastických hmôt v celoštátnom rozsahu. Súčasne so zvyšovaním výroby bude treba načas plniť harmonogram výstavby ďalších kapacít v Novákoch a pre výrobu polyvinylchloridu ako základnej suroviny na výrobu z plastických hmôt.

V   budúcom roku sa zlepší zásobovanie poľnohospodárstva umelými hnojivami. Výroba fosforečných hnojív v Chemických závodoch J. Dimitrova v Bratislave vzrastie o 40 % a výroba dusíkatých hnojív sa zvýši o 18 %. Už v roku 1963 potreby nášho poľnohospodárstva budú kryté produkciou z dusikárne v Šali n/V. Preto výstavbe tohto závodu musíme venovať sústavnú starostlivosť, keďže už vstupuje do vrcholného štádia a v budúcom roku bude na nej treba urobiť takmer trojnásobok objemu stavebných a montážnych prác oproti roku 1960.

V súlade s úlohami v investičnej výstavbe a v spriemyselňovaní stavebníctva zvýši sa v roku 1961 výroba stavebných hmôt o 14 %. Ťažisko úloh bude vo výrobe maltovín. Výroba cementu vzrastie o viac ako 220 tis. ton a dosiahne vyše 2 mil. 230 tis. ton.

Tento vysoký vzrast výroby cementu sa dosiahne hlavne rozšírením cementárne v Banskej Bystrici o ďalšiu rotačnú pec a rekonštrukciou cementárne v Hornom Srní.

Rýchlym rastom výroby cementu a vápna vytvárajú sa predpoklady i v oblasti zlepšovania štruktúry výroby v prospech ľahčených a prefabrikovaných hmôt a v oblasti lepšieho využívania priemyselných odpadov ako doplnkových surovín. Pri celkovom vzraste výroby stavebných dielcov o viac ako 25 % majú podniky prefabrikácie zabezpečiť rýchlejší rozvoj výroby náročnejších sortimentov a lepšie kryť potreby poľnohospodárstva. V budúcom roku okrem toho treba plne zabezpečiť novú výrobu stenových kvádrov z ľahčených hmôt v rozsahu 20 mil. tehlových jednotiek. Na východnom Slovensku začne sa s výrobou paneloblokov z magnezitového odpadu a priečok zo sadry a anhydritu.

Je to prvý prípad výroby týchto stavebných materiálov v celej ČSSR a má byť jedným z veľmi dôležitých opatrení pri materiálovom zaisťovaní veľmi rozsiahlej plánovanej priemyselnej, bytovej a občianskej výstavby na východnom Slovensku v budúcich päťročniciach.

Náročné úlohy vo výrobe nových stavebných hmôt v budúcich rokoch vyžadujú lepšie využiť doterajšie kapacity, ako i plne zvládnuť výrobu v nových závodoch v Bratislave, Štefánikovciach a v Košiciach. Krajské národné výbory, ktoré od budúceho roku budú riadiť i podniky prefabrikácie, musia vykonať všetky opatrenia na včasné uvedenie ďalších závodov do prevádzky vo Vlkanovej, Čabe a v Okoličnom.

Dôležitou úlohou národných výborov bude aj zabezpečovanie rozvoja tehliarskej výroby. Pôjde hlavne o dôsledné splnenie úloh v rozširovaní a v modernizácii závodov a zariadení a v zavádzaní nových výrobných postupov a nových výrobkov. Podstatne bude treba zlepšiť i starostlivosť o zvyšovanie výroby dierovaných tehál, ktorých podiel v budúcom roku má vzrásť na 41 %.

Rozhodný obrat treba dosiahnuť v riešení problémov výroby, hlavne kvality, azbestocementových rúr vodovodných v Mlynárciach a elektrických stĺpov z predpätého betónu v Senci. Doterajšie nedostatky spôsobujú značné ťažkosti v krytí týchto potrieb národného hospodárstva. Týka sa to v prvom rade závodu v Mlynárciach s novou výrobou azbestocementových rúr. Nimi máme vyriešiť pálčivý nedostatok oceľových a liatinových rúr u nás, a tak uskutočniť rozsiahlu výstavbu vodovodov a kanalizácií. Automat pre tento závod sme doviezli za drahé devízy z Talianska a spracúva sa na ňom dovážaný azbest. Doterajšie výrobky pre nedostatočné zvládnutie technológie výroby nedali sa použiť pri náročných stavbách vodovodov a kanalizácií.

Hlavným článkom rozvoja priemyslu zostáva i v roku 1961 strojárstvo. Strojárske podniky na Slovensku sa v stále väčšej miere zúčastňujú na zabezpečovaní dodávok strojov a zariadení pre niektoré dôležité stavby najmä hutníckeho, chemického a energetického priemyslu a pre dopravu.

Celkový objem výroby sa v strojárstve v budúcom roku zvýši o 18, 9 %, z toho v ťažkom strojárstve o 19, 6 %. Hlavným zdrojom zvyšovania výroby v týchto podnikoch bude lepšie využívanie základných fondov. Prevažná časť prírastku výroby sa zabezpečí na doterajších kapacitách. Základom toho bude ďalšie zvyšovanie smennosti predovšetkým v rozhodujúcich závodoch. O aké mobilizačné úlohy tu ide, ukazuje tá skutočnosť, že napríklad v Závode J. V. Stalina v Martine bude treba pre zvládnutie výroby dosiahnuť to, aby v druhej smene miesto doterajších 26, 5 % prvej smeny pracovalo vyše 30 % robotníkov; v podnikoch Združenia kovového tovaru miesto doterajších 35 % až 45 % a v BEZ Bratislava miesto doterajších 50, 6 % až 60 % robotníkov.

Ťažisko rozvoja výroby v budúcom roku bude v niektorých celoštátne dôležitých odboroch, ako je výroba chemických zariadení, ktorej objem sa zvýši na 3, 5 násobok, elektrických lokomotív na dvojnásobok, valcovacích zariadení o 82 %, transportných zariadení o 30 %, valivých ložísk o 20 %, telekomunikačných zariadení o 87 % a pod. Významne sa zvýši aj výroba spotrebných predmetov, hlavne televíznych prijímačov, elektrických chladničiek a ďalších výrobkov.

Na zabezpečovaní vysokých úloh sa rozhodujúcou mierou budú podieľať zvlášť Závody J. V. Stalina Martin, Závody K. J. Vorošilova Dubnica, BEZ Bratislava, Vagónka Poprad, VSS Košice,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP