Čtvrtek 30. března 1961

Slovenská národná rada

4. schôdzka

30. a 31. marca 1961

stenografická zpráva o schôdzach Slovenskej národnej rady

Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo Michala C h u d í k a o úlohách plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov v roku 1961 a o opatreniach na ich splnenie.

Schválenie uznesenia k tejto zpráve.

Prerokovanie návrhu zákona SNR, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru ministra Vasila B i ľ a k a o celkovom stave prípravy učňovského dorastu v odvetviach materiálnej výroby, najmä v strojárstve, chémii, stavebníctve, doprave a poľnohospodárstve.

Schválenie rezolúcie k tejto zpráve.

Bratislava 1961

Slovenská národná rada

Stenografická zpráva

o 4. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 30. a 31. marca 1961

PRÍTOMNÍ:

Predseda Strechaj;

podpredsedovia Pavol Majling, Vasil Biľak;

člen byra ÚV KSS a tajomník ÚV KSS Jozef Kríž;

člen byra ÚV KSS Michal Chudík;

77 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

minister potravinárskeho priemyslu Jindřich Uher.

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hodine predpoludním. ) Predseda Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Otváram 4. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je uznášania schopná.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 75 odseku 1 ústavy zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie dňom 30. marca 1961 a uznieslo sa, aby sa Slovenská národná rada zišla na 4. schôdzku 30. a 31. marca 1961.

Dovoľte, aby som na našom rokovaní srdečne privítal ministra potravinárskeho priemyslu súdruha Jindřicha U h r a a ďalších prítomných hostí.

Skôr, ako by sme prikročili k rokovaniu, dovoľte, aby som Vás informoval o doterajšej činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady bola orientovaná na to, aby sme účinne pomáhali zabezpečovať direktívy Celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa, uznesenia strany a vlády v podmienkach novej územnej organizácie nášho štátu a utvorenia jednotného systému štátnej moci a správy na Slovensku, ako ho zakotvuje Ústava Československej socialistickej republiky. Hlavné úsilie sa zameriavalo na plnenie najdôležitejších úloh národohospodárskeho plánu a kultúrnej revolúcie, na odkrývanie ďalších zdrojov a rezerv pre ekonomický a kultúrny rozvoj Slovenska a tým aj pre obohacovanie celej našej socialistickej spoločnosti a vlasti.

Popri organizátorskej práci, súvisiacej s prípravou schôdzok Slovenskej národnej rady, zabezpečovala sa aktívna účasť všetkých orgánov na príprave plánu rozvoja hospodárstva, prerokúvanie a vyjadrovanie sa k návrhom plánov a rozpočtov krajov, predkladaných Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom financií na prerokovanie vláde, na zabezpečovanie rovnomerného plnenia úloh štátneho plánu na Slovensku a na organizovanie kontroly plnenia uznesení strany a vlády a dodržiavania zákonov v súlade s celoštátnym plánom kontrol.

Tieto najdôležitejšie otázky sa odrazili aj v pracovnom pláne Predsedníctva Slovenskej národnej rady na druhý polrok 1960 a na prvý polrok 1961, podľa ktorého rozvíjalo svoju činnosť.

V  období rozpisu úloh štátneho plánu na národných výboroch a na výrobných hospodárskych jednotkách a vypracúvania návrhov plánu a rozpočtu na rok 1961 stálo v popredí starostlivosti organizovanie pomoci okresom, podnikom a závodom. V tomto smere prejavili značnú aktivitu najmä Slovenská plánovacia komisia a Finančná a rozpočtová komisia SNR, ďalej aktívnu účasť brali aj Komisia SNR pre pôdohospodárstvo a Komisia SNR pre výstavbu. Dbalo sa najmä na to, aby sa dodržali kvalitatívne ukazovatele, určené tretím päťročným plánom, a mobilizovali rezervy, aby sa problémy riešili v etape vypracúvania návrhov plánov, a tak sa predchádzalo nedostatkom a rozporom v etape prerokúvania a schvaľovania štátneho plánu a rozpočtu najvyššími štátnymi orgánmi Členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a námestníci predsedu Slovenskej plánovacej komisie sa zúčastnili na prerokúvaní návrhov plánov a rozpočtov priamo na radách krajských národných výborov.

Takáto pomoc v etape vypracúvania návrhu plánu a rozpočtu na rok 1961 umožnila nielen hlbšie posúdiť kvalitu predkladaných návrhov vláde na prerokovanie, ale i konkrétne zasahovať a účinne pomáhať pri riešení problémov, a tak prispieť k správnemu realizovaniu direktív strany, aby sa dosiahli stanovené politickoekonomické ciele za maximálneho využitia jestvujúcich zdrojov.

V  súvislosti so zaisťovaním plnenia úloh plánu na Slovensku Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pravidelne štvrťročne hodnotilo dosiahnuté výsledky, ako i rozbory plnenia plánov v krajoch za účasti zástupcov krajských národných výborov. Svojimi operatívnymi zásahmi usilovalo sa prispievať k rovnomernejšiemu plneniu a dodržiavaniu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov plánu. V duchu smerníc našej strany prvoradá a osobitná pozornosť sa venovala zvyšovaniu poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ďalej investičnej a bytovej výstavbe, najmä postupu prác pri budovaní Východoslovenských železiarní a na ďalších dôležitých investičných akciách celoštátneho významu, ako je dusíkáreň v Šali, Niklova huta v Seredi, výstavba závodov v Lubeníku, Ťahanovciach a iných.

V  strede pozornosti nášho Predsedníctva bolo ďalej riešenie otázok školskej a kultúrnej politiky na Slovensku. Na tomto úseku sa zaoberalo najmä plnením uznesení Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o úzkom spojení školy so životom, stavom výchovy a vzdelávania na školách, včítane škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským, ako aj úrovňou výchovy a vyučovania na poľnohospodárskych a zdravotníckych školách na Slovensku. Predsedníctvo ďalej skúmalo stav výchovno-vyučovacej činnosti na odborných učilištiach, v učňovských strediskách a učňovských školách. Vzhľadom na osobitný význam výchovy kvalifikovaných pracovníkov, zabezpečovanie vysokej úrovne a správnej štruktúry odborných robotníckych kádrov v súvislosti s potrebami tretej päťročnice je táto otázka, ako vidieť z predloženého programu, spolu s celkovým stavom prípravy učňovského dorastu v odvetviach materiálnej výroby predmetom rokovania terajšej štvrtej schôdzky Slovenskej národnej rady.

Hodnotením úrovne vyučovaco-vzdelávacej činnosti na školách sme sledovali, ako sa plnením prijatých opatrení napomáha podstatné zvyšovanie vzdelanostnej a kultúrnej úrovne našich pracujúcich, aby sa i na tomto významnom úseku dosahovali predpokladané výsledky z hľadiska plnenia náročných úloh, ovládania novej techniky a pre prax dôležitých vedeckých poznatkov.

Súčasne sa riešili dôležité otázky zvyšovania úrovne zdravotníckych služieb, a to najmä z toho hľadiska, ako zdravotníctvo na Slovensku plní dokumenty strany a vlády i v boji proti chorobám hromadného výskytu, tuberkulóze, zhubným nádorom a silikóze.

Predsedníctvo sústavne vytváralo podmienky pre plynulú a konkrétnu prácu komisií, koordinovalo prácu komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady tak, aby sa ich činnosť zameriavala na hlavné problémy rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku, na rozpracúvame a zabezpečovanie uznesení Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky. Významným podnetom pre konkrétne rozvíjanie práce Slovenskej národnej rady v nových podmienkach bol prejav prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidenta našej republiky súdruha Antonína Novotného, prednesený na prvom zasadnutí Slovenskej národnej rady, ktorého závery sme sa usilovali uplatňovať v každodennej praxi, najmä pri riešení kľúčových problémov v poľnohospodárstve a v investičnej výstavbe.

Prostredníctvom komisií Slovenskej národnej rady a najmä odboru SNR pre štátnu kontrolu organizovala sa v jednotlivých krajoch, okresoch a vo výrobných hospodárskych jednotkách kontrola plnenia prijatých opatrení. Jedna z najdôležitejších previerok bola zameraná na príčiny neplnenia plánu nákupu živočíšnych výrobkov. Ďalej sa uskutočnila previerka hospodárenia so železničným vozňovým parkom, previerka plnenia uznesenia vlády číslo 1025 z roku 1958 o zabezpečovaní výhľadového plánu poľnohospodárskych meliorácií, príčin nízkej kvality stavebno-montážnych prác na bytovej a občianskej výstavbe. Dôležitá bola tiež previerka foriem a metód riadiacej práce národných výborov v nových podmienkach územnej organizácie nášho štátu a ich zvýšenej právomoci.

V popredí pozornosti a práce Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo organizovanie pomoci národným výborom, menovite vysielaním skúsených spolupracovníkov na prerokúvanie a riešenie dôležitých problémov plnenia plánu a na rozvíjanie širokej kampane k V. sjazdu jednotných roľníckych družstiev a diskusie k vydaným predsjazdovým dokumentom. V snahe stále zlepšovať situáciu v nákupe poľnohospodárskych výrobkov a úspešne zvládnuť jesenné práce, boli vyslané skupiny pracovníkov Slovenskej národnej rady do Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. Podobne aj pre zaisťovanie investičnej a bytovej výstavby, najmä výstavby Východoslovenských železiarní a ďalších dôležitých centralizovaných stavieb, boli v súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou vysielané na pomoc skupiny kvalifikovaných pracovníkov.

V závažných otázkach, ktoré nebolo možné riešiť na mieste, ani vo vlastnej kompetencii orgánov SNR, predkladali jednotliví členovia predsedníctva príslušné návrhy vláde, Štátnej plánovacej komisii, prípadne iným orgánom. Išlo hlavne o nedostatky v dokončovaní bytov, spôsobené zaostávaním dodávok radiátorov, kotlov pre ústredné kúrenie, nepriaznivý vývoj v plnení plánu na centralizovaných stavbách, zaostávanie dokumentačných a projekčných prác v príprave centralizovaných akcií, zosuv pôdy v Handlovej, riešenie bytovej výstavby pre Dubnicu, Martin, Považskú Bystricu, Prievidzu, Detvu a niektoré iné otázky.

Činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady, zameraná hlavne na uvedené kľúčové otázky, mala svoj vplyv aj na zameranie práce jednotlivých komisií a odborov Slovenskej národnej rady. Toto spoločné úsilie orgánov Slovenskej národnej rady pod vedením ÚV KSS prispelo na zlepšenie plnenia plánu na niektorých centralizovaných stavbách, najmä, ako som to už spomínal, na výstavbe Východoslovenských železiarní. Kladne ovplyvnilo aj plnenie plánu štátnej bytovej výstavby a odovzdávanie bytov do užívania vo všetkých krajoch na Slovensku.

Úlohy posledného roku druhej päťročnice - ako viete - sa na Slovensku prekročili vo všetkých rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva, okrem poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov, kde zaostal predovšetkým Východoslovenský a Stredoslovenský kraj. Nesplnili sa niektoré dôležité úlohy v rastlinnej výrobe, čo sa odráža i v terajších niektorých ťažkostiach pri zabezpečovaní plánovaného rozvoja živočíšnej výroby v roku 1961. Mnohé slabo hospodáriace jednotné roľnícke družstvá neurobili ani pri tejto snahe poznateľnejší krok dopredu. Jedným z najvážnejších problémov bolo a je i teraz zaostávanie v pláne nákupu živočíšnych výrobkov, kde sa nedosiahol podstatný obrat napriek mnohým premysleným a konkrétnym opatreniam. Na niektorých dôležitých centralizovaných stavbách, kde v tomto roku treba prestavať značne vysoké investičné sumy, nesplnili sa v minulom roku plánované úlohy, zaostala dokumentačná a projektová príprava a krajské národné výbory nezaistili potrebnú dokumentáciu pre plánovanú bytovú výstavbu. To má, pravda, odraz aj v tohoročnom nepriaznivom plnení plánu investičnej výstavby popri iných nedostatkoch.

Zaostávanie v plnení úloh plánu na niektorých úsekoch, najmä v poľnohospodárstve, v nákupe poľnohospodárskych výrobkov, v investičnej, družstevnej, školskej a bytovej výstavbe je do značnej miery zapríčinené tým, že sa nepodarilo plne rozvinúť masovo-kultúrnu a organizátorskú prácu národných výborov, ich rád a komisií.

Sústavná pomoc národným výborom pri rozpracúvaní, organizovaní a kontrole plnenia uznesení strany a vlády sa v práci Predsedníctva Slovenskej národnej rady neprejavila dosť výrazne. Súdruh Bacílek vo svojom referáte na Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska poukázal i na to, že starostlivosť o plnenie úloh národnými výbormi bola jednou zo slabých stránok činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Predsedníctvo sa s týmto stavom zaoberalo a vyvodilo už niektoré konkrétne dôsledky pre ďalšie zlepšovanie svojej práce. Bude v oveľa väčšej miere uplatňovať také formy pomoci národným výborom, aké sa osvedčili napríklad v období rozpisu a zostavovania plánu a rozpočtu na rok 1961, pri odstraňovaní zaostávania výstavby Východoslovenských železiarní a pri riešení niektorých ďalších celoštátnych úloh.

Hlboký, zásadný rozhor práce krajských a okresných orgánov, ktorý urobil vo svojom referáte prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezident našej republiky súdruh Antonín Novotný na celoštátnej porade vedúcich pracovníkov krajov a okresov vo februári t. r., jasne naznačil líniu pre zvyšovanie celej organizátorskej práce zhora až nadol.

Vychádzajúc z týchto skutočností a tiež z doterajších vlastných poznatkov, bude sa ďalej prehlbovať systematická, kvalifikovaná, pritom diferencovaná pomoc národným výborom. Členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a vedúci spolupracovníci budú sa častejšie zúčastňovať na zasadnutiach národných výborov a ich rád v krajoch a okresoch. Na zabezpečenie dôležitých celoštátnych úloh budú sa účelne organizovať porady s funkcionármi krajských a okresných národných výborov za účasti členov predsedníctva. Jednotlivé komisie a odbory Slovenskej národnej rady sa budú ešte aktívnejšie zapájať do príprav materiálov na zasadania krajských národných výborov, ako aj do prípravy dôležitých rozborov pre rokovanie v radách krajských a okresných národných výborov. Viac sa budú využívať poznatky a skúsenosti poslancov z ich volebných obvodov. Budú sa vytvárať podmienky, aby sa poslanci mohli ešte účinnejšie zapájať do kontroly plnenia uznesení priamo na národných výboroch a podnikoch. Ďalej sa prehĺbi styk komisií Slovenskej národnej rady s príslušnými komisiami národných výborov. Rozšíri a skvalitní sa práca s aktívom vo všetkých orgánoch Slovenskej národnej rady a na všetkých úsekoch našej činnosti.

Slovom ide, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, o to, aby predsedníctvo a všetky ostatné orgány Slovenskej národnej rady - bez narušovania zásad riadenia národných výborov vládou a oslabovania iniciatívy a zodpovednosti miestnych orgánov používali vo svojej práci účinnejšie formy a metódy pomoci pri rozvíjaní organizátorskej a riadiacej činnosti volených orgánov národných výborov, aby tieto výbory dôsledne uplatňovali svoju zvýšenú právomoc a so znalosťou veci a s príslušným rozhľadom iniciatívne riešili problémy v obvode svojej pôsobnosti. Opakujem, že treba pritom vychádzať a dôsledne dodržiavať uznesenie vlády o zásadách riadenia národných výborov vládou, podľa ktorých Slovenská národná rada ako súčasť jednotnej sústavy štátnych orgánov našej Československej socialistickej republiky pomáha vláde pri riadení národných výborov na Slovensku.

V snahe zvýšiť účinnosť pomoci národným výborom, predovšetkým na úseku poľnohospodárstva a nákupu, v investičnej, bytovej a školskej výstavbe a v kultúrno-výchovnej činnosti, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zriadilo aktív na pomoc národným výborom, zložený zo skúsených pracovníkov aparátu Slovenskej národnej rady, ktorí poznajú problematiku týchto úsekov i systém práce národných výborov. Prostredníctvom tohto aktívu bude krajským a okresným národným výborom poskytovať systematickú, diferencovanú pomoc. Pritom osobitnú pozornosť predsedníctvo zameria na Východoslovenský kraj, na odstránenie jestvujúcich nedostatkov v poľnohospodárstve, vo výstavbe, zdravotníctve, školstve a kultúre a na ďalších úsekoch našej činnosti. Pri poskytovaní komplexnej pomoci bude dôsledne vychádzať z rezolúcie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa k niektorým otázkam politického a hospodárskeho rozvoja Východoslovenského kraja a z uznesení Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, v zmysle ktorých sa rozpracovali už niektoré konkrétne opatrenia. Už v priebehu februára a marca tohto roku niektorí pracovníci Slovenskej národnej rady priamo na mieste pomáhali v okresoch národným výborom vo Východoslovenskom kraji pri politicko-organizačnom zabezpečovaní týchto mimoriadne dôležitých dokumentov našej strany a vlády. Členovia aktívu v tomto období už navštevujú pridelené okresy a rozvíjajú svoju činnosť v zmysle uznesení ÚV KSS a záverov z inštruktážnej porady, uskutočnenej 11. marca 1961.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

V  súvislosti so zprávou o činnosti predsedníctva nazdávam sa, že treba hovoriť aj o tom, ako zabezpečovalo prípravy schôdzok Slovenskej národnej rady. Táto otázka si zasluhuje pozornosť preto, že schôdzky Slovenskej národnej rady sú najvyššou formou jej pracovného rokovania, na ktorých sa rozoberajú a riešia zásadné otázky hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, patriace do jej pôsobnosti. Na ich príprave sa majú podieľať všetky jej orgány v úzkej súčinnosti s našim pracujúcim ľudom.

Príprava prvých schôdzok ešte dostatočne nevyjadrovala túto požiadavku. Neodrážala sa v nej skutočnosť, že ľažisko činnosti Slovenskej národnej rady v jej novom ústavnom postavení je predovšetkým v oblasti výkonnej, v konkrétnej, aktívnej pomoci pri zabezpečovaní plnenia úloh plánu na Slovensku. Na základe zhodnotenia poznatkov z prvých dvoch schôdzok Predsedníctvo SNR 27. októbra minulého roku schválilo zásady politicko-organizačnej prípravy tretej schôdzky Slovenskej národnej rady a zovšeobecnilo niektoré skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.

V zmysle takto prijatých zásad venovala sa väčšia starostlivosť celkovej príprave tretej schôdzky Slovenskej národnej rady, ktorej ťažisko sa prenieslo do jej komisií. Komisie Slovenskej národnej rady sa aktívne zúčastňovali na prípravách návrhov a záverov ku všetkým otázkam, ktoré boli na programe rokovania Slovenskej národnej rady.

Pre ďalšie skvalitňovanie prípravy schôdzok Slovenskej národnej rady bude nevyhnutné vytvárať podmienky pre to, aby sa oveľa viac využívala iniciatíva a poznatky poslancov priamo z volebných obvodov a aby sa do celkových príprav intenzívnejšie zapájali i krajské združenia poslancov. To iste značne prispeje k zvyšovaniu úrovne plenárneho rokovania a ešte väčšej účinnosti schvaľovaných opatrení a záverov. Využívanie najlepších skúseností poslancov a poznatkov samých pracujúcich súčasne umožní nám úspešne mobilizovať voličov za plnenie uznesení strany a vlády i vlastných uznesení Slovenskej národnej rady.

Možno povedať, že už v doterajšom období sa v tomto smere poskytovala pomoc súdruhom poslancom i krajským združeniam poslancov. Vytvárame tak podmienky pre ich aktívne a vecné vystupovanie v styku s voličmi, ako aj na samých schôdzkach Slovenskej národnej rady. Pravda, počiatočná neujasnenosť vzťahov Slovenskej národnej rady a jej orgánov k národným výborom a k hospodárstvu nimi riadenému, prejavila sa do istej miery aj v činnosti poslancov v jednotlivých komisiách, kde sa nedostatočne rozvíjala ich aktívna účasť na riešení nastoľovaných problémov.

Ukazuje sa i potreba oveľa aktívnejšej účasti členov komisií Slovenskej národnej rady pri zaisťovaní prijatých opatrení, pri previerkach v závodoch, podnikoch a na národných výboroch a potreba konkrétneho využívania ich politických, organizátorských, životných i pracovných skúseností.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady už v doterajšej svojej činnosti pamätalo na to, aby sa poslancom i krajským združeniam poslancov dostávali včas potrebné a vhodné materiály a údaje, či k príprave štátneho plánu na rok 1961, ďalej k otázkam našej poľnohospodárskej výroby, investičnej výstavby a ďalšie, aby mohli o týchto otázkach s príslušnou znalosťou veci, teda konkrétne, rokovať. Pravidelne sa vydávajú aj Informačné zprávy, v ktorých sa uvádzajú hlavné úlohy vyplývajúce z rokovania predsedníctva a komisií Slovenskej národnej rady a zovšeobecňujú sa dobré skúsenosti z práce poslancov vo volebných obvodoch. Za tým účelom bolo organizované aj školenie poslancov, čo najmä novozvoleným poslancom umožnilo oboznámiť sa s problémami, ktoré má Slovenská národná rada a jej orgány riešiť a zabezpečovať na Slovensku.

Na schôdzkach krajských združení poslancov sa pravidelne zúčastňuje podpredseda Slovenskej národnej rady súdruh Ľudovít Benada i niektorí ďalší členovia predsedníctva. Bude však potrebné, aby pomoc predsedníctva bola i v tomto smere ešte účinnejšia a pružnejšia.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vychádzajúc z významných uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS, z rozboru svojej doterajšej činnosti a z dosiahnutých výsledkov, bude naďalej cieľavedome rozvíjať úsilie o prehlbovanie leninských osvedčených metód a foriem práce štátneho aparátu. Bude prehlbovať a rozvíjať najmä tie formy a metódy práce, ktoré sa doteraz najlepšie osvedčili a priniesli konkrétne výsledky. Bude dbať o dodržiavanie dôležitej zásady čo najužšieho spojenia s pracujúcim ľudom a pracoviskami, zapájania pracujúcich do riadenia hospodárstva a správy štátu. Tým bude ešte viac prispievať k plneniu náročných, na pritom mimoriadne radostných úloh hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska a celej našej Československej socialistickej republiky. (Potlesk. )

Má niekto zo súdruhov poslancov dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve, prosím?

(Neboli. )

Pripomienok niet. Prikročíme teda ku schváleniu programu 4. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo navrhuje, aby si Slovenská národná rada určila nasledovný program:

1.   Zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o úlohách plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov v roku 1961 a o opatreniach na ich splnenie.

2.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.

3.   Zpráva podpredsedu Slovenskej národnej rady a povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru ministra súdruha Vasila B i ľ a k a o celkovom stave prípravy učňovského dorastu v odvetviach materiálnej výroby, najmä v strojárstve, chémii, stavebníctve, doprave a poľnohospodárstve.

Sú pripomienky, prosím, alebo návrhy na zmenu tohto programu?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať. Kto súhlasí s navrhnutým programom tak, ako ho predkladá predsedníctvo, nech zdvihne ruku. (Deje sa. ) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikto. ) Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.

Prvý bod nášho rokovania teda je zpráva povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo súdruha Michala C h u d í k a o úlohách plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov v roku 1961 a o opatreniach na ich splnenie.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova. Povereník SNR pre pôdohospodárstvo, poslanec Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Plnenie úloh v nákupe živočíšnych výrobkov bolo predmetom rokovania februárového zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska, marcovej celoštátnej porady krajských a okresných funkcionárov a ťažkosti v zásobovaní pracujúcich niektorými výrobkami, vyplývajúce z neplnenia nákupných úloh nutne vyžadujú, aby sa s úlohami v zabezpečovaní nákupu na Slovensku veľmi vážne zaoberala Slovenská národná rada.

Úspešné splnenie tretej päťročnice v celom našom národnom hospodárstve predpokladá plniť a prekračovať stanovené úlohy už od jej začiatku. V poľnohospodárstve sa to malo prejaviť v plnení a prekračovaní zmluvného nákupu všetkých živočíšnych výrobkov hneď od prvých dni januára tohto roku. Len tak možno úspešne zabezpečovať plnenie uznesení XI. sjazdu KSČ. aby sa v rokoch tretej päťročnice plne kryl z vlastnej produkcie prírastok spotreby základných potravín pre obyvateľstvo a vo väčšej miere spotreba surovín pre spotrebný a potravinársky priemysel.

V tretej päťročnici má sa zvýšiť spotreba mäsa na obyvateľa o 16 %, vajec o 17 % a mlieka až o 54 %. Rastom tejto spotreby sledujeme súčasne zlepšenie štruktúry potravín z hľadiska správneho stravovania pracujúcich prednostným zvyšovaním bielkovín živočíšneho pôvodu v potrave na úkor tukov. Z týchto hľadísk vychádzajú i úlohy v rozvoji poľnohospodárskej výroby. Rýchlejšie rastú úlohy vo výrobe a trhovej produkcii mlieka a vajec, a pri mase popri zvyšovaní produkcie prechádzame na výrobu mladého, kvalitného mäsa s nízkym podielom tukov.

Plnenie nákupu živočíšnych výrobkov tohto roku je však také nedostatočné, že ohrozuje zásobovanie pracujúcich mäsom, mliekom a maslom. Do 20. marca dlhuje naše poľnohospodárstvo verejnému zásobovaniu na Slovensku viac ako 2519 ton mäsa a 20 364 000 litrov mlieka. Pritom nakupujeme menej mäsa a mlieka ako za rovnaké obdobie vlaňajšieho roku. To zapríčiňuje fronty obyvateľov pred predajňami mäsa a spôsobuje nedostatok masla v obchodoch.

Nahradenie schodkov v domácom nákupe kladie zvýšené nároky na dovoz potravín zo zahraničia. To, pravda, vyžaduje zvýšenie vývozu priemyselných výrobkov, ktoré sami často potrebujeme.

Takýto stav je naďalej neudržateľný a alarmuje nás do boja za odstránenie príčin zaostávania nákupu a za dosiahnutie 100 percentného plnenia plánu v nákupe mäsa, mlieka a vajec.

Treba, súdružky a súdruhovia vidieť, že súčasné problémy vo výrobe a nákupe nie sú náhodné, ale sú pokračovaním nedostatkov a chýb, ktoré zapríčinili nesplnenie nákupu už v roku 1960. Korene týchto nedostatkov sú predovšetkým v nedocenení rozšírenej právomoci a zodpovednosti, ktorou boli v novej územnej organizácii štátu vybavené národné výbory, a v poľavení starostlivosti jednotných roľníckych družstiev i štátnych majetkov o plnenie úloh v nákupe.

Popri celkovom splnení nákupu obilnín nesplnil sa vlani na Slovensku plán nákupu chlebového obilia o vyše 3200 vagónov a zemiakov o viac ako 4200 vagónov. Plán nákupu mäsa bol splnený len na 94, 8 % a do štátnych fondov sa nedostalo 12 416 ton mäsa, čo je za posledné tri roky najnižšie splnenie plánu. Mlieka sme minulý rok zostali dlžní 27191000 litrov a vajec 1698000 kusov.

O neplnení úloh v minulom roku hovorím preto, aby som názorne mohol ukázať hlavné príčiny neplnenia úloh nákupu v tomto roku. Minuloročné skúsenosti zo zabezpečovania nákupu sú poučné aj preto, že rok 1960 bol prvým rokom zavedenia nového systému nákupu, založeného na zásade najširšieho uplatnenia zmluvných vzťahov medzi poľnohospodárskymi závodmi a nákupnými organizáciami za existencie jednotných cien poľnohospodárskych výrobkov.

Nový systém zaisťovania nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa opiera o rozšírenú právomoc a zodpovednosť národných výborov, najmä miestnych, ktoré v súvislosti s novou územnou organizáciou štátu boli významne kádrove posilnené. Zavedenie zmluvného systému nákupu vytvára jednotným roľníckym družstvám lepšie možnosti využitia prírodných a ekonomických podmienok na účelmi špecializáciu poľnohospodárskej výroby a na zvyšovanie jej intenzity. Na našich dedinách máme dnes vyše 3000 štátom platených tajomníkov MNV a do jednotných roľníckych družstiev prešli tiež stovky poľnohospodárskych odborníkov a organizátorov, ktorí sú rovnako platení z prostriedkov štátu.

Napriek tomu však organizátorská úroveň mnohých národných výborov je veľmi nízka, čo sa najviac odzrkadľuje v riadení poľnohospodárskej výroby a v zaisťovaní plánu nákupu živočíšnych výrobkov pre verejné zásobovanie. Ani kádrové posilnenie jednotných roľníckych družstiev sa ešte v plnení úloh, najmä nákupu poľnohospodárskych výrobkov doteraz dostatočne neprejavilo.

Významnou úlohou je zaisťovanie rastu trhovej produkcie mlieka, pre ktoré máme na Slovensku veľké, doteraz ani zďaleka nevyčerpané rezervy. Uznesenia XI. sjazdu strany ukladajú poľnohospodárom na Slovensku v rokoch tretej päťročnice vyrovnať sa v intenzite poľnohospodárskej výroby v rovnakých podmienkach s českými krajmi. Táto úloha je osobitne dôležitá v zabezpečovaní výroby a nákupu mlieka.

V minulom roku sa vyrobilo v českých krajoch na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v priemere 562 litrov, na Slovensku len 407 litrov mlieka. Od každej kravy sa nadojilo v českých krajoch 1832 a na Slovensku 1750 litrov. Zatiaľ čo sa v českých krajoch nakúpilo na jeden hektár pôdy 399 litrov mlieka, v slovenskom priemere len 172 litrov. Už pri tomto jednoduchom porovnaní dochádzame k záveru, že popri nižšej hustote kráv na Slovensku v porovnaní s českými krajmi zásadné rozdiely sú v podstatne nižšej trhovosti u nás. I keď prizeráme na historicky odlišný vývoj poľnohospodárstva u nás na Slovensku a najmä na odlišný vývoj trhovej produkcie, ktorá napríklad na východnom Slovensku bola takmer neznámym pojmom, predsa rozdiely sú príliš vysoké a neodôvodnené.

Základným predpokladom na zvyšovanie produkcie mlieka je zabezpečenie rastu stavov kráv. A tu situácia nie je dobrá.

Miesto, čo v priebehu minulého roku sa mali na Slovensku cel-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP